Nationella utvecklingsinsatser inom primärvården

2015‐10‐02
Nationella utvecklingsinsatser
inom primärvården
- en översikt med kommentarer
från Sir John Oldham
Bodil Klintberg, samordnare för kunskapsstyrning hälso- och
sjukvård och insatserna inom ramen för strategin för kronisk
sjukdom
[email protected], 070-610 7683
Samspel i en ökad kunskapsstyrning
Mikro- vårdteam
Vårdteam, patienter och stödsystem, verksamhetschefer
Meso- Landsting/
regioner
Hälso- och
sjukvårdsledning
Sjukvårdsregion
Samverkan kommun
MakroNationell nivå
Huvudmän i
samverkan
SKL
Samverkan stat
Utgå från bästa tillgängliga kunskap
Anpassa arbetet efter patienternas behov
Analysera resultat
Sätta mål
Efterfråga stöd när man har behov
Jobba med ständiga förbättringar
Sprida goda erfarenheter vidare
Fokus på resultat
Återkoppling och kvalitetsdialog
Lättillgängliga kunskapsstöd
Struktur och stöd för implementering och förbättringsarbete
Stöd för samverkan
Samverkan mellan huvudmän och myndigheter
Samverkan i arbetet med nationella kunskapsunderlag
Samverkan i arbetet med indikatorer, uppföljning,
jämförelser och analys
Samverka kring gemensamma utvecklingsområden
1
2015‐10‐02
Kunskapsstyrning på olika nivåer
Kunskapsunderlag
Mikro
Lättillgängliga
underlag
Meso
Sakkunnigstrukturer
Makro
Programråd och
kompetensgrupper
Mätsystem
Utdata i realtid
Beslutsstöd
HTA
Stöd till
förbättring
Kompetensstöd i
förbättringsarbete
Tid och forum
Fråga efter resultat
Ersättningssystem
Utvecklingsenheter
Nationella
mätsystem, ex
satsning på
kvalitetsregister
Koncept och
metoder
Utbildning av
utbildare/chefer
Spaning hos de bästa, Inter Mountain Health System
Clinical Programs System Wide
2
2015‐10‐02
NSK:s Regiongrupp
Programområden
Lungsjukdomar
Psykisk hälsa
Hjärta/Kärl
Endokrina/
metabola
NPR Stroke
NPR Diabetes
NPR Astma och KOL
Värd Stockholm/Gotland
Värd Sydöstra
Värd Uppsala/Örebro
(under etablering)
Expertgrupper
Expertgrupper
Expertgrupper
NPR Barn och
ungdom
Strategigrupp
(under etablering)
Cancer RCC
25 Nationella
arbetsgrupper
Nationella programråd
NPR ADHD
(under etablering)
NPR Depression
och ångest
(under etablering)
Nationella kompetensgrupper
NKG Nationella Biobanksrådet
NKG Strama, Värd Norra
NKG Internetbaserat stöd och behandling, Värd SKL
NKG Primärvård, Expertgrupp ”Uppföljning”
NKG Levnadsvanearbete inom hälso- och sjukvård
NKG Sällsynta diagnoser (under utredning)
Nationella uppdrag
Långvarig smärta
Behandlingsrekommendationer barnsjukvård (under utredning)
Vad ska de göra?
 Bättre dialog och samverkan såväl inom som mellan lokal,
regional och nationell nivå
 Fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen och
variationer i vårdpraxis
 Identifiera oönskade variationer, behov av nya/reviderade
kunskapsunderlag samt behov av klinisk forskning
 Kartlägga goda exempel och befintliga kunskapsunderlag
 Utarbeta gemensamma nationella vårdprogram, standardiserade
vårdplaner, riktlinjer samt olika formera av beslutsunderlag och
indikatorer som bygger på bästa tillgängliga kunskap
 Bidra till konsensusutlåtande där vetenskapligt stöd saknas
 Specifika uppdrag inom sitt område och dialogpartner
3
2015‐10‐02
Bakgrund till kompetensgrupp
primärvård
 Det fanns behov av en nationell expertgrupp för primärvård med
bred interprofessionell kompetens och förankring hos
huvudmännen.
 Primärvården är ett prioriterat område för utveckling som helhet
och för kroniska sjukdomar i synnerhet.
 Flera insatser 2015 som stöd för primärvården för att uppnå
bättre resultat för patienterna.
 De flesta av insatserna drivs av SKL och finansieras via en
överenskommelse mellan SKL och staten.
Insatser 2015
 Stöd till utvecklad uppföljning och återkoppling av resultat i
primärvården.
 Användarvänliga behandlingsrekommendationer/kunskapsstöd
för primärvården.
 Nya patientcentrerade arbetssätt i primärvården, även kallad
”Flippen” i primärvården.
4
2015‐10‐02
Äntligen lite stöd till primärvården!
Kunskapsunderlag
Mikro
Lättillgängliga
underlag
Meso
Sakkunnigstrukturer
Makro
Mätsystem
Utdata i realtid
Beslutsstöd
Stöd till
förbättring
Kompetensstöd i
förbättringsarbete
Tid och forum
Fråga efter resultat
HTA
Ersättningssystem
Behandlingsrekommendationer
Indikatorer,
datainsamling
Utvecklingsenheter
Flippen
Uppdrag
 Kompetensgruppens huvudsakliga uppdrag är att stödja de
nationella utvecklingsprojekten och bidra med expertkunskap.
 Gruppen ska också identifiera och prioritera kommande
nationella insatser, samt koppla insatser till de nationella
programrådens arbete när det är relevant.
 Gruppen ska säkra samspelet mellan de olika nivåerna i hälsosjukvårdssystemet.
5
2015‐10‐02
Kopplade grupper
 För att säkra god förankring i professionen kompletteras
kompetensgruppen med en referensgrupp där företrädare för
relevanta professionsföreningar ingår.
 Arbetet med behandlingsrekommendationer har en särskild
kontaktperson per region.
 En särskild arbetsgrupp för uppföljning kommer att utses kvalitetsregistergruppens arbete fortsätter i denna kontext i
samverkan med kvalitetsregistersatsningen.
Uppföljning: Vad händer nu?
 En särskild arbetsgrupp för uppföljning kommer att utses kvalitetsregistergruppens arbete fortsätter i denna kontext i
samverkan med kvalitetsregistersatsningen.
 Kvalitetsregistergruppen färdigställer en indikatorlista med
prioriterade indikatorer (nationell standard) – för testning
 Från centralt håll stödja lokal implementering av indikatorerna
för att förverkliga verksamhetsnära återkoppling av dessa
 Nationell webbplats för jämförelser och gemensam analys
 Teknik för automatisk dataöverföring
 Arbetet med indikatorer kommer fortsätta utifrån ex tester och
nya riktlinjer
 Samverkan med många aktörer krävs
6
2015‐10‐02
Kunskapsstöd
Rapport,
SKL 2015.
”Hur går det
för patienten
med kronisk
sjukdom?
Verktyg för
en fördjupad
uppföljning inom
primärvård”
Utmaningar i primärvården






Innehållet i kliniska rekommendationer upplevs inte
anpassat till primärvårdspatienter
Landstingens kunskapsstöd upplevs ofta svåra att använda
i patientmötet
Mängden kunskap ökar – det blir allt svårare hålla sig
uppdaterad
Primärvården känner inte till sina medicinska resultat på
aggregerad nivå
Tillgänglighet och produktivitet har fått mer fokus än
evidensbaserad praktik
En uppfattning att mesta möjliga patientnytta inte
nödvändigtvis uppnås genom en evidensbaserad praktik
kvarstår delvis
2015-10-02
7
2015‐10‐02
3.3.2
Utveckla former
för att
långsiktigt
samordna
landstingens
kunskapsstöd
Kunskapsstöd
Syfte:
Att undersöka hur diagnos och
behandlingsrekommendationer kan tas fram och
förvaltas nationellt samt hur ett sådant arbete
långsiktigt kan finansieras av landstingen
Uppdrag:
 Beskriva vilka insatser som krävs
 Föreslå ett lämpligt tillvägagångssätt för arbete
 Ska omfatta förslag på teknisk infrastruktur
 Ska omfatta förslag på process för hur innehållet i
rekommendationerna ska tas fram
2015-10-02
Förslag kring kunskapsdokumenten:
 Ska ge stöd i det kliniska arbetet.
 Innehåller kunskap om diagnostik, behandling och uppföljning,
inklusive bl a läkemedel, omvårdnad, sjukskrivning, rehabilitering.
 Tas fram gemensamt av professionen i landsting/regioner.
 Kan kompletteras med lokala tillägg och förtydliganden utifrån
lokala förutsättningar, t ex vårdnivåer, remissinnehåll och
tillämpningar.
 Har en IT-struktur som stödjer integrering i alla typer av
vårdadministrativa system, t ex journalsystem och hemsidor.
8
2015‐10‐02
IT- struktur idé
Lokala webbsajter
Journal
Journal
Journalsystem
system
system
Visning av
data
Administrationsgränssnitt
Journal
- Andra
system
IT-
system
Tillgängliggöra
Databas
Lokala/nationella texter
Förslag
Flippen i
primärvården
Ett innovationsprojekt
för att möta
befolkningens behov av
hälsa och trygghet
- lokalt initierade
innovationer som stöds
och delas nationellt
9
2015‐10‐02
Att flippa är att vända upp och ner
1.
Att utgå från patientens/befolkningens behov och utforma
verksamheten istället för göra bästa möjliga för att möta
patientens behov med den verksamhet man har
2. Att utgå från vad patienten kan och vill göra själv och stödja och
komplettera det från vården, istället för att utgå från vad vården
kan göra och så får patienten komplettera det
Inget är bättre än det andra - det är bara olika angreppssätt
Upplägg
 En vårdcentral i varje sjukvårdsregion (två i U-Ö) som blir
innovationspilot och nod för spridning av det som testas
 Använder patienten och medarbetarna som resurs
 Ett nationellt stödteam som kopplar på efterfrågade
kompetenser och samlar och tillhandahåller tidigare
projekterfarenheter
 En regional spridningsplan
10
2015‐10‐02
Förbättring
Innovation
 Göra befintliga produkter och
tjänster bättre
 Problemlösning & effektivisering
 Ofta kända gap mellan det man
vet och gör – ser önskat nytt läge
 Måste göras i kontexten för att se
om det funkar
 Testa, lär och justera
 Introducera nya produkter och
tjänster
 Kreativitet & skapande
 Önskat nytt läge måste
fantiseras fram
 Helst utanför kontext för att
frigöra sig från nuvarande sätt
 Testa, förkasta/behåll och lär
11
2015‐10‐02
Behovssegmentering
12
2015‐10‐02
13
2015‐10‐02
För att vara innovativa måste vi
 utgå från olika behov –inte bara genomsnitt, och inte bara
enskild individ individuellt
 träna på att vara kreativa och skapa nytt
 frigöra oss från systemet
 frigöra oss från våra sätt att se på vår verksamhet
 hämta inspiration från andra branscher
 samverka med andra än vi brukar
 använda befintliga och nya kompetenser på nya sätt
 ha mod! Våga misslyckas – och ha ledare som uppmuntrar det
och går före.
Tack!
Kom till oss i
utställningen och
följ Primärvårdens
Innovatörer på
Facebook och
Instagram!
14