Framtida reningskrav för dagvatten, ledningsnät

Framtida reningskrav för
dagvatten, ledningsnät och reningsverk
Camilla Vesterlund
Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt
Foto: Lars Björkelid
Vattenförvaltningen 2015-2021
• Samråd 1 november 2014 – 30 april 2015
- Förslag till;
• Förvaltningsplan
• Miljökvalitetsnormer
• Åtgärdsprogram
-Åtgärdsområdessammanställningar
-Miljökonsekvensbeskrivning
Det finns även möjlighet att lämna synpunkter och ge mer underlag till:

Bedömning av status, påverkan och förbättringsbehov

Åtgärdsförslag med kopplade kostnader och effekter

Pågående och genomförda åtgärder
Ramdirektivet för vatten har två huvudfokus:
•
Värna ett naturligt växt- och djurliv i våra vatten
•
Säkerställa tillgången på rent vatten för dricksvattenproduktion
Målet är att alla Europas vatten ska uppnå
god ekologisk och kemisk status senast år 2015
Hög
status
God
status
Måttlig
status
Otillfredsställande
status
Får inte försämras
Uppgiften för Sverige är att hitta vatten som behöver åtgärdas
– och se till att de blir åtgärdade
Dålig
status
VATTENMYNDIGHETEN..
.. identifierar vilka länkar
som behöver sättas ihop
.. genomför inte några
åtgärder.
KOMMUNERNA…
.. finns i hela kedjan
.. är viktiga
Åtgärdsprogrammets syfte och mål
Åtgärdsprogrammets syfte är att vara det verktyg som behövs för att
miljökvalitetsnormen (MKN) skall kunna följas i varje vattenförekomst.
Åtgärdsprogrammets mål är att :
• visa på vad (effekt/förbättringsbehov) som behöver uppnås
• definiera vem (myndigheter och kommuner) som är ansvarig
• beskriva hur (både fysiska åtgärder och styrmedel) detta kan ske
• när (enl. MKN; 2015/2021/2027) åtgärderna ska vara genomförda
…..för att MKN skall följas
Foto: Camilla Vesterlund
Förslag till Åtgärdsprogram 2015-2021
• Vidareutveckling av ÅP 2009-2015
• Riktas till myndigheter och kommuner (”ÅP myndigheter”)
- Fler myndigheter och flera åtgärder
- Motiveringstexter till varje åtgärd
- Koppling mellan olika åtgärder, dvs om åtgärden stödjer en annan
åtgärd
• Vägledning från centrala myndigheter
• Samverkan – ännu viktigare!
• Via övergripande styrmedelsåtgärder leda till lokala fysiska åtgärder
• Ökat fokus på åtgärder riktade mot ett säkerställande av
nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning.
• Samordnas med Havsmiljöförordningen
Föreskrift
Vägledning
Tillsyn
Åtgärder på
ledningsnät
Föreskrift från Naturvårdsverket som syftar till
att minska utsläpp från avloppsledningsnät
Tillsynsvägledning från länsstyrelsen
Miljöenheten bedriver tillsyn – ökade krav
VA-enheten åtgärdar – God status
Förslag till Åtgärdsprogram 2015-2021
• Vidareutveckling av ÅP 2009-2015
• Riktas till myndigheter och kommuner (”ÅP myndigheter”)
- Fler myndigheter och flera åtgärder
- Motiveringstexter till varje åtgärd
- Koppling mellan olika åtgärder, dvs om åtgärden stödjer en annan
åtgärd
• Vägledning från centrala myndigheter
• Samverkan – ännu viktigare!
• Via övergripande styrmedelsåtgärder leda till lokala fysiska åtgärder
• Ökat fokus på åtgärder riktade mot ett säkerställande av
nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning.
• Samordnas med Havsmiljöförordningen
Vattenmyndigheternas förslag till kommunåtgärder
1. Kommunerna behöver inom sin tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet och andra
verksamheter ställa sådana krav så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs
tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från
jordbruk och hästhållning samt tillförseln av växtskyddsmedel minskar i
2. Kommunerna behöver bedriva
områden där jordbruk bidrar till att vattenförekomster inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå,
miljökvalitetsnormerna för vatten
3. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till
att vattenförekomster inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, miljökvalitetsnormerna för vatten
4. Kommunerna behöver genomföra tillsyn
på avloppsledningsnät och mindre
reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp, som bidrar
till att vattenförekomster inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, miljökvalitetsnormerna för vatten.
Vattenmyndigheternas förslag till kommunåtgärder
5. Kommunerna behöver minska
närsaltsbelastningen genom kompletterande
åtgärder (odling och/eller skörd av marina substrat, behandling/hantering av näringsbelastade
sediment, biomanipulation, musselodlingar) i de fall åtgärder rörande enskilda avlopp, avloppsreningsverk,
jordbruk och liknande inte fullt kan bidra till att uppnå betinget avseende kväve och fosfor
6. Kommunerna behöver säkerställa ett
långsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
7. Kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning enligt
plan- och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
8. Kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner särskilt i områden med
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
9. Kommunerna behöver inventera,
planera och genomföra åtgärder mot
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det kommunala
vägnätet, särskilt i områden med vattenförekomster där vandringshinder bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs
Förslag till kommunåtgärder – Åtgärd 4
Åtgärd 4 - Kommunerna behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät
och mindre reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt
minimera utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, miljökvalitetsnormerna för vatten.
Åtgärd 7 - Länsstyrelserna behöver säkerställa att verksamhetsutövare
enligt 9 och 11 kap MB genomför egenkontroll och har de kontrollprogram
som behövs för att möjliggöra en bedömning av verksamheternas inverkan
på ekologisk, kemisk och kvantitativ status i vattenförekomster.
Åtgärd 11 – Havs- och vattenmyndigheten behöver utveckla vägledning
och styrmedel för vattenrelaterad egenkontroll så att all sådan
recipientkontroll följer tydliga och gemensamma krav med avseende på
kvalitet, datalagring, tillgänglighet, spårbarhet samt för vad som i
övrigt krävs enligt förordning (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön.
Åtgärd 1 - Naturvårdsverket behöver införa styrmedel för
avloppsreningsverk som bidrar till att vattenförekomster inte uppnår eller
riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormerna, samt även reduktionsbetingen
för havsbassängerna.
Åtgärd 2 - Naturvårdsverket behöver införa styrmedel som minskar
utsläppen från avloppsledningsnät vid vattenförekomster som inte uppnår eller
riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. Naturvårdsverket
behöver särskilt
a) anordna ett nationellt register på avloppsledningsnätens utsläppspunkter,
samt begära kontinuerlig inrapportering av utsläppsmängder från respektive
punkt,
b) föreskriva eller ge vägledning till prövningsmyndigheterna att
avloppsledningsnät och avloppsreningsverk ska vara grund för en
sammanhållen tillståndsprövning enligt 16 kapitlet 7 § i miljöbalken,
c) införa eller förändra föreskrifter och andra styrmedel som minskar
utsläppen från avloppsledningsnät vid vattenförekomster som inte
uppnår eller riskerar att inte uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten
Vad innebär det för VA-verksamheten?
Åtgärd 4 - Kommunerna behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät
och mindre reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt
minimera utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte uppnår, eller
riskerar att inte uppnå, miljökvalitetsnormerna för vatten.
• Nya eller förändrade föreskrifter och andra styrmedel samt ökad tillsyn –
ökade krav på åtgärder såsom t.ex. ökad grönstruktur, klimatanpassning,
dagvattenåtgärder, fördröjningsåtgärder, underhåll, varningssystem, ökad
rening, omlokalisering av utsläppspunkter, åtgärdsplaner, etc.
• Krav på omprövning av reningsverk
• Nationellt register på bräddpunkter inom avloppsledningsnätet
• Gemensam prövning av ARV och ledningsnät – ökat krav på minskad
bräddning
• Revidering av recipientkontrollprogram – utökad provtagning
eller provtagning av andra ämnen, annan metodik.
Förslag till åtgärder för dagvattenhantering
Åtgärd 9 - Naturvårdsverket behöver utveckla föreskrifter,
tillsynsvägledning och andra styrmedel för dagvattenhantering, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, miljökvalitetsnormerna för vatten.
Åtgärden behöver genomföras efter samråd med Boverket, Sveriges
geologiska undersökning och Trafikverket.
Påtryckningar från annat håll –
miljömålsberedningens slutbetänkande
Med miljömålen i fokus –
hållbar användning av mark och vatten
SOU 2014:50
Vad innebär åtgärdsprogrammet för min kommun?
I VISS finns det information om…
•
•
•
•
Statusklassningar
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljöövervakning
Register över skyddade områden
•
•
•
Områdesstatistik
Åtgärder, förbättringsbehov och
åtgärdskategorier
VISS-hjälp
Vad behöver vår kommun göra för att följa MKN?
•
•
•
Vilka vattenförekomster uppnår ej god status?
Vilka miljökvalitetsnormer (MKN) är föreslagna?
Vilka är förbättringsbehoven och föreslagna åtgärder för att följa MKN?
Föreslagna åtgärder hittas i VISS
Vilka synpunkter vill Vattenmyndigheterna ha?
•
Är föreslagna miljökvalitetsnormer korrekta?
•
Är det rätt åtgärder som riktas till myndigheter och kommuner i
förslag till Åtgärdsprogram? Saknar ni någon åtgärd?
•
Har åtgärderna motiverats på rätt sätt?
•
Är det lämpliga styrmedel i åtgärderna? Ska vi ange lämpliga
styrmedel i åtgärderna?
•
Synpunkter på informationen i VISS (Bedömning av
status, påverkan, förbättringsbehov, förslag till åtgärder
med kopplade kostnader och effekter
Samtliga handlingar finns på www.vattenmyndigheterna.se
Tillsammans värnar
vi vattnets värden
Tack!