Teaser - Free2move

INBJUDAN TILL
TECKNING AV UNITS
NYEMIS SION 13 OKT – 29 OKT 2015
F O N D K O M M I S S I O N
Detta är en sammanfattning och introduktion till det informationsmemorandum som upprättats och som finns tillgängligt för nedladdning från Free2moves
hemsida, www.free2move.se, från första teckningsdag. Styrelsen i Free2move Holding AB är ansvarig för alla uppgifter i denna broschyr.
FREE2MOVE - NÅGRA
VIKTIGA FAKTA OM
MARKNADEN
IMPLEMENTERINGSPL AN OC H STRUKTUR FÖR BRED
FÖR SÄLJNINGSUT VECKLING BASERAD PÅ GLOBAL
MARKNADSPOTENTIAL
Internet of Things, IoT, är en ny paradigm där
tillverkare av ett föremål inte enbart utgår
från värdet av föremålet i sig utan även av
värdet på de tjänster som brukandet av föremålet möjliggör eller genererar. För att detta
ska komma till stånd måste föremålet kontinuerligt vara en del av ett nätverk av maskin-tillmaskin- kommunikation och/eller kombinerat
med internet-baserade molnapplikationer;
ofta med mobila användargränssnitt.
Ny strategi med fokus på försäljning och en position högre upp i värdekedjan
antogs i maj 2015 i samråd med huvudägarna. Till det har ett nytt team av
styrelse och ledning med fokus på affär och lönsamhet rekryterats, ett team med
utsikter att kunna genomföra planen.
Ny affärsplan som innebär
Inom konsumentsegmentet har denna
omvandling redan skett för köks- och hushållsapparater, ljus- och värmearmatur, samt även
för bilförsäkringar länkade till läsare som
debiterar enbart för antal körda mil.
»» Industrial Internet of Things förutspås bli flerbiljonmarknad
»» Starkt ökad försäljningsinriktning med syfte
att nå en omsättning på mer än 60 Mkr fram
till 2018 »» Bolaget har know-how och kommer ha ett
brett kunderbjudande inom både Bluetooth och RFID som global plattform för dels
produkt­utveckling och dels marknadsföring i
nära samklang med kundens behov
»» Stärkt kundförståelse och ökad marknadskontakt, direkt och genom samarbetspartners. »» Affärsmodellen förädlas genom tjänsteförsäljning från plattformar, samt »» Förbättrad produktion FASTIGHETER
LOGISTIK
INDUSTRI
*
**
18 000 000
16 000 000
WEARABLES
14 000 000
SMART TV:S
12 000 000
WE ARE HERE
***
10 000 000
INTERNET OF THINGS
8 000 000
6 000 000
TABLETS
4 000 000
SMARTPHONES
2 000 000
PERSONAL COMPUTERS
(DESKTOP AND NOTEBOOK)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015E
2016E
2017E
2018E
Antalet uppkopplade enheter över tid, enligt Gartner
NY AFFÄR SMODELL
Bolaget befinner sig i ett segment av radioteknikmarknaden som både är stor och växande
inom såväl konsument- som industrisektorer
och global i ordets sanna bemärkelse. Nästa
stora tillväxtkliv inom radioteknikmarknaden
förväntas komma från det som kallas “Industrial Internet of things”. Det är uttrycket för
de maskiner som mer eller mindre automatiskt kopplar upp sig mot internet och sensorer
eller andra industriella komponenter.
Free2moves gamla affärsmodell har byggt på att
radiomoduler konstrueras så att kunderna införlivar (designar in) modulerna i sina slutprodukter
som i sin tur går till såväl industriella som konsumentinriktade applikationer. Detta borgade för en
stabil marknad med ett stort upptagningsområde
och med relativt stark positionering då produkten
väl var in-designad. Bolaget undvek dessutom att
ta direkt marknadsrisk på slutkonsument liksom
kostnader för varumärkesbyggnad och -vård.
Bolaget har i och med antagandet av den nya
affärsplanen bestämt färdriktningen mot
skalbara lösningar, dvs utvecklingssteg mot
processer och koncept som med enklare lokal
anpassning skall kunna gå att återanvända.
Därmed kommer värdet hos slutkund att vara
ett viktigare underlag för kommande fakturering än ren tillverkningskostnad med ett
normalt påslag. Flera förhandlingar förs f.n.
med internationella kunder avseende implementering av denna typ av skalbara lösningar.
VÅRD OCH OMSORG
20 000 000
OM BOL AGETS
POSITIONERING
VÄR DEDRIVANDE
SK ALBARHET
»» En grundstomme av applikationer finns som
kunderna redan har införlivat i sina produkter
(in-design)
Bolaget kommer att inrikta sig på fyra segment:
NUMBER OF DEVICES IN USE (IN THOUSANDS)
Industrial Internet of Things (IIoT) är en
delmängd som innefattar integreringen av
industriella maskiner med såväl mjukvara och
Internet som med nätverkssensorer, ställdon
och andra industriella komponenter. I en
rapport av analysfirman MarketsandMarkets,
var denna IIoT-marknad år 2013 värd cirka
USD 181,29 miljarder (cirka SEK 1,5 biljoner).
Med en genomsnittlig tillväxt (CAGR) om
8,15 procent fram till 2020 kommer marknaden att nå USD 319,62 miljarder (cirka SEK
2,6 biljoner).
Även IDC, Gartner förutspår
att IIoT-marknaden blir värd över USD 300
miljarder år 2020 motsvarande en mer än trettiofaldig tillväxt i antal apparater. I globalt tillfört värde talar man om USD 1,9 biljoner (USD
1 900 miljarder eller SEK 15 600 miljarder).
Enligt en rapport från BI Intelligence daterad
oktober 2013 förväntas antalet sådana apparater öka från dagens 1,9 mdr till 9 mdr år
2018, ungefär lika mycket som antalet smartphones, smart TVs, paddor, bärbara datorer
och PC, sammantaget. Enligt rapporten skulle
detta: ”... drive trillions in economic value as it
permeates consumer and business life”.
Free2moves marknadspotential
»» Ny ekonomisk styrning och funktionsbaserad
organisation
Free2move anser att affärsmodellen, främst inom
RFID området, inte resulterat i önskad skalbarhet
och lönsamhet. Positionen har
varit för underordnad och inte gett tillräcklig kunskap om slutkund. Prissättningen har på grund av upplevt
lågt förädlingsvärde inte kunnat sättas högre
än motsvarande ”produktionskostnad + påslag”.
Kundanpassningar har varit kostnadskrävande
och har inte medfört repetitiv försäljning. Produkternas unicitet håller Bolaget konkurrenskraftigt
med dagens utvecklingstakt i ytterligare tre till
fem år.
* Kabelersättaren Uncord: Seriell-Blåtands adapter
** Bluetoothmodul GXA: Blåtandsmodul upp till 1km räckvidd
*** RFID tagg Isön: Temperatur och luftfuktighet
Därför ska Free2move:
»» Intensifiera försäljningen av
existerande
produkter i syfte att maximera effekten av
deras Unique Selling Points
»» Sträva mot en position högre upp i värdekedjan, närmare marknaden, kunderna och
lösningar
»» Börja sälja paketerade lösningar med möjligheter att sälja kompletterande tjänster till
väsentligt bättre marginaler och lönsamhet
Ovanstående möjliggörs genom samutveckling
av nya kärnprodukter med och utnyttjande av
kompletterande spetskompetens hos starka partners. Produkterna ska ingå i plattformar som kan
återanvändas. Prissättning kommer därmed att
kunna göras utifrån kundens upplevda affärsnytta
istället för de enskilda komponenternas tillverkningskostnad. Grunden för en ny lösning och
implementering blir att återanvända de delar som
byggts in i plattformar inom både hårdvara (HW),
mjukvara (SW), projektledning, implementering
och utbildning. Avsikten är att fördjupa och bygga
långsiktiga kundrelationer där tjänster också
erbjuds inom service och eftermarknad. Genom
detta skapas skalbarhet och högre marginaler
som vid uppskalning av verksamheten ökar både
intäkter och vinstmarginaler.
DET PARTIELLT GARANTERADE ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
EMISSIONSVILLKOR
Företrädesemission av units om ca. 16,8 Mkr, där varje unit
består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner (TO 2).
För varje (1) per avstämningsdagen den 8 oktober 2015 innehavd aktie, erhålls en (1) uniträtt. Det krävs tre (3) uniträtter
för att teckna fyra (4) units. Härutöver erbjuds möjlighet
för investerare att teckna units utan företrädesrätt, vilket
välkomnas av allmänheten i syfte att uppnå bättre aktiespridning och därmed en bättre handel i aktien. Bolagsvärderingen
innan pengarna är ca 6,3 Mkr.
HANDEL I AKTIE OC H
TECKNINGSOPTION ( TO 2)
Bolagets aktie är listad på Nordic NGM MTF.
I uniten ingående teckningsoption planeras
att även den listas på NGM MTF snarast
möjligt efter emissionens genomförande.
En förbättrad handel i aktien förutses i och
med den spridning av ägandet som avses att
uppnås via marknadsföringen av föreliggande
erbjudande.
Bolaget avser att ansöka om listning av TO2 på NGM MTF
snarast möjligt efter emissionens genomförande och senare
registrering hos Bolagsverket.
TECKNINGSTID
13 oktober – 29 oktober 2015
TECKNINGSOPTIONEN
Varje tvåtal (2) teckningsoptioner av serie TO 2 innebär rätt
att förvärva en (1) aktie för 0,015 SEK. Utnyttjandeperiod
1mars 2016 - 31mars 2016. Teckningsoptionen avses att listas
för handel parallellt med aktien under dess löptid.
I mån av stort intresse kan även en övertilldelning av units på motsvarande villkor komma
att beslutas, främst till kvalificerade investerare på upp till ytterligare ca 2 MSEK.
ISIN-KODER OC H
HANDELSBETECKNING
HANDEL MED UNITRÄTTER 13 oktober – 27 oktober 2015
Aktie:
SE0001907783
GARANTERAT
ERBJUDANDE
Inför föreliggande nyemission har teckningsförbindelser och
emissionsgarantier erhållits motsvarande cirka 93 procent av
emissionsbeloppet, varav teckningsförbindelserna utgör ca
9,3 Mkr och garantikonsortiet 6,4 Mkr.
UR:
SE0007604129
BTU:
SE0007604137
TO2:
SE0007604145
OFFENTLIGGÖRANDE AV
UTFALL
Preliminärt onsdagen den 4 november 2015
Handelsbeteckning:
F2M MTF
TECKNINGSTID
OKTOBER
Första dag för
handel med
uniträtter
13/10
27/10
Sista dag för
handel med
uniträtter
29/10
3/11
4/11
Notor skickas ut
VD HAR OR DET
Antagandet av den nya affärsplanen i maj 2015
innebär ett starkt fokus på försäljning och en
ompositionering av hela Free2move högre upp
i värdekedjan. Vi ska leverera funktion istället
för en komponent. Det är denna uppgift jag
blivit anförtrodd med som nytillträdd VD då min
bakgrund till största delen varit som ansvarig för
försäljning och marknadsföring av avancerade
systemprodukter inom data, telekom och medicinsk teknik.
Våra produkter kännetecknas av att de är lätta
att implementera, att de är robusta och har en
hög kvalitativ trådlös prestanda. Produkterna
och tjänsterna är efterfrågade då de hjälper våra
kunder att lösa kritiska problem och utveckla
nya möjligheter att förbättra sin verksamhet. Vi
skapar kundnytta. Vi har däremot varit sämre på
att ta betalt för kundnyttan. Det är detta vi ska
ändra på.
Givet den stora marknadspotentialen inom
Internet of Things och det starka kunnande
Free2move har inom radio och applikationsområdet RFID, är vi mycket bra positionerade för att
tillgodose kundbehov och bli en intressant aktör
i framtiden. Men det räcker inte med att sträva
mot en ny position och bygga struktur för framtida affärer. Det gäller att öka intäkterna här och
nu. Vi gör därför samtidigt en offensiv satsning på
försäljning och marknadsföring. Omsättningen
NOVEMBER
Utfall offentliggörs
HÄNVISNING
TILL UPPRÄT TAT
MEMORANDUM
ska enligt planen nå över 60 Mkr fram till 2018. Vi
kommer också att stärka vår produktportfölj med
de nya innovativa certifierade lösningar som efterfrågas av våra kunder. För att skynda på processen,
men också delvis av ekonomiska skäl, insourcar vi
vissa delkomponenter och söker utvecklingssamarbeten med partners med kompletterande spetskompetens i framtagande av nya kärnprodukter.
Avsikten är att hitta ömsesidigt gynnsamma
affärsupplägg med mindre påfrestning på kassaflödet under utvecklingserioden. Vi är övertygade
om att vi därmed snabbare kan komma till lanseringar av nya attraktiva produkter och affärer i
såväl Asien och Europa som i USA.
Föreliggande nyemission behövs för att kunna
genomföra marknadsföringssatsningen och
initiera produktsamarbeten för att därmed skapa
plattformen för ett framtida lönsamt Free2move.
Jag ser fram emot att kunna rapportera om våra
framsteg på vägen.
I oktober 2015
Anders Due-Boje, VD
Detta är en sammanfattning och
introduktion till det fullständiga
memorandum som upprättats. Alla
investeringar i aktier är förenade
med risktagande. I memorandumet
för Free2move finns en beskrivning
av de potentiella risker som är
förknippade med Bolaget och dess
aktie. Innan ett investeringsbeslut kan
fattas skall dessa risker tillsammans
med övrig information i det
kompletta memorandumet noggrant
genomläsas.
Memorandumet för Free2move
Holding AB (publ) finns tillgängligt för
nedladdning senast den 13/10 på:
www.free2move.se,
www.aktieinvest.se, samt
www.gwkapital.se.
S E O M S TÅ E N D E S I D A
FÖR TECKNING!
Särskild anmälningssedel 2
Anmälningssedel för teckning av units i Free2move Holding AB utan företrädesrätt
Teckningstid:
13 oktober – 29 oktober 2015
Teckningskurs:
0,03 kronor per unit, d.v.s. 0,015 kronor per aktie
Tilldelning:
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota
Likviddag:
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota
Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i oktober 2015 av styrelsen för Free2Move Holding AB. Vid
en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin
egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda
ner från www.free2move.se, www.aktieinvest.se, samt via www.gwkapital.se.
A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
stycken units i Free2Move Holding AB till ovan angiven teckningskurs.
Antal aktier som tecknas med stöd av uniträtter, som underlag för eventuell s.k. subsidiär
tilldelning.
Om tilldelning sker ska units levereras till:
VP-Konto:
0
0
0
eller
Depånummer:
Bank/ Fondkommissionär:
OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto var vänlig kontakta din förvaltare för teckning
av dessa units.
B.
Namn- och adressuppgifter:
För- och efternamn/ Firmanamn:
Person-/ Organisationsnummer:
Postadress:
E-postadress:
Postnummer:
Ort och datum:
Ort:
Land:
Telefonnummer:
Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare):
OBS! Om teckningen avser fler än 4 500 000 units ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig.
För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.
Undertecknad är medveten om samt medger att:

Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.

Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av
memorandum utgivet i oktober 2015 av styrelsen för Free2Move Holding AB.

Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units eller helt utebli.

Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för
förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske hos andra företag som
Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.
C. Skicka in din anmälan
per post till:
Aktieinvest FK AB
Ärende: Free2Move
Emittentservice
SE-113 89 Stockholm
eller per fax till:
eller scannad per e-post till:
+46 (0)8 5065 1701
[email protected]