Malmö behöver dig.

MALMÖ BEHÖVER DIG.
!
a
k
s
r
e
t
ö
k
s
r
e
Hej und ver dig.
– en kampanj för vård och omsorg
ö
h
e
b
ö
m
l
Ma
PROJEKTNAMN
”Malmö behöver dig. Var med och bygg framtiden för oss alla!”
PROJEKTBESKRIVNING
Stadsområdesövergripande rekryterings- och employer branding-kampanj för vård
och omsorg. Efter svårigheter med rekrytering av personal bestämde stadsområdesförvaltningarna sig för en gemensam ­kampanj, där vård och omsorgs verksamheter, HR och kommunikation samarbetar för att göra Malmö stad till en attraktiv
arbetsgivare.
SYFTE
• Att rekrytera kompetent personal till verksamheterna inom vård och omsorg.
Kampanjen ska bidra till att lyfta varumärket Malmö stad samt stärka
­employer branding.
• Att tydliggöra och lyfta vård och omsorgs olika yrkeskategorier samt visa på
vilken grundbult de är för vår välfärd.
• Att rekrytera som en arbetsgivare och inte fem stadsområdesförvaltningar som
­konkurrerar om personal.
Hej fysioter
a
p
e
ut!
Malmö beh
över dig.
Var med och
bygg framtiden
för oss alla!
Hälsningar vård & omsorg
MÅL
• Malmö stad ska ses som en självklar arbetsgivare.
• Bilden av att arbeta inom vård och omsorg ska bli attraktivare.
• Fler sökande till tjänsterna.
illu stration
rell i
mat tias tho
!
a
k
s
r
e
t
ö
k
s
k
ju
s
j
He
Malmö behöver dig.
h
c
o
d
Var me ramtiden
bygg f s alla!
för os rd & omsorg
vå
r
a
g
n
i
n
s
l
Hä
g
i
d
r
e
v
o
h
e
b
o
lm
malmo.se/ma
illus trati
on
mat tias thor
1.Eurosize
2.Bildmontage (tidigare version av affischen)
3.Roll up
4.Fullsize
och
Var med amtiden
bygg fr alla!
för oss & omsorg
vård
Hälsningar
hoverdig
malmo.se/malmobe
malmo.se/m
almobehov
erdig
elli
VÅRA INSPIRATIONSORD
STOLTHET
Vi är stolta över att vi gemensamt och över stadsområdesförvaltningarna har
skapat kampanjen från ax till limpa!
Vi är stolta över hur vi visualiserat vårt budskap – ”Malmö behöver dig. Var
med och bygg framtiden för oss alla!” – genom illustrationen av ett Malmö
som byggs gemensamt av alla som bor och arbetar här!
Vi är också stolta över förankringsarbetet och samarbetet mellan verksam­
heterna inom vård och omsorg, våra fem HR-avdelningar och HR-­strategiska!
OM COPYN: Alla kommer vi att en gång behöva vård och omsorg.
Med denna utgångspunkt – plus de gemensamt framtagna värdeorden
gemenskap, ansvar, involvering, glädje, omtanke, utveckling och hopp – formule­
rade vi i vårt grundbudskap: ”Var med och bygg framtiden för oss alla!”.
Som krok valde vi att vända oss direkt till våra fyra mest eftersökta yrkes­
kategorier med budskapet att de är oumbärliga för utvecklingen av vår stad,
vår kommun och vår gemensamma ­välfärd:
”Hej (sjuksköterska/undersköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast)!
Malmö behöver dig.”
OM DESIGNEN: se nedan.
NIT
Ursprungstanken var att göra illustrationerna i lego (se bild) för att visa
vård och omsorg på ett annorlunda sätt än de traditionella ”hålla i handen”-­
bilderna. Lego är något många kan relatera till oavsett bakgrund, det är
positivt laddat och tacksamt att skapa en symbolisk mångfald av.
Vi tog fram en dummie och sökte godkännande hos lego, men fick
avslag. Det hjälpte inte att vi presenterade förslaget som en möjlig
del i deras CSR-arbete (legos regler för användning av deras varu­
märke är glaskara och ytterst få undantag görs). Vi fick tänka om.
Vi valde att anlita en illustratör för att teckna fram vår idé om Mal­
mös välfärd som ett kollektivt och uppåtsträvande bygge.
Vå r d o c h o m s o r g
Tillsammans bygger vi framtidens Malmö
Vård och omsorg
Tillsammans bygger vi framtidens Malmö
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne och alla medarbetare påverkar och formar Malmös framtid, varje dag. Tillsammans
skapar vi välfärd och hållbar utveckling genom arbete inom förskola,
fritid, skola, äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionshinder, miljö-, trafik-, bostads- och stadsplanering, kultur, socialtjänst
och många andra områden.
Invånare som behöver hjälp i vardagslivet till följd av ålder,
sjukdom och funktionsvariation kan vända sig till oss som arbetar
med vård och omsorg. Det börjar med att en biståndshandläggare
utreder behovet av stödinsatser.
Om behovet av stöd och tillsyn är så stort att en person inte
längre kan bo kvar i sitt eget hem, görs en ansökan om bistånd till
särskilt boende. Det finns särskilda boenden, där vårdtagaren hyr
en lägenhet och flyttar in med sina egna möbler.
När du arbetar med vård och omsorg är du med och hjälper
människor som behöver stöd och tillsyn. Det kan handla om
människor med fysiska funktionsvariationer till följd av ålder,
sjukdom eller en trafikolycka. Men också om kognitiva funktionsvariationer, demens och minnesproblematik. Genom att ta tillvara
det friska hos personen kan vi hjälpa och förbättra dennes vardag.
Vård och omsorg erbjuder även korttidsvistelse med personlig
omvårdnad. Det kan exempelvis handla om vårdtagare med
anhöriga som behöver avlösning, återhämtning från sjukdom
eller skada.
– Vi ger stöd och hjälp i vardagen och därför behöver vi dig
Malmö
behöver
dig.
Malmö behöver dig.
Gemensamt för alla verksamheter är att ge Malmöborna service av
hög kvalitet. Det ställer krav på organisationen. Omvärlden förändras i allt snabbare takt. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och våra verksamheter
till nytta för Malmöborna.
Vård och omsorg består av två delar, en som utreder och handlägger ärenden och en som ser till att det beställda jobbet blir
gjort. Verksamheten är reglerad enligt Socialtjänstlagen (SoL),
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) och ska värna och respektera den
enskildes integritet, självbestämmande och delaktighet.
Väx med din uppgift
Genom att arbeta i Malmö stad får du arbeta med hållbar samhällsutveckling och därför tycker vi att vi kan kalla oss framtidens arbetsplats. Våra värderingar bygger på människors lika värde.
Respekt, engagemang och kreativitet
Vi ser vår värdegrund som en överenskommelse mellan alla Malmö
stads medarbetare. Vi brukar tala om att leva ”värdegrunden", att
den ska genomsyra hur du arbetar och hur du förhåller dig till
dina kollegor och Malmöbor och övriga i vår omvärld.
Detta gör vi
När en invånare inte längre kan hantera sin vardag på egen hand
utan behöver hjälp med att till exempel städa, handla, laga mat,
tvätta och sköta sin personliga hygien, finns i Malmö flertalet
hemtjänstgrupper som stödjer människor i ordinärt boende. En
biståndshandläggare utreder behovet av hemtjänst och i vilken
omfattning detta ska ske. Tillsammans med en kontaktperson
bestämmer sedan den enskilde hur hjälpen ska utformas.
Jag möter varje människa med förståelse och respekt.
- respekt handlar även om att visa ödmjukhet, om att vara
lyhörd och att ha fokus på individen.
Vi hjälper också till med tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning för att underlätta vardagslivet vid förändrade livsomständigheter. Vid behov av rehabilitering och sjukvård finns personal
för hemsjukvård som utför behandlingar efter läkares ordination.
Det kan röra sig om olika medicinska insatser, exempelvis sårvård,
hjälp med injektioner, medicinering, träning i hemmet samt
förebyggande insatser som till exempel en fixartjänst för praktisk
hjälp i bostaden.
Jag har stort engagemang och mod att påverka.
- engagemang handlar även om energi, om ”det lilla extra”
och att stimulera till att våra mål nås.
Jag använder min kreativitet för att skapa förbättringar.
- kreativitet handlar även om nytänkande, om att ta initiativ
och att utveckla kvaliteten i vårt arbete.
Arbetsterapeut
Mitt arbete ...
– bedömer, tränar och skaffar hjälpmedel
Namn: Christoffer Palm, arbetsterapeut på korttidsboende
Utbildning: Arbetsterapeut
Vad gör en arbetsterapeut?
Som arbetsterapeut arbetar du med personer som har fysiska
hinder som begränsar vardagen. I arbetet ingår bedömning,
förebyggande och rehabiliterande åtgärder samt ansvar för dokumentation, journalföring och skaffande av individuellt utformade
hjälpmedel. Arbetsterapeuten ingår i team runt vårdtagaren
tillsammans med andra vårdande yrkesgrupper.
Var jobbar du?
En arbetsterapeut inom Malmö stad kan exempelvis jobba med
personer som har hemtjänst eller bor på vårdboende, på kommunens rehabiliteringsavdelning (KRA), på korttidsboende med
rehabilitering, eller Hjälpmedelscentrum.
Vård och omsorg
– Vi ger stöd och hjälp i vardagen
Vad måste du kunna?
För att jobba som arbetsterapeut måste du ha läst till legitimerad
arbetsterapeut (180 högskolepoäng) samt gått en introduktion
på cirka sex månader. I arbetet ingår att motivera och stimulera
individen att delta i den behandling som krävs.
Att vara utåtriktad är en viktig del, då arbetsterapeuten har kontakt med anhöriga, handläggare och annan vårdpersonal. I arbetet ingår även handledning/utbildning av annan vårdpersonal.
Hur ser en arbetsdag ut?
En arbetsterapeuts huvudsakliga arbetsuppgifter är att göra en
analys och bedömning av personen som behöver hjälp och utifrån det välja behandlingsprogram som passar bäst för individen,
exempelvis träning och ordnande av hjälpmedel.
Vilken lön får en arbetsterapeut?
Medellönen för en arbetsterapeut i Malmö stad är 27 700 kronor.
Hur kan du utvecklas inom jobbet?
Förutom interna utbildningar efter behov, kan du även söka till
chefs- och ledarprogram.
Hur är det att jobba för Malmö stad?
Det är lärorikt och utvecklande, jag möter många olika människor
med olika bakgrunder, professioner och kompetenser. För mig
som är ny är det jätteviktigt för min utveckling. Jag trivs jättebra!
Hur ser en dag på jobbet ut för dig?
Min arbetsdag är väldigt flexibel, den varierar från dag till dag.
Jag börjar ofta tidigt på morgonen och läser in mig på vad som
hänt under de timmar jag inte varit här. Genom att gå runt på
avdelningarna, prata med vårdtagare och kollegor får jag den
information och feedback jag behöver för att kunna stötta, göra
bedömningar och åtgärder för patientsäkerhet. Sedan kommer
det nya vårdtagare som vi träffar och stämmer av vad de behöver.
Det är viktigt med uppmuntran: ju mer de rör på sig och tränar ju
snabbare blir de pigga och friska!
Varför valde du att jobba för Malmö stad?
Det är en väldigt stor arbetsgivare, de var också väldigt snabba på
att ta kontakt med mig, det visar ett stort mått på seriositet och
rekryteringen gick snabbt. Det kändes redan på intervjun att det
fanns ett engagemang och intresse för mig. Sedan är det ju nära
hem, känns bra att kunna cykla till jobbet.
Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?
Enda sedan jag började har min chef varit väldigt mån om att jag
får möjlighet till den kompensutveckling jag behöver, lyfter vilka
utbildningar för att jag ska känna mig trygg i mitt arbete.
Vad är det bästa med ditt jobb?
Jag tycker om att jobba med människor, att varje dag få följa deras
resa och utvecklingskurva, med inriktningen att komma hem igen.
Helt enkelt att hjälpa människor till en bättre fungerande vardag.
Skulle du rekommendera någon att söka jobb i Malmö stad?
Varför?
Ja, absolut det skulle jag! Det är omväxlande och flexibelt. Bra kollegor och chefer gör mycket för trivseln!
SAMARBETSPARTER
• Vård och omsorg, kommunikations- och
HR-avdelningarna i stadsområdes­
förvaltningarna samt HR-strategiska.
ANSVARIGT TEAM
• Daniela Fernández, Henrik Eklundh Paglert,
Banesa Martinez Roldan, Anna Svensson,
Anette Gustavsson, Eva Henriksson, Anders
Örtegren, Anna Vroland.
BAKGRUNDEN/PROBLEMET
• Vård och omsorg har svårt att rekrytera medar­
betare till sina verksamheter – främst sjuk­
sköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter
och sjukgymnaster.
• Vård och omsorg dras med ett rykte om osäker
arbetsmiljö och låga löner.
• Vård och omsorg dras med ett rykte om att
endast jobba med och för äldre människor.
Stilistiskt ville vi ha en enkel och lekfull form som andas glädje, glimten i
ögat, värme och hopp – och som tydligt sticker ut från det förväntade.
ANTIDISKRIMINERING
Mångfalds- och jämställdhetsperspektivet har genomsyrat vårt arbete från
början till slut. Det ligger även implicit i vårt grundbudskap: ”Var med och
bygg framtiden för oss ALLA!”
En arbetsgrupp från kommunikation, HR, HR-strategiska och vård och
­omsorg har varit involverad i att ta fram illustrationerna för att undvika
­stereotypa och ojämställda framställningar. En genuspedagog har gått ­igenom
alla illustrationer, vilket lett till att vi varit medvetet normkritiska i vissa fram­
ställningar.
MÅLGRUPP
Vi genomförde en grundlig research och behovskartläggning hos vård och
omsorg samt HR. Vi intervjuade nuvarande arbetstagare inom vård och om­
sorg om vad som är viktigt för dem när de väljer arbetsgivare och arbete.
Det framkom att det saknades tydlig och bra information om hur det är att
arbeta inom vård och omsorg i en kommun. Därför har vi lyft fram de yrken
som finns, genom intervjuer med anställda. Dessa kollegor fungerar som
ambassadörer i trycksaker, på webb, i sociala medier och in-real-life på ToDo
mässan 5–7 november.
BUDGET
Stadsområdesförvaltningarna har ansträngda budgetar och ingen avsatt bud­
get för marknadsföring. Våra fem förvaltningar delar därför på kostnaderna
och resurserna. Per förvaltning blir det cirka 10 000 kr.
Tack vare ett långtgående samarbete, både strategiskt och operativt, har kam­
panjen ändå kunnat genomföras!
MÅLGRUPPER
• Primär – potentiella arbetstagare från de fyra
prioriterade yrkeskategorierna.
• Sekundär – andra intressenter och potentiella
arbetstagare till övriga tjänster inom Malmö
stad.
• Övriga – alla Malmöbor.
VÅRT SÄTT ATT LÖSA UPPDRAGET
Hösten 2015 genomförs:
• Utomhuskampanj i form av Eurosize-­
affischering under vecka 46.
• Annonsering i Hallå och Metro under
­kampanjveckorna 45, 46 och 47.
• Deltagande på mässor med mäss-kit
bestående av väggar, roll ups och t-shirts.
• Trycksak med yrkesbeskrivningar i populär­
version samt porträtt av yrkesambassadörer
som delas ut på mässor bland annat.
• Nya sidor på malmo.se med yrkesbeskrivning­
ar i populärversion samt porträtt av yrkes­
ambassadörer. Samlat under URL:en malmo.
se/malmobehoverdig
• Spridning av ambassadörerna och ”Malmö
behöver dig”-kampanjen i Facebook Jobba
i Malmö och stadsområdesförvaltningarnas
Facebooksidor samt sponsrade inlägg på
Facebook.
Våren 2016 fortsätter kampanjen.
SPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR/
KRAV FÖR ATT LÖSA UPPDRAGET
• Många inblandade parter (vård och omsorg,
kommunikation, HR och HR-strategiska).
• Liten budget.
• Inhouse-produktion över stadsområdes­
förvaltningsgränserna.
Bara en dagsbild av hur
många
som bor i boenden respektive
som har hemtjänst. Borde
ju
enkelt en planeringssekreterare
veta.
malmo.se/malmobeh
overdig
1.Ingångssida (utkast) till lediga jobb,
yrkesbeskrivningar, yrkesambassadörer
m m inom vård och omsorg.
2.Lego var vår ursprungliga illustrations­
idé.
3.Mässvägg 2530x2400 mm
(kampanj + ordinarie verksamhet)
4.Broschyr med yrkesbeskrivningar och
poträtt av ambassadörer.
5.Mäss-shirt till ambassadörer:
”Malmö behöver mig.”
Malmö
behöver mig.
malmo.se/malmobehoverdig
ådan kul­
gillar att det är en ­s
ag
”J
:
ER
R
Ö
D
A
v
ESAMBASS
cha en patients beho
at
m
t
at
e
ar
EN AV VÅRA YRK
tt
lä
är
and personalen. Det
turell blandning bl
är superbra på det!”
ad
st
ö
m
al
M
.
nd
ru
kg
som har en annan ba