Äldre studiegångar inom psykologi till filosofie kandidatexamen, 180

Hur kombinerar jag ihop
en filosofie kandidatexamen?
En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp).
Helfartsstudier innebär att man läser 30 hp per termin, så räkna
med att en kandidatexamen tar tre år.
För att erhålla en filosofie kandidatexamen i psykologi krävs 90
hp inom huvudområdet psykologi på A-, B- och C-nivå.
Därutöver krävs ytterligare 90 hp i valfria kurser inom
psykologi eller i ett annat ämne.
Du kan välja mellan tre olika examina inom huvudområdet
psykologi:
•
•
•
Psykologiska institutionen har ändrat sitt
kursutbud från och med HT15!
90 hp valfria kurser
Tänk igenom vilket arbetsområde du vill att din utbildning ska leda
till! Du kan kombinera psykologi med en rad valfria kurser inom
samhälls- och beteendevetenskap, till exempel:
Ekonomi, marknadsföring, PA-området (t.ex. arbetsvetenskap,
organisation, juridik/arbetsrätt), offentlig förvaltning,
statsvetenskap, pedagogik, specialpedagogik, friskvård, medie- och
kommunikationsvetenskap, IT/ informatik, språk, eller andra
ämnesområden du är intresserad av.
Psykologi
Psykologi med inriktning mot arbets- och
organisationspsykologi
Psykologi med inriktning mot sexologi
Obligatoriska kurser
PX1100, Psykologi: Grundkurs, 30 hp - PX1200,
Psykologi: Fortsättningskurs - PX1500, Psykologi:
Forskningsmetod och kandidatuppsats, 30 hp
B-nivå
PC1143 Grundkurs i psykologi,
30 hp. Ges sista gången VT15
PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30
hp. Ny kurs fr.o.m. HT15
PC1112 Arbets- och
organisationspsykologi 1
30 hp. Ges sista gången HT15
PC1116 Psykologi med
inriktning mot sexologi
30 hp. Ges sista gången HT15
PC1113 Barn- och ungdomspsykologi 1, 30 hp. Ges sista
gången HT15
Du som tidigare har läst våra kurser i arbets- och
organisationspsykologi eller i sexologi på A och Bnivå eller du som tänker göra detta under läsåren
HT15/VT16 och HT16/VT17 kommer dock
fortfarande att kunna ta ut en fil kandexamen med
inriktning mot arbets- och organisationspsykologi
eller mot sexologi.
Ny studiegång för Filosofie kandidatexamen,
huvudområde psykologi, 180 hp:
Möjliga studiegångar, 90 hp:
A-nivå
Från och med HT15 finns det enbart en generell fil
kandexamen i psykologi vid Göteborgs universitet.
PC1244 Kognitiv psykologi och
Utvecklings-psykologi
30 hp. Ges sista gången HT15
eller
PC1245 Personlighet, hälsa och
Socialpsykologi, 30 hp. Ges sista
gången HT15
PX1200 Psykologi: Fortsättnings
kurs, 30 hp. Ny kurs fr. o. m.
VT16
PC1224 Arbets- och
organisationspsykologi 2
30 hp. Ges sista gången HT16
PC1225 Psykologi: fortsättningskurs med inriktning mot klinisk
sexologi, 30 hp. Ges sista
gången HT16
PC1250 Barn- och ungdomspsykologi 2, 30 hp. Ges sista
gången HT15
(OBS! Att läsa fristående kurser leder aldrig till en psykologexamen! )
C-nivå
PC1546 Forskningsmetodik och fördjupningsarbete, 30 hp.
Ges sista gången VT16
PX1500 Psykologi:
Forskningsmetod och
kandidatuppsats, 30 hp.
Ny kurs fr.o.m. HT16
Plus 90 hp Valfria kurser.
Du kan kombinera de obligatoriska kurserna i psykologi
med en rad valfria kurser, till exempel ytterligare kurser
i psykologi (se nedan), andra kurser inom samhälls- och
beteendevetenskap eller helt andra ämnesområden
som du är intresserad av.
Exempel på kurser i ämnet psykologi:
• PX1101 Organisationspsykologi, 30 hp
• PX1102 Miljöpsykologi: Interaktion mellan
människa och miljö, 30 hp
• PX1103 Utvecklingspsykologi: Barn- och
ungdomar, 30 hp
• PX1160, Rättspsykologi, 30 hp
Om du vill spetsa till din examen kan du läsa
ytterligare kurser i psykologi, inriktade mot ett
specifikt område inom ämnet och även välja att
behandla frågeställningar inom det valda området
i din kandidatuppsats.