OBK Nyhetsbrev nr 2 2015

NYHETSBREV FRÅN STUDIEFÖRBUNDET BILDA
NR 2 • OKTOBER 2015
Ortodox bildning och kultur
Påvebesöket
Den koptisk-ortodoxe påven Tawadros II besökte i mitten av september alla koptiska kyrkor i Sverige.
Arrangemangen som anordnades i
samarbete med Bilda avslutades 19
september i Uppsala domkyrka. Där
medverkade en koptisk barnkör och
ortodoxa scouter i Sveriges blåsorkester.
– Påve Tawadros hade uttryckt att
han ville möta barn och ungdomar. Så
när vi fick inbjudan av Svenska kyrkan att uppträda i samband med ett
samtal mellan påven och ärkebiskop
Antje Jackelén i Uppsala domkyrka
fyllde jag en buss med 80 scouter och
åkte i väg, säger Kristina Youssef,
konsulent på Bilda.
Det blev en känslostark upplevelse
för Kristina Youssef, barnen och ungdomarna i kören och blåsorkestern.
Det var första gången de besökte en
svensk kyrka och första gången de
sjöng med sin påve. Alla i församlingen fick sjunga med både på arabiska
och svenska i en sång som har två meningar: Jag är så glad så glad. Mitt
hjärta är så glatt.
– Då gick påven runt i kyrkan och
sjöng med. Det var fint att se den koptiska kyrkan ta plats i Svenska kyrkan. Påven är mycket omtyckt, inte
bara av de koptisk-ortodoxa utan
även av andra ortodoxa. De brukar
säga: ”Han är vår påve också”.
Även stunden utanför domkyrkan
blev ett minne för livet då påven sjöng
en sång tillsammans med de 80 scouterna och avslutade mötet med att ge
var och en av dem en kram.
– Det som påverkade mig så starkt
är hans kärlek till ungdomarna. Jag
är så glad att jag har förevigat det här
mötet i en film, säger Kristina Youssef.
De flesta arrangemangen anordnades
av Bilda under påve Tawadros besök i
Sverige. Ett digert schema som innebar
att han en dag kunde vara inbokad för
att hålla två föreläsningar. Så var det
till exempel i Södertälje på torsdagen
då han först föreläste för cirka 600 inbjudna gäster vid en lunch i festvåningen Panorama och senare på kvällen för
lika många människor vid en middag i
Folkets hus, Hallunda. Då med musik
från barnkörer och de ortodoxa scouterna i Sveriges blåsorkester.
Ortodox bildning och kultur är ett nyhetsbrev från Bilda där vi berättar om hur det
ortodoxa studiearbetet i samverkan med Studieförbndet Bilda utvecklas över landet.
Överst till vänster: Påven talar inför KOUF
(Koptiska ortodoxa ungdomsförbundet)
Överst till höger: Påven tillsammans med
scouterna
Nederst till vänster: Liturgi i St Minakyrkan
i Södertälje.
– Innehållet i påvens föreläsningar var
olika varje gång, men många handlade om frihet och att skapa fred, säger
Kristina Youssef.
Hon kommer speciellt ihåg när han
under ungdomsmötet i S:ta Mariakyrkan i Tensta talade om att inte låta sig
luras av fel frihet, att den rättfärdiga
friheten är den med Gud. Vid det mötet förklarade han också Bibeln med
fem ord: Basic Information Before
Leaving Earth.
– Hans ord har påverkat mig väldigt mycket, säger Kristina Youssef.
– Nästa gång han kommer önskar jag
att han inte ska behöva springa så
mycket från ett ställe till ett annat. Att
vi kan göra lite fritid för honom och
för oss. Så att han hinner promenera
lite i den svenska naturen som han
älskar. Samt att vi får lite tid att ref­
lektera över hans ord.
Text: Birgitta Haglund
Foto: Kristina Youssef
Integrationsverksamhet i OBK
Marias torg
Marias torg är en mötesplats för kvinnor
från de olika kyrkofamiljerna. I år vill vi fortsätta på temat Maria på flykt i Södertälje.
Tid: Torsdag 5 november kl 17:30–19:30
Plats: Storgatan 1 i Södertälje.
Begränsade platser, först till kvarn gäller.
Anmälan till [email protected]
Föreläsningsserie om ortodoxi
med olika teman
När: Tisdagar 8/9, 3/11, 1/12
Tid: 18:00–20:00
Plats: Interreligiösa Centret i Göteborg
Inträde: Gratis. Fika ingår.
Inter-ortodox julkonsert 2014
Inter-ortodox julkonsert
När: Eventuellt i slutet av november/början av december.
Plats: Syrisk-ortodoxa S:t Gabrielkyrkan
i Göteborg.
Bysantiska och orientaliska ortodoxa
kyrkokörer presenterar sina församlingar
med kulturella, musikaliska och språkliga
inslag.
Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbunds körfestival
När: 17 oktober
Tid: 10:00–16:00
Plats: S:ta Mariakyrkan i Folkets park,
Norrköping
Ett drama av ofattbar smärta utspelar sig framför våra ögon. Det
går inte att undvika den stora
flyktingkatastrofen i världen, en
tragedi som drabbar människor
och mänskligheten. Vi som arbetar inom studieförbunden arbetar
med och möter människor där de
är. Däri vilar vår flexibilitet och vår
styrka.
Under hösten har staten fördelat en
del öronmärkta pengar för verksamhet med asylsökande och för integrationsfrämjande insatser. Det möjliggör för oss att lägga extra fokus på
de nyanlända. Våra medlemsorganisationer, kyrkorna, förmår till en
begränsad del härbärgera och hantera den strida ström av flyktingar
som formligen väller in i kyrkorna
och deras verksamheter. Där är Bildas nytta tydlig, kännbar och efterfrågad. Utmaningen ligger i att Bilda
måste våga vara på och smida medan järnet är varmt. Vi har tentaklerna ute i verksamheterna och vi bör
fortsätta ha modet att möta människor var de än befinner sig i livet.
Bildas särart möjliggör möten
I profilområdet OBK har de flesta
konsulenterna en dubbel kulturell
kompetens. Det tryggar en inifrånförståelse, och är en bro som både
konsulenter och nyanlända kan
vandra på.
Vad görs?!
Idag, liksom under en längre tid tillbaka, pågår ett febrilt arbete kopplat
till integration. Ortodox scouting låter traditionell svensk scouting möta
den orientaliska, med huvudfokus
på instrumentell trumslagarmusik. Integrationen sker när nyanlända med
erfarenhet av scouting i sina hemländer bidrar med sin kunskap och sina
erfarenheter in i den nya scoutverksamheten. I OBK finns också cirklar
där mödrar med invandrarbakgrund,
som bott större delen av sina liv i Sverige, möter nyanlända mödrar. Tillsammans diskuterar de existentiella
frågor under former av exempelvis
matlagning. Andra verksamheter i
OBK som främjar integration är volontärutbildningar, språkcaféer, dialoggrupper, modersmålsundervisning
och kulturkunskap.
Dubbel verkan
Folkbildningens nytta gestaltar sig
bland annat i att människor fångas
upp där de står i livet just nu. På samma sätt bidrar dessa människor med
sina livshistorier om lycka, om flykt
och utsatthet rakt in i konsulenternas
liv. Konsulenterna bär detta med sig
in i organisationen och arbetet. På så
vis berikar Bildas folkbildningsarbete
människors liv och samtidigt berikas
Bilda av människornas historier, erfarenheter och kunskaper.
Utmaningar
Den största utmaningen framöver i
att inte räcka till. Den engagerade
personalen behöver allt stöd den kan
få. Med ett starkt stöd i ryggen kommer många fortsätta kämpa för att
tillgängliggöra en viktig kärna i bildningen – nämligen göra det möjligt för
flera männi­skor att påverka sin livssituation och skapa engagemang och
delta i samhällsutvecklingen.
Text: Mikael Aho Damar
Bokrecension: De sista kristna
Den kristna närvaron i Mellanöstern är hotad. Innan
kriget i Irak 2003 beräknades den kristna befolkningen
uppgå till 1,5 miljoner invånare. Idag ligger siffran på
under 300.000. I De sista kristna följer vi den danske
journalisten Klaus Wivels resa i Mellanöstern och hans
möte med kristna på Västbanken, i Gaza, Egypten, Irak
och Libanon. I stort sett alla kristna Klaus talar med vill
bort från regionen, men inte många vill tala högt om
det. Genom hela boken stärker eller ifrågasätter Wivel
det han upplever genom hänvisningar till rapporter och
siffror från välkända institut. Wivel menar att de kristna i
regionen hamnar mitt emellan förföljelse och diskriminering. Finns det några kristna kvar där om några år?
Ledarsatsning i Bilda Öst
Patriarkbesöket
Den Syrisk-ortodoxa kyrkan (SOK)
är en av kristendomens äldsta kyrkor. Det är än idag en vital och levande stor gemenskap av troende
som återfinns i världens alla hörn –
från Guatemala till Nya Zeeland.
Kyrkan har i alla tider stått på två ben.
Den har fungerat som ett andligt hem
för de troende, och dess ledare, Patriarken har utöver sin roll som andligt
överhuvud, också fungerat som folkets
ledare. Inte sedan 80-talet hade SOK
Patriark besökt Sverige. Därför var det
med stor pompa och ståt som Patriark
Ignatius Aphrem II Karim, den 123:e
patriarken i sin ordning, mottogs under sitt tio dagar långa Sverige besök.
Glädjen gick inte att ta miste på inför,
under och efter Patriarkens Sverigebesök. I en tid av ökade oroligheter i
Mellanöstern, med en ström av flyktingar som kommer in i församlingarna, och med en tilltagande generation
av ungdomar i Sverige som både integreras men också assimileras alltmer så
kom Patriarkens besök i rätt tid.
Patriarkens besök i Sverige innefattade utöver en rad olika ceremoniella
åtaganden, så som invigning av Seyfo
(Folkmord)-monument på olika håll,
också audiens hos kung Carl Gustaf
och statsminister Stefan Löfven.
Patriarken, som tidigare varit ärkebiskop över östra USA i många år, är
känd bland folket för sin uttryckliga
kärlek för de små och unga i kyrkan.
Därför ordnades det en heldag med
ungdomar från de båda SOK-stiften i
Sverige. Patriarken hade en lång och
intressant session med efterföljande
frågestund. Detta uppskattades myck-
Bildas OBK-konsulenter och samordnare
(t h) tillsammans med Patriark Ignatius
Afrem II Karim, den 123:e patriarken i sin
ordning.
et av SOK-ungdomarna. Patriarken
talade med emfas om att bevara tron i
främmande land.
Patriarken är en känd förespråkare
för mänskliga rättigheter, och tvekar
inte att ta till orda i olika internationella fora för de kristna och i synnerhet sitt eget folk i Mellanöstern. Alltsedan sin installation i maj 2014 har
Patriarken rest världen runt och besökt sin flock. Han har dessutom varit mitt i konflikthärden, och sträckt
ut sin hand till de utsatta och sårbara
flyktingarna. Patriarken utmärker sig
också som enighetens man som gärna förespråkar en (mer) enad kyrka.
Bland annat arbetar han aktivt för ett
påskfirande i den kristna världen.
Text: Mikael Aho Damar och
Elias Seven
Foto: Mikael Aho Damar
OBK i Bilda Öst har under 2015 fokuserat
på ledarskap. Satsningen vänder sig till
samtliga ledare inom kyrka och förening.
Syftet är att främja ledarskap och höja/
fördjupa kompetensen inom söndagsskola
och föreningsteknik. Steg ett: en träff i
juni med ett tjugotal ledare från ortodoxa
kyrkorna i Bilda Öst. Vi inventerade de olika
behoven och valde att ha en fördjupning
inom söndagsskola. Steg 2: vi samlade ett
trettiotal söndagsskollärare från regionen
och hade en fördjupningskurs med fokus
på ledarskap, pedagogik och kompetens
utifrån söndagskolamaterialet som Bilda har
tagit fram. Vi startade också ett söndagskolenätverk. Satsningen pågår under hela
2015–2016, och ytterligare en fördjupning
inom söndagsskola och föreningsteknik
kommer att erbjudas snart.
Det är väldigt roligt och lärorikt att möta
Bildas ledare som brinner för sitt folkbildningsuppdrag och som berikar varandra
med sina olika erfarenheter!
Ledarutbildning utifrån
jämställdhetsperspektiv
Under hösten 2015 erbjuder OBK i Bilda
Öst en ledarutbildning utifrån jämställdhetsperspektiv i Södertälje. Utbildningen
ger dig möjlighet att möta andra människor,
dela med dig av din erfarenhet och reflektera över frågor som rör ledarskap och
jämställdhet. Genom utbildningen får du
möjlighet att som ledare bli mer medveten
om en del mekanismer som begränsar och
förhindrar en ökad jämställdhet. Vi reflekterar tillsammans över följande:
Vad betyder ledarrollen för mig?
Vad betyder jämställdhet för mig?
Vi bjuder på fika.
Tid: den 27 oktober, 3 november och 10
november.
Plats: Bildas kontor i Södertälje, Storgatan 1
Anmälan senast 19 oktober till Caroline
Toranian på [email protected]
Returadress:
Studieförbundet Bilda
Box 79
125 22 Älvsjö
B
Konsulenter
Ortodox bildning och kultur har ansvariga
konsulenter i Bildas åtta regioner över hela
landet. Är du osäker på vilken region du
tillhör kan du besöka www.bilda.nu/ortodox
Profilsamordnare
Mikael Aho Damar
Tel: 08-727 17 45 (även mobil)
Mobil: 070-774 97 62 (sms)
E-post: [email protected]
Profilområdesansvariga
Bilda Nord
Petra Falk
Telefon: 090-14 20 11 (även mobil)
Mobil: 070-656 55 96 (sms)
E-post: [email protected]
Bilda Mittsverige
Tove Liljedahl
Telefon: 060-740 40 32 (även mobil)
Mobil: 070-614 78 82 (sms)
E-post: [email protected]
Bilda GävleDala
Michel Agaiby
Mobil: 070-450 43 23
E-post: [email protected]
Bilda Öst
Susanne Ayoub
Telefon: 08-727 18 25
Mobil: 070-818 35 88
E-post: [email protected]
Bilda Svealand
Nuri Özer
Telefon: 021-470 35 24
Mobil: 0702-250 48 02
E-post: [email protected]
Bilda Sydöst
Ephraim Caan
Telefon: 013-31 28 34
Mobil: 0702-17 42 74
E-post: [email protected]
Bilda Väst
Canet Hanna
Telefon: 031-719 71 58
Mobil: 0769-48 22 33
E-post: [email protected]
Bilda Syd
Priyanka Mellergård John
Telefon: 010-7099956 (även mobil)
Mobil: 070-817 08 56 (sms)
E-post: [email protected]
Mötesplats Södertälje:
Stort tryck på Bildas språkträning i Södertälje
Inom de ortodoxa församlingarna i
Södertälje har integrationsarbetet
pågått i många år. Sedan i våras
finns nu också Mötesplats Södertälje, ett språkcafé i Studieförbundet Bildas regi. Hit är nyanlända
och asylsökande välkomna att träna svenska språket.
Det är trångt i Studieförbundet Bildas lokaler på Storgatan 1 i Söder­
tälje. Klockan är 10 på onsdag
morgon och deltagarna lämnar in
barnen för aktiviteter i barnrummet
och de vuxna går in i olika språkträningsrum beroende på hur långt
de kommit med sitt svenska språk.
Rummen fylls snart med asylsökande och nyanlända.
Behöver fler rum och cirkelledare
– Jag tror alla som bor här i staden
känner till Mötesplats Södertälje.
Vi har inte vågat annonsera om vår
verksamhet eftersom vi är rädda
för att inte kunna ta emot alla som
kommer. Förhoppningen är att vi
ska kunna fortsätta arbeta som vi
gör nu men med mer plats och fler
cirkelledare. Som det ser ut nu är vi
begränsade, säger Susanne Ayoub,
konsulent på Bilda.
– I och med Bildas etablerade kontakter med de ortodoxa kyrkorna dit
många nyanlända och asylsökande
söker sig så hittar de också vidare
till Mötesplats Södertälje.
Susanne Ayoub och Dalal Jobrail,
som är ansvarig för verksamheten, är
glada över att deras arbete med asylsökande flyktingar och nyanlända
växer. Efter ett sommaruppehåll är
språkcaféerna igång igen. I dag är det
andra tillfället och det har tillkommit
en grupp, från tre till fyra. Barnen har
ett eget rum med en egen ledare. Här
får de sjunga barnvisor, spela spel men
också lära sig bokstäver och siffror.
”Språkcaféet måste få vara en
öppen arena”
– Det här är en möjlighet för dem att
komma ut ur isolering, språkcaféet
måste vara en öppen arena, det kanske är enda platsen där de kan dela
sin livssituation. Det är svårt att se lidandet hos människorna, deras traumatiska livshistorier påverkar och berör oss alla, säger Susanne Ayoub.
Förutom från Syrien kommer
människor från Egypten, Irak, Serbien, Albanien och Thailand. Arabiska är det språk som de flesta talar
men även engelska förekommer.
– För många som kommer handlar det om att övervinna sin rädsla att
prata svenska. Visst, de behöver lära
sig språket, men de behöver också få
träffa andra med liknande erfarenheter, dela sina trauman med andra, säger Dalal Jobrail.
Text: Birgitta Haglund
Foto: Dalal Jobrail
Läs mer på Mötesplats Södertäljes Facebooksida: https://www.facebook.com/Bilda
MotesplatsSodertalje?fref=ts
Vill du vara med och skapa verksamhet för
asylsökande?
Du hittar mer information om vad som är
på gång i Bilda på www.bilda.nu/asyl