Frågor kardiologi maj 2013, Helsingborg

1
MCQ-tentamen, T6, läkarprogrammet, VT 2015,
15-06-11
1. Mats, född -74, inkommer till akutmottagningen med bröstsmärtor. EKG visar SThöjningar anteriort och även möjligen lateralt. Dock har du svårt att avgöra ifall EKGt visar
generella ST-höjningar som vid peri(myo)kardit eller ifall patienten har en akut SThöjningsinfarkt. Vilken enskild anamnestisk uppgift kommer hjälpa dig mest att differentiera
mellan dessa bägge åkommor?
a) Känns smärtorna inom ett litet område eller förekommer de diffust över bröstkorgen
b) Har du haft någon feber eller varit förkyld
c) Blir det värre vid intag av mat
d) Blir det värre vid djupandning eller vid lägesändring
2. Tim, född 1966, inkommer till vårdcentralen med gradvis tilltagande trötthet. Han är helt
frisk sedan tidigare och tar inga mediciner. Du tar ett EKG och hittar påtaglig bradykardi
(sinusbradykardi, puls 38). Patienten har dock en gedigen historik av intermittent
förmaksflimmer med frekvens kring 150. Vilken behandling bör du erbjuda patienten i första
hand?
a) Remiss till kardiologisk enhet för pacemaker i kombination med betablockad
b) Försiktig dos betablockad och utvärdera effekt
c) Försiktig dos digoxin och utvärdera effekt
d) Insättning på waran/NOAC
3. Veronika, född -78 med komplikationsfri förlossning för en vecka sedan inkommer till
akutmottagningen pga tilltagande trötthet och andfåddhet. Hon är i vanliga fall vältränad och
har inte haft några bekymmer under graviditeten. CT-thorax utesluter lungemboli men man
noterar ”allmänförstorat hjärta med diskret bilateral pleuravätska. Begynnande interstitiellt
vätskeutträde”. Vad är den statistiskt sannolikaste genesen till patientens symtom?
a) Peri-partum kardiomyopati
b) Dold ischemisk hjärtsjukdom
c) Interstitiell lungfibros
d) Hypertensiv hjärtsvikt
4. David, född 1972, är en 197 cm lång man som inkommer med akut påkommen bröstsmärta.
Utstrålning mot rygg. Beskrivs som skärande i karaktär. Du misstänker aortadissektion vilket
bekräftas av en akut CT-thorax. Patienten berättar då att flera personer i hans släkt blivit
väldigt långa i längden samt haft långa fingrar och armar. Hans faster och farfar avled också
plötsligt i ung ålder pga aortasjukdom. Vilken bakomliggande sjukdom är sannolikast orsakt
till Davids besvär?
a) Hypertoni
b) Marfans syndrom
c) Oslers sjukdom
d) Aorta-atheroskleros
5. Till följd av en akut hjärtinfarkt kan man i sällsynta fall (vanligare förr) få ”mekanisk
komplikation” då patienten ofta blir urakut dålig. Till de mekaniska komplikationerna räknas
hjärttamponad, ventrikelseptumdefekt (VSD) samt papillarmuskulruptur. När brukar de
mekaniska komplikationerna i regel inträffa efter akut PCI?
a) Ett par dygn till en vecka efter akut PCI
2
b) I samband med akut PCI
c) En månad efter akut PCI
d) Tre månader efter akut PCI
6. Martin, född 1979, har en typ 1-diabetes sedan flera år tillbaka som dock varit dysreglerad
på senare tid. Plötsligt får Martin en känsla av illamående, diffust obehag i bröstet och
anfåddhet när han kliver ur bilen. Patienten tar ett kapillärt glukos som visar p-glukos på 4,5.
Söker akutmottagningen där man noterar blodtryck 100/60 och puls 120. Nedanstående EKG
tages. Vilken är den sannolikaste genesen till patientens besvär?
a) Akut lungemboli med hjärtpåverkan
b) Hypogykemi med sekundär hjärtpåverkan
c) ST-höjningsinfarkt
d) Förmaksflimmer
7. Vid endokardit ingår i diagnostiken rikligt med blododlingar samt någon form av
bilddiagnostik för att se eventuella klaffvegetationer. Vilken bilddiagnostisk metod är bäst för
att ställa diagnosen endokardit?
a) Trans-esofagealt EKO
b) Trans-torakalt EKO
c) CT-hjärta
d) Coronarangiografi
8. Olle, född -52, har en känd lättare njurpåverkan (krea 110, normala elektrolyter). Inkommer
till akutmottagningen med akut hjärtsvikt och snabbt förmaksflimmer. Du har ingen säker
debut på hans förmaksflimmer. Du behöver bromsa rytmen. Vilken frekvensreglerande
medicinering skulle du ge i första hand?
a) Digitalis iv
b) Betablockad iv
3
c) Cordarone iv
d) Verapamil iv
9. De nya waranersätterna (NOACs) har ökat alltmer för anti-trombotisk behandling vid
förmaksflimmer. För att avgöra behovet av NOACs/waran använder vi som välbekant scoring
system som CHA2DS2VASc. Vilket av följande kriterier ingår INTE i CHA2DS2VASc?
a) Tidigare hjärtinfarkt
b) Diabetes
c) Samtidigt behandling med annan blodförtunnande medicin
d) Kön
10. Vilken akutbehandling ges som regel prehospitalt vid akut ST-höjningsinfarkt?
a) ASA + brilique + clopidogrel
b) ASA + brilique + arixtra
c) ASA + clopidogrel + klexane
d) ASA + brilique + heparin
11. Man kan vid förmaksflimmer, försöka ”tvinga in” hjärtat i sinusrytm, s k rytmreglering.
För detta ändamål använder vi ibland klass III anti-arytmika. Vilken effekt har dessa antiarytmika huvudsakligen på vilo-EKG?
a) QRS-breddning
b) Förlängd PQ-tid
c) T-invertering
d) QT-förlängning
12. Joachim, född -38 har en stabil angina pectoris. I övrigt är han helt frisk förutom grå starr.
På ett myokardcint presterar Joachim en för åldern relativt god arbetsförmåga men man
noterar begränsad ischemi inferiort inom ett litet område. I samråd med patienten bestämmer
ni er för en initial konservativ farmakologisk handläggning (där patienten såklart i framtiden
kan bli föremål för angiografi ifall farmakologisk behandling inte fungerar). Puls 76.
Blodtryck 120/70. EKO med väsentligen normala fynd. Vilken initial behandling anti-anginös
behandling bör Joachim erbjudas?
a) ASA, statin, betablockad och kortverkande nitroglycerin
b) ASA, clopidogrel, ACE-hämmare och kortverkande nitroglycerin
c) ASA, brilique, statin och kortverkande nitroglycerin
d) ASA, betablockad och ACE-hämmare
13. Adenosin kan användas för att bryta flera supraventrikulära takykardier. Preparatet har
flera kortvariga farmakologiska effekter, men vilket är dess huvudsakliga effekt som vi är ute
efter när vi vill bryta supraventrikulära takykardier?
a) Kortvarig blockering av sinusnoden
b) Kortvarig blockering av elektriskt aktivitet i övriga förmaket
c) Kortvarig blockering av AV-knutan
d) Kortvarig blockering av HIS-Purkinje-systemet
14. Adenosin har flera biverkningar. Vilken är den huvudsakliga biverkan som man bör
beakta vid administration av adenosin iv?
a) Blodtrycksstegring
b) Pulsstegring
4
c) Förvärrad obstruktivitet i lungorna
d) Ökad blödningsrisk
15. En patient genomgår en coronarangiografi där det upptäckts stenoser på LAD, 1:a
diagonalgrenen, 2:a diagonalgrenen samt 1:a marginalgrenen. Hur klassificerar vi patientens
kranskärlssjukdom?
a) 1-kärlssjuka
b) 2-kärlssjuka
c) 3-kärlssjuka
d) 4-kärlssjuka
16. Vid ventrikelflimmer eller pulslös ventrikeltakykardi ges första dosen adrenalin iv efter
hur många defibrilleringar?
a) 1 defibrillering
b) 2 defibrilleringar
c) 3 defibrilleringar
d) 4 defibrilleringar
17. Vid ventrikelflimmer eller pulslös ventrikeltakykardi som inte svarar på initiala
defibrilleringar rekommenderas ett anti-arytmikum intravenöst. Vilket?
a) Betablockad
b) Cordarone
c) Xylokard
d) Atropin
18. Vissa hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion 35% eller mindre kan ha nytta av en s k
biventrikulär pacemaker (CRT). Vilken patientgrupp är den som har störst nytta av en
biventrikulär pacemaker?
a) Patienter med högergrenblock
b) Patienter med förlängd PQ-tid
c) Patienter med återkommande ventrikeltakykardier
d) Patienter med vänstergrenblock
19. Vilken är den vanligaste orsaken till lungtransplantation?
a) KOL/Emfysem
b) Lungfibros
c) Cystisk fibros
d) Pulmonell arteriell hypertension (PAH)
20. Tre av nedanstående faktorer utgör kontraindikation för lungtransplantation. En faktor är
det inte.Vilken?
a) Rökning
b) Tumör i sjukhistorien för mer än två år sedan.
c) Nedsatt njurfunktion
d) Svår kardiovaskulär sjukdom
21. Vilken är den vanligaste dödsorsaken efter lungtransplantation?
a) Infektioner
b) Akut rejektion
5
c) Kronisk rejektion
d) Tumörer
22. Vilket av följande organ drabbas INTE vid cystisk fibros?
a) Sinus
b) Lever
c) Mag-tarmkanal
d) Hud
23. Vilken av följande behandling används INTE vid cystisk fibros?
a) Bankningar/lägesdränage
b) Motion/träning
c) Andningsgymnastik
d) Inhalationsantibiotika
24. Svea, 25 år, har sedan tonåren en allergisk rinit utlöst av björkpollen. Om hon äter
hasselnötter, äpple eller päron börjar det klia i munnen. Ibland börjar hon nysa när hon skalar
potatis. Vad kallas det fenomen som sannolikt ligger bakom hennes födoämnesreaktioner?
a) Tilläggsallergi
b) Korsallergi
c) Tvärsallergi
d) Dubbelallergi
25. Vilket av nedanstående påståenden om allergen är korrekt?
a) Hapten är en benämning på ett extra potent allergen
b) Ett allergen är oftast en kolhydrat
c) Ett allergen är oftast ett protein
d) Höga doser av ett allergen krävs för att utlösa en allergisk reaktion
26. Vilket av nedanstående påstående är förenligt med den s.k. hygienhypotesen?
a) Om ditt rum är välstädat minskar risken att utveckla allergi
b) Omfattande vaccinationsprogram har som bieffekt ökad förekomst av allergier
c) Uppväxt på landet medför ökad risk att utveckla allergi, särskilt om du har många
syskon
d) Den ökade förekomsten av allergier beror till stor del på att immunförsvaret får för lite
stimulans av bakterier och andra mikroorganismer
27. Vilket påstående är korrekt avseende intolerans mot NSAID?
a) Om specifikt IgE mot NSAID är negativt behövs ingen ytterligare utredning
b) Pricktest är förstahandmetod vid utredning av intolerans mot NSAID
c) Intolerans mot NSAID är starkt kopplad till nötallergi
d) Utredning består i huvudsak av anamnes och ev. provokationstest
28. Vilket av nedanstående tillstånd kan behandlas med specifik immunterapi
(hyposensibilisering)?
a) Penicillinallergi
b) Getingallergi
c) Skaldjursallergi
d) Intolerans mot NSAID
6
29. Erytema nodosum är ett vanligt förekommande klinisk fynd vid:
a) Idiopatisk lungfibros
b) Organiserande pneumoni
c) Lungcancer
d) Akut sarkoidos - Löfgrens syndrom
30. Vilket av följande alternativ är rätt om idiopatisk lungfibros?
a) Pirfenidone är den enda effektiva läkemedelsbehandlingen
b) Prednisolon är den enda effektiva läkemedelsbehandlingen
c) Azathioprin är den enda effektiva läkemedelsbehandlingen
d) Det finns ingen effektiv behandling
31. Ove är en 74 årig man, tidigare väsentligen frisk men f.d. rökare. Han söker sin läkare
p.g.a. tilltagande andningsbesvär sedan 6-12 månader. Sista två månaderna har han haft
torrhosta. Han har ingen bröstsmärta, inte svullna ben, ingen feber och ingen viktnedgång.
Vid undersökningen är Ove opåverkad, vitala parametrar är normala. Ingen halsvenstas och
hjärtauskultation är normal. Vid lungauskultation hör man torra rassel basalt bilateralt. Det
finns ingen bensvullnad men patienten har trumpinnefingrar. Vad är mest sannolika
diagnosen?
a) Hjärtsvikt
b) Lunginflammation
c) Lungcancer
d) Idiopatisk lungfibros
32. Vanligaste fyndet på spirometri vid interstitiella lungsjukdomar är:
a) Restriktiv spirometri med låg vitalkapacitet (VC) och hög FEV%
b) Restriktiv spirometri med låg vitalkapacitet (VC) och låg FEV%
c) Obstruktiv spirometri med låg FEV%
d) Normal spirometri
33. Hur beskriver man bäst följande blodgaser: PO2 6,8 PCO2 4,8, pH 7,43, BE -2?
a) Uttalad gasutbytesstörning
b) Ren hyperventilation
c) Metabol acidos med sekundär hyperventilation
d) Normal blodgas för en äldre person (”pensionärsrabatt”)
34. Vilken typ av sjukdom passar bäst med följande kombination: Vitalkapacitet 3,2
(förväntat 5,0), FEV1 3,0 (förväntat 3,6), PO2 6,4 PCO2 4,4 pH 7,44 BE -4?
a) KOL
b) Ren hypoventilation hos lungfrisk
c) Obesitas Hypoventilationssyndrom
d) Interstitiell lungsjukdom
35. Greta, 80 år gammal, söker på akuten med andnöd. Läkaren tar en blodgas. Vilken
sjukdom passar bäst in på blodgasen? Vitalkapacitet 2,2 (förväntat 5,0), FEV1 2,1 (förväntat
3,6), PO2 7,7 PCO2 7,7 pH 7,37 BE +7?
a) KOL
b) Interstitiell lungsjukdom
c) Grav hjärtinkompensation
7
d) Neuromuskulär sjukdom med andningsmuskelpåverkan
36.Om inga kontraindikationer föreligger så bör de flesta typ 2 diabetespatienter snart efter
diagnosställandet sättas in på:
a) Insulin till natten
b) Metformin
c) Mixinsulin
d) Sulfonylureapreparat
37. Vem av nedanstående löper störst risk att drabbas av typ 1 diabetes?
a) Någon med släktingar med celiaki och tyreoideasjukdom
b) Någon med släktingar med typ 2 diabetes
c) Någon som är överviktig och röker
d) Någon som har anamnes på svår och kronisk hypoglykemi
38. Vilket beskriver bäst typ 1 diabetes?
a) Insulinresistans sekundärt till obesitas
b) Hyperglykemi som kan behandlas med tabletter eller insulin
c) Autoimmun sjukdom som attackerar betacellerna i pancreas
d) En sjukdom som är vanligare hos barn som dricker komjölk
39. Vilket påstående beskriver bäst skillnaderna mellan typ 1 och typ 2 diabetes?
a) Personer med typ 2 diabetes behöver vanligen lägre insulindoser eftersom de har en
mildare form av diabetes
b) Personer med typ 1 diabetes kan vara asymptomatiska vid diagnostillfället men kan
snabbt utveckla komplikationer
c) Personer med typ 1 diabetes kan öka den endogena insulinproduktionen genom att ta
perorala antidiabetiska preparat
d) Autoimmuna faktorer är mer sannolikt bidragande orsak till typ 1 diabetes än till typ 2
diabetes
40. Vilket av följande tillstånd utgör en kontraindikation för metforminbehandling?
a) Tyreoideasjukdom
b) Hypertriglyceridemi
c) Gikt
d) Grav njursvikt
41. Patienter som står på statinpreparat s:
a) Rapportera muskelsmärta snarast till förskrivande läkare
b) Ta EKG när de haft behandlingen ett år
c) Ta hörseltest innan behandlingen startas
d) Ta behandlingen efter måltid för att undvika gastrointestinala biverkningar
42. Vilket av följande uppräknade tillstånd utgör den största dödsorsaken hos
diabetespatienter?
a) Amputation
b) Njursvikt
8
c) Malignitet i pancreas
d) Hjärtsjukdom
43. Under ett diabetesåterbesök noterar du att patienten börjar svettas och blir skakig. Hon tar
ett p-glukosvärde som visar 2,0 mmol/l. Vilket av följande är mest adekvat åtgärd att vidta?
a) Råd patienten att ta fyra druvsockertabletter
b) Hämta snabbt sköterskan, be henne sätta perifer venkateter och ge 50 ml 30% glukos
iv
c) Ge glukagon i låret
d) Kolla om sockret på mottagningens HemoCue-mätare eftersom du inte riktigt litar på
värdet. Hon borde vara sämre om hon hade så lågt som 2,0.
44. Vilket av följande påståenden är INTE korrekt avseende diabetesketoacidos?
a) Subcutant insulin bör tillföras två timmar efter det att insulininfusionen har avslutats.
Intravenöst givet insulin ”hänger kvar” så länge. Risken för hypoglykemi är därför stor
om du ger subcutant insulin tidigare än så.
b) De tre viktigaste komponenterna i behandlingen är insulin, vätska och kalium.
c) Diabetesketoacidos utlöses ofta av annan sjukdom eller infektion.
d) För snabb blodsockersänkning kan vara riskabel vid behandling av diabetesketoacidos.
45. Vilken av följande patientkategorier löper störst risk att drabbas av diabetesketoacidos?
a) Typ 1 diabetiker med subcutana insulininjektioner (pennor)
b) Typ 1 diabetiker med subcutan insulinpumpbehandling
c) Typ 2 diabetiker med subcutana insulininjektioner (pennor)
d) Typ 2 diabetiker med subcutan insulinpumpbehandling
46. Vilket, av följande föreslagna ställen, är lämpligast att förvara insulinampuller, som
patienten ännu inte använder, på?
a) Långt bak i kylskåpet eftersom insulin måste hållas väl kylt. Det får inte riskera att
förvaras för varmt. Nära kylelementet i kylskåpet är därför bäst.
b) I kylskåpsdörren eftersom man inte får riskera att insulinet fryser.
c) I rumstemperatur
d) Någonstans där det är mörkt eftersom ljus förstör insulin. I en låda i källaren kan
därför vara lämpligt.
47. Vad innebär begreppet kolhydraträkning?
a) Att räkna ut den procentuella andelen kolhydrater så att andelen kolhydrater på
tallriken blir den rätta enligt tallriksmodellen.
b) Att räkna ut hur mycket kolhydrater som patienten behöver ta till den ordinerade
måltidsinsulindosen.
c) Att räkna ut hur mycket kolhydrater som patienten behöver äta totalt på dygnet till den
totala dygnsdosen (direktverkande- och långverkande) insulin
d) Att räkna ut hur mycket kolhydrater som ligger på tallriken så att patienten kan
ordinera sig själv rätt måltidsinsulindos
9
48. Vilket av följande råd tycker du känns klokast att ge till en 24-årig kille med typ 1
diabetes inför en kväll på studentnation i Lund?
a) Drick inte bara alkohol, ät också!
b) Ät inte när du dricker alkohol! Alkoholhaltiga drycker är i sig energirika.
c) Var noga med att ta extra insulin innan du går och lägger dig efter en kväll med
alkoholintag! I annat fall kommer blodsockret att stiga under natten!
d) Alkoholintag bör inte förekomma vid typ 1 diabetes! Det är alldeles för riskabelt!
49. Du står på akutmottagningen i Kristianstad där du tjänstgör som AT-läkare. Det kommer
in en patient, 47 år gammal man, som är hemmahörande i Danmark. Du kan därför inte få tag
på tidigare sjukjournal. Mannen är mycket trött och tagen och har temp 39 grader. Blodtrycket
är lite lågt. Du tillkallar din bakjour. Tillsammans kommer ni fram till att ni misstänker sepsis
och sätter in en bred antibiotikabehandling parenteralt. Patienten är så pass tagen, och nästan
konfusorisk, att han har svårt att redogöra för sin historia. Medföljande hustru berättar att
mannen är i stort sett frisk men av någon anledning som hon inte närmare kan reda ut står på
T Hydrokortison 10 mg + 5mg + 5 mg dagligen. Vilken åtgärd vidtar du?
a) Tredubblar den ordinarie Hydrokortisondosen det närmaste dygnet
b) Ordinerar Hydrokortison iv
c) Kryssar tillfälligt kortisonet i medicinlistan. Kortison befrämjar infektion!
d) Kompletterar antibiotikabehandlingen även med Ketokonazol mot svamp pga
kortisonbehandlingen
50. Du står på akutmottagningen i Växjö. Det kommer in en patient, 23 år gammal kvinna.
Hon är medvetslös. P-glukos uppmäts akut till 0,7 mmol/l. Vilken av nedanstående åtgärder är
FELAKTIG att vidta allra först?
a) Ge 1000 ml 5% glukos som snabb infusion
b) Ge 50 ml 30% glukos som iv injektion
c) Ge 100 ml 30% glukos som iv injektion
d) Ge Glukagon i låre
51. Vilket är det vanligaste hypofysadenomet av följande:
a) ACTH-adenom
b) GH-adenom
c) Endokrint inaktiva adenom
d) TSH-adenom
52. Vid ett tillstånd av hypofysinsufficiens. Vilket hormon bör först substitueras?
a) Thyroidea hormon
b) Tillväxthormon
c) Könshormon
d) Kortisol
53. Vilket symptom ingår INTE i den klassiska symptomtriaden vid feokromocytom?
a) Hjärtklappning
b) Huvudvärk
c) Flush/Värmekänsla
d) Svettningar
10
54. Vilken symptomkombination bör särskilt föranleda screening för primär aldosteronism
a) Hypertoni + osteoporos
b) Hypertoni + hyperglykemi
c) Hypertoni + hypokalemi
d) Hypertoni + hyperkalcemi
55. Vad är förstahandsbehandlingen av primär aldosteronism orsakad av bilateral hyperplasi?
a) Adrenalektomi
b) Alfablockad
c) Kalciumflödeshämmare
d) Mineralkortikoidreceptorantagonist
56. Vilken av följande sjukdomar har högst prevalens i Sverige?
a) Ulcerös kolit
b) IBS
c) Mikroskopisk kolit
d) Crohns sjukdom
57. En 30 årig kvinna kommer på remiss från vårdcentralen. Hon slutade röka för 5 månader
sedan. Sedan 3 månader tillbaka har hon haft lätt ökad avföringsfrekvens och någon enstaka
gång blod. Vid coloskopi ser man en mild inflammationsbild i hela colon. Hb 138 g/l, CRP
1.5 mg/L och albumin 43 g/l. Din bedömning är att patienten har ulcerös kolit. Vilken
behandling är lämplig?
a) TNF-alfa-hämmare (ex. Remicade, infliximab)
b) Oral 5-ASA (ex. Asacol, Pentasa)
c) Azatioprin
d) Metotrexat
58. En 30-årig man söker med 6 månaders anamnes på diarré och buksmärta. Tidigare har han
haft perianala fistlar. Vilken är den mest sannolika diagnosen?
a) Crohns sjukdom
b) Kolonmalignitet
c) Infektiös enterit
d) Ulcerös kolit
59. Var absorberas vitamin B12?
a) Ventrikel
b) Duodenum
c) Distala ileum
d) Kolon
60. En 65-årig kvinna söker för svår klåda. Blodproverna visar förhöjt ALP och GT. Positiva
mitokondrieantikroppar och förhöjd IgM på elfores. Vilken är den mest sannolika diagnosen?
a) Primär biliär cirrhos
b) Primär skleroserande kolangit
c) Autoimmun hepatit
d) Virushepatit
11
61. Vilken är förstahandsbehandlingen vid leverencefalopati?
a) Spironolakton
b) Propranolol
c) Omeprazol
d) Laktulos
62. Vilket av följande laboratoriefynd brukar man inte se vid kronisk leversvikt?
a) Hypokalemi
b) Hypernatremi
c) Anemi
d) Förhöjt PK
63. Vilket blod prov relaterar bäst till leverfunktionen?
a) Bilirubin
b) Albumin
c) ASAT/ALAT
d) PK
64. TIPS (transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt) används ibland för att behandla en
portal hypertension. Vilken bieffekt kan ingreppet ha?
a) Ascitesbildning
b) Leverencefalopati
c) Blödning från esofagusvaricer
d) Hepatorenalt syndrom
65. Chvosteks och Trousseaus tecken ses vid:
a) Hypokalemi
b) Hyperkalemi
c) Hypocalcemi
d) Hypercalcemi
66. Ulkus duodeni behandlas med:
a) enbart antibiotika
b) enbart protonpumpshämmare
c) antibiotika plus protonpumpshämmare x
d) kortison
67. Vid sekundäranemi är MCV som regel:
a) lågt
b) normalt
c) högt
d) MCV-värdet har ingen relation till sekundäranemi
68. Din patient är en tidigare frisk 20-årig man, rökare . Nu har han i flera månader haft
besvär av buksmärtor oftast efter maten och diarré men inget blod. Mycket gaser. Innan du tar
prover gör du en differentialdiagnostisk bedömning. Vilken av nedanstående sjukdomar är
mindre sannolik?
a) IBS
b) Celiaki
12
c) Ulcerös kolit
d) Crohns sjukdom
69. En 70-årig rökande kvinna med frekvent vattnig diarre befinns ha en kollagen kolit
histologiskt. Vilken av följande åtgärder är mindre lämplig?
a) Rökstopp
b) Kontroll av transglutaminasantikroppar
c) Behandling med Azathioprin
d) Behandling med Budesonide kapslar
70. En kvinna i 50 års-åldern kommer in till akutmottagningen med pågående ryckningar i
armar och ben. Är okontaktbar. Bedöms som pågående epileptiskt anfall som inte gått över.
Vilken av följande behandlingar bör i första hand övervägas, som samtidigt tillägg till
diazepam (Stesolid) i.v.?
a) Fenobarbital (Fenemal) iv
b) Fosfenytoin (Pro-epanutin) iv
c) Midazolam (Dormicum) iv
d) Propofol (Diprivan) iv
71. Cerebral infarkt kan ha flera bakomliggande patogenetiska mekanismer. Vilken av
följande brukar räknas som en av de tre vanligaste påvisbara mekanismerna?
a) Akut hjärtinfarkt
b) Carotisdissektion
c) Småkärlssjukdom
d) Sinustrombos
72. En 45-årig kvinna införs medvetslös till akutmottagningen där du är jour. Inga yttre tecken
på skalltrauma. Oklart angående tidigare sjukhistoria. Andning stabil, regelbunden, frekvens
14/minut. Puls 85, Blodtryck 160/90. Pupiller är likstora och ljusreagerande. Dolls test visar
intakta ögonrörelser. Kan lokalisera smärta och därvid röra på extremiteter bilateralt.
Babinskis tecken – stortårna står stilla bilateralt. Muskelsträckreflexer osäkra i övre och nedre
extremiteter. Vilken av följande anledningar till medvetandesänkningen är mest sannolik?
a) Metabol påverkan av hjärnstammen bilateralt
b) Metabol påverkan av storhjärnscortex bilateralt
c) Strukturell påverkan av hjärnstammen bilateralt
d) Strukturell påverkan av storhjärnscortex bilateralt
73. Vad av följande är inte en riskfaktor för kontrastnefropati?
a) hög ålder
b) diabetes mellitus
c) hypoalbuminemi
d) jodallergi
74. Vilken av följande njursjukdomar recidiverar ofta efter njurtransplantation?
a) IgA glomerulonefrit
b) Minimal change glomerulonefrit
c) Polycystisk njursjukdom
d) Membranös glomerulonefrit
13
75. Vilken av följande behandlingar mot hyperkalemi verkar långsammast?
a) Hemodialysbehandling
b) Insulin-glukosdropp
c) Resonium
d) Ventoline inhalation (betastimulerare)
76. En 75 årig kvinna med waranbehandlat FF, diabetes mellitus, hypertoni och knäartros
söker dig på akuten pga sänkt AT sedan en vecka. Hon har dagligen haft flera lösa avföringar
och du bedömer henne kliniskt som dehydrerad. Blodtrycket är 105/65mm Hg och pulsen
ligger på 115 slag/min. Labmässigt ses: Hb 158, Kreatinin 321 (senaste värdet 144 för 4
veckor sedan) K 4,0, Na 144, PK 2,1.
Aktuella mediciner: T Metoprolol (betablockerare) 50mgX1, T Ramipril 10mgX1 (ACEhämmare), T Salures2,5 mgX1 (tiaziddiuretikum), T Naproxen 250mg vb. (NSAID). Du
lägger in patienten för rehydrering. Vad väljer du att göra med med hennes medicinering
närmaste dygnet?
a) Inga ändringar
b) Tillfälligt uppehåll med alla blodtrycksmediciner
c) Tillfälligt uppehåll med enbart Naproxen
d) Tillfälligt uppehåll med Naproxen, Ramipril och Salures
77. En predialytisk kvinna med GFR 12ml/min/1,73m2 söker dig på akuten en sen kväll. Hon
har känd APC-resistens och har i samband med graviditet för 20 år sedan haft en DVT. Hon
klagar över andningsbesvär. Din kliniska undersökning utfaller ua förutom att du bedömer
henne som lätt dehydrerad. EKG är normalt och saturationen ligger på 95% i vila. Du har
svårt att utesluta lungemboli kliniskt ffa med tanke på hennes riskfaktorer. Hur väljer du att gå
vidare?
a) Beställer en akut spiral CT direkt från akuten
b) Ber en UKG kunnig kollega göra ett bedside UKG på akuten och om detta är normalt
skickar du hem patienten.
c) Ger patienten en halv dos fragmin och beställer lungscint till morgonen därpå
d) Kallar på kardiologjouren då du misstänker instabil angina pectoris.
78. Vilken av nedanstående uremibehandlingar har bäst patientöverlevnad?
a) Hemodialys
b) Peritoneal dialys
c) Konservativ uremivård
d) Njurtransplantation
79. En 55 årig hemodialyspatient klagar under natten på kraftig andnöd. Du undersöker
patienten och konstaterar begynnande lungödem. Vilken av nedanstående behandlingar avstår
du ifrån?
a) Nitroglycerin sublingualt
b) Akut hemodialys med ultrafiltration
c) CPAP
d) Infusion albumin 200mg/ml 100ml iv
80. En 30 årig kvinna söker sin husläkare. Hon är tidigare frisk och tar inga mediciner. Hon
sökte akutmottagningen för 3 månader sedan och det visade sig att hon hade njursten som
passerade spontant. Hon har inte haft några besvär sedan dess. Nu senaste veckorna har hon
14
haft det stressigt och känt sig ovanligt trött. Vid efterfrågan tycker hon att det kan vara att hon
har känt sig trött längre tillbaka och att hon även har känt sig lite deprimerad senaste
veckorna. Hon har haft förstoppning och därför försökt dricka rikligt men har även känt sig
törstig. Patienten ter sig lite trött och tagen men i övrigt opåverkat. Patientens symptom
stämmer bäst med en av följande diagnoser:
a) Hyperkalcemi
b) Hyperkalemi
c) Hyponatremi
d) Hypomagnesemi
81. Patienter med njursvikt brukar vanligtvis:
a) Retinera Na+
b) Förlora Na+
c) Förlora K+
d) Förlora H+
82. Anna får regelbunden cytostatikabehandling pga lungcancer. Sedan två timmar är hon inte
sig lik, hängig och matt. Hon tar tempen som är 39 grader. Anna beger sig till akuten för
undersökning. Där finner du ett fullständigt normalt status, frånsett febern. Ett akut kapillärt
CRP är under 10. Vilken är den rimligaste åtgärden nu?
a) Blododla, ta blodstatus, påbörja bredspektrum antibiotika iv utan att invänta provsvar.
Pat läggs in på vårdavdelning.
b) Blododla, ta blodprover men avvakta med antibiotika eftersom CRP är så lågt. Be pat
återkomma vid ev försämring.
c) Blododla, antibiotika iv, blodstatus, överför pat till IVA för fortsatt vård.
d) Eftersom CRP är lågt och kroppsundersökningen inte visar några fokala tecken på
infektion så väljer jag att pat kan komma hem med febernedsättande.
83. Pär söker med näsblödning som han inte lyckats få stopp på själv. Blodprover visar Hb
142, Vita 7 med normal diff, Trombocyter är <5. Vilken av följande åtgärder är den som
gagnar pat minst?
a) Påbörja högdos kortison per os, lägg in pat, ordinera Cyklokapron 1 g per os. Lägg in
pat.
b) Starta kortisonbeh i hög dos, kontakta öronjouren för hjälp med blodstillning. Lägg in
pat.
c) Starta kortisonbehandling, kontrollera om det finns iv gammaglobulin i beredskap på
den avdelning pat lägges in
d) Misstänk benmärgssjukdom. Lägg in pat, ge trombocyttransfusioner och gör
benmärgsundersökning.
84. Oskar har plågats av återkommande febrila urinvägsinfektioner under hösten, som gjort
den dystrare än vanligt. Han känner sig hängig och söker sin husläkare. Blodprover tages som
visar Hb 93, MCV 91 (normalt), S-Fe 3 (sänkt), TIBC måttligt sänkt, CRP 46, Vita 8 med
normal diff, Trombocyter lätt förhöjda. B-vitaminer är bra. Vilken behandling bör du i första
hand föreslå Oskar för att komma till rätta med anemin?
a) Tabl Duroferon 100 mg (eller någon annan järntablett) 1x2
b) Blodtransfusion
c) Åtgärda de återkommande urinvägsinfektionerna
15
d) Inj Erytropoietin 100 mikrogram subcutant 1 x per vecka
85. Låga gammaglobulinnivåer i serum ses ofta hos patienter med:
a) Akut myeloisk leukemi och akut lymfatisk leukemi
b) Kronisk lymfatisk leukemi och myelom
c) Polycytemia vera och essentiell trombocytemi
d) Follikulärt lymfom och diffust storcelligt lymfom
86. Vilket påstående är rätt avseende monoklonal gammopati med oklar signifikans (MGUS)?
a) MGUS är ungefär lika vanligt som myelom
b) MGUS transformerar till myelom hos ungefär 1% per
år
c) Myelomsjukdomen debuterar oftast utan att
föregås av MGUS
d) Patienter med MGUS har oftast symptom från sin Mkomponent
87. Vilket är rätt. Trombocytos är ett vanligt fynd:
a) Vid myeloproliferativ sjukdom
b) Vid akut blödning
c) Vid talassemi
d) Efter splenektomi
88 Ett alternativ är korrekt. Det känsligaste provet för att påvisa hemolys är:
a) Retikulocyter
b) Coombs direkta test
c) Haptoglobin
d) Bilirubin
89. Normala stam- och progenitorceller identifieras i flödescytometri genom antikropp mot
ytmarkör:
a) CD49
b) CD34
c) CD45
d) CD3
90. En vanlig genetisk avvikelse i polyctemia vera är mutation av:
a) JAK2
b) MPL
c) Calreticulin
d) FLT3
91. Vilken av följande är inte ett vanligt fynd i polycytemia vera:
a) Leukocytos
b) Trombocytos
c) Lymfocytos
d) Neutrofili
92. Ett typiskt fynd i järnbristanemi är:
16
a)
b)
c)
d)
Ökad järnmättnad
Ökad hepcidin
Ökad löslig transferrinreceptor
Ökad ferritin
93. Vid myelodysplastiskt syndrom finns det typiskt dysplasi inom följande linjer förutom
en; vilken?
a) Erytropoes
b) Lymfopoes
c) Granulopoes
d) Trombopoes
94. Indikationer för att starta behandling mot myelom är följande, förutom en:
a) Hyperkalcemi
b) Anemi
c) M-komponent i plasma över 30 g/L
d) Osteolytiska härdar i skelettet
95. Fragmentering av röda blodkroppar är ett typiskt fynd i ett av följande tillstånd:
a) Autoimmun hemolytisk anemi
b) Trombotisk trombocytopen purpura
c) Kronisk lymfatisk leukemi
d) Myelodysplastiskt syndrom
96. Autoimmun hemolytisk anemi är en typisk komplikation i en av följande blodsjukdomar:
a) Myelofibros
b) Myelodysplastiskt syndrom
c) Kronisk lymfatisk leukemi
d) Kronisk myeloisk leukemi
97. En patient har normalt hemoglobin, normalt antal leukocyter , men högt antal trombocyter
i blodet och JAK2 V617F mutation. Vilken är den mest sannolika av följande diagnoser?
a) Sekundär trombocytos
b) Essentiell trombocytos
c) Myelodysplastiskt syndrom
d) Kronisk myeloisk leukemi
98. Vid hypercalcemi är den typiska EKG-förändringen? Ett alternativ är korrekt.
a) Förlängd QTc-tid
b) Förkortad QTc-tid
c) Sinustakykardi
d) Högergrenblock
99. Hos patienter som söker för plötslig medvetandeförlust, ”svimning”, på akutmottagningen
är en orsak viktigare än andra att identifiera. Vilken?
a) Emotionellt/vasovagalt syncope
b) Epilepsi
c) Arytmi
d) Ortostatism
17
100. Vid akut lungemboli är trombolys en kraftfull men riskabel behandling. Vid vilket
enskilt tillstånd nedan är trombolys i regel starkt indicerad?
a) Hypoxi med aB-SaO2 < 94%
b) Dyspné med andningsfrekvens > 20
c) Chock med hypotension
d) Sinustachykardi > 100 slag/min
101. Laktatacidos kan ha många orsaker. Vilket av nedanstående tillstånd ger vanligen inte
laktatacidos?
a) Anemi
b) Kolmonoxidförgiftning
c) Chock med hypotension
d) Svårt astma-anfall
102. På akuten är det viktigt att tidigt identifiera svår metabol acidos. Vilket av nedanstående
tillstånd ger som regel inte metabol acidos?
a) Svår njursvikt
b) Pneumothorax
c) Metanolförgiftning
d) Diabetisk ketoacidos
103. Vilket av nedanstående tillstånd ger vanligen inte respiratorisk acidos?
a) Exacerbation av KOL
b) Överdos av morfin
c) Ångest
d) Aspirationspneumoni
104. En 82-årig kvinna med grav KOL och hjärtsvikt (EF 30%) behandlas för en akut
hjärtinkompensation, vilken har krävt långvarig behandling med höga doser intravenöst
loopdiuretika. Vad skall du vara speciellt observant på under behandlingstiden, inte minst
med tanke på patientens lungsjukdom?
a) Viss risk för metabol acidos med kompensatorisk hypoventilation
b) Viss risk för metabol alkalos med kompensatorisk hyperventilation
c) Viss risk för metabol alkalos med kompensatorisk hypoventilation
d) Viss risk för hyperventilation med åtföljande respiratorisk acidos
105. En 22-årig tidigare frisk icke-rökande man söker för plötsligt insättande
andningskorrelerad bröstsmärta, andfåddhet och lättare torrhosta. Ingen hereditet för hjärteller lungsjukdom framkommer. Förutom en lätt vilodyspné ter sig patienten relativt
opåverkad utan perifera inkompensationstecken eller tecken på djup ventrombos. Hjärtat
auskulteras med regelbunden rytm 90/min utan bi- eller blåsljud Vid lungauskultation noteras
nedsatt andningsljud generellt över vänster sida med hypersonor perkussionston. Buken
palperas ua. Blodtryck 120/60 mmHg. Vilken diagnos misstänker du i första hand utifrån
anamnes och status?
a) Perifer lungemboli
b) Pleurit med exudat
c) Pneumoni
d) Pneumothorax
18
106. En tidigare väsentligen frisk 33-årig kvinna inkommer akut med feber och nedsatt
allmäntillstånd. Han klagar på frossbrytningar och ryggvärk. Vid undersökning noterar du att
patienten är blek trots feber (38.5 C), ter sig andningspåverkad (andningsfrekvens 35/min)
samt uppvisar låg syresättningen (SpO2 87%). Hjärtat auskulteras med regelbunden hjärtrytm
110/min utan bi- eller blåsljud, blodtrycket uppmäts till 90/55 mmHg. Lungorna auskulteras
utan säkra biljud och buken känns mjuk och oöm. I blodproverna noterar du, bland annat, ett
CRP på 310 och vita på 18. Vilka varningstecken för svår sepsis kan identifieras hos denna
patient?
a) Feber > 38 C, tresiffrigt CRP och leukocytos
b) Feber > 38.5 C, puls > 100/min och blodtryck ≤ 90 mmHg systoliskt
c) Feber > 38.5 C, andningsfrekvens ≥ 30/min och blodtryck ≤ 90 mmHg systoliskt
d) Blodtryck ≤ 90 mmHg, andningsfrekvens ≥ 30/min och saturation ≤ 90%
107. 82-åriga Agnes inremitteras akut från äldreboendet p.g.a. nedsatt allmäntillstånd, då hon
sista veckan blivit sängliggande p.g.a. buksmärta och kräkningar. I status noteras en
andningsfrekvens på 8/min och saturation 93% med 2 l syrgas på grimma. Puls 110/min. BT
100/65. Torra slemhinnor. Afebril. Cor et pulm u.a., buken är spänd och ömmande. Blodgaser
visar pH 7.56, pCO2 7.6 kPa, pO2 12.0 kPa och BE +15. Bedöm syra-basrubbningen!
a) Respiratorisk alkalos med metabol kompensation
b) Metabolisk alkalos med respiratorisk kompensation
c) Respiratorisk acidos med metabol kompensation
d) Metabolisk alkalos utan respiratorisk kompensation
108. En av följande patientgrupper bör absolut inte behandlas med warfarin, vilken?
a) Ammande kvinnor
b) Gravida kvinnor
c) Patienter med BMI > 30
d) Patienter med GFR < 45
109. För vilket av följande preparat som används vid behandling av venös tromboembolism
finns idag en registrerad och kliniskt tillgänglig specifik antidot?
a) Rivaroxaban
b) Dabigatran
c) Enoxaparin
d) Warfarin
110. Vilken av nedanstående undersökningar är relevant att bedöma när du tar ställning till
om en patient med lungembolisering skall trombolyseras?
a) Blodtrycksmätning
b) Datortomografi av lungartärerna
c) EKG och UKG
d) Samtliga ovanstående
111. K vitamin beroende koagulations faktorer är viktiga för en bra hemostas. Vid tex DVT
används Warfarin som långtidsbehandling. Du skall förklara för patient hur warfarin fungerar
och bla informera om vilka faktorer som påverkas. Vilka är de k-vitaminberoende faktorerna
som påverkas av warfarin?
a) FVIII
b) FII, FX FVII
19
c) FXIII
d) FV, FIX
112. Nya perorala antikoagulantia sk NOAC finns nu för behandling av tex DVT i benet. Vad
är fördelen med dessa jämfört med tex traditionell behandling med LMH och warfarin?
a) Bättre än LMH och warfarin, kan kontrolleras med INR provtagning
b) Behöver ej monitoreras med INR, lika god effekt som LMH o warfarin
c) Måste monitoreras, men har bättre effekt än LMH och warfarin
d) Kräver ingen uppföljning och har bättre effekt än LMH och warfarin
113. De två vanligaste symtombildernas vid lungemboli är:
a) Andnöd och smärta
b) Chock och andnöd
c) Hjärtsvikt och smärta
d) Hjärtsvikt och andnöd
114. D-dimer är en nedbrytningsprodukt som tyder på att blodkoagulationen har varit
aktiverad. Vilket påstående är riktigt av dessa?
a) Ett positivt D-dimer test innebär alltid oavsett patientens symtom att en trombos
föreligger
b) Ett negativt D-dimer test på en gravid patient gör att man kan utesluta DVT i höger
ben, om det är svullet.
c) Tillsammans med tex Wells score kan ett negativt D-dimer göra att man ej behöver
driva DVT diagnostik vidare
d) D-dimer är ett bra test är förutsäga storleken på en venös trombos i benet. Dvs lågt
värde liten trombos, högt värde stor trombos
115. Vilket av följande påståenden är korrekt t angående vena cavafilter (VCF)?
a) VCF har visats förebygga ny DVT i nedre extremiteten genom att inducera mer
gynnsamma flödesförhållanden
b) VCF kan användas som profylax mot LE hos patienter med DVT som av olika
anledningar inte kan antikoaguleras
c) VCF är en enkel och billig engångsåtgärd som kan reducera totalkostnaden för
omhändertagande av patienter med DVT och LE genom att läkemedelskostnaden
sjunker
d) VCF är kontraindicerat hos fertila kvinnor
116. Vilket målvärde gäller för behandling av för högt blodtryck vid normal risk enligt
Läkemedelsverkets rekommendationer 2014?
a) 150/100 eller lägre
b) 140/90 eller lägre
c) 160/90 eller lägre
d) 130/80 eller lägre
117. När ska man tänka fibromuskulär dysplasi som orsak till hypertoni?
a) Vid känd aterosklerotisk sjukdom
b) Hög ålder och behov av minst 3 blodtryckssänkande läkemedel
c) Ung kvinna utan riskfaktorer eller hereditet för hypertoni
20
d) Vid attackvis förlöpande hypertoni
118. Vid intoxikation med en av nedanstående substanser saknas specifik antidot. Vilken?
a) Bensodiazepiner
b) Opiater
c) Paracetamol
d) Salicylat
119. Vid intoxikation med en av nedanstående substanser är det kontraindicerat att framkalla
kräkning. Vilken?
a) Arsenik
b) Bensin
c) Cyanid
d) Klorokin
120. Varför är det farligt att höja en för låg natriumnivå i blod med mer än 10 enheter per
dygn?
a)
b)
c)
d)
Risk för ödem
Risk för svår törst
Risk för pontin myelinolys
Risk för störd cerebral cirkulation pga påverkan på baroreceptorer