Slutliga villkor för lån 1 2015-10-05 (pdf 212kb)

SLUTLIGA VILLKOR
avseende Lån med lånenummer 1
under Sparbanken Skånes (”Sparbanken”) program för Medium Term Notes och
Förlagsbevis (”Programmet”)
För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda Program av den 20 augusti 2015,
jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Sparbankens Program
återges i Sparbankens grundprospekt daterat den 22 september 2015 jämte från tid till
annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för Programmet i enlighet med artikel
5.4 i direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringsåtgärder enligt
detta direktiv i respektive medlemsstat och i dess nuvarande lydelse, inklusive ändringar
genom direktiv 2010/73/EU i den mån implementerat i den relevanta medlemsstaten,
benämnt ”Prospektdirektivet”) (”Grundprospektet”) för Programmet. Definitioner som
används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på
annat sätt i Grundprospektet.
Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 1 och har utarbetats enligt artikel
5.4 i direktiv 2003/71/EG. Fullständig information om Sparbanken och Lånet erhålls
endast genom att Slutliga Villkor läses tillsammans med Grundprospektet och vid var tid
offentliggjorda tilläggsprospekt. Grundprospektet jämte tillägg finns att tillgå på
www.sparbankenskane.se.
ALLMÄNT
1.
2.
Lånenummer:
1
(i)
1
Tranchebenämning:
Lånebelopp:
(i)
för Lånet:
SEK 1 500 000 000
(ii)
Tranche 1:
SEK 1 500 000 000
3.
Pris per MTN:
100 % av Nominellt Belopp
4.
Valuta:
SEK
5.
Nominellt Belopp:
SEK 1 000 000
6.
Startdag för Ränteberäkning:
9 oktober 2015
7.
Likviddag:
9 oktober 2015
8.
Återbetalningsdag:
9 april 2018
9.
Räntekonstruktion:
Rörlig ränta (FRN)
10. Förtida Inlösen:
Ej tillämpligt
11. Lånets status:
Ej efterställt
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING
12. Fast räntekonstruktion:
Ej tillämpligt
13. Rörlig ränta (FRN):
Tillämpligt
(i)
Räntebas:
3-månaders STIBOR
(ii)
Räntebasmarginal:
+0,70 % per år
(iii)
Räntebestämningsdag:
Två Bankdagar före första dagen i varje
Ränteperiod, första gången den 7 oktober
2015
(iv)
Ränteperiod:
Tiden från den 9 oktober 2015 till och med
den
9
januari
2016
(den
första
Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod
om ca 3 månader med slutdag på en
Ränteförfallodag.
(v)
Ränteförfallodagar:
Sista dagen i varje Ränteperiod, årligen den
9 januari, den 9 april, den 9 juli och den 9
oktober, första gången den 9 januari 2016
och sista gången den 9 april 2018, dock att
om någon sådan dag inte är Bankdag ska
som Ränteförfallodag anses närmast
påföljande Bankdag, förutsatt att sådan
Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad,
i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses
vara föregående Bankdag.
(vi) Dagberäkningsmetod
Faktisk/360
14. Realränta:
Ej tillämpligt
15. Nollkupong:
Ej tillämpligt
ÅTERBETALNING
16. Förlagsbevis med möjlighet till
Ej tillämpligt
förtida inlösen för Sparbanken:
ÖVRIGT
17. Upptagande till handel:
(i)
Ansökan om inregistrering av Lån kommer
att inges till Nasdaq Stockholm med effekt
från och med den 9 oktober 2015.
Uppskattad kostnad för
upptagande till handel:
SEK 52 500
18. Intressen hos fysiska eller juridiska
personer som är inblandade i
emissionen:
Ej tillämpligt
19. Följande specifika risker beskrivna i
Grundprospektet är tillämpliga:
I enlighet med risken med rubrik ”Rörlig
ränta” kopplade till MTN
20. Utgivande Institut:
Swedbank AB (publ)
21. Administrerande Institut:
Swedbank AB (publ)
22. Kreditbetyg för Lån:
Ej tillämpligt
23. ISIN:
SE0007604103
Sparbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet
tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga
kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta.
Sparbanken bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta
Program gällande Grundprospekts offentliggörande som skulle kunna påverka
marknadens uppfattning om Sparbanken har offentliggjorts.
Lund den 5 oktober 2015
SPARBANKEN SKÅNE AB (publ)