Bo Beckers presentation 605.6 KB pdf

Behöver Sverige en ny
insolvenslag?
Bo Becker
1
SNS: Behöver Sverige en ny
insolvenslag?
Insolvens
Insolvens: ett företag kan inte betala sina skulder
•
Ett företag har tillgångar värda V och skulder D
•
Insolvens om  < 
Företaget kan likvideras eller rekonstrueras
•
Likvidering = tillgångar säljs (används någon annanstans i
ekonomin). Detta genererar försäljningsintäkt A.
•
Rekonstruktion = verksamheten förbättras/omstruktureras
och skulderna skrivs ner
2015-04-23 │ 2
SNS: Behöver Sverige en ny
insolvenslag?
Rekonstruktion och likvidering
• Om  <  (tillgångarna värda mer i annan användning):
bäst att likvidera
• ”Omallokera” kapital till den bästa användningen
• Sälj tillgångarna & dela ut värde i prioritetsordning
• Om  >  (tillgångarna värda mer i nuvarande
användning): bäst att skriva ner skuldbördan
• Försäljning av tillgångar kan realisera lågt värde (A)
• Svårt att sälja stora, unika tillgångar i öppen auktion
• Bättre att ändra kapitalstrukturen, bibehålla
verksamhetens integritet
2015-04-23 │ 3
SNS: Behöver Sverige en ny
insolvenslag?
Långsiktiga effekter av att ha
fungerande rekonstruktion
•
•
•
Gynna omstrukturering istället för nedläggning
•
Skydda fungerande verksamheter
Mer skuldfinansiering möjlig
•
För stora komplexa verksamheter, ffa med ”intangible assets”, är
totala värdet vid rekonstruktion mycket högre  dessa
verksamheter kan stödja mer skulder om rekonstruktion är
resultat av insolvens
Bättre kreditmarknad
•
•
•
Små, utspridda borgenärer (leverantörer, kunder,
obligationsägare) har svårt att hävda sig utanför domstol
Starkt insolvenssystem = förutsägbarhet, högre avkastning vid
insolvens för svaga borgenärer
Möjliggör alternativ till banklån (obligationer m.m.)
2015-04-23 │ 4
SNS: Behöver Sverige en ny
insolvenslag?
Om rekonstruktion är bättre än likvidation
av tillgångar, varför behövs särskild lag?
•
Koordinationsproblem mellan fordringsägare:
• Vi har varsin fordran om 1 MSEK (total: 2 MSEK)
• Om vi båda kräver in vår fordran kan tillgångar likvideras
•
•
•
för 1.0 MSEK (vi kan få 0.5 MSEK vardera = 50%)
Om vi avstår från att inkräva fordringar är verksamheten
värd 1.5 MSEK (vi kan få 0.75 MSEK vardera = 75%)
Om du avstår, men inte jag, så kan jag driva in hela min
fordran på 1MSEK (100%)
Insolvensprocess i domstol löser först och främst ett
koordinationsproblem mellan borgenärer
2015-04-23 │ 5
SNS: Behöver Sverige en ny
insolvenslag?
Vad ska en fungerande
rekonstruktionsprocess göra?
Teori (Strömberg och Smith 2005):
1.
kontrollera företagets tillgångar och skulder
2. åstadkomma samordning mellan borgenärer
3. skydda (samtliga) borgenärers rättmätiga intressen
4. upprätthålla företagets värde under förfarandet
5. (åstadkomma nödvändiga) minskningar av individuella
borgenärers avkastning, om detta kan maximera det
totala värdet
2015-04-23 │ 6
SNS: Behöver Sverige en ny
insolvenslag?
Vad kännetecknar fungerande
rekonstruktionsrätt?
Ex: Chapter 11
• Infördes i stor reform av amerikansk konkurslag 1978
• Syftet var att bibehålla livskraftiga verksamheter
• Finansiärernas inflytande begränsas för att skydda verksamheten
• ”Stay on assets” = inga säkerheter får utkrävas
• ”Exlusivity period” = bara ledningen får föreslå en ”plan of reorganization”
• Ingen ränta betalas (säkerställda får skriva upp sin fordran)
• Ägarna har normalt ingen talan (ledningen rapporterar till domstolen)
• Verksamhetens behov prioriteras över individuella borgenärer
• DIP-finansiering kan få superprioritet (t.o.m. ”priming”)
• Teorin är att detta ska generera en större sammanlagd avkastning
• Avtalsrättsliga relationer upprätthålls till nytta för svaga borgenärer
som obligationsägare
• Legal representation på konkursboets bekostnad
• Specialiserade domstolar
2015-04-23 │ 7
SNS: Behöver Sverige en ny
insolvenslag?
Chapter 11: utveckling 1978-2014
• Chapter 11 fungerade inte väl inledningsvis
□ Långa processer
□ “Absolute priority violations”
• Flera reformer
□ Kortare ”exclusivity period”
□ ”363 sales”
□ ”Key employee retention plans” (KERP)
• Mer aktiva borgenärer
□ Hedge Funds
□ Distressed debt investors
• Tecken på bättre process: allt mindre andel
omstruktureringar utanför domstol:
100%
90%
38%
50%
40%
24%
23%
21%
76%
77%
79%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
62%
60%
50%
Out of court
Chapter 7, 11
20%
10%
0%
2015-04-23 │ 8
SNS: Behöver Sverige en ny
insolvenslag?
Insolvensrätt är en del av ett
system
• Domstolar
• Advokater
• Konsulter
• Verksamhet
• Process
• Finansiering
• Chief Restructuring
Officer
• Investerare
• Hedge Funds
• Distressed
investors
• “Vultures”
2015-04-23 │ 9
Association for Financial Markets in Europe (AFME)
AFME European proposals to support
high yield markets in Europe (2015)
•
Stay. “European stays are inadequate, allow customers
and suppliers to walk away”
•
Valuation. “consistent and clearly established method
for valuing companies in a restructuring process, nor a
consistent method or platform for solving stakeholders’
disputes on valuations”
•
Cramdown. “consent of lower ranking stakeholders –
shareholders or junior creditors… leads to uncertainty
concerning stakeholders’ rights”
•
Creditors’ ability to propose a restructuring plan
•
Funding. “a distressed company has to rely on existing
creditors”
2015-04-23 │ 10
SNS: Behöver Sverige en ny
insolvenslag?
Vad saknas i svensk
Företagsrekonstruktion?
•
•
DIP-finansiering är nödvändig för mer komplexa rekonstruktioner (som tar tid)
•
•
•
Bygga upp domstolens roll som garant för (a) verksamheten och (b) svaga borgenärer
•
•
•
•
•
•
•
För att fungera krävs att DIP får hög prioritet
D.v.s. ovanför (en del av) de existerande fordringarna
Kan fungera som lockbete för banker att delta med ny finansiering
Konkursförvaltare har svårt att effektivt agera rättsinstans (opartisk) och leda
verksamheten i konkurs = domstol bör få större roll
Mer avancerad insolvenshantering = komplexa ekonomiska beslut måste
kontrolleras av domstol
Värdebestämning krävs för att avgöra vilka borgenärer som har rätt till inflytande
Detta kräver expertis, erfarenhet
Jämför USA: endast två domstolar av nittiofyra (Second District of New York och
Delaware) hanterar stora konkurser
Representation för borgenärer
Tvångsmedel för att underlätta realistiska skuldminskningar
•
Ägare utan ekonomiskt intresse (som inte har några värden kvar) bör inte kunna få
inflytande (om de inte skjuter till nya resurser)
2015-04-23 │ 11