Mätning av intraabdominellt tryck med Foley Manometer

Mätning av
intraabdominellt tryck med
Foley Manometer
Berörda enheter
Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus.
Bakgrund
Gernom att mäta trycket i urinblåsan kan man få en uppfattning om det
intraabdominella trycket – buktrycket. För att urinblåsan ska fungera som
tryckreceptor får den varken vara tom eller utspänd. Den måste vara fylld
med en känd volym.
Patientens KAD fungerar som förbindelselänk mellan urinblåsa och mätinstrument.
Uppkoppling
Häng timdiuresmätaren på sängen under patientens urinblåsa.
Tag Foley Manometern och stäng förbindelsen till det bakteriesäkra filtret
(den röda slangklämman). Koppla Foley Manometerns slang med mätstreck
till KAD och den korta stumpen till timdiuresmätaren.
Slangen från manometern till timdiuresmätaren skall ligga i patientens nivå
så att vattenlås inte bildas och urinen kan passera. Fäst slangen med peang
el.d. Se bild som finns i förpackningen med Foley Manometer.
Innan första mätningen kan göras ska urinblåsan vara tömd. Därefter fylls
systemet med 20ml NaCl via den nålfria injektionsporten på Foley Manometern. Det är denna volym som används som tryckreceptor vid tryckmätningen.
Byt Foley Manometer samtidigt som urinuppsamlingssystemet byts, var 7:e
dag.
Tryckmätning
Mät buktrycket minst en gång per shift.
O-punkten är densamma som vid mätning av CVP och artärtryck, främre
axilarlinjen. Lägg patienten plant på rygg, mät ut var främre axilarlinjen går,
sätt ett kryss på ett lättillgängligt ställe på bålen.
Vid mätning ska patienten ligga i plant ryggläge. Kontrollera att blåsan är
tömd, låt urin ligga kvar i manometerns slang.
Manometerns slang är graderad från 0 mmHg och uppåt, sätt 0 mot krysset,
håll slangen med luftningskammaren rakt uppåt.
Öppna den röda slangklämman så att systemet luftas.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Könsorgan och könshormoner;
Respiratorbehandling; Mage
och tarm
Per Marcusson
Dan Lind
1 av 2
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
CAREACTNSU-3-1321
2015-02-25
3.0
Vätskepelaren sjunker nu, då den stannat ska man se en variation med andningen och den ska också stiga då man trycker på buken, som tecken på att
urinblåsan fungerar som tryckreceptor. Det lägre värdet skrivs upp.
Stäng den röda slangklämman.
Värdering av resultat
Intraabdominellt tryck är normalt 0-10mmHg. Tryck >12 mmHg betecknas
som intraabdominell hypertension = IAP.
Tryck över 20mmHg innebär risk för intraabdominellt compartmentsyndrom.
1mmHg = 1,36cmH2O. Manometern är graderad i mmHg.
Intraabdominell hypertension graderas som följer:
Grad 1: IAP 12-15 mmHg (16-20 cmH2O)
Grad 2: IAP 16-20 mmHg (22-27 cmH2O)
Grad 3: IAP 21-25 mmHg (28-34 cmH2O)
Grad 4: IAP >25 mmHg (> 34 cmH2O)
Tryckökningen beror t.ex. på ödem i peritoneum och bukvägg, ödematösa
organ i buken, dilaterade tarmar o/e magsäck, hög PEEP, och kan utvecklas
snabbt.
Organ i buk och thorax får en försämrad blodcirkulation, t.ex. njurar, magtarmkanal, mjälte och pancreas. Sårläkning i bukväggen försämras.
Tryckökningen påverkar cirkulation - tackykardi och minskad cardiac output, CVP värde är inte pålitligt. Respiration - minskande tidalvolym / stigande topptryck. Njur- och leverfunktion försämras.
Högt buktryck kan även ge ökat intrakraniellt tryck.
Behandling:
Paracentes
Tömmninga av mage och tarm
Gastro/motorikstimulerande
Furosemid
CVVH med aggressiv filtration
Kirurgi med laparatomi och öppen buk
Referenser
Produktinformation CODAN TRIPLUS.
PULSION Medical Systems Newsletter january 2007. Dr Manu Malbrain,
Intensive Care Unit, ZiekenhuisNetwerk Antwerpen, Belgium.
World society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS),
www.wsacs.org.
Huvudprocess
Ansvarig
Processledare
Sida
Könsorgan och könshormoner;
Respiratorbehandling; Mage
och tarm
Per Marcusson
Dan Lind
2 av 2
Dokumenttyp
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Vårdrutin
CAREACTNSU-3-1321
2015-02-25
3.0