Susanne Tuure - Kårkulla samkommun

Jubileumsseminarium
Delaktighet och självbestämmande
inom specialomsorgen
17.09.2015
Susanne Tuure
Utvecklare av boendeverksamhet
Kårkulla samkommun
Mitt hem
• EGEN NYCKEL
Mitt hem
JAG GÅR OCH
LÄGGER MEJ DÅ JAG
VILL
Mitt hem
JAG FÅR LAGA MIN
EGEN MAT
Mitt hem
JAG FÅR PRATA
OSTÖRD I TELEFON
Mitt hem
HÄR ÄR DET JAG SOM
BESTÄMMER
Självbestämmandets olika nivåer
Samhällig nivå
Sekundär nivå
Primär nivå
Delaktighet, vägen till självbestämmande
• Ansvar
• Förståelse för ärendet
• Rätt att ha en egen
åsikt
• Rätt att bli hörd
Arbetssätt som stöder
delaktighet och
självbestämmande inom
Kårkulla samkommun
•
•
•
•
•
•
Kontaktperson
Säsongsamtal
Ip-möten
Husmöten
Arbetsplatsmöten
Brukarråd
Arbetssätt som stöder
delaktighet och
självbestämmande:
”Såhär klarar jag mej”
Hemmasysslor
Städning och
hushållsarbete
Att ta hand om
mina kläder
Att klä på och
av mej
Att laga mat
och att värma
mat
Att sköta min
hygien
Jag behöver
inte stöd
Jag behöver
lite stöd
Jag behöver
mera stöd
Jag behöver
mycket stöd
”
Hälsa och
säkerhet
Att sköta om
mej själv och
min hälsa
Att besöka
läkare
Att förutse en
fara
Att förstå olika
känslor
Såhär klarar jag mej” forts.
Jag behöver
inte stöd
Jag behöver
lite stöd
Jag behöver
mera stöd
Jag behöver
mycket stöd
Beslutsfattande med stöd Vampo 2010-2015
• Självbestämmanderätt innebär en persons rätt
till självständigt övervägande, beslutsfattande
och handlande i angelägenheter som gäller
personen själv. Om resurser-förmåga eller kraftatt uttrycka sin egen vilja saknas, är det
vanligtvis möjligt att stöda en person med
funktionsnedsättning så att besluten kan fattas i
samförstånd med honom eller henne
Stöd för att fatta beslut (Savas)
IMO-projektet 2015
• Nationellt projekt
administreras av
Kehitysvammaliitto
• 17 olika aktörer från
hela landet
• Förbereda inför
kommande lag
• Arbetssätt för att
stöda
självbestämmande
Arbetssätt från andra aktörer
• Mötesteknik som
stöder brukarens
styrkor och
färdigheter
• Arbetsmaterial kring
stöd att fatta beslut
• Personcentrerat
arbetssätt
Begränsande åtgärder, används i minsta möjliga
utsträckning. (Kvalitetshandbok, Kårkulla samkommun)
• Skyddsåtgärd för att
undvika fara
– Skydda personen själv
• Begränsande
åtgärder
– Begränsar rörlighet
• Övervakning
– Ex. avlyssningsapparatur
• Vardagsrutiner som
begränsande åtgärd
Trygghet som
begränsande åtgärd
(Annina Heini 2011, Kortit
pöytään)
Utvecklande av arbetssätt på alla nivåer
Kårkulla
samkommun
• Värdegrund som stöder delaktighet
och självbestämmande
• Kompetensutveckling
Personal
• Kunskap i olika
kommunikationsmetoder
• Arbetssätt som stöder brukarens
självbestämmande
Brukaren
• Fungerande kommunikationsmetod
• Möjlighet att öva beslutsfattande
TACK!