Bilder & tusen ord - Pedagog Stockholm

Bilder & tusen ord
Att lära psykologi med hjälp av visuella
illustrationer
Ann-Sofie Jägerskog
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 à Hur använda visuella
illustrationer i undervisningen?
?
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Två
synsätt…
Lärstil
Människor lär på olika sätt
och individer skiljer sig åt
gällande vilken
instruktions-/
studiemodalitet som är
mest effektiv för dem.
– “Lärstilshypotesen”
(Dunn, Beaudry & Klavas, 2002;
Riding & Rayner, 2005)
2015-­‐11-­‐10 Visuella Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Verbala Multimediaprincipen
Människor lär bättre från ord och bild kombinerat än
från enbart ord. (Paivio, 1986; Mayer, 2009)
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Två synsätt
Lärstil
Multimediaprincipen
(Dunn, Beaudry & Klavas, 2002)
(Paivio, 1986; Mayer, 2009)
Vem gynnas???
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Syfte
Att öka förståelsen för hur elever lär med hjälp av
visuella illustrationer och hur undervisning borde
utformas – i enlighet med lärstil eller en mer generell
princip (multimediaprincipen)?
Dessutom…
à Tillämpad praktik
à Material från samhällsvetenskapligt
ämnesområde
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Metod
•  72 deltagare
•  Tre gymnasieskolor – 12 klasser
•  2x3 mixad design
Presentationsformat
6 klasser:
Verb. Pres. (VP)
6 klasser:
Vis. & Verb. Pres. (VVP)
Lärstil
X Visuell
Verbal
Mixad
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Lärande test Material
Överföring Stimuli/ information Sensoriskt minne Syn, hörsel, etc Selektiv uppmärksamhet Korttidsminne Långtidsminne Integrering Organisering Återerinring/ framplockning Repetition Lärandetest
•  Minne: Beskriv hur minnet fungerar…
•  Förståelse: Varför glömmer man? Vad skulle hända om
korttids- eller långtidsminnet blev skadat? Varför är
repetition bra? Varför kommer vi ihåg vissa saker, men inte
andra?
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Style of Processing (SOP)
(Childers, Houston & Heckler, 1985; Kalén, Maynard, Svensson & Östergren, 2002 ) Mäter hur en individ föredrar aF ta emot och processa ny informaKon. à Visuell, verbal eller mixad
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Resultat: Multimediaprincipen
Mean Propor*on Correct Answers (+/-­‐ SE) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Verbal Visuoverbal Presenta*on Format Huvudeffekt av presentationsformat: F(1,71)=27.37, p<.001, d=1.12
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Results: Lärstil
Mean Propor*on Correct (+/-­‐ SE) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Visual Mixed Verbal Learning Style Huvudeffekt av lärstil: F(2,71)=5.79, p=.005
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Resultat:
Lärstilshypotesen
0,8 Mean Propor*on Correct (+/-­‐ SE) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Visual Mixed 0,2 Verbal 0,1 0 Verbal Visuoverbal Presenta*on Format Marginellt signifikant interaktion: F(2,71)=5.79, p=.051
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Sammanfattningsvis
ü  Multimediaprincipen: Visouverbal presentaKon resulterade i bäFre lärande än enbart verbal presentaKon, oberoende av lärsKl. ü  Lärstil: Inget stöd hiFades för lärsKlshypotesen – ingen “crossover” interakKon. ü  Lärstilspreferens: Viss inverkan på lärande i termer av aF elever med en visuell eller mixad lärsKl presterar generellt seF bäFre på lärandetestet än elever med en verbal lärsKl.
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 à
Hur använda visuella illustrationer i
undervisningen?
Implikationer? ü  Visuella illustrationer bör användas i
psykologiundervisningen.
ü  Att anpassa undervisning utifrån elevers individuella lärstil
tycks inte vara vägen framåt.
ü  Är det möjligt att hjälpa elever att utveckla en mer visuell
eller multimodal preferens?
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027 Tack för uppmärksamheten!
[email protected]
Ann-­‐Sofie Jägerskog, LFK, 151027