STK-2015-1002

Malmö stad
1 (2)
Stadskontoret
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-09-03
Vår referens
Anders Spjuth
Utredare
[email protected]
Anslag till Mänskliga rättighetsdagarna i Malmö 2016
STK-2015-1002
Sammanfattning
Malmö stad kommer att stå värd för Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Malmö den 17
– 19 november 2016. Stadskontoret har inkommit med en skrivelse med begäran om 1, 6 mkr
för stadens kostnader för genomförande av arrangemanget. Anslaget föreslås beviljas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anslå 1,6 mkr till stadskontoret för stadens kostnader i samband med Mänskliga rättighetsdagarna 2016 med finansiering ur de medel som för 2016 avsätts inom kommunstyrelsens ekonomiska ram för arbete med jämställdhetsintegrering och nationella minoriteter samt arbete
mot diskriminering.
Beslutsunderlag
•
•
Mänskliga rättighetsdagarna Malmö 17 - 19 november 2016
G-Tjskr / KS 2015-09-30 / Mänskliga rättighetsdagarna i Malmö 2016
Beslutsplanering
KS Arbetsutskott 2015-09-07
Kommunstyrelsen 2015-09-30
Ärendet
Malmö stad kommer att stå värd för Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) som genomförs i
Malmö den 17-19 november 2016 på Malmö Live. Stadskontoret har inkommit med en skrivelse
med begäran om anslag med 1 600 tkr för täckande av stadens kostnader för att genomföra arrangemanget.
SIGNERAD 2015-09-03
MR-dagarna är Nordens största årliga forum för erfarenhetsutbyte och komptensutveckling i
arbetet för mänskliga rättigheter. Organisationen bakom arrangemanget är en sammanslutning
av idéburna organisationer och akademiska institutioner och genomförs i samarbete med bl. a
Malmö stad, regionala myndigheter, SKL, högskolor och universitet samt med organisationer ur
det lokala civilsamhället. Arrangemanget erbjuder runt 150 programpunkter och arrangörerna
räknar arrangemanget med minst 3000 lokala och tillresta besökare.
2 (2)
Stadens föredömliga insatser för arrangemanget Nordiskt Forum, med fokus på jämställdhet, är
en viktig orsak till att Malmö nu också tilldelats värdskapet för MR-dagarna. Arrangemangen
som sådana ligger väl i linje med hur Malmö stad förhåller sig i dessa frågor.
Genom ett samarbete med Mänskliga rättighetsdagarna möjliggörs det för Malmö stad att vara
delaktig i programutformningen. Vidare ges möjligheter för Malmö stads medarbetare inom ämnesområdet att deltaga på konferensen och inhämta relevanta kunskaper inom ämnesområdet.
Malmö stad erbjuds även synbarhet i form av utställningsyta, annonser i programblad och på
web. Arrangemanget är dessutom av stor betydelse för den lokala besöksnäringen genom den
stora mängden tillresande som arrangemanget genererar.
I skrivelsen från stadskontoret presenteras följande budgetkalkyl:
• Lokalkostnadsstöd
• Kongresspass för Malmö stads medarbetare
• Egen aktivering
Summa
900.000 kr
500.000 kr
200.000 kr
1 600 000 kr
Stadskontoret synpunkt och förslag till beslut
Malmö stad har efter ansökan tilldelats värdskapet för Mänskliga rättighetsdagarna 2016. De
frågor som där kommer att behandlas har på flera sätt anknytning till Malmös utveckling och
förhållningssätt i dessa frågor. Arrangemanget har dessutom genom sin omfattning en särskild
betydelse för den lokala besöksnäringen. Därför föreslås att anslaget beviljas.
Ansvariga
Jan Haak Planeringsdirektör
Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSDAGARNA MALMÖ 17 – 19 NOVEMBER 2016
(förkortat: MR-dagarna http://www.mrdagarna.nu/)
Den 17-19 november 2016 arrangeras MR-dagarna i Malmö på Malmö Live.
MR-dagarna är sedan 2000 Nordens största årliga forum för erfarenhetsutbyte och komptensutveckling för
praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om
mänskliga rättigheter. Det huvudsakliga syftet med det årliga arrangemanget är att bidra till ökade kunskaper
om mänskliga rättigheter.
Under de gångna 15 åren har MR-dagarna arrangerats främst i Stockholm, men även i Göteborg, Malmö,
Umeå, Örebro och Luleå. Organisationen bakom arrangemanget är en sammanslutning av idéburna
1
organisationer och akademiska institutioner , med kansli och projektledning i Stockholm.
För genomförande av MR-dagarna i olika kommuner etablerar kansliet samarbete med lokala partners inom
kommunen, andra relevanta regionala myndigheter, SKL, högskola och universitet samt med organisationer ur
det lokala civilsamhället. Det årliga arrangemanget erbjuder runt 150 programpunkter, internationellt erkända
och aktuella huvudtalare, närvaro av ett 80-tal organisationer och utställare. I snitt räknar arrangemanget med
minst 3000 lokala och tillresta besökare.
Kort efter att Malmö stad 2014 framgångsrikt hade genomfört Nordiskt Forum, med fokus på jämställdhet,
ansökte staden om att få stå som värdstad för MR-dagarna 2016. Att Malmö också tilldelades värdskapet
berodde enligt arrangörerna bland annat på att det här finns ett ”stort engagemang för att arbeta med och öka
kunskapen om rättighetsfrågor, både i den egna organisationen samt för att sprida kunskap om rättighetsfrågor
till stadens innevånare.” Ett starkt och aktivt civilsamhälle nämndes även som positivt bidragande.
Malmös ansökan lyfte speciellt hur viktiga den här typen av arrangemang är för att uppmärksamma stadens
tydliga strävan mot ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Malmö stad har en uttalad ambition att vara i
framkant på flera rättighetsområden och lägger stor vikt vid allas rätt till delaktighet och påverkan genom aktiv
samverkan med olika samhällsaktörer för att utforma hållbara lösningar på lokala utmaningar.
Några exempel på vad som görs inom ramen för detta i Malmö är:
•
•
•
1
Arbetet med att implementera den nationellt uppmärksammade Malmökommissionens
rekommendationer för jämlik hälsa och social hållbarhet fortsätter. Inom ramen för detta ska till
exempel en kartläggning göras för att tydliggöra hur barnrättsperspektivet kan stärkas och barns bästa
sättas i främsta rummet.
Metoder för genomgripande jämställdhetsintegrering i alla verksamheter omsätts i praktiken och följs
löpande upp. Ett arbete som även lett till att SKL utsett Malmö till en av sex modellkommuner i ett
pilotprojekt med syfte att sprida arbetet med jämställdhetsintegrering till fler kommuner.
Sedan 2014 utgör Strategisk Utvecklingsplan för arbete mot diskriminering i Malmö stad ett ramverk
med konkreta mål för hur Malmö stad som arbetsgivare och tillhandahållare av tjänster och service
ska verka för att motverka diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Inom ramen för
detta erbjuder Malmö stad till exempel utbildningar för alla chefer och ledare i
diskrimineringslagstiftningen och ett förvaltningsövergripande nätverk av kontaktpersoner med ansvar
för samordning av förvaltningsspecifika insatser för jämställdhet och antidiskriminering har etablerats.
Föreningen Ordfront, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Göteborgs universitet, Ibn Rushd
Studieförbund, Raoul Wallenberginstitutet, Sensus studieförbund, Svenska Kyrkan och Sveriges Kvinnolobby
1
•
•
Malmö stad verkar för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och har tagit fram Policy
avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Inrättandet
av Romskt informations- och kunskapscenter 2009 kan ses som ett viktigt led i detta arbete och sedan
februari 2015 är Malmö också finskt förvaltningsområde.
Malmö stad ingår i väletablerade samarbeten med lokala idéburna organisationer som arbetar mot
alla former av diskriminering och för mänskliga rättigheter och anordnar tillsammans årligen öppna
seminarier för att bland annat uppmärksamma nationella och internationella minnesdagar.
MR-dagarna i Malmö 2016 kommer att kunna rikta uppmärksamhet mot mycket av det redan pågående
arbetet, men kommer även att erbjuda en inspirerande injektion för stadens vidareutveckling och ytterligare
systematisering av det praktiska arbetet med mänskliga rättighetsfrågor i den kommunala vardagen.
Genom ett samarbete med Mänskliga rättighetsdagarna möjliggörs det för Malmö stad att vara delaktig i
utformningen av dessa dagar och bidra med frågeställningar och programpunkter som är av vikt för Malmös
arbete med ovan. Vidare ges möjligheter för Malmö stads medarbetare inom ämnesområdet att deltaga på
konferensen och inhämta ny forskning och kunskap inom ämnesområdet. Malmö stad erbjuds även synbarhet i
form av utställningsyta, annonser i programblad och på web.
Utöver den nyttan Malmö stad erhåller att stå värd för ovan kongress där innehåll och program ligger i linje
med arbetsområden som är av yttersta vikt för Malmö så skapar denna kongress möjligheter ur ett
besöksnäringsperspektiv. Genom att aktivt arbeta med kongresser skapas arbetstillfällen och omsättning i
besöksnäringen på ett för Malmö gynnsamt sätt.
Arrangören har för Malmö stad presenterat ett avtalsförslag och härmed föreslås att Kommunstyrelsen för
ändamålet reserverar medel enligt följande;
•
•
•
Lokalkostnadsstöd
Kongresspass för Malmö stads medarbetare
Egen aktivering
900.000kr
500.000kr
200.000kr
Johanna Sjöwall
Stadskontoret
Välfärdsavdelningen
Enheten för FoU och Socialt hållbar utveckling
2