Exempel på prov 1

ANATOMI (20p)
1. De stora artärgrenarna som försörjer hals- och huvudregionen utgår från a.
communis och a. subclavia. A) Namnge de artärgrenar som avgår från a.
subclavia och försörjer hals- och huvudregionerna. B) Var har a. subclavia sitt
ursprung på höger respektive vänster sida? (4p)
A)
B)
2. Vilket är det latinska namnet på den del av luftstrupen som är markerad med
en pil i bilden nedan? (1p)
3. Vad heter den benstruktur som separerar cavitas nasi från cavitas oris?
Namnge de två benen som ingår i benstrukturen. (3p)
1
4. En sjukdomsprocess i parotiskörteln kan åstadkomma tryck och skada på en
eller flera grenar av en viktig nerv. A) Namnge denna nerv. Den efterfrågade
nerven når detta området genom att före passagen förbi parotiskörteln
komma ut från temporalbenet genom ett hål. B) Vad heter detta hål? Sekret
från parotiskörteln når munhålan via en gång. C) Var heter gången? Strax
innan mynningen genomsätter gången en muskel. D) Vad heter den? (4p)
A)
B)
C)
D)
5. Vilken nerv innerverar munhålans slemhinna? Namnge även relevanta
nervgrenar. (2p)
6. Vilka ben ingår i visceralkraniet. Ange vilka av dessa ben som är pariga (4p)
2
7. Vad heter de bihålor som är utmärkta med A respektive B i bilden nedan? (2p)
A)
B)
3
FYSIOLOGI (20p)
8. Beskriv schematiskt den intracellulära signaleringen som aktiveras av
steroidhormoner och ge ett exempel på ett sådant hormon. (3p)
9. Rita upp ett normalt EKG och namnge de olika komponenterna. (2p)
10. Redogör för digestion och absorption av kolhydrater i magtarmkanalen. Ange
dessutom vilka hormoner som är involverade i denna process, var de bildas
och vad de fyller för funktion. (5p)
4
11. Kalcium och K-vitamin är viktiga för koagulationen. A) I vilket organ i kroppen
bildas de flesta koagulationsfaktorerna? Hälften av det K-vitamin vi behöver
kommer ifrån födan. Den andra hälften syntetiseras i kroppen. B) Var sker
denna syntes? (2p)
A)
B)
12. I vilka delar av luftvägsträdet sker gasutbytet? (1p)
13. Förklara skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt blodtryck. Vad är normalt
blodtryck hos en frisk 25-åring? (3p).
14. Inflammation uppstår vid vävnadsskada. Den är ett led i att läka skadan, men
kan även ge upphov till symptom. Beskriv de viktiga händelserna vid
inflammation och möjliga symptom. (2p)
15. Ange minst två hormoner som frisätts från binjurebarken (cortex)? Beskriv de
namngivna hormonernas funktion. (2p)
5