Protokoll 2015.03.25

Sammanträdesprotokoll
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 1 (19)
2015-03-25
Värd- och omsorgsnämnden
Plats och tid
Eslövs stadshus, sammanträdcsrum Möller, klockan 16.00-19.25
Beslutande
Tonv Hansson (S)
Ann-Christin Walden (FP)
Lena Wöhlecke (M)
Marlen Jensen (SD)
Agneta Nilsson (S)
Jenny Eberyd (C)
Leena Sundberg (M)
Gabriel Barjosef (S)
Therese Andersson (MP)
Peter Mörberg (SD)
Maria Hakansson (M)
ordförande
2:a vice ordförande
1:a vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
tjänstgörande ersättare för Hans Johansson (M)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
Jörgen Hakansson (S)
Anette Palm (S)
Simon Hansson Ahlström
Nicklas Nilsson (FP)
Eva Rebbling (V)
Yvonne Karlsson (NKE)
Ulf Holmgren (SD)
Ann Letorp
Katarina Franzen
Anna Fremner
Ann-Britt Lind
Camilla Munther
Wensmark
Johanna Elfsberg
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
förvaltningschef
nämndsekreterare
verksamhetschef
verksamhetschef
verksamhetschef
verksamhetschef
controller
Övriga
närvarande
Utses att justera
Justeringens
plats och tid
(5)
Marlen Jensen (SD)
Värd och Omsorg, den
april 2015
Paragrafer
umf,6
Sekreterare
Katarina Frawen
Ordförande
nat
Justerande
Marlen jensen (SD)
29-36
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 - 25
ESLÖVS
KOMMUN
Värd- och omsorgsnämnden
Bevis om anslag
Protokollet har justerats den 8 april 2015. justeringen
har tillkiiiinagivits genom anslag.
Beslutsinstans
Vård- och omsorgsnämnden,
Sammanträdesdatum
2015-03-25
Datum för anslagets
uppsättande
2015-04-09
Förvaringsplats för
protokollet
Vård och Omsorg
Underskrift
9Ct:tOJU:47
Katarina Franzen
Eslövs kommun
Datum för anslagets
nedtagande
/1((b-'
74/ 1 4/1
/
2015-05-04
Sida 2 (19)
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 - 25
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 3 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
§ 29
Information
från verksamheten
Ärendebeskrivning
Biståndshandläggare Lena Hägersten från myndighctsenheten
informerar om trygg hemgäng, som är ett arbetssätt vilket förvaltningen
har tillämpat alltsedan den 1 april 2013. I samband med utskrivning
fran sjukhus kan det vara svärt att göra en bedömning av den enskildes
framtida hjälpbehov. Genom trygg hemgång är det möjligt att vid
vårdplanering få ett beslut som gäller under tre veckor, dä den enskilde
får hjälp mcd insatscr av den kommunala hemvårdens personal i syfte
att åter klara sig själyständigt. Efter två veckor hälls ett
uppföljningsmöte i den enskildes hcm. Vid denna uppföljning äl: det
möjligt att ansöka om fortsatt bistånd för en längre period. Vid behov
kan trygg hemgång kompletteras mcd insatser från kommunal
hcmsjukvärd samt hemrehabilitering.
Biståndshandläggarc Lena Johansen informerar om ett ärende gällande
ledsagning enligt socialtjänstlagen (2001:453).
LSS-handläggare Susanne Roos informerar om ett beslut gällande
boendestöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), där omprövning har
skett i ärendet.
Socialsekreterare Tuija Kaattari informerar om handläggning av
ärenden gällande behandling för drog- och alkoholmissbruk. Den som
söker hjälp för alkohol- eller drogmissbruk kommer först i kontakt mcd
Vård och Omsorgs mottagningssekreterate. Möte bokas in med
socialsekreterare som genomför en ASI-intervju mcd den
biständssökande och därefter upprättas en värdplan. Kriterierna för
öppenbehandling är en stabil boende- och livssituation i övrigt. Den
enskilde har stort inflytande under ärendets handläggning, dock är det
utredande socialsekreterare som ansvarar för en sista bedömning. När
behandling inleds görs uppföljning i samverkan med fältverksamhetcn,
som upprättar en genomförandcplan. Behandlingstiden indelas i två
faser, primärbehandling och efterbehandling. Primärbehandling varat
vanligtvis under tolv veckor, vilka följs av ett ärs eftervård. Det är
möjligt att modifiera primärbehandlingstiden utifrån individens behov
alternativt tillämpa så kallad halvvägsbehandling.
tcnl ves s' irätu
_
I Ttdragsbc2:1-y rbude
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 - 25
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 4 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
§ 29, forts.
Fältsekreterare Linda Nilsson från ailrverksamheten informerar om
räd- och stödverksamhet vid exempelvis myndighetskontakter.
Förutom bistånd arbetar fältverksamheten bland annat med
servicekontakt, som tillhandahälls via en servicetelefon. Vidare ingår
myndighetsutövning i form av körkortsyttranden samt
personutredningar till frivården. Utöver detta arbetar fältverksamheten
med boendefrågor, säsom boendetrappan, lägenheter i Eslöv samt
Kriscentrum och skvddat boende. Fältsekreterarna deltar i arbetet mot
våld i nära relationer och bedriver även uppsökande verksamhet.
Beslut
-
ilkaut2r(S
Informationen läggs till handlingarna.
Utdnigsbestyrbilde
Sammanträdesprotokoll
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 5 (19)
2015-03-25
Vård- och omsorgsnämnden
30
Ekonornisk
Vo0.2015.0090
handlingsplan
för Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden har ett ekonomiskt underskott och
förvaltningcn har tagit fram ett förslag till ekonomisk handlingsplan för
att nätnnden ska komma i balans. Handlingsplanen innehåller både
långsiktiga och kortsiktiga atgärder som behöver vidtas dels för att
minska kostnader under innevarande år och dels för att möta ett
framtida ökat och förändrat behov inom Vård och Omsorg.
Beslutsunderlag
Ekonomisk handlingsplan för Vård- och omsorgsnämnden
Tjänsteskrive1se, daterad den 17 mars 2015
Beredning
Vård och Omsorg står inför en omfattande och långsiktig
strukturförändring. Det finns inget utrymme för några
ambitionsökningar om dessa inte samtidigt är ekonomiskt fördelaktiga.
Den stora utmaningen under de kommande ären handlar främst om att
bibehalla kvaliteten gentemot brukare och medarbetare och samtidigt
kunna möta förändrade och tillkommande behov och krav på
verksamheten med befintliga resurser.
Vård och Omsorg har gått in i ett nytt budgetår mcd ej fullt
kompenserade volymökningar och sannolikheten för att
volymökningen fortsätter under året bcdöms som stor.
1 februari presenterade förvaltningen en första preliminär prognos för
år 2015, vilken signalerat ett underskott. Resultatet per den 31 mars går
samma riktning. Det finns ett uttalat krav på nämnderna att hålla
budget, inga avvikelser är accepterade. För att klara kravet på att halla
budget räcker inte det långsiktiga förändringsarbete som har påbörjats,
utan nämnden behöver även anta en kortsiktig åtgärdsplan för att
minska kostnaderna under innevarande år.
7
(..);:p r, 1---;signattil
tdragsbestyrkande
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 - 25
Sida 6 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
§ 30, forts.
Dct långsiktiga förändringsarbctet avser att förbättra ekonomin på sikt
för Vård och Omsorg. Några av förändringarna kan gc viss cffckt redan
under är 2015, men de flesta av förändringarna är omfattande och tar
längre tid att planera och genomföra. En positiv effekt med att satsa pä
långsiktigt hållbara förändringar är framförallt att resultatet kan ge en
ökad effektivitet utan att inverka negativt på brukarkvaliteten och
attraktiviteten som arbetsgivare.
Yrkanden
Ordförande Tony Hansson (S) yrkar att nämnden ska besluta i enlighet med
"Förslag avseende handlingsplan för ckonomi i balans 2015" fran den styrande
majoriteten, se bilaga 1.
Marlen jensen (SD) och Peter Mörberg (SD) yrkar avslag på
majoritetens förslag. Sverigedemokraterna avser att inkomma med ett
eget förslag till bcsparingsåtgärder.
Jenny Eberyd (C) yrkar tillägg i form av att nämnden ska uppdra åt
förvaltningen att utreda möjligheterna att lägga ut driften av all
personlig assistans i extern regi enligt LOV (lagen om valfrihetssystem).
Tony Hansson (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på den styrande majoritetens förslag och
Marlen jensens (SD) yrkande om avslag och finner att nämnden
beslutar i enlighet med majoritetens förslag.
Ordförande ställer proposition på jenny Eberyds (C) tilläggsyrkande
om att lägga ut all personlig assistans i extern regi enligt 10V (lagen om
valfrihetssystcm) och finner att nämnden beslutar att avsla detta, varpå
votering begärs.
justerares .3ignatu
/7\7/
ltdragsl)estyd;ande
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 -25
Sida 7 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
s 30, forts.
Votering
Nämnden godkänner följande yoteringsordning: Den som ayslar Jenny
Eberyds (C) tilläggsyrkande röstar ja. Den som bifaller detsamma röstar
nej.
Namn
Ton Hansson S)
. neta Nilsson (S)
Gabriel Barjosef (5) X
Lena Wöhleckc i 1)
Leena Sundberg (M)
Maria Hakansson (M)
Ann-Chrisön Walden 7P)
Jennv Eburvd ()
Therese Andersson (MP)
MariCn jensen SD)
Peter Mörber SD)
Ja
X
X
X
X
X
Mcd scx ja-röster mot fem nej-röster beslutar Värd- och
ornsorgsnämnden att avsla Jenny Eberyds (C) tillaggsyrkande.
rusterares ignatur
C:tdragsbestyrIcande
Nej
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 - 25
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 8 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
§ 30, forts.
Beslut
Vard- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna
majoritetens förslag till ckonomisk handlingsplan samt
översända den till kommunstyrelsen.
Reservation
Jenny Eberyd (C), Ann-Christin Walden (FP) och Therese Andersson
(MP) reserverar sig mot fattat beslut till formån för Jcnny Eberyds (C)
tilläggsyrkande.
Marlen Jensen (SD) och Peter Mörberg (SD) reserverar sig mot fattat
beslut till förman för eget yrkande, se bilaga 2.
Expediering
Kommunstyrelsen
Handläggaren
Akten
igit&tu
t
ki
rugsbet
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 - 25
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 9 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
§ 31
Ekonomisk
Vo02015.0043
månadsrapport
2015
Ärendeheskrivning
Förvaltningen har upprättat en ekonomisk manadsrapport för februari
2015 innehållande resultatrapport, driftredovisning och
verksamhetsmått. Kommentarcr till ekonorniskt utfall baseras på de
siffror som redovisas samt information från budgctuppföljning med
enhetschefer och statistik över beslutade insatser från myndigheten.
Beslutsunderlag
Ekonomisk manadsrapport för februari, daterad den 16 mars 2015
Tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2015
Beredning
Det redovisade utfallet för februari 2015 uppgar till -3,9 miljoner
kronor.
Hemvärden har haft ett lägre antal timmar per dygn, till största del
beroende
att februari är co kort månad men även utslaget pa antal
timmar per dygn.
Bland vård- och omsorgsboenden för äldre och LSS-boende redovisar
flertalet enheter mer eller mindre underskott.
Köp av plats i externa boenden inom LSS beräknas fortsatt till ett
underskott på cirka fyra miljoner kronor i helarseffekt.
Inom socialpsykiatrin har externa placeringar tillfälligt minskat frän elva
till tio, dock är nya på väg in.
Prognos för året kan i nuläget beräknas till ett underskott mellan -10
miljoner kronor och -15 miljoner kronor, beroende P hur stor ärets
volymförändring blir. Det är framförallt hemvård och externa
placeringar som påverhr utfallet, men även förändringar inom
personlig assistans och tillkommande boendebeslut enligt LSS med
omfattande insatser kopplade till besluten.
IltdragsbestydKanck
lustcrare.;
b:1
')
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 - 25
ESLÖVS
KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden
§ 31, forts.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna
upprättad ekonomisk rapport för februari 2015 och
översända den till kotntnunstyrelsen.
Expediering
Kommunstyrelscn
Handläggaren
Akten
I usteraressignatur
1114'1
ltdragsbestVdea
Sida 10 (19)
Sammanträdesprotokoll
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 11(19)
2015 - 03 - 25
Vård- och omsorgsnämnden
§32
Utökning
Vo0.2015.0091
av social jour i Eslövs kommun
Ärendebeskrivning
Enligt 3 kap. 6 §, socialtjänstlagen (2001:453) bör kotnmunen
tillhandahålla sociala tjänster genom radgivningsbyraer, socialcentraler
och liknande samt social jour eller annan därmed jiimförlig verksamhet.
I Eslövs kommun ansvarar Vård- och omsorgsnämndens
fältverksamhet för en bemannad jour under vardagsnätter. Under övrig
tid köps tjänsten av Lunds kommun. Den sociala jouren il Sund är
bemannad klockan 16.00-01.00 pä fredagar, klockan 17.004)1.00 pa
lördagar samt klockan 17.00-22.00 på söndagar. Under helger och röda
dagar är jouren bemannad enligt ovanstäende tider. Under övrig tid på
helger och roda dagar har Vard- och omsorgsnämndens presidium
jourtjänstgöring enligt ett manadsschema. Ordförandejouren nas pa ett
och samma telefonnummer.
Socialnämnden i Lunds kommun beslutade den 12 februari 2014 att
uppdra at socialförvaltningen att utreda behovet av en utökad social
jour. Bakgrunden till detta är en inkommen skrivelse fran oppositionen
i Lunds kommun som ansag att den sociala jourens tillgänglighet för
kommuninvanarna i Lund är sämre i jämförelse med andra kommuner i
samma storlek. Socialförvaltningen i Lund har tagit fram tre förslag, av
vilka alternativ tva har bedämts vara det mest realistiska och
kostnadseffektiva. Modellen innebär att en och samma arbersgrupp
ansvarar för alla socialtjänstens ärenden utanför ordinarie kontorstid
och att den sociala jouren under delar av kvällar och helger bemannas
av endast en ansrälld. Arbetstiden består av saväl schemalagel arbetstid
som jourtjänstgöringstid.
Beslutsunderlag
Beslut fran socialnämnden i Lunds kommun den 12 februari 2014, § 37
Utredning frani,unds kommun avseende utökad social jour, daterad
den 30 januari 2015
Tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2015
lusterares
sIgnatur
l'Idragsbestvrkandc
Sammanträdesprotokoll
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 12 (19)
2015 - 03 - 25
Vård- och omsorgsnämnden
§32, forts.
Beredning
Nämnden för arbete och försörjning, Barn- och familjenämnden samt
Vård- och omsorgsnämnden i Eslövs kommun kotntner genom Barnoch familjenämnden att sluta avtal mcd T,unds kommun angående
social jour samt göra en översyn av de gemensamma kostnaderna för
detta. Kostnaderna för den sociala jouren finansieras i elagsläget av
Barn- och familjenämnden. Den totala kostnaden för år 2014 uppgick
till drygt 400 000 kronor, varav den totala personalkostnadcn uppgick
till 119 000 kronor, inkluderat lönekostnader 85 000 kronor, samt köp
av jourverksamhet i Lund som uppgick till 282 000 kronor.
Kostnaden för ctt nvtt avtal med Lunds kommun avseende social jour
enligt alternativ rva beräknas resultera i en årlig kostnad om cirka
450 000 kronor, vilket medför 14 kronor per kommuninvanare.
Pörvaltningen föreslar ett tillägg i form av att nämnden ger
förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för hela den sociala
jourverksamheten.
Beslut
-
Värd- och omsorgsnämnden beslutar att
-
godkänna förslag till modell enligt alternativ två gällande
social jourberedskap för Eslövs kommun.
-
ge förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna för hela
den sociala jourverksamheten.
Expediering
Barn- och familjenämnden
Nämnden för arbete och försörjning
Handläggaren
Akten
1usteraressig112t1.1i"
'.1-dwsbestyrkancle
Sammanträdesprotokoll
2015-03-25
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 13 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
33
Revisionsrapport
Eslövs kommun
Vo0.2015.0024
avseende granskning av palliativ vård i
Ärendebeskrivning
Revisionsfirman Hrnst & Young har pi uppdrag av kommunrevisionen
gjort en genomlysning av den palliativa värden i Eslövs kommun i syfte
att granska hutuvida nämndens sryrning och uppföljning av den
palliativa vården är ändamålsenlig. Vård- och omsorgsnämndens
yttrande ska vara kommunrevisionen tillhanda senast den 30 april 2015.
Beslutsunderiag
Revisionsrapport avseende palliativ värd i Eslövs kommun, inkommen
den 23 januarl 2015 med följebrev
Svar angående revisionsrapport gällande palliativ värd, daterat den 13
mars 2015
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 mars 2015
Beredning
1 revisionsrapporten föresPas en utvärdering av de organisatoriska
förändringar som genomfördes 2013 inom särskilt boende. Vidare
framläggs i rapporten att det föreligger ett behov av att utveckla
samarbetet mellan kommunen och värdeentralerna. Utöver detta
fratnhälls att Eslövs kommuns riktlinjer för den palliativa varden är
ändamålsenliga, men att det finns ett behoy av att implementera dessa i
verksamheten. Det finns inga politiskt antagna mäl eller styrdokument
för den palliativa vården.
Vard- och omsorgsnämnden föreslår att det inte ska göras en
utvärdering av den organisatoriska förändringen 2013, utan att man
istället kontinuerligt ska följa upp den palliativa vården i sin helhet.
Riktlinjerna för den palliativa varden kommer att vara implementerade
senast under december 2015. Vad avser samarbete med vardcentraler
finns det ett forum för att löpande utveckla detta. Infor 2016 kommer
ett nytt hälso- och sjukvärdsavtal att finnas för samarbete mellan
Skanes kommuner och Region Skane.
iumerm-cs signatur
N
Utdragsbc.:,tyrkanlie
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 - 25
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 14 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
s 33, forts.
Besiut
Vard- och ornsorgsnämnden beslutar att godkänna
upprättat svar p revisionsrapport avseende palliativ vård
samt översända svaret till kommunrevisionen respektive
kommunfullmäktige.
Expediering
Kornmunfullmäktige
Kommunrevisionen
Handläggaren
Akten
histerarcssignAtur
rehagsbustytkande
Sammanträdesprotokoll
2015-03-25
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 15 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
§ 34
Vo02015,002-0
Protokoll från Rådet för Hälsa och Trygghet
Ärendebeskrivning
Ordförande Tony I Iansson redogör för protokollet från sammanträde
Rådet för Hälsa och Trygghet den 19 februari 2015.
Beslut
-
Informationen läggs till handlingarna.
Expediering
Akten
signat
dragsbusl vtkand
Sanimanträdesprotokoll
2015-03-25
ESLÖVS
KOMMUN
SIda 16 (19)
Värd- och omsorgsnämnden
§ 35
Vo0.2015.0021
Redovisning
av meddelanden
2015
Ärendebeskrivning
Vid Vard- och omsorgsnämndens sammanträdc den 25 mars 2015 har
följande meddelanden redovisats:
1. Beslut frän kommunfullmäktigc dcn 23 februari 2015, § 2, avseende
antagande av kommunalt handlingsprogram för Eslövs kommun 201 52018, dnr Vo0.2015.0092
2. Beslut frän kommunfullmäktige den 23 februari 2015, § 3, avseende
revidering av ordförandearvoden och jourkompcnsation för
tnyndighctsutövning, dnr Vo0.2015.0093
3. Beslut från kommunfullmäktige den 23 februari 2015, § 7, avseende
inköps- och upphandlingspolicy för Eslövs kommun,
dnr Vo0.2014.0209
4. Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö avseende begäran om
inhibition av beslut om personlig assistans enligt lag (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindradc, dur Vo0.2015.0067
Beslut
-
Redovisningen higgs mcd godkännandc till handlingarna.
Expediering
Ahten
W4-R. 11C
signatu
1:\K
11rd1ag31)esly1kande
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
Sida 17 (19)
2015 - 03 - 25
Vård- och omsorgsnämnden
§ 36
Vo0.2015.0022
Redovisning av delegeringsbeslut 2015
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 33 5,kommunallagen (1991:900) fär en nämnd uppdra åt
ett utskott, åt en ledamot ellcr crsättare eller ät en tjänsternan att besluta
pä nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En viss typ av ärenden får inte nämnden delegera i enlighet med 6 kap.
34 §, kommunallagen. De beslut, som har fattats med stöd av uppdrag
enligt 33 §, skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken
ordning detta skall skc enligt 6 kap. 35 §, kommunallagen. Besluten har
redan fattats pä delegation, varför nämnden endast godkänner
upprättad redovisning av dem.
Beslutsunderlag
Sammanställning av fattade delegeringsbeslut under februati 2015
gällande bistand cnligt socialtjänstlagen (2001:453) avseende
äldreomsorg, personer mcd funktionshinder under 65 år samt individoch familjeomsorgen; insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1993:387); allmänna ärenden, anställningar, avtal,
avgifter och ekonomi; tillständs- och tillsynsärenden, yttranden samt
Värd- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut.
Beredning
Vid Värd- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 mars 2015 har
följande delegcringsbeslut redovisats:
Värd- och omsorgsnämndens arbetsutskott
1. Beslut avseende ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av
alkoholhaltiga drycker till allmänheten gällande Eslövs IK, den 24
februari 2015, dm Vo0.2014.0434
Myndighetsenheten
1. Sammanställning av beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen
(2001:453) avscende äldreomsorg och anhörigbidrag under februari
2015
ustcraressig!1;1tur
\j‘ki."-)
llidiugsbestyrkande
ESLÖVS
KOMMUN
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 - 25
Sida 18 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
§, 36, forts.
2. Sammanställning av beslut om biständ enligt socialtjänstlagen
(2001:453) avseende personer med funktionshinder under 65 är under
februari 2015
3. Sammanställning av beslut om insats enligt lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade under februari 2015
4. Sammanställning av beslut om biständ enligt socialtjänstlagen
(2001:453) samt beslut enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall under februari 2015
Enheten förekonomi och administration
1. Sammanställning av beslut om avgift enligt socialtjänstlagen
(2001:453) avseende service-, omvärdnads- samt hälso- och
sjukvärdsinsatser i ordinärt boende under februari 2015
2. Sammanställning av beslut om avgift enligt socialtjänsdagen
(2001:453) avseende särskilt boende under februari 2015
Allmänna ärenden
1. Sammanställning av beslut om rätt att teckna beslutsattest,
dnr Vo0.2014.0063-19-20
Avtal
1. Avtal med Arbete och Försörjning om hyra av kök pä Karidal, den
20 februari 2015, dnr Vo0.2015.0088
2. Avtal med KM Coaching & Personlig Utveckling avseende
grundutbildning i ett lösningsfokuserat förhällningssätt, den 9 mars
2015, dnr Vo0.2015.0098
3. Avtal med INOM Partnergruppen AB om placering av vuxen i hem
för värd och boende, den 2 januari 2015, dnr Vo0.2015.0095
4. Avtal med Rökaholm Kullebo om placering i särskilt boende, den 21
januari 2015, dnr Vo0.2015.0096
5. Avtal med Minnesota behandlingscenter avseende placering av vuxen
i hem för värd och boende, den 29 januari 2015, dnr Vo0.2015.0097
6. Avtal med Jabboks Vad Recovery avseende placering av vuxen i hem
för värd och boende, den 3 februari 2015, dnr Vo0.2014.0460
7. Avtal med Kvarngården HVB avseende placering av vuxen 1hem för
värd och boende, den 2 mars 2015, dnr Vo0.2015.0009
illSrufafeS
Sign3 ) tit
lildVagzlegtVlkandu
Sammanträdesprotokoll
2015 - 03 - 25
ESLÖVS
KOMMUN
Sida 19 (19)
Vård- och omsorgsnämnden
s 36,
forts.
Personalärenden
1. Sammanställning av beslut om anställning under februari 2015,
dnr Vo0.2015.0037-1-12
Beslut
-
Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna.
Expediering
.1\kten
j111;:tevares
sigIratur
Iltdragsl)ush.atuncle
ESLOVS KOMMUN
Vård cch Omscrg
9_015
-03-25
00,20/540
Förslagavseendehandlingsplanför ekonomi i balans2015
Nämnden är under hård ekonomisk press med behov som ökat konstant sedan 2011.
Behovenväxer snabbareän tillgängliga resurser varför tillämpade nivåer i verksamheten
behöver sesöver. Samtidigt spåsbehoven fortsätta öka beroende både på demografiska
förändringar samt regionala och statliga beslut och avtal.
Kortsiktiga, drastiska besparingarsåsomföreslås i handlingsplanenbedöms i de flesta fallen
medföra stor risk att kostnader uppstår i andra verksamheter, eller att besparingenuteblir
av motverkande orsaker. Likasåser vi att förslagen om att skära ner i det fåtal frivilliga
verksamheter vi bedriver kan få både kortsiktiga och framför allt långsiktigaofördelaktiga
konsekvensersåvälför ekonomin som för den enskilde.
•
Dagverksamhetenför personer med demenssjukdomär frivillig, men det finns
troligen ingen långsiktigekonomisk besparing i att lägganer den. Tvärtom ger den ett
stort mervärde åt brukare och anhöriga varför den skafinnas kvar.
•
Karidal fungerar idag mycket bra och genererar ett stort socialt värde. Utredningen
visar också på att besparingenär tveksam då det troligen uppstår andra kostnader.
Förslagetföreslår en viss besparing på Karidal som bör kunna genomföras. Fråganom
lokalbesparingari Harlösaoch Marieholm behöver utredas ytterligare för att se vilka
konsekvenserdetta medför, och en dialog med berörda ska ske. Om indragning ska
ske behöver detta beslutaspå nämndsnivå.
•
En översyn och samverkanav skogslag/socialpsykiatribör kunna ske, men
verksamheten bedönnsviktig och ska i någon form finnas kvar.
•
Vår del i boendekoordinatorn kan enligt förslag avvecklas.Det är då viktigt att
motsvarande kostnad inte uppstår genom att egen personalfår göra vår del av
jobbet med motsvarande tidsåtgång. Då är det ingen besparingi sig.
•
Habersättningen har sitt värde och ska vara kvar. Påsikt bör man utreda om den
skulle kunna ha någon annan form än en generell peng,samt dessframtida nivå.
Cy2
77 v)\)
Voc2075-,
0090-2-1
•
Minskad personaltäthet är det som ger snabbasteffekt och mest pengar, men även
detta riskerar att få kortsiktiga negativa konsekvenserom sjuktalen ökar. Det skulle
också innebära att om och när de planerade bemanningsföreskrifternainförs får vi en
snabbt ökande kostnad igen. Att minska personaltätheten motverkar ocksåett av de
viktigaste politiska målen, att erbjuda heltid till alla. Åtgärden är därför just nu inte
aktuell. Däremot är det viktigt att vara sparsam med de medel som finns, vara
restriktiv med att sätta in vikarie vid korttidssjukfrånvaro och samtidigt jobba med att
höja frisknärvaron.
•
Gjorda hemvårdsbeslut kan behöva ses över. Storleken på biståndsbeslutenper
person har sedan 2011 ökat med 30 %. Vi behöver få en adekvat bedömning om hur
de förhåller sig till tidigare politiska beslut och om så behövsska biståndsbesluten
korrigeras. En utredning för att se över riktlinjerna för framtida biståndsbedömning
skall göras.
•
Fråganom servicetjänster enbart 1extern regi behöver utredas extra och visa hur den
faktiskt skulle kunna ge en besparing och i så fall vilken omfattning. Om den ska
genomföras behöver vi säkerställaatt det faktiskt finns utförare som kan ta
uppdragen. Enöversyn av LOV-avtalenbehöver samtidigt göras.
•
Utredning för att ta ut avgifter enligt förslag i handlingsplanensamt införa
hjälpmedelsabonnemangska göras och föreläggas nämnden skyndsamt.
•
En generell sparsamhet under 2015 är viktig såsomden beskrivs i dokumentet. En
utredning av den övergripande förvaltningsverksamhetenbehöver också ske för att
fortsatt se så den är kostnadseffektiv och har rätt utformning och storlek.
•
De långsiktigaåtgärderna som föreslås ska påbörjasoch genomföras i den takt som
de efter hand föreläggs nämnden för beslut. Förändringarnaavseende
boende/flexplatser ska förberedas redan nu genom stoppad inflyttning där så behövs
om det gynnar den tänkta planeringen.
Socialdemokraternaoch Moderaterna i Vård- och omsorgsnämnden
ESLOVS
Komr,AUN
VArc c/.ti Orn;:crg
2015--03-25
C (.1-U1
DrrVO
rumc
0
Reservationärende 2 "Ekonomiskhandlingsplanför Vård- och
omsorgsnämnden",Vård- och omsorgsnämnden2015-03-25
Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövsför att
man ska kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Vi ser med stor oro på det sparpaket som idag
presenteras, och vi Sverigedemokraterkan inte ställas oss bakom den fördyring av hjälp som detta paket
innebär för den enskilde individen. De pengar som förvaltningen saknarfinns i kommunen, och framför
allt om kommunen börjar ta sitt ansvar att kräva staten på de medel vi är berättigade till. Genom att
kommunen tar sitt ansvar, och gör en ornprioritering av ekonomin, bör inte sådanahär handlingsplaner
behöva tas fram.
Dåvårt avslagsyrkandeej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Eslöv
MarlenJensen
Peter Mörberg