Egen skörd guld värd - Kristianstad kommun

Sanne Persson, lärare på fritidshem i Åhus.......... SIDAN 16
Nya vattenborror provas på Näsby fält ....... SIDAN 8
NR 4, AUGUSTI 2015
LÄS MER
Pionjären
som skapade
ett nytt koncept
Ett gott exempel
lantbrukare
Bo Svensson
LÄS MER
LÄS MER
Fira med oss
på naturum
12 september
– Målet är att bevara och utveckla landskapets värden – för en i alla delar hållbar samhällsutveckling, säger Carina Wettemark, koordinator på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
KRISTIANSTADS VATTENRIKE JUBILERAR
Biosfärområde i tio år
mODellOmrÅDe . År 2005 utsågs Kristianstads
Vattenrike till ett biosfärområde av FN-organet
Unesco. I tio år har Vattenriket fungerat som
ett modellområde, som visar att det går att
både bevara och utveckla landskapets värden.
– Arbetet utgår från ett landskapsperspektiv. De första åren fokuserade vi på våtmarksområdet längs
Helge å. Sedan har vi fortsatt med de värdefulla sandiga odlingsmarkerna, den tätortsnära naturen, dynlandskapet och Hanöbukten. Totalt har vi identifierat
tio temaområden, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Dialog och samverkan med markägare
Biosfärverksamheten bygger på dialog och samverkan
med markägare, föreningar, organisationer och myndigheter på såväl lokal och regional som nationell och
internationell nivå.
– Att samla in, sprida och använda ny kunskap är
viktiga delar i arbetet. Målet är att på en gång bevara
och utveckla landskapets värden – för att skapa socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling,
säger Carina Wettemark.
Vi arbetar
med helheten
i landskapet
Naturum Vattenriket – ett unikt skyltfönster
2010 invigdes naturum Vattenriket, ett unikt skyltfönster för biosfärarbetet med den härliga vattenrika
naturen inpå knuten. Runt om i landskapet finns 21
anlagda besöksplatser med information, fågeltorn,
spänger och leder så alla kan uppleva området.
– Vi arbetar med helheten i landskapet. Det är viktigt att lyfta fram Vattenrikets artrikedom och hur bra
vi mår av att vistas ute i området, säger Carina.
Utmärkelsen en viktig kvalitetsstämpel
Utmärkelsen biosfärområde är en viktig kvalitetsstämpel. Det är FN-organet Unesco som utnämner
biosfärområden. Vart tionde år ska alla biosfärområden utvärderas. I juni ställde sig kommunfullmäktige
bakom Vattenrikets 140-sidiga utvärdering, Periodic
Review.
– Nu har vår utvärdering gått vidare till Unescos
sekretariat för biosfärområden i Paris. Våren 2016 fattas beslutet av den internationella styrelsen för
biosfärområden, MAB-ICC.
Vattenrikets arbete med att skapa hållbar utveckling
fortsätter.
– Havet och kusten är fokusområden framöver, liksom naturen som en tillgång för att vi ska må bra och
att ta del av de nyttor och tjänster som naturen ger oss.
Vi vill också ta vara på möjligheter till företagande och
forskning i biosfärområdet, säger Carina Wettemark.
Bevara, utveckla och stödja
På Biosfärenheten och naturum Vattenriket arbetar
ekologer, informatörer, naturvägledare och pedagoger
med att bevara, utveckla och stödja landskapets värden på ett sätt som är bra för både natur och människa.
Den 12 september blir det tioårsjubileum på naturum
med musik, mat, lek, intervjuer och tal.
– Vi summerar våra tio år som biosfärområde och
visar upp goda exempel på det vi arbetat med hittills.
Samtidigt tar vi sats för ytterligare tio framgångsrika
år, säger Carina Wettemark.
K R I S T I A N S TA D S VAT T E N R I K E F I R A R T I O Å R S O M B I O S F Ä R O M R Å D E
I en extra bilaga berättas om Kristianstads
Vattenrikes tio år som biosfärområde.
Firar tio biosfärår
År 2005 utsågs Kristianstads Vattenrike till ett biosfärområde av FN-organet Unesco. I tio år har Vattenriket
fungerat som ett modellområde.
– Samla in, sprida och använda ny
kunskap är viktiga delar i arbetet, säger
Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
BILAGA
Alde satsar i Amerika
Alde i Färlöv har erövrat Europa med
sitt unika värmesystem för husvagnar
och husbilar. Erövringståget fortsätter
i världen, nu med fokus på USA.
– Alde är ett av företagen i nordöstra Skåne som det går bra för, men det
finns flera. Vi ser en positiv utveckling
inom ett flertal branscher, säger Anders Elmevik, närsingslivschef i Kristianstad kommun.
SIDAN 4–5
Buskarna med de svarta vinbären ger fulla kärl. Aktivitetsledaren Barbro Ekström, hjälper Kerstin Iverdal och Kerstin Ohlander med bärplockningen i trädgården på Almhagas äldreboende i Färlöv.
Egen skörd guld värd
Här samsas en mängd olika blommor med kryddväxter,
fruktträd och bärbuskar till många äldres glädje. Att luktas
på och att ätas av. Trädgården på Almhaga i Färlöv har fått
ett rejält lyft med både nya växter och gamla sorter.
– Många av våra äldre är intresserade av trädgårdsarbete
och alla vill äta av våra frukter och bär, säger Barbro Ekström,
som håller i trädgårdsprojektet på Almhaga.
SIDAN 9
Nytt på Smakmånad
I september är det dags för en ny upplaga av Smakmånad i och kring Kristianstad.
Nytt för i år är microkurser i mathantverk på Skördefesten i Kristianstad. Där kan man få lära sig att göra
gröna smoothies, tillverka chokladpraliner eller stoppa korv.
Din informationstidning från Kristianstads kommun – läs mer på www.kristianstad.se
SIDAN 10–11
2
Vattenproblem
i Everödstrakten
I ett par månader
har smitta i vattnet orsakat
magsjuka och problem i Everödsområdet i sommar.
vattensmitta.
KENTH OLSSON HAR ORDET
Viktigt att tänka nytt
Du håller i din hand ett nytt nummer av TIDNINGEN
KRISTIANSTAD. Den hade inte hetat så om det inte
varit för en 400 år gammal händelse, där hemligheten
av misstag avslöjades en dag för tidigt.
Förra året firades 400-årsjubileum. Men när
Christian IV den 22 maj 1614 utfärdade sitt fundationsbrev för grundandet av sin stad på Allön
hade han ännu inte bestämt sig för stadens namn.
Året därpå, våren 1615, gör Christian IV sitt tredje besök i trakten. Han anländer den 31 maj och stannar i närmare en vecka.
På besökets sista dag, den 5 juni 1615, utfärdar Christian IV
på Hammarhus en förordning om Allön. Fram till nu hade
kungen bara benämnt sin skapelse som köpstaden, staden på
Allön, Allöborna och liknande. Denna förordning avslutas emellertid med att kungen ”… nu lader befeste paa Alløe ehn kiøbstedt som Wiii wille hauffe kalditt Christianstad…”
Men redan dagen före hade kungen avslöjat hemligheten av
misstag. I samband med ett kontraktskrivande den 4 juni med
fästningsingenjören Povel Bysser råkar kungen (kanske efter att
i vanlig ordning svingat ett par bägare för mycket) skriva ”den
ny Befestningen Christianstad” på kontraktet. Bysser vågar inte
påpeka misstaget och det förevigas därmed i skrift. Dokumentet
finns bevarat i Rigsarkivet i Köpenhamn. Men det är genom
kungabrevet den 5 juni 1615 som Christian IV för första gången
officiellt tillkännager att stadens namn blir Christianstad.
Kristianstadsbladet beslutar 248 år senare att övergå till att
stava Christianstad med K. Nymodigheten sprider sig i stadens
breda folklager. Från våren 1903 noteras även i stadsfullmäktiges protokoll en alltmer frekvent stavning med K. Sedan tar
det inte lång tid innan det slagit igenom fullt ut; Christianstad
blir Kristianstad. (Även om det aldrig tagits något formellt politiskt beslut om förändrad stavning).
Det blir också namnet på kommunens egen informationstidning, vars första nummer utkom 1967 och i nuvarande form
sedan 1988. Och här är nu årets fjärde nummer av TIDNINGEN
KRISTIANSTAD. Nöjsam läsning!
Kenth Olsson, utbildningschef, Kristianstads kommun
Tisdagen efter midsommar
fick kommunens larmcentral
indikationer på att flera invånare i Everöd hade drabbats av
magsjuka. Orsaken var ännu
oklar, men misstankar kring
dricksvattnet gjorde att kommunen gick ut med rekommendation om att koka vattnet. Uppmaningen spreds
snabbt med hjälp av SOS Alarm
genom TV, radio, sms till mobiltelefoner och automatiskt
samtal till fasta telefoner registrerade i området.
Alla som får vatten från vattenverket i Everöd har sedan
dess uppmanats att koka allt
vatten till mat och dryck eller
hämta vatten i de tankar som
kommunen har placerat ut i
Everöd, Huaröd och Östra Sönnarslöv.
500 sjuka
Mer än 500 sjukdomsfall anmäldes via ett formulär på
kommunens webbplats och informationen var till stor hjälp
för att kartlägga utbredningen
och underlätta spårningen av
smittan.
Föroreningen bedömdes ha
utlösts av midsommarens
störtregn i samverkan med fel
på ledningsnätet, som genast
åtgärdades. Sedan dess har ledningsnätet spolats i flera omgångar för att rensa ut kvardröjande smittämnen.
– Det är tidsödande att spola men experter har avrått oss
från att klorera, eftersom det
kan skapa falsk säkerhet när vi
har haft virus i vattnet. Vi vill
att det ska bli bra på lång sikt,
säger Inger Hansson, VA-chef i
Kristianstads kommun.
Vattenkvaliteten har de senaste veckorna haft ungefär
Mycket kraft och resurser har satsats på åtgärderna vid Everöds vattenverk efter midsommar.
samma nivå som på många semesterorter i världen, där det
går bra att duscha men där
vattnet inte bör drickas utan
kokning.
Inte unikt
– Här Sverige är vi vana vid
att ha en hög kvalitet på
dricksvattnet, och grundvattnet i vår kommun är av högsta
klass. Samtidigt vet vi att det
svenska vatten- och avloppsledningsnätet behöver förnyas. Därför arbetar vi enligt en
tioårsplan för ombyggnad av
vattenverk och ledningsnät,
säger Inger Hansson.
Varje år inträffar ett 30-tal
större fall av dricksvattenförorening i Sverige. Enligt Livsmedelsverkets statistik har i
genomsnitt ca 4 000 svenskar
om året insjuknat av vattenburen smitta de senaste två decennierna.
– I Kristianstads kommun
har vi varit förskonade från
sjukdomsutbrott från dricksvatten sedan 1992, då Gärds
Köpinge drabbades. Föroreningen i Everöd är alltså inte
unik, men det betyder inte att
den är mindre allvarlig. Vi beklagar verkligen att det kunde
ske, och vi har gjort vårt yttersta för att åtgärda situationen.
– Vi arbetar också målmedvetet för att förnya kommunens alla vattenverk och våra
200 mil långa vatten- och avloppsledningar med alla till
buds stående medel, säger VAchefen Inger Hansson.
PÅ GÅNG I KOMMUNEN
Evenemang på gång
”Skolstart” på nätet
Handlingar från förr?
Vill du hjälpa?
Trots dåligt väder har Kristianstad
levererat underhållning för både kropp
och själ hela sommaren. Men sommarevenemangen slutar inte bara för att
hösten är i antågande. Information om
vad som händer i kommunen hittar du
alltid på kommunens turism-webb,
www.kristianstad.se/turism.
Bilder från sommarens aktiviteter
och evenemang hittar du i vår bildbank,
www.flickr.com/kristianstadskommun.
Den tryckta versionen av Skolstart har
ersatts av digital information. Informationsflödet från skolor och
förskolor sker via edWise. Där och på kristianstad.se kommer den
allra senaste informationen att finnas.
Eventuella frågor om skolskjutsarna
besvaras av transportenheten, telefon
044-13 64 29, eller 044-13 64 43.
I kommunarkivet förvaras många
olika sorters handlingar. Material från
Kristianstads kommuns alla förvaltningar, Kristianstads stads arkiv från
1863 och material från alla de kommuner som slogs samman till Kristianstads
kommun 1974. I arkivet finns gamla
ritningar, kartor, klassfotografier och
mycket mer. För att ta del av arkivet
kontaktar du medborgarcenter, 044-13
50 00 eller [email protected]
En del barn och ungdomar i vårt samhälle behöver av olika anledningar extra
hjälp och stöd. Kristianstads kommun
söker alltid engagerade personer och
familjer som har värme, omsorg och tid
och som vill göra en personlig insats för
dessa barn och ungdomar. Kan du tänka
dig att hjälpa ett barn som behöver
stöd? Kontakta då medborgarcenter på
044-13 50 00 eller [email protected] om du vill veta mer.
3
INFLYTTNINGSKLARA PAVILJONGER PÅ SÅNNASKOLAN I ÅHUS
– Fantastiskt fina lokaler
ombyggnad . Saneringen av
Sånnaskolan i Åhus har
pågått för fullt under sommaren. Från skolstart 18
augusti och under höstterminen bedrivs stora delar
av skolans undervisning
i nytillkomna paviljonger
med två våningar, placerade på skolans grusplan.
– Vi ser det som ett äventyr.
Det är fräscha, ljusa, fantastiskt
fina lokaler som vi flyttar in i.
Man har gjort ett jättebra jobb
och vi är glada och tacksamma
över den här lösningen, säger
Sånnaskolans rektor Markus
Svensson.
Fukt och mögel
Redan i samband med novemberlovet ifjol uppdagades Sånnaskolans problem med fukt
och mögel. Prover togs av C4
Teknik och kommunens arbetsmiljöenhet, analysföretag
och yrkeshygieniker konsulterades för analys. Skador på
ena ventilationssystem åtgärdades och storstädning av skolan gjordes.
Under våren togs nya prover
som visade på omfattande
fuktskador i stommen. Beslut
togs om att en omfattande renovering av skolan behövde
göras, men att skolans elever
kunde gå kvar terminen ut.
Efter vårterminens slut stängdes skolan och renoveringarna
påbörjades.
Nya golv och väggar
I den befintliga skolbyggnaden
får en del på 300 kvadratmeter
en fullständig uppfräschning i
form av nya golv och ytterväggar. Här ska undervisning bedrivas i NO-sal, labbsal, hemkunskapssal och slöjdsalar.
Månadsskiftet augusti-september ska allt i denna del
– Det här kommer att bli jättebra, säger rektor Markus Svensson, serviceledare Håkan Kempinsky, rektor Marie Smeds och bibliotekarie Catarina Walles.
vara färdigställt.
– Allt sjukt och dåligt har
plockats bort och ersatts med
nytt material. Ytterdörrarna
var uppbyggda med organiskt
material medan vi valde att
sätta stålreglar, berättar Mats
Berg som är förvaltare för Sånnaskolan.
Medan en liten del av undervisningen kommer att ligga
kvar inne i Sånnaskolan kommer nästan all verksamhet att
flytta in i tillfälliga paviljonger
som har levererats av företaget
Cramo.
25 klassrum
Paviljongerna är hopsatta till
fyra byggnader, har två våningar och tar skolans grusplan i
delen av byggnad fyra färdigställs i slutet av augusti.
– Välkommen in i paviljongen, säger rektor Markus Svensson.
anspråk. 25 klassrum ska husera skolans 425 elever, från
förskolan upp till årskurs nio,
inklusive fritidsverksamhet.
Därutöver finns grupprum,
kapprum och toaletter, uppehållsrum och ytor för administration och bibliotek. Den sista
Läsåret 2015-2016
Enligt beslut kommer paviljongerna att användas under
läsåret 2015-2016. Vad som
händer efter att nuvarande renoveringsprojekt är genomförda är i dagsläget oklart, eftersom det inte finns några
beslut tagna på hur saneringsarbetet ska fortsätta.
– Vi kommer att samla på
oss erfarenheterna från sommaren och informera politikerna som sedan får fatta
beslut enligt gällande beslutsordning som finns, säger Fredrik Remstam, projektledare på
C4 Teknik.
Välkommen till Kristianstads kommun
Nu öppnar vi dörrarna
för besökare i Östra kommunhuset. Hit kommer du
om du vill ha stöd, hjälp och
rådgivning i sociala frågor
eller när det gäller omsorg
i alla livets skeenden. Här
får du träffa handläggare
på arbete- och välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Det är också hit
du kommer för att ta del av
kommunarkivet.
flytt.
Den 1 september öppnar
Östra kommunhuset för besökare och i september har det
gått över ett år sedan Östra
kommunhuset, som då hette
Skånehuset och var Region
Skånes högkvarter, började anpassas till kommunhus.
Under augusti flyttade drygt
360 medarbetare från omsorgsförvaltningen, arbete och
välfärdsförvaltningen
och
kommunarkivet in i de nyreno-
verade lokalerna. De har tidigare haft sina arbetsplatser i
bland annat i Kvarnen, på Södra kasernområdet, vid biblioteket och på Östra Kaserngatan
vid gamla Tempotorget.
På två ställen
Nu när Östra kommunhuset
öppnar finns Kristianstads
kommuns centrala förvaltningar lokaliserade på två platser i
Kristianstad. Östra kommun-
huset vid Björkhemsområdet
och Rådhus Skåne vid Stora
Torg.
Östra kommunhuset
Besöksadress Östra kommunhuset: J A Hedlundsväg 17, 291
33 Kristianstad. Bussarna 1,
545 och 551 går dit från Centralstationen, hållplatsen heter
Björkhemsvägen.
Växelnummer liksom tidigare 044-13 50 00.
Besökscentret på Östra Kommunhuset öppnar för allmänheten 1
september.
4
Joanna fick chans som
Sommarlovsentreprenör
entreprenörskap . Joanna
Sjöberg från Torsebro, var
en av de 15 ungdomar
som fick chansen som
sommarlovsentreprenör
under sommaren 2015.
– Jag lärde mig mycket
framförallt under introduktionsveckan, säger Joanna
Sjöberg, som har tredje året
kvar på naturvetenskaplig
linje på Österänggymnasiet i
Kristianstad.
– Vi fick mycket input och
goda idéer av företagare och
entreprenörer och hade kreativitetsövningar i grupp under den första veckan. Vi fick
också upprätta en affärsplan,
som var till god hjälp för att
komma igång med verksamheten.
Kombinera intressen
Hon har fotografering som
ett av sina intressen, hästar
är ett annat stort intresse. Så
hennes affärsplan var att
kombinera de båda: att erbjuda fototjänster för ryttare
med sina hästar; både privatfotograferingar och tävlingsbilder.
– Jag har fotograferat i fem
år och fotograferar gärna hästar och deras ryttare, men jag
har även haft andra fotojobb,
som studentbilder och även
någon familjefotografering,
säger Joanna Sjöberg.
Anders Elmevik, näringslivschef
företagande . – Det finns
mycket som är positivt och
som är värt att lyfta fram
som goda exempel.
Anders Elmevik, näringslivschef i Kristianstads
kommun talar om en
positiv utveckling för flera
av företagen i nordöstra
Skåne.
Kick framåt
Joanna ska jobba med ungt
företagande under sitt sista
år på gymnasiet och då ska
hon fortsätta utveckla Joannafoto.
– Jag kommer nog alltid
att hålla på med fotograferingen i någon form, men
kanske inte som heltidssysselsättning.
– Sommarlovsentreprenörerna har gett mig en kick
framåt vad gäller mitt företagande i Joannafoto, säger
Joanna Sjöberg.
SOMMARLOVSENTREPRENÖR
Konceptet startade 1999 och programmet har idag lokala arrangörer på över 50 orter, varje år får flera hundra ungdomar
runt om i Sverige chansen att prova på att starta eget som sommarjobb. Sommarlovsentreprenör™ har uppmärksammats, prisats och fått
spridning utanför Europa.
– Jag fotograferar gärna hästar och deras ryttare men även andra
motiv, säger Joanna Sjöberg från Torsebro – en av årets 15 utvalda
Sommarlovsentreprenörer.
– Intresserade av att starta eget söker
avstamp . – Ett spännande
och annorlunda sommarjobb
som ska kittla entreprenörsandan!
Caroline Danielsson,
näringslivsutvecklare i
Kristianstads kommun,
har ansvarat för projektet
med Sommarlovsentreprenörer, som i år för första
gången drivs i kommunal
regi, tillsammans med Region Skåne, Företagarna i
Kristianstad och Sparbanken Skåne.
– Intresserade ungdomar
söker till Sommarlovsentreprenörer i stället för ett vanligt
sommarjobb. Det är de som är
engagerade och intresserade
av att starta något eget som
har möjlighet att få en plats,
säger Caroline Danielsson.
– Näringslivet ställer upp
till hundra procent. Men såväl
kunskap, som feedback och
lokaler, säger Caroline Danielsson.
Caroline Danielsson, näringslivsutvecklare och ansvarig för
projektet med Sommarlovsentreprenörerna.
I år blev det totalt 15 ungdomar som fick chansen under fyra veckor. Kommunen
erbjuder en veckas utbildning och 3 000 kronor i startbidrag.
– Det går bra
för många av
våra företag!
Bra affärsidé viktigt
Utbildningsveckan ägnas naturligtvis åt företagande. Vad
bör man känna till för att
kunna starta eget.
– Företagare från näringslivet har ställt upp och föreläst inom olika områden och
ungdomarna har fått berätta
om sina projekt i minipaneler,
säger Caroline Danielsson.
– Att komma med en bra
affärsidé är naturligtvis viktigt, men att skapa kontakter,
att bygga plattformar – nätverkande – är en stor del i
företagandet, säger Caroline
Danielsson.
Personligt engagemang
och genuin motivation är avgörande för vilka som får
chansen att blir Sommarlovsentreprenörer.
– Det kan bli ett avstamp,
något att känna sig för med,
säger Caroline Danielsson.
Möjlig framtid
Årets 15 sommarlovsentreprenörer erbjöd bland annat
tvätt och inoljning av trädäck,
frukostleveranser på helgerna, hjälp till föräldrar, smycken av kaffe och chokladförpackningar och fotografier av
natur och landskap eller tillsammans med din häst.
– Det är inte säkert det blir
någon fortsättning direkt,
men det här finns med i bagaget och kan bli något bra i
framtiden, säger Caroline.
– Vi ser en positiv utveckling
inom ett flertal branscher. Det
går bra för många företag, men
de gör generellt sett få nyanställningar, säger Anders.
Tillverkningsindustrin och
byggbranschen i nordöstra Skåne är goda exempel, där produktivitetsförbättringar lett till
god lönsamhet i företagen.
– Andra branscher som IT,
telecom och företag som erbjuder företagstjänster, går också
bra, säger Anders Elmevik.
– T-kartor och Alde (se reportage nästa sida) är två exempel på företag i branscher
som går bra i kommunen, och
som verkar lyckas väl med sina
respektive verksamheter.
Miljardkontrakt
T-kartor som är med i ett 5 miljarderskontrakt, där de ska
förse amerikanska kartmyndigheten med kartunderlag till
det amerikanska försvaret.
Alde är världsledande på gasolkök till husbilar och husvagnar.
För att ytterligare förbättra
företagsklimatet i den här delen av Skåne arbetas det för ett
fördjupat samarbete mellan
Kristianstad och Hässleholm.
Under senare delen av hösten
kommer det att presenteras en
utredning om vad som behöver
göras för ett det ska bli ett lyckat samarbete städerna mellan.
Behov av samarbete
– Det är viktigt att vi kan sudda ut de historiska stämplarna,
som eventuellt kan hindra en
positiv utveckling. Både Kristianstad och Hässleholm behöver samarbeta för att tillsammans kunna bli en av Skånes
tillväxtmotorer, tillsammans
med exempelvis Malmö, Lund
och Helsingborg, säger Anders
Elmevik.
5
UNIKA PRODUKTER PLACERAR ALDE PÅ VÄRLDSKARTAN
Satsar på USA-marknad
Montörerna Avdi Halitsaj och Thomas Tillerqvist lägger sista handen
vid värmepannan.
– Vi är absolut dyrast på marknaden och det lever vi upp till, säger Aldes VD Tomas Haglund. Vi vill förknippas med högsta kvalitet i allt vi gör.
näringsliv . Ett unikt värmesystem med vattenburen
värme och golvvärme för
husvagnar och husbilar har
fört Alde i Färlöv till en absolut tätposition i världen.
Husvagns- och husbilsfolk
i Europa har ett grundmurat förtroende för Aldes
produkter och nu ska den
amerikanska marknaden
bearbetas på allvar.
– Vi har ett dotterbolag i
USA, sedan 2012, som förhoppningsvis ska bära sina egna
kostnader inom något år, säger
Tomas Haglund, vd på Alde sedan tio år tillbaka.
All produktion i Färlöv
Alde har totalt 110 personer
anställda, 80 personer i Färlöv
och 30 i dotterbolag utomlands. Förutom USA (4 anställda) har Alde dotterbolag även i
England (18 anställda) och
Tyskland (8 anställda).
Den skandinaviska marknaden står numera endast för 10
procent av den totala produktionen. All produktion sker i
Färlöv, där det en gång startade
1949 av uppfinnaren Alde
Gheorghe Mickis gör klar Aldes nya varmvattenberedare för visning i Düsseldorf.
Rask, som ville förbättra komforten i husbilar och husvagnar.
– Hans tankegångar om finurliga och praktiska lösningar
lever vidare i företaget. För ett
år sedan lanserade vi vår app,
där det går att styra värmen i
husvagnen eller husbilen, var
du än befinner dig – via telefonen, säger Tomas Haglund.
Testas i 30 graders kyla
Med Aldes värmesystem är det
också möjligt att campa året om.
Alla värmesystem testas i Färlövs klimatanläggning (25-30
minusgrader) innan de serietill-
Daniel Prezechodski tillverkar radiatorer.
verkas för konsumenterna.
– Vår nästa lansering är ett
smart komforttillbehör som erbjuder kontinuerligt varmvatten i fritidsfordonet. Något som
säkert kommer att uppskattas
av alla som gillar att duscha
mycket och länge säger Tomas
Haglund.
Tyst och behagligt
Alde har ett värmesystem med
vätska som värms upp av gas
eller el och som cirkulerar fordonets ledningar. Element
sprider en jämn, tyst och behaglig värme i husvagnen eller
i husbilen.
– Och vill man ha det extra
mysigt så kan man välja golvvärme som tillbehör, säger Tomas Haglund.
Dyrast på marknaden
Alde har samarbete med alla
stora tillverkare av husvagnar
och husbilar, så att de anpassar
sina produkter för Aldes värmesystem från början.
– Det kostar en del att sätta
in vårt värmesystem. Vi är absolut dyrast på marknaden,
men det lever vi också upp till,
säger Tomas Haglund.
Alde ägs numera av en tysk
företagsgrupp, men säljer på
svensk kvalitet.
På världens största husvagns- och husbilsmässa i Düsseldorf, med nästan 200 000
besökare under tio dagar har
Alde två våningar.
– Vi har Blå Station-möbler,
Atelje Lyktan-belysning, Studio
Glashyttan-föremål och så bjuder vi på Absolut vodka. Och
delar ut souvenirälgar… älgar
är fortfarande populära.
– Mässor är viktiga träffpunkter, där träffar vi många av
våra slutkonsumenter och det
är naturligtvis viktigt att vi är
lyhörda för deras önskemål, säger Tomas Haglund.
Ständig produktutveckling
Alde har en årsomsättning på
cirka 300 miljoner kronor och
ett gott positivt resultat. Mycket av vinsten återinvesteras i
företaget för att bibehålla en
god produktutveckling.
– Vi har arbetat oss upp i
toppen och där vill vi stanna.
Det gör vi genom att ständigt se
till att vi utvecklar våra produkter. Allt i Alde Rasks anda, säger
Tomas Haglund.
6
NYFIKEN PÅ VAD MÖTESPLATSERNA ÄR OCH GÖR?
Händelserikt för seniorer
aktivitet . I mitten av oktober – tisdagen 13:e till
torsdagen den 15:e – har
Kristianstads kommun
fokus på Ett gott liv och
hälsosamt åldrande.
Mötesplatser kan till exempel vara en bra samlingspunkt
där man bygger nya nätverk
sedan man lämnat arbetslivet.
Man träffar andra, fikar och diskuterar en stund och ger varandra tips.
Omsorgsförvaltningens Mötesplatser, öppna för alla, satsar
då extra. Man vill speciellt
väcka nyfikenheten hos dem
som inte redan vet vad Mötesplatser är för något.
– Vi vill visa på goda exempel, marknadsföra möjligheterna som en Mötesplats ger, säger
Niklas Lindqvist, enhetschef.
Centrala området
Centrala området har kommit
långt med sin planering för de
aktuella dagarna, som vänder
sig till alla intresserade.
– På tisdagen blir det dans
på Hemgården. Fem pensionärsföreningar har varit med i
planeringen och hjälper till, berättar Carina Bengtsson, en av
kommunens äldrepedagoger.
På onsdagen svarar Leif
Kastberg, Hälsoträdgårdens
Vänner, för aktiviteter i Tivoliparkens Hälsoträdgård. På Naturum alldeles intill kommer
Sam Peterson att berätta om
olika aktiviteter och utställningar där, och även tala om
vad naturen och vistelse där
betyder för hälsa och välbefinnande.
Kjell Nilsson från Hälsoträdgårdens Vänner är också med i
planeringen.
Även om grönsakerna inte trivts som allra bäst i den kyliga sommaren så finns här blomster i mängd. Äldrepedagogerna Eva Ståhl och Carina Bengtsson tittar till odlingsbänkarna i Hälsoträdgården tillsammans med Niklas
Lindqvist, enhetschef för Mötesplatserna.
– Under torsdagen blir det
cirkelträning på Allögårdens
gym, och seniorcoachen Jeanette Nilsson pratar om hur
viktigt det är att röra på sig och
att äta rätt. Hon ger tips och
goda råd, kommer inte med
några pekpinnar, säger Eva
Ståhl, också äldrepedagog.
Här hittar man programmen
De övriga tre områdena – norra,
södra och västra – är fullt uppe
i sin planering för de tre dagarna. Närmare vecka 42 kan man
ta del av programmen via kommunens hemsida www.kristianstad.se under fliken Vård & Omsorg, Mötesplatser för seniorer.
Social tillhörighet
Kommunen har 17 Mötesplatser. Målet för deras arbete är att
i flera perspektiv jobba för ett
gott liv genom ett hälsosamt
åldrande, och bidra till tillhö-
righet och sammanhang. Den
sociala biten väger tungt.
– Vem som helst är välkommen, hur ofta som helst, eller
bara någon gång då och då för
att träffa både gamla vänner
och nya bekanta. Man måste
inte följa någon mall. Och man
behöver inte vara ensam för att
komma hit. Här knyter man
kontakter på egna villkor och
utifrån egna intressen, säger
Eva Ståhl.
Deltagarna påverkar
För alla Mötesplatserna gäller
att det är besökarna som påverkar innehållet, utifrån gemensamma intressen. Utrymmet för egna idéer är stort.
Pensionärsföreningar håller
exempelvis som bäst på att ta
fram ett program för hur man,
med Mötesplatserna som bas,
lär ut hur man hanterar surfplattor.
Via Mötesplatserna kommer
också inbjudningar till olika
evenemang inom projektet
”Äldres rätt till kultur”, med
möjligheter till gratisbiljetter
till bio, teater eller liknande.
Engagerar många frivilliga
Många frivilliga är engagerade i
Mötesplatserna och hjälper till.
Från 1 september kommer
Eva Ståhl att vara frivilligsamordnare och ha ett mer övergripande ansvar för var och när
extra händer behövs. Hon kommer att ha Mötesplatsen Riksens Ständer som bas.
Dit kan verksamheter vända
sig som vill och kan ta emot frivilliga för sociala insatser. Där
kan också de som är intresserade av att medverka som frivilliga
i olika sammanhang nå Eva.
Festlig helkväll i kulturens tecken
kulturfest . Kristianstads
kommuns kulturpris har
delats ut sedan 1964. I år
kommer utdelningen för första gången att få ett helt
eget event. Det planeras
för en festlig helkväll på
Kulturkvarteret riktat mot
allmänheten och kommunens kulturarbetare.
– Vi vill lyfta utdelningen av
priset och göra det till en spännande och återkommande kulturhändelse, berättar BengtÅke Kjell på kultur- och
fritidsförvaltningen.
Tidigare har utdelningen av
kommunens kulturpris och kulturstipendium varit en icke publik tillställning som har ägt rum
i Konserthuset, i samband med
kunna lägga detta i Kulturkvarteret som är en jättebra arena.
Kristianstads födelsedag 22 maj
och uppvaktningen av Kristianstads kommuns trotjänare.
Huvudpunkt under kvällen
I år kommer prisutdelningen att
lyftas fram och bli huvudpunkt
under en helkväll i Kulturkvarteret. Det formella beslutet togs
i kommunfullmäktige den 19
maj och datum är satt till den 23
oktober. Även om det exakta
innehållet för kvällen ännu inte
är fastställt är formerna för
eventet klart.
– Vi vill göra det till en helkväll som ska inramas av kultur. Det blir ett offentligt evenemang där vi samtidigt vill
samla kommunens alla kulturarbetare under en kväll, säger
Bengt-Åke Kjell, som vill göra
– Vi vill lyfta fram utdelningen av
kulturpriset, säger Bengt-Åke Kjell.
evenemanget återkommande:
– Det hela ska ske under festliga former där vi sätter spotlight på kulturen. Programmet i
stora salen kan kombineras med
mingel och kanske en buffé i
korridorerna, med en fortsättning i lilla salen. Vi är glada att
Förslag senast 31 augusti
Genom arrangemanget kommer
pristagarna av kommunens kulturpris och kulturstipendium
att kunna uppmärksammas och
lyftas fram på ett starkare sätt
än tidigare. En annan nyhet blir
att dessa utdelningar kommer
att slås samman med utdelandet av Kristianstadsbladets kultur- och nöjespris.
– Vi är glada för det samarbetet, som vi tror kommer att
befrukta våra respektive priser
på ett positivt sätt, säger BengtÅke Kjell.
Tiden för att lämna in förslag
på pristagare/stipendiater är
till den 31 augusti.
KULTURPRISET OCH
KULTURSTIPENDIET
Kulturpriset delas ut till en
person som utfört värdefulla
insatser på kulturens område.
Villkoren är att pristagaren
måste vara född eller bosatt
i Kristianstads kommun eller
utöva sin verksamhet med
direkt anknytning till kommunen. Prissumman är 50 000
kronor.
Kulturstipendiet delas ut till
en person inom kulturområdet. I första hand är stipendiet tänkt som stimulans till
yngre, lovande kulturarbetare
eller som bidrag till fortsatt
utbildning eller till annan
utvecklande verksamhet. Prissumman är 25 000 kronor.
7
Flera nyheter i Framtidsveckan
samarbete . Andra upplagan
av framtidsveckan väntar
runt hörnet. Arrangemanget bjuder i år på flera nyheter jämfört med fjolårets
arrangemang.
– Vi vill lära av erfarenheter
och bli bättre. Framtidsveckan
ska genomföras långsiktigt, säger Jan Lindelöf, som är ordförande i FN-föreningen, en av
de organisationer som är med
och arrangerar framtidsveckan tillsammans med Kristianstads kommuns Agenda 21.
Tjuvstartar 12:e september
Evenemanget hålls 13-20 september med tjuvstart den 12:e
vid Naturums firande av Vattenrikets tioårsjubileum som
biosfärområde. Den 13 september invigs veckan i samband med skördefesten i Vånga.
Näst sista dagen bjuder på en
politikerutfrågning i Tivoliparken i samband med skördemarknaden. Ledande politiker
i kommunstyrelsens arbetsutskott finns på plats. Moderator
blir Marie Sandgren, Radio
Kristianstad.
– Då kommer vi att ta ett
samlat grepp kring hållbarhetsfrågan i Kristianstad. Det är en
– Framtidsveckan ska genomföras långsiktigt, säger Jan Lindelöf, ordförande i FN-föreningen.
bra chans att ställa viktiga frågor till våra politiker, säger Jan
Lindelöf.
En hållbar stad
Hållbarhetsbegreppet utgår
från ekonomiska, miljö, klimatmässiga, sociala och demokratiska värden. Arrangörerna ser
framtidsveckan som ett av
verktygen i arbetet att göra
Kristianstad till en mera hållbar stad.
Det pågående Fairtrade-arbetet, samt klimatberedningen
är två andra verktyg. Klimatberedningen som togs fram i vå-
ras, ska verka som en styrgrupp
för att driva klimatarbetet i
kommunen framåt. Information om klimatberedningen
kommer att ges i Tivoliparken,
på lördagen.
Framtidsveckan består av
föreläsningar och aktiviteter
på olika platser i staden och
kommunen med Regionmuseet
som bas.
Delandets fördelar
Hållbarhetsperspektivet ställs
på sin spets blir när Angelica
Wågström och Mira Gartz från
Delaeko föreläser om kollabo-
Kurser på Kulturhuset Barbacka
Kulturhuset Barbacka erbjuder
kurser i slöjd, dans och teater/
drama. Tillsammans med Musikskolan i Kristianstad, som har
ett utbud inom musik, sång och
musikal erbjuder vi barn och ungdomar en bred kulturpedagogisk
verksamhet på deras fritid.
Praktiskt om kurserna
Kurserna startar vecka 37. Samtliga kurser bokas via Kulturhuset
Barbackas hemsida;
www.barbacka.se.
TEATER/DRAMAKURSER
Teaterkurserna sträcker sig över
ett helt läsår (12 ggr/termin). Nya
grupper startar på hösten, både
nybörjarkurser och fortsättning.
Kurs 1: Nybörjare åk 2-3
Tid: Torsdagar kl 17.00-18.30
Pris: 650 kr, 12 ggr
Kurs 2: Fortsättning åk 3-4
Tid: Torsdagar kl 16.30-18.30
Pris: 850 kr, 12 ggr
Kurs 3: Nybörjare åk 4-6
Tid: Tisdagar kl 17.00-19.00
Pris: 850 kr, 12 ggr
Kurs 4: Fortsättning åk 5-7
Tid: Onsdagar kl 16.30-18.30
Pris: 850 kr, 12 ggr
Kurs 5: Fortsättning åk 6-8
Tid: Onsdagar kl 18.45-20.45
Pris: 850 kr, 12 ggr
Kurs 6: Nybörjare åk 7-gy åk I
Tid: Torsdagar kl 19.00-21.00
Pris: 850 kr, 12 ggr
Kurs 7: Fortsättning åk 9-gy åk III
Tid: Torsdagar kl 19.00-21.00
Pris: 850 kr, 12 ggr
SLÖJDKLUBBEN
I Slöjdklubben får man lära sig
tälja, vika, snickra, sy, virka, knyta,
böja, fläta och måla! Tid: Onsdagar
kl 16.30-18.30, 10 ggr, start v 38.
Plats: Kulturhuset Barbacka Ålder:
9-14 år. Pris: 700 kr/termin. Fika
och material ingår. Kursen är ett
samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och med stöd av
Östra Skånes hemslöjdsförening
och Skånes Hemslöjdsförbund.
DANSKURSER
Pyttedans 2-3 år + en vuxen/barn
Tid: Onsdagar 16.00-16.35 Plats: Kulturhuset Barbacka
Pris: 300 kr, 10 ggr
Danslek 4-6 år
Tid: Torsdagar 16.00-16.45
Plats: Kulturhuset Barbacka
Pris: 225:-, 6 ggr (vecka 38-43)
OBS! veckorna
Barndans 7-9 år Tid: Onsdagar 16.50-17.50
Plats: Kulturhuset Barbacka
Pris:425 kr, 12 ggr
Dansmix nybörjare, 10-12 år Tid: Tisdagar 16.30-17.30
Plats: Kulturhuset Barbacka
Pris: 425 kr, 12 ggr
Dansmix fortsättare 10-12 år Tid: Torsdagar 16.15-17.35
Plats: C4-skolans danssal, Östra
Boulevarden 13 Pris: 550 kr, 12 ggr
Street nybörjare, från 12 år
Tid: Tisdagar 17.40-19.00 Plats: Kulturhuset Barbacka
Pris: 550 kr, 12 ggr
Street fortsättare från 12 år Tid: Tisdagar 19.10-20.30
Plats: Kulturhuset Barbacka
Pris: 550 kr, 12 ggr
Street avancerade från 14 år
Tid: Torsdagar 19.20-20.50
Plats: C4-skolans danssal, Östra
Boulevarden 13 Pris: 625 kr, 12 ggr
Modern dans nyb - forts från 12 år Tid: Torsdagar 17.45-19.15
Plats: C4-skolans danssal, Östra
Boulevarden 13 Pris: 550 kr, 12 ggr
Modern dans avancerade från 14 år
Tid: Onsdagar 19.20-20.50
Plats: C4-skolans danssal, Östra
Boulevarden 13 Pris: 625 kr, 12 ggr
Balett fortsättare från 14 år
Tid: Onsdagar 17.40-19.10
Plats: C4-skolans danssal, Östra
Boulevarden 13 Pris: 625 kr, 12 ggr
Barbackas danskompani
– FÖRDJUPNING INOM DANS!
Du som deltar i någon, en eller
flera, av Barbackas danskurser
(undantag barndans och dansmix)
har möjlighet att bli en del av Barbackas danskompani. Pris: 300 kr
Informationsträff 15 september
klockan 20.30 Kulturhuset Barbacka
För mer information
www.barbacka.se
rativ ekonomi med målet att
öka människors intresse för
delandets fördelar. Per Bergström och Magnus Apelqvist,
som undervisar vid Högskolan
i Jönköping har satt ihop ett
miljöspektakel, föreläsning, underhållning, och miljökabaré,
allt i ett. Det handlar om den
stora bilden av människans påverkan av planeten.
Vidare kommer Hjärtats
trädgård vid gamla fängelsetomten att slå upp portarna
som en programpunkt, och Krinova presenterar sitt arbete
kring mat-miljö-hälsa.
Urbana hembygdsgården
Nytt för i år är Urbana Hembygdsgårdens
medverkan.
Oppmanna-Vånga Hembygdsförening i samarbete med LRF,
viger en dag i Arkelstorps Folkets Hus, som kommer att lyfta
fram landsbygdens läkande
kraft och naturens betydelse
för rehabilitering.
Flera medarbetare från
kommunen medverkar med
lunchföreläsningar på museet
kring ”sina” hållbarhetsfrågor
som miljömål, trafikförsörjning, medborgardelaktighet
och integration.
Programpunkter kommer i
år även att finnas i Degeberga
och Tollarp.
– Vi vill involvera besökarna
i evenemanget. Helst skulle vi
vilja ha med alla kommundelarna, berättar Jan Lindelöf.
Framtidsveckan riktar sig
mot allmänheten och år deltar
Högskolan Kristianstad som
medarrangör.
FRAMTIDSVECKAN
Framtidsveckan är ett samarbete mellan Kristianstads
kommuns Agenda 21 och
olika organisationer, föreningar och studieförbund.
Följande aktörer är med som
arrangörer: Kristianstads
kommun (Agenda 21), FNföreningen, Naturskyddsföreningen, Oppmanna-Vånga
hembygdsförening, ABF,
Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Vuxenskolan,
Regionmuseet Kristianstad,
Sensus, Högskolan Kristianstad.
Fullständigt program för
veckan finns på: www.kristianstad.se/framtidsveckan2015. Löpande information publiceras på facebook:
Framtidsveckan Kristianstad.
Fondmedel
Omsorgsförvaltningen fördelar bidrag
ur nedanstående fonder
Samstiftelsen är avsedd att lämna ekonomiskt stöd för
att främja tryggande och kvalitet för pensionärer, med
syftet att ge goda förutsättningar för fortsatt boende i
den egna bostaden.
Sökande ska vara boende inom Heliga Trefaldighets
eller Norra Åsums församlingar.
Knut och Ingeborg Sörensens stiftelse är avsedd att
främja vård av behövande äldre, sjuka och handikappade boende inom Heliga Trefaldighets församling.
CW Olanders minnesfond 2 är avsedd att underlätta
för äldre och ensamstående att bo kvar i sin bostad
genom anskaffning av hushållsmaskiner eller annan
utrustning. Sökande ska vara boende inom Heliga Trefaldighets- eller Norra Åsums församling
Blankett kan rekvireras på tfn 044-13 50 00 eller hämtas på Medborgarcenter på Rådhus Skåne, Stora Torg
Kristianstad.
Ansökningsblanketten skickas senast 30/11 2015 till
Kristianstads kommun
Medborgarcenter
Att: Fonder
291 80 Kristianstad.
8
PROVPUMPNING EFTER NYTT DRICKSVATTEN PÅ NÄSBY FÄLT
Nya vattenborror i drift
En bit in i juli började kommunen provpumpa
dricksvatten ur tre av de fem
nya vattenborrorna på Näsby
fält. När alla mätningar och
tillstånd är klara ska de nya
brunnarna ersätta gamla,
som finns inne i centrum.
vattenrikt.
Under tre månader görs mätningar av hur de nya borrorna
påverkar grundvattnet i området, vilket är nödvändigt när
kommunen ansöker om tillstånd för nya och större uttag
hos mark- och miljödomstolen.
– Det behövs mycket vatten
till vattenverket i Kristianstad.
Lantbruket är också stora förbrukare av grundvattnet, liksom större industrier och företag, säger Linda Wendrup. Hon
är grundvattenplanerare på
kommunens tekniska förvaltning C4 Teknik, som håller i
mätningarna.
Används till fjärrkyla
– De gamla borrorna ska användas även i fortsättningen,
men vattnet ska då gå till fjärrkyla, bland annat till Rådhus
Skåne, berättar Bo Kristensson,
projektledare på C4 Teknik.
En anledning till att kommunen vill sluta använda dessa
borror för dricksvatten är närheten till den gamla soptippen
på andra sidan Helge å.
Visst kommer det vatten. Projekledare Bo Kristensson från C4 Teknik, och Herbert Dyfvelsten från vattenverket,
kollar i en tappkran att pumpen jobbar som den ska i borran.
Många förberedelser
I början av juli var alla förberedelser klara i området väster
om Stridsvagnsvägen; gammal
ammunition och övningsmaterial från det gamla skjutfältet
rensades undan, elkablar grävdes ner och man schaktade för
en ny råvattenledning till vat-
tenverket nära järnvägsstationen i Kristianstad.
De nya ledningarna ska efter
vattendomen kopplas ihop med
de gamla, från andra brunnar
på Näsby fält.
När förberedelserna var klara
fick brunnarna en överbyggnad
som skydd. Man ser inte längre
vare sig pump eller rör som leder vattnet vidare in till staden.
Anpassade efter förbrukning
– Vattenborrorna är 80-85 meter djupa, och pumpar på 35
meter. Grundvattenytan varierar lite, mellan 6-7 och 9 meter
ner, säger Bo Kristensson.
Pumparna klarar 1 500 minutliter, men man kommer att
ligga på 1000 liter i minuten. De
nya pumparna är frekvensstyrda, anpassade efter förbrukning, och står inte och pumpar
lika mycket vatten hela tiden.
Från vattenverket pumpas
upp till 17 500 kubikmeter per
dygn. Medelförbrukningen ligger på cirka 14 000 kubikmeter.
Vatten levereras också via
ledningar till Östra Göinge
kommun.
Prisbelönt vatten
En vattendom kan ta ett år eller
mer att få, från det ansökan
kommer till mark- och miljödomstolen. Om någon överklagar kan det ta ännu längre tid.
Allt kommunalt dricksvatten
i Kristianstad är grundvatten,
och pumpas upp ur ett av norra
Europas största grundvattenmagasin.
Det kommunala vattnet har
vid flera tillfällen prisbelönats
för god smak och kvalitet. Vattnet är rent och kalkhaltigt, och
inget klor behöver tillsättas.
Nytt hundbad vid Vantamansvägen
Andra veckan i
juli kom skyltarna på plats.
Kommunen har nu två hundbad i egen regi vid havet
– ett med nerfart vid Vantamansvägen mellan Åhus
och Yngsjö, och ett norr om
Gropahålet i Yngsjö. Det senare har funnits i många år.
badplats.
– Vid Vantamansvägen finns
fyra små parkeringar och en
toalett. Från toan går ett gult
spår ner till stranden, berättar
Peter Andersson, som satte
upp skyltarna.
När man följer den gula markeringen och når stranden är
platsen för hundbadet ungefär
50 meter åt vardera hållet.
Både hundar och hästar
Området är ganska välbesökt
av både hundar och hästar.
Bland annat är det en brukshundsklubb som tränar spår i
skogen intill.
Det finns också fyra-fem ridspår i skogen, och som löper
tvärs över Vantamansvägen på
väg ned mot havet.
– Förr, innan det blev hund-
bad, körde vi alltid ner där med
hundar och hästar när badsäsongen var över, och inte längre
något kopplingstvång för hundar, berättar Peter Andersson.
Kompenserar tidigare
Mikael Johnson på kultur- och
fritidsförvaltningen förklarar
att det nya hundbadet blivit
verklighet för att kompensera
det som försvann vid Östra
Sand, i södra änden av Rinkabyfältet. Där har hundar och
deras ägare av tradition vistats
sedan urminnes tider, nästan.
Allt grundat på en muntlig
överenskommelse.
Välbesökt i extrem värme
Förra sommaren, med extrem
värme, var området synnerligen välbesökt av både folk och
hundar. Alla ville ha lite svalka.
– Vi förhörde oss därför om
möjligheten att få göra ett officiellt hundbad där, fortsätter
Mikael Johnson. Men det ville
inte försvarsmakten.
Nu är all information om
hundbad i Östra Sand bortplockad, liksom den sopstation
Mona Ekberg och hunden Tyson
från Hammar har hittat till nya
hundbadet sedan badet i Täppet
stängts.
som kommunen hade satt upp.
Det finns heller ingen information om det tidigare hundbadet kvar på kommunens
hemsida.
9
PÅ ALMHAGA SKAPAR MAN SIN EGEN TRÄDGÅRD
Projekt som gett frukt
trädgård . För fyra år sedan
skickade personalen på
Almhaga i Färlöv en ansökan om projektpengar för
att skapa något nytt av det
traditionella och smått tråkiga grönområdet på den
yttre gården.
I dag samsas en mängd olika
blommor, kryddväxter, fruktträd och bärbuskar på området,
till mångas glädje. Att lukta, och
smaka på.
– Flera av våra äldre är själva intresserade av trädgårdspyssel. Andra tycker om att
följa med ut när de ser att vi i
personalen är här och fixar, berättar Barbro Ekström.
Nya växter
Barbro Ekström är den som
håller i trådarna kring trädgårdsprojektet.
Medan hon visar runt berättar hon om hur framför allt
trädgården på utsidan fått ett
lyft genom nya växter – även en
del gamla sorter, och en del lite
udda – som ersatt småtråkiga
buskar längs husfasaden.
I skuggan av ett stort träd
finns bänkar, med vinbärsbuskar intill.
I en annan del av grönområdet syns tydliga spår av att någon, eller några, varit och nallat
av hösthallonen. Det är det som
är meningen!
Bär och frukt
Längs gräsmattan som omger
det lilla lusthuset växer krusbär och blåbär. Jordgubbsplantorna har visserligen gjort sitt
för året, men visar vad säsongen erbjudit.
Här ute finns också familjeträd av både äpple och päron,
och vid flera uteplatser direkt
utanför avdelningarnas gemensamma utrymmen finns mindre
planteringar som inramning.
Sökte projektpengar
Vid en arbetsplatsträff 2011
tog personalen, efter tips, beslut om att söka projektpengar
som fanns för äldreomsorgens
sociala innehåll.
– Vi fick 50 000 kronor som
använts till växter och bänkar,
bland annat. Vi har murat själva, byggt en spaljé och så har
personal, ABK och anhöriga
skänkt ytterligare växter och
planteringsbord i lagom höjd.
– Även en del av våra boende har tagit med växter när
de flyttat in. Rätt många har
haft trädgård själva när de
På innergården finns både äppelträd och plommon. Inget smakar så bra som egen skörd! Sten Olsson och Inga Olsson plockar tillsammans med
Barbro Ekström, som leder trädgårdsprojektet på Almhaga.
bodde hemma.
Barbro Ekström berättar att
alla växterna som finns utomhus också finns på bild i en
pärm, som man kan titta i tillsammans och prata om. Ute kan
man både lukta på växterna, och
smaka på flera.
Innergården från start
Den kringbyggda innergården
på Almhaga anlades redan i
samband med byggnationen
för länge sedan. Från start
planterades äppel- och plommonträd intill dammen med
porlande vatten.
– Visst tar vi vara på frukten
i verksamheten, säger Barbro
Ekström.
Trädgård i schemat
All personal på Almhaga som är
intresserad av trädgårdsarbetet är ”ploppade” i sina scheman. Då är arbetstiden avsatt
för de boende och trädgård.
Olika aktiviteter har olikfärgade ”ploppar” i schemat.
– Förutom trädgårdstid har
vi café med bakning och underhållning plus olika aktiviteter på
avdelningarna, som film, högläsning, spel, sittgympa och bingo.
Jordgubbsplantorna måste skötas för att ge bra skörd även nästa år. Helen
Cederholm och Joel Sandelin hjälper Kerstin Olander och Kerstin Österberg.
10
Nyhet – microkurser i mathantverk
Sugen på att göra
gröna smoothies, tillverka
chokladpraliner, stoppa
korv eller koka marmelad?
Microkurser i mathantverk
är nytt för i år på Skördefesten i Kristianstad.
matnytt .
Elin Carleke är samordnare
för Skördefesten i Tivoliparken
lördagen den 19 september och
hon hoppas att de nya matkurserna ska bli ett populärt inslag.
– Intresset för mathantverk
är stort i dag och många vill
lära sig mer om bra mat. På microkurserna får man möjlighet
att själv prova på att till exempel göra korv. Vi kallar dem microkurser eftersom de pågår
mellan en och två timmar. På så
kort tid blir man inte fullärd,
men deltagarna får inspiration
och idéer.
I Kristianstads kommun
finns flera duktiga mathantverksföretag och fyra av dem,
Minas Chokladstudio, Ekojullan, Sotnosens korvar och Vånga 77.1, ställer upp och håller
kurser under Skördefesten.
Minas Chokladstudio
Först ut är Minas Chokladstudio i Rinkaby. Mina Olsson, konditor som specialiserat sig på
choklad för alla sinnen, visar
hur det går till att skapa enkla,
utsökta praliner. Deltagarna får
koka fyllning, fylla pralinskal,
chokladdoppa och dekorera
praliner på olika sätt. Nygjorda
praliner måste stelna ett tag så
chokladeleverna får vänta med
att avnjuta godsakerna. Fredaglördag veckan efter Skördefes-
Elin Carleke är samordnare för
Skördefesten i Tivoliparken.
ten kan en ask med praliner
från kursen hämtas hos Minas
Chokladstudio.
Ekojullan, eller Juliette Snijders som hon egentligen heter,
ska inspirera deltagarna på sin
kurs till att göra hälsosamma
juicer och smoothies. Läs mer
om Ekojullan i artikeln nedan!
Sotnosens korvmadamer
Sotnosens korvar startades av
Maria Bub och Veronica Börjesson, som lärde känna varandra när de gick på Gastronomiprogrammet på Högskolan
Kristianstad. På Karstad gård
utanför Ekestad har dessa
driftiga ”korvmadamer” café,
catering och butik. Alla korvar
görs efter deras egna recept.
På korvstoppningskursen i
Tivoliparken kommer det att
pratas om korvhistoria och
fakta kring korv, och deltagarna får vara med om att
blanda korvsmet och stoppa
korv. Korven får de sedan ta
med sig hem.
Vånga 77.1
På gården Vånga 77.1, mellan
Vångaberget och Ivösjön, dri-
ver mor och dotter Margareta
Hjelmqvist och Annika Olofsson, verksamhet med café,
bageri, butik, boende, konferenser och natur- och mataktiviteter.
En specialitet för Vånga 77.1
är hemlagade delikatessmarmelader. På Skördefesten lär
de ut hur frukt och bär förädlas till marmelad, och alla som
deltar i kursen får en burk
med nykokt marmelad med
sig hem.
Begränsat antal platser
Kostnaden är 250 kronor per
person/kurs. Antalet platser på
kurserna är begränsat och intresserade måste förhandsanmäla sig till Elin Carleke. Mejla
till [email protected] eller ring
0702–514 019.
NYTTIGT OCH NÄRODLAT HOS EKOJULLAN
Gröna juicer och smoothies
nyttigheter . Ekologiska
grönsaker, frukt och bär,
ogräs och örtkryddor blandas och mixas till ”gröna”
drycker med namn som
Magisk morot, Kärlek och
Gröna faran. På Skördefesten i Kristianstad den 19
september lär Juliette Snijders ut hur man gör juicer
och smoothies som är både
nyttiga och goda.
Juliette Snijders är utbildad till
ekologisk trädgårdsmästare
och raw food-kock. Hon var
med och startade Hälsoträdgården i Tivoliparken och har
drivit Leader-projektet Bondens skyltfönster i Kristianstad. Nu är hon i full gång med
sitt företag Ekojullan Juicer &
Smoothies.
– Det började med att jag
gjorde juicer och smoothies till
mig själv, berättar Juliette. Jag
hade funderat mycket på hur
maten vi äter påverkar hälsan
och hur vi ska kunna få ett friskare liv, och jag ville prova att
använda ekologiskt odlade
grönsaker och ätbart ogräs som
kirskål och nässlor i drycker
som är bra för kroppen.
Enkelt, men tidskrävande
Processen att framställa kallpressade juicer och smoothies
av ingredienser från växtriket
är enkel. Men tidskrävande. Råvarorna ska inhandlas, tvättas,
skalas, skäras och mixas, och
det blir mycket disk att ta hand
anstad och på vissa utvalda caféer, restauranger, yoga- och
träningscenter i Skåne. Juliette
Snijders gör också skräddarsydda juicer och smoothies
som anpassas efter kunders
specifika hälsobehov och hon
sätter samman detoxpaket för
personer som vill juicefasta.
Kvinnorna dominerar bland
dem som använder Ekojullans
produkter, men cirka 30 procent av kunderna är män.
– Det är framför allt män i
40-50-årsålder. Många killar
som tränar vill ha en sport- och
återhämningsdryck. En annan
grupp är män som vill ändra
kostvanor genom att börja med
en detoxkur.
Juliette Snijders lär ut hur man gör nyttiga och goda juicer och smoothies.
om. När Juliette Snijders stod
med allt detta hemma i sitt eget
kök såddes ett frö till en affärsidé. Det kanske fanns en marknad för färdiga juicer och smoothies som kunde beställas på ett
enkelt sätt, via sms, och hämtas
alldeles nypressade nästa dag?
Kompisar var försökskaniner
Juliette satte i gång med att
mixa, blanda och smaksätta. Ett
år tog det att komma fram till
fungerande standardrecept.
Dryckerna skulle ju inte bara
vara nyttiga, de skulle smaka
gott också och ha aptitlig färg.
– Mina kompisar var försökskaniner och de fick stå ut
med en hel del innan jag hittade rätt, skrattar Juliette Snijders. Men de var ärliga, tyckte
de inte om något kunde de säga
att ”det smakar gräs”.
Juliette har inriktat sig på
ekologiska och närproducerade
råvaror. Grönsakerna kommer
från Marcello´s farm i Ugerup,
Kristianstads kommuns enda
andelsjordbruk där hon själv är
en av delägarna, och hon ser till
att alltid välja produkter som är
aktuella för säsongen.
Inga konserveringsmedel
Dryckerna innehåller inga konserveringsmedel och pastöriseras inte. Vid kallpressning bevaras näringsämnena bäst.
Ekojullans sortiment består
fem standardjuicer som säljs
via en hälsokostbutik i Kristi-
Ett inkubatorföretag
Ekojullan är ett av inkubatorföretagen i Krinovas innovationsarena. På Krinova får hon hjälp
att utveckla företaget och där
har hon tillgång till ett stort
nätverk. Hon har också haft
mycket nytta av Centrum för
innovativa drycker på Balsgård,
där det finns en anläggning för
provproduktion.
– Nu hyr jag in mig i ett kök
hos Studio 11 på Ängamöllan,
men i höst kommer Ekojullan
att flytta till en egen lokal inne
i centrala Kristianstad, avslöjar
Juliette Snijders. Där kan jag ha
personlig kontakt med mina
kunder på ett helt annat sätt
och skräddarsy produkter till
dem. Rådgivning är så himla
kul. Jag brinner för detta!
11
September är
Smakmånad
ABK:s Kulturdag 29/8
Lördagen den 29 augusti blir
det en heldag i Gamlegårdsparken med mat och musik från
hela världen. ABK:s Kulturdag,
som sedan 2003 arrangeras i
stadsdelen Gamlegården i Kristianstad, lockar varje år flera
tusen besökare från hela kommunen.
I festivalens centrum finns
”Världens mat” där föreningar
och boende dukar upp maträtter och bakverk från olika
världsdelar. Smakportioner á
20 kronor serveras.
På stora scenen bjuds på gratis musik- och dansunderhållning med hiphop, popmusik,
streetdance, världsmusik, folkdans med mera. Kristianstad/
Åhus Jazz & Blues Festival ställer upp med hiphopgruppen
Panetoz och brasilianska bossastjärnan Simone Moreno.
Hoppborgar, ponnyridning,
ansiktsmålning, prova på handboll, bouleturnering, konstutställning och möjlighet att
träffa polis/räddningstjänst är
andra aktiviteter.
Kommunens bostadsbolag
ABK (AB Kristianstadsbyggen)
är arrangör. Tid: kl 11–21.
Vångabygdens skördefest 13/9
Söndagen den 13 september
arrangeras
Vångabygdens
skördefest för 23:e året i rad.
Vånga ligger mitt i det nordostskånska äppelriket och på
marknaden kan besökarna
hitta många olika äpplesorter
från lokala odlingar.
Grönsaker, mathantverk och
lokal hemslöjd finns också till
försäljning. Ett 60-tal utställare
är på plats. Bykrogen i Österslöv serverar sitt klassiska ”äpplafläsk”. Förutom skörde- och
hantverksmarknad bjuds det
på musikunderhållning. Pidde
Pannkaka dyker upp för att roa
de yngsta.
På Vångabygdens skördefest
går startskottet för Framtidsveckan, en aktivitet kring hållbar utveckling som genomförs
av Kristianstads kommun
Agenda 21 i samverkan med
föreningar och organisationer i
kommunen. Tid för Skördefesten: kl 12–17.
Skördefest i Kristianstad 19/9
Lördagen den 19 september,
på Kristianstads skördefest i
Tivoliparken, kommer salustånden att digna av nyskördat, småskaligt och närproducerat av högsta kvalitet.
Besökarna han köpa grönsaker, frukt, marmelad, inläggningar, senap, örtteer, kryddor,
bröd, ägg, kött, charkuterier
och mycket annat.
Odlarna och producenterna
som brukar vara med på Bondens egen marknad i Kristianstad finns på plats, och den här
dagen får de sällskap av fler
försäljare med ett ännu bredare utbud. Årets Skördefest har
ett 50-tal deltagare. Under hela
eftermiddagen hålls kurser i
mathantverk. Tid för Skördefesten: kl 10–15.
Höstfest i Åhus 12/9
Lördagen den 12 september är
det dags för höstfesten Åhus
Vin & Mat med aktiviteter för
stora och små. Grönsakerna,
fisken, köttet, dryckerna, glassen – i Åhus går det att avnjuta
en komplett måltid där allt
kommer från odlare och producenter i trakten.
På Smaktorget kommer försäljarna att bulla upp med det
mesta och bästa som säsongen
erbjuder. Matmarknaden på
det pittoreska kullerstenstorget vid kyrkan i Åhus är som en
torghandel förr i tiden med salustånd i rader. Här kan man
handla allt från KRAV-odlat Barnen smakdagar
grönt till nyslungad honung Barnens smakdagar, som aroch hemlagad ostkaka. Tid för rangeras av Barnens Bästa
Bord, gillas av alla ungar och
Smaktorget: kl 10–14.
Kulinariska upplevelser i my- finns med på Skördefesten även
sig miljö är en annan ingrediens i år. Fredagen den 18 september är det Smakdag för
i Åhus Vin & Mat.
barn från kommuÅhus har en anrik
nens förskolor.
gästgivaregård,
Barnens smakrökerier som
dag lördagen
både säljer
den 19 sepoch serverar
tember, med
egna speciaSmakskattliteter och
TIANSTAD
KKRRIS
jakt i Tivoliett stort utISTIANSTAD
parken, är öpbud av andra
pen för alla barn.
restauranger.
NAADD
ÅN
M
K
A
SSM
Å
M
K
MA
www.kristianstad.se/smakmanad
www.kristianstad.se/smakmanad
CHALLANBOYS BJUDER IN TILL
Allaktivitetsdag
Bosse Juhlin och Anders Zackrés visar årets dragare den 22 augusti: Danne Stråhed och Dynamo Band.
För femte året i rad
arrangeras Allaktivitetsdagen med fri entré och
gratis prova-på aktiviteter
den 22 augusti i Charlottesborgsparken. Evenemanget vänder sig till alla
åldrar. Årets stora dragplåster är Danne Stråhed
och Dynamo Band.
gratis .
Över 70 föreningar visar
mellan klockan 11 och 16 publiken sin verksamhet, ordnar
uppvisningar, bjuder på musik
och mycket mer. Bakom arrangemanget står, liksom tidigare, de ideella krafterna i föreningen Challanboys plus ett
antal sponsorer.
Vi bjuder in föreningar för
att de ska kunna marknadsföra sig, och fånga upp nya intresserade. Det finns alldeles
för många som är sysslolösa i
dag, både yngre och äldre.
Samtidigt finns det föreningar
för i princip allt, konstaterar
Anders Zackrés och Bosse Juhlin i Challanboys.
En bredd av föreningar
De ideella föreningarna som
medverkar representerar en
verklig bredd av olika intressen; allt från idrottsföreningar
till kultur-, pensionärs- och
invandrarföreningar, miljöföreningar och humanitära, och
även kyrkor och samfund som
Odalkyrkan, Pingstkyrkan och
LP-stiftelsen.
Körer, dans- och musikgrupper medverkar, och vanligtvis uppmärksammas personer som gjort olika insatser
och fungerar som föredömen.
Olika politiska partier är representerade.
En del av föreningarna
Från idrottsvärlden medverkar handbolls- och fotbollsklubbar, fäktnings-, golf- och
boxningsklubbar.
För att nämna några andra
föreningar så medverkar Kristianstads brukshundsklubb,
biodlarföreningen, en RCförening med radiostyrda
långtradare, Skåne-Blekinge
Ardennerklubb, Polisen, MCveteranerna och Svensk-Litauiska föreningen.
På plats är också Lottakår
och civilförsvar, hembygdsgillet, släktforskarföreningen,
Rädda Barnen, en fjäderfäförening, bridgeklubb och många,
många fler.
Viktigt för folkhälsan
– Kan föreningarna som är
med här fånga upp någon, eller
några nya, är vi övertygade om
att man förebygger utanförskap och eventuellt drogmissbruk, säger Anders och Bosse.
Fysisk och psykisk stimulans
är viktigt för folkhälsan.
En etablerad aktivitet
Båda känner att Allaktivitetsdagen nu är etablerad, tack
vare ett brett nätverk och
många sponsorer.
Förra året ingick Allaktivitetsdagen i Kristianstads kommuns officiella 400-årsjubileum. Polisen uppskattade då
besökarna till mellan 3 000
och 3 500. Många besökare
kommer också från kranskommunerna.
Så hittar du
Charlottesborgsparken är ett
stort område, med infart från
Långebrogatan.
Själva parken, i södra delen
av bostadsområdet, sträcker
sig parallellt med motorvägen
från Vilans idrottsplats ända
bort till Slättängsskolan.
Parken är ett grönområde
där kommunen investerat
mycket pengar, och där Challanboys, på initiativ av kommunens förra tekniska nämnd, har
fått möjlighet att lämna förslag
på hur parken kan utvecklas.
FAKTA CHALLANBOYS
Challanboys startade som en
motionsgrupp, när ”gubbarna”
– som de själva kallar sig –
promenerade tillsammans en
gång i veckan.
Som ideell förening drog de
igång Allaktivitetsdagen för
fem år sedan. De kände att
området Charlottesborg behövde ett lyft.
Förutom Allaktivitetsdagen
vill medlemmarna
skapa en tradition kring
Valborgsfirandet. Ett par
särskilda skräpplockardagar
ordnas också.
Challanboys gör sociala
och humanitära insatser
i samarbete med kyrkans
diakonala verksamhet, och
sköter exempelvis grill och
kaffeservering vid en del av
KDFF:s hemmamatcher.
Delar av den ursprungliga
gruppen håller fortfarande
i trådarna: ordföranden BoGöran Juhlin, Anders Zackrés,
Ulf Sturesson, Sven-Erik
Larsson och Kenneth Ljung.
12
• TORSDAG 3 SEPTEMBER
l s er s o m
Berä e
b er ö r
Kulturkvarteret Lilla salen 17.00 Göran Folkestad • Forskare berättar
Professor i musikpedagogik vid Lunds universitet, där han bland annat forskar
kring musikaliskt lärande i en tvärkulturell miljö. Det kan handla om hur
ungdomar från två olika länder, Sverige och Gambia, lär sig spela musik i samspel med varandra i ett konsertprojekt. Nyligen uppmärksammades han för att
ha skrivit årets mest nedladdade forskningsartikel. Arr: Musik i Syd
Kulturkvarteret Lilla salen 18.30 Louise Hoffsten • En näve grus
En av Sveriges mest älskade pop- och bluesartister som plockat hem både
Grammis och Rockbjörnen under sin karriär. 1998 kom hennes självutlämnande bok Blues och i år kom hennes andra bok, En näve grus, en bok om att
leva med en kronisk sjukdom. Louise Hoffsten samtalar med Lena Katarina
Swanberg, som tillsammans med Louise själv, tecknat ner ett bluesigt porträtt
av sångerskan med fokus på de senaste tjugo åren.
• FREDAG 4 SEPTEMBER
Kulturkvarteret Stora salen 15.00 Ann Heberlein • Gud, om vi ska talas vid.
Teologie doktor i etik, verksam vid Lunds universitet. Hon fick sitt stora publika genombrott med den självutlämnande Jag vill inte dö jag vill bara inte leva.
Nu är hon aktuell med Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt
ärlig. I boken söker Ann svar på de klassiska teologiska frågorna.
Naturum Vattenriket 15.00 Felix Heintzenberg • i skuggan av träden
Priset Årets pandabok gick 2014 till Felix Heintzenberg och hans bok Nordiska
nätter djurliv mellan skymning och gryning. Det är en storslagen skildring
av livet i våra vilda skogar. De båda författarna Felix Heintzenberg och Tom
Schandy har rest i Norden, från söder till norr, utforskat och fotograferat växtoch djurlivet i de sista orörda skogarna som fortfarande är hem för många av
Nordens mest fascinerande livsformer. Arr: Naturum Vattenriket
Kulturkvarteret Lilla salen 15.30 Elizabeth Wein • Kodnamn vertiy
Året är 1943. En kvinnlig brittisk agent arresteras av Gestapo. Efter veckor av
tortyr går hon med på att avslöja allt och börjar skriva sin bekännelse. Elizabet
Wein är från USA, men bosatt i Skottland. Hon har skrivit ett flertal romaner
och noveller för unga vuxna, många av dem prisbelönta och översatta till flera
språk. Föredraget hålls på engelska.
– Biografier är berättelser som berör, säger Magdalena Jeppson. barn- och ungdomsabscarig på biblioteket och
bokfestivalgeneralen Anders Nylander.
BERÄTTELSER SOM BERÖR PÅ BOKFESTIVALEN 2015
Biografier
– Man kan väl
säga att det är första gången vi har ett konsekvent
och genomgående tema på
Bokfestivalen – biografier.
berörande .
Anders Nylander, samordnare för Bokfestivalen berättar
om 2015 års tema, Berättelser
som berör.
– Det är många som skriver
biografier och det engagerar att
läsa om den lilla människan
som kämpar och tar sig igenom
svåra och spännande livssituationer. En i raden av intressanta
biografier är författaren och
löparen Markus Torgeby, som la
löparskorna på hyllan och levde
fyra år ensam i en kåta i Jämtland, säger Anders Nylander.
16:e bokfestivalen
Årets bokfestival är den 16:e i
ordningen, med start torsdagen 3 september och avslutning lördagen den 5 september
med den amerikanske countryartisten Chip Taylor.
– Det blir musikavslutning
även på fredagen då Trefaldighetskören Christianstad bjuder
på tonsatt poesi av bl a Tranströmer, Fröding och Martins-
son, säger Anders Nylander.
Kristianstad bokfestival är
ett av de mest besökta litterära
evenemangen i Sverige, med
ett brett program med författarscener, poesiscen, författarstafett, musik, skolprogram,
teater, bokbord och samtal om
litteratur. Under de tre dagarna presenteras ett fyrtiotal
svenska och utländska författare, ett spektrum av idéer,
samtal, debatter, poesi och
oväntade möten.
Hoppas på 10 000 besökare
– I fjol kom det drygt 5 000 besökare till författarframträdandena och tillsammans med
bokbordet i centrala Kristianstad – som vi räknar med drar
lika många besökare – så kom
det cirka 10 000 besökare förra
året. Vi räknar med minst detsamma i år, säger Anders Nylander.
Årets festival bjuder även
barn, ungdomar och unga vuxna en mängd upplevelser.
– Vi har ett stort program
för barnen, säger Magdalena
Jeppson, barn- och ungdomsansvarig på stadsbiblioteket,
bland annat med ett kalas för
de allra minsta, för att fira spöket Laban, som fyller 50 år. Vi
har även bjudit in alla kommunens årskurs 8-elever, som kan
lyssna på den före detta elitbasketspelaren Niklas Krog som
sadlat om till författare. De lite
äldre kan lyssna till ståupparen
Niclas Christoffer, som skriver
om psykisk ohälsa hos unga,
bland annat ätstörningar, säger
Magdalena Jeppson.
Novelltävling i ny form
Tidigare Novelltävlingen återkommer i ny form, nu som Bästa Berättelsen, för barn och
ungdomar 10-19 år. Det behöver inte vara en novell, de unga
har även kunnat delta med en
dikt eller en tecknad serie.
– Det blir prisutdelning i
Bästa Berättelsen på lördagen
och så har vi Sommarbokenkalas för barn från sex år och
uppåt. De som har deltagit i
Sommarboken har läst fem
böcker och fått en bok gratis. Vi
har med andra ord ett digert
program även för barn och
ungdomar, säger Magdalena
Jeppson.
För mer information www.
bokfestivalen.se
Kulturkvarteret Stora salen 16.00 Markus Torgeby • Löparens hjärta
Löpartalangen som 20 år gammal bosatte sig i en kåta i den jämtländska skogen. Där levde han under fyra år som en eremit. Markus Torgeby vänder sig till
alla som har funderat på att kliva av ekorrhjulet, och ställer sig frågande till
mycket av det som vi andra tar för givet – inklusive den löpartrend som svept
över Sverige de senaste åren.
Kulturkvarteret Lilla salen 16.30 • Den kittlande livsberättelsen
Under det senaste decenniet har vi kunnat bevittna något av en självbiografisk
boom. Många skriver om sig själva i böcker, på Facebook, i bloggar och på
hemsidor. Vad säger det om vår tid, om oss själva och om den självbiografiska
berättelsens fascinationskraft? Vad är det som gör just livsberättelsen och
dess olika skepnader så tilltalande och kittlande? Om detta och mycket mer
samtalar professorerna Lisbeth Larsson och Christian Lenemark, litteraturvetare som båda på olika sätt intresserat sig för vad de biografiska berättelserna säger om detta att vara människa.
Turistbyrån Stora Torg 16.00 • Litterär vandring i Kristianstad
Gustaf Hellström-sällskapet anordnar en vandring i Kristianstad (ca 2 timmar).
De berättar om Kristianstadsmiljöer som förekommer i litteraturen och om
författare som under kortare eller längre tid har verkat i staden, bland andra
Hjalmar Söderberg, Gustaf Hellström och Birgitta Trotzig. Pris: 20 kronor.
Betalas på plats. Arr: GH-sällskapet
Kulturkvarteret Stora salen 17.00 Katarina Wennstam • Skymningsflickan
Journalist, författare, debattör, moderator och föreläsare. Med två reportageböcker om mäns våld mot kvinnor Flickan och skulden och En riktig
våldtäktsman blev Katarina Wennstam bekant för den breda publiken. Hennes
första roman Smuts fick också stor uppmärksamhet. Nu är hon aktuell med
Skymningsflickan, en berättelse om vad som händer när ingen tror på en, men
också om styrka och upprättelse.
Kulturkvarteret Lilla salen 17.30 Erik Wijk • Bara de riktiga orden
Författare, frilansjournalist, debattör och före detta förläggare och tidningsredaktör. I år kom boken Bara de riktiga orden, som handlar om Erik Wijks
mamma, som en pendang till hans bok Allt vi här drömma om, som handlar
om hans pappa. Båda böckerna är i första hand biografier över enskilda människoöden ur ett politiskt perspektiv. Pappaboken är en studie av överklassen
medan mammaboken blir en studie av medelklassen, dess villkor och värderingar, dess ljusa och mörka sidor.
Biblioteksscenen 17.30 författarstafett Henrik Johansson • Av kött och blod
Författare och litteraturkritiker bosatt i Malmö. Henrik Johansson skriver
regelbundet krönikor i Arbetaren och har publicerat dikter och noveller i bland
annat Folket i Bild. Efter tio år som kock sadlade han om och skrev den
prisbelönta debutromanen Av kött och blod. En bok som dels gör upp med
den osäkra arbetsmarknaden inom restaurangbranschen och dels frångår den
traditionella arbetarlitteraturens socialrealism genom att blanda in både mord
och köttmonster.
Biblioteksscenen 17.45 författarstafett Anna Karolina • Står dig ingen åter
Anna Karolina har gått Författarskolan vid Lunds universitet och har jobbat
som polis i Stockholm och Malmö. Anna Karolina debuterade 2014 med Stöld
av babian. Står dig ingen åter är uppföljaren till den. Hon skriver deckare i
gränslandet mellan rätt och fel, om sex, lögner och maktspel i polisens korridorer och den undre världen i Stockholm. Flera händelser är baserade på
verkligheten. Frågan är bara vilka?
13
Bästa berättelsen
Markus Torgeby
Anne Heberlein
Biblioteksscenen 18.00 författarstafett Vesna Maldaner • De
första ljuva åren
Vesna Maldaner är journalist, producent och författare. 2013
kom De första ljuva åren, en biografi om dansbandsdrottningen
Christina Lindberg, mest känd för megahiten De sista ljuva åren
med Lasse Stefanz. 2012 kom Från Man till Människa som
handlar om marknadschefen Claes Schmidt som, efter ett helt liv
i hemlighet, kom ut som transvestit och blev Sara Lund.
Biblioteksscenen 18.15 författarstafett Jacob Härnqvist
• Dog city blues
Journalist, fotograf och författare med förkärlek för underground
och noir. Förra året gav Jacob Härnqvist ut fotoboken Charles Bukowskis Los Angeles och i år noirthrillern Dog City Blues. Tidigare
har han varit förläggare och givit ut böcker av Charles Bukowski,
Kinky Friedman och noirlegenden Jim Thompson.
Biblioteksscenen 18.30 författarstafett Tomas Löfström
• Den siste resenären
Född i Lund och numera bosatt på Österlen. Han har rest i
Europa, Nordafrika och Asien och skrivit drygt 20 böcker, bland
annat romaner, kulturhistoria och resereportage. Tomas Löfström
är verksam som kulturjournalist och skriver bland annat för Sydsvenskan, Vagabond och Karavan.
Biblioteksscenen 18.45 författarstafett Eta Christensson
• Vinterljus
Eta Christensson är mest känd som ”prästen som blev häxa”.
Hon har tagit som sin uppgift att undervisa och skriva om nutidens hednatro och kallar den ”häxkonst”. Flera av hennes böcker
handlar om detta, romaner såväl som olika handböcker.
Kulturkvarteret Lilla salen 18.30 Anna Laestadius Larsson
• Räfvhonan
Anna Laestadius Larsson har lång erfarenhet som journalist från
bland annat Aftonbladet och ett stort antal tv-program. Räfvhonan
är den avslutande romanen i trilogin om Charlotta, Sophie och
Johanna som läsarna tidigare mött i Barnbruden och Pottungen.
Det är en tidigare oskriven kvinnohistoria från 1700-talet om
svenska kvinnors situation ur olika samhällsklasser – om hat
som förgör och kärlek som överlever trots allt.
Kulturkvarteret Lilla salen 19.30 • Trefaldighetskören Christianstad
Det sjungande ordet – Poesi kan vara som musik för själen,
vare sig den läses tyst eller lyssnas på. Men poesi kan också
bli musik och det ska Trefaldighetskören Christianstad bjuda på.
Under kvällen framförs tonsatt poesi av bland andra Tranströmer,
Fröding och Martinson.
• LÖRDAG 5 SEPTEMBER
Gågatorna mellan Stora och Lilla torg 10.00–16.00 • Bokbord
Massor med nya och gamla böcker – kom och fynda!
Västra Storgatan • 10–16 • Kristianstadsförfattarnas bokbord
Några av Kristianstads författare presenterar sig vid sitt gemensamma bokbord.
Bibliotekstorget 11–14 • Bokbussen – det mobila biblioteket
Ta chansen och besök vår bokbuss.
Kulturkvarteret Lilla salen 10.30 Marie Lundquist • De dödas bok
Poet, författare och kulturskribent, tidigare verksam som bibliotekarie. Marie Lundquist har givit ut sammanlagt åtta böcker,
de flesta diktsamlingar, men också några berättelser. Hennes
debutbok Jag går runt och samlar in min trädgård för natten fick
FiB Lyrikklubbs Stig Carlsonpris. Hon har också fått bland annat
tidningen VI:s litteraturpris och Sveriges Radios Lyrikpris.
Stadsbiblioteket Bokskogen 11–12 • Kalas för lilla spöket
Laban
Världens snällaste spöke fyller 50 år! 1965 skapade Inger och
Lasse Sandberg den lille snälle spökpojken Laban som har svårt
att leva upp till sin pappas förväntningar. Många barn har känt
igen sig i och fått tröst av de ofarliga spöksagorna. Detta firar vi
på Stadsbiblioteket med fika, pyssel och filmvisning. För garanterad plats, anmäl dig till Barn & Unga, 044-136710.
Kulturkvarteret Lilla salen 11.15 Fristadsförfattare • Det fria
ordet
Idag sitter mer än 700 skribenter i fängelse eller befinner sig
under åtal för att de uttryckt sina åsikter. Att bli fristadsförfattare
innebär att författaren under två år får disponera en bostad i den
aktuella kommunen och att han eller hon får ett stipendium för
att i lugn och ro kunna ägna sig åt sitt skrivande. Fredrik Elg samtalar med fristadsförfattaren Naeimeh Doostdar om hur det är att
vara fristadsförfattare och vilka möjligheter det ger. Varför ska en
kommun göra detta? Medarr: Kulturförvaltningen Malmö stad
Bernardine Evaristo Katarina Wennstam Katerina Janouch
Louise Hoffsten
Regionmuseets hörsal 12.00 Lennart Leopold • Världsreportern
Gustaf Hellström-sällskapet presenterar bland annat en ny bok
i sin skriftserie. Denna gång handlar det om författaren Gustaf
Hellströms nyskapande journalistik i Dagens Nyheter.
Kulturkvarteret Lilla salen 15.00 Frida Andersson Johansson •
Dränkt
Journalist och författare. Frida Andersson Johansson har tidigare
medverkat i en novellantologi och gett ut två e-noveller. Dränkt
är hennes debutroman. Suggestivt och skrämmande, mitt i
vardagen. Mystiska drunkningar på torra land, hypnotiserande
fiolmusik. Det dröjer inte länge innan läsaren förstår att Näcken
skördar offer i Stockholm. Medarr. Stimpla Publishing
Kulturkvarteret Lilla salen 12.30 Bernardine Evaristo
• Mr loverman
Prisbelönt engelsk författare. Bernardine Evaristos skrivande
spänner över genrer som romaner på prosa, romaner på vers,
noveller, poesi, facklitteratur, litteraturkritik och drama. Hennes
skrivande präglas av experiment och genomgående är också att
hon försöker undergräva myter av olika afrodiasporiska historier
och identiteter. Föredraget hålls på engelska.
Stadsbiblioteket Biblioteksscenen 13.00 • Prisutdelning Bästa
Berättelsen
Vinnarna i Kristianstadsbladets och Bokfestivalens skrivtävling
Bästa Berättelsen för ungdomar offentliggörs. Årets tema är
”Fattiga och rika” och berättelsen 2015 kan vara en dikt eller en
serie likväl som en novell. De tre vinnande bidragen publiceras i
Kristianstadsbladet i samband med Bokfestivalen. Årets prisutdelare, och flerfaldig vinnare av novelltävlingen, är Klara Berg –
skånsk mästare i poetry slam.
Kulturkvarteret Stora salen 13.00 Christoffer Carlsson
• Mästare, väktare...
Christoffer Carlsson är en av Sveriges mest intressanta deckarförfattare och även doktor i kriminologi vid Stockholms universitet. För romanen Den osynlige mannen från Salem fick han
Svenska deckarakademins pris för årets bästa kriminalroman
2013. Mästare, väktare, lögnare, vän är den tredje och fristående
delen om Leo Junker och ett storslaget kriminaldrama om kärlek,
vänskap, svek och skuld.
Kulturkvarteret Lilla salen 13.15 Patience Agbabi
• Telling tales
Patience Agbabi är en av Storbritanniens mest framstående
spoken word poeter och en outtröttlig ambassadör för det talade
ordets poesi. Hennes poesi använder sig av rytmer och ljud
av ”rap, jive och disco” för att utforska den moderna kulturen,
samt att ge röst åt dem som inte hörs. Hon är en bikulturell och
bisexuell radikal feminist, hennes poesi är mättad med köns-,
sexualitets-, ras-, kultur-, och språkidentitetsfrågor. Hon är aktuell
med boken Telling Tales. Föredraget hålls på engelska.
Kulturkvarteret Stora salen 14.00 Katerina Janouch
• Barfotaflickan
Sedan 1980-talet har hon frilansat inom tidningar, teve och radio.
Katerina Janouch har skrivit flera böcker om sex och samlevnad.
Första romanen, Våta spår, kom 1993. Därefter har hon skrivit
ett flertal barn- och vuxenböcker. Hon har vunnit många trogna läsare med böckerna om barnmorskan Cecilia Lund, tack vare sina
skildringar av kvinnors liv och vardagens dramatik. Barfotaflickan
är den åttonde delen i den mycket populära romanserien.
Kulturkvarteret Lilla salen 14.00
• Melker Garay i samtal med Kristian Lundberg
Melker Garay är en modern svensk författare med chilensk
bakgrund, som skriver romaner om filosofiska, teologiska och existensiella frågor. Trots det utmärks stilen av en enkelhet ”som är
bedräglig, närmast försåtlig” för att låna Kristian Lundbergs ord
om Garays förra novellsamling. Garay samtalar med just Kristian
Lundberg på scen. Samarr: Bokförlaget Norlén & Slottner
Regionmuseets hörsal 14.00 & 15.00
• Filmer från Gamla Christianstad
I år visas en unik film av Hans Krohn om Lillöhus. Med filmen
uppmärksammas att det är hundra år sedan Thorsten Andersson
föddes. I filmen berättar Thorsten Andersson om den utgrävning
av Lillöhus som ledde till att han kom till Kristianstad. Han blev
därefter staden trogen och ägnade hela sitt liv åt att förmedla
kunskap om stadens historia. Han var även i alla år en ledande
profil i Föreningen Christianstad . Efter filmen visas ett bildspel
om Lillöhus och den jämförbara danska återskapade borgen
Koldinghus. Arr: Föreningen Gamla Christianstad
Stadsbiblioteket, takterassen 14.00
• Barnen i trädet – teater för barn
I det högsta trädet i den stora skogen bor två små barn. Där i
sin koja sitter de dagen lång och mumsar på äpplen. Men en
dag kommer det en elak häxa, som gång på gång försöker lura
in dem i en gillrad fälla. Föreställningen utmanar och uppmuntrar
fantasin och gestaltas lekfullt med enkla medel. Med Banditteatern. Från 6 år. Föreställningen ingår i Lilla stjärnserien.
Förhandsbokning av biljetter sker via Kulturhuset Barbacka:
044-13 56 50. Pris 50 kr. Överblivna biljetter säljs 1 timme innan
föreställningen.
Melker Garay
Patiance Agabi
Stadsbiblioteket Biblioteksscenen 15.00 • Sommarbokenkalas
Har du varit med i Sommarboken på Stadsbiblioteket i sommar?
Då är du välkommen på bokkalas! Det blir fika, bokprat och utlottning av önskebokpaket. Anmälan till Stadsbiblioteket, Barn &
Unga 044-13 67 10.
Kulturkvarteret Stora salen 15.00 Susanna Alakoski
• i anhörigsverige
Hennes mycket uppmärksammade debutroman Svinalängorna,
2006, vann Augustpriset samma år och har blivit både film och
teaterföreställning. Susanna Alakoski har också givit ut antologierna Tala om klass och Lyckliga slut samt Klotterplanket Fejkad
orgasm. Nu är hon aktuell med April i anhörigsverige som tar
vid där Oktober i fattigsverige slutade. En bok om missbruk och
anhörigsorg som går i arv.
Kulturkvarteret Stora salen 16.00 Yvonne Hirdman
• Medan jag var ung
Yvonne Hirdman tilldelades Augustpriset 2010 för Den röda
grevinnan i kategorin årets svenska fackbok. Våren 2015 är hon
aktuell med självbiografin Medan jag var ung. Det är en rapp och
humoristisk skildring av en person, som ofta står mitt i striden,
inte skyr konflikter och nästan alltid befinner sig i händelsernas
centrum. Boken beskriver ett Sverige från 1940-tal till 90-tal, ett
Sverige där kvinnors liv förändras från ett slags påbjuden husmoderlighet till allt större frihet och allt större – ja, vad? Både rädsla
och nänujävlarskanifåsepåfan.
Kulturkvarteret Lilla salen 16.00 Steinar Opstad • Omvänd
himmel
Han är en av den norska poesins starkaste röster. Efter den uppmärksammade urvalsvolymen Den lyckligaste av alla ensamheter,
med vilken den norske poeten Steinar Opstad introducerades på
svenska 2012, kommer nu hans senaste diktsamling Å, høye
dag, med den svenska titeln Under en omvänd himmel. För vilken
han tilldelas årets Wildenvey pris. Marie Lundquist läser och
tolkar hans dikter till svenska på scenen.
Kulturkvarteret Lilla salen 16.45 • Experumäntera – ett kreativt labb
Den rumänske författaren Dmitri Miticov och den svenska poeten
Agnes Gerner fanns bland de unga rumänska och svenska
poeter, som bjöds in till Experumäntera – ett kreativt labb i Stockholm i våras. Rumänska kulturinstitutet samlade det senaste
inom samtida rumänsk poesi, musik, film och konst. Här får vi
kliva in i en översättningsverkstad, som växlar intryck från sina
länders poesiscener och läser ur varandras dikter. Dmitri Miticov
är bosatt i Bukarest. Publicerade böcker: Effekt av film; Mitt
namn är Dmitri, Dmitri: titta liv. Agnes Gerner är bosatt i Stockholm och arbetar som bibliotekarie. Hon nominerades till Borås
tidnings debutantpris 2014 och tilldelades Katapultpriset 2014
för diktsamlingen Skall. Dikter läses på rumänska, engelska och
svenska. Medarr. Rumänska kulturinstitutet
Kulturkvarteret Café & Bistro 17.30 • Ett eget rum – för den
unga publiken
En sak är säker och det är att Johan Jönsson, Pär Thörn och
Freke Räihä alla har kallats ”nyskapande inom sin genre”,men
vad är deras genre? Ljudpoesi? Autobiografi? Meta- eller konceptpoesi? Och vad är nyskapande? Är det att skriva sig ut ur traditioner? Är det att likt en rysk akrobat stretcha språket förbi de
fysiska gränserna? De kommer från tre metropoler: Stockholm,
Berlin, Degeberga. Vi har gett dem Ett eget rum för att skapa
plats för det osäkra.
Kulturkvarteret Lilla salen 19.00 Chip Taylor • Wild thing
Chip Taylor är en av de stora låtskrivarna i populärmusikhistorien
och har genom sina fantastiska sånger och sin personliga stil
vunnit många hjärtan. Mest känd är han nog som låtskrivare
t.ex. genom Wild Thing som Jimi Hendrix och The Troggs hade
en monsterhit med. Angel of the morning är en annan låt som
har rönt otroliga framgångar med otaliga artister. Chip Taylor är
en fantastisk musiker och estradör, som underhåller publiken
med mycket bra mellansnack och historieberättande, lika mycket
som musiken talar för sig själv. Konsertlängd: 90 min, ej paus.
Biljettinfo: 200 kr exkl. serviceavg, ungdom upp till 26 år: 100 kr.
www.kulturkvarteret.com/biljetter Medarr: Kompakt Disk
14
EVENEMANGSKALENDER AUGUSTI–OKTOBER
AUGUSTI
2210.00 LEKENS DAG. Föreningen Furuboda
11.00 ALLAKTIVITETSDAG. Charlottsborgsparken. Arr: Challan Boys - ideell förening
13.00 VINGÅRDSLOPPET. Åhus Vingård Arr: Åhus Vingård, Alleboda Vingård, Rökeriet och Mats&Max
18.00 DOWN IN THE SALLY GARDENS. Norra Åsums kyrka. Arr: Svensk Kyrkan Kristianstad
2314.00 BARN- OCH FAMILJEFILM – Alfons leker Einstein. Filmmuseet
25 10.00 TISDAGSVANDRINGAR KJUGEKULL. Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad
12.00 BEAM ME UP! – lunchvisning Kristianstads konsthall.
18.00 MC-CAFÉ Gamla Skolan B&B o Cafè
26 20.00 FLADDERMUSVANDRING. Kristianstad Naturum Vattenriket
27 08.30 MORGONQIGONG PÅ NATURUM. Naturum Vattenriket
18.30 KRISTIANSTAD JAZZ & BLUES FESTIVAL. Kulturkvarteret. Även 28-29 augusti.
Den 29 augusti under ABK:s Kulturdag.
29 09.00 SAKER & TINGMARKNAD. Södertorg
10.30 HISTORISK VANDRING i Borrestad.
11.00 ABK:S KULTURDAG. Gamlegårdsparken, Kristianstad
11.00 EXPO-SYD. Tropikmässa Yllan
18.00 TURNING OF THE TIDES - Malkut. Norra Åsums kyrka. Arr: Svenska Kyrkan Kristianstad
21.00 WONDERBRAZZ (DK) + Calle Kristiansson Band Kulturkvarteret. Arr: Stjärnserien/Blue Bird
Jazzclub
30 11.00 POLLINERA MERA. Naturum Vattenriket
14.00 BARN- OCH FAMILJEFILM - Vem lurar Alfons. Filmmuseet. Arr: Regionmuseet Kristianstad/
Filmmuseet i samarbete med Sensus.
1 SEPTEMBER
19.00 DON G. Kulturkvarteret Kristianstad, Stora salen. Arr: Kristianstads Teaterförening
19.00 SHUT UP AND DANCE med Kristianstadflickorna. Kristianstads Teater. Även den 2 september.
3
08.30 MORGONQIGONG PÅ NATURUM. Naturum Vattenriket Starta dagen med mjuka rörelser
och vacker utsikt tillsammans på naturums takterrass. Arr: naturum Vattenriket
17.00 FORSKARE BERÄTTAR – GÖRAN FOLKESTAD. Kulturkvarteret. Arr: Kristianstad bokfestival - Kultur & fritid, Kristianstads kommun tillsammans med Musik i Syd.
3–5 KRISTIANSTAD BOKFESTIVAL KULTURKVARTERET Läs mer på www.bokfestivalen.se
4 12.15 PRAT EFTER MAT: I SKUGGAN AV TRÄDEN. Naturum Vattenriket
16.00 LITTERÄR VANDRING KRISTIANSTADS. Turistbyrå Arr: Gustaf Hellström-sällskapet
27 11.00 SKOGSBAD FÖR HELA FAMILJEN. Forsakarsgården. Arr: naturum Vattenriket
14.00TRÄDGÅRDSFÖRELÄSNING: Vårblommande lök- och knölväxter. Regionmuseet Kristianstad
2812.15 KULTURLUNCH – ANDERS SPARRMAN. Kulturkvarteret, Lilla salen
29 19.00 PUSH. Kristianstads Teater Arr: Kristianstads Teaterförening
30 19.00 BREL MÖTER PIAF. Kulturkvarteret, Stora salen. Arr: Stjärnserien/Musik i Syd och Kultur &
fritid i amarbete med Kristianstads teaterförening
19.00 ONSDAGSFILM - BIG EYES. Filmmuseet. Arr: Regionmuseet Kristianstad/Filmmuseet i
samarbete med Kristianstads Filmstudio
OKTOBER
1
15.00 3X3 KULTURMÖTEN, musik & rytmik. Arr: Kulturhuset Barbacka
16.00 TORSDAGSPULS med Kabinettets laboratorium. Arr: Kulturhuset Barbacka
19.30 DJÄVLA MANSFOLK - EN HYLLNING TILL MONICA Z. Kulturkvarteret, Lilla salen Arr: Kristianstads Teaterförening
3 ISLANDSHÄSTTÄVLING – Ofeigurs Klubbmästerskap. Margaretehof, Everöd Även 4/10
10.00 BONDENS EGEN MARKNAD. Stora Torg
13.00 LÖRDAGSMYS MED WORKSHOP. Arr: Kulturhuset Barbacka
14.00 DET STORA KONSERTKALASET. Kulturkvarteret, Stora salen och foajén Arr: Lilla Stjärnserien - UNGA Musik i Syd och Kulturhuset Barbacka
4
08.00 WORLD BIRDWATCH DAY på Håslövs ängar Håslövs ängar. Arr: Nordöstra Skånes Fågelklubb och Studiefrämjandet
09.00 ANTIK-, SAMLAR- OCH RETROMÄSSA. Sommarlust. Arr: Samlarklubben Snapphanen Vinslöv
5
12.15 KULTURLUNCH – 9,3 PÅ RICHTERSKALAN. Kulturkvarteret, Lilla salen
15.00 TEKNIK-DROP-IN. Stadsbiblioteket, GH-rummet
15.00 UNGA VUXNAS PSYKISKA HÄLSA. Kulturkvarteret, Lilla salen och Café & Bistro Arr: Region Skåne/Division psykiatri verksamhetsområde Kristianstad
6 12.00 BEAM ME UP! – lunchvisning. Kristianstads konsthall
19.00 MONICA BORRFORS & GÖSTA NILSSON TRIO FEAT. FREDRIK LINDBORG. Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Stjärnserien/Blue Bird Jazzclub
7 14.00 AFRIKA – FRAMTIDENS KONTINENT ELLER? Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Christianstads Pensionärsuniversitet
17.30 PALEO LIFESTYLE. Kulturkvarteret, Stora salen. Arr: mf-Gruppen
19.00 SKÅNE OCH VÄRLDSLITTERATUREN - Louise Vinge. Stadsbiblioteket, GH-rummet
19.00 ONSDAGSFILM - MANDARINODLAREN. Filmmuseet. Arr: Regionmuseet Kristianstad /
Filmmuseet i samarbete med Kristianstads Filmstudio
19.30 LA GIOCONDA av Amilcare Ponchielli. Kristianstads Teater. Arr: OperaFabriken
19.30 THE MULE SKINNER BAND – DIGGITY DOGGETY. Kristianstads Teater
10.00 BONDENS EGEN MARKNAD. Stora Torg
20.00 EILEN JEWELL. Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Stjärnserien/Musik i Syd och Kultur & fritid i
samarbete med Kompakt Disk
5
10.00 BOKBORD. Gågatorna mellan Stora och Lilla Torg i centrala Kristianstad
10.00 EKORUNDAN. Ekologiska lantbrukare sina dörrar för allmänheten. Även 6/9
14.00 BARNEN I TRÄDET. Kulturkvarteret. Arr: Kristianstad bokfestival/Lilla Stjärnserien - UNGA
Musik i Syd och Kulturhuset Barbacka
16.00 TORSDAGSPULS med Kabinettets laboratorium. Arr: Kulturhuset Barbacka
15.00 MUSIK I REDET - FÖRFATTARJAM. Naturum Vattenriket
19.00 CHIP TAYLOR – WILD THING. Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Kristianstad bokfestival
- Kultur & fritid, Kristianstads kommun tillsammans med Kom-pakt Disk
6 11.00 GUIDAD VANDRING: FRÅN BOKSKOG TILL HEDLANDSKAP. Forsakarsgården Arr: Degeberga Byalag och Kristianstads kommun
12.00 SVAMPENS DAG. Naturum Vattenriket
14.00 BARN- OCH FAMILJEFILM - BENNY BRUN TÄNKER TILL. Filmmuseet. Arr: Regionmuseet
Kristianstad / Filmmuseet i samarbete med Sensus
9 12.15 PRAT EFTER MAT: Lär om biosfär – Fokus på våtmarkerna längs Helgeån. Naturum Vattenriket
19.00 I SÅNGERNAS SPEGEL. Teaterlogen i Djurröd. Arr: Kristianstads Teaterförening
10 19.00 TANGO. Näsby IF Klubbstuga. Arr: Kristianstads Teaterförening
09.00 SAKER & TINGMARKNAD. Södertorg
10.00 HÖSTFEST – ÅHUS VIN & MAT. Åhus. Arr: Platsorganisation Åhus
8 15.00 3X3 KULTURMÖTEN, musik & rytmik. Arr: Kulturhuset Barbacka
19.00 ANIARA. Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening
9 10.00 BEBIS X 3! Biblioteket, Sagorummet
19.00 CARMINHO. Kulturkvarteret, Lilla salen Arr: Stjärnserien/Musik i Syd och Kultur & fritid
10 13.00 LÖRDAGSMYS MED WORKSHOP. Arr: Kulturhuset Barbacka
14.00 BOEL BETULAS BOTANISKA TRÄDGÅRD. Gamlegårdens bibliotek. Arr: Lilla Stjärnserien
- UNGA Musik i Syd och Kulturhuset Barbacka
11 11.00 SKOGSBAD – rofylld vandring vid Forsakar. Forsakarsgården. Arr: naturum Vattenriket
1212.15 KULTURLUNCH - FÄNGSLANDE TONER. Kulturkvarteret, Lilla salen
1318.00 ETT EGET RUM: för den unga publiken. Kulturkvarteret Kristianstad, Café & Bistro. Arr: Kul-
tur & fritid/Stadsbiblioteket, Kulturhuset Barbacka, Folkuniversitetet och gymnasie-biblioteken
19.00 HÖSTSONATEN. Kristianstads Teater. Spelas även 14/10. Arr: Kristianstads Teaterförening
1412.15 PRAT EFTER MAT: HUR LÄNGE JOBBAR BINA GRATIS? Naturum Vattenriket
19.00 MERIT HEMMINGSON. Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Stjärnserien/Blue Bird Jazzclub
11.00 VATTENRIKET 10 ÅR – JUBILEUM. Naturum Vattenriket
19.00 ONSDAGSFILM – MOMMY. Filmmuseet. Arr: Regionmuseet Kristianstad / Filmmuseet i
samarbete med Kristianstads Filmstudio
18.00 VERNISSAGE – Utställning av Amer Hammoudh. Arr: Kulturhuset Barbacka
16.00 TORSDAGSPULS med Kabinettets laboratorium. Arr: Kulturhuset Barbacka
16.00 TORSDAGSPULS startar med Kabinettets laboratorium. Arr: Kulturhuset Barbacka
19.00 SWEET JAZZ MED GUNHILD CARLING OCH MUSICA VITAE. Kulturkvarteret Arr: Stjärnserien/Musik i Syd och Kultur & fritid
13 12.00 VÅNGABYGDENS SKÖRDEFEST. Skidbacken i Villands Vånga Arr: VMA IK & Vångabergets Slalomklubb
1412.15 KULTURLUNCH - ALLA KAN SJUNGA. Kulturkvarteret, Lilla salen
15.00 TEKNIK-DROP-IN. Stadsbiblioteket, GH-rummet
1614.00 DÄR EUROPA OCH ASIEN MÖTS: Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Kulturkvarteret,
Lilla salen Arr: Christianstads Pensionärsuniversitet
15.00 EN STUND TILL. Föreningsgården, Ivö Arr: Kristianstads Teaterförening
19.00 MANNEN SOM SATTE SOUNDTRACKET TILL DEN EGYPTISKA VÅREN. Kulturkvarteret,
Lilla salen Arr: ABF och Stadsbiblioteket
1719.00 IDROTT OCH JÄMSTÄLLDHET – IDA ÖSTENSSON. Rådhus Skåne Arr: Kristianstads kom-
1515.00 3X3 KULTURMÖTEN, teaterlek. Arr: Kulturhuset Barbacka
16 10.00 BEBIS X 3! Biblioteket, Sagorummet
19.00 JAG ÄR INTE BEREDD ATT DÖ ÄN. Kulturkvarteret, Lilla salen. Dokumentär om Laleh
Pourkarim.ö Ingår i Kristianstad filmfestival Bionalen. Arr: Regionmuseet i samarbete
med Kultur & fritid
19.00 DET VAR SOM FAN. Everöd, Församlingshemmet. Arr: Kristianstads Teaterförening
1711.15 BOKSKOGSBIO. Biblioteket, Sagorummet
13.00 LÖRDAGSMYS MED WORKSHOP. Arr: Kulturhuset Barbacka
14.00 KRISTIANSTADBIONALEN: EKEN - IN I DÖDEN LEVANDE. Naturum Vattenriket
14.00 ÖGONBLICK .Familjeföreställning. Lilla Stjärnserien. Arr. Kulturhuset Barbacka, Spelhålan
17.00 MUSIK TILL STUMFILM. Kulturkvarteret, Stora salen. Arr: Regionmuseet i samarbete
med Kultur & fritid. Ingår i Kristianstad filmfestival Bionalen
mun och Skåneidrotten
19.00 TRÄDGÅRDSFÖRELÄSNING: Vårblommande lök- och knölväxter. Aoseum Åhus
1819.00 BERGABLUES. Ekestad, Folkets park
19.30 JESPER RÖNNDAHL. Kulturkvarteret, Stora salen. Arr: Allvarliga Produktioner STHLM AB
19 10.00 SKÖRDEFEST MED BONDENS EGEN MARKNAD. Tivoliparken
11.00 LOPPIS på Barbacka. Arr: Kulturhuset Barbacka
13.00 LÖRDAGSMYS MED WORKSHOP. Arr: Kulturhuset Barbacka
Detta är ett urval av evenemang i Kristianstads kommun. Vill du hitta fler?
Besök oss på hemsidan: www.kristianstad.se/evenemang.
Med reservation för ändringar.
Kontakta respektive arrangör för ytterligare information.
Vill du också synas i Kristianstads kommuns evenemangskalender med ditt
arrangemang? Lämna in dina uppgifter via vårt formulär på
www.turism.kristianstad.se/evenemangstips
17.00 PIPPI LÅNGSTRUMP. Kristianstad Arena
11.15 MAGI I BOKSKOGEN – HÄSTIGA HÖST! Biblioteket, Sagorummet
20 11.00
2112.15
22 19.30
23 12.15
2415.00 SKOGSBAD – rofylld vandring vid Forsakar. Forsakarsgården Arr: naturum Vattenriket
KULTURLUNCH – HÖST I BOKSKOGEN. Kulturkvarteret, Lilla salen
MANIPULERAD Kulturkvarteret, Lilla salen. Arr: Kristianstads Teaterförening
PRAT EFTER MAT: LÄR OM BIOSFÄR – Vattenvård i Vattenriket. Naturum Vattenriket
3X3 KULTURMÖTEN, musik & rytmik. Arr: Kulturhuset Barbacka
19.00 MIM – EN STAND-UP. Kulturkvarteret, Stora salen. Arr: Kristianstad Teaterförening
20.00 THE CRUNCH. Kulturkvarteret, Lilla salen Arr: Kompakt Disk och Kultur & fritid
25 09.00 SM OCH RIKSÖVNING I FÖRSTA HJÄLPEN. Kristianstad Centrum. Även 26/9. Arr: Rödakorset
19.00 TROLLKARLEN FRÅN OZ. Kristianstads Teater Spelas på teatern fram till och med 22
november fre-sön. Arr: UnderhållninsgPatrullen
2610.00 BIOSFÄRBUSS TILL NYANLAGDA VÅTMARKER. Naturum Vattenriket
13.00 LÖRDAGSMYS MED WORKSHOP. Arr: Kulturhuset Barbacka
14.00 SHANTI OCH SHAKTI. Kulturkvarteret, Lilla salen Arr: Lilla Stjärnserien – UNGA Musik i
Syd och Kulturhuset Barbacka
Vecka 37 startar
Kulturhuset Barbackas
höstkurser i slöjd, dans
teater och drama.
Mer information hittar
du på sidan 7.
15
Bidrag till företag för
energikartläggning
Sedan mitten av juli kan företag återigen ansöka om bidrag för att göra energikartläggning av sin verksamhet.
Stödet täcker halva kostnaden
för kartläggningen upp till
100 000 kr. Man kan alltså som
mest få 50 000 kronor i stöd.
– Det är gott om blåstång från Revhaken och norrut, säger Lena Svensson, marinbiolog.
Gott om blåstång i Hanöbukten
marinbiologi . Med vattenkikare och kamera har
marinbiolog Lena Svensson inventerat blåstång
och sågtång runt öar och
grund längs kommunens
kust. Hon hittade gott om
blåstång från Revhaken till
Takholmen.
Vid bestämda gps-punkter
har Lena poängsatt förekomsten av tång och påväxten av
fintrådiga alger på tångplantorna och på stenarna.
– Det är gott om blåstång
från Revhaken och norrut. Den
är välväxt och fin och har gott
om ”förökningsknoppar”, säger hon.
Däremot såg hon inte så
mycket av släktingen sågtång.
– De plantor jag såg var stora och välmående. Jag hade för-
väntat mig att hitta mer sågtång
på reven en bit ut från kusten,
men det fanns inte så mycket.
Tjocka lager fintrådiga alger
Hon slogs också av hur både
såg- och blåstång på många
platser var övervuxen med
tjocka lager fintrådiga alger.
– Speciellt inne i de skyddade områdena, men det ett
allmänt fenomen i hela området. Även stenar utan tång är på
flertalet ställen överväxta med
fintrådiga alger. Algerna gör blåstången tung
och plantorna måste göra
många flytblåsor för att kunna
hålla sig upprätta. De gör det
även svårare för de små groddplantorna att hitta rena stenytor att fästa vid.
Lena hittar två förklaringar
till att tången hade så mycket
Tvätta rätt och
spara energi
Väg tvätten innan du stoppar
in den i tvättmaskinen. På så
sätt vet du att du alltid tvättar
full maskin.
Oftast fyller man bara maskinen till hälften
jämfört med vad tillverkaren rekommenderar.
Moderna maskiner klarar av att tvätta betydligt
större mängder tvätt jämfört med äldre maskiner och det är inte bara för att man ökat storleken på trumman i maskinen.
Man kan även packa smutstvätten hårdare i
nyare maskiner och ändå få rena kläder. Läs instruktionsboken till din tvättmaskin för att få
reda på hur många kilo kläder du kan tvätta i just
din maskin. Mängden kan variera mellan olika
tvättprogram.
påväxt av de fluffiga och luddiga fintrådiga algerna.
– Det kan vara brist på små
kräftdjur som betar alger.
Mängden betare har otroligt
stor betydelse för påväxten av
fintrådiga alger.
Synergieffekt
Att betarna blivit färre tror
Lena kan bero på att näringskedjan rubbats i havet. Vi har
fiskat upp för många av de stora fiskarna, vilket gjort att det
blivit för många småfiskar som
äter upp betarna så de minskar
i antal.
– Dessutom gör höga halter
näringsämnen att algerna växer snabbare. Det blir en synergieffekt, förklarar Lena.
I höst hoppas hon kunna fortsätta studera balansen mellan
betare och småfiskar i området.
Månadens mat
Från och med september börjar säsongen för viltkött. Jakten
inleds denna månad och pågår
resten av året, för en del vilt
ända in i februari. Undantaget
är vildsvin som får jagas från
april till februari.
Viltkött är klimatsmart eftersom det är en resurs som redan finns i skog och mark och inte
kräver odling av foder för sin tillväxt.
Älgkött kan tillagas precis som oxkött, medan
andra former av vilt kan ha en kraftigare smak som
ställer andra krav på kryddning och tillagning.
Hare exempelvis kan ges en mildare viltsmak om
köttet får ligga i mjölk över natten. Vilt som växer
upp i hägn och stödutfodras mister en del av den
karaktäristiska viltsmaken. I och med stödutfodringen blir köttet också mindre klimatsmart.
Minst 300 000 kWh
För att vara berättigad till stöd
ska företaget förbruka minst
300 000 kWh energi. För lantbruk med djurhållning krävs
att man har minst 100 djurenheter. Den som får stödpengar
förbinder sig inte bara till att
kartlägga energin i företaget
utan även att ta fram en plan
för hur man ska minska sin energiförbrukning i framtiden.
Ansökan görs hos Energimyndigheten.
Den 1 juni 2014 trädde lag
(2014:266) om energikartläggning i stora företag ikraft.
Senast den 5 december 2015
ska företag som omfattas av lagen anmäla detta till Energimyndigheten. Generellt sett
berörs företag som sysselsätter fler än 250 personer och
som har en omsättning över 50
miljoner euro eller en balansomslutning större än 43 miljoner euro. Även mindre företag
kan komma att påverkas om de
ingår i större koncerner eller
anknutna bolag.
Mer information
Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för
mer information.
[email protected] eller 044-13 51 98.
Nytt stöd för lokala
klimatinvesteringar
Regeringen har
beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd.
klimatstöd .
Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå som
ligger i linje med lokala och
regionala strategier. Det nya
stödet är en del av regeringens
satsning på klimatfrågorna
och kommer under 2015 att
uppgå till 125 miljoner kronor.
Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för
2016 till 2018.
Exempel på åtgärder?
Åtgärder som kan få stöd är
konkreta klimatåtgärder inom
till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och
energi. De största utsläppen i
Sverige kommer från transporter, energiindustrin, jordbruket och industrin (processer och förbränning). Stöd
inom dessa områden kan till
exempel vara:
Transporter – insatser för att
byta trafikslag och utbyggnad
av laddinfrastruktur
Energi – genom återvinning av
energi, satsningar på förnybar
energi, fjärrvärme- och kylsystem
Jordbruket – genom minskade
utsläpp
Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning
Vem kan söka?
Kommuner, företag, landsting,
organisationer och stiftelser
kan söka, inte privatpersoner.
När söker man?
För hösten 2015 planeras två
beslutsomgångar. Om du vill
ansöka i första omgången behöver du skicka in din ansökan
till länsstyrelsen senast den 15
september 2015.
Hur söker man?
Stödet söks genom ansökan till
länsstyrelsen i det län där åtgärderna ska genomföras eller
om flera län berörs, där ditt huvudkontor ligger.
För detaljerad information,
kontakta Länsstyrelsen.
Jeanette Schlaucher, Specialist,
enhetschef,
Miljöstrategiska
enheten, [email protected]
lansstyrelsen.se, 010–224 13 70.
Åsa Skillius, Klimat- och energistrateg, Miljöstrategiska enheten, [email protected]
se, 010–224 16 33.
Tidningen Kristianstad ges ut av Kristianstads kommun och delas ut till alla hushåll i kommunen. Har du inte
fått någon tidning? Hämta gratis ex på Medborgarkontoret. Ansvarig utgivare: Eva Mårtensson. Produktion:
t&t information ab, Kristianstad. Upplaga: 39 000 ex. Tryck: JMS Mediasystem. Tidningen Kristianstad finns
i alternativa format och kan gratis beställas som taltidning eller laddas hem som pdf på www.kristianstad.se
KOMMUNPORTRÄTTET
– Det var under praktiktiden då jag studerade som jag upptäckte att detta arbetet passar mig, säger Sanne Persson lärare på fritidshemmet Karlavagnen på Rönnowskolan i Åhus.
SANNE PERSSON, LÄRARE PÅ FRITIDSHEMMET KARLAVAGNEN PÅ RÖNNOWSKOLAN
”Här får jag träffa
underbara barn”
– Jag halkade bokstavligt talat in på det här jobbet på
ett bananskal. Jag hade bestämt
mig för att plugga vidare, men
visste inte riktigt vad jag skulle
läsa. Så kom jag in på Högskolan i Kristianstad och tre och ett
halvt år senare var jag lärare på
fritidshem.
porträttet .
Sanne Persson stortrivs med sitt arbete som lärare på fritidshemmet Karlavagnen på Rönnowskolan i Åhus.
– Vi hade praktik varje termin under
tiden jag studerade och det var då jag
upptäckte att det här var något som
passade mig, säger Sanne Persson.
– Här får jag träffa underbara barn
och ingen dag är den andra lik, det kan
faktiskt inte bli så mycket bättre, säger
Sanne Persson med ett stort leende.
Det finns en läroplan att rätta sig ef-
ter i verksamheten på fritidshemmet
Karlavagnen, som på alla fritidshem,
men det är inget lärande i den meningen att de sitter i en skolbänk med en
lärare framför sig.
Det är viktigt att
de får lära sig den
sociala biten också.
– Det finns ju olika sätt att lära sig
saker på och för mindre barn leker vi
fram lärandet – de ska ha roligt. Det är
viktigt att de får lära sig den sociala biten också, att kunna leka och umgås
med andra och att hitta en plats i gemenskapen, säger Sanne Persson.
Karlavagnen har verksamhet hela
sommarlovet, men under loven är det
sammanslagna grupper för att det ska
bli enklare för personalen. Det är utflyk-
ter på programmet ungefär en gång i
månaden och det kan vara allt från
bussturer eller, som när vi var på besök,
en gångmarsch till Kronoskogen.
– Där leker vi och bygger kanske kojor
eller gör något annat som barnen tycker
är skoj. Vi skapar verksamheten tillsammans med barnen och även om de ska
lära sig vissa saker är det viktigaste att
de har roligt, säger Sanne Persson.
Rätt yrekesval
Sanne känner att hon har hamnat rätt i
sitt yrkesval – hon stortrivs.
– Jag känner mig riktigt nöjd när jag
har haft roligt tillsammans med barnen
under dagen. Det kan också vara skönt
när man lärt känna den där nya killen
eller tjejen och känner att i dag har det
funkat riktigt bra mellan oss. Det enda
negativa är väl att man ibland känner
att man inte hinner göra allt man skulle
Fakta om Sanne
Ålder: 26 år
Yrke: Lärare på fritidshemmet Karlavagnen på Rönnowskolan
Årbetsår i Kristianstads kommun: 3 år
varav 1 år på nuvarande arbetsplats
Familj: sambo
Bor: I marklägenhet på Gamlegården
i Kristianstad
Favoritmat: Potatis, brunsås och lingon
(är vegetarian)
Gillar: Påta i trädgården och umgås
med vänner
Favoritapp: Spotify
vilja göra och att man inte alltid kan finnas till för alla. Men i övrigt är det här
ett toppenjobb, säger Sanne Persson.
Nästa nummer av Tidningen Kristianstad kommer i din brevlåda i oktober