ÅRSRAPPORT 2014 - Sparbanken Syd

ÅRSRAPPORT 2014
VERKSAMHETSÅR 188
INNEHÅLL
3 Året i korthet
4 VD har ordet
7 Ordförande har ordet
8 Vice VD har ordet
9 Finansiella rapporter
10 Fem år i sammandrag
12 Resultaträkning
13 Balansräkning
14 Kapitalrelation
16 Styrelse och revisorer
17 Bankledning
18 Affärsledning
19 Huvudmän och råd
SPA RBA NKE N SY D 2014 | Å R E T I KO RT HET
Året i korthet
Årets rörelseresultat uppgick till 34 Mkr (81 Mkr)
Den totala affärsvolymen ökade 2,6 % (2,0 %)
och uppgår till 25,2 Mdr (24,6 Mdr)
Räntenettot ökade under 2014 med 3 % (3 %)
Provisionsnettot ökade under året med 1 % (10 %)
Kreditförluster har belastat året med 18 Mkr (20 Mkr)
Bankens totala kostnader före kreditförluster och
nedskrivningar minskade med 1,7 % (4,6 %)
Kapitalbasen ökade med 316 Mkr (125 Mkr) och uppgår till 1 249 Mkr
(933 Mkr) och eget kapital uppgår till 1,2 Mdr (1,2 Mdr)
300 Mkr i obligationslån och 150 Mkr i efterställt obligationslån har emitterats
Sparbanken Syds stiftelse har under året delat ut 2 Mkr (1,6 Mkr)
Sparbanken har under året bl. a arrangerat Stora Idrottsdagen,
Tillväxtdagen och Investeradagen
Sparbanken sponsrade under 2014 ett 100-tal föreningar inom
verksamhetsområdet
3
4
V D H A R O RDE T | SPAR BANKEN SYD 2 0 1 4
VD Susanne Kallur summerar 2014
Banken som går ­
mot strömmen
Efter ett turbulent år på den skånska bankmarknaden är vi stärkta i vår övertygelse om att Sparbanken Syd har en viktig roll att fylla. Vi representerar en
småskalighet och en mer personlig bankrelation som allt fler konsumenter
uppskattar. Som äkta sparbank ingår vi i det lokala kretslopp som skapar
hållbar tillväxt.
En stärkt position
Trygg finansiell ställning
Under 2014 ritades den skånska bankkartan om. Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre lokala
banker bildade Sparbanken Skåne. Sparbanken Öresunds
upplösning påverkade vårt gemensamma utvecklingsarbete, men gav oss samtidigt möjlighet att inleda nya relationer. Sparbanken Syd har idag en starkare position än vad
vi hade för ett år sedan, med ett tätare samarbete med IT-­
leverantören SDC, Skandinavisk Data Center A/S och flera
andra samarbetspartners.
Vår finansiella ställning är mycket stark och vår intjäning
har under det gångna året utvecklats positivt, samtidigt
som arbetet med kostnadskontroll fortsatt i rätt riktning.
Vår starka kapitalposition ger oss möjlighet att verka
långsiktigt och driva en sund bankverksamhet som skapar
trygghet, både för våra kunder och för våra samarbetspartners. Med grund i vår finansiella ställning där vi med god
marginal uppfyller de nya kapitalkrav som införts under
2014 kan vi bevara vår stabilitet samtidigt som vi ökar vår
lönsamhet.
Försiktig tillväxt
Finansiellt har det gångna året präglats av en försiktig
tillväxt med positiv utveckling av privatkonsumtion och
ökad efterfrågan på bolån. Näringslivet har varit något mer
avvaktande och investeringsviljan har inte blommat ut. Vi
har upplevt en geopolitisk oro som fått konsekvenser även
i vår region, där sanktionerna mot Ryssland har drabbat
lantbruket med mjölkbönderna i spetsen. Räntepolitiken
har inneburit ett pressat räntenetto och ökad konkurrens
om kunderna. Vi har mött dessa utmaningar med att arbeta
aktivt och strukturerat och på så sätt lyckats bibehålla en
positiv utveckling av räntenettot.
Spännande samarbeten
För att ytterligare stärka vårt erbjudande mot kund har vi
under 2014 utvecklat nya samarbeten med bl.a. Landshypotek och Den Norske Bank. Vår partner på IT-sidan, Skandinavisk Data Center A/S, har valt en tydlig nordisk strategi
vilket har öppnat för samverkan med bl.a. Skandiabanken.
Som självständig bank har vi den unika förmånen att välja
de partners vi anser bäst inom respektive område. För att
säkerställa kvalitén i våra samarbeten genomför vi kontinuerlig kompetensutveckling tillsammans med våra partners.
Detta innebär att våra kunder alltid har tillgång till den
senaste kunskapen och det starkaste utbudet.
6
V D H A R O RDE T | SPAR BANKEN SYD 2 0 1 4
Vi är sprungna ur ett uppdrag att skapa
hållbar tillväxt, vilket ger oss en unik
position på marknaden.
Ökad kundtillströmning
Sparbanken Syd representerar ett unikt alternativ på den
svenska bankmarknaden. Vi erbjuder en småskalighet
och en personligare bankrelation som värdesätts. Under
året har vi har sett en ökad tillströmning av nya såväl som
gamla kunder, som till följd av den rörelsen den skånska
bankmarknaden upplevt valt att återvända. Som en äkta
sparbank kan vi erbjuda kundnytta förenat med lokal samhällsnytta och när kunderna blir medvetna om hur vi skiljer
oss från andra banker, tror jag att valet är enkelt.
En mer tillgänglig bank
Under de senaste åren har Sparbanken Syd arbetat mot
att bli en enklare och mer tillgänglig bank för kunderna. En
av våra styrkor är kombinationen av analoga och digitala
kanaler. Många banker väljer bort bankkontoret till förmån
för digitala kanaler. För oss är kontoren fortsatt centrala:
under 2015 öppnar vi ett helt nytt kontor i Lomma och vi
flyttar vårt Malmökontor till kundvänligare och mer lätt­
tillgängliga lokaler. Genom att satsa på att ha sparbanks­
chefer på varje kontor har vi stärkt bankens engagemang
i lokalt näringsliv och föreningsliv. Mobil-och Internetbanken fortsätter att vara en viktig kanal men jag tror att även
Telefonbanken har framtiden för sig. Här får man en personlig service utan att behöva besöka kontoret.
Change och det Naturliga steget i syfte att i skolor genomföra aktiviteter där förståelse för hållbarhet ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv tränas och
sprids.
En engagerad bankpartner
2014 har varit ett år då vi noga granskat varje del i banken
för att säkerställa att vi har den styrka som krävs i marknaden. Vi vet att vi har den finansiella styrkan men lika avgörande är vår personal och våra samarbetspartners.
Det är en fantastisk känsla att kunna öppna ett nytt
kontor i en tid när andra banker stänger ner. Vi vill gärna
öppna fler kontor och därför är vårt mål att öka medvetenheten hos konsumenten om vad vi står för: Att man får
en personlig och engagerad partner för hela sin ekonomi
när man väljer oss. Att vi är ett starkt alternativ till storbankerna och en bank där kundnytta och samhällsnytta är
sammanflätade drivkrafter.
Vi har sedan starten 1827 främjat sparande och ekonomisk utveckling och alltid vågat vara banken som går mot
strömmen. Jag är övertygad om att Sparbanken Syd med
sitt mod och jäklar anamma kommer fortsätta attrahera
både kunder och kompetenta medarbetare.
För ett hållbart samhälle
Sparbanksidén är sprungen ur ett uppdrag att skapa hållbar tillväxt för våra kunder och verksamhetsområden, med
fokus på hushållning av ekonomiska resurser. Vi vill vidga
begreppet till att omfatta hushållning av miljömässiga,
sociala och mänskliga resurser.
Tillväxt Syd, vår satsning för företag i regionen, har
under året genomfört en seminarieserie med olika tema
inom hållbarhet. Därtill har samarbete inletts med We
Susanne Kallur
Verkställande direktör
SPA RBA N KE N SY D 2014 | OR D FÖR A N D E H A R O R D ET
Hans Boberg, Styrelseordförande
Ny bygger vi
framtidens
sparbank
Som Sveriges äldsta äkta sparbank lever vi sparbanksidén varje dag. ­
Vi finns till för våra kunder och lägger allt vårt fokus på verksamhetsområdet.
Nu påbörjar vi det viktiga strategiarbete som lägger grunden för framtidens
Sparbanken Syd.
En ny framtidskarta
Främjar utveckling
Det gångna året blev oväntat intensivt för Sparbanken
Syd. Försäljningen av Sparbanken Öresund betydde slutet för vårt gemensamma it-bolag. Denna skilsmässa sker
dock under goda och ordnade former och innebär att vi nu
ges möjlighet att rita vår egen framtidskarta.
En stor del av året präglades därför av en grundlig analys av ekonomi, värderingar, nya samarbeten och vad som
är vårt uppdrag. Analysen ledde fram till beslutet att fortsätta driva en fristående och äkta sparbank med huvudkontor i Ystad.
Vi har en lång tradition av att bidra till vår bygd och vinsten
stannar här. Under 2014 delade vår stiftelse ut 2 miljoner
kronor till projekt inom skola, kultur och idrott. För närvarande är det årliga bidraget 5 % av bankens vinst, vilket gör
att vi stolt kan säga att vi ger återbäring till den region där
vi är verksamma. Förhoppningsvis kan det, i takt med att
bankens lönsamhet ökar, bli mer i framtiden.
Ett annat viktigt bidrag är våra tre årliga event som syftar till att främja utveckling i regionen: Stora Idrottsdagen,
Tillväxtdagen och Investeradagen.
Tillsammans med kommunerna i sydöstra Skåne har vi
skapat Tillväxt Syd, ett fristående projekt som hjälper mindre och medelstora företag att skapa tillväxt.
Att möta utmaningar
Styrelsens bedömning är att banken kan hantera de utmaningar som fortsatt självständighet innebär, exempelvis i
form av it-kostnader och omfattande regelverk, med fortsatt lönsamhet.
Vi har nu en direktkanal till vår it-leverantör SDC, Skandinavisk Data Center A/S, vilket ger oss en bra dialog och
bättre kontroll över våra it-kostnader.
När det gäller lönsamhet anser vi att ett avkastningskrav på 4 och 8 % på eget kapital är rimligt och även marknaden har gett oss kvitto på vår stabilitet genom vårt obligationsprogram.
Basen för Sparbanken Syd fortsätter att vara Ystad
Österlen, det är här vi har rötterna och vår kärnmarknad.
Kronan på trädet växer men rötterna står stadigt i regionens mylla.
Viktigt strategiarbete
Styrelsen har precis påbörjat ett långsiktigt strategiarbete som ska lägga grunden för de kommande fem åren.
Nu behöver vi bli ännu bättre på att tydliggöra och kommunicera sparbanksidén. Vi är inte billigast, men vår ambition är att vi ska vara den bästa banken för våra kunder
och för verksamhetsområdet.
De kommande åren blir några av de viktigaste i bankens
historia. Vi står på helt egna ben och ska utveckla formerna
för framtidens sparbanksverksamhet. Detta kommer att
innebära utmaningar, men det är också en oerhört spännande tid och jag övertygad om att vi kommer att lyckas.
7
8
V I CE VD HAR O RDE T | SPARBANKEN SYD 2 0 1 4
Hans Nelfelt, vice VD
Samarbete
skapar
möjligheter
Sparbanken Syd ska vara bäst framförallt på två saker: rådgivning och att
vara en äkta sparbank. Det är här vi verkligen skiljer oss från affärsbankerna.
Men för att kunna erbjuda våra kunder en komplett bankservice behöver vi
välja rätt partners på en rad områden.
Alternativ till affärsbankerna
Som äkta sparbank har vi inga aktieägare och behöver inte
ta hänsyn till kortsiktiga vinstintressen och bonusförväntningar. Vår uppgift är att verka för en sund ekonomi, främst
för våra kunder men också för samhället i stort. Vi tror på
denna ursprungliga sparbanksidé och att det är en typ av
bank som behövs som alternativ till de stora affärsbankerna.
Komplex värld kräver rätt partners
Vår utmaning är att det idag är betydligt mer komplext och
krävande att driva bank än bara för några år sedan. Vi vill
kunna erbjuda alla de tjänster våra kunder förväntar sig av
en bank: allt från mobilbank och SWISH till traditionell rådgivning och klassiska sparkonton. Detta ställer stora krav
på processer och it-stöd samtidigt som närheten till våra
kunder och en lokal förankring fortfarande är hjärtat i vår
verksamhet.
Lösningen på problemet är att hitta bra samarbetspartners utan att behöva ge upp sparbanksidén.
att hitta tillräckligt bra lösningar på egen hand. Resultatet
har blivit en rad nya samarbeten. Samarbeten som gör det
möjligt för oss att fokusera på att vara en bra partner för
våra kunder samtidigt som vi kan dela på kostnaderna för
bankinfrastrukturen med andra aktörer.
Delade kostnader
Vår viktigaste samarbetspartner är SDC, Skandinavisk Data
Center A/S. SDC är en medlemsägd it-partner för mindre
och medelstora finansiella företag i Norden. Sedan starten på 1960-talet har bolaget växt i takt med att kostnaderna för att driva bank har ökat. Senare års satsning på
den nordiska marknaden har lett till att SDC idag hanterar
sammanlagt 3 miljoner bankkunder åt 125 olika banker i
hela Norden.
Vi kommer nu att lägga över en mycket större del av
vår it-infrastruktur på SDC. Genom att dela utveckling och
kostnader på it-sidan med 125 andra banker kan vi ge våra
kunder ett fullgott alternativ till storbankernas erbjudande.
Skandinavisk Data Center A/S i korthet
Fördjupade samarbeten
När Sparbanken Öresund under 2014 försvann från den
skånska bankmarknaden innebar det även slutet för vårt
samarbete kring processer och it-stöd. Det gav oss anledning att göra en grundlig analys av våra förutsättningar
•Utveckling och drift av bankapplikationer
•Gemensam nordisk plattform anpassad till nationell lagstiftning och språk
•Har arbetat med finansiell it sedan 1960-talet
•Servar 125 nordiska banker och 3 miljoner bankkunder
SPA RBA NKE N SY D 2014 | F I N A N SI E L L A R A P P O RTER
Total affärsvolym, tkr
2014-12-31
Inlåning från allmänheten
5 945 069
Fonder
4 253 711
Försäkringar
1 525 909
Värdepapper
Affärsvolym
Garantier 0,08 %
Finansutlåning 0,25 %
Bolån
980 019
Totalt Spara
Bev.kre
12 704 708
Utlåning till allmänheten
6 427 709
Beviljad men ej utnyttjad kredit
630 217
Bolån
Beviljad men ej
utnyttjad kredit
2,50 %
21 337
Finansutlåning
63 063
Totalt Låna
Bolån
21,34 %
Inlåning från
allmänheten
23,56 %
Utlåning
Värdepapper
Utlåning till
allmänheten
25,47 %
5 385 107
Garantier
9
Fonder
16,86 %
Försäkringar
Fonder
12 527 433
Totala Affärsvolymer
Värdepapper
3,88 %
25 232 141
Försäkringar
6,05 %
Inlåning
Finans
Garantier
Affärsvolymer, Spara
Affärsvolymer, Låna
Garantier 0,17 %
Inlåning från
allmänheten
46,79 %
Fonder
33,48 %
Finansutlåning 0,50 %
Fonder
Finansutl
Värdepapper
Garantier
Försäkringar
Bolån
42,99 %
Bolån
Utlåning till
allmänheten
51,31 %
Fonder
Bev.men
Utl.allm
Försäkringar
12,01 %
Värdepapper
7,71 %
Beviljad men ej
utnyttjad kredit
5,03 %
Volymer i egen balansräkning
Inlåning i tkr
Utlåning i tkr
Kreditinstitut
341 995
Övrigt
928 146
Kreditinstitut
Flerfamiljsfastighet
866 171
Jordbruksfastighet
1 781 142
Obligationer
500 000 Certifikat
169 818
Efterställda
obligationer
150 000
Övrigt
Företagsinteckning
365 229
Näringsfastighet
1 171 657
Villa och
fritidsfastighet
1 315 365
Kreditinstitut
147 322
Allmänhet
Efterst
Företags
Certif
Näringsf
Oblig
Jordbr
Flerfam
VillaFast
Allmänhet
5 945 069
Kredit
10
F I N AN S IE LLA RAP P O RTER | SPARBANKEN SYD 2 0 1 4
FEM ÅR I SAMMANDRAG
Nyckeltal
20142013201220112010
Volym
Affärsvolym 31 december, Mkr
25 23224 59124 10822 89522 739
förändring under året, %
2,6%2,0%5,3%0,7%0,1%
Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer
Kapital
Soliditet
Beskattat eget kapital +78% av obeskattade reserver i % av balansomslutningen *
14,5%
14,5%
13,0%
12,5%
13,2%
Total kapitalrelation
Kapitalbas/riskvägda tillgångar
20,8%15,7%13,1%10,7%12,6%
Resultat
Placeringsmarginal
Räntenetto i % av MO
2,3%
2,3%
2,0%
2,1%
1,7%
Rörelseintäkter/affärsvolym
Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym
1,1%
1,5%
1,5%
1,1%
1,1%
Röreseresultat/affärsvolym
Rörelseresultatet i % av genomsnittlig affärsvolym
0,1%
0,3%
0,2%
-0,3%
-0,2%
Räntabilitet på eget kapital
Rörelseresulatet efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital
2,3%
5,5%
3,0%
-5,2%
-3,4%
Avkastning på tillgångar
Nettovinsten i relation till balansomslutningen
0,3%
1,0%
0,5%
-0,7%
-0,5%
K/I tal före kreditförluster
Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar
i relation till räntenetto + rörelseintäkter
0,81
0,65
0,68
0,92
1,18
K/I tal efter kreditförluster
Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar
i relation till räntenetto + rörelseintäkter
0,88
0,77
0,88
1,31
1,20
Osäkra fordringar och kreditförluster
Reserveringsgrad för osäkra fordringar
Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto
52%
34%
41%
72%
48%
Andel osäkra fordringar
Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker)
0,8%
1,7%
0,8%
0,7%
0,5%
Kreditförlustnivå
Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten och kreditinstitut
(exkl banker)
0,3%0,3%0,4%1,4%0,1%
Övriga uppgifter
Medelantal anställda
Antal kontor
136138147144157
66667
Nyckeltalen för 2010 påverkas av kostnadsföring av IT-projekt.
* Beräkningen av soliditet för åren 2010-2011 består av Beskattat eget kapital + 73,7% av obeskattade reserver
SPA RBA NKE N SY D 2014 | F I N A N SI E L L A R A P P O RTER
20142013201220112010
Resultaträkning, tkr
Räntenetto
Provisionsnetto
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga intäkter
Summa intäkter
Allmänna admininstrationskostnader (1)
Övriga kostnader (2)
Kreditförluster
Summa kostnader
Värdeförändring på finansiella tillgångar
Rörelseresultat
Bokslutsdispositioner
186 132181 305176 034179 162143 344
81 63280 48973 15271 04273 607
1 729
81 829
88 093
-10 379
22 476
10 32013 57219 69412 15918 703
279 813357 195356 973251 984258 130
-205 144-208 791-215 184-210 559-280 228
-21 438-21 663-26 316-20 492-24 636
-18 306-19 899-26 177-98 116 -5 584
-244 889-250 353-267 677-329 166-310 448
-895
-26 000
-45 000
-
-
34 029 80 842 44 296-77 182-52 318
-
-
1 984471105
Skatter
-6 183 -3 077
Årets resultat
27 846 77 765 45 901-60 634-39 739
-37816 07712 474
Balansräkning, tkr
Kassa
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning till allmänheten
Förändring i verkligt värde på räntesäkrande poster i portföljsäkring
277 89142 90953 23540 75451 369
341 995
790 874 1 463 890
946 696 1 080 867
6 427 7096 243 8866 560 4286 790 0176 782 639
-
-
35
1 537
1 527
Räntebärande värdepapper
853 995
613 29660 45057 97994 478
Aktier och andelar
141 107143 517247 167450 030413 092
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
1 352 5 269 8 53612 32916 123
19 06416 66216 87218 34320 948
Övriga tillgångar
133 124113 983197 275116 868115 359
Summa tillgångar
8 196 2377 970 3968 607 8878 434 5548 576 402
Skulder till kreditinstitut
147 322297 832645 444590 377484 955
Inlåning från allmänheten
5 945 0696 094 0166 489 1416 355 9096 306 059
Emitterade värdepapper
Övriga skulder
Avsättningar, skatteskuld
Efterställda skulder
Summa skulder och avsättningar
Obeskattade reserver
669 818339 797259 625356 935577 632
93 34379 70696 73364 55364 575
---
9 976
12 315
150 000---7 005 5526 811 3527 490 9447 377 7517 445 536
-
-
-2 1592 630
Eget kapital
1 190 6841 159 0441 116 9431 054 6451 128 236
Summa skulder, avsättningar och eget kapital
8 196 237 7 970 396 8 607 887 8 434 554 8 576 402
1) Varav kostnad för byte av IT-plattform
-
-
-
-
2) Inklusive avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar
85 753
11
12
F I N AN S IE LLA RAP P O RTER | SPARBANKEN SYD 2 0 1 4
RESULTATRÄKNING
(TSEK)
20142013
Jan-DecJan-Dec
Ränteintäkter
246 714272 916
Räntekostnader
-60 583-91 612
Räntenetto
186 132181 305
Erhållna utdelningar
Provisionsintäkter
Provisionskostnader
8 816
12 817
96 95893 981
-15 327-13 492
Nettoresultat av finansiella transaktioner
1 729
Övriga rörelseintäkter
1 504
755
279 813
357 195
Summa räntenetto och rörelseintäkter
81 829
Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader före kreditförluster
-205 144
-208 791
-5 881
-5 751
-15 557
-15 912
-226 583
-230 454
Resultat före kreditförluster
53 230
126 740
Kreditförluster, netto
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
-18 306
-19 899
-895
-26 000
34 02980 842
Skatt på periodens resultat
-6 183
-3 077
Periodens resultat
27 846
77 765
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
20142013
Jan-Dec
Jan-Dec
Periodens resultat
27 846
77 765
Övrigt totalresultat
Poster som ska återföras till resultatet
Periodens förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas
Årets avyttringar av finansiella tillgångar som kan säljas
Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
5 922
33 609
-890
-66 868
763
-405
Periodens övriga totalresultat
5 795
-33 664
Periodens totalresultat
33 641
44 101
SPA RBA NKE N SY D 2014 | F I N A N SI E L L A R A P P O RTER
13
BALANSRÄKNING
(TSEK)
20142013
31-dec31-dec
Tillgångar
Kassa 277 891
42 909
Utlåning till kreditinstitut
341 995
790 874
Utlåning till allmänheten
6 427 709
6 243 886
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
853 995
613 296
Aktier och andelar 134 107
116 817
Aktier och andelar intresseföretag
7 000
26 700
Immateriella anläggningstillgångar
1 352
5 269
Materiella tillgångar – Inventarier
7 357
4 647
Materiella tillgångar - Byggnader och mark
11 707
12 015
Uppskjuten skattefordran
46 900
52 890
Övriga tillgångar
63 868
33 136
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
22 356
27 957
8 196 237
7 970 396
Summa tillgångar
Skulder och Eget kapital
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten
Emitterade värdepapper
147 322
297 832
5 945 069
6 094 016
669 818
339 797
Övriga skulder 54 808
39 195
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 535
40 511
Efterställda skulder
Summa skulder
150 000
-
7 005 552
6 811 352
Obeskattade reserver
Reservfond
1 075 544999 779
Fond för verkligt värde
87 294
Årets resultat
27 846
81 500
77 765
Eget kapital
1 190 684
1 159 044
Summa skulder, obeskattade reserver och eget kapital
8 196 237
7 970 396
Poster inom linjen
Ställda säkerheter
-
-
Ansvarsförbindelser
- Garantier
21 337
17 731
- Övriga ansvarsförbindelser
19 091
3 371
Åtaganden
Outnyttjad del av beviljade krediter, lånelöften
1 094 606
906 023
Summa poster inom linjen
1 135 034
927 126
14
F I N AN S IE LLA RAP P O RTER | SPARBANKEN SYD 2 0 1 4
KAPITALRELATION
För fastställande av sparbankens lagstadgade kapitalkrav gäller Capital
Kapitaltäckningsanalys (tkr)
requirements regulation and directive (CRR och CRD IV) samt efterföljan-
Riskvägt belopp
2014
2013
6 000 822
5 953 234
de svensk lagstiftning i form av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
Kapitalbas
1 249 271
933 183
stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav
varav kärnprimärkapital
1 099 271
933 183
och kapitalbuffertar (FFS 2014:12).
För sparbankens vidkommande syftar reglerna till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda
sparbankens kunder. Reglerna innebär att sparbankens kapitalbas (eget
kapital och eventuellt upptagna förlagslån etc.) med marginal ska täcka
dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för
kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker (Pelare I) och dessutom
skall omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verk-
Kapitalkrav Pelare I
480 066
476 259
Överskott av kapital Pelare II
769 205
456 925
Kapitalrelation
20,8%
15,7%
Kärnprimärkapitalrelation
18,3%
15,7%
Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert
150 021
-
Kärnprimärkapital tillgängligt efter Pelare II
499 188
-
och kapitalkonserveringsbuffert
samheten (Pelare II) i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärde-
Det lagstadgade kravet på 8 % enligt Pelare I uppgår för sparbanken till
ringspolicy (IKU). Avslutningsvis ska institut hålla diverse kapitalbuffertar
480 066 tkr och uppfylls med god marginal då kapitalbasen uppgår till
där kapitalkonserveringsbufferten är den första som införts och som på-
1 249 271 tkr. Sparbankens kapitalbas överstiger även kravet på startkapi-
verkar Sparbanken.
tal på 5 Mkr euro enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Sparbanken har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några
års sikt (kapitalplan) som baseras på
- Sparbankens riskprofil,
Kapitalrelationer
och buffertar
Pelare I
Pelare II
Kapitalkonserveringsbuffert
-Identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan,
Summa
Kärnprimärkapital
4,5%
1,5%
2,5%
8,5%
- S k stresstester och scenarioanalyser,
Primärt kapital
6,0%
1,5%
2,5%
10,0%
-Förväntad utlåningsexpansion och finansierings möjligheter, samt
Kapitalbas
8,0%
1,5%
2,5%
12,0%
-Ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsföränd-
ringar.
Pelare II utgörs av Sparbankens egen bedömning av kapitalbehov som ej
omfattas inom Pelare I.
Kapitalkonserveringsbuffert infördes under 2014 och ska täckas av
kärnprimärkapital. Framöver kan ytterligare buffertkrav att tillkomma.
Kapitalkonserveringsbuffert 150 Mkr
Pelare II
90 Mkr
Extra buffert
529 Mkr
Pelare I
480 Mkr
Kapitalplanering
För att bedöma om sparbankens egna kapital är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet har sparbanken en egen process
för Intern Kapital- och Likviditetsutvärdering (IKLU). Processen är ett verktyg som säkerställer att sparbanken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar,
värderar och hanterar alla de risker som sparbanken är exponerad för samt gör en bedömning av sitt interna kapitalbehov i relation till detta. I detta ingår
att sparbanken ska ha ändamålsenliga styr- och kontrollfunktioner och riskhanteringssystem. Den interna kapitalutvärderingen genomförs åtminstone
årligen.
Som en äkta sparbank erbjuder
vi kundnytta i harmoni med
lokal samhällsnytta.
16
S T Y RE LS E O C H RE VIS O RER | SPARBANKEN SYD 2 0 1 4
Styrelse
Susanne Kallur
Hans Boberg
Bostadsort: Ystad och
Kristianstad
VD
Bostadsort: Skillinge
Mandatperiod: 2016
Ordförande
Eva Munck Forslund
Hans Nelfelt
Bostadsort: Höllviken
Vice VD
Bostadsort: Malmö
Mandatperiod: 2017
Vice ordförande
Gunilla Andersson
Henric Appelkvist
Bostadsort: Ystad
Mandatperiod: 2015
Bostadsort: Simrishamn
Mandatperiod: 2015
Anne Looström
Kwame Moore
Bostadsort: Övraby, Tomelilla
Mandatperiod: 2016
Bostadsort: Malmö
Mandatperiod: 2017
Mats Persson
Thomas Mårtensson
Bostadsort: Ystad
och Bornholm
Mandatperiod: 2017
Bostadsort: Löderup
Mandatperiod: 2016
Rolf Ericsson
Kjell Ulmfeldt
Bostadsort: Tomelilla
Mandatperiod: 2015
Personalrepresentant,
ordinarie
Bostadsort: Malmö
och Ystad
Mandatperiod: 2015
Revisorer
Andreas Nilsson
Bostadsort: Vollsjö
Mandatperiod: 2015
Personalrepresentant,
ordinarie
Ernst & Young AB
Niklas Paulsson
M & M Revision HB
Rolf Mohlin
Mandatperiod: 2016
Revisor, ordinarie
Mandatperiod: 2016
Revisor, ordinarie
Jesper Nilsson
Mandatperiod: 2016
Revisor, suppleant
Idha Håkansson
Mandatperiod: 2016
Revisor, suppleant
SPA RBA N KE N SY D 2014 | BA N KLED NI NG
Bankledning
Susanne Kallur
VD
Ann Hermansson
Hans Nelfelt
Vice VD
Christian Lindgren
Personalchef
Administrativ Chef
Andreas Narsell
Henrik Nilsson
Marknadschef
Sparbankschef Malmö
Susanne Thuresson
Rörelsechef
17
18
AF FÄRS LE DNIN G | SPAR BANKEN SYD 2 0 1 4
Affärsledning
Marianne Ahlgren
Åsa Dovander
Verksamhetsutvecklare
Chef Telefonbanken
Niklas Harrysson
Dan Löfgren
Sparbankschef Kivik
Henrik Nilsson
Sparbankschef Tomelilla
Ola Persson
Sparbankschef Malmö
Sparbankschef Simrishamn
Susanne Thuresson
Fredrik Wennheden
Rörelsechef
Sparbankschef Ystad
Vibeke Wulff
Sparbankschef Borrby
SPA RBA N KE N SY D 2014 | H U V U D M Ä N O C H R Å D
Huvudmän och råd
Valda av Huvudmännen
Arne Andersson, YSTAD
Henrik Appelkvist, SIMRISHAMN
Birger Bernhoff, GÄRSNÄS
Magnus Björkman, TOMELILLA
Hanna Cerderberg, BRÖSARP
John F Eklund, SIMRISHAMN
Elin Ekström, SIMRISHAMN
Stefan Eldh, GÄRSNÄS
Kent Eriksson, YSTAD
Christian Esbjörnsson, SIMRISHAMN
Urban Fasth(Valberedn. Ordf), YSTAD*
Maria Hammenberg, KIVIK*
Åke Högborg, TOMELILLA
Knut Jeppsson, SIMRISHAMN
Lotta Johansson, SIMRISHAMN
Susanne Keyser, YSTAD*
Liselott Lading, MALMÖ (fyllnadsval)
Thomas Leandersson, TOMELILLA
Per-Olof Lind, YSTAD
Christina Lindgren, YSTAD
Tommy Lindström, LÖDERUP
Håkan Nordin, YSTAD
Eva Olsson, KÖPINGEBRO*
Sten Olsson, SIMRISHAMN*
Anja Persson, HAMMENHÖG
Kerstin Persson, YSTAD
Tommy Persson, LÖDERUP
Charlotte Rosdala, TOMELILLA
Rebecka Spånberg, YSTAD
Gert Wemnér, YSTAD
Valda av Ystads Kommun
Gull-Britt Adolfsson, YSTAD
Kenneth Andersson, YSTAD
Cecilia Fahlborg, YSTAD
Tommy Jonsson, YSTAD
Nicklas Ljungström, YSTAD
Håkan Mattsson, LÖDERUP
Jasenka Mauser-Åkerlund, GLEMMINGEBRO
Lena Månsson, YSTAD
Mårten Mårtensson, YSTAD
Sune Mårtensson, NYBROSTRAND
Claes Nilsson, YSTAD
Britt-Marie Olsson, KÖPINGEBRO
Per-Erik Åkesson, YSTAD
Valda av Tomelilla Kommun
2015
2015
2018
2017
2016
2018
2015
2016
2015
2016
2017
2015
2016
2015
2015
2018
2016
2016
2018
2017
2015
2017
2015
2015
2018
2017
2015
2017
2018
2018
Mandat
2017
2015
2017
2015
2015
2018
2015
2015
2017
2018
2015
2018
2018
Valda av Simrishamns Kommun
Gert Andersson, BORRBY
Hans Hernedahl, TOMMARP
Anders Johnsson, GÄRSNÄS
Matts Karlsson, GÄRSNÄS
Jens Lundgren, SIMRISHAMN
Lennart Månsson, SIMRISHAMN
Jan-Erik Persson, HAMMENHÖG
Mats Persson, SIMRISHAMN
Gert Svensson, KIVIK
Kristina Åhberg, SIMRISHAMN
2018
2017
2017
2018
2015
2018
2016
2015
2016
2016
Tina Bergström-Darrell, TOMELILLA
Egon Hansson, TOMELILLA
Hans-Göran Nilsson, BRÖSARP
Nils-Erik Nilsson, TOMELILLA*
Daniel Persson, TOMELILLA
Tomas Talik, TOMELILLA
Mandat
2017
2015
2017
2018
2015
2016
Vald av Skurups Kommun
Camilla Hansen, SKIVARP
2018
Medlemmar i Privatrådet
Gunilla Andersson, YSTAD
Lars Bjerstam, SANKT OLOF
Anders Boman, KIVIK
Lotte Myrebris, YSTAD
Agneta Olausson, GLEMMINGEBRO
Jan-Erik Persson **, HAMMENHÖG
Charlotte Rosdala **, TOMELILLA
Peter Jeppsson, BORRBY
Ulrika Waerneman, MALMÖ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Medlemmar i Företagarrådet
Catherine Ehrensvärd, MALMÖ
Stefan Eldh**, SIMRISHAMN
Calle Håkansson, LUND
Knut Jeppsson**, SIMRISHAMN
Christina Landgren, YSTAD
Christian Jansson, MALMÖ
Peter Nilsson, TOMELILLA
Kjell Ulmfeldt, MALMÖ/YSTAD
Gert Wemnér**, YSTAD
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Medlemmar i Lantbruksrådet
Sophie Albrektsson, TOMELILLA
Elna Andersson, TOMELILLA
Mattias Espert, KLAGSTORP
Martin Greiff, SIMRISHAMN
Thomas Mårtensson, LÖDERUP
Nils-Erik Nilsson**, TOMELILLA
Anders Olsson, YSTAD
*Huvudmännens valberedning
** Huvudman i banken
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
19
Formgivning och original: Lundgren Reklam. Text: Sara Högberg Textproduktion. Foto: Jesper Arvidsson, Niclas Bomgren.
VÄLKOMMEN TILL OSS
Ystad – Hamngatan 2
Simrishamn – Stortorget 2
Tomelilla – Torget 4
Kivik – Torget
Borrby – Sandbyvägen 1
Malmö Arena – Hyllie stationstorg 2
Kundservice 0411-82 20 00
alt 040-37 40 00
Telefonbanken 0411-82 20 82
www.sparbankensyd.se