En glad och skön sommar önskas alla i Brf Bränneriet Årsmötet

Vi i Bränneriet
Brf Bränneriets
medlemstidn.
Utg. K Lövgren
Nr. 8 – juni 2015
En glad och skön sommar
önskas alla i Brf Bränneriet
Vi vill med detta utskick önska alla
medlemmar en riktigt fin sommar. Vi
hoppas att vi alla får njuta av mycket
solsken, vila och samvaro. Många av
oss kommer kanske att resa bort en
kortare eller längre tid och då kan vi alla
hjälpas åt att hålla ett öga på vårt fina
område.
Vårt styrelsearbete kommer att gå in i
ett lugnare tempo över sommarmånaderna för att återupptas med full kraft
när hela styrelsen är åter från semester.
Självklart kommer vi att bevaka inkommande post till styrelserummet men det
kan dröja lite längre än vanligt innan du
får svar på ditt brev eller mejl.
Behöver du få tag på ersättande förvaltare så är ett bra sätt att ringa
HSB:s ServiceCenter
telefon: 010 442 11 00
e-post:[email protected] hsb.se
vardagar 8.00 till 16.30 och dag före röd
dag 8.00 till 13.00.
Via ServiceCenter ska du kunna få den
hjälp du behöver i medlemsärenden.
Nu är sommaren här, även om solen
alltför ofta lyst med sin frånvaro. Styrelsen vill därför passa på och
önska alla medlemmar en
skön sommar och god
semester!
/Styrelsen
Årsmötet
Den 27 maj 2015
hölls föreningens
ordinarie årsmöte.
Mötet behandlade
verksamheten 2014. Protokollet hittar ni
i detta nummer med början på sidan 3
och framåt. Bilagorna bifogas inte i detta
nummer av Vi i Bränneriet. T.ex ViB nr 5
fick ni redan före mötet.
/Styrelsen
Reimerholmes festdag 2015
Efter semestertiden är det dags igen för
Reimersholmes festdag enligt de planer
som redaktionen har hört. I år blir det
lördagen den 22 augusti. Markera redan
nu i din kalender. Ett preliminärt program hittar ni på sista sidan i detta
nummer.
/Redaktionen
Redaktionen: Olof Ekström, 47an, Cecilia Hansson, 53an, Malin Eriksson, 77an.
2
LokaIer i Brf Bränneriet
I samband med stämman utlovade
styrelsen att i Vi i Bränneriet presentera
listan över lokaler som används eller
kan användas för fritidsverksamhet i
Bränneriet inklusive deras användning.
Den utlovade listan följer nedan och om
vi har haft tillgång till ytstorlek har detta
angivits. Om hyra utgår för användningen av lokalen har detta särskilt angivits i
texten nedan.
Uppgifter om kontaktpersoner till de
olika verksamheterna erhålles av
maskinisten.
• Åttingen Rhg 45
Hyrs bara ut till föreningens medlemmar, HPR, Boservice, Kulturkommittén
och styrelserna i grannföreningarna för
dessa föreningars årsmöten eller dylikt.
• Gästrum Rhg 47 -1 tr
Yta: 76,5 kvm
Hyrs bara ut till föreningens medlemmar enligt särskilt utformade regler.
• Keramik/Lergökarna Rhg 23 -1 tr
• Cykelverkstad Rhg 23 -1 tr
Lokal utan fönster. Kan användas av de
boende som behöver mecka med sin
cykel.
• Biljard/gymnastik/bordtennislokal
vid garageplanen
Yta: 104,5 kvm
• Vinprovarlokal Rhg 39 bv, samma
ingång som till cykelrum bredvid Coop
Denna lokal har plats för 20 personer
och saknar fönster.
• Utställningslokal/bridgelokal
Rhg 39 -1 tr
Yta: 76,5 kvm
Används för samma ändamål som
studielokal. Dessutom används den som
rastplats av entreprenörer.
• Fotolabb Rhg 47 -2 tr
Fönsterlöst utrymme på 31 kvm.
• Snickeri Rhg 57 -1 tr
Yta: 64 kvm
• Väv-/systuga Rhg 63 -3tr
Yta: 71 kvm
ViB
• Styrketräning/gym Rhg 65 bv
Före detta cykelrum som används som
styrkerum/gym
• Studielokal Rhg 73 -1 tr
Yta: 70,5 kvm
Används av Kulturkommittén, HPR och
av föreningens medlemmar för bland
annat barnkalas.
• Bastu med relaxrum (Rhg 25, 41, 47,
57, 63, 73 och 79 högst upp i
anslutning till takaltanen)
Yta relaxrum cirka 20 kvm
Dessa anläggningar är avsedda för
respektive husblock – alltså de två-tre
sammanhängande huskropparna.
Reglerna för användning bestäms av de
boende i varje husblock.
Mer information om bastu med relaxrum
finns i Värt att Veta sidan 6.
/Styrelsen
HSB
Portalen
Vad hittar du på portalen?
HSB Portalen samlar allt du behöver
veta om ditt boende på samma ställe.
Här kan du exempelvis hitta avier och
OCR-nummer, följa överlåtelser, se
bosparpoäng, läsa om dina medlemsförmåner och ta del av aktuell information som påverkar ditt boende.
Logga in direkt
Gå till www.hsbportalen.se och knappa
in ditt personnummer för att komma till
HSB Portalen. Lösenordet har du fått i
ett postalt utskick från HSB. Vid eventuella frågor kontakta HSB service
center.
Telefon: 010-442 11 00
E-post:
[email protected]
ViB
3
PROTOKOLL
Datum
2015-05-27
rev.A
Bostadsrättsföreningen Bränneriets ordinarie stämma
Plats
Drakenbergssalen, Lignagatan 6
§1
Öppnande
Föreningens ordförande Kristina Lövgren hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
§2
Val av ordförande för
stämman
Stämman beslöt välja Bengt Eurén till ordförande för stämman.
Bengt Eurén tackade för förtroendet att få leda stämman.
§3
Anmälan av stämmoordförandens val av
protokollförare
Stämmoordföranden meddelade att Olof Ekström för protokoll för
stämman.
§4
Förteckning över
närvarande medlemmar
Bilaga 2
Avprickningslistan, bilaga 2, upptog 83 närvarande röstberättigade
medlemmar, varav 7 med fullmakt.
Stämman beslöt godkänna närvaroförteckningen, bilaga 2.
§5
Dagordning
Bilaga 1
Stämman beslöt fastställa föreslagen dagordning, bilaga 1.
§6
Att justera dagens protokoll jämte stämmoordföranden beslöt stämVal av protokolljusterare och rösträknare man att välja Margot Granvik och Yann Blandy. Stämman beslöt att
dessa båda även ska vara rösträknare om så behövs.
§7
Olof Ekström meddelade att kallelse sattes upp i portarna söndagen
Kallelse
den 3 maj 2015. Dessutom delades kallelse och årsredovisning ut till
alla lägenheter i början av den påföljande veckan.
Stämman beslöt att kallelse skett i behörig ordning.
§8
Anders Åkeson från avgående styrelsen presenterade den ekonoStyrelsens
miska redogörelsen. Stämmoordförande guidade mötet genom verkårsredovisning, bilaga 3
samhetsberättelsen sida för sida. Medlemmarna fick tillfälle att ställa
frågor till styrelsen, bl.a. frågades det lite om våra fasadproblem, om
kommande tomträttsavgifter och om optofiber i fastigheterna.
Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna,
bilaga 3.
4
§9
Revisorernas berättelse
ViB
Stämmoordförande visade på revisorernas berättelse sist i den utdelade verksamhetsberättelsen. Sista delen av berättelsen med revisorernas rekommendation lästes av stämmoordförande. Stämman beslöt
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 10
Fastställande av resultat- Stämman beslöt att fastställa de presenterade resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2014 med ett resultat på 3 296 394 kr.
och balansräkning
§ 11
Årets resultat
§ 12
Ansvarsfrihet för
styrelsen
§ 13
Arvoden
14
Val av styrelseledamöter
Stämman beslöt att en avsättning till yttre underhållsfonden görs
enligt plan med 1 200 000 kr, göra ett uttag ur yttre underhållsfonden
med 1 200 000 kr, samt att årets resultat 3 296 394 kr överföres till
balanserat resultat.
Stämman beslöt enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att ge
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Stämman beslöt att följande av valberedningen föreslagna arvoden
ska gälla,
att ordförande får 23 000 kr,
att sekreteraren får 11 000 kr,
att övriga ledamöter och suppleanter får 5 000 kr,
att arvodet per bevistat styrelsesammanträde uppgår till 800 kr
att föreningsvald revisor får 10 000 kr
att föreningsvald revisorssuppleant får 2 000 kr
att det vid större arbeten utöver ordinarie styrelseuppgifter utgår för
ledamöter, suppleanter och övriga medlemmar som deltar i
projektet
a) ett arbetsmötesarvode på 500 kr plus, efter två timmar,
ytterligare 200 kr per timme eller en kompensation för förlorad inkomst.
b) en ersättning på 5 000 kr per månad för den ledamot, suppleant
eller annan av styrelsen utsedd medlem som arbetsleder maskinisterna i deras dagliga sysselsättning.
c) en ersättning på 300 kr per tillfälle för ledamots eller suppleants jourutryckning (detta kan vara garageportsöppning vid fel,
vid hissfel, vid fläktstopp, bredbandsfel, översvämning etc).
att arvodet för valberedningen är 1 200 kr per person
Stämman beslöt enligt valberedningens förslag följande
att välja om Olof Ekström och Kristina Lövgren som ordinarie
ledamöter på två år, samt Malin Eriksson och Anders Åkeson som
ordinarie ledamöter på ett år.
att välja Patricia Björn som ordinarie ledamot på ett år.
Kvarstår i styrelsen för sitt andra mandatår gör Mathias Danielsen
Cecilia Hansson, Rickard Resare och Leif Östling.
ViB
§ 15
Val av revisor och
revisorssuppleant
§ 16
Val av valberedning
§ 17
Erfoderligt val av
representation i HSB
Distriktsombud HSB
Distrikt Innerstaden
5
Stämman beslöt att välja Carina Landberg som ordinarie revisor på ett
år och att välja Nils Holm som revisorssuppleant på ett år.
Stämman beslöt att till valberedning välja Bengt Hellman (sammankallande), Hans Svensson och Nils Tervell.
Brf Bränneriet kan utse sex ombud, ett för varje 50-tal bostadsrätter.
Stämman beslöt att styrelsen får mandat att utse representanter till
HSB Distrikt Innerstaden.
§ 18
Inkomna motioner
Motion angående ny bebyggelse i Liljeholmen
efter Cementas flytt
Stämmoordförande visade på motioner och styrelsens utlåtande presenterat i ViB nr 5 2015 som delades ut i samband med kallelsen,
bilagd protokollet.
Motionären presenterade motionen och Kristina Lövgren presenterade styrelsens svar.
Årsmötet beslöt sedan enligt styrelsens yrkande att anse motionen
besvarad.
Motion angående Åttingen som festlokal
Motionären presenterade motionen och beskrev en del av hur motionären upplevt några av uthyrningarna av Åttingen. Styrelsen förklarade sitt svar med att problemet inte är bristande regler utan mer hur
man får de hyrande boende att följa reglerna. Sedan följde en mängd
inlägg i ämnet. Några exempel på förslag till åtgärder, stänga av
strömmen kl. 23, att styrelseledamöter har ett vaktschema, en decibelmätare som stänger av ström och någon form av straffavgifter. På
stämman konstaterades att flertalet av föreslagna åtgärder av olika
anledningar inte var genomförbara. Alternativ skulle egentligen bara
vara att stänga Åttingen vilket inte är önskvärt.
Medlemmarna uppmanades att vid störningar på kvällarna rapportera
detta till styrelsen för att kunna fastställa omfattningen av störningar.
Efter diskussionen beslöt årsstämman enligt styrelsens yrkande att
anse motionen besvarad.
Motion angående en
större och bättre lokal för
kondition och styrketräning
Motionären presenterade detaljerat sin motion och Mathias Danielsen
och Kristina Lövgren presenterade styrelsens svar. Sedan följde en
längre diskussion.
Styrelsen kommer att i Vi i Bränneriet presentera listan över lämpliga
lokaler, som är eller skulle kunna användas för fritidsverksamhet, som
finns i Bränneriet inklusive deras användning. Listan är kontinuerligt
uppdaterad. Användningsfrekvensen kan inte anges då styrelsen trots
försök inte har lyckats få tillgång till sådan information.
Efter diskussionen begärdes votering. Utfallet av voteringen blev 37
röstande för motionärens förslag och 37 röstande för styrelsens förslag (övriga 9 röstberättigade hade avstått från att rösta).
6
ViB
Enligt föreningens stadgar gäller då den mening som mötesordföranden
biträder. Bengt Eurén redogjorde för sina egna erfarenheter i frågan,
noterade att styrelsen har genomfört inventering av lokaler och att denna
skall presenteras, uppmanade ansvariga för de olika verksamheterna /
lokalerna att rapportera utnyttjandegrad och förklarade därefter att han
anslöt sig till styrelsens uppfattning i frågan.
Årsmötet beslöt således med rösterna 37 mot 37 med mötesordförandes
utslagsröst enligt styrelsens yrkande att motionen när det gäller inventering
av lokaler ska anses besvarad och att avslå motionen när det gäller att hitta
en annan och större lokal.
Motion angående byggnad av en taklägenhet
på varje huskropp för
att minska föreningens
lån
§ 20
Övriga ärenden
- Folke Erikssonstipendiet
Motionärerna presenterade detaljerat sin motion med några kompletteringar efter att ha läst styrelsens svar i Vi i Bränneriet. Anders Åkeson
presenterade sedan styrelsens svar. I den följande diskussionen uttryckte
flera medlemmar sin negativa åsikt om motionens förslag. Bl.a. om en
förväntad negativ påverkan på befintliga lägenheter och att denna påverkan
kommer att slå väldigt olika. Takterrasserna värderas väldigt högt av
många boende och är något positivt vid de flesta försäljningar.
Årsstämman beslöt att enligt styrelsens yrkande att avslå motionen.
Efter avslutade stämmoförhandlingar utdelades årets stipendium av
Kristina Lövgren till Vävstugan och Snickeriet. Som representanter för
Vävstugan mottog Heidi Hirvonen Kinberg, Marieanne Holmström och
Helena Adner stipendiet. Som representanter för Snickeriet mottog Ludvig
Lindström och Alexander Marek stipendiet.
Vävstugan
Styrelsens motivering för Vävstugan:
I Bränneriet har medlemmarna alltid getts möjlighet att hålla på med olika
typer av hantverk i lokaler som ställts i ordning av de boende för sådana
verksamheter. En av dessa verksamheter är vävstugan som har blivit en
träffpunkt för en grupp väv- och sömnadsintresserade i föreningen. Här får
man chans att ägna sig åt en hobby som kan vara svårt att få plats med
hemma i lägenheten. I vävstugan finns det plats och sällskap – och
nybörjare kan få hjälp av de lite erfarnare. Förhoppningsvis kan stipendiet
bidra något till att verksamheten utvecklas vidare. Vi hoppas därför att
stipendiet kan uppmuntra till fortsatt verksamhet till gagn för föreningens
medlemmar.
Föreningen ber nu att få visa sin uppskattning för verksamheten genom att
tilldela Vävstugan ett av årets Folke Eriksson-stipendier på
2 500 kronor.
Snickeriet
Styrelsens motivering för Snickeriet:
Snickargruppen och deras lokal har funnits länge i vår förening och många
av våra medlemmar har tack vare detta kunnat tillverka saker med sina
egna händer och förhoppningsvis också fått känna stor glädje och
tillfredställelse över denna möjlighet. Det är uppskattat av många att ha en
plats att vara på med tillgång till rum som tål sågspån/ slipdamm,
arbetsbord och ibland visst virke. Nu verkar gruppen dessutom ha fått en
nytändning med många planer på upprustning, förbättring av lokalen och
nya deltagare som anslutit. Förhoppningsvis kan stipendiet bidra något till
att detta arbete utvecklas. Vi hoppas därför att stipendiet kan uppmuntra
ViB
7
till fortsatt verksamhet till gagn för föreningens medlemmar.
Föreningen ber nu att få visa sin uppskattning för verksamheten genom att tilldela Snickeriet ett av årets Folke Eriksson-stipendier på
2 500 kronor.
- Tack till stämmoordförande
§ 21
Avslutning
Avslutningsvis tackade Kristina Lövgren stämmans ordförande med
en blombukett.
Stämmoordföranden förklarade stämman avslutad.
Därefter bjöd föreningen på en enkel ”räkfrossa”.
Vid protokollet
Stämmoordförande:
Olof Ekström
Bengt Eurén
Justeras:
Margot Granvik
Yann Blandy
8
ViB