Valeos etiska kod

Valeos
etiska kod
Innehåll
02
1. INTRODUKTION TILL KODEN
06
1.1 En kultur med integritet
07
1.2 Till alla som koden gäller
08
2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE
OCH VÅR MILJÖ
09
2.1 Säkerställa säkerhet på arbetsplatsen
10
2.2 Respektera mänskliga rättigheter
11
2.3 Utveckla medarbetarna – värdesätta mångfald
12
2.4 Förebygga diskriminering och trakasserier
13
2.5 Respektera miljön
14
3. INTEGRITET PÅ MARKNADEN:
GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER
15
3.1 Hantera kunder rättvist och ärligt
16
3.2 Värna om principer om rättvis konkurrens
17
3.3 Förhindra bestickning och korruption
18
3.4 Garantera integriteten vid upphandling och
leverantörsval
21
3.5 Fastställa etiska ramar för samarbete med ombud
och mellanhänder
22
4. INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS
EGENDOM OCH TILLGÅNGAR
23
4.1 Skydda Valeos information och immateriella egendom
25
4.2 Skydda sekretessen för medarbetarnas personuppgifter
26
Valeos etiska kod
4.3 Respektera immateriell egendom och sekretess för
tredje part
26
4.4 Undvika intressekonflikter – vara lojal mot Valeo
27
4.5 Förbinda sig till professionalism och kvalitet
28
4.6 Ärlig och noggrann bokföring och redovisning
29
4.7 Bekämpa penningtvätt
31
5. ETISK KOMMUNIKATION
32
5.1 Kommunicera med försiktighet
33
5.2 Försiktig användning av sociala medier
34
5.3 Insiderhandel – köpa och sälja Valeo-aktier
35
6. UTBILDNING – ÖKA VÅR MEDVETENHET
37
7. SÄGA IFRÅN OCH SLÅ LARM
38
Valeos etiska kod
03
Introduktion av
Jacques Aschenbroich, CEO
Bästa Valeo-medarbetare!
Det har gått över 90 år sedan vi började tillverka bildelar och utrustning.
Idag har Valeo etablerat sig som ett innovativt teknikföretag, och vi
samarbetar med biltillverkare över hela världen för att utveckla effektiva
och intuitiva drivtekniker som ska föra oss in i framtiden.
Vår framgång och tillväxt bygger på ett antal djupa värderingar: Etik,
Transparens, Självbestämmande, Professionalism och Teamarbete, samt
på en grupp passionerade medarbetare som är hängivna företaget,
kollegorna och kunderna.
Oavsett var i världen vi är verksamma, vilken aktivitet vi utför eller vilket
ansvar vi har, så handlar vi med integritet och respekt för varandra, för
våra intressenter, aktieägare och för vår miljö.
Allteftersom vi växer och utvecklas i världen, vill vi fortsätta att
upprätthålla de högsta integritetskraven och dela våra värderingar med
våra medarbetare och affärspartners, med Valeos framtid i centrum.
Denna kod speglar vår mycket starka affärsetik. Den gäller för vår
dagliga verksamhet på Valeo och täcker situationer eller dilemman vi
kan ställas inför. Den hjälper dig att hitta svar eller vägledning.
Men bortom regler och principer så handlar det om integritet och viljan
att göra saker på rätt sätt. Det handlar om våra medarbetare och det är
därför vi, enskilt och kollektivt, är förespråkare för och väktare av våra
etiska värderingar och principer och vår framtid.
Läs igenom denna kod noggrant och hänvisa till den ofta. Du kommer
att säkerställa våra framtida framgångar genom att dela denna kod och
dess principer med dina kollegor. Ställ gärna frågor och be om råd när
du har behov av det.
Vänliga hälsningar,
Jacques Aschenbroich, CEO
MIN DUBBLA BESATTHET
FÖR VALEO:
TILLVÄXT OCH
LÖNSAMHET med
integritet
Jacques Aschenbroich, CEO
Valeos etiska kod
05
Introduktion
till koden
INTRODUKTION TILL KODEN
En kultur med integritet
1
Introduktion till koden
1.1 En kultur med integritet
Det har alltid varit Valeos policy att följa lagstiftningen
i de länder där vi är verksamma. Vi främjar och följer
Valeos värderingar – Transparens, Självbestämmande,
Professionalism och Teamarbete – något som är
väsentligt för vår kultur av hög kompetens och integritet.
I överensstämmelse med våra värderingar har vi också
förbundit oss att upprätthålla de globala principerna om
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, respekt för miljön och
korruptionsbekämpning genom vårt medlemskap i FN:s
Global Compact.
Vi på Valeo anser att etik och efterlevnad är avgörande för förtroendet och
tillfredsställelsen hos alla våra intressenter och medarbetare. Framför allt tror
vi på en kultur av personlig och yrkesmässig integritet som, i kombination med
tydliga regler och förväntningar, fastställer ett lämpligt ramverk för en hållbar
och lönsam tillväxt.
Mot bakgrund av vår globala närvaro och snabba expansion vill vi upprepa vårt
engagemang för etik och efterlevnad genom en reviderad kod, som speglar
koncernens kultur av hög kompetens och integritet.
Baserat på de allra högsta affärsnormer fastställer Valeo-koden de policyer,
etiska principer och regler vi måste följa. Det är ett dokument som ska vägleda
vårt arbete varje dag i praktiken och som speglar vårt företags åtaganden
gentemot sina anställda, affärspartners och kunder, liksom till det omgivande
samhället och miljön.
Utöver lokal lagstiftning gäller koden tillsammans med våra övriga policyer,
regler och förordningar, som ger ytterligare information om specifika ämnen.
Dessa ytterligare policyer inkluderar, men är inte begränsade till, koncernens
juridiska policyer, marknadspolicyer, säljpolicyer, den administrativa och
ekonomiska handboken (Manuel administratif et Financier eller MAF) samt
uppförandekoden, som omfattar värdepapperstransaktioner och efterlevnad av
franska regler om insiderhandel. Koden återspeglas även i vart och ett av våra 5 –
Personalengagemang, Total kvalitet, Ständig innovation, Leverantörsintegrering
och Valeos produktionssystem.
Koden är avgörande för vår hållbara och lönsamma tillväxt. Vi förväntar oss att
Valeos alla medarbetare ska känna till den och följa den strikt.
Tack för att du stödjer vår affärsetik och våra värderingar.
Catherine Delhaye
Chief Ethics and Compliance Officer
Valeos etiska kod
07
1
INTRODUKTION TILL KODEN
Till alla som koden gäller
1.2 Till alla som koden gäller
Valeos etiska kod är ett vägledande dokument som gäller i lika mån för alla
Valeos medarbetare, oavsett befattning. Företagets chefer har trots detta ett
ytterligare ansvar – de måste föregå med gott exempel genom att fatta beslut
som främjar och följer vår etiska kod och tillhörande policyer. Deras vägledning
är viktig för en etisk och positiv arbetsmiljö. Koden är obligatorisk för alla Valeos
medarbetare, chefer, högre chefer, dotterföretag, joint ventures och liknande
enheter som förvaltas eller kontrolleras av Valeo. Varje chef, tjänsteman och
anställd i Valeo-koncernen har en skyldighet att följa denna kod och får inte ingå
avtal, kontrakt, eller andra åtgärder som bryter mot denna kod eller mot lagen.
En särskild kod har utarbetats för leverantörer och andra affärspartners för att
kommunicera Valeos värderingar och förväntningar. Koden för affärspartners ger
mer specifika riktlinjer för vårt arbete med personer utanför Valeo. Den koden
finns på Etik- och efterlevnadsportalen.
Vi har nolltolerans mot överträdelser mot koden. Misskötsel eller bristande
efterlevnad av den etiska koden tas på stort allvar och kan leda till disciplinära
åtgärder samt uppsägning.
08
Valeos etiska kod
INTEGRITET
GENTEMOT VÅRA
MEDARBETARE
OCH VÅR MILJÖ
2
INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ
Säkerställa säkerhet på arbetsplatsen
Integritet gentemot våra medarbetare
och vår miljö
Alla anställda har rätt att arbeta i en positiv miljö, fri från trakasserier och diskriminering.
Genom vårt medlemskap i FN:s Global Compact 2004 förbinder sig Valeo att varhelst vi
arbetar i världen respektera och främja de grundläggande mänskliga rättigheterna, så som
de definieras i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Detta innebär att vi
anammar och skyddar varje individs verkliga värde genom att följade riktlinjer gällande löner
och förmåner, ålderskrav, lika rättigheter för män och kvinnor samt genom att respektera de
anställdas privatliv.
Säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen är viktiga aspekter i Valeos bredare engagemang
för en hållbar utveckling. Våra medarbetare är navet i vår verksamhet, och vi vill främja
respektfulla och inkluderande arbetsplatser som bygger på våra värderingar om etik och
transparens.
2.1 Säkerställa säkerhet på arbetsplatsen
Vi är fast beslutna att upprätthålla säkra arbetsplatser, som
följer alla gällande lagar på arbetsmiljöområdet, samt våra
egna policyer. Säkerhetsnormer har sammanställts för att
skydda våra medarbetare och för att göra vår verksamhet så
säker som möjligt. Dessa normer måste följas noggrant.
Det är viktigt att alla medarbetare förstår de specifika hälso -,
säkerhets- och skyddsnormer som gäller för sin tjänst. Alla
risker och problem ska rapporteras omgående för att undvika
olyckor eller skador.
Se RIE-portalen https://sites.google.com/a/valeo.com/
valeo-risks-insurance-environment-portal/group-policydirectives/risk-management-manual och följ strikt
instruktionerna
I linje med vårt engagemang för säkerhet har vi drog- och
alkoholfria arbetsplatser. Vi förbjuder distribution, försäljning,
köp, utbyte, innehav och användning av illegala droger
på arbetsplatsen. Samma restriktioner gäller för alkohol
med få undantag: rimlig användning vid firmafest kan vara
acceptabelt när detta är tillåtet enligt lokal lagstiftning och
detta uttryckligen godkänts av den lokala ledningen. Rökning
är tillåten endast på anvisade platser.
10
Valeos etiska kod
INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ
Respekt för mänskliga rättigheter
2
2.2 Respektera mänskliga rättigheter
Vi bekämpar tvångsarbete och barnarbete. Vi anställer inte barn under 16 år
och följer ILO:s konventioner gällande anställning av barn mellan 15 och 18 år.
Vi förväntar oss att alla våra affärspartners också följer dessa grundläggande
rättigheter.
Alla våra verksamheter är fria från tvångsarbete. Arbetstagare behandlas rättvist
och jämlikt och betalas enligt gällande lönelagar (inklusive minimilön, övertid
och obligatoriska förmåner).
Våra anställda har rätt att uttrycka sig och att gå med i eller bilda fackföreningar
i enlighet med lokala lagar. En förtroendefull och aktiv social dialog värderas
och främjas också tydligt på Valeo. Mänskliga rättigheter och säkerheten för
våra anställda och affärspartners är av yttersta vikt för Valeo; därför måste alla
som misstänker brott mot de mänskliga rättigheterna slå larm – i vetskap om att
Valeo skyddar mot eventuella vedergällningshandlingar.
Se Avsnitt 7: “Säga ifrån och slå larm” om hur du gör en anmälan.
Valeo Affärsetisk uppförandekod
11
2
INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ
Utveckla medarbetarna – värdesätta mångfald
2.3 Utveckla medarbetarna – värdesätta mångfald
Att engagera våra medarbetare ingår i Valeos 5 Axes och
är en metodik som hjälper oss att bygga en kultur av hög
kompetens.
Valeo investerar regelbundet i utbildning och specialisering
för våra medarbetare. Nya kunskaper och tillgångar leder till
bättre resultat och självständighet och ger potential till ett
ökat ansvar.
Vi har många karriärsmöjligheter och vi erbjuder en rättvis lön.
En känsla av välbefinnande i arbetet är viktigt; det är därför
som vi lyssnar noga på våra medarbetare genom enkäter
och opinionsundersökningar. I många länder har vi utarbetat
framgångsrika program för välbefinnande på arbetsplatsen.
Som resultat, ses vi som en god arbetsgivare i många länder.
Vår globala arbetskraft är mångfaldig och vi välkomnar
ytterligare mångfald som en våra största tillgångar. Flera
program har inrättats för att främja mångfald med särskilt
fokus på kvinnor, äldre och funktionshindrade. Vi välkomnar
även yngre generationer med praktikplatser och lärlingsplatser.
För mer information om Valeos mångfaldsprogram, se Valeos
årsredovisning.
12
Valeos etiska kod
INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ
Förebygga diskriminering och trakasserier
2
2.4 Förebygga diskriminering och trakasserier
Vi tillåter inte diskriminering och följer de lagar som
förebygger detta. Våra anställningsbeslut – inklusive men inte
begränsat till, anställning, utbildning, ersättning, förmåner
samt arbetsuppgifter, befordringar – baseras objektivt på
meriter, befattning, erfarenhet och prestation.
Valeo beaktar inte födelseort, härstamning, kön, sexuell
läggning, ålder, familjeförhållanden, genetiska egenskaper,
nationalitet, ras, politiska åsikter, facklig verksamhet,
utseende, hälsa, funktionshinder, graviditet eller någon annan
skyddad status när sådana beslut ska fattas.
Vi bekämpar trakasserier för att bygga en säker arbetsplats,
som präglas av respekt. Sexuella eller psykiska trakasserier,
mobbning, eller andra beteenden som skapar en fientlig eller
hotfull arbetsmiljö är inte tillåtna.
De anställda som anser att de har blivit trakasserade, eller
menar att trakasserier pågår, bör omedelbart rapportera
detta till antingen den närmaste chefen, Group Vice
President för Human Resources, Group General Counsel
eller Chief Ethics and Compliance Officer.
Alla anmälningar om diskriminering, trakasserier eller
mobbning behandlas skyndsamt och konfidentiellt och utan
hot om repressalier.
Mer information om Valeos nolltolerans mot trakasserier
och diskriminering återfinns i Policy för rapportering av
trakasserier.
Valeos etiska kod
13
2
INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ
Respektera miljön
2.5 Respektera miljön
Att värna om miljön är en stor del av vår identitet. Vi menar att hållbarhet och
vårt mål att utveckla innovativ teknik utgör våra unika bidrag till samhällets
välbefinnande i allmänhet, och naturens i synnerhet. Genom att följa lokala
miljölagar och upprätthålla egna höga normer, handlar vi med integritet, skapar
förtroende och säkerställer Valeos långsiktiga tillväxt.
Vi har ett ett ambitiöst program för hållbar utveckling, som positivt påverkar vår
omgivande miljö och samhället.
Vi har infört ett miljöledningssystem (EMS) i syfte att skydda miljön genom att
optimera naturresurser och minska utsläppen av avfall i samband med skapandet
och användningen av alla våra produkter. Dessutom förbjuder vi tillverkning och
försäljning av produkter som medför en oacceptabel risk för individers hälsa
och för miljön.
Detaljerade rutiner för införande och utvärdering av våra framgångar finns i
koncernens miljöpolicyer.
Avtalet om företagets sociala ansvar som vi undertecknade med
det europeiska företagsrådet 2012, beskriver de sociala, företags-och
miljömässiga normer och åtaganden vi följer för att främja en hållbar
utveckling. Avtalet omfattar även utomeuropeiska länder och tillämpas av
den lokala ledningen.
14
Valeos etiska kod
INTEGRITET PÅ
MARKNADEN:
GÖRA HEDERLIGA
AFFÄRER
3
INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER
Hantera kunder hederligt och ärligt
Integritet på marknaden:
göra hederliga affärer
Vi på Valeo vet att etiska affärsmetoder säkerställer våra nuvarande och framtida framgångar.
Det är därför som vi strikt följer de policyer och lagar som främjar hederlig konkurrens på
marknaden och som skyddar mot konkurrensbegränsande metoder, bestickning och
korruption. Konsekvenserna för överträdelser inom dessa områden är allvarliga för Valeo och
de individer som berörs.
3.1 Hantera kunder rättvist och ärligt
Vi värdesätter våra kunders förtroende och vi vet att det måste
förtjänas varje dag. Vi vet att nöjda kunder kommer genom
innovation, hög kvalitet och etiska krav i alla avseenden.
Vi försöker i allt vi gör att skapa mervärde för våra kunder;
vi är fast beslutna att fullfölja våra åtaganden och leverera
det som överenskommits. Vi respekterar våra kunders
immateriella egendom och konfidentiella information. Vi
vägrar att använda oss av oetiska medel för att få tillgång till
sådan information.
Ytterst tror vi att oförvitlighet, ömsesidig respekt och
integritet bland affärspartners, kunder, leverantörer och andra
intressenter utgör grunden till långsiktiga kvalitativa och
ömsesidigt fördelaktiga relationer.
16
Valeos etiska kod
INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER
Värna principer om rättvis konkurrens
3
3.2 Värna om principer om rättvis konkurrens
Vi respekterar integriteten på marknaden och vägrar vidta olagliga åtgärder, som är avsedda
att ohederligt driva konkurrenter i konkurs eller tvinga affärspartners att acceptera orättvisa
affärsvillkor. Vi förbjuder strikt konkurrensbegränsande åtgärder.
Specifikt ingår vi inte i hemliga samarbeten med konkurrenter i karteller, vi medverkar inte
i uppgjorda priser, uppdelning av marknader eller samarbeten vid budgivning. Vi bör också
undvika skenet av konkurrensbegränsande beteenden. På liknande sätt är vi noga med att följa
antitrustlagar, vi utbyter inte känslig affärsinformation med konkurrenter.
Se vårt dokument Antitrustrekommendationer.
Många frågor du kan tänkas ha, besvaras här: Svar på antitrustfrågor.
Vi bör vara försiktiga med att gå med i branschorganisationer eller arbetsgrupper, eftersom
dessa medför att vi samverkar med konkurrenter. Deltagande i branschorganisationer regleras
i Valeos policy för medlemskap i affärssammanslutningar och arbetsgrupper och ska
godkännas på förhand.
Listan över godkända sammanslutningar och arbetsgrupper finns på Etik- och
efterlevnadsportalen. Valeos policy för att delta i sammanslutningar, arbetsgruppsmöten
och evenemang ger ytterligare vägledning.
Våra samarbetsavtal med bilindustrins intressenter måste vara laglig, öppen och noggrant
hanterad. Vårt dokument Hantera efterlevnaden i gemensamma projekt som
involverar tredje part ger vägledning om dessa avtal. Dessa processer är införlivade i vår
projektutvecklingsmetodik, liksom i våra FoU-förfaranden.
Vi förväntar oss att Valeos tredje parter förstår Valeos policy och förväntningar och att man
tillgodoser våra krav på integritet avseende antitrustfrågor. Handboken om riskmedvetenhet
i antitrustfrågor för tredje part och e-utbildningsprogram har fastställts för mer detaljerad
utbildning och vägledning.
Vi följer noggrant Valeos policy för känsliga affärsuppgifter och informationsdelning som
ger vägledning när man ska kommunicera med konkurrenter. Det är viktigt att vi noggrant
dokumenterar diskussioner och möten som omfattar konkurrenter. Vi får inte inlåta oss i
diskussioner som involverar konkurrenter, som verkar riskabla eller problematiska och vi måste
rapportera eventuella farhågor så snart som möjligt till Valeos General Counsel och/eller Chief
Ethics and Compliance Officer.
Ett brott mot Valeos antitrustpolicyer kan leda till disciplinära åtgärder, t.ex. dryga böter för
företaget och de inblandade personerna, förlust av framtida affärer och skadat anseende. När
du är osäker ska du rådgöra med den juridiska avdelningen eller Chief Ethics and Compliance
Officer.
Valeos etiska kod
17
3
INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER
Förhindra bestickning och corruption
3.3 Förhindra bestickning och korruption
Våra principer är mycket tydliga: Bestickning och korruption är förbjudna inom Valeo. Vi följer
alla tillämpliga lagar i respektive land (inklusive Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act
osv.).
Vi är medvetna om och försöker undvika åtgärder, som kan tolkas som försök att otillbörligt
påverka kunder, myndigheter eller administrativa beslut i frågor som rör Valeo. Vi undviker alla
situationer där Valeo kan uppfattas som utsatt för aktiv eller passiv bestickning.
Ta emot gåvor och bli bjuden på otillbörlig representation
Valeos policy förbjuder mottagande av någon gåva eller gratifikation, såsom pengar,
varor, tjänster, representation, resor, favörer eller liknande förutom i de fall då gåvan eller
gratifikationen är av minimalt värde.
Om olämpliga gåvor eller gratifikationer redan har tagits emot måste de återlämnas
till givaren, såvitt det inte vore ohövligt att vägra ta emot eller att återlämna gåvan. I
de fall det vore alltför oförskämt att vägra gåvan, måste den anställde informera Group
Vice President för Human Resources, Chief Ethics and Compliance Officer eller juridiska
avdelningen. Vi bör också informera givaren om vår strikta gåvopolicy för att undvika
eventuella framtida problemsituationer.
Begränsning av gåvor, inbjudningar och representation till
affärspartners
Valeos anställda och tredje parter är förbjudna att utlova eller ge någon gåva, inbjudan
eller representation för att erhålla en otillbörlig affärsfördel. Detta inkluderar gåvor och
representation, som tillhandahålls direkt eller indirekt till kunder, leverantörer eller andra
tredje parter.
Valeos anställda får endast ge gåvor eller representation som är rimliga, sällan
förekommande och följer Valeos policy för gåvor, representation och gästfrihet. Denna
policy innehåller allmänna regler och gränser för gåvor, inbjudningar och representation.
Tillhörande Lokala tillägg fastställer lokala riktlinjer i tillämpliga fall. Det finns verktyg
tillgängliga för att hjälpa våra medarbetare att fatta rätt beslut eller be om hjälp. Vi måste
också respektera andra policyer för gåvor och representation på de företag vi arbetar
tillsammans med.
Även om bestickning vanligen avser pengar, kan det också innefatta icke-monetära
föremål, eller något annat av värde, såsom gåvor, förmåner, representation, donationer
och gästfrihet. Läs Valeos Frågor och svar om bestickning och rådgör med din chef eller
Chief Ethics and Compliance Officer för mer information.
18
Valeos etiska kod
INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER
Förhindra bestickning och korruption
3
Bestickning kan ges i flera former. Det är viktigt att vara vaksam. Vi förväntas rådgöra
med den juridiska avdelningen eller Compliance-avdelningen i tveksamma fall och att
omedelbart meddela ledningen om vi misstänker korruption.
Förbjuda betalningar till statstjänstemän och personal inom
den offentlig sektorn
Valeos strikta policyer mot bestickning och korruption omfattar även kontakter med
tjänstemän inom den offentliga sektorn, statliga verk och personal.
statstjänstemän, departementschefer, politiska företrädare och kandidater, tulltjänstemän
och andra liknande valda eller utnämnda statsanställda, inklusive regering, kommuner
och statsägda företag och deras anställda. Eftersom det kan vara svårt att identifiera
statstjänstemän inom den offentliga sektorn, måste vi ställa frågor om situationen inte
är klarlagd.
Vi är strängt förbjudna att ge eller lova att ge, erbjuda, betala eller lova att ge eller betala
på något sätt, direkt eller indirekt, något av värde till någon myndighet eller offentlig
tjänsteman i utbyte mot en otillåten gynnsam åtgärd eller otillbörlig affärsfördel.
Affärspartners och tredje parter som agerar för Valeos räkning, och som interagerar med
offentliga tjänstemän omfattas också av vår policy om bestickning och korruption som
finns på Etik- och efterlevnadsportalen.
Ett bra sätt att undvika bestickning och utpressning är att planera i god tid när man
arbetar med myndigheter, så att vi inte behöver be om favörer, särbehandling eller
hamnar i en svår situation.
Improvisera aldrig, kom aldrig för sent och ta alltid med i projektplaneringen den tid
som krävs för att få lämpliga godkännanden. Läs Valeos policy för bekämpning av
korruption samt förhindrande och bekämpning av utpressning och genomgå
tillhörande utbildning, eftersom dessa ger mer detaljerad information.
Valeos etiska kod
19
3
INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER
Förhindra bestickning och korruption
Underlättande betalningar
Vi måste inse skillnaden mellan en legitim begäran om betalning och en begäran om
underlättande betalning. En underlättande betalning är en betalning för att snabba på
annars rutinartade statliga arbetsuppgifter.
Valeo betraktar i de flesta fall underlättande betalningar som bestickning. Det kan
finnas tillfällen då vi står inför verkliga hot om våld och livshotande situationer där det
är tillåtet att göra en betalning. Lagen medger ett snävt undantag i våra policyer mot
underlättande betalningar när man ställs inför livshotande situationer. Om du står inför
en sådan situation, kan du göra en betalning för att skydda din säkerhet, och så snart som
möjligt efteråt rapportera betalningen.
Förbud mot bidrag till politiska och välgörande ändamål
Valeos medarbetare är välkomna att stödja politiska kandidater och agendor på sin
fritid med sina egna resurser. Valeos tid och resurser får inte användas för att ge stöd
till politiska partier, förtroendevalda eller kandidaturer. Samma begränsningar gäller för
fackliga och religiösa agendor. Bidrag till välgörande ändamål med vår tid och resurser
som görs på Valeos vägnar ska godkännas i förväg av Group Chief Executive Officer.
20
Valeos etiska kod
INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER
Garantera integriteten vid upphandling och leverantörsval
3
3.4 Garantera integriteten vid upphandling och
leverantörsval
I enlighet med Leverantörsintegrering, ett av 5 Axes i vår verksamhetsmodell, har vi utvecklat
samarbeten med ett omfattande nätverk av leverantörer och affärspartners, och vi vill att våra
samarbeten ska vara lagliga, etiska och ömsesidigt givande.
Vi väljer affärspartners baserat på kvalitet, behov, prestanda och kostnad. Vi förväntar oss att
våra partners ska vara lika engagerade som vi i mänskliga rättigheter, hederliga försäljningsoch marknadsföringsmetoder, konfidentiell information och immateriella rättigheter, vara emot
bestickning och korruption, samt uppfylla våra höga etiska normer.
Det åligger alla Valeos medarbetare och chefer att välja samarbetspartners baserat på meriter,
utan någon favorisering eller diskriminering, och att därefter genomföra en noggrann
urvalsprocess.
Att investera i en affärspartner eller låna ut pengar till affärspartners är inte tillåtet. Vi får inte
direkt eller indirekt ta emot någon olaglig provision eller muta.
Vi har en separat Uppförandekod för affärspartners som beskriver de särskilda riktlinjer och
normer som gäller för våra leverantörer och affärspartners. Uppförandekod för affärspartners
finns på Etik- och efterlevnadsportalen Om du någon gång har frågor när det handlar om en
av Valeos affärspartners, tveka inte att kontakta Chief Ethics and Compliance Officer.
.
Valeos etiska kod
21
3
INTEGRITET PÅ MARKNADEN: GÖRA HEDERLIGA AFFÄRER
Fastställa etiska ramar för samarbeten med ombud och mellanhänder
3.5 Fastställa etiska ramar för samarbete
med ombud och mellanhänder
Tredje parts handlingar har en direkt inverkan på Valeo. Det är
viktigt att alla personer och enheter som bedriver verksamhet
på uppdrag av Valeo, särskilt med kunder och tjänstemän
i offentlig sektor, stöder våra nolltoleranskrav avseende
antitrust-, korruption och bestickning. Tredjepartsmellanhänder
och ombud väljs på basis av Valeos policy för fullständigt och
anpassat urval och bibehållande av tredjepartsmellanhand
för att säkerställa att våra partners delar vår höga standard för
integritet och affärsetik.
Vi kan endast göra affärer med tredje parter som godkänts enligt
ovanstående policy. Vi kräver att våra tredje parter ansluter sig
till Valeos policy för villkor för tredjepartsmellanhand som
förbjuder bestickning och korruption, och kräver att denna
kod följs och korrekt uppger tjänstekostnaderna.
Det finns många verktyg för att utbilda tredje parter i våra
höga etiska normer, däribland vår Uppförandekod för
affärspartners. Valeos handbok för riskmedvetenhet
om bestickning gentemot affärspartners och Valeos
e-utbildning om medvetenhet om bestickning gentemot
affärspartners ger ytterligare vägledning om hur man kan
undvika och upptäcka bestickning och korruption.
Bristande efterlevnad av vår kod och våra policyer tas på
största allvar. Överträdelser kan leda till disciplinära åtgärder,
samt till uppsägning av avtalen med affärspartners.
22
Valeos etiska kod
INTEGRITET
OCH SKYDD
FÖR VALEOS
EGENDOM OCH
TILLGÅNGAR
4
INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR
Introduktion
Integritet och skydd av
Valeos egendom och tillgångar
Som teknikföretag investerar Valeo avsevärt i forskning och innovation. Våra ambitiösa och
framgångsrika forskningsprogram gör oss till en ledare inom vårt område och vi är stolta
över de många patent vi registrerar varje år. Vårt FoU-arbete med tillhörande projekt och
investeringar måste förbli konfidentiella. Våra framgångar är beroende av vår förmåga att
identifiera de rätta kommersiella och geografiska strategierna och göra rätt investeringar. För
att säkerställa att vi kan växa och bedriva en effektiv verksamhet måste våra tillgångar och vår
konfidentiella information skyddas och säkras.
Vi är alla ansvariga för korrekt användning av Valeos egendom och tillgångar, inklusive, men
inte begränsat till, följande:
• Immateriell egendom
• Konfidentiell information
• Tekniska data
• Maskinvara och programvara
• Medier för datalagring
• Fastigheter
• Utrustning, maskiner och verktyg
• Råvaror
• Likvida medel
Det krävs disciplin och uppmärksamhet för att skydda Valeos tillgångar och säkerställa sekretess.
Detta är ett kontinuerligt arbete som inte upphör när vi lämnar kontoret. Mer information om
hur du håller vår information säker och skyddad finns i Valeos policy om sekretess och bilder.
24
Valeos etiska kod
INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR
Skydda Valeos information och immateriella egendom
4
4.1 Skydda Valeos information och immateriella
egendom
Att upprätthålla sekretess kring Valeos information och
dokumentation är avgörande för vår konkurrenssituation.
Konfidentiell information som måste skyddas noggrant
innefattar uppgifter om Valeos:
• Kommersiella projekt och avtal
• Ekonomiska uppgifter, priser och kostnader
• Kommersiella strategier, investerings- och
expansionsstrategier
• Kunder och leverantörer
• Immateriell egendom, upphovsrätter och ritningar
• Personuppgifter om våra anställda och kunder
• Teknisk information och annan känslig information, till
exempel information om produktionsenheternas resultat,
FoU-projekt, patent
• Allt annat icke-offentligt material
Medan vi arbetar för Valeo-koncernen, och när vi lämnat
företaget, får vi inte använda eller röja någon konfidentiell
information om Valeo.
Korrekt användning av konfidentiell information innebär att vi
håller lösenord och koder hemliga. Vi får använda företagets
teknik, material och utrymme enbart i tjänsten, och vidta
försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig användning
av företagets tillgångar enligt Valeos IT-policy.
Vi respekterar också våra affärspartners immateriella
rättigheter, affärshemligheter och upphovsrätter inklusive
programvara, bilder och publikationer.
Överträdelser av våra policyer för sekretess och immateriell
egendom kan leda till disciplinära åtgärder och eventuellt åtal.
Valeos etiska kod
25
4
INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR
Skydda sekretessen för medarbetarnas personuppgifter
Respektera immateriell egendom och sekretess för tredje part
4.2 Skydda sekretessen för medarbetarnas
personuppgifter
Vi vidtar åtgärder för att skydda våra medarbetares personuppgifter. Personuppgifter kan vara
följande:
• Statligt utfärdade ID-nummer
• Kontaktuppgifter och födelsedatum
• Ekonomisk, medicinsk och ersättningsrelaterad information
• Utvärderingar, befordran och andra anställningsrelaterade uppgifter
Tillgång till denna typ av information är begränsad till behöriga personer. Vi använder, hanterar
och kasserar sådan information i enlighet med tillämpliga lagar.
Varje medarbetare måste skydda sina egna personuppgifter. Vi är förbjudna att söka efter
sådana uppgifter om andra anställda om inte medarbetaren har tillstånd att göra detta i
tjänsten. Utöver behöriga personer får anställda endast tillgång till information om sig själva.
Valeos anställda förstår att de inte kan räkna med något integritetsskydd när man använder
företagets system, utom i de länder där integritetsskydd ges enligt lag. Mer information om
Valeos åtaganden rörande integritetsskydd finns i Valeos IT-policy.
4.3 Respektera immateriell egendom och
sekretess för tredje part
Vi respekterar andras immateriella egendom och konfidentiella information. Vi vägrar att
använda oetiska eller olagliga medel för att få tillgång till konfidentiell information eller
personlig information tillhörande andra.
Även efter det att medarbetaren har lämnat Valeo, måste denne skydda Valeos konfidentiella
information och inte dela den med andra.
26
Valeos etiska kod
INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR
Undvika intressekonflikter – vara lojal mot Valeo
4
4.4 Undvika intressekonflikter – vara lojal
mot Valeo
Vi måste utföra våra arbetsuppgifter och uppdrag på ett lojalt sätt. Ingen aktivitet bör utföras
om den utgör en intressekonflikt mellan Valeos anställda och företaget.
En ”intressekonflikt” föreligger när en anställds privata intressen påverkar Valeos intressen.
Detta omfattar till exempel följande:
• Ha en ägarandel i ett företag som konkurrerar med Valeo
• Utnyttja affärsmöjligheter, som vi får eftersom vi arbetar för Valeo
• Försöka sälja produkter eller tjänster till Valeo, direkt eller indirekt
• Sitta med i styrelser för andra organisationer som har samröre med, eller är i samma
bransch, som Valeo
• För personlig del (eller för anhörigs del) få fördelar av en transaktion med ett bolag i Valeokoncernen
Anställdas kompetens och lojalitet är avgörande för våra framgångar. Vi får aldrig försöka
undergräva företagets framgångar för personlig vinning.
Vara medveten om och undvika relationer eller aktiviteter som innebär eller förefaller vara
intressekonflikter. Våra beslut bör fattas med Valeos bästa i centrum.
Chefer på alla nivåer har ett extra stort ansvar att undvika intressekonflikter. Ingen chef eller
person i ledningen kan ha ett andra arbete, eller äga eller driva en verksamhet, som menligt
kan påverka uppdraget på Valeo. Denna regel förbjuder inte tillfälliga engagemang, utanför
arbetstid, i ett familjeföretag (som ägs av make/maka eller familjemedlem) såvida det inte
konkurrerar med Valeo.
Vi förväntas redogöra för eventuella aktiviteter eller relationer som kan utgöra en intressekonflikt
för närmaste chef, Human Resources-avdelningen, Group General Counsel, Chief Ethics and
Compliance Officer och/eller Internal Audit Director. I tveksamma fall bör du kontakta Chief
Ethics and Compliance Officer.
Vi ska säga ifrån när vi bevittnar eller misstänker något tjänstefel – detta upprätthåller vårt
engagemang för integritet. Vi har som regel att inte vidta vedergällningsåtgärder mot dem
som vågar säga ifrån. Se "Avsnitt 7. Säga ifrån och slå larm" för ytterligare vägledning om
att ta upp en farhåga.
Valeos etiska kod
27
4
INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR
Förbinda sig till professionalism och kvalitet
4.5 Förbinda sig till professionalism och kvalitet
Vi arbetar ständigt, genom vårt engagemang för innovation och kvalitet, för att tillhandahålla
produkter och tjänster som har värde för våra kunder och partners. Detta engagemang har gett
oss lovord och anseende i branschen.
Den höga kvaliteten på våra produkter och tjänster är beroende av integriteten och
tillförlitligheten i våra produktionssystem. Vi har infört strikta normer för produktions- och
kvalitetskontroll, vilket garanterar att våra produkter uppfyller alla tillämpliga juridiska och
regulatoriska krav samt kundkrav. Målet att förbättra kvaliteten motiverar och engagerar oss
alla.
Vaksamhet och rapporter till ledningen i tidigt skede vid alla upplevda problem, som defekta
delar, faktiska eller potentiella produktionssvårigheter, samt transparens är avgörande, eftersom
de utgör grunden för vår affärsetik för produktion och leverans. Sådan uppmärksamhet på
detaljer och professionalism förväntas, samt säkerställer våra framgångar.
28
Valeos etiska kod
INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR
Ärlig och noggrann bokföring och redovisning
4
4.6 Ärlig och noggrann bokföring
och redovisning
Alla tillgångar, skulder, kostnader och andra transaktioner i
företag inom Valeo-koncernen måste bokföras i företagens
räkenskaper och konton, vilka ska föras korrekt och
sanningsenligt i enlighet med gällande redovisningsprinciper,
regler och lagar.
Inga dolda medel eller icke bokförda tillgångar för Valeo
eller dess dotterbolag ska finnas eller upprättas av några
som helst skäl. Handlingar som hänför till kommersiella
eller ekonomiska transaktioner måste korrekt spegla dessa
transaktioner. Ingen betalning får godkännas eller göras med
avsikt eller insikt om att hela betalningen, eller någon del av
en sådan betalning, ska användas för något annat än vad som
beskrivs i handlingarna som hänför till denna betalning.
Inga falska eller manipulerade poster får upprättas i bokföringen
för Valeo eller dess dotterbolag, oavsett anledning.
Integritet i vår bokföring och redovisning
Transparens är en grundprincip: korrekt redovisning
och bokföring är avgörande för att förhindra korrupta
och bedrägliga handlingar. Alla utgifter, betalningar,
dokument och redovisning måste på ett korrekt
sätt reflektera naturen och syftet med transaktioner.
Felaktiga, ofullständiga eller visleledande bokföring och
dokument är strängt förbjudet.
Valeos etiska kod
29
4
INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR
Ärlig och noggrann bokföring och redovisning
Upprätthålla korrekt bokföring och redovisning
Kvaliteten och tillförlitligheten i vår bokföring är oerhört viktigt för oss. Valeos samtliga
räkenskaper och konton måste exakt och noggrant redovisa bolagets alla tillgångar,
skulder, kostnader och andra transaktioner i enlighet med alla redovisningsprinciper,
policyer och lagar.
Falska poster, räkenskaper och dokument kan innefatta följande:
• Vilseledande redovisning
• Ändra eller felaktigt kassera bolagets bokföring
• Falsk eller vilseledande ekonomisk information till en kund, leverantör,
tillsynsmyndighet eller aktieägare
Vi måste föra och katalogisera våra räkenskaper i enlighet med lokal lagstiftning och
Valeos interna förfaranden.
Vissa dokument måste sparas i åratal, medan andra måste förstöras regelbundet.
Kontakta den juridiska avdelningen eller finans-avdelningen om du är osäker på om ett
dokument ska sparas eller inte.
Att noggrant upprätthålla våra räkenskaper är en viktig och detaljstyrd fråga. Mer
information om Valeos policyer om bokföring finns i den administrativa och ekonomiska
handboken (Manuel administratif et Financier eller MAF). Alla rapporter om misskött
bokföring kommer att behandlas konfidentiellt och utan hot om repressalier. Anställda
ska meddela ledningen omedelbart om de upptäcker eller misstänker några överträdelser.
Se M.A.F.
30
Valeos etiska kod
INTEGRITET OCH SKYDD FÖR VALEOS EGENDOM OCH TILLGÅNGAR
Bekämpa penningtvätt
4
4.7 Bekämpa penningtvätt
”Penningtvätt” innebär att någon manipulerar de ekonomiska räkenskaperna för att dölja
olagliga medel, eller försöker få källan till olagliga medel att verka legitim. Bruket av penningtvätt
förknippas ofta med våldsamma och olagliga aktiviteter. Valeos åtagande för kvalitet i den
ekonomiska bokföringen innebär nolltolerans beträffande penningtvätt. Vi utbyter varor och
tjänster endast mot godtagna former av betalning.
Se ”Handboken för finans-teamen” som kan vara till hjälp att upptäcka
risker för bestickning och penningtvätt.
För att minska risken att möjliggöra för potentiella penningtvättare, ska vi känna våra kunder
och vara uppmärksamma på ovanliga beställningar eller betalningar.
Genom att noga övervaka våra betalningar, fakturor och andra transaktioner kan vi bättre
förebygga penningtvätt. Rapportera alla ovanliga eller misstänkta betalningar, begäranden om
betalningar eller ekonomiska transaktioner till Finance Director eller Group Treasury Director.
Valeos etiska kod
31
ETISK
KOMMUNIKATION
ETISK KOMMUNIKATION
Kommunicera med försiktighet
5
Etisk kommunikation
Vi kommunicerar tydligt, ärligt och konsekvent med våra aktieägare, media och
andra externa parter. Detta inkluderar kommunikation via internet och sociala
medier, på telefon och personligen. Vi diskuterar endast information, som har
godkänts för externt bruk och som är förenlig med Valeos sekretesspolicy och
policyer, som utfärdats av Valeos kommunikationsavdelning.
5.1 Kommunicera med försiktighet
Kommunikation på Valeos vägnar till media eller investerare ska godkännas i förväg
av Vice-President eller Investor Relations Director och kräver grundlig beredning.
I händelse av att du blir ombedd om en intervju av media eller andra externa parter,
däribland företag som genomför undersökningar eller söker expertutlåtanden,
ska du ansöka om godkännande från kommunikationsavdelningens Vice
President innan du svarar. Vid intervjuer bör den behöriga personen åtföljas
av en representant från kommunikationsavdelningen eller avdelningen för
investerarrelationer.
Konferenser innebär också stora möjligheter att visa upp Valeos innovationer
och expertis. Se till att ledningen är medveten om, och har godkänt, konferenser
och evenemang som du deltar i. Om konkurrenter kan förväntas vara
närvarande, ska du se till att din presentation granskas av ledningen, koncernens
kommunikationsavdelning och av den juridiska avdelningen eller etik- och
efterlevnadsavdelningen.
Valeos etiska kod
33
5
ETISK KOMMUNIKATION
Försiktig användning av sociala medier
5.2 Försiktig användning av sociala medier
Valeo använder sig av sociala medier som Facebook,
LinkedIn och Twitter för att kommunicera med kunder
och intressenter. Dock är endast utsedda språkrör från
kommunikationsavdelningen behöriga att kommunicera på
Valeos vägnar via sociala medier.
Även om vi är fria att använda våra egna konton på sociala
medier, såsom vi önskar på vår fritid, måste vi vara medvetna
om riskerna. Ofta kan information som vi betraktar som
privat ses av en bred publik på sociala medier och bristande
försiktighet kan leda till spridning av konfidentiell information,
som tillhör Valeo eller Valeos intressenter.
När du använder Facebook, Twitter, Instagram eller andra
sociala medier för att kommunicera med vänner och kontakter
ska du se till att respektera företaget, Valeos anställda och att
skydda vår konfidentiella information.
Se Valeos policy om sekretess och bilder och riktlinjerna
för sociala medier för mer information eller kontakta
kommunikationsavdelningen om du har frågor.
34
Valeos etiska kod
ETISK KOMMUNIKATION
Insiderhandel – köpa och sälja Valeo-aktier
5
5.3 Insiderhandel – köpa och sälja Valeo-aktier
Aktiemarknadsreglerna innebär en betydande ansvarsrisk för de
anställda (inte enbart tjänstemän) som har tillgång till ”känslig”
(konfidentiell) information om Valeo (eller något annat företag,
inklusive konkurrenter, leverantörer, kunder eller företag och
individer som Valeo har affärsförbindelser med) som inte är allmänt
känd, som köper eller säljer, direkt eller genom mellanhand, för
egen räkning eller på uppdrag av tredje part, finansiella instrument
som är utgivna av Valeo (eller derivat relaterade till dem) eller
som rekommenderar sådant köp eller försäljning till tredje part (i
synnerhet vänner eller familjemedlemmar), eller som offentliggör
sådan information för andra ändamål eller syften än de för vilka
man har beviljats tillgång till informationen ifråga.
Förutom risken för civilrättsligt ansvar, och i vissa fall, straffrättsligt
ansvar för insiderhandel, handlar det om den negativa inverkan
publicitet om insiderhandel kan få på hela Valeo-koncernen och
dess aktieägare.
Många anställda har tillgång till konfidentiell information på
Valeo. Detta betyder inte att de anställda aldrig kan köpa eller sälja
Valeo-aktier. Rättsliga risker uppstår endast om informationen
skulle vara ”känslig” för en ”rimlig” investerare eller spekulant,
dvs., information som en investerare rimligen kan betrakta som
en betydande faktor i beslutet att köpa, sälja eller inneha Valeos
finansiella instrument.
Generellt sett är konfidentiell information sådan information som
inte har lämnats ut till allmänheten och som, om den blir allmänt
känd, kan påverka marknadspriset på utfärdarens finansiella
instrument. Att avgöra om informationen är konfidentiell lämnas
till varje enskild persons goda omdöme.
På Valeo är det vanligaste exemplet på ”känslig” eller ”konfidentiell”
information, annat än under ovanliga eller exceptionella
omständigheter, information om försäljning eller resultat som
ännu inte har släppts till allmänheten.
Valeos etiska kod
35
5
ETISK KOMMUNIKATION
Insiderhandel – köpa och sälja Valeo-aktier
Några exempel på händelser av engångskaraktär som kan anses
vara ”konfidentiella” är investeringar, förvärv, avyttringar, planer
på att lägga ned större produktionsenheter, undertecknande eller
uppsägning av nya större kontrakt, lansering eller tillbakadragande
av produkter från marknaden, större förändringar i aktieinnehav
eller ledande befattningshavare, transaktioner som påverkar
kapital eller utdelningar.
En försiktig policy är att göra alla inköp eller försäljningar efter
officiellt kungörande av sådan information.
Policyn som förklaras ovan avser inte köp av aktier genom
utnyttjande av aktieoptioner (eftersom det pris som ska betalas för
aktieoptioner är fastställt i förväg av Valeos styrelse), men gäller
för all försäljning av aktier som köpts via en aktieoptionsplan.
Dessutom gäller den också för alla finansiella produkter eller
instrument som är kopplade till Valeos aktier (exempelvis optioner,
fondandelar eller derivat).
Slutligen, gäller policyn enligt ovan också för aktier och
värdepapper i företag som har affärsförbindelser med Valeo
(i synnerhet konkurrenter, leverantörer, kunder och företag eller
enskilda personer som Valeo gör affärer med).
36
Valeos etiska kod
UTBILDNING –
ÖKA VÅR
MEDVETENHET
6
Utbildning – öka vår medvetenhet
Att förstå riskerna är avgörande för vårt efterlevnadsprograms framgång. Alla tekniker och
chefer, och i synnerhet de anställda som löper större risk att hamna i problematiska situationer,
får regelbundet utbildning i antitrust, bestickning och andra ämnen. Nyanställda på Valeo
måste delta i en utbildning kring efterlevnad, så snart som möjligt efter anställningen för att
lära sig hur vi ser på etiskt företagande.
Vår utbildning fokuserar på att få en ingående förståelse av vissa olagliga metoder och
lagstiftningen runt detta. Utbildningen innehåller praktiska exempel och beskriver Valeos
policyer och förfaranden. Denna utbildning är obligatorisk, eftersom den lär medarbetarna att
identifiera, rapportera och lösa problem.
Valeos etiska kod
37
SÄGA IFRÅN
OCH SLÅ LARM
SÄGA IFRÅN OCH SLÅ LARM
7
Säga ifrån och slå larm
Vårt etik-och efterlevnadsprogram syftar till att förebygga problem, hantera risker och minska
risken för bristande efterlevnad; dess framgång beror på den personliga integriteten och vår
kollektiva beslutsamhet att agera etiskt.
Det är nödvändigt att upptäcka problem tidigt för att förhindra överträdelser av lagar och
policyer. När överträdelser sker är det viktigt att reagera så fort som möjligt för att undvika
upprepningar.
Det är i företagets bästa intresse att säga ifrån när vi bevittnar eller misstänker en aktivitet i
strid med vår kod eller våra policyer. På så vis bekräftar vi vårt åtagande för integritet. Det finns
många vägar att gå för den som vill ta upp sina farhågor:
• Närmaste chef
• HR-gruppen
• Senior Vice President of Human Resources
• Group General Counsel
• Chief Ethics and Compliance Officer
• Internal Audit Director
För bedrägeri, bestickning eller antitrust-ärenden finns ett specifikt rapporteringssystem. Med
förbehåll för lokal lagstiftning ger systemet flera möjligheter att slå larm konfidentiellt och
anonymt: Följ länken för att läsa mer om Valeos förfaranden för larmlinjen.
En särskild larmlinje dirigerar den som ringer till en person som talar hans/hennes eget språk:
Telefonnummer till Valeos larmlinje.
För den som vill lämna ett konfidentiellt skriftligt meddelande finns en dedikerad flerspråkig
webbplats tillgänglig dygnet runt: http://www.expolink.co.uk/valeo.
Du kan också välja att bara skicka ett mejl till följande dedikerade e-postadress: [email protected]
expolink.co.uk. Anställda över hela världen, från alla enheter som kontrolleras eller förvaltas av
Valeo, kan använda den. Med förbehåll för lokal lagstiftning kan meddelanden skickas anonymt.
Mer information om Valeos policyer om att anmäla överträdelser och icke-vedergällning
finns i avsnittet Larmlinjen på Etik- och efterlevnadsportalen.
Du kan känna dig trygg i att de farhågor som du tar upp tas på allvar och kommer att utredas
snabbt.
Valeo tolererar inte repressalier mot någon som gör en anmälan i god tro eller någon som deltar
i något skede av en utredning, förhandling eller undersökning. Anmälningar, som lämnats i god
tro är ärliga och korrekta; vi tolererar inte några anmälningar, som enbart är avsedda att skada
en anställds karriär eller anseende. Oavsett om ditt land tillåter anonyma anmälningar, ska du
alltid känna dig trygg att göra en anmälan i god tro utan att dölja din identitet.
Valeos etiska kod
39
Etik och efterlevnad
https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home
www.valeo.com
Swedish version
© Copyright 2015 Valeo. All Rights Reserved