Operating Instruction

Läs detta först
Säkerhetsinformation för den här maskinen
Information om den här maskinen
Installera maskinen (installeras av leverantören)
Namn på komponenter och deras funktioner
Anslutning
Söker du information som inte finns i den
tryckta handboken, se HTML-/PDF-filer på
vår webbplats.
Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha
den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder
maskinen.
1
Innehåll
Friskrivningsklausul........................................................................................................ 2
Om Bruksanvisningen ................................................................................................... 3
1. Säkerhetsinformation för den här maskinen........................................................... 4
Säkerhetssymboler för den här maskinen ............................................................. 4
Driftsäkerhet ............................................................................................................ 5
Försiktighetsåtgärder som ska följas...................................................................... 5
Säkerhetsmeddelande för fjärrkontrollen ....................................................... 6
Meddelande om batterisäkerhet..................................................................... 7
Handskas med maskinens innandöme............................................................ 7
Säkerhetsmärkning på den här maskinen............................................................. 8
Placeringar av etiketterna WARNING (varning) och CAUTION
(var försiktig) ..................................................................................................... 8
Symboler för huvudströmbrytare..................................................................... 8
Viktiga säkerhetsföreskrifter ................................................................................... 9
Anmärkningar om maskinens LCD-panel.............................................................. 9
2. Information om den här maskinen ........................................................................10
Lagar och förordningar ........................................................................................10
Varningsmeddelande på Klass A-produkt ...................................................10
Ursprungsinformation för CE-märkning (gäller endast EU-länder) ............10
Information om utländska dotterbolag och bullernivåer .............................10
Användarinformation om elektrisk och elektronisk utrustning .....................11
Anmärkning avseende batterisymbolen och/eller
ackumulatorsymbolen ....................................................................................11
Information om FCC-krav till användare i USA............................................12
Information till användare i staten Kalifornien
(Information till användare i USA) ................................................................12
Meddelande till leverantörer.........................................................................12
3. Installera maskinen (installeras av leverantören).................................................13
Försiktighetsåtgärder vid installation ...................................................................13
Försiktighetsåtgärder vid väggmontering.....................................................14
Specifikationer för omgivningsförhållanden.......................................................14
Krav på utrymme när maskinen installeras .........................................................15
När maskinen installeras genom att huvudenheten monteras
på en vägg......................................................................................................15
Montera stylusfacket.............................................................................................16
4. Namn på komponenter och deras funktioner......................................................17
Ingångar/utgångar..............................................................................................17
5. Anslutning ...............................................................................................................19
Ansluta touch-modulen.........................................................................................19
Ansluta strömmen..................................................................................................20
2
Friskrivningsklausul
Friskrivningsklausul
I möjligaste mån och i enlighet med tillämplig lag är tillverkaren inte ansvarig under några
omständigheter för skador som uppstått vid funktionsavbrott, förlust av registrerad information,
eller vid användning eller icke-användning, av denna produkt och/eller
användarhandböcker som medföljer maskinen.
Var noga med att alltid kopiera eller säkerhetskopiera information registrerad i maskinen.
Dokument eller information kan raderas vid användarfel eller funktionsstörning.
Tillverkaren är inte under några omständigheter ansvarig för dokument skapade i maskinen
eller några resultat till följd av din tillämpning av registrerad information.
Om Bruksanvisningen
Om Bruksanvisningen
Bruksanvisningen
beskriver hur du använder och felsöker maskinen efter att den har
installerats. Här listas också detaljerade specifikationer för maskinen. Du kan ladda ner
bruksanvisningen från Ricohs hemsida.
http://www.ricoh.com/
3
4
1. Säkerhetsinformation för den här maskinen
1. Säkerhetsinformation för den här maskinen
I det här kapitlet beskrivs viktiga försiktighetsåtgärder.
Säkerhetssymboler för den här maskinen
Varje säkerhetssymbols betydelse visas nedan.
Var försiktig!
Får inte tas isär
1. Säkerhetsinformation för den här maskinen
Driftsäkerhet
I den här handboken används följande symboler:
Anger en potentiellt farlig situation som, om föreskrifterna inte följs, kan leda till allvarliga
skador eller dödsfall.
Anger en potentiellt farlig situation. Om denna varning ignoreras kan det leda till personeller egendomsskador.
Försiktighetsåtgärder som ska följas
I det här avsnittet förklaras försiktighetsåtgärder som alltid ska följas när denna maskin
används.
• Nätkontakten i strömkabeln ska vara tillgänglig. Eluttaget (nätuttaget) som används bör
vara placerat i närheten av utrustningen och vara lättåtkomligt. Om du vill koppla från
utrustningen helt från nätanslutningen drar du ur nätkontakten ur eluttaget.
• Ställ inga vaser, växtkrukor, koppar, toalettartiklar, mediciner, små metallföremål eller
behållare med vatten eller andra vätskor på eller i närheten av maskinen. Eftersom det
finns öppningar ovanpå och på sidan av denna maskin skulle eldsvåda eller elstöt
kunna uppstå om vätska spills ut över maskinen och rinner in i den eller om något
metallföremål kommer i kontakt med strömförande delar.
• Den medföljande nätsladden får endast användas med den här maskinen. Använd den
inte med andra apparater. I annat fall kan följden bli eldsvåda eller elstöt.
• Anslut inga andra enheter än sådana som godkänts eller rekommenderats av tillverkaren av
strömuttaget. I annat fall kan följden bli eldsvåda eller elstöt.
• Ställ inte maskinen nära vatten (t.ex. ett spa eller en bassäng) eller på en plats där den
kan utsättas för vattenstänk (t.ex. framför ett öppet fönster där det kan komma in
regnvatten). I annat fall kan följden bli eldsvåda eller elstöt om innehållet i sådana
föremål spills ut över maskinen och rinner in i den eller om något metallföremål kommer
i kontakt med strömförande delar.
• Använd endast originaltillbehör eller tillbehör som rekommenderats av tillverkaren för att
montera huvudenheten. Om fel tillbehör, eller tillbehör som är olämpliga, används kan
detta orsaka att huvudenheten välter med allvarliga personskador som följd. Se till att
ytan och fästpunkterna är tillräckligt starka för att hålla huvudenhetens vikt.
• Ta inte loss höljena så minskar du risken för elektriska stötar. Det finns inga delar inuti
apparaten som användaren kan reparera. Allt servicearbete ska överlåtas till
kvalificerad och behörig servicepersonal.
5
6
1. Säkerhetsinformation för den här maskinen
• Montera endast den monitor som detta ställ är avsett för. Om du försöker att använda en
annan monitor med det här stället finns risk att den lossnar från stället, skadas eller
välter.
För att få information om vilka modeller som stöds besöker du RICOH:s webbplats
(http://www.ricoh.com/).
• Nedan visas det varningsmeddelande som finns på den plastpåse som ligger i
produktens förpackning.
• Håll alltid polytenmaterial (påsar m.m.) som följer med i den här maskinens
förpackning på säkert avstånd från bebisar och små barn. Kvävningsrisk föreligger
om polytenmaterial kommer i kontakt med mun eller näsa.
• Ställ inte maskinen på ett ojämnt, lutande eller ostabilt underlag (t.ex. på en vagn) där
det föreligger risk att den faller ned och orsakar personskada på dig själv eller andra.
• När du sätter ihop stället, monterar huvudenheten på en vägg eller installerar
huvudenheten måste du kontakta din lokala återförsäljare. Försök inte att utföra
installationen på egen hand.
• Maskinen får inte installeras i ett trångt utrymme utan tillräcklig ventilation och
luftcirkulation (t.ex. i ett stängt skåp). Lämna tillräckligt med utrymme runtom maskinen så
att värmen inuti kan avledas. Blockera inte öppningar och ventilationshål på maskinen.
Överhettning kan leda till risker och elektriska stötar.
• För att förhindra personskador ska huvudenheten monteras eller stället installeras innan
maskinen börjar användas.
• Undvik att placera skärmen i direkt solljus eller där direkt solljus eller punktbelysning
kommer att lysa på LCD-skärmen, eftersom värmen kan skada skärmen och monitorns
yttre hölje, och det starka ljuset gör det svårare att titta på monitorn än nödvändigt.
• Blockera inte maskinens luftintag eller luftutsläpp. I annat fall ökar brand- och
skaderisken på grund av överhettade inbyggda komponenter.
• Låt inga främmande föremål komma in i maskinen genom luftintaget eller luftutsläppet.
• Om metallföremål, vatten eller andra vätskor kommer in i maskinen måste du
omedelbart slå av strömmen. Efter att du slagit av strömmen drar du ut nätsladdens
kontakt ur vägguttaget. Kontakta sedan din serviceagent och rapportera om problemet.
Använd inte maskinen förrän den reparerats av serviceagenten. I annat fall kan följden
bli eldsvåda eller elstöt.
Säkerhetsmeddelande för fjärrkontrollen
• Utsätt inte fjärrkontrollen för vatten eller fukt. Det kan leda till felfunktion.
1. Säkerhetsinformation för den här maskinen
Meddelande om batterisäkerhet
• Se alltid till att batterierna sätts i med de positiva och negativa polerna i rätt riktning
enligt märkningen i batteriutrymmet.
• Blanda inte gamla och nya batterier. Om nya och gamla batterier blandas ihop kommer
batterilivslängden att förkortas eller kemikalier att börja läcka ur de gamla batterierna.
• Kemikalier som läcker ut från batterier kan orsaka hudirritation. Om kemikalier läcker ut
ur batterierna, torka genast upp dem med en torr trasa och byt ut batterierna så snart
som möjligt.
• Olika typer av batterier har olika egenskaper. Blanda inte ihop olika typer.
Handskas med maskinens innandöme
I det här avsnittet förklaras försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid hantering av maskinens
innandöme.
• Ta inte bort några höljen eller skruvar som inte nämns i denna bruksanvisning. Kontakta
din serviceagent om någon av maskinens inbyggda komponenter kräver underhåll,
justering eller reparation.
• Demontera eller ändra inte maskinen. I annat fall kan följden bli personskada eller
felfunktion.
• Om maskinens innandöme inte rengörs regelbundet kommer damm att ackumuleras.
Eldsvåda och maskinfel kan orsakas av kraftig ackumulering av damm inuti maskinen.
Kontakta din försäljnings- eller serviceagent för detaljerad information om rengöring av
maskinens innandöme och hur mycket det kostar.
7
8
1. Säkerhetsinformation för den här maskinen
Säkerhetsmärkning på den här maskinen
I det här avsnittet förklaras säkerhetsmärkningen på maskinen.
Placeringar av etiketterna WARNING (varning) och CAUTION (var
försiktig)
Den här maskinen har etiketter för
och
. För din egen och
andras säkerhet ber vi dig att följa alla instruktioner och hantera maskinen i enlighet med
anvisningarna.
Symboler för huvudströmbrytare
Betydelsen av symbolerna för maskinens strömbrytare är enligt följande:
•
: STRÖM PÅ
•
: STRÖM AV
•
: VÄNTELÄGE
1. Säkerhetsinformation för den här maskinen
9
Viktiga säkerhetsföreskrifter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Läs noga igenom denna bruksanvisning.
Behåll bruksanvisningen för framtida referens.
Ta hänsyn till alla varningar.
Följ alla instruktioner.
Använd inte apparaten nära vatten.
Rengör endast med en torr duk.
Blockera inte ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Installera inte nära några värmekällor såsom element, värmeutsläpp, spisar eller andra
apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Förstör inte säkerhetsfunktionen i den polariserade eller jordade kontakten. En
polariserad kontakt har två stift där ett är bredare än det andra. En jordad kontakt har två
blad och ett tredje jordningsstift. Det breda bladet eller det tredje stiftet finns där för din
säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i uttaget bör du kontakta en
elektriker för utbyte av det gamla uttaget.
10. Skydda nätsladden från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakter, grendosor
och den punkt där de kommer ut från apparaten.
11. Använd endast tillbehör som tillverkaren specificerat.
12. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angivits av
tillverkaren eller som sålts med apparaten. När en vagn används ska du vara
försiktig när du flyttar vagnen/apparaten för att undvika skador från att den
tippat över.
13. Koppla från apparaten under åskväder eller när den inte ska användas på
lång tid.
14. Allt servicearbete ska överlåtas till kvalificerad och behörig servicepersonal. Service krävs
när apparaten skadats på något sätt, t.ex. om nätsladden eller kontakten är skadad, vätska
har spillts eller föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt,
den fungerar inte normalt eller har tappats.
Anmärkningar om maskinens LCD-panel
• LCD-skärmen på den här monitorn har ett väldigt tunt skyddande lager av glas som kan
repas eller spräckas som resultat av slag eller tryck. Det underliggande lagret av flytande
kristall kan också skadas av överdrivet tryck eller extrema temperaturer. Hantera med
varsamhet.
• LCD-skärmens svarstid och ljusstyrka kan variera med omgivande temperatur.
• LCD-skärmen består av enskilda pixlar för att visa bilder och är tillverkad enligt
konstruktionsspecifikationerna. Medan 99,9 % av dessa pixlar fungerar normalt kan
0,01 % av pixlarna lysa konstant (i rött, blått eller grönt) eller inte tändas. Detta är en
teknisk begränsning i LCD-tekniken och är inte en defekt.
• Precis som plasma och 'konventionella monitorer' med bildrör kan LCD-monitorer utsättas
för fosforinbränning eller 'kvardröjande bild' som kan ses på bildskärmen som synliga fasta
linjer och skuggor som inte kan tas bort. För att undvika sådana skador på skärmen ska du
undvika att visa stillbilder (t.ex. monitormenyer, loggor för TV-kanaler, fast/inaktiv text/
ikoner) i mer än två timmar. Ändra bildens höjd/breddförhållande med jämna mellanrum.
Fyll hela rutan med bilden och eliminera de svarta fälten närhelst det är möjligt. Undvik att
visa bilder i 4:3-bildförhållandet under längre tid eftersom det kan ge synliga brännmärken
på skärmen i form av två vertikala linjer.
Om du måste visa en stillbild rekommenderar vi att du aktiverar Anti bildkvarhållande i
menyn Inställning och Avancerad.
10
2. Information om den här maskinen
2. Information om den här maskinen
Det här kapitlet presenterar lagar och förordningar som rör den här maskinen.
Lagar och förordningar
Varningsmeddelande på Klass A-produkt
Varning:
Det här är en Klass A-produkt. Produkten kan orsaka radiostörningar i hemmiljöer och
användaren bör då vidta lämpliga åtgärder.
Ef tersom den här maskinen inte är en hushållsprodukt följer den inte Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/125/EG som reviderades 2013.
Ursprungsinformation för CE-märkning (gäller endast EU-länder)
Tillverkare:
Ricoh Co., Ltd.
3-6 Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo. 143-8555, Japan
Importör:
Ricoh Europe PLC
20 Triton Street, London. NW1 3BF, Storbritannien
Information om utländska dotterbolag och bullernivåer
Enligt TUV Rheinlands krav för "GS-symbolen" visas här uppgifter om EU-kontor och
representativt företag nedan.
Utländska dotterbolag
Ricoh Europe PLC
20 Triton Street, London. NW1 3BF, Storbritannien
Bullernivåer
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779
2. Information om den här maskinen
11
Användarinformation om elektrisk och elektronisk utrustning
Användare i de länder där den här symbolen visas i detta avsnittet har
specifik nationell lagstiftning angående insamling och hantering av
elektronikavfall
Våra produkter innehåller komponenter av hög kvalitet och de är utformade för att underlätta
återvinning.
Våra produkter eller produktförpackningar är märkta med nedan symbol.
Symbolen betyder att produkten inte får behandlas som vanligt avfall. Den måste återlämnas
vid avsedd återvinningscentral. Genom att följa dessa anvisningar säkerställer du att
produkten hanteras korrekt och medverkar till att minska eventuell miljöpåverkan och
människors ohälsa genom olämplig hantering.
Produktåtervinning bidrar till att bevara naturresurser och skydda miljön.
Mer information om hur produkten återvinns finns hos återförsäljaren.
Alla övriga användare
Kontakta återförsäljaren när produkten ska kasseras.
Anmärkning avseende batterisymbolen och/eller ackumulatorsymbolen
Enligt Batteridirektiv 2006/66/EC Artikel 20, Information för slutanvändare bilaga II, ska
batterier och ackumulatorer förses med ovanstående symbol.
Symbolen anger att förbrukade batterier och ackumulatorer ska slängas separat och inte
slängas i hushållsavfallet.
I Europa finns särskilda insamlingssystem, inte bara för gamla elektriska och elektroniska
produkter utan även för förbrukade batterier och ackumulatorer.
Se till att slänga gamla batterier och ackumulatorer korrekt och enligt gällande normer och
krav.
12
2. Information om den här maskinen
Information om FCC-krav till användare i USA
OBS:
Den här utrustningen har testats och funnits överensstämma med begränsningarna för
digitalenhet klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är
utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i
en kommersiell miljö. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvenser
och kan förorsaka skadlig störning till radiomottagare om den inte installeras och
används enligt handbokens instruktioner. Användning av denna utrustning i ett
bostadsområde kommer sannolikt att orsaka skadlig störning. Om så sker måste
användaren åtgärda störningarna på egen bekostnad.
Var försiktig!
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av den part som ansvarar
för överensstämmelse kan upphäva användarens rättighet att använda utrustningen.
Använda skärmkabel
Rätt skyddade och jordade kablar och anslutningar måste användas för anslutning till en
värddator (och/eller yttre) för att följa utsläppsgränser.
Installera ferritkärnan
Ferritkärna måste användas för RF-störningsdämpning.
Information till användare i staten Kalifornien (Information till
användare i USA)
Perklorat - hanteras enligt speciella rekommendationer. Se: www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate
Meddelande till leverantörer
D6500 stödjer ett IT-system med en fasspänning på 230V.
3. Installera maskinen (installeras av leverantören)
13
3. Installera maskinen (installeras av leverantören)
• När du monterar huvudenheten på en vägg eller installerar den måste du kontakta din
lokala återförsäljare. Försök inte att utföra installationen på egen hand.
Huvudenheten kan monteras på ett dedikerat ställ eller monteras på en vägg. Detaljerad
information om hur du monterar huvudenheten på det dedikerade stället ges i den
installationsguide som inkluderas med stället.
För detaljerad information om hur du monterar huvudenheten på väggen hänvisas till de
instruktioner som inkluderas med väggmonteringsfästet.
Kontakta din lokala återförsäljare för rekommendationer på ställ andra än det dedikerade
stället. När du använder ett ställ annat än ett som rekommenderas eller det dedikerade ska du
kontrollera att det har en lastkapacitet på minst 80 kg (176,6 lb).
Försiktighetsåtgärder vid installation
• Använd inga lättantändliga sprayer eller lösningsmedel i närheten av den här maskinen.
Undvik också att ställa sådana föremål i omedelbar närhet av maskinen. I annat fall kan
följden bli eldsvåda eller elstöt.
• Ställ inga vaser, växtkrukor, koppar, toalettartiklar, mediciner, små metallföremål eller
behållare med vatten eller andra vätskor på eller i närheten av maskinen. Eftersom det
finns öppningar ovanpå och på sidan av denna maskin skulle eldsvåda eller elstöt
kunna uppstå om vätska spills ut över maskinen och rinner in i den eller om något
metallföremål kommer i kontakt med strömförande delar.
• Installera maskinen på sådant sätt att nätsladden och kablar inte trasslas in i varandra
eller någon fastnar i dem. Om någon fastnar i nätsladden eller kablarna kan de ta
skada med eldsvåda eller elstöt som följd.
• Nedan visas det varningsmeddelande som finns på den plastpåse som ligger i
produktens förpackning.
• Håll alltid polytenmaterial (påsar m.m.) som följer med i den här maskinens
förpackning på säkert avstånd från bebisar och små barn. Kvävningsrisk föreligger
om polytenmaterial kommer i kontakt med mun eller näsa.
• Håll maskinen på behörigt avstånd från fuktighet och damm. I annat fall kan följden bli
eldsvåda eller elstöt.
• Ställ inga föremål på maskinen. I annat fall kan dessa få maskinen att välta med
personskador som eventuell följd.
• Ställ inte maskinen på ett underlag som är ostabilt eller lutar. Om den välter föreligger
risk för personskador.
14
3. Installera maskinen (installeras av leverantören)
• Håll maskinen på behörigt avstånd från salthaltig luft och korrosiva gaser. Installera
heller inte maskinen på platser där det är rimligt att anta att kemiska reaktioner uppstår
(laboratorier m.m.). I annat fall kan det uppstå fel på maskinen.
Försiktighetsåtgärder vid väggmontering
Ett VESA-kompatibelt fäste krävs för att montera huvudenheten på en vägg.
Viktigt!
• Det krävs minst fyra personer för att installera, ta bort eller flytta huvudenheten.
• Vid montering av ett VESA-kompatibelt fäste ska ett fäste med måtten 400 ×
400 mm (15,7 × 15,7 tum) användas.
• Använd ett fäste som skapar ett fritt utrymme på minst 2 cm (0.78 tum) när
huvudenheten monteras på en vägg eller i taket.
• Huvudenhetens vikt är omkring 80 kg (176,6 lb). Använd ett monteringsfäste
som håller för huvudenhetens vikt.
• När du monterar huvudenheten på en vägg eller i taket ska du välja en plats
som håller för fyra gånger den kombinerade vikten för huvudenheten och
monteringsfästet. Detta kan till exempel vara en betongvägg eller betongstolpe.
• Vid montering av ett fäste ska M8-skruvar användas.
• Använd alla VESA-skruvhål på baksidan.
OBS!
Kontakta din lokala återförsäljare för detaljerad information om vilka väggmonteringsfästen
som rekommenderas för huvudenheten.
Specifikationer för omgivningsförhållanden
I följande tabell listas de omgivningsförhållanden som maskinen kan användas i:
Miljö
Temperatur
Luftfuktighet
Högsta höjd över havet
Av/på
Specifikationer
0–32 °C (32 – 89,6°F)
10–80 % (icke-kondenserande)
2 500 m (8 202 fot)
Växelström 100–240 V, 50/60 Hz
• Maskinen är avsedd för användning inomhus.
• Maskinen är utrustad med en infraröd pekpanel. Använd inte maskinen på en plats där den
utsätts för starkt ljus (t.ex. direkt solljus). Om du använder maskinen på en plats där den
utsätts för starkt ljus kan det hända att den inte fungerar på avsett sätt.
• Vi rekommenderar att du vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra att maskinen välter
efter att den installerats.
OBS!
Om du installerar maskinen på en plats där den utsätts för höga temperaturer
rekommenderar vi att du specificerar en låg luftfuktighet (60 procent eller lägre) när
maskinen används.
3. Installera maskinen (installeras av leverantören)
15
Krav på utrymme när maskinen installeras
Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runtom maskinen för dragningen av kablar och
bättre luftflöde.
Viktigt!
När flera maskiner används på samma plats ska du kontrollera att det finns ett fritt
utrymme mellan maskinerna på minst 15 m (49,2 fot). Om maskiner ställs upp på
ett avstånd mindre än 15 m från varandra kan oavsiktliga åtgärder utföras.
När maskinen installeras genom att huvudenheten monteras på en
vägg
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
Vänster: 10 cm (3,9 tum) eller mer
Över: 20 cm (7,9 tum) eller mer
Höger: 15 cm (5,9 tum) eller mer
Under: 20 cm (7,9 tum) eller mer
OBS!
• Ha minst 20 mm fritt spelrum mellan monitorns baksida och
väggen för att bibehålla ordentlig ventilation.
• Kontakta en yrkestekniker för väggmontering. Tillverkaren tar
inte på sig ansvaret för installation som inte utförts av en
yrkestekniker.
20 mm
(0.78")
16
3. Installera maskinen (installeras av leverantören)
Montera stylusfacket
Viktigt!
När stylusfacket ska monteras måste du kontakta din lokala återförsäljare. Försök
inte att utföra monteringen på egen hand.
Efter att huvudenheten monterats ska stylusfacket monteras på huvudenheten. Stylusfacket ska
positioneras i mitten av huvudenhetens nederdel.
OBS!
• Det krävs en krysspårsskruvmejsel för monteringen av stylusfacket. Välj det verktyg som är
lämpligt för platsen där huvudenheten installerats.
• När huvudenheten demonteras från stället eller väggen ska du se till att stylusfacket tas
bort först.
4. Namn på komponenter och deras funktioner
4. Namn på komponenter och deras funktioner
Ingångar/utgångar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nr.
Namn
14
15
16
17
Beskrivning
LAN
Ansluter till RJ-45-porten på din Ethernetrouter.
2
RS-232C Input/
RS-232C Output
För extern kontroll och användning av flera monitorer.
• RS-232C Input: tar emot kontrollsignaler från en dator eller
annan monitor.
• RS-232C Output: matar ut kontrollsignaler från RS-232C
Input till en annan monitor.
3
DisplayPort Input
Ansluter till en DisplayPort-kompatibel enhet.
1
4
DVI-D Input/
DVI-D Output
5
HDMI Input 1/HDMI
Input 2
6
Component YPbPr
• DVI-D Input: tar emot digitala RGB-signaler från en extern
enhet (t.ex. en dator).
• DVI-D Output: matar ut digitala RGB-signaler från DVI-D
Input till en annan monitor.
Tar emot HDMI-signaler från en extern enhet (t.ex. en Blu-rayskivspelare).
Tar emot komponentvideosignaler (YPbPr) från en extern enhet
(t.ex. en DVD-spelare, HDTV eller en laserskivspelare).
17
18
4. Namn på komponenter och deras funktioner
Nr.
Namn
7
S-Video
8
CVBS Input/
CVBS Output
9
VGA Input/
VGA Output
10
11
Audio Line in (VGA/
DVI)
Audio Input
(Component/CVBS)
Beskrivning
Tar emot S-videosignaler från en extern enhet (t.ex. en
videobandspelare eller DVD-spelare).
• CVBS Input: tar emot kompositvideosignaler från en extern
enhet (t.ex. en videobandspelare eller DVD-spelare).
• CVBS Output: matar ut kompositvideosignaler från CVBS
Input till en annan monitor.
• VGA Input: tar emot analoga RGB-signaler från en extern
enhet (t.ex. en dator).
• VGA Output: matar ut analoga RGB-signaler från VGA Input
till en annan monitor.
Tar emot ljudsignaler från en extern enhet (t.ex. en dator).
Tar emot ljudsignaler från en extern enhet (t.ex. en
videobandspelare eller en DVD-spelare).
12
Audio Output
Matar ut ljudsignaler till en extern enhet.
13
Speaker R(8Ω)12W/
Speaker L(8Ω)12W
Matar ut ljudsignaler till externa högtalare.
14
USB Type-B For Touch
Ansluter USB-kabeln från monitorn till en dator för användning av
pekmodulen.
15
AC In
Ansluter till ett eluttag via den medföljande strömsladden.
16
AC Out
100-127V, Max 2.6A
220-240V, Max 1.4A
Anslut endast en enhet som har godkänts eller rekommenderats av
tillverkaren.
17
Sätter på eller stänger av strömmen.
De två symbolerna för maskinens huvudströmbrytare betyder
Växelströmställare On/ enligt följande:
Off
• : STRÖM PÅ
•
: STRÖM AV
OBS!
Anslut inga andra enheter än sådana som godkänts eller rekommenderats av tillverkaren av
strömuttaget. I annat fall kan följden bli eldsvåda eller elstöt.
5. Anslutning
19
5.Anslutning
Ansluta touch-modulen
Anslut USB Type-B For Touch-uttaget på maskinen till USB-porten på en dator med
medföljande USB-kabel. Touch-modulen på maskinen stöder enkla Plug-and-Play-åtgärder.
Du behöver inte installera fler drivrutiner på datorn.
USB-kabel
Dator
OBS!
• Undvik att blockera touch-skärmens ram (där sensorer sitter) vid initiering av touchmodulen.
• Vi rekommenderar starkt att du ansluter maskinen till datorn eller den bärbara datorn
direkt. Undvik att ansluta maskinen till en enhet med frontplatta, vilket kan orsaka fel vid
touch-åtgärder.
• Om en spökbild visas ska du försöka koppla från och sedan koppla in alla USB-kablar.
Om felbilden kvarstår ska du använda en annan USB-kabel.
20
5. Anslutning
Ansluta strömmen
• Den medföljande nätsladden får endast användas med den här maskinen. Använd den
inte med andra apparater. I annat fall kan följden bli eldsvåda eller elstöt.
• Det finns farlig spänning inuti maskinen. Lösgör eller avlägsna aldrig några höljen.
• Stäng av strömmen och dra ut nätsladdens stickkontakt om du ska flytta maskinen.
• Anslut inga andra enheter än sådana som godkänts eller rekommenderats av tillverkaren av
strömuttaget. I annat fall kan följden bli eldsvåda eller elstöt.
Viktigt!
• Använd aldrig en nätsladd som skadats eller är utnött och byt aldrig ut
kontakten på sladden.
• Var medveten om belastningen när förlängningssladd eller sladdosa används.
1. Anslut ena änden av nätsladden till AC In-uttaget på maskinen och den andra änden till
ett passande eluttag (om uttaget är switchat slår du på switchen).
2. Sätt strömbrytaren i PÅ-läge för att slå på strömmen.
1
2
OBS!
Nätsladden och uttaget som illustreras kan skilja sig från de som används där du bor.
SV SE
Y302-7542
© 2015 Ricoh Co., Ltd.
SV SE
Y302-7542