Administration Landsting

Administration av
landstingsstatistik
Statistiktjänsten
Versionshistorik
Version
Författare
Kommentar
1.0
Zara Sarén
Första versionen för Statistiktjänsten 3.0
1.1
Zara Sarén
 I avsnittet Om landstingsstatistik, lagt till

1.2
Zara Sarén
 Lagt till avsnittet Målgrupp.
 I avsnittet Om landstingstatistik

Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
mening om att landstinget ansvarar för att
informera anmälda vårdenheter.
I avsnittet Uppladdning för första gången
förtydligat att antal listade patienter är en
frivillig uppgift att ange.
gjort
tydligare markering av texten om
landstinget ansvarar för att informera
anmälda vårdenheterna.
I avsnittet Uppladdning för första gången
till text om varför det är viktigt att ange
HSA-id.
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
en
att
de
lagt
rätt
Sid 1/6
Målgrupp
Detta dokument beskriver hur ett landsting kommer igång med att använda landstingsstatistiken.
Dokumentet vänder sig till dig som har behörighet för Statistiktjänsten för hel vårdgivare som
också är offentlig.
Om landstingsstatistik
Landstingsstatistik är en funktion som gör det möjligt att följa upp ordinerad sjukskrivning på
landstingsnivå genom att samla statistik från både offentliga och privata vårdenheter som verkar
inom landstinget. Vilka vårdenheter som ska ingå i landstingsstatistiken avgörs av landstingen
själva eftersom Inera, som driver Statistiktjänsten, inte har någon kännedom om vilka privata
vårdenheter som har avtal med vilka landsting.
Respektive landsting ansvarar för att endast anmäla uppföljning av vårdenheter hos
annan vårdgivare som landstinget har ett samarbete med. Landstinget ansvarar även för
att på egen hand informera anmälda vårdenheter om uppföljningen.
Det är endast personer med Statistiktjänstens behörighet till en hel vårdgivare som har möjlighet
att uppdatera tjänsten med information om vilka vårdenheter som ingår i deras landsting. Utan
denna information går landstingsstatistiken inte att använda.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 2/6
Uppladdning för första gången
För att börja använda landstingsstatistik gå till sidan ”Filuppladdning” under Landstingsstatistik
i Statistiktjänsten och gör följande:
1. Ladda ned en av Excel-mallarna som finns på webbsidan och öppna filen. Vi
rekommenderar att du använder Microsoft Excel 2007 eller senare. Du kan välja mellan
att ladda ner:


En fil som är förifylld med alla de vårdenheter som Statistiktjänsten känner
till från din egen vårdgivare. För mer information, se avsnittet Förifylld mall
nedan.
En tom fil
2. I filen du har laddat ner ska du ange alla de vårdenheter som ska ingå i
landstingsstatistiken.
 Kolumn 1: Vårdenhetsnamn.
 Kolumn 2: HSA-id. Tillåtna tecken är a-z, A-Z, 0-9 och bindestreck.
 Kolumn 3: Antal listade patienter. Tillåtna tecken är 0-9. Frivillig uppgift att
ange. Lämna detta fält tomt för de vårdenheter som inte har listade patienter.
Ett exempel på en korrekt ifylld fil finns i Figur 1.
Observera: Du får endast anmäla uppföljning av vårdenheter hos annan vårdgivare som
ditt landsting har ett samarbete med.
Observera: Det är viktigt att du bara anger vårdenheter, och inte mottagningar eller
avdelningar. Detta beror på att Statistiktjänsten endast kan visa statistik på
vårdenhetsnivå. För mer information om vårdenheter och kopplade enheter, se avsnittet
Vårdenheter och underliggande enheter nedan.
Observera: Det är väldig viktigt att du anger rätt HSA-idn. Statistiktjänsten har ingen
möjlighet att verifiera om HSA-idn som anges är korrekta eller ej. Ett HSA-id som inte
matchar några intyg kommer inte att synas i någon av landstingsrapporterna.
3. Spara filen på din dator. Observera att filformatet måste vara .xlsx eller .xls. Använder
du Excel 2007 eller senare sätts filformatet automatiskt till .xlsx och du behöver inte
göra någon ändring.
4. Ladda upp filen i Statistiktjänsten på sidan ”Filuppladdning”.
5. Landstingsstatistiken visas nu för de angivna enheterna i listan. Observera att ditt
landsting ansvarar för att på egen hand informera anmälda vårdenheter om
uppföljningen av landstingsstatistik.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 3/6
Figur 1 – Exempel på en ifylld fil
Tips!
Om ni är flera i landstinget som har vårdgivarbehörighet för statistik och vill hjälpas åt att hålla
listan uppdaterad kan det vara en god idé att lägga filen i en gemensam katalog där ni alla kan
komma åt den.
Vårdenheter och underliggande enheter
Statistiktjänsten visar all statistik på vårdenhetsnivå. Statistiktjänsten har inte möjlighet att
presentera separat statistik för mottagningar och avdelningar som inte är vårdenheter. Därför är
det viktigt att du endast rapporterar in vårdenheter i Excel-filen.
I HSA är mottagningar och liknande ofta så kallade underliggande enheter kopplade till en
vårdenhet. Exempelvis kan Kirurgkliniken vara en vårdenhet som har två kopplade enheter:
avdelning 1 och avdelning 2, och Berghålans vårdcentral kan ha två mottagningar kopplade till
sig: BVC respektive MVC. Sjukfall från en kopplad enhet ingår automatiskt i vårdenhetens
statistik i Statistiktjänsten.
För att kontrollera om en enhet är en vårdenhet eller inte rekommenderas att du tar kontakt med
din HSA-administratör för att kontrollera detta i HSA.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 4/6
Förifylld mall
Du kan i Statistiktjänsten välja att ladda ner en förifylld Excel-fil som innehåller alla
vårdenheter i din egen vårdgivare. Filen är tänkt att fungera som hjälp och underlag för din
inrapportering till landstingsstatistiken.
Den förifyllda filen kommer innehålla alla de vårdenheter som Statistiktjänsten känner till inom
din vårdgivare. En vårdenhet som aldrig har skickat ett elektroniskt intyg kommer inte att ingå i
filen.
Om du laddat ner en förifylld fil bör du:
 Kontrollera att du vill ha med de vårdenheter som filen redan innehåller. Du kan välja att
ta bort vårdenheter i filen om ditt landsting inte önskar följa upp dem.
 Lägga till de privata vårdenheter som landstinget har avtal med och som du vill kunna

följa upp.
Lägga till antal listade patienter på alla de vårdenheter där det är tillämpligt. Antal listade
patienter är inte förifyllt i filen.
Uppdatering
För att uppdatera vilka vårdenheter som ingår i landstingsstatistiken eller antalet listningar på
vårdenheterna, gör följande:
1. Öppna den senast uppladdade filen i Excel.
2. Gör ändringarna, exempelvis lägg till/ta bort vårdenheter efter behov eller uppdatera
antal listade patienter med mer aktuella siffror.
3. Ladda upp filen i Statistiktjänsten på nytt. Det är alltid informationen i den senast
uppladdade filen som gäller.
Vid tillägg av nya vårdenheter är det viktigt att du observerar att du endast får anmäla
uppföljning av vårdenheter hos annan vårdgivare som ditt landsting har ett samarbete med samt
att sådana vårdenheter ska informeras om uppföljningen av landstingsstatistik.
Sluta använda landstingsstatistik
För att sluta använda landstingsstatistik, gör följande:
1. Gå till sidan ”Filuppladdning” under Landstingsstatistik i Statistiktjänsten.
2. Klicka på knappen ”Rensa data” och bekräfta att du vill ta bort alla inrapporterade
vårdenheter.
Observera att om du rensar data kommer ingen person i landstinget att kunna se
landstingsstatistik. För att återigen börja använda landstingsstatistik laddar du upp en ny fil igen.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 5/6
Problem?
Om uppladdningen inte fungerar, kontrollera att:
 Filen är formaterad enligt punkt 2 i avsnittet Uppladdning för första gången.
 Filformatet är .xlsx eller .xls.
Om du fortfarande stöter på problem med uppladdningen, eller någon annan del av
Statistiktjänsten, kontakta Ineras Nationell kundservice på [email protected] eller
0771-25 10 10.
Inera AB
Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm
Tel 08 452 71 60
[email protected]
www.inera.se
Organisationsnummer
556559-4230
Sid 6/6