Vasa 01

LOGEN Nr 1 WASA
Strandgatan 4, 65100 VASA, tel. (06) 3174 267
Vasa 27.04.2015
Broder!
Varmt välkommen till våra logemöten i maj
Fredagen den 8 maj 2015 kl. 19.00
Expeditionsmöte
o
o
o
Invigningsgradens andra del
Föreningens stadgeenliga vårmöte (kallelse på andra sidan)
Brev, meddelanden och övriga ärenden
Efter mötet samlas vi till brödramåltid i matsalen.
Som källarmästare kallas Brr Peter Back, Anders Berts och Max Enegren.
Vid förhinder önskar vi att var och en ordnar med ersättare (meddela KM Juhani Eharni tfn
0440 660791).
Seniorlunchen i maj onsdagen 13.5, kl 13 på Svenska klubben.
Kontakta Håkan Wikberg tfn 050 313 8158 eller Holger Ahlskog tfn 050 527 8900
Inbjudan och information om Logens 90-års jubileum 29.9.2015 sänds snart ut till er.
Fredagen den 22 maj 2013 kl. 19.00
Expeditionsmöte
o
Brev, meddelanden och övriga ärenden
Efter mötet samlas vi till brödramåltid i matsalen.
Som källarmästare kallas Brr Leif Pajala, Per Vilén och Jerker Johnson.
Vid förhinder önskar vi att var och en ordnar med ersättare (meddela KM Juhani Eharni tfn
0440 660791).
Sommarmöten, gemensamma för logerna i Vasa, hålls torsdagen 9.6. kl. 19.00 för
brödralogerna (värd Nr 36 Crysseborgh) och torsdagen 13.8. kl. 19.oo. (värd Nr 1 Wasa)
I Vänskap, Kärlek, Sanning.
Kenneth Julin
ÖM
Christer Simons
PS
Vänd
Kallelse till stadgeenligt vårmöte
Medlemmarna i Logen Nr 1 Wasa kallas härmed till stadgeenligt vårmöte
fredagen den 8 maj 2015 kl. 19.00. På mötet behandlas ärenden, som anges i § 10
i logens stadgar, enligt nedanstående föredragningslista.
§1. Mötet öppnas
§2. Konstateras mötets laglighet
§3. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare, vilka
även fungerar som rösträknare
§4. Fastställande av medlemsavgift och uppbördssätt för följande
räkenskapsperiod
§5. Fastställande av budget för följande räkenskapsperiod
§6. Verksamhetsplan för följande räkenskapsperiod
§7. Övriga ärenden
§8. Mötet avslutas