ÄKTAprocess™ - GE Healthcare Life Sciences

GE Healthcare
Life Sciences
ÄKTAprocess™
Bruksanvisning
Översatt från engelska
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
1
Inledning ................................................................................................................
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
5
Om denna handbok .............................................................................................................................
Viktig användarinformation .............................................................................................................
Gällande bestämmelser ....................................................................................................................
Tillhörande dokumentation ..............................................................................................................
6
7
10
13
Säkerhetsinstruktioner .......................................................................................
15
2.1
2.2
2.3
2.4
Säkerhetsföreskrifter ...........................................................................................................................
Etiketter .....................................................................................................................................................
Förfaranden i nödsituationer ..........................................................................................................
Återvinningsinformation ...................................................................................................................
16
28
32
36
Beskrivning av systemet .....................................................................................
37
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4
3.5
3.6
Konfigurationer ......................................................................................................................................
Illustration av ÄKTAprocess ..............................................................................................................
Standardkomponenter .......................................................................................................................
Strukturkomponenter .......................................................................................................................
Styrsystemets komponenter .........................................................................................................
Inlopp och utlopp ...............................................................................................................................
Mätare och sensorer .........................................................................................................................
Systempump ........................................................................................................................................
Ventiler ....................................................................................................................................................
Air trap ....................................................................................................................................................
Valfria komponenter ...........................................................................................................................
Flödesschema ........................................................................................................................................
UNICORN-styrsystem ..........................................................................................................................
38
39
47
48
49
51
52
53
54
59
60
62
67
Installation ............................................................................................................
71
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.5
72
74
76
78
79
84
88
89
90
93
95
Krav på lokalen ......................................................................................................................................
Transport ..................................................................................................................................................
Packa upp ÄKTAprocess ....................................................................................................................
ÄKTAprocess Installation ...................................................................................................................
Montering av ÄKTAprocess ............................................................................................................
Installation av kontrollsystem och nätverk .............................................................................
Ansluta tryckluftskopplingen ........................................................................................................
Riktlinjer för anslutning ....................................................................................................................
Ansluta provpumpen ........................................................................................................................
Anslut en kolonn .................................................................................................................................
Strömförsörjning ...................................................................................................................................
Drift ......................................................................................................................... 100
5.1
Förbereda systemet ............................................................................................................................
5.1.1
Starta systemet och programvaran ...........................................................................................
5.1.2
Förbereda systemkomponenter ..................................................................................................
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
102
103
105
3
Innehållsförteckning
5.1.3
Fyllning och läckagetest ..................................................................................................................
5.1.4
Slutliga kontroller före start ...........................................................................................................
5.2
Utföra en körning ..................................................................................................................................
5.3
Stänga av systemet och programmet ........................................................................................
6
108
111
113
116
Underhåll ............................................................................................................... 117
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
Underhållsschema för användare ................................................................................................
Rengöring .................................................................................................................................................
Viktigt att tänka på vid rengöring ...............................................................................................
Rengöring på plats (CIP) ..................................................................................................................
Allmän metod för CIP och sanering ...........................................................................................
Förvaring ..................................................................................................................................................
Demontering och montering ...........................................................................................................
Kalibrering av pH-prob .......................................................................................................................
Reparation och kalibrering ...............................................................................................................
Pumpkalibrering .................................................................................................................................
Air trap-kalibrering ............................................................................................................................
Byte av komponenter .......................................................................................................................
119
122
124
126
129
132
134
136
139
140
141
144
7
Felsökning ............................................................................................................. 145
8
Referensinformation ........................................................................................... 151
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Specifikationer .......................................................................................................................................
Kemiskt motstånd ................................................................................................................................
Gradientprestanda ...............................................................................................................................
Dekontamineringsrapport ................................................................................................................
UNICORN metod för CIP/sanering/sköljning av systemet .................................................
Ytterligare information .......................................................................................................................
152
155
157
159
160
163
Index ....................................................................................................................... 164
4
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
1 Inledning
1
Inledning
Om detta kapitel
Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation, beskrivning av säkerhetsmeddelanden, information om bestämmelser och föreskrifter, avsedd användning av
ÄKTAprocess och en förteckning över tillhörande dokumentation.
I det här kapitlet
Detta kapitel innehåller följande sektioner:
Sektion
Se sidan
1.1 Om denna handbok
6
1.2 Viktig användarinformation
7
1.3 Gällande bestämmelser
10
1.4 Tillhörande dokumentation
13
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
5
1 Inledning
1.1 Om denna handbok
1.1
Om denna handbok
Dokumentets syfte
Användarinstruktionerna innehåller instruktioner om hur man hanterar
ÄKTAprocess på ett säkert sätt.
Dokumentets omfattning
Den här handboken gäller för alla varianter av standardutförandet av ÄKTAprocess-systemen. Systemet är antingen CE- eller UL-klassat. Konfigurationen för system beskrivs
i avsnittet Allmänna specifikationer och på systemdekalen.
Någon detaljerad information om kolonner, media och och bufferttankar ges inte.
Typografiska regler
Programfunktioner markeras i texten som fet kursiv text. Ett kolon skiljer olika menynivåer åt och File:Open avser därför Open-kommandot i File-menyn.
Maskinvaruposter identifieras i texten med fetstil (t.ex. Power-strömbrytare).
6
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
1 Inledning
1.2 Viktig användarinformation
1.2
Viktig användarinformation
Läs detta före användning
ÄKTAprocess
Alla användare måste läsa hela användarinstruktionsboken innan systemet installeras, används eller underhålls.
Använd inte ÄKTAprocess på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. I annat fall riskerar du att utsättas för fara som kan leda till personskada eller
skada på utrustningen, vilket skulle upphäva garantin.
Avsedd användning av
ÄKTAprocess
ÄKTAprocess är en serie automatiserade vätskekromatografiska lågtryckssystem avsedda
för exakt vätsketransport till och från kromatografikolonner av diverse storlekar. Systemen
är specialtillverkade för processförstoring och storskalig läkemedelstillverkning.
ÄKTAprocess är inte lämpliga för användning i en potentiellt explosiv atmosfär eller för
hantering av lättantändliga vätskor.
VARNING
Använd inte ÄKTAprocess på annat sätt än så som beskrivs i Användardokumentation för ÄKTAprocess.
Förutsättningar
För att kunna använda ÄKTAprocess på ett säkert sätt och för avsett ändamål ska följande förutsättningar vara uppfyllda:
•
Du måste vara väl förtrogen med användning av vanlig biobehandlingsutrustning
och veta hur biologiska material ska hanteras.
•
Du måste läsa och förstå avsnittet Säkerhetsföreskrifter i dessa användningsinstruktioner.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
7
1 Inledning
1.2 Viktig användarinformation
•
Installera systemet enligt anvisningarna i Kapitel 4 Installation, på sidan 71.
•
Grundläggande kunskap om programvaran till UNICORN™ krävs. Se handböckerna
till UNICORN för instruktioner om programvarustrukturen och arbetsflödet.
Säkerhetsanmärkning
Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET och OBSERVATIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan.
Varningar
VARNING
VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte
undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är
viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är
uppfyllda och förstådda.
Försiktighet
FÖRSIKTIG
FÖRSIKTIGHET indikerar en potentiellt farlig situation som om den
inte undviks kan leda till personskador. Det är viktigt att inte
fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och
förstådda.
Observera
OBSERVERA
OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika
skada på produkten eller annan utrustning.
Anmärkningar och tips
Anm:
8
En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal
användning av produkten.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
1 Inledning
1.2 Viktig användarinformation
Tips:
Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina
procedurer.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
9
1 Inledning
1.3 Gällande bestämmelser
1.3
Gällande bestämmelser
Inledning
Detta avsnitt anger de direktiv och normer som uppfylls av ÄKTAprocess.
Tillverkningsinformation
Tabellen nedan sammanfattar den tillverkarinformation som krävs. För ytterligare information, se dokumentet EU-deklaration om överensstämmelse.
Krav
Innehåll
Tillverkarens namn och adress
GE Healthcare Bio-Sciences AB,
Björkgatan 30, SE 751 84 Uppsala, Sweden
Plats och datum för deklaration
Se försäkran om EU-överensstämmelse
Identitet på person som är auktoriserad
att skriva på DoC
Se försäkran om EU-överensstämmelse
CE-konformitet
Den här produkten uppfyller de europeiska direktiven som anges i tabellen genom att
uppfylla motsvarande anpassade normer.
En kopia av konformitetsdeklarationen är tillgänglig på begäran.
10
Direktiv
Titel
2006/42/EC
Maskindirektiv (MD)
2006/95/EC
Lågspänningsdirektiv (LVD)
2004/108/EG
Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv (EMC)
1997/23/EG
Pressure Equipment Directive (PED) (Direktiv för tryckutrustning)
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
1 Inledning
1.3 Gällande bestämmelser
Internationella normer
Standardkraven som denna produkt uppfyller sammanfattas i tabellen nedan.
Standard
Beskrivning
Anmärkningar
EN 61010-1, IEC
61010-1, UL
61010-1,
CAN/CSA-C22.2 nr
61010-1
Säkerhetskraven för elektrisk utrustning
för mätning, kontroll och laboratorieanvändning
SS-EN-standarden
är harmoniserad
med 2006/42/EG.
EN 61326-1
EMC-utsläpps- och immunitetskrav för
elektrisk utrustning för mätning, kontroll
och laboratorieanvändning. Emission
enligt CISPR II, grupp 1, klass A.
SS-EN-standarden
är harmoniserad
med 2004/108/EG.
EN ISO 12100
Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering.
SS-EN-standarden
är harmoniserad
med 2006/42/EG.
ASME-BPE
Alla stålrörsvetsningar, inklusive kontaktsvetsningar
PED 97/23 EG
Tryckkärlskod
FDA CFR 21 §
177.2600 USP
klass VI, EN 10204
2.1, EN 10204 3.1
Spårbarhet för process av våta och
tryckhållande polymerer och elastomerer
Djurfri eller i enlighet med EMEA
410/01 del 6.4
Djurursprung
EN 287:1, 1418, EN
ISO 15607,
15609-1, 15614-1,
5817, 6520,
3834-2
Svetsning
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
11
1 Inledning
1.3 Gällande bestämmelser
CE-märkning
CE-märkningen och tillhörande konformitetsdeklaration är giltig för instrumentet när
det:
•
används som en fristående enhet, eller
•
är anslutet till annan CE-märkt utrustning, eller
•
är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och
•
som används i samma skick som det levererades i från GE Healthcare, undantaget
ändringar som beskrivs i användardokumentationen.
UL-konformitet
Systemet är listat enligt UL508a.
En rapport från UL-inspektion medföljer i dokumentationspaketet.
Föreskriven lämplighet för
ansluten utrustning
All utrustning som är ansluten till ÄKTAprocess ska uppfylla säkerhetskraven i SS-EN
61010-1/IEC 61010-1 eller andra relevanta harmoniserade normer. Inom EU måste
ansluten utrustning vara CE-märkt.
12
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
1 Inledning
1.4 Tillhörande dokumentation
1.4
Tillhörande dokumentation
Inledning
Det här avsnittet beskriver dokumentationen i anslutning till ÄKTAprocess.
Programvarudokumentation
Tillsammans med varje system, medföljer följande programvarudokumentation som
innehåller ytterligare information om ÄKTAprocess oberoende av den specifika
konfigurationen:
Dokument
Syfte/Innehåll
UNICORN™-manualpaket
•
Manualerna innehåller detaljerade instruktioner
för hur man hanterar UNICORN, använder arbetsmetoder, genomför körningar och utvärderar
resultat.
•
Onlinehjälpen innehåller dialogrutor med beskrivningar av UNICORN. Onlinehjälpen öppnas från
Help-menyn.
Systemspecifik dokumentation
Utöver dessa användarinstruktioner innehåller även dokumentationspaketet som medföljer ÄKTAprocess pärmar med systemdokumentation med detaljerade specifikationer
och spårbarhetsdokument.
De viktigaste dokumenten i dokumentpaketet när et gäller de tekniska aspekterna av
ÄKTAprocess är:
Dokument
Förkortning
Syfte/Innehåll
Piping och Instrument
Diagram
P&ID
Schematisk översikt över hela processflödet, alla komponenter och instrument
samt kontrollsystemet.
General Specification
GS
Systemets tekniska data.
Assembly Drawing
AD
Fysisk layout. Innehåller alla måttuppgifter.
Bill of Material
BOM
Detaljerade specifikationer för process-relaterade komponenter.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
13
1 Inledning
1.4 Tillhörande dokumentation
Dokument
Förkortning
Syfte/Innehåll
Declaration of Conformity
DoC
EG-försäkran om överensstämmelse.
Spare Part List
SPL
Förteckning över reservdelar tillgängliga
från GE Healthcare.
Komponentdokumentation
Dokumentation för komponenter tillverkade både av GE Healthcare och tredjepart är,
om de finns, också inkluderade i dokumentpaketet.
14
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2
Säkerhetsinstruktioner
Om detta kapitel
I detta kapitel beskrivs säkerhetsåtgärder och åtgärder för nödavstängning av
ÄKTAprocess. Dekaler på systemet och information om återvinning beskrivs också.
Viktigt
VARNING
Före installation, drift eller underhåll av
ÄKTAprocess, måste alla användare läsa och förstå allt innehåll
i detta kapitel för att känna till de risker som finns.
Underlåtenhet att göra detta kan orsaka personskador eller dödsfall
eller skador på utrustningen.
I det här kapitlet
Detta kapitel innehåller följande sektioner:
Sektion
Se sidan
2.1 Säkerhetsföreskrifter
16
2.2 Etiketter
28
2.3 Förfaranden i nödsituationer
32
2.4 Återvinningsinformation
36
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
15
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
2.1
Säkerhetsföreskrifter
Inledning
i detta avsnitt är grupperade i följande kategorier:
•
Allmänna försiktighetsåtgärder, på sidan 16
•
Brandfarliga vätskor och explosiv miljö, på sidan 17
•
Personligt skydd, på sidan 18
•
Installation och förflyttning, på sidan 19
•
Strömförsörjning, på sidan 22
•
Provpump, på sidan 23
•
Systemdrift, på sidan 24
•
Underhåll, på sidan 26
Allmänna försiktighetsåtgärder
VARNING
Gör en riskbedömning av eventuella risker som beror på processen
eller processmiljön. Utvärdera vilka effekter användningen av
ÄKTAprocess och processer har för klassificeringen av det farliga
området. Processen kan medföra att området behöver utvidgas
eller att zonens klassificering ändras. Implementera de riskreducerande åtgärder som behövs, inklusive användning av personlig
skyddsutrustning.
VARNING
Kunden måste säkerställa att all installation, allt underhåll, all
användning och all besiktning utförs av behörig personal som har
tillräcklig utbildning och förstår och efterlever lokala föreskrifter
och bruksanvisningen samt är väl insatt i ÄKTAprocess och hela
processen.
16
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
VARNING
Använd inte ÄKTAprocess på annat sätt än så som beskrivs i Användardokumentation för ÄKTAprocess.
VARNING
Skyddsjord. ÄKTAprocess måste alltid vara ansluten till skyddsjord
när den är strömsatt.
VARNING
Använd inte ÄKTAprocess om den inte fungerar korrekt, eller om
den har utsatts för skada, som till exempel:
•
skada på elsladden eller kontakten
•
skada orsakad av att apparaten har tappats
•
skada orsakad av att vätska spillts ut på apparaten
VARNING
Endast personal som auktoriserats av GE Healthcare får öppna
skåpets dörrar. I skåpet förekommer högspänning som kan orsaka
personskador eller dödsfall.
VARNING
Dörrarna till elskåpet kan bara öppnas när ÄKTAprocess tagits ur
drift och under förutsättning att SPÄRRATS OCH MÄRKTS UT.
Brandfarliga vätskor och
explosiv miljö
VARNING
Brandfarliga vätskor. ÄKTAprocess är inte godkänd för brandfarliga vätskor.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
17
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
VARNING
Explosiv miljö. ÄKTAprocess är inte godkänd för arbete i potentiellt
explosiv atmosfär i områden som klassificeras som zon 0 till zon 2
i enlighet med IEC 60079-10 2002. ÄKTAprocess-systemet uppfyller
inte kraven i ATEX-direktivet.
Personligt skydd
VARNING
Farliga ämnen. När farliga kemikalier och biologiska ämnen används ska alla lämpliga skyddsåtgärder vidtas, som användning
av skyddsglasögon och handskar som motstår det ämne som används. Följ lokala och/eller nationella bestämmelser för säker användning och säkert underhåll av ÄKTAprocess.
VARNING
Personlig skyddsutrustning. När du förpackar, packar upp,
transporterar eller flyttar ÄKTAprocess, bär:
•
Skyddskängor, företrädesvis med stålhätta.
•
Arbetshandskar som skyddar mot vassa kanter.
•
Skyddsglasögon.
VARNING
Högt tryck. ÄKTAprocess arbetar under högt tryck. Använd alltid
skyddsglasögon och annan personlig skyddsutrustning.
FÖRSIKTIG
Stick inte in fingrarna eller andra föremål i fläktar eller andra rörliga
delar.
18
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
FÖRSIKTIG
Vidrör inte systemet när vätska med en temperatur som överstiger
normal arbetstemperatur pumpas igenom det. Rör inte systemet
om du inte är säker på att det kan ske utan risk och innan temperaturen på alla komponenter i systemet har fallit till normal arbetstemperatur.
FÖRSIKTIG
Använd alltid hörselskydd när du arbetar i närheten av ett system
i drift.
Installation och förflyttning
VARNING
ÄKTAprocess ska installeras och förberedas av GE Healthcare-personal eller tredje part som auktoriserats av GE Healthcare.
VARNING
Flytta transportlådor. Kontrollera att gaffeltrucken har kapacitet
att lyfta lådans vikt på ett säkert Kontrollera att lådan är korrekt
balanserad så att den inte oavsiktligt tippar när den flyttas.
VARNING
Tunga föremål. P.g.a. den betydande vikten hos
ÄKTAprocess måste stor försiktighet iakttas för att förhindra klämeller krosskador vid förflyttning. Minst två, helst tre eller flera personer rekommenderas för att flytta enheten.
VARNING
Åtkomst till strömbrytare och elsladd.Strömbrytaren ska alltid
vara lättåtkomlig. Elsladden måste alltid vara lätt att dra ut.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
19
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
VARNING
Fast strömförsörjning: Åtkomst till strömbrytare och kretsbrytare. Strömbrytaren och kretsbrytaren måste alltid vara lättåtkomliga.
VARNING
Om systemet styrs från en fjärransluten dator måste operatören
se till att inga personer finns i närheten av systemet när det startas
samt att ingen beträder riskzonen runt systemet när det arbetar.
FÖRSIKTIG
Hjulen på ÄKTAprocess bör vara låsta under normal användning.
Hjulen ska bara vara upplåsta när enheten flyttas.
FÖRSIKTIG
Alla rör, slangar och kablar ska placeras så att risken för fallskador
minimeras.
FÖRSIKTIG
ÄKTAprocess är endast avsett för inomhusbruk.
FÖRSIKTIG
Använd inte ÄKTAprocess i dammiga miljöer eller i närheten av
sprutande vatten.
FÖRSIKTIG
Lufttrycket måste alltid ha rätt nivå. För högt eller för lågt lufttryck
kan vara farligt och orsaka felaktiga resultat och läckage.
20
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
FÖRSIKTIG
Innan du flyttar ÄKTAprocess, se till att:
1
Att strömmen till ÄKTAprocess är avstängd.
2
Alla nätsladdar till ÄKTAprocess är frånkopplade.
3
Alla matarluftledningar till ÄKTAprocess är frånkopplade.
4
Alla processledningar till ÄKTAprocess är frånkopplade.
5
Alla Ethernet-kablar till ÄKTAprocess är frånkopplade.
FÖRSIKTIG
ÄKTAprocess får endast lyftas i den nedre delen av vagnen.
ÄKTAprocess är inte utrustad med lyftöglor eller liknande för lyft.
FÖRSIKTIG
Se till att det gemensamma avloppet:
•
Aldrig utsatt för undertryck.
•
Är anslutet till rörledningar med minst samma diameter som
det gemensamma avloppets rörledningar.
•
Anslutning till rörsystem som medger ett maximalt avloppsflöde
bort från ÄKTAprocess utan sammankoppling.
FÖRSIKTIG
Se till att konsolarmen sitter ordentligt på plats med överdelen av
handtaget helt infört så att bussningen bär konsolens tyngd i hela
dess längd. Om konsolarmen inte sitter ordentligt på plats finns
det risk för att konsolen faller ner och orsakar person- och/eller
egendomsskada.
FÖRSIKTIG
Vid hantering av användarkonsolen måste man se till att inga
kroppsdelar kommer i kläm mellan konsolarmens delar.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
21
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
OBSERVERA
För att undvika bakterietillväxt kan ÄKTAprocess delvis fyllas med
teknisk sprit (18 % C2H5OH (etanol), 2 % C3H7OH (isopropanol) och
80 % H2O (vatten)) vid leverans.
Spola ur den tekniska spriten före montering, testning eller integrering ÄKTAprocess med den avsedda processen.
Strömförsörjning
VARNING
Skyddsjord. ÄKTAprocess måste alltid vara anslutet till ett jordat
eluttag.
VARNING
Nationella normer och standarder (NEC, VDE, BSI, IEC, UL etc.) och
lokala normder innehåller bestämmelser för säker installation av
elektrisk utrustning. Installationen måste uppfylla specifikationerna
för ledningstyper, ledningsstorlekar, kontakt, förgreningsskydd och
frånkopplingsenheter. Om detta inte utförs finns det risk för personskador och/eller skada på utrustningen.
VARNING
Alla elektriska installationer måste utföras av auktoriserad personal.
FÖRSIKTIG
Använd inte en UPS som ligger utanför intervallet 100 till 240 V. För
UL-klassificerade system får UPS inte överstiga 120 V.
22
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
FÖRSIKTIG
Anslutning via UPS får bara göras av behörig personal för att undvika felkoppling eller andra fel. Kontakta GE Healthcare-representanten för ytterligare information.
Provpump
VARNING
Koppla alltid bort provpumpen från ÄKTAprocess-systemet innan
du flyttar eller lyfter den. Dessa enheter måste alltid förflyttas var
för sig.
VARNING
Var extra försiktig så att provpumpens vagn inte välter när vagnen
flyttas.
VARNING
Provpumpen måste positioneras så att den inte hindrar åtkomst
till nödstoppknapparna.
VARNING
Provpumpen måste alltid drivas från systemet. Den får inte vara
ansluten direkt till nätströmmen.
FÖRSIKTIG
Handtagen på provpumpsvagnen är inte avsedda att användas
som lyfthandtag.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
23
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
Systemdrift
VARNING
Säkerhetsavstånd. Håll alltid ett säkert avstånd från
ÄKTAprocess under tömning eller andra aktiviteter som kan
innebära att det stänker.
VARNING
Skåpdörrar. Under drift måste alla dörrar alltid vara stängda och
låsta.
VARNING
Efter montering ska slangsystemet testas för läckage vid maximalt
tryck för fortsatt skydd mot skador till följd av vätskestrålar, brustna
rör eller risk för explosion.
VARNING
Driftsgränser.Överskrid aldrig driftsgränserna som anges i det här
dokumentet och på systemets etikett. Om ÄKTAprocess drivs utanför dessa gränser, kan utrustningen skadas och kroppsskada eller
dödsfall kan inträffa.
VARNING
Strömavbrott. Under ett strömavbrott, eller om EMERGENCY STOP
är nedtryckt, kan ÄKTAprocess förbli trycksatt. Om du då öppnar
en slang eller behållare kan potentiellt skadlig process- eller rengöringsvätska frisättas och leda till kroppsskada.
När du återställer systemet efter strömavbrott eller nödstopp
måste du se till att trycket avlägsnas från alla slangar och kärl innan
de öppnas.
24
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
VARNING
Avstängning leder inte automatiskt till att trycket avlägsnas i ledningssystemet.
VARNING
Nödstopp. När EMERGENCY STOP slås till stängs inte nätströmmen
automatiskt av till skåpet.
VARNING
Använd kolonner som klarar förväntat tryck. I annat fall kan kolonnerna brista och orsaka personskada.
VARNING
Larmsignaler. För säker drift ska alla larmsignaler ställas in så att
de faller inom de gränsvärden som anges i systemdokumentationen. Tryck- och temperaturreglering måste vara aktiverad när systemet används för att förhindra läckage eller brott på rörledningssystemet.
VARNING
Larmsignaler. Var noga med att återställa den ursprungliga
larmnivån efter UNICORN-larmtestet.
FÖRSIKTIG
Om en avbrottsfri strömförsörjningsenhet (tillval) används måste
den slås på före övrig utrustning.
FÖRSIKTIG
För att kunna använda ÄKTAprocess på ett säkert sätt är det nödvändigt att veta hur UNICORN fungerar. Se användardokumentationen för UNICORN enligt vad som behövs.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
25
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
FÖRSIKTIG
Vid hantering av användarkonsolen måste man se till att inga
kroppsdelar kommer i kläm mellan konsolarmens delar.
FÖRSIKTIG
Stick inte in fingrarna eller andra föremål i fläktar eller andra rörliga
delar.
FÖRSIKTIG
Använd alltid hörselskydd när du arbetar i närheten av ett system
i drift.
FÖRSIKTIG
Kontrollera att pH-elektroden har monterats korrekt efter monteringen.
Underhåll
VARNING
AVSPÄRRATS / MÄRKTS UT! Kontrollera innan underhållsarbete
utförs på ÄKTAprocess att:
26
•
Systemet är tömt och trycket avlastat.
•
Systemet är frånkopplat från processmatning, strömförsörjning
och tryckluftsmatning.
•
Systemet hindras från att oavsiktligt bli strömsättas på nytt
under underhållsarbete.
•
Systemet är tydligt märkt som taget ur drift.
•
Alla områden som blir våta under processen är rena och sanerade.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2.1 Säkerhetsföreskrifter
VARNING
Endast personal som auktoriserats av GE Healthcare får utföra
service, installation och underhåll av komponenterna inuti
ÄKTAprocess-skåpet.
VARNING
Enbart reservdelar och tillbehör som är godkända eller levererade
av GE Healthcare får användas vid underhåll och service av
ÄKTAprocess.
VARNING
Efter montering ska slangsystemet testas för läckage vid maximalt
tryck för fortsatt skydd mot skador till följd av vätskestrålar, brustna
rör eller risk för explosion.
•
Efter montering eller underhåll
•
Före drift eller rengöring på plats
FÖRSIKTIG
Klättra inte på några delar av ÄKTAprocess förutom där detta tydligt
är tillåtet. Följ lokala föreskrifter och se till att du har korrekt
utrustning vid besiktning av de högre delarna av ÄKTAprocess.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
27
2 Säkerhetsinstruktioner
2.2 Etiketter
2.2
Etiketter
Inledning
I det här avsnittet beskrivs olika etiketter på ÄKTAprocess och deras innebörd.
Systemetikett
Illustrationen nedan är ett exempel på en systemetikett.
Anm:
specifika data på systemetiketten nedan är bara ett exempel. Aktuella data är
specifika för varje enskilt system och kan variera från ett system till ett annat.
Informationen på systemetiketten förklaras i tabellen nedan.
Etikettext
Beskrivning
Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv. Se
Internationella normer, på sidan 11.
28
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2.2 Etiketter
Etikettext
Beskrivning
Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt
material som överskrider de gränser som fastställts av kinesisk standard SJ/T11363-2006 "Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in
Electronics".
Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller
elektronisk utrustning inte får kastas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Kontakta en av
tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning.
Systemet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning
(EMC) i Australien och i Nya Zeeland.
Serial number
Systemets serienummer.
Year of manufacture
Tillverkningsår.
Max system pressure/temperature
Högsta systemtryck vid temperatur
Pneumatic supply
Krav på tryckluftsmatningstryck
Overall protection class
Total skyddsklass, kapslingsklass i enlighet med IEC 60529.
Detta täcker systemets alla komponenter utom elskåpet.
Cabinet 10 / Cabinet 30
Skåp 10 / skåp 30. Talar om systemets storlek. Se Specifika
data för skåptyp, på sidan 153.
Supply voltage
Förbrukningsspänning
Frequency
Matarspänningsfrekvens
Max power consumption
Max. strömförbrukning
Protection class
Skyddsklass, kapslingsklass i enlighet med IEC 60529.
Detta täcker bara elskåpet.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
29
2 Säkerhetsinstruktioner
2.2 Etiketter
Säkerhetsetiketter
Nedanstående tabell beskriver de olika säkerhetsetiketter som finns på ÄKTAprocess.
Symbol/text
Beskrivning
Varning! Läs användardokumentationen innan systemet
används. Öppna inga skydd och byt inte några delar
om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen.
Varning! Högspänning. Kontrollera alltid att systemet
är frånkopplat från strömtillförsel innan dörrarna till
höljet öppnas eller koppla från alla elektriska enheter.
EMERGENCY STOP, gul etikett med svart text.
(nödstoppsknappen är röd).
Se Sektion 2.3 Förfaranden i nödsituationer, på sidan 32
för ytterligare information om nödstoppet.
WARNING!
High voltage inside cabinet!
Authorised personnel only!
For continued protection
against fire replace only with
same type and rating of fuse
CAUTION!
VARNING! Högspänning föreligger inuti höljet. Endast
behörig personal! Av brandsäkerhetsskäl måste säkringen bytas mot en av motsvarande typ
FÖRSIKTIGHET! Tryckregleringsventilen ska ställas in
på 5,5 – 7 bar g för instrumentets lufttillförsel.
Pressure control valve
shall be set to
5.5 – 7 bar g
for instrument air
supply
30
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2.2 Etiketter
Symbol/text
Beskrivning
Varning! Innan systemets strömförsörjning ansluts,
kontrollera att systeminställningarna motsvarar strömförsörjningen.
Frånkopplingsbrytare och kretsbrytare ska installeras
av den som installerar systemet.
ANMÄRKNING!
Olika strömförsörjningskablar i CE/UL-system.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
CE
UL
P
1
Brown
N
2
Vitt
Skyddsjord
Gul/grön
Grön
31
2 Säkerhetsinstruktioner
2.3 Förfaranden i nödsituationer
2.3
Förfaranden i nödsituationer
Inledning
I detta avsnitt beskrivs åtgärder för nödavstängning av ÄKTAprocess, resultatet vid ett
strömavbrott och åtgärder för att starta om ÄKTAprocess i händelse av detta.
Försiktighetsåtgärder
VARNING
Nödstopp. När EMERGENCY STOP slås till stängs inte nätströmmen
automatiskt av till skåpet.
VARNING
Strömavbrott. Under ett strömavbrott, eller om EMERGENCY STOP
är nedtryckt, kan ÄKTAprocess förbli trycksatt. Om du då öppnar
en slang eller behållare kan potentiellt skadlig process- eller rengöringsvätska frisättas och leda till kroppsskada.
När du återställer systemet efter strömavbrott eller nödstopp
måste du se till att trycket avlägsnas från alla slangar och kärl innan
de öppnas.
32
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2.3 Förfaranden i nödsituationer
Nödavstängning
B
A
A
Steg
Åtgärd
Resultat
1.
Tryck på en av EMERGENCY
STOP-knapparna (A).
•
Alla motorer och alla yttre komponenter som rör sig stoppas omedelbart.
•
Den inbyggda datorn och övriga
komponenter förblir strömförande.
•
Ingen data går förlorad.
•
Ventilerna stängs av i en viss ordning.
För detaljerad information, se Ordning
för ventilernas stängning nedan.
Vid behov, stäng även av huvud- •
strömmen med SYSTEM POWER SWITCH (B), dra ur strömkabeln eller slå ifrån strömmen •
med kretsbrytaren.
•
Hela systemet, inklusive datorn blir utan ström.
2.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
Data och körstatus kan gå förlorade.
Alla ventiler stängs omedelbart och inte efter varandra.
33
2 Säkerhetsinstruktioner
2.3 Förfaranden i nödsituationer
Ordning för ventilernas
stängning
Om en EMERGENCY STOP-knapp används, stängs ventilerna i följande ordning:
1
CIP/AxiChrom-kolonnens packningsventiler
2
InloppA / InloppB (extra) / Provinlopp (extra)
3
Luftfällans ventiler
4
Filter (extra)
5
Anslutningsventiler för prov (extra)
6
Kolonn 1 ventiler
7
Kolonn 2 ventiler (extra)
8
Utloppsventiler
Strömavbrott
Systemspänningen går förlorad om SYSTEM POWER SWITCH på skåpet slås av, nätkabeln
dras ut eller vid ett strömavbrott
Alla pumpar stannar om strömmen till systemet bryts. Alla ventiler återgår omedelbart
till läget Closed.
Om bara systemet påverkas av strömavbrottet och inte datorn, visas ett meddelande
på UNICORN om att kommunikationen har avbrutits och att inga data återställts. När
strömmen återställs kommer systemet att vara i End-status (vilket innebär att körningen
inte återupptas).
CU-960 har kapacitet att lagra realtidsdata under en kort tids frånkoppling från datorn.
Data som lagras i CU-960 kan laddas upp på datorn när kommunikationen till datorn
har återupprättats. Data från CU-960 som laddas upp på datorn indikeras på skärmen.
Systemet kan kontrolleras igen när uppladdningen av data från CU-960 är avslutad.
Uppladdningen av data kan ta flera minuter.
Anm:
34
Att tvinga UNICORN eller Microsoft™ Windows™ att stänga under uppladdning
av data från CU-960 kommer att medföra att data som inte sparats går förlorade.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
2 Säkerhetsinstruktioner
2.3 Förfaranden i nödsituationer
Omstart efter nödavstängning
eller strömavbrott
Följ instruktionerna nedan för att starta om ÄKTAprocess efter nödavstängning eller
strömavbrott.
Steg
Åtgärd
1
Se till att orsaken till strömavbrottet eller nödavstängningen korrigeras.
2
Återställ EMERGENCY STOP genom att vrida den medsols.
3
Tryck på Continue i UNICORN.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
35
2 Säkerhetsinstruktioner
2.4 Återvinningsinformation
2.4
Återvinningsinformation
Inledning
Detta avsnitt innehåller information om bortskaffandet av ÄKTAprocess.
Sanering
ÄKTAprocess ska saneras före kassering och samtliga lokala föreskrifter ska följas.
Bortskaffning, allmänna
instruktioner
När ÄKTAprocess-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas
enligt nationella och lokala miljöföreskrifter.
Återvinning av riskavfall
ÄKTAprocess innehåller farliga ämnen. Detaljerad information finns hos din GE Healthcare-representant.
Bortskaffande av elektriska
komponenter
Avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt
avfall utan måste sorteras separat. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant
för information angående bortskaffandet av utrustning.
36
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3
Beskrivning av systemet
Om detta kapitel
Det här kapitlet innehåller en beskrivning av ÄKTAprocess och en översikt av dess komponenter, inklusive UNICORN kontrollsystem.
I det här kapitlet
Detta kapitel innehåller följande sektioner:
Sektion
Se sidan
3.1 Konfigurationer
38
3.2 Illustration av ÄKTAprocess
39
3.3 Standardkomponenter
47
3.4 Valfria komponenter
60
3.5 Flödesschema
62
3.6 UNICORN-styrsystem
67
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
37
3 Beskrivning av systemet
3.1 Konfigurationer
3.1
Konfigurationer
Inledning
ÄKTAprocess konfigureras enskilt i enlighet med specifika processkrav. Det här avsnittet
sammanfattar standard- och tillvalskomponenterna till ÄKTAprocess och anger var ytterligare information om dessa komponenter återfinns.
Standardkomponenter
Standardkomponenter till ÄKTAprocess beskrivs i Sektion 3.3 Standardkomponenter, på
sidan 47.
Kontrollsystemet till UNICORN beskrivs i Sektion 3.6 UNICORN-styrsystem, på sidan 67.
Systemets dokumentation innehåller även beskrivning av programvarans konfiguration,
som beskriver programvarans alla kontrollfunktioner i detalj.
Slangar och skåp
ÄKTAprocess kan levereras med slangar i dimensioner från 6 mm till 1 tum och i två
storlekar, skåp 10 och skåp 30. Skillnaden mellan de olika skåptyperna beskrivs i Specifika
data för skåptyp, på sidan 153.
Processlangarnas material kan vara rostfritt stål eller polypropylen. Temperatur- och
tryckbegränsningar för dessa material beskrivs i Temperatur- och tryckgränser, på sidan 153.
38
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.2 Illustration av ÄKTAprocess
3.2
Illustration av ÄKTAprocess
Inledning
Det här avsnittet innehåller illustrationer av ÄKTAprocess med både grundkonfiguration
och med alla tillval. De viktigaste funktionerna och komponenterna finns angivna.
System med
standardkonfiguration:
Framifrån
Illustrationen nedan visar standardkonfigurationen för ÄKTAprocess framifrån.
1
2
3
9
10
11
12
13
4
5
6
14
7
8
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
39
3 Beskrivning av systemet
3.2 Illustration av ÄKTAprocess
40
Del
Funktion
1
Indikatorlampa - POWER
2
Indikatorlampa - RUN/PAUSE
3
Indikatorlampa - ALARM
4
Operatörsstationens inmatningsenhet och bildskärm
5
Luftfälla
6
Vagnens styrhandtag (2)
7
Gemensamt uppsamlingskärl för avfall
8
Svänghjul med broms (4)
9
Batterigräns: Systemutlopp (2)
10
pH-prob
11
Kalibreringshållare till pH-prob
12
Nödstopp
13
Batterigräns: Kolonnanslutningar (2)
14
Batterigräns: Gemensamt avfallsutlopp
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.2 Illustration av ÄKTAprocess
System med
standardkonfiguration:
bakifrån
Illustrationen nedan visar standardkonfigurationen för ÄKTAprocess bakifrån.
15
16
17
18
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
41
3 Beskrivning av systemet
3.2 Illustration av ÄKTAprocess
42
Del
Funktion
15
Systemetikett
16
Systemets strömbrytare
17
Nödstopp
18
Batterigräns: Systeminlopp (2)
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.2 Illustration av ÄKTAprocess
System med alla tillval:
Framifrån
Illustrationen nedan visar ÄKTAprocess med alla tillvalskomponenter framifrån.
1
2
3
12
13
14
15
16
4
5
6
7
8
17
9
10
11
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
18
19
43
3 Beskrivning av systemet
3.2 Illustration av ÄKTAprocess
44
Del
Funktion
1
Indikatorlampa - POWER
2
Indikatorlampa - RUN/PAUSE
3
Indikatorlampa - ALARM
4
Operatörsstationens inmatningsenhet och bildskärm
5
Ledningsfilter övre tömningsventil
6
Ledningsfilter
7
Luftfälla
8
Vagnens styrhandtag (2)
9
Inlopp provpump
10
Gemensamt uppsamlingskärl för avfall
11
Svänghjul med broms (4)
12
Batterigräns: Systemutlopp (10)
13
pH-prob
14
Kalibreringshållare till pH-prob
15
Nödstopp
16
Batterigräns: Anslutningar kolonn 2 (2)
17
Batterigräns: Anslutningar kolonn 1 (2)
18
CIP-/AxiChrom™-ventiler
19
Batterigräns: Gemensamt avfallsutlopp
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.2 Illustration av ÄKTAprocess
System med alla tillval:
bakifrån
Illustrationen nedan visar ÄKTAprocess med alla tillvalskomponenter bakifrån.
20
21
22
23
24
25
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
45
3 Beskrivning av systemet
3.2 Illustration av ÄKTAprocess
46
Del
Funktion
20
Extra pH-prob
21
Systemetikett
22
Systemets strömbrytare
23
Nödstopp
24
Batterigräns: Inlopp buffert B (6)
25
Batterigräns: Inlopp buffert A (10)
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3
Standardkomponenter
Inledning
Detta avsnitt ger en översikt av standardkomponenterna till ÄKTAprocess.
I denna sektion
Denna sektion innehåller följande undersektioner:
Sektion
Se sidan
3.3.1 Strukturkomponenter
48
3.3.2 Styrsystemets komponenter
49
3.3.3 Inlopp och utlopp
51
3.3.4 Mätare och sensorer
52
3.3.5 Systempump
53
3.3.6 Ventiler
54
3.3.7 Air trap
59
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
47
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.1 Strukturkomponenter
3.3.1
Strukturkomponenter
Inledning
Det här avsnittet beskriver komponenterna till ÄKTAprocess som är strukturella till sin
natur.
Elskåp
Elskåpet innehåller all elektrisk och pneumatisk utrustning.
Vagn
Den styva konstruktionen av rostfritt stål stöder alla processkomponenter och elskåpet.
Konstruktionen är avsedd att hanteras i produktionsmiljö och för att vara lätt att flytta
och att hålla ren.
Stålkonstruktionen skyddar alla installerade komponenter samtidigt som den medger
enkel åtkomst.
Konstruktionen upptar en litet lådformat utrymme som gör det lätt att placera den på
alla platser i produktionslokalerna.
48
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.2 Styrsystemets komponenter
3.3.2
Styrsystemets komponenter
Inledning
I det här avsnittet beskrivs de komponenter som ingår i kontrollen av ÄKTAprocess De
tillåter automatisering av kontrollsystemet till UNICORN.
Styrsystemet
ÄKTAprocess är helt automatiserad genom styrsystemet UNICORN. När de metoder som
krävs har skapats och godkänts kan en användare som inte är expert använda systemet.
Se Sektion 3.6 UNICORN-styrsystem, på sidan 67 för information om styrsystemet UNICORN.
Datorn
Datorn är inbyggd i skåpet och helt skyddad från miljön utanför.
Användarkonsol
Display- och inmatningsenheterna är ergonomiska och konstruerade för en ren produktionsmiljö.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
49
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.2 Styrsystemets komponenter
Kommunikation
Kommunikationen med de flesta komponenter som är monterade utanför skåpet använder Profibus™ kommunikationsprotokoll och hårdvara enligt branschstandard.
Profibus-anslutningen sitter under det elektriska skåpet, som bilden nedan visar. För information om var signalkabeln till Profibus ska anslutas på AxiChrom Master, se AxiChrom
användarhandbok.
Ventilens manöverdon styrs av en ASI-buss.
50
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.3 Inlopp och utlopp
3.3.3
Inlopp och utlopp
Inledning
I det här avsnittet beskrivs inlopp och utlopp, inklusive tömningsutloppet till ÄKTAprocess
som följer med standardkonfigurationen.
Anslutningar
Grundmodellen av ÄKTAprocess har två inlopp, två utlopp och anslutningar för en kolonn.
En luftsensor kan anslutas till inloppen som framgår av flödesschemat i Sektion 3.5 Flödesschema, på sidan 62.
Med tillvalet flödeskontroll, ska inloppens tryck ligga inom intervallet 0 till 0,2 bar. Utloppen
klarar bakåttryck upp till 1 bar.
Tömningar
Alla tömningar från ÄKTAprocess samlas till ett enda tömningsutlopp. Tömningarna
samlas först upp i en öppen kopp för att se till att inget bakåttryck läggs på någon del i
processystemet.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
51
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.4 Mätare och sensorer
3.3.4
Mätare och sensorer
Inledning
I det här avsnittet beskrivs mätare och sensorer som är installerade som standardkomponenter till ÄKTAprocess.
Mätare och sensorer
ÄKTAprocess levereras med ett antal sensorer och mätare som förser styrsystemet med
data, varigenom det kan kontrollera förloppet och detektera att processen fortlöper
normalt.
Den grundläggande inställningen inkluderar mätare och sensorer som mäter tryck, flöde,
tillstånd, pH-värde, luft, temperatur och UV och möjliggör grundläggande isokratisk användning.
Flödesmätarens mätprincip
Flödesmätarens mätprincip grundar sig på kontrollerad generering av Coriolis-krafter.
Se flödesmätarens handbok i systemdokumentationen för mer information.
52
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.5 Systempump
3.3.5
Systempump
Inledning
Det här avsnittet beskriver den grundläggande systempumpen till ÄKTAprocess. I standardkonfigurationen ingår en systempump som stöder isokratisk drift.
Pumptyp
Systempumpen är en membranpump med tre huvud eller en membranpump med fem
huvud för strömningshastigheter på 45 till 2000 l/tim, vilket innebär att pumphuvudenas
våta delar under processen är tätade mot icke-sanitära komponenter i pumpen.
Pumpen är försedd med justeringsreglage för slaglängd. Dessa är fabriksinställda vid
leveransen och får inte justeras av användaren.
Pumpens slagfrekvens
Pumpens slagfrekvens kontrolleras av flödet som är inställt med programvaran till UNICORN.
Säkerhetsanordning
Systemet skyddas mot att överskrida högtrycksgränsen av den elektroniska modulen
ALP-900, som finns inuti skåpet.
ALP-900-monitorer:
1
Trycket hos varje trycksensor
2
Tryckskillnaden mellan varje trycksensor
3
Processvätskans temperatur
Om någon av de övervakade parametrarna når en kritisk gräns, stänger ALP-900 pumparna oberoende av kontrollsystemet till UNICORN.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
53
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.6 Ventiler
3.3.6
Ventiler
Inledning
Det här avsnittet beskriver de olika ventilerna som används i ÄKTAprocess.
Allmän beskrivning
Med undantag för den manuella luftutloppsventilen på filterhuset, är alla ventiler
membran-ventiler som manövreras med tryckluft. Två ventiler kombineras till ett ventilblock. Konfigurationen för inlopps- och utloppsventilen är densamma.
Varje ventil består av ett ventilhus, ett membran och ett manöverdon.
P.g.a. sin vikt och storlek monteras ventilerna till entumssystem i vridbara vaggor.
VARNING
Var försiktig så att inga kroppsdelar fastnar vid rotation av ventilenheter för att undvika skador vid servicearbete på ventiler på
entumssystem.
Ventilernas indikatorlampor
Ventilernas indikatorlampor visas nedan.
CLOSED
ERROR
OPEN
POWER
FAULT
54
Etikett
Färg
Beskrivning (i tillämpliga fall)
CLOSED
(stängd)
Orange
Fast sken: Manöverdon stängt
ERROR
Röd
Fast sken: Programmerar, sensor eller internt fel
OPEN
Gul
Fast sken: Manöverdon öppet
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.6 Ventiler
Etikett
Färg
Beskrivning (i tillämpliga fall)
POWER
Grön
Spänning på
FAULT
Röd
Fast sken: Adressfel för slav
Anm:
Se systemdokumentationen för andra möjliga indikationer och ytterligare information om deras innebörd. Vissa indikationer gäller bara för servicepersonal.
Ventilens standardlägen
Standardlägena för de olika ventilerna när systemet är påslaget och kopplat till tryckluft
visas i tabellen nedan. Om det inte finns någon kontrollsignal, t.ex. om strömmen är
frånslagen, återgår ventilerna till Closed (stängt) läge.
Ventiler
Standardläge
Inloppsventiler
Closed
Utloppsventiler
Closed
Inloppsventil för provtagning
Closed
CIP/AxiChrom-kolonnens packningsventiler
Closed
Luftfällans ventiler
Inline
Filterventiler
Bypass
Kolonnventiler
Bypass_Both
Anm:
Inloppsventiler ska alltid vara stängda när de inte används. Det är viktigt för att
säkerställa gradientprecision och förhindra att buffertar blandas.
Luftfällans ventiler
Luftfällans ventilblock är direkt anslutna antingen till filterventilens block (tillval) eller till
slangar som går till luftsensorn innan kolonnen för att minimera den döda volymen som
orsakas av att ventilblocken ansluts till slangar.
Utformningen av luftfällans ventiler visas nedan.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
55
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.6 Ventiler
XV-023
XV-024
XV-021
XV-022
XV-071
Ventilpositioner
Öppen ventil (-er)
Bypass
XV-022
Inline(standard)
XV-021 + XV-024
Fill
XV-021 + XV-023
Fill_Inline
XV-021 + XV-023 + XV-024
Out_through_drain
XV-021 + XV-024 + XV-071
Drain (inget flöde)
XV-023 + XV-024 + XV-071
Drain-ventilens position används t.ex. när luftfällan töms före demontering eller för att
sänka vätskenivån i luftfällan. Pumpen/pumparna måste ställas in på 0,0 l/h när
Drain-ventilpositionen används.
Anm:
ManFlow måste användas när Out_through_drain körs om inte systemet har
en flödesmätare framför luftfällan. Men det går att använda Flow under korta
perioder även om systemet inte är utrustat med en flödesmätare.
Anm:
Om systemet är inställt på max flöde när Fill används finns det risk för att luftfällan inte kan stänga snabbt nog och i så fall kommer den att flöda över.
Minska flödet för att undvika detta.
UNICORN Alarms:AirTrapLevelControl kan användas för att aktivera eller inaktivera
den automatiska flödesnivåkontrollen. Övriga inställningar som anges i tabellen nedan
inaktiverar automatiskt nivåkontrollen. Instruktionen
System:Settings:Specials:AirTrapPauseFunction visar om ventilen återgår till standardpositionen (inlopp) eller om den står kvar när systemet ställs i läget Paus.
56
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.6 Ventiler
Filterventiler
Det extra filterventilblockets uppsättning är identiskt med uppsättningen till luftfällans
ventilblock. Det finns även en manuell ventil för evakuering, HV-301.
Utformningen av filterventilerna visas nedan.
HV-301
XV-027
XV-025
XV-026
XV-072
Ventilpositioner
Öppen ventil (-er)
Bypass (standard)
XV-026
Inline
XV-025 + XV-027
Out_through_drain
XV-025 + XV-027 + XV-072
Drain (inget flöde)
HV-301 + XV-027 + XV-072
Drain-ventilens position används t.ex. när filterhuset töms före filterbyte. Pumpen(-arna)
måste vara inställda på 0,0 l/tim när Drain-ventilens position används.
Anm:
ManFlow måste användas när Out_through_drain körs om inte systemet har
en flödesmätare framför luftfällan. Men det går att använda Flow under korta
perioder även om systemet inte är utrustat med en flödesmätare.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
57
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.6 Ventiler
Anslutningsventiler för prov
Den extra provpumpen är ansluten till anslutningsventilerna för prov, där matningen
från systempump A och den extra gradientpumpen B också är anslutna, efter luftfällan
och det extra filtret. Provinloppsventiler finns bara på system som levereras med en
provpump.
När en inloppsventil är öppen (A, B eller provinloppsventiler) öppnas även motsvarande
anslutningsventil för prov. Anslutningsventilerna för prov kan inte kontrolleras individuellt
av operatören.
Anm:
Larmet till anslutningsventilerna för prov måste inaktiveras om provpumpen
kopplas från. Se Sektion 5.1.4 Slutliga kontroller före start, på sidan 111 för UNICORN inställningar.
Kolonnventiler
Kolonnens ventiluppsättningar (kolonn 1 och den extra kolonn 2) består var och en av
sex ventiler. I likhet med inloppsventilblocken, är blocken anslutna direkt till varandra
för kortast möjliga flödesbana.
För att kontrollera om ventilen återgår till standardläget (Bypass_Both) eller om den blir
kvar i läge när systemet ställs på Pause, se UNICORN instruktionsanmärkningar, på sidan 158 för instruktioner.
58
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.3 Standardkomponenter
3.3.7 Air trap
3.3.7
Air trap
Inledning
En air trap är installerad i flödesbanan till ÄKTAprocess. Dess funktion är att se till att
ingen luft kommer in i kolonnen under processen. Det här avsnittet air trap och sensorerna som används för nivåkontroll av vätskan.
Driftssätt
air trap skapar en vortex där vätskan pressas nedåt och utåt av centrifugalkraften medan
luft separeras i mitten av kammaren. Rotationen eliminerar fickor med stagnerad vätska,
vilket förhindrar oönskade avlagringar av fasta ämnen (t.ex. bakterieceller) och förenklar
rengöringen av air trap.
Nivåsensorer
Två nivåsensorer för automatisk vätskekontroll är installerade i air trap. Denna sensorkomponent består av en hög- och en lågnivåsensor. Sensorerna måste omkalibreras
om indikatorlampan lyser rött när vätskenivån fortfarande är långt ifrån den undre eller
den övre markeringen. Se Sektion 6.6.2 Air trap-kalibrering, på sidan 141.
Anm:
När air trap är fylld med vätska som lätt skummar, t.ex. vätskor som innehåller
rengöringsmedel och proteinlösningar (prov), får stora mängder luft inte tillåtas
tränga in i air trap. Om skum bildas, kan det störa den automatiska vätskenivåkontrollen.
Placera alltid en rörlig luftsensor vid inloppet till provet eller vätska som innehåller
tvättmedel. Luftsensorn ställer systemet på Paus när luft detekteras, vilket
hindrar skumbildning i air trap eller kan utlösa nästa steg i processen.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
59
3 Beskrivning av systemet
3.4 Valfria komponenter
3.4
Valfria komponenter
ÄKTAprocess kan beställas eller uppgraderas med en standardserie tillval. I det här avsnittet beskrivs de extra komponenterna kortfattat.
Extra pumpinlopp
Extra systempumpinlopp. Upp till åtta extra inlopp med individuellt styrda ventiler kan
installeras.
Det innebär att ÄKTAprocess kan hantera upp till tio individuella inlopp till systempump
A.
Extra systemutlopp
Upp till åtta extra systemutlopp med individuellt styrda ventiler.
Det innebär att ÄKTAprocess kan hantera upp till tio individuella utlopp.
Systempump B
Med en extra systempump, blir ÄKTAprocess ett gradientsystem.
B-pumpen kan förses med upp till sex individuellt styrda inlopp.
Om systempump B väljs, följer en extra flödesmätare med för att kunna mäta både de
individuella pumpflödena och det totala systemflödet.
Pump B är identisk med pump A.
Ledningsfilter
Ett filter kan installeras mellan luftfällan och kolonnen för att förhindra att främmande
föremål smutsar ner kolonnen.
Två kolonner
Tillhandahållande för en andra kolonn. Med det här tillvalet kan ÄKTAprocess mata
tvåkolonner, den ena efter den andra med rörlig fas.
60
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.4 Valfria komponenter
Provpump
Provpumpen medger att prov injiceras i kolonnen utan att behöva använda någon av
systempumparna för detta ändamål.
Det finns två extra inlopp för matning av provpumpen. Provpumpen är även utrustad
med en extra tryckmätare som skyddar systemet mot övertryck.
Extra tryckmätare
En extra tryckmätare efter kolonnen för att exakt mäta tryckfallet i kolonnen.
Extra pH-mätare
En extra pH-mätare kan installeras före kolonnen på ett gradientsystem för att kontrollera gradienten.
CIP / AxiChrom-grenrör
En CIP / AxiChrom grenrör med fyra individuellt styrda ventiler gör det möjligt för UNICORN
att kontrollera CIP med upp till fyra inlopp och kontrollera bearbetningen med en ansluten
AxiChrom -kolonn.
Se Använda tillbehörsgrenröret till CIP/AxiChrom, på sidan 126 för mer information om
anslutningar till CIP. För Intelligent Packning med AxiChrom-kolonner, se handboken till
AxiChrom för detaljer om anslutning.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
61
3 Beskrivning av systemet
3.5 Flödesschema
3.5
Flödesschema
Inledning
Det här avsnittet innehåller ett komplett flödesschema för ÄKTAprocess. Processkomponenter, mätare och givare listas.
62
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
M2
XV-019
XV-018
P-202
CE/TE-101
M1
P
pH AS
ME1
ME2
AE-122
PT-114
W
XV-026
XV-072
P F
XV-032
AS
AE-151
AE-152
XV-012, 014, 016
XV-071
XV-028
XV-031
XV-081
CIP2
XV-082
CIP C
CIP4
XV-084
XV-083
CIP3
XV-042
XV-040
XV-034
XV-036
C2B
C1B
C2T
C1T
XV-041
XV-039
XV-038
XV-037
XV-033
CIP1
XV-035
XV-052
UV
pH
P
C
XV-053 –
XV-060
XV-051
PT-113
P-201 B
XV-021
XV-022
XV-025
AE-131
B6
B4
B2
PT-111
C
LEL-166
FH-231
FT-141
XV-011, 013, 015
L
LEH-167
HV-301
PT-112
P
AT-221
L
XV-023
AE-121
XV-004, 006,
008, 010
F
FT-142
P-201 A
XV-002
XV-001
XV-003, 005, 007, 009
CE/TE-102
B1
B3
B5
A10
A8
A6
A4
A2
A1
A3
A5
A7
A9
10
8
6
4
2
1
3
5
7
9
3 Beskrivning av systemet
3.5 Flödesschema
Bild på flödesschema
XV-027
XV-017
XV-024
Svart: standardkomponenter, Röd: tillvalskomponenter
63
3 Beskrivning av systemet
3.5 Flödesschema
Processkomponenter
I följande tabell listas de processkomponenter som visas i flödesschemat.
Märkning
Funktion (ant)
1, 2
Utlopp
3 till 10
Utlopp
A1, A2
Inlopp buffert A
A3 till A10
Inlopp buffert A
AT-221
Luftfälla
B1 till B6
Inlopp buffert B
C1T
Anslutning till översida på kolonn 1
C1B
Anslutning till undersida på
kolonn 1
C2T
Anslutning till översida på kolonn 2
Del av kolonn 2 tillval
C2B
Anslutning till undersida på
kolonn 2
Del av kolonn 2 tillval
CIP1 till CIP4
CIP-inlopp
CIP C
CIP gemensamt inlopp
FH-231
Filter
Alternativ
HV-301
Filter luftningsventil
Del av tillvalsfilter, manuellt
M1, M2
Provinlopp
Del av provpump tillval
P-201 A
Systempump A
P-201 B
Systempump B
Alternativ
P-202
Provpump
Alternativ
W
Gemensamt avfall
XV-001, XV-002
Inloppsventiler buffert A
XV-003 till XV-010
Inloppsventiler buffert A
Tillval
XV-011 till XV-016
Inloppsventiler buffert B
Del av system pump B tillval
64
Obs!
Tillval
Tillval
Del av system pump B tillval
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.5 Flödesschema
Märkning
Funktion (ant)
Obs!
XV-017
Anslutningsventil för provtagning
Del av provpump tillval
XV-018, XV-019
Inloppsventil för provtagning
Del av provpump tillval
XV-021
Luftfällans inloppsventil
XV-022
Luftfällans överströmningsventil
XV-023
Luftfällans avluftningsventil
XV-024
Luftfällans utloppsventil
XV-025
Filter inloppsventil
Del av tillvalsfilter
XV-026
Filter överströmningsventil
Del av tillvalsfilter
XV-027
Filter utloppsventil
Del av tillvalsfilter
XV-028
Systemanslutningsventil
Del av provpump tillval
XV-031
Inloppsventil till översida på
kolonn 1
XV-032
Inloppsventil till undersida på
kolonn 1
XV-033
Toppventil kolonn 1
XV-034
Bottenventil kolonn 1
XV-035
Övre utloppsventil kolonn 1
XV-036
Nedre utloppsventil kolonn 1
XV-037
Inloppsventil till översida på
kolonn 2
Del av kolonn 2 tillval
XV-038
Inloppsventil till undersida på
kolonn 2
Del av kolonn 2 tillval
XV-039
Toppventil kolonn 2
Del av kolonn 2 tillval
XV-040
Bottenventil kolonn 2
Del av kolonn 2 tillval
XV-041
Övre utloppsventil kolonn 2
Del av kolonn 2 tillval
XV-042
Nedre utloppsventil kolonn 2
Del av kolonn 2 tillval
XV-051, XV-052
Utloppsventiler
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
65
3 Beskrivning av systemet
3.5 Flödesschema
Märkning
Funktion (ant)
Obs!
XV-053 till XV-060
Utloppsventiler
Tillval
XV-071
Luftfällans avtappningsventil
XV-072
Filtrets avtappningsventil
Del av tillvalsfilter
XV-081 till XV-084
CIP / AxiChrom-grenrör
Alternativ
Mätare och sensorer
I följande tabell listas de mätare och sensorer som visas i flödesschemat.
Tagg
Funktion
Obs!
AE-151
Luftinloppssensor buffert
Flyttbar
AE-152
Förluftsensor, kolonn
Slutkontroll att ingen luft tränger in i kolonnen
AT-121
pH-mätare efter kolonn
AT-131
UV-mätare efter kolonn
Toppdetektering
CE/TE-101
Konduktansmätare före kolonn
Innehåller även en temperaturmätare
CE/TE-102
Konduktans-mätare efter kolonn
Toppdetektering och CIP-kontroll, innehåller
även en temperaturmätare
FT-141
Systemflödesmätare
Mäter det totala systemflödet
LEH-167
Luftfällans högnivåmätare
LEL-166
Luftfällans lågnivåmätare
PT-111
Tryckmätare förfilter
Alternativ
PT-112
Tryckmätare före kolonn
Skyddar kolonnen från övertryck, detekterar
igensatt kolonn
PT-114
Tryckmätare, provpump
Del av provpump tillval
66
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.6 UNICORN-styrsystem
3.6
UNICORN-styrsystem
Inledning
ÄKTAprocess styrs av UNICORN-programmet.
UNICORN kan spara fastställda processer som metoder med de instruktioner som krävs
för processanvändning och dokumentation.
UNICORN har stöd för inställning av ett omfattande system av behörighetsnivåer för att
begränsa de åtgärder som enskilda användare kan vidta i ÄKTAprocess. För att se till
att systemet fungerar säkert får endast behörig och utbildad personal ges tillgång till
det.
UNICORN-programmets guider och UNICORN-användarhandbokspaketet innehåller
fullständiga instruktioner för programmering och användning av programvaran för
processtyrning.
Systemets operatörer ansvarar för att de metoder som skapas följer standardprocedurer
och god tillverkningssed.
UNICORN är tekniskt kompatibelt med alla relevanta delar av FDA 21 CFR Part 11.
En checklista för Part 11-systembedömning är tillgänglig på begäran från den lokala GE
Healthcare-representanten.
Nödvändiga kunskaper
Minst grundläggande kunskap om UNICORN krävs för att sköta ÄKTAprocess säkert.
I den här handboken beskrivs inte hur man använder UNICORN.
Information om hur man använder UNICORN står att läsa i UNICORN -handböcker.
Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för information vid behov.
Systemnätverk
UNICORN kan installeras på en fristående dator för att styra mellan ett och fyra lokalt
anslutna system. Utdata från ett enskilt system kan visas på flera datorer.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
67
3 Beskrivning av systemet
3.6 UNICORN-styrsystem
Programmoduler
UNICORN-programvaran består av fyra moduler:
Modul
Funktion
Administration eller UNICORN
Manager (UNICORN-versionsberoende)
Datahantering och administrativa uppgifter; t.ex. systemdefiniering och hantering av användarprofiler.
Method Editor
Skapa och redigera metoder för förprogrammerad styrning av
ÄKTAprocess.
System Control
Processkontroll online och övervakning med hjälp av fördefinierade metoder eller manuell kontroll.
Evaluation
Utvärdering och presentation av lagrade resultat.
Modulerna är aktiva så länge programmet körs och avslutas inte när de minimeras. En
minimerad System Control-modul kan styra en process.
Arbetsflöde
Tabellen nedan innehåller det allmänna arbetsflödet för användning av UNICORN till
automatisk kontroll.
68
Steg
Åtgärd
1
Skapa en metod för det valda systemet med hjälp av UNICORN-programvaran. Du kan använda en befintlig metod som den är eller redigera den efter
dina körningsmål.
2
Starta körningen med den metod du skapat.
3
Övervaka körningen med hjälp av System Control-modulen. Alla data om
körningen visas i System Control-modulen. Det finns fyra olika rutor, som
alla kan vara öppna samtidigt eller en i taget i olika delar av fönstret.
4
När körningen är klar kan du visa data i en detaljerad rapport med hjälp av
omfattande verktyg i UNICORN Evaluation-modulen.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
3 Beskrivning av systemet
3.6 UNICORN-styrsystem
Manuella instruktioner
Manuella instruktioner används i användningsinstruktionerna. Dialogrutan där instruktionerna konfigureras kan öppnas på olika sätt beroende på UNICORN-versionen som
används.
I modulen System Control:
•
välj Manual:Execute Manual Instructions
eller
•
Välj en av de numrerade instruktionerna på Manual-menyn.
eller
•
använd genvägen Ctrl +M.
Systemets indikatorlampor
Tabellen nedan beskriver innebörden för systemets indikatorlampor.
Bild
Etikett
Färg
Funktion
POWER
Grön
Strömmen är på:
POWER
Blinkande: UNICORN startar.
Fast sken: UNICORN klar.
RUN/PAUSE
RUN/PAUSE
Gul
UNICORN metoden är aktiv:
Blinkande: UNICORN-status Pause.
ALARM
Fast sken: UNICORN-status Run.
ALARM
Röd
Systemlarm:
Kontrollera UNICORN för detaljerad information.
Varningar
Varningsmeddelanden genereras för att göra personalen uppmärksam på att processparametrar har över- eller underskridit inställda varningsgränsvärden, men att processmetoden fortsätter.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
69
3 Beskrivning av systemet
3.6 UNICORN-styrsystem
Larm
Larmsignaler
Om utrustning med lägre gränsvärden än systemet ansluts måste larmnivåerna anpassas
därefter.
Om en analog eller digital signal bryter den förbestämda larmnivån sker flera saker på
en gång:
•
En larmsignal ljuder (i enlighet med användarens inställningar)
•
Systemet ställs om i Pause-läge.
•
Ventiler och andra komponenter i systemet återställs till standardpositionen
Valve Pause Function kan aktiveras i UNICORN för vissa komponenter (air trap, filter,
kolonn 1 och 2) för att bibehålla de ursprungliga ventilpositionerna. Larmen signaleras
också av systemets indikatorlampor.
Larmtest
Larmsummern kan testas från styrsystemet med hjälp av funktionen Alarms:BuzzerTest.
Enskilda instrumentlarm kan testas genom att larmgränsvärdet för instrumentet sätts
under det aktuella processvärdet.
Återställa larm
Larmet återställs genom styrsystemet genom att larmmeddelandet kvitteras eller via
en separat funktion. Processen kan återupptas med hjälp av funktionen Continue i
UNICORN om problemet har åtgärdats.
Mer information
Alla handböcker som krävs är tillgängliga via Help-menyn i UNICORN-programmet.
70
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4
Installation
Om detta kapitel
Det här kapitlet innehåller information till användare och servicepersonal för uppackning,
installation, förflyttning och transport av ÄKTAprocess.
Försiktighetsåtgärder
VARNING
Innan du försöker utföra några av de procedurer som beskrivs i
detta kapitel, måste du läsa och förstå allt innehåll i de motsvarande avsnittet/avsnitten i Säkerhetsinstruktioner, enligt vad som
anges nedan:
•
Allmänna försiktighetsåtgärder, på sidan 16
•
Personligt skydd, på sidan 18
•
Installation och förflyttning, på sidan 19
•
Strömförsörjning, på sidan 22
I det här kapitlet
Detta kapitel innehåller följande sektioner:
Sektion
Se sidan
4.1 Krav på lokalen
72
4.2 Transport
74
4.3 Packa upp ÄKTAprocess
76
4.4 ÄKTAprocess Installation
78
4.5 Strömförsörjning
95
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
71
4 Installation
4.1 Krav på lokalen
4.1
Krav på lokalen
Inledning
Det här avsnittet sammanfattar platskraven för ÄKTAprocess.
Utrymme och golvbelastning
För utrymmeskrav, se uppgifterna om utvändiga mått och vikter i Sektion 8.1 Specifikationer, på sidan 152.
Anm:
Kontrollera att golvet håller för ÄKTAprocess-systemets vikt vid full belastning.
Observera att för att vikten ska fördelas jämnt på alla hjul måste golvet vara
plant och jämnt.
Anm:
För att operatören ska ha bekväma arbetsförhållanden ska det finnas tillräcklig
med utrymme på alla sidor av ÄKTAprocess när systemet är installerat på avsedd
produktionsplats.
Omgivande miljö
Följande ska undvikas.
•
Direkt solljus
•
Starka magnetiska och elektriska fält
•
Vibrationer
•
Korrosiv gas
•
Damm
•
Temperaturer utanför rekommenderade driftsintervall. För omgivningstemperaturer,
se Sektion 8.1 Specifikationer, på sidan 152.
Elström
Se Sektion 4.5 Strömförsörjning, på sidan 95 och Sektion 8.1 Specifikationer, på sidan 152
när det gäller krav för ström, spänning och fas.
72
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.1 Krav på lokalen
Tryckluft
ÄKTAprocess kräver torr luft fri från partiklar i inmatningsluften.
Se Sektion 8.1 Specifikationer, på sidan 152 när det gäller kapacitetskrav.
Se Sektion 4.4.3 Ansluta tryckluftskopplingen, på sidan 88 när det gäller anslutningar till
instrumentet.
Medietillförsel
Tillförseln måste ordnas så att rörens dimension och längd, ventiler och höjdskillnader
inte hindrar processen.
Se Sektion 8.1 Specifikationer, på sidan 152 när det gäller krav för medietillförsel och
matning.
Dator
En extern dator behövs inte eftersom ÄKTAprocess levereras med en inbyggd industridator.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
73
4 Installation
4.2 Transport
4.2
Transport
Inledning
Det här avsnittet innehåller viktig information när det gäller transport av ÄKTAprocess.
Transport i låda
Använd en pallyft eller gaffeltruck som klarar systemets tomvikt plus transportförpackning. Se Sektion 8.1 Specifikationer, på sidan 152 när det gäller systemets vikt.
Anm:
Se till att alla öppningar är tillräckligt stora för att lådan ska kunna transporteras
när den lyfts från golvet.
Lådans mått visas nedan.
•
Skåp 10: 111 (B) x 207 (L) x 173 (H) cm
•
Skåp 30: 131 (B) x 268 (L) x 193 (H) cm
Förflyttning av enheten då den
är uppackad
VARNING
Tunga föremål. P.g.a. den betydande vikten hos
ÄKTAprocess måste stor försiktighet iakttas för att förhindra klämeller krosskador vid förflyttning. Minst två, helst tre eller flera personer rekommenderas för att flytta enheten.
OBSERVERA
Operatörskonsolen
•
Använd inte operatörskonsolen för att skjuta eller dra systemet.
•
Luta dig inte mot konsolen.
Konsolarmen är konstruerad att bara bära operatör-konsolens
vikt.
74
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.2 Transport
•
ÄKTAprocess kan rullas för hand på ett hårt och plant underlag med hjulbromsen
lossad.
•
Om golvets skick inte medger att enheten rullas ÄKTAprocess på dess egna hjul kan
den flyttas med hjälp av en pallyftare eller gaffeltruck.
•
För minsta mått på dörröppningar, se allmän dokumentation i dokumentationssatsen.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
75
4 Installation
4.3 Packa upp ÄKTAprocess
4.3
Packa upp ÄKTAprocess
Inledning
Det här avsnittet beskriver de verktyg som krävs för att packa upp ÄKTAprocess från
lådan. En kort instruktion medföljer även.
Verktyg som krävs
•
Nyckel 13 mm (eller spärrnyckel med hylsa 13 mm).
•
Elektrisk skruvdragare med stjärnskruvbit nr 2.
•
Kniv
•
Hävarm (medföljer i lådan)
Visuell inspektion
Kontrollera
•
att all utrustning finns i lådan enligt packlistan.
•
att utrustningen inte är skadad, om den är det ska skador dokumenteras.
Om utrustning saknas eller är skadad, kontakta din GE Healthcare -representant omedelbart.
76
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.3 Packa upp ÄKTAprocess
Uppackning
OBSERVERA
För att undvika bakterietillväxt kan ÄKTAprocess delvis fyllas med
teknisk sprit (18 % C2H5OH (etanol), 2 % C3H7OH (isopropanol) och
80 % H2O (vatten)) vid leverans.
Spola ur den tekniska spriten före montering, testning eller integrering ÄKTAprocess med den avsedda processen.
Läs instruktionerna för uppackning som finns på lådan. Om inga instruktioner för
uppackning finns, följ nedanstående instruktioner.
Steg
Åtgärd
1.
Ta bort panelerna runtom lådan genom att lossa skruvarna/fästena som är
markerade med svart färg.
2.
Lossa skruvarna/fästena som håller fast utrustningen i botten på lådan.
3.
Rulla ut systemet ur lådan med hjälp av rampen som finns inuti lådan.
VARNING
Tunga föremål. P.g.a. den betydande vikten hos
ÄKTAprocess måste stor försiktighet iakttas för att
förhindra kläm- eller krosskador vid förflyttning. Minst
två, helst tre eller flera personer rekommenderas för
att flytta enheten.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
77
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4
ÄKTAprocess Installation
Inledning
Det här avsnittet beskriver de åtgärder som måste vidtas för att installera ÄKTAprocess
före användning.
Försiktighetsåtgärd
OBSERVERA
För att undvika bakterietillväxt kan ÄKTAprocess delvis fyllas med
teknisk sprit (18 % C2H5OH (etanol), 2 % C3H7OH (isopropanol) och
80 % H2O (vatten)) vid leverans.
Spola ur den tekniska spriten före montering, testning eller integrering ÄKTAprocess med den avsedda processen.
I denna sektion
Denna sektion innehåller följande undersektioner:
Sektion
78
Se sidan
4.4.1 Montering av ÄKTAprocess
79
4.4.2 Installation av kontrollsystem och nätverk
84
4.4.3 Ansluta tryckluftskopplingen
88
4.4.4 Riktlinjer för anslutning
89
4.4.5 Ansluta provpumpen
90
4.4.6 Anslut en kolonn
93
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.1 Montering av ÄKTAprocess
4.4.1
Montering av ÄKTAprocess
Inledning
Förutom operatörskonsolen levereras ÄKTAprocess helt monterad. Detta avsnitt beskriver
nödvändiga åtgärder för att montera operatörskonsolen och hur man låser hjulen.
Låsa hjulen
När systemet placerats på avsedd plats ska hjulen låsas (se bilden).
Operatörskonsol
FÖRSIKTIG
Se till att konsolarmen sitter ordentligt på plats med överdelen av
handtaget helt infört så att bussningen bär konsolens tyngd i hela
dess längd. Om konsolarmen inte sitter ordentligt på plats finns
det risk för att konsolen faller ner och orsakar person- och/eller
egendomsskada.
FÖRSIKTIG
Vid hantering av användarkonsolen måste man se till att inga
kroppsdelar kommer i kläm mellan konsolarmens delar.
Operatörskonsolen förpackas separat i en kartong i systemlådan.
Alla anslutningar till och från bildskärmen och tangentbordet (DVI-signal, USB-anslutning
och ström) finns i en flerledarkabel (ODU minisnap 24-polig kontakt). En ODU minisnap
3-polig kontakt används för strömförsörjning.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
79
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.1 Montering av ÄKTAprocess
Dessa två kablar är anslutna till systemet som är placerat under skåpet.
Operatörskonsolen kan monteras antingen på vänster eller höger systemhandtag. Ett
rotationsstopp är monterat för att hindra konsolen från att kollidera med systemets
skåp. Instruktioner för montering av konsolen återfinns nedan.
Montering av operatörskonsolen på vänster sida
Följ instruktionerna nedan för att montera operatörskonsolen på vänster sida.
Steg
Åtgärd
1
Öppna lådan och ta ur den monterade konsolen. Ta inte bort styrofoamskyddet. Det kan användas vid lyftning.
2
Skjut på konsolarmen försiktigt på det vänstra handtaget (B) tills det sitter
ordentligt fast. Låt styrofoam-skyddet (A) sitta kvar medan du fäster konsolarmen.
A
B
3
80
Ta bort styrofoam-skyddet.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.1 Montering av ÄKTAprocess
Steg
Åtgärd
4
C
D
Montera de två kablarna (C) till konsolen så som bilden visar.
OBSERVERA
Skyddslocket (D) ska alltid sitta på när USB-anslutningen inte används.
5
Fäst kablarna snyggt tillsammans med befintliga kablar under skåpet med
buntband som bilden nedan visar.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
81
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.1 Montering av ÄKTAprocess
Steg
Åtgärd
6
Fäst rotationsstoppet på skåpet bakom konsolarmen. Skruvarna som håller
det på plats ska placeras under rotationsstopplattans plan. Rotationsstoppets
placering visas nedan framifrån och bakifrån.
Montera operatörskonsolen på höger sida
Operatörskonsolen monteras ovanpå det högra handtaget enligt beskrivningen ovan
med följande skillnad.
82
•
Placera operatörskonsolens arm försiktigt över det högra handtaget i stället för det
vänstra.
•
Rotationsstoppet är fäst i skåpet med skruvarna som håller det på plats ovanför
planet till rotationsplåtens platta, enligt illustrationen nedan.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.1 Montering av ÄKTAprocess
OBSERVERA
Operatörskonsolen
•
Använd inte operatörskonsolen för att skjuta eller dra systemet.
•
Luta dig inte mot konsolen.
Konsolarmen är konstruerad att bara bära operatör-konsolens
vikt.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
83
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.2 Installation av kontrollsystem och nätverk
4.4.2
Installation av kontrollsystem och nätverk
Inledning
I det här avsnittet beskrivs de steg som måste utföras för att installera UNICORN:s kontrollsystem och nätverksanslutningar.
Kontrollsystem
ÄKTAprocess levereras med UNICORN-styrsystemet förinstallerat och konfigurerat på
den inbyggda datorn. Inga speciella åtgärder behövs när det gäller styrsystemet.
Nätverksanslutning
Ett externt uttag för Ethernet-anslutning till ett nätverk (tillval) finns på den undre panelen
på skåpet, markerat ETHERNET IN.
FÖRSIKTIG
Använd den medföljande nätverkskabeln med inkapslade RJ45anslutningar som skyddar mot vätskor. Ersätt inte den här kabeln
med en okapslad kabel.
Ansluta en extern dator
Följ anvisningarna nedan för att ansluta en extern dator till systemet.
84
Steg
Åtgärd
1
Anslut den externa datorn till uttaget markerat ETHERNET IN under bottenpanelen på elektronikskåpet.
2
Lossa datorns externa nätverkskabel från motsvarande uttag för Ethernetanslutning till ett nätverk på insidan av skåpet. Det här uttaget sitter i bottenplattan på skåpet omedelbart framför den inbyggda datorn.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.2 Installation av kontrollsystem och nätverk
Steg
Åtgärd
3
Anslut den korskopplade Ethernet-kabeln från CU-960 till nätverksuttaget i
bottenplattan på skåpet genom att flytta kabelanslutningen från den interna
datorns LAN2-uttag till nätverksuttaget.
VARNING
Om systemet styrs från en fjärransluten dator måste operatören
se till att inga personer finns i närheten av systemet när det startas
samt att ingen beträder riskzonen runt systemet när det arbetar.
Datoranslutning peer-to-peer
En extern dator kan anslutas direkt till den inbyggda datorn för enkel peer-to-peerstyrning och kommunikation. Anslutningen liknar en vanlig nätverksanslutning, där det
externa uttaget ETHERNET IN som sitter i skåpets bottenplatta används.
Anm:
Ethernet-kabeln som ansluter den externa datorn och systemet måste vara en
korskopplad kabel, speciellt konfigurerad för peer-to-peer-anslutningar. För att
se till att skyddet till skåpet inte äventyras, rekommenderar vi att den bifogade
kapslade nätverkskabeln från skåpet används och förlängs den med en
korskopplad kabel, som ansluts till den externa datorn. Alternativt kan en hubb
eller switch användas. Till en sådan inkoppling kan vanliga kablar användas.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
85
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.2 Installation av kontrollsystem och nätverk
OPC-klientdrift
ÄKTAprocess kan anslutas till en OPC-klient (OLE för processtyrning) för att möjliggöra
användning av ett enhetligt gränssnitt mellan andra programsystem (t.ex. Delta V, LIS
etc.) och UNICORN. UNICORN OPC-server ingår i den vanliga installationen och programmet kan konfigureras för antingen fullständig OPC-klientåtkomst till alla UNICORN-dataposter eller begränsad åtkomst. UNICORN OPC-funktionerna som beskrivs i UNICORN
OPC-serverdatafilen (dokument-nr 11-0004-15). UNICORN OPC-inställningarna beskrivs
i UNICORN Administrativ och tekniska handbok och i UNICORN OPC-handboken.
Kundens I/O-anslutningar
En extern 15-polig D-subkabel finns för programmerbara DC-signaler för allmänna ändamål, både in- och utgående. Den här anslutningen sitter under skåpets bottenplatta.
Det finns många olika användningsområden för kundens IO-anslutningar. Se
systemdokumentationen eller kontakta den lokala GE Healthcare-representanten för
mer ingående teknisk information.
Mappning mellan kontakter och signaltyper anges i tabellen nedan.
86
Signal
Pol
Digital In 1
15
Digital In 2
8
Digital In 3
14
Digital In 4
6
Digital In allmän
7
Digital Ut 1
2
Digital Ut 2
3
Digital Ut 3
5
Digital Ut 4
10
Digital Ut allmän
4
Utgång fjärrlarm
1
Utgång fjärrlarm
9
UPS On input +
11
UPS On input -
12
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.2 Installation av kontrollsystem och nätverk
Följande anmärkningar gäller:
•
Ingångsspänningar kan vara mellan 5 och 24 V.
•
Den högsta digitala utgångssignalen är 24 V/0,10 A.
•
För att fördela utmatningen, är Out Common ansluten till en positiv spänning. För
att sänka utmatningen är Out Common ansluten till den allmänna utgången som
används av kundens applikation.
•
Stiften 1 och 9 ger en reläkontakt för stängning (max 24 V/0,10 A) för en larmenhet,
t.ex. en varningslampa, en summer eller liknande enheter. Det externa larmet utlöses
när när den interna summern aktiveras.
•
Stiften 11 och 12 används för mottagning av en På-signal från en extra UPS, d.v.s.
aktiv under ett strömavbrott när en UPS arbetar.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
87
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.3 Ansluta tryckluftskopplingen
4.4.3
Ansluta tryckluftskopplingen
Inledning
Det här avsnittet beskriver hur tryckluftskopplingen ansluts.
För krav på tryckluftsanslutning, se Sektion 4.1 Krav på lokalen, på sidan 72 och Allmänna
tekniska data, på sidan 152.
Anslut tryckluftskopplingen till
ÄKTAprocess
88
Steg
Åtgärd
1
Anslut tryckluften som bilden ovan visar.
2
Kontrollera att manometern inuti skåpet visar mellan 5,5 och 7 bar g. Trycket
är fabriksinställt till 6 bar g och får inte ändras.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.4 Riktlinjer för anslutning
4.4.4
Riktlinjer för anslutning
Inledning
Det här avsnittet ger riktlinjer för anslutning av processkomponenter till ÄKTAprocess.
Allmänna riktlinjer för anslutning
•
Använd rör eller slangar med tillräcklig innerdiameter för specificerad flödeshastighet.
Innerdiametern på slangarna och dess anslutningar ska vara större än eller lika stor
som motsvarande diameter på systemet.
•
In- och utloppsbehållare ska placeras så att mottryck och sughöjd håller sig inom
gränserna för systemets specifikation, se Sektion 8.1 Specifikationer, på sidan 152,
databladet för utrustningen eller de allmänna specifikationerna.
•
Använd så korta slangar som möjligt för att minimera volymmängden i systemet.
•
Dra slangarna så att risken att snava vid drift av instrumentet och ansluten enhet
minskar.
•
Om slangarna utsätts för kraftiga ryck genom att någon råkar snubbla, ska de kontrolleras med avseende på skador, läckage och mekanisk styvhet innan driften fortsätter.
•
Vi rekommenderar att de kemiska egenskaperna hos de använda slangarna uppfyller
eller överträffar de egenskaper som anges i Sektion8.2 Kemiskt motstånd, på sidan155.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
89
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.5 Ansluta provpumpen
4.4.5
Ansluta provpumpen
Inledning
Det här avsnittet beskriver hur man ansluter den extra provpumpen till ÄKTAprocess.
Försiktighetsåtgärd
VARNING
Se till att du läser och förstår alla försiktighetsåtgärder i Provpump,
på sidan 23 innan du försöker utföra en åtgärd som beskrivs i det
här avsnittet.
Översikt
Om ÄKTAprocess levereras med en extra provpump, ska den anslutas med bifogade
slangar med hjälp av TC-anslutningar. Se Sektion 3.5 Flödesschema, på sidan 62 för
placeringen av provpumpens anslutning.
Provpumpen ska matas via inloppets luftsensor.
Förberedelser
Följ instruktionerna nedan för att ansluta provpumpen.
Steg
Åtgärd
1
Placera provpumpens vagn bredvid systemet.
Anm:
Den bästa positionen är i närheten av systemets högra hörn när man står
framför operatörskonsolen. Se till att provpumpens vagn är placerad så att
den inte blockerar kolonnens ventiler och nödstoppsbrytaren.
2
Logga ut från UNICORN, stäng av datorn och systemet. Se Åtgärder efter
användning.
Anm:
Systemet måste startas om efter att provpumpen anslutits för att övervakningen av provpumpens trycksensor ska aktiveras.
90
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.5 Ansluta provpumpen
Steg
Åtgärd
3
Koppla från tryckluftstillförseln från systemet.
Anslutningar
Följ anvisningarna nedan för att ansluta provpumpen till ÄKTAprocess.
Steg
Åtgärd
1
Anslut provpumpens luftmatningsslang (märkt P2) till T-kopplingen (märkt
P1) till systemets luftmatningsslang.
2
Anslut provpumpens ASi-kabel (märkt E2) till systemets ASi-kabels T-koppling
(märkt E1).
3
Anslut membranpumpens strömbrytarkabel (märkt E6) till motsvarande
systemkabel (märkt E5).
Anm:
Membranpumpens strömbrytarkabel ska monteras med en avslutningskoppling. Om systemet har använts utan provpump, avslutar denna koppling
membranpumpens kedjekoppling i systemet. Flytta den här anslutningen från
systemet till provpumpens kabel.
4
Anslut pumpmotorns strömkabel (märkt E4) till motsvarande systemkabel
(märkt E3).
5
Anslut trycksensorns kabel (märkt E8) till motsvarande systemkabel (märkt
E7).
Anm:
Provpumpens luftmatarslang, ASI-kabeln, motorns strömkabel, trycksensorns
kabel och membranpumpens brytarkabel är alla hopbundna. Motsvarande
kablar på systemsidan är antingen T-kopplingar eller lösa kabeländar, vilka
alla skyddas med lock när de inte används.
6
Anslut slangen från provpumpens utlopp till provventilen på systemet.
7
Vid behov ansluts systemets flyttbara luftsensor till ett av provpumpens inlopp.
8
Anslut slangar till provpumpens inlopp.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
91
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.5 Ansluta provpumpen
Slutförande
Följande åtgärder måste vidtas efter att provpumpen anslutits.
92
Steg
Åtgärd
1
Koppla in tryckluftstillförseln till systemet.
2
Slå på systemet med hjälp av SYSTEM POWER SWITCH.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.6 Anslut en kolonn
4.4.6
Anslut en kolonn
Inledning
Det här avsnittet beskriver de nödvändiga stegen för att ansluta en kolonn till
ÄKTAprocess.
Viktigt
OBSERVERA
Kontrollera att kopplingarna till kolonnen överensstämmer med
kraven i kolonnens bruksanvisning.
Att tänka på för
AxiChrom-kolonner
AxiChrom-kolonner kan packas med hjälp av ÄKTAprocess och Intelligent Packing.
Kolonner med små diametrar upp till 200 mm diameter använder ÄKTAprocess-pumpar
för att driva adaptern hydrauliskt.
Större AxiChrom-kolonner, 300 mm diameter och större, använder en AxiChrom Master
ansluten till ÄKTAprocess Profibus-koppling.
Se respektive handbok till AxiChrom-kolonn för information om koppling av slangar.
För ytterligare detaljer om att använda AxiChrom med ÄKTAprocess, se användarhandboken till AxiChrom.
Förberedelser
Luftsensorlarmet (-n) före kolonnen måste inaktiveras innan systemet/kolonnen fylls
med vätska (Alarms:Air_Alarm:Disabled).
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
93
4 Installation
4.4 ÄKTAprocess Installation
4.4.6 Anslut en kolonn
Ansluta en tom kolonn
Följ anvisningarna nedan för att ansluta en tom kolonn till ÄKTAprocess.
Steg
Åtgärd
1
Anslut slangen mellan systemventilen märkt COLUMN BOTTOM (kolonnbotten) och kolonnbotten.
2
Anslut slangen mellan systemventilen märkt COLUMN TOP (kolonntopp) och
kolonntoppen.
Ansluta en packad kolonn
Följ anvisningarna nedan för att ansluta en förpackad kolonn till ÄKTAprocess.
Steg
Åtgärd
1
Anslut slangen mellan systemventilen märkt COLUMN BOTTOM (kolonnbotten), men anslut inte den andra änden av slangen till kolonnbotten ännu.
2
Ställ in systemets kolonnventiler på flödespositionen kolonn upp.
3
Fyll systemet med hjälp av pumpen med en lämplig vätska för installation
av kolonnen.
4
När systemet, inklusive slangen som är ansluten till systemventilen i botten
på kolonnen, fyllts med vätska, koppla den andra änden av slangen till botten
på kolonnen.
5
Anslut slangen mellan kolonntoppen och systemventilen märkt COLUMN
TOP (kolonntopp).
Att tänka på
Efter att kolonnen anslutits, tänk på följande.
94
•
Kom ihåg att aktivera larmet (-n) igen efter påfyllning.
•
När pumpen startas måste systemet vara inställt på läge Column UpFlow.
•
Om pumpen ska köras i nedåtläge efter anslutning, måste slangen som är kopplad
till kolonnens topp fyllas med vätska innan den ansluts till kolonnens topp.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.5 Strömförsörjning
4.5
Strömförsörjning
Inledning
Detta avsnitt ger en översikt över strömförsörjningsrkaven för ÄKTAprocess. Detta innehåller även en beskrivning av olika kretsbrytare.
Strömförsörjningskrav
Kraven för strömförsörjning specificeras i Sektion 8.1 Specifikationer, på sidan 152.
VARNING
Skyddsjord. ÄKTAprocess måste alltid vara anslutet till ett jordat
eluttag.
VARNING
Nationella normer och standarder (NEC, VDE, BSI, IEC, UL etc.) och
lokala normder innehåller bestämmelser för säker installation av
elektrisk utrustning. Installationen måste uppfylla specifikationerna
för ledningstyper, ledningsstorlekar, kontakt, förgreningsskydd och
frånkopplingsenheter. Om detta inte utförs finns det risk för personskador och/eller skada på utrustningen.
VARNING
Alla elektriska installationer måste utföras av auktoriserad personal.
Installation
Systemets nätkabel ansluts på något av följande sätt:
•
En fast strömförsörjning genom en permanentanslutning med en säkerhetsbrytare
(UL- eller CE-klassificerade system)
•
En anslutning som överensstämmer med IEC 60309-2 (bara CE-klassificerade system)
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
95
4 Installation
4.5 Strömförsörjning
Avbrottsfri strömkälla (UPS)
GE Healthcare erbjuder inte en UPS (avbrottsfri strömkälla) som tillbehör. Men systemet
är förberett för drift via UPS.
FÖRSIKTIG
Använd inte en UPS som ligger utanför intervallet 100 till 240 V. För
UL-klassificerade system får UPS inte överstiga 120 V.
FÖRSIKTIG
Anslutning via UPS får bara göras av behörig personal för att undvika felkoppling eller andra fel. Kontakta GE Healthcare-representanten för ytterligare information.
Jordning och skyddsjord
•
Skyddsjordsledningen måste vara ansluten till systemets jord.
•
Jordimpedans måste uppfylla kraven enligt nationella och lokala industriella säkerhetsföreskrifter och/eller elektriska koder.
•
Om läckströmmen överstiger 10 mA måste det finnas en jordanslutning för hög
läckström som ska bekräftas innan systemet ansluts till elnätet.
Se satsen med systemdokumentation för information om läckspänning för ditt system.
•
Kontrollera regelbundet alla jordanslutningars integritet.
Kretsbrytare
En strömbrytare måste finnas i den fasta strömkällan.
Om strömmen bryts till instrumentet med denna strömbrytare, är detta motsvarigheten
till att dra ur nätsladden från ett anslutet, ej fast, instrument.
96
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.5 Strömförsörjning
Strömförsörjningskabel
Nätkabeln är skärmad ÖLFLEX™ av typen:
•
CE-märkt: 150CY Quattro (3 x 2,5 mm2)
•
UL-märkt: CRF (3 x 14AWG)
Om kabeln måste bytas p.g.a. skada, måste samma typ av kabel eller motsvarande användas.
Kabelfärger och märkning
Elkablarna är färgkodade enligt tabellen nedan. De måste anslutas till motsvarande uttag
i den fast strömförsörjningen eller ett anslutningsdon kompatibelt med IEC 60309-2.
Funktion
USA
EU
(UL-märkning)
CE-märkning
Kontaktetikett
Neutral
Vitt
Blått
N
Ström
Svart
Svart eller
brun
L
Skyddsjord
Grön
Grön/gul
PE = GND
(jord)
Tvärsnittsarea för
spänningsförande kablar och
nolledare
Alla spänningsförande kablar och nolledare måste ha en tvärsnittsarea som minst
motsvarar specifikationen i nedanstående tabell:
Nätström upp
till
Minimiarea för nät- och nolledare
10 A
16 AWG eller 1 mm2
16 A
14 AWG eller 1,5 mm2
25 A
12 AWG eller 2,5 mm2
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
97
4 Installation
4.5 Strömförsörjning
Skyddsjordkabelns
tvärsnittsarea
Alla skyddsjordsledningar måste ha en tvärsnittsarea som minst motsvarar specifikationen i tabellen nedan:
Läckström
jord
PE-ledarens minsta area
> 10 mA
10 mm2 koppar eller 16 mm2 aluminium
≤ 10 mA
Lika stor som eller större än L- och N-kabeln
Jordfelsbrytare
ÄKTAprocess är inte utrustad med en allmän jordfelsbrytare och det finns inte heller
som tillval från GE Healthcare.
Men om jordfelsskydd för systemet skulle krävas,
•
En jordfelsbrytare kan installeras eller
•
så kan systemet anslutas till ett uttag som skyddas med en permanent jordfelsbrytare.
Utlösningsströmmen för en sådan brytare måste vara högre än jordläckströmmen som
anges i testprotokollet i systemdokumentationen.
ÄKTAprocess byggd enligt UL är utrustad med en jordfelsbrytare för att skydda UV-monitorn.
Inbyggda kretsbrytare
Nätspänningen till ÄKTAprocess och pumparna är utrustade med kretsbrytare inuti elskåpet. Se systemdokumentationen för de specifika typer som används i systemet.
Kretsbrytare för pumparna (CB1, CB2 och CB3, en för varje pump) sitter i närheten av
strömtransformatorn i skåpet, som bilden nedan visar. Alla kretsbrytare till pumparna
är klassade för 10 A märkström.
Kretsbrytaren CB4, som sitter på andra sidan i skåpet, styr nätströmmen till övriga
systemkomponenter, även de klassade med 10 A märkström.
98
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
4 Installation
4.5 Strömförsörjning
System med UL-standard
System med UL-standard är utrustade med extra kretsbrytare, CB5, CB6 och CB7, vilka
skyddar DC-strömtillförseln till den inbyggda datorn, LCD-skärmen och instrumenten i
elektronikskåpet.
Mer information
Kopplingsschema för system, spänning, ström, säkringsbehov och utlösningsström för
den fasta strömförsörjningens jordfelsbrytare återfinns i paketet med systemdokumentationen.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
99
5 Drift
5
Drift
Om detta kapitel
Det här kapitlet innehåller information om säker drift av ÄKTAprocess.
Försiktighetsåtgärder
VARNING
Innan du försöker utföra några av de procedurer som beskrivs i
detta kapitel, måste du läsa och förstå allt innehåll i de motsvarande avsnittet/avsnitten i Säkerhetsinstruktioner, enligt vad som
anges nedan:
100
•
Allmänna försiktighetsåtgärder, på sidan 16
•
Personligt skydd, på sidan 18
•
Systemdrift, på sidan 24
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
5 Drift
VARNING
Efter montering ska slangsystemet testas för läckage vid maximalt
tryck för fortsatt skydd mot skador till följd av vätskestrålar, brustna
rör eller risk för explosion.
OBSERVERA
Använd endast kemikalier som har visat sig inte vara skadliga för
de våta delarna av enheten.
Mer information finns i Sektion 8.2 Kemiskt motstånd, på sidan 155.
I det här kapitlet
Detta kapitel innehåller följande sektioner:
Sektion
Se sidan
5.1 Förbereda systemet
102
5.2 Utföra en körning
113
5.3 Stänga av systemet och programmet
116
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
101
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1
Förbereda systemet
Inledning
Det här avsnittet beskriver tillvägagångssättet för att förbereda ÄKTAprocess för en
körning.
Förutsättningar
Innan ÄKTAprocess tas i bruk se till att alla rutiner i relevanta avsnitt och kapitel har utförts:
•
Kapitel 4 Installation, på sidan 71 och
•
åtgärder före drift i Sektion 6.1 Underhållsschema för användare, på sidan 119
I denna sektion
Denna sektion innehåller följande undersektioner:
Sektion
102
Se sidan
5.1.1 Starta systemet och programvaran
103
5.1.2 Förbereda systemkomponenter
105
5.1.3 Fyllning och läckagetest
108
5.1.4 Slutliga kontroller före start
111
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1.1 Starta systemet och programvaran
5.1.1
Starta systemet och programvaran
Starta ÄKTAprocess
FÖRSIKTIG
Vid hantering av användarkonsolen måste man se till att inga
kroppsdelar kommer i kläm mellan konsolarmens delar.
Steg
Åtgärd
1
Kontrollera att lufttillförseln till systemet är påslagen.
2
Slå på UPS, om den används.
3
Kontrollera att dörrarna till skåpet är stängda och låsta.
4
Slå på strömmen till ÄKTAprocess genom att vrida SYSTEM POWER SWITCH
till läget "ON". Se Sektion 3.2 Illustration av ÄKTAprocess, på sidan 39 för
platsen.
När den här sekvensen är avslutad, händer följande:
•
Den inbyggda datorn är påslagen
•
Indikatorlampan för POWER blinkar.
•
När kommunikation upprättats med UNICORN-programmet lyser POWER-lampan
med fast grönt sken.
Starta UNICORN
Se Sektion 3.6 UNICORN-styrsystem, på sidan 67 för information om styrsystemet UNICORN, varningar och larm.
Steg
Åtgärd
1
Om systemkonfigurationen kräver att du loggar in i operativsystemet loggar
du in i Windows och startar UNICORN genom att dubbelklicka på ikonen på
skrivbordet.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
103
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1.1 Starta systemet och programvaran
Steg
Åtgärd
2
När dialogrutan UNICORN Logon öppnas väljer du en användare från listan
Users och anger lösenord.
Om du loggar in för första gången, välj default och skriv in lösenordet default.
Anm:
För vissa UNICORN-versioner är det inte möjligt att kryssa för rutan Use
Windows Authentication och ange ett nätverks-ID i fältet för användarnamn.
104
3
Klicka på OK.
4
I System Control-modulen ska du välja System:Connect.
5
I den dialogruta som visas väljer du önskat systemnamn och klickar på OK.
Systemnamnet anges under installationskonfigurationen.
6
När UNICORN ansluts till systemet aktiveras knappen Run i statusfältet.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1.2 Förbereda systemkomponenter
5.1.2
Förbereda systemkomponenter
Inledning
Det här avsnittet beskriver hur man förbereder pH-mätaren, UV-monitorn och luftsensorerna före en körning.
pH-kalibrering
pH-mätaren tas bort från flödesbanan för kalibrering. Kalibrera pH-mätaren i enlighet
med Sektion 6.5 Kalibrering av pH-prob, på sidan 136.
Installera pH-elektroden
Följ instruktionerna nedan för att installera pH-elektroden i pH-flödescellen.
FÖRSIKTIG
Kontrollera att pH-elektroden har monterats korrekt efter monteringen.
Anm:
Organiska lösningsmedel förstör pH-elektroden. Vid körning av metoder med
organiska lösningsmedel rekommenderas att pH-elektroden inte sätts in i flödescellen.
Steg
Åtgärd
1
Lossa fästmuttern av plast från pH-cellen och ta bort pH-pluggen.
2
Ta bort O-ringen från pH-pluggen till elektrodadaptern.
3
Lossa pH-elektrodens adapter från dess hållare.
4
Om elektroden inte monteras i adaptern, ta bort skyddslocket, skölj elektroden i rent vatten och sätt i elektroden i adaptern.
Anm:
pH-pluggens kan placeras i pH-elektrodens hållare när elektroden används.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
105
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1.2 Förbereda systemkomponenter
Steg
Åtgärd
5
Sätt i den monterade pH-elektroden i pH-flödescellen och dra åt muttern.
Se till att elektroden är ordentligt åtdragen så att den inte läcker.
6
Anslut monitorkabeln till elektroden.
7
Anslut referenselektroden på jordkabeln till pH-cellen.
UV-monitor
UNICORN-instruktionen Monitors:AutoZeroUV kan användas för att ställa in relativt AU
på noll. Instruktionen Monitors:Wavelength kan användas för att ställa in våglängd.
För monitor UV-900 kan en till tre våglängder (UV1, UV2 och UV3) ställas in inom intervallet 190 till 700 nm.
För monitor UVis-920 kan våglängden ställas in på 215, 260, 280 (standard), 405 eller
546 nm genom att byta filter i enheten. UNICORN-instruktionen används bara för metoddokumentation.
106
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1.2 Förbereda systemkomponenter
Luftsensorer
Den flyttbara luftsensorn kan även monteras på ett inlopp så som visas nertill till vänster.
När den inte används, ska den placeras i den nedsänkta hållaren i systemramen på inloppssidan (illustrationen nedtill till höger).
UNICORN-instruktionen Alarms:Air_Alarm kan användas för att aktivera luftlarmet. Systemet ställs på Pause om sensorn detekterar luft. Instruktionen Monitors:AirSensor_Sensitivity kan användas för att kontrollera luftsensorernas sensitivitet, enligt vad som
framgår av tabellen nedan.
Anm:
Se till att luftsensorerna är fyllda med vätska innan larmen aktiveras, annars
utlöses larmet direkt och systemet går över till läget Pause.
Sensitivitet inställd på...
detekterar bubblor med en diameter större än...
High
4 mm (~34 μl)
Medium (standard)
7 mm (~180 μl)
Low
16 mm (~2.1 ml)
Standardläget för den flyttbara luftsensorn är Disabled (Inaktiverad).
Standardläget för luftsensorn som är placerad före kolonnen (-erna) är Enabled (Aktiverad).
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
107
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1.3 Fyllning och läckagetest
5.1.3
Fyllning och läckagetest
Inledning
Innan en körning startas med ÄKTAprocess, ska systemet fyllas och testas för möjligt
läckage. Det här avsnittet beskriver ett tillvägagångssätt för fyllning och testning för
läckage.
Viktigt
OBSERVERA
Alla systemkomponenter måste vara korrekt fyllda med vätska innan funktionstester utförs. En lämplig vätska är kolonnens lagringseller körbuffert.
OBSERVERA
Kontrollera alla ventiler och slanganslutningar för luft- eller vätskeläckage, under proceduren som beskrivs nedan. Om det förekommer tecken på läckage ska detta åtgärdas och fyllningssekvensen
därefter upprepas.
Anm:
Alla pumpar måste testas var för sig om mer än en används (tillvalen gradientpump B och/eller provpumpen utöver standardpump A).
Förbereda för fyllnings- och
läcktest
Följ instruktionerna nedan för att förbereda ÄKTAprocess för flödnings- och läckagetest.
108
Steg
Åtgärd
1
Kontrollera att inlopps- och utloppsslangarna är korrekt anslutna.
2
Kontrollera att bufferttanken/bufferttankarna är fylld(a) med en tillräcklig
mängd lämplig vätska för proceduren.
3
Kontrollera att de ventiler som används i bufferttankarna är öppna.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1.3 Fyllning och läckagetest
Steg
Åtgärd
4
När slangarna från bufferttankarna har anslutits till motsvarande inlopp
öppnar du försiktigt klämman vid systemets inloppsventilanslutning för att
fylla slangen så mycket som möjligt. När vätskan nått anslutningen, dra åt
klämman igen. (Denna åtgärd utförs för att undvika att för mycket luft
pumpas in i systemet).
5
Kontrollera i tillämpliga fall att luftsensorn är ansluten till inloppet som ska
användas som provtagningsinlopp.
6
Sätt i en filterkassett/filterkassetter i ledningsfilterhuset (i tillämpliga fall).
7
I tillämpliga fall, sätt i pH-elektroden (förpackas separat) i pH-flödescellen
som det beskrivs i Installera pH-elektroden, på sidan 105.
Köra fyllning- och läckagetest
Fyllning- och läckagetestet utförs med hjälp av den manuella styrmodulen i processtyrningsprogrammet UNICORN enligt beskrivningen nedan.
Steg
Åtgärd
1
Öppna ett lämpligt in- respektive utlopp, exempelvis Valves:InletA1 och
Valves:OutletA1.
2
Kontrollera att kolonnen (om ansluten till systemet) har förbikopplats (exempelvis Valves:Column:Bypass_Both).
3
Använd den trycksensor som sitter närmast det inlopp som används, kontrollera att trycklarmet är inställt på ett tryck som är lika med eller understiger
maximalt tillåtet systemtryck.
Vidare måste luftsensorlarmen före kolonnen inaktiveras
(Alarms:Air_Alarm:Disabled).
4
Starta pumpen (utan returkoppling) vid ca 20 % av maximal kapacitet
(Pump:ManFlow:20 %).
5
Kontrollera att air trap är anslutet till processflödet (Valves:AirTrap:Inline)
och kontrollera att den automatiska nivåkontrollen är aktiverad
(Alarms:AirTrapLevelControl:Enabled).
6
I tillämpliga fall ska filtret anslutas till processflödet (Valves:Filter:Inline) och
den manuella ventilen på toppen av filterhuset sedan öppnas. Stäng den
manuella ventilen när vätska kommer ut ur den.
7
Öka flödeshastigheten till 50 %, spola alla flödesvägar och in- och utlopp
ordentligt.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
109
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1.3 Fyllning och läckagetest
Steg
Åtgärd
8
Kontrollera att flödesmätarsignalen är stabil och att det avlästa värdet är
rimligt.
9
Öka flödeshastigheten stegvis till maximal systemkapacitet. Kontrollera att
det inte förekommer läckage, besiktiga trycksensorerna och kontrollera att
de avlästa värdena (ex.vis pH/konduktivitet) på övriga instrument ligger på
en acceptabel nivå.
10
Kontrollera att luftsensorn före kolonnen indikerar att det inte förekommer
någon luft (luftsensorsymbolen i UNICORN System Control-modulens flödesschema måste vara grön).
11
Sänk flödeshastigheten till under 50 % av maximal systemkapacitet och
övervaka flödeshastighetsvärdet i UNICORN System Control för att kontrollera att pumpen/pumparna reglerar ned och att flödeshastigheten sjunker
i jämn takt.
12
Avsluta den manuella sessionen (med hjälp av kommandot END i UNICORN)
så att pumpen/pumparna stannar och alla ventiler stängs.
Kolonnanslutningarna kan nu testas med avseende på läckage vid en flödeshastighet
och ett tryck som lämpar sig för kolonnen/absorbenten.
Innan kolonnen ansluts till processflödet, se till att luftsensorlarmet för den luftsensor
som sitter omedelbart före kolonnen är aktiverad innan testet
(Alarms:Air_Alarm:Enabled).
110
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1.4 Slutliga kontroller före start
5.1.4
Slutliga kontroller före start
Inledning
Det här avsnittet innehåller viktiga kontroller som ska utföras före en körning av
ÄKTAprocess.
Säkerhetsanordning för
högtrycksutrustning
Pumpens säkerhetsanordning för högtrycksutrustning är avsett som ett skydd för systemet och inte kolonnen.
Om kolonnens tryckgräns understiger systemets ska larminställningarna för högtryck i
UNICORN anpassas därefter.
Skydd av kolonnen åstadkoms genom att exempelvis montera en avlastningsventil eller
sprängskiva före kolonnen.
Checklista
Se till att åtgärderna som anges nedan är utförda innan systemet startas.
•
Kontrollera tillståndet på alla anslutningar och packningar.
•
Kontrollera att inga kemikalier som kan skada systemet används.
•
Kontrollera att pumpen är fylld med rätt typ av smörjolja före start. Se pumptillverkarens dokumentation som finns i dokumentpaketet för ytterligare information.
•
Kontrollera att alla in- och utlopp på systemet är anslutna, stängda eller i det läge
de ska vara i innan systemet startas.
-
Stäng alla inlopp som inte används.
-
Anslut slangar till avloppet på de utlopp som inte används.
•
För system med provpump, kontrollera att alla skyddshattar är monterade på kabelanslutningarna till provpumpen och att en blindplugg är monterad på den pneumatiska kontakten om systemet körs med provpumpen frånkopplad.
•
Om en provpump är tillgänglig, och om den är frånkopplad, måste larmet för provinloppsventilen inaktiveras. För att undvika att behöva upprepa denna instruktion ska
larmet inaktiveras i systeminställningarna i UNICORN: System:Settings:Alarms:InletSample_Valves_Alarm:Disable. Glöm inte att aktivera larmet när provpumpen ansluts
på nytt.
•
Kontrollera att kolonnanslutningen uppfyller kraven i kolonnens instruktionshandbok.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
111
5 Drift
5.1 Förbereda systemet
5.1.4 Slutliga kontroller före start
112
•
Kontrollera att luftsensorns larmfunktion är aktiverad när kolonnen är ansluten. Om
luft detekteras ljuder ett larm och systemets pågående operation pausas för att
skydda kolonnen mot luften.
•
Gör ett larmtest enligt Larmtest, på sidan 70.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
5 Drift
5.2 Utföra en körning
5.2
Utföra en körning
Inledning
Det här avsnittet beskriver hur man startar, övervakar och avslutar en körning med
ÄKTAprocess.
Försiktighetsåtgärder
VARNING
Skåpdörrar. Under drift måste alla dörrar alltid vara stängda och
låsta.
VARNING
Använd en ofarlig vätska under processens inledning. På så sätt
identifieras eventuella läckage med minimala konsekvenser samtidigt som risken för läckage av skadliga vätskor undviks.
FÖRSIKTIG
Använd alltid hörselskydd när du arbetar i närheten av ett system
i drift.
OBSERVERA
För höga temperaturer kan skada utrustningen. Kör inte systemet
vid högre temperaturer än den specificerade maximala driftstemperaturen som anges på systemetiketten.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
113
5 Drift
5.2 Utföra en körning
OBSERVERA
Operatörskonsolen
•
Använd inte operatörskonsolen för att skjuta eller dra systemet.
•
Luta dig inte mot konsolen.
Konsolarmen är konstruerad att bara bära operatör-konsolens
vikt.
Starta en körning
Följ instruktionen nedan för att starta körning på ÄKTAprocess.
Steg
Åtgärd
1
I modulen System Control, välj Run i menyn File.
2
Välj önskad metod för att starta. Klicka på OK.
Ett startprotokoll visas med ett antal dialogrutor. På sidan Variables går det
att finjustera metoden innan du går vidare. Om du kryssar för rutan Show
details visas mer detaljerad information.
3
Kontrollera att provvolymen är korrekt.
4
Klicka på Next eller Back för att navigera igenom dialogrutorna och lägga
till information som efterfrågas samt egna kommentarer.
5
Klicka på Start i dialogrutan Result Name. Metodkörningen startas.
Övervaka körningen
Under körningen visar System Control-modulen förloppet för den metod som körs.
För att avbryta en metod under en körning kan du använda Hold, Pause- eller End-ikonerna i System Control. En pausad metodkörning kan återupptas med användning av
Continue-ikonen. Se instruktionerna i tabellen nedan.
114
Om du vill...
ska du...
avvakta temporärt med metoden, medan den
nuvarande flödeshastigheten och ventillägena
bibehålls
klicka på Hold-ikonen.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
5 Drift
5.2 Utföra en körning
Om du vill...
ska du...
pausa temporärt metoden och stoppa alla
pumpar
klicka på Pause-ikonen.
återuppta exempelvis en avvaktad eller pausad
metodkörning.
klicka på Continue-ikonen.
Anm:
En avslutad metod kan inte återupptas.
avsluta körningen permanent
Anm:
klicka på End-ikonen.
När en metodkörning avslutas i förtid är det möjligt att spara det partiella resultatet.
Mer information beträffande UNICORN-funktioner under körningen av denna metod är
tillgänglig i användardokumentationen till UNICORN.
Avsluta körningen.
Normal avslutning
Om inget oväntat inträffar under körningen går UNICORN över i END-läge vid slutförandet
av metoden, utan att användaren behöver vidta några åtgärder.
Avsluta körningen innan metoden är klar
Om metoden måste avslutas innan den har kört färdigt, följ instruktionerna nedan.
Steg
Åtgärd
1
Klicka på knappen End längst upp i fönstret System Control.
Resultat: En bekräftelsedialog öppnas.
2
Klicka på OK i bekräftelsedialogen för att avsluta körningen, eller klicka på
Cancel för att fortsätta körningen.
Anm:
I dialogrutan kan du välja att spara (de partiella) resultaten från körningen.
Anm:
Om körningen ingår i en rekognosceringskörning får du även möjlighet att
avsluta den också. Om du inte avslutar rekognoseringskörningen startar
nästa körning automatiskt.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
115
5 Drift
5.3 Stänga av systemet och programmet
5.3
Stänga av systemet och programmet
Inledning
Detta avsnitt beskriver de åtgärder som bör vidtas vid avstängning av ÄKTAprocess och
UNICORN-styrprogrammet.
VARNING
Avstängning leder inte automatiskt till att trycket avlägsnas i ledningssystemet.
Avstängningsprocedur
Steg
Åtgärd
1
I UNICORN, välj File:Exit UNICORN i önskad modul eller välj File:Quit Program
i UNICORN Manager, beroende på den UNICORN-version som används.
2
Stäng av datorn med hjälp av Start-menyn i Windows.
3
När datorskärmen har stängts av, stäng av SYSTEM POWER SWITCH.
Anm:
Eftersom nätströmmen stängs av kan systemet inte användas från andra
arbetsstationer förrän systemet har slagits på igen, oavsett om det är låst
eller olåst vid avstängningen.
4
116
Förbered systemet för förvaring enligt beskrivningen i Sektion 6.3 Förvaring,
på sidan 132 vid behov.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6
Underhåll
Om detta kapitel
Det här kapitlet innehåller information till användare och servicepersonal för rengöring,
underhåll, kalibrering och förvaring av ÄKTAprocess.
Försiktighetsåtgärder
VARNING
Innan du försöker utföra några av de procedurer som beskrivs i
detta kapitel, måste du läsa och förstå allt innehåll i de motsvarande avsnittet/avsnitten i Säkerhetsinstruktioner, enligt vad som
anges nedan:
•
Allmänna försiktighetsåtgärder, på sidan 16
•
Personligt skydd, på sidan 18
•
Strömförsörjning, på sidan 22
•
Underhåll, på sidan 26
VARNING
Efter montering ska slangsystemet testas för läckage vid maximalt
tryck för fortsatt skydd mot skador till följd av vätskestrålar, brustna
rör eller risk för explosion.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
•
Efter montering eller underhåll
•
Före drift eller rengöring på plats
117
6 Underhåll
I det här kapitlet
Detta kapitel innehåller följande sektioner:
Sektion
118
Se sidan
6.1 Underhållsschema för användare
119
6.2 Rengöring
122
6.3 Förvaring
132
6.4 Demontering och montering
134
6.5 Kalibrering av pH-prob
136
6.6 Reparation och kalibrering
139
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.1 Underhållsschema för användare
6.1
Underhållsschema för användare
Inledning
Rekommendationerna för underhåll skiljer sig vid normal eller frekvent användning av
ÄKTAprocess. Lägg märke till att rekommendationerna kanske inte gäller för din specifika
användning av systemet. Systemägaren är ensam ansvarig för att tillämpliga rutiner
upprättas för regelbundet underhåll.
Underhåll i samband med varje
körning eller varje vecka
I tabellen nedan beskrivs de underhållsåtgärder som krävs vid varje körning eller varje
vecka (beroende på vilket som inträffar först).
Komponent
Åtgärd
UV-monitor
Ställ in den automatiska nollställningen med hjälp av funktionen
i UNICORN
pH-monitor
Rengör, kalibrera och förvara pH-elektroden på lämpligt sätt,
se Sektion 6.5 Kalibrering av pH-prob, på sidan 136.
Processfilter (om
sådant finns)
Rengör eller byt filterkassetten.
Larmsummer
Kontrollera funktionen Larm:BuzzerTest
Luftsensor (om sådan finns)
Kontrollera funktionen genom att cirkulera lite luft i systemet.
Detta ska utlösa larmet och ställa om systemet till läge Pause.
Anm:
Den flyttbara luftsensorn i UNICORN är inaktiverad som standard
och måste aktiveras för att kunna testas.
Anm:
Den flyttbara luftsensorn måste inaktiveras vid testning av den
permanenta luftsensorn som sitter före kolonnens ventilblock.
Hela systemet
Rengör/sanera systemet enligt det tillvägagångssätt som beskrivs i Sektion 6.2.2 Rengöring på plats (CIP), på sidan 126.
Skyddsjord
Kontrollera att kabeln för skyddsjord inte är frånkopplad eller
skadad.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
119
6 Underhåll
6.1 Underhållsschema för användare
Månatligt underhåll
I nedanstående tabell visas de åtgärder som krävs varje månad.
Komponent
Åtgärd
Air trap-nivåsensorer
Kontrollera funktionen och kalibrera vid behov Sektion 6.6.2 Air
trap-kalibrering, på sidan141 och följande sidor för mer information.
Pump
Kontrollera om det förekommer oljeläckage. (Om pumpen läcker, kontakta din lokala GE Healthcare-representant).
Anslutningar och
tätningar
Kontrollera med avseende på läckage. Byt tätningar vid behov.
Utför läckagetest vid max driftstemperatur.
Årligt underhåll eller vid behov
I nedanstående tabell visas de underhållsåtgärder som krävs varje år eller vid behov.
Komponent
Åtgärd
Hela systemet
Ett förebyggande underhållstest för alla instrument, sensorer,
pumpar och ventiler ska utföras årligen av utbildad och behörig
personal. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant. Ersätt packningar‚ O-ringar och ventilmembran.
System helt av
rostfritt stål
Inspektera det rostfria systemet för att se om det angripits av
rost. Vid behov kan stålet passiveras genom att låta en vätska
med 5 % fosforsyra cirkulera i systemet över natten i
rumstemperatur och därefter skölja med renat vatten tills pHvärdet på utloppsvätskan är neutralt.
Pump
Byt alla slitna delar. Byt drivelementets smörjolja. Se
systemdokumentationen för detaljer.
UV-monitor
Byt UV-lampan när intensiteten är låg eller när ett lampfel indikeras i UNICORN.
pH-monitor
Byt pH-elektroden om det är svårt att kalibrera den.
Anm:
Vid byte av pH-elektroden ska inte plastbrickan användas.
Konduktivitetsmonitor
120
Rengör och kalibrera konduktivitetsövervakaren.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.1 Underhållsschema för användare
Komponent
Åtgärd
Flödesmätare
Justera flödesmätarens nollpunkt. Detta bör göras när den
faktiska flödeshastigheten avviker från den visade flödeshastigheten i UNICORN systemstyrningsmodul eller om en flödeshastighet visas i systemstyrningen när pumparna är avstängda.
Anm:
Det är viktigt att nollpunktsjusteringen av flödesmätaren utförs
ordentligt eftersom det annars finns risk för att den faktiska flödeshastigheten skiljer sig från mätarens utslag. Denna justering
bör utföras av en servicetekniker från GE Healthcare.
Före justeringen är det mycket viktigt att fylla systemet helt
med vätska så att ingen luft stängs in i flödesmätaren. Detta
uppnås bäst genom att lägga på ett lätt bakåttryck när systemet är fyllt genom att till exempel använda en säkerhetsventil
på den utloppsventil som används. När systemet är ordentligt
luftat, utförs nollpunktsjusteringen genom att använda UNICORN instruktion System:Calibrate:Flow_FT141 (och i tillämpliga
fall även System:Calibrate:Flow_FT142).
Anm:
Flödesmätarens kalibrering ska kontrolleras varje gång systemet
flyttas.
Ventiler
Gör en ventilkalibrering om:
•
Ett ventilmembran bytts
eller
•
Ventilen har hindrats
Om en Valve error har utlösts kan det hända att en ventilkalibrering återställer ventilfunktionen. Om en kalibrering av
ventilen inte avhjälper problemet, kontakta din lokala GE Healthcare-representant.
För att utföra en ventilkalibrering, använd instruktionen Valves:Calibrate_Valves:XVxxx (välj den ventil som ska kalibreras).
Bara en ventil kan väljas och kalibreras åt gången.
Anm:
När ventilen kalibreras bryts anslutningen till ventilen och ett
larm utlöses. För at avsluta kalibreringen, bekräfta larmet i rutan
Alarm och tryck sedan på Continue.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
121
6 Underhåll
6.2 Rengöring
6.2
Rengöring
Inledning
Det här avsnittet beskriver tillvägagångssätt och rekommendationer för rengöring av
ÄKTAprocess. Tillvägagångssätt för rengöring av både exteriören och CIP-protokoll
(cleaning-in-place) för rengöring av flödesbanan beskrivs.
Försiktighetsåtgärder
VARNING
Brandfarliga vätskor. ÄKTAprocess är inte godkänd för brandfarliga vätskor.
VARNING
Farliga ämnen. När farliga kemikalier och biologiska ämnen används ska alla lämpliga skyddsåtgärder vidtas, som användning
av skyddsglasögon och handskar som motstår det ämne som används. Följ lokala och/eller nationella bestämmelser för säker användning och säkert underhåll av ÄKTAprocess.
VARNING
Efter montering ska slangsystemet testas för läckage vid maximalt
tryck för fortsatt skydd mot skador till följd av vätskestrålar, brustna
rör eller risk för explosion.
•
Efter montering eller underhåll
•
Före drift eller rengöring på plats
OBSERVERA
Byt ut pH-elektroden mot pH-proben innan kolonnrengöring på
plats med starka syror eller alkaliska lösningar utförs.
122
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.2 Rengöring
OBSERVERA
Filtret (valfritt) är eventuellt inte kompatibelt med CIP-lösningarna.
Om detta är fallet ska filtret avlägsnas och förvaras eller kasseras
i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
I denna sektion
Denna sektion innehåller följande undersektioner:
Sektion
Se sidan
6.2.1 Viktigt att tänka på vid rengöring
124
6.2.2 Rengöring på plats (CIP)
126
6.2.3 Allmän metod för CIP och sanering
129
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
123
6 Underhåll
6.2 Rengöring
6.2.1 Viktigt att tänka på vid rengöring
6.2.1
Viktigt att tänka på vid rengöring
Inledning
Det här avsnittet innehåller allmän information om rengöringsfrekvens och
rekommenderade rengöringsmedel.
Rengöringsfrekvens
Hur ofta den rutinmässiga rengöringen ska ske styrs av vilken typ av startmaterial som
används och av den aktuella processen. Rutinmässig rengöring ska dock utföras i
intervaller som verkar förebyggande snarare än för att rengöra systemet från ansamlingar eller kontamination.
Rengöring före underhåll/service
Systemet måste rengöras noga för att ta bort alla smittsamma eller aggressiva vätskor
före underhåll eller service.
Rekommenderade
rengöringsmedel
Alla komponenter kan rengöras med de vanligaste medlen, som rengöringsmedel, etanol,
svaga syror, natriumhydroxid och saltlösningar.
Se Sektion 8.2 Kemiskt motstånd, på sidan 155.
OBSERVERA
Undvik natriumkloridlösningar med ett pH-värde på under 4,0. Skölj
systemet omsorgsfullt med vatten direkt efter att det har varit i
kontakt med saltlösningar.
Rengöra UV- och
konduktivitetscellen
UV- och konduktivitetscellen rengörs genom att spola cellerna med 1 M NaOH eller 20procentig etanol.
124
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.2 Rengöring
6.2.1 Viktigt att tänka på vid rengöring
Rengöra utvändiga ytor
ÄKTAprocess är avsedd att användas i rena miljöer och normalt ska inte särskilt mycket
damm eller smuts ansamlas på systemet utvändigt.
Torka av ÄKTAprocess utvändigt med en ren trasa. Använd ett milt rengöringsmedel,
t.ex. vatten, och därefter 70-procentig etanol. Regelbunden avtorkning och vård av utrustningen kommer att hjälpa till att hålla ytorna fria från korrosion.
Vi rekommenderar inte att man sprutar eller stänker vätskor på utvändiga ytor.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
125
6 Underhåll
6.2 Rengöring
6.2.2 Rengöring på plats (CIP)
6.2.2
Rengöring på plats (CIP)
Inledning
Det här avsnittet ger allmän information om CIP och några allmänna riktlinjer för CIP.
Ytterligare information finns i Sektion6.2.3 Allmän metod för CIP och sanering, på sidan129.
CIP anslutning
Under CIP-proceduren kan kolonnen bytas ut mot ett grenrör för förbikoppling eller
skarvrör.
Se anvisningarna till kolonnen för specifika rekommendationer för rengöring.
Använda tillbehörsgrenröret till
CIP/AxiChrom
Det här flödesschemat visar ett exempel på hur man använder grenröret (tillval) för
CIP/AxiChrom på ett system som är konfigurerat med pump B.
A1
A3
A5
A7
A9
CIP3
XV-083
CIP1
1
2
3
XV-081
CIP C
XV-084
CIP4
XV-082
CIP2
3
A10
A8
A6
A4
A2
B1
B3
B5
XV-003, 005, 007, 009
XV-001
FT-142
F
P-201 A
XV-002
PT-111
P
XV-004, 006,
008, 010
XV-011, 013, 015
C
CE/TE-101
P-201 B
B6
B4
B2
126
XV-012, 014, 016
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.2 Rengöring
6.2.2 Rengöring på plats (CIP)
Del
Funktion
1
CIP fördelningsgrenrör, tillhandahålls av kunden.
2
CIP anslutningsslangar, tillhandahålls av kunden.
3
CIP fördelningsgrenrör, tillhandahålls av GE Healthcare.
Speciella rör finns som extrautrustning till varje
systems batteribegränsning.
För en detaljerad beskrivning av processkomponenterna, se Sektion 3.5 Flödesschema,
på sidan 62.
Se bruksanvisningen till Sektion 6.2.3 Allmän metod för CIP och sanering, på sidan 129 för
fullständiga anvisningar angående sanering/CIP.
CIP-metoder i UNICORN
Vi rekommenderar att specifika CIP-protokoll utvecklas för att standardisera
CIP-processen på ett sätt som kan upprepas och som är pålitligt beroende på den
tillämpade användarapplikationen.
En metod för rutinmässig rengöring kan ställas in i UNICORN för regelbunden rengöring
och sanering av systemet och övriga systemkomponenter.
Se UNICORN Metodmanual för omfattande instruktioner om hur man skapar en
sanerings-/CIP-metod i UNICORN.
Extra rengöring
Om ÄKTAprocess har och blivit mycket nedsmutsat och normal rengöring på plats inte
räcker, kan rengöringen förbättras med:
•
Utökad tid för CIP.
•
Byta till ett annat CIP-rengöringsmedel.
•
Fylla på ÄKTAprocess och anslutna komponenter med rengöringsmedel för att lösa
upp föroreningar under en längre tid innan CIP utförs.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
127
6 Underhåll
6.2 Rengöring
6.2.2 Rengöring på plats (CIP)
Sköljning
Efter utförd CIP, skölj ÄKTAprocess inuti och alla rengjorda komponenter grundligt med
vatten av önskad kvalitet, t.ex. Water For Injection (WFI), för att ta bort alla rester av
rengöringsmedlet.
128
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.2 Rengöring
6.2.3 Allmän metod för CIP och sanering
6.2.3
Allmän metod för CIP och sanering
Inledning
Systemet kan rengöras med 1 M natriumhydroxid enligt beskrivningen nedan.
Anm:
Ägaren måste godkänna en metod för rengöring och sanering som är lämplig
för produkten i fråga.
Förberedelser
•
Alla slangar inklusive sanitetskopplingar måste tåla natriumhydroxid.
•
Filtret kan behöva tas bort från filterhuset när vissa lösningar används för CIP/sanering. Se filtertillverkarens dokumentation för att avgöra om filtret ska tas bort eller
inte.
Anm:
Om det samlats anmärkningsvärt mycket bioavlagringar i botten på filterhuset när filtret tagits bort, vidta följande åtgärder:
1
Spruta ytan med en 70 %-ig etanollösning
2
Torka av ytan för hand
3
Sätt tillbaka filterhållaren
4
Kör CIP-metoden
•
Kolonnen (och mediet) bör rengöras och renas separat och avlägsnas därför innan
systemet rengörs.
•
Byt ut pH-elektroden mot en pH-plugg innan systemet rengörs. Se Installera pHelektroden, på sidan 105.
•
För att kontrollera att systemet inte läcker under CIP (rengöring på plats)/sanering
ska ett kombinerat metod- och läcktest utföras genom att köra CIP/sanering med
hjälp av vatten.
•
Den extra provpumpen, om den ingår i systemet, ska alltid rengöras först.
Inlopp
Om systemet är utrustat med de extra fyra CIP-ventilerna inklusive CIP-rör:
•
Anslut slangar mellan CIP-ventilerna och tankarna som är fyllda med lämpliga lösningar för system-CIP. Till exempel 1 M natriumhydroxid i CIP 1, vatten i CIP 2 och
20% etanol i CIP3.
•
Anslut grenröret (-en) till inloppet (-en).
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
129
6 Underhåll
6.2 Rengöring
6.2.3 Allmän metod för CIP och sanering
•
Anslut böjbara slangar (levereras med CIP-grenrör) mellan grenrören och inloppssidan
till CIP-ventilerna. Om det finns mer än en uppsättning inloppsventiler, ansluts de
böjbara slangarna från varje ventil till ett grenrör på inloppssidan till CIP-ventilerna.
Se figuren i Använda tillbehörsgrenröret till CIP/AxiChrom, på sidan 126 för fullständig
installation.
Anm:
Om systemet saknar extra CIP-ventiler, anslut slangarna till varje inloppsventil.
Slangarna från varje inlopp måste sedan flyttas manuellt mellan tankarna med
de olika CIP-lösningarna.
Kolonnventiler
När kolonnen är borttagen, anslut kolonnens grenrör mellan kolonnens systemventiler
upptill och nertill.
Anm:
Om systemet saknar CIP-ventiler, anslut slangarna med saneringskopplingar
mellan kolonnens systemventiler upptill och nertill.
Utlopp
•
Anslut grenröret till utloppet (till utlopp 1-10 i exemplet nedan).
•
Anslut slangen från grenröret till avlopp.
Anm:
Om systemet saknar extra CIP-ventiler, anslut slangarna till varje utloppsventil
och till avlopp.
Steg
Åtgärd
1
Använd t.ex. 75 % av systemets maximala flöde och konstruera en metod
där varje utlopp och komponentväg spolas med CIP/saneringsvätska i minst
30 sekunder.
2
När påfyllningen är avslutad, låt systemet stå i 60 minuter.
Metod
Se avsnittet Sektion 8.5 UNICORN metod för CIP/sanering/sköljning av systemet, på sidan 160 för exempel på en metod för UNICORN med två pumpar och 10 mm innerdiameter.
130
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.2 Rengöring
6.2.3 Allmän metod för CIP och sanering
Efter rengöring
•
Efter CIP/sanering, skölj alla flödesbanor i systemet med vatten eller lämplig vätska
tills det är helt fritt från rengöringslösning (om det är tillämpligt, kan systemets konduktivitetsmonitorer användas som detektorer).
•
UNICORN-metoden som används för att fylla systemet med 1 M natriumhydroxid
kan även användas för sköljning. Men inloppsventilen till CIP måste bytas med metoden (till CIP 2 - vatten - i det här exemplet).
•
Lämna inte kvar natriumhydroxid eller annat rengöringsmedel i systemet.
•
Om systemet ska förvaras efter CIP/sanering, kan samma UNICORN-metod användas,
igen med byte av CIP-inlopp (CIP 3 - 20 % etanol - i det här exemplet) för att fylla
systemet med en lämplig lösning vid förvaring. Se Sektion 6.3 Förvaring, på sidan 132.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
131
6 Underhåll
6.3 Förvaring
6.3
Förvaring
Inledning
Detta avsnitt beskriver hur man förvarar ÄKTAprocess både för kort tid (upptill en månad)
och för långtidsförvaring.
Försiktighetsåtgärder
OBSERVERA
Vi rekommenderar att ÄKTAprocess förbereds för förvaring genom
att fylla den med 0,1 M natriumhydroxid eller 20 % etanol. Att torka
systemet med steril kvävgas eller luftflöde kan orsaka statisk urladdning som kan skada ventilmekanismerna, speciellt på system
med slangar av polypropylen.
Om systemet torkas ska ventilsätena slipas innan kväve eller
tryckluft appliceras. Kontakta din GE Healthcare-representant beträffande inköp och installation av jordningssatser.
OBSERVERA
Sätt alltid på skyddskåporna på alla elektriska och optiska
kopplingsdon när de inte används.
OBSERVERA
När ÄKTAprocess är fylld med en förvaringslösning måste temperaturen var tillräckligt hög för att förhindra frysning och tillräckligt
låg för att förhindra avdunstning.
132
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.3 Förvaring
Korttidsförvaring
I nedanstående tabell beskrivs tillvägagångssättet vid korttidsförvaring. Detta tillvägagångssätt är tillämpligt vid förvaring upp till en månad.
Steg
Åtgärd
1
Rengör enligt beskrivningen i Sektion 6.2 Rengöring, på sidan 122.
2
Fyll ÄKTAprocess med 20 % etanol upp till cirka en fjärdedel av maximal
driftsvolym för att förhindra mikrobiell tillväxt.
3
Täta ÄKTAprocess för att förhindra nedsmutsning från den omgivande miljön.
4
Byt ut pH-elektroden mot pH-pluggen. Elektroden ska förvaras i 3 M KCl.
Placera pH-elektroden i hållaren med änden nedsänkt i förvaringsvätskan.
Anm:
Förvara inte pH-elektroden endast i vatten.
5
Förvara kolonner och absorbenter i enlighet med de anvisningar som är
tillämpliga i varje enskilt fall.
Långtidsförvaring
I nedanstående tabell beskrivs tillvägagångssättet vid långtidsförvaring. Detta tillvägagångssätt är tillämpligt vid förvaring längre tid än en månad.
Steg
Åtgärd
1
Utför de åtgärder som gäller för korttidsförvaring ovan.
2
Placera ÄKTAprocess i en dammfri miljö med välkontrollerat klimat.
Temperaturen ska vara stabil och ligga mellan 4 ºC och 25 ºC.
Skillnaderna i luftfuktighet och lufttemperatur ska vara så små som möjligt
för att förhindra kondens och korrosion.
3
Ta bort TC-kopplingens gummipackningar när de är i bra skick för att användas i processen och placera dem mörkt och kallt när systemet inte används.
Det förhindrar att de åldras och blir torra.
Använd andra tätningar, som inte duger att användas i processen, som ersättning under förvaringen.
Anm:
För att förhindra bakterietillväxt måste förvaringslösningen ersättas regelbundet
om ÄKTAprocess långtidsförvaras.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
133
6 Underhåll
6.4 Demontering och montering
6.4
Demontering och montering
Inledning
Det här avsnittet innehåller anvisningar om demontering och montering som slutanvändaren kan utföra utan hjälp från GE Healthcare.
Försiktighetsåtgärder
VARNING
Endast personal som auktoriserats av GE Healthcare får öppna
skåpets dörrar. I skåpet förekommer högspänning som kan orsaka
personskador eller dödsfall.
VARNING
Dörrarna till elskåpet kan bara öppnas när ÄKTAprocess tagits ur
drift och under förutsättning att SPÄRRATS OCH MÄRKTS UT.
VARNING
AVSPÄRRATS / MÄRKTS UT! Kontrollera innan underhållsarbete
utförs på ÄKTAprocess att:
134
•
Systemet är tömt och trycket avlastat.
•
Systemet är frånkopplat från processmatning, strömförsörjning
och tryckluftsmatning.
•
Systemet hindras från att oavsiktligt bli strömsättas på nytt
under underhållsarbete.
•
Systemet är tydligt märkt som taget ur drift.
•
Alla områden som blir våta under processen är rena och sanerade.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.4 Demontering och montering
VARNING
Efter montering ska slangsystemet testas för läckage vid maximalt
tryck för fortsatt skydd mot skador till följd av vätskestrålar, brustna
rör eller risk för explosion.
•
Efter montering eller underhåll
•
Före drift eller rengöring på plats
Åtgärder användaren kan utföra
Följande komponenter kan demonteras eller monteras av användaren:
•
Filterpatronen (tillval)
•
TC-kopplingens packningar, i de fall TC-kopplingen kan tas isär utan att behöva ta
loss komponenter från systemet.
•
Operatörspanelen. Detta kan krävas för skydd eller utrymme om systemet ska flyttas.
Övriga komponenter
Utöver vad som beskrivs i detta kapitel, ÄKTAprocess är inte avsett att demonteras eller
monteras av användaren.
Om behov av ytterligare demontering skulle uppstå, kontakta alltid GE Healthcare representanten för råd innan du utför åtgärder som inte beskrivs i det här dokumentet.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
135
6 Underhåll
6.5 Kalibrering av pH-prob
6.5
Kalibrering av pH-prob
Inledning
Detta avsnitt beskriver hur man kalibrerar pH-proben.
Erforderlig utrustning
Följande lösningar och utrustning krävs för kalibrering av pH-proben:
•
pH referenslösning för den låga pH-mätningspunkten,helst pH 4,00
•
pH referenslösning för den höga pH-mätningspunkten, helst pH 7,00
•
Ren trasa
•
Rent vatten i en sprayflaska
Bild på pH-prob
Bilden nedan till vänster visar pH-proben placerad för förvaring och kalibrering. En kopp
har placerats i kopphållaren.
Bilden nedan till höger visar pH-flödescellen klar för drift.
136
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.5 Kalibrering av pH-prob
pH-kalibrering offline
Tabellen nedan beskriver hur man kalibrerar pH-proben.
Anm:
Se till att den ena änden av jordningsledaren är nedsänkt i bufferten under kalibreringen.
Steg
Åtgärd
1
Förbered två koppar med buffertar som motsvarar erforderligt pH-intervall.
2
Placera en av kopparna i kopphållaren. Placera pH-proben i hållaren med
ena änden nedsänkt i bufferten.
Anm:
Sätt på skyddslocket på pH-flödescellen för att förhindra främmande föremål
från att komma in i flödesbanan.
3
Välj System:Calibrate i UNICORN System Control-modulen.
4
Ange pH-värdet för den första bufferten i fältet Reference value 1, vänta
tills värdet stabiliseras och tryck på Read value 1.
5
Avlägsna pH-sonden ur hållaren och skölj den med destillerat vatten.
6
Avlägsna koppen med den första bufferten från hållaren och sätt i koppen
med den andra bufferten.
7
Sätt tillbaka pH-sonden i hållaren med änden nedsänkt i bufferten.
8
Ange pH-värdet för den första bufferten i fältet Reference value 2, vänta
tills värdet stabiliseras och tryck på Read value 2.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
137
6 Underhåll
6.5 Kalibrering av pH-prob
138
Steg
Åtgärd
9
Vänta på svaret och tryck på Close om elektroden klarade provet. I annat
fall trycker du på Close, uppdaterar/ändrar pH-elektroden och upprepar
kalibreringen.
10
Ta bort koppen från hållaren.
11
Sätt tillbaka pH-sonden i flödescellen.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.6 Reparation och kalibrering
6.6
Reparation och kalibrering
Inledning
Det här avsnittet beskriver reparation av komponenter och kalibrering av andra komponenter än pH-proben som användaren kan utföra utan support från GE Healthcare.
Kalibrering av pH-proben beskrivs i Sektion 6.5 Kalibrering av pH-prob, på sidan 136.
Tillvägagångssätt återfinns även i respektive produkthandbok i produktdokumentationen.
Komponenter som inte beskrivs i den här handboken kan inte kalibreras eller repareras
av användaren. Om någon sådan komponent till ÄKTAprocess inte fungerar enligt specifikationen, kontakta GE Healthcare-representanten.
VARNING
Utför inte andra arbeten än de som beskrivs i dessa dokument.
Kontakta alltid GE Healthcare-representanten för att få råd vid
behov.
I denna sektion
Denna sektion innehåller följande undersektioner:
Sektion
Se sidan
6.6.1 Pumpkalibrering
140
6.6.2 Air trap-kalibrering
141
6.6.3 Byte av komponenter
144
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
139
6 Underhåll
6.6 Reparation och kalibrering
6.6.1 Pumpkalibrering
6.6.1
Pumpkalibrering
Inledning
Buffertens A- och B-pump är membranpumpar med flera huvud. Varje pump är försedd
med justeringsreglage för att kontrollera slaglängden på pumpens huvudcylindrar.
Kontrollera slaglängden
Slaglängden är fabriksinställd på maximum för optimal funktion enligt systemspecifikationerna och får inte ändras av användaren.
Vi rekommenderar en regelbunden kontroll av slaglängden för att se att den är korrekt
inställd. För att uppnå maximal slaglängd, ska alla reglage till alla pumpar ställas in på
den yttersta inställningen. Illustrationen nedan visar ett reglage som är inställt på den
yttersta inställningen.
140
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.6 Reparation och kalibrering
6.6.2 Air trap-kalibrering
6.6.2
Air trap-kalibrering
Inledning
Air trap innehåller sensorer som kontrollerar vätskenivån i Air trap, se Sektion 3.3.7 Air
trap, på sidan 59. Det här avsnittet innehåller ett funktionstest för luftnivåsensorerna
och två procedurer för kalibrering av sensorerna, både en automatisk och en manuell.
Funktionstest av Air trap
nivåsensor
Följ instruktionerna nedan för att testa air trap-nivåsensorerna.
Steg
Åtgärd
1
Töm air trap på vätska enligt dräneringsinstruktionen (se Luftfällans ventiler,
på sidan 55).
2
Kontrollera att bara den gröna indikatorlampan (både för högnivåsensorn
och lågnivåsensorn) är aktiverad (lyser med fast grönt sken). Om den röda
och/eller gula indikatorlampan också är aktiverade, måste sensorerna kalibreras enligt beskrivningen nedan.
3
Öka vätskenivån långsamt i air trap genom att pumpa in vätska med hjälp
av instruktionen Fill_Inline för air trap (se Luftfällans ventiler, på sidan 55).
Använd instruktionen Fill om air trap inte fylls på grund av för låg flödeshastighet eller tryck.
4
Kontrollera att lågnivåsensorn lyser rött när vätskenivån närmar sig sensorn.
5
Kontrollera att lågnivåsensorn även lyser gult när vätskenivån ligger inom
området för lågnivåsensorn.
6
Kontrollera att lågnivåsensorns röda sken slocknar när vätskenivån ligger
väl över lågnivåsensorns område.
7
Upprepa stegen 4 till 6 för högnivåsensorn.
Anm:
Om lamporna inte lyser enligt beskrivningen ovan, måste nivåsensorerna
kalibreras enligt beskrivningen nedan.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
141
6 Underhåll
6.6 Reparation och kalibrering
6.6.2 Air trap-kalibrering
Automatisk kalibrering av
nivåsensorerna
Följ instruktionen nedan för att kalibrera air trap-sensorerna automatiskt.
Steg
Åtgärd
1
Töm air trap helt från vätska med hjälp av instruktionen Drain för air trap
(se Luftfällans ventiler, på sidan 55).
2
Använd instruktionen System:Calibrate:LS_air för att utföra kalibreringen.
3
Fyll på air trap tills vätska kommer ut genom toppventilen genom att pumpa
in vätska med hjälp av instruktionen Fill. Stäng av pumpen.
4
Använd instruktionen System:Calibrate:LS_liquid för att utföra kalibreringen.
Manuell kalibrering av
nivåsensorerna
Följ instruktionerna nedan för att kalibrera air trap-sensorerna manuellt.
142
Steg
Åtgärd
1
Töm air trap från vätska med hjälp av dräneringsinstruktionen för air trap
(se Luftfällans ventiler, på sidan 55).
2
Håll ett verktyg av järn (t.ex. en skiftnyckel) nära hårkorsen på sidan av nivåsensorn i några sekunder (< 5 sek), tills den gröna indikatorlampan blinkar.
3
Ta bort järnverktyget. Blinkandet upphör och indikatorlampan lyser med
fast grönt sken.
4
Upprepa stegen 2 till 3 för högnivåsensorn.
5
Fyll på air trap tills vätska kommer ut genom toppventilen genom att pumpa
in vätska med hjälp av instruktionen Fill. Stäng av pumpen.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 Underhåll
6.6 Reparation och kalibrering
6.6.2 Air trap-kalibrering
Steg
Åtgärd
6
Håll järnverktyget nära hårkorsen på sidan av nivåsensorn i några sekunder
(> 5 sek men < 10 sek), tills den gröna indikatorlampan börjar blinka snabbare
än ovan (cirka 2 Hz).
Anm:
Hur länge järnverktyget hålls nära nivåsensorerna avgör hur sensorerna kalibreras.
•
För en tom air trap bör verktyget hållas < 5 sekunder
•
För en air trap som är fylld med vätska bör verktyget hållas > 5 sekunder
(men inte mer än 10 sekunder)
Anm:
Om järnverktyget hålls nära nivåsensorerna i mer än 10 sekunder, kommer
sensorerna att låsas och kan inte kalibreras enligt beskrivningen ovan. För
att låsa upp sensorn, håll verktyget nära sensorn i mer än 10 sekunder en
gång till tills den gröna lampan slocknar. När verktyget tas bort tänds den
gröna lampan igen.
Anm:
Om sensorernas yta vidrörs med en hand, kan de röda indikatorlamporna
tändas. De röda lamporna släcks när handen tas bort och detta påverkar inte
nivåsensorernas funktion.
7
Ta bort järnverktyget. Blinkandet upphör och indikatorlampan lyser med
fast grönt och gult sken. Sensorn är nu kalibrerad.
8
Upprepa stegen 6 till 7 för högnivåsensorn.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
143
6 Underhåll
6.6 Reparation och kalibrering
6.6.3 Byte av komponenter
6.6.3
Byte av komponenter
Inledning
Filtret och datorns batteri kan bytas. Det här avsnittet beskriver byte av dessa komponenter.
Byte av filter
Många filtermärken kan användas tillsammans med ÄKTAprocess. Se dokumentationen
för filter för anvisningar om hur man byter filter.
Byte av batterier
Den inbyggda datorn är försedd med ett litiumbatteri med lång livslängd för BIOSfunktionerna. Se systemdokumentationen för anvisningar om byte och livslängd.
144
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
7 Felsökning
7
Felsökning
Om detta kapitel
Det här kapitlet innehåller information som användare och servicepersonal behöver för
att kunna att identifiera och åtgärda problem som kan uppstå vid användning av
ÄKTAprocess.
Om de föreslagna åtgärderna i denna guide inte löser problemet eller om problemet
inte tas upp här, rådgör med din GE Healthcare-representant.
Försiktighetsåtgärder
VARNING
Innan du försöker utföra några av de procedurer som beskrivs i
detta kapitel, måste du läsa och förstå allt innehåll i de motsvarande avsnittet/avsnitten i Säkerhetsinstruktioner, enligt vad som
anges nedan:
•
Allmänna försiktighetsåtgärder, på sidan 16
•
Personligt skydd, på sidan 18
•
Strömförsörjning, på sidan 22
•
Underhåll, på sidan 26
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
145
7 Felsökning
System
Nedanstående tabell beskriver fel som kan inträffa med ÄKTAprocess, tillsammans med
möjliga åtgärder.
Komponent
Problem
Korrigerande åtgärd
Dator
Inget system hittas när
man startar UNICORN.
•
Kontrollera att systemet är påslaget.
•
Kontrollera kommunikationskabeln och kontakterna.
•
Starta om datorn: stäng Windows, slå av strömmen
till SYSTEM POWER SWITCH, vänta minst 5 sek,
starta om systemet.
1
Öppna modulen System Control:
2
•
Dator
Ingen anslutning mellan
systemet och UNICORN
Välj menykommandot System:Connect.
eller
•
Klicka på ikonen Connect to system i verktygsfältet.
Resultat: Dialogrutan System Connect öppnas.
3
Välj det system du vill ansluta till.
4
Klicka på OK.
Nätström
Strömavbrott under körning.
Kontrollera kretsbrytaren, både till systemet och den
externa tillförseln, beroende på vad som gäller.
Tryckluft
Tryckluftsfel under körning. Larmet ”No air supply to the system” visas och
systemet går över i läge
Pause.
Otillräckligt lufttryck orsakat av exempelvis defekt luftmatningsutrustning eller en läckande luftslang.
a) Rätta till problemet med lufttillförseln.
b) Återuppta körningen genom att trycka på Fortsätt.
Ventiler
Larmet "Valve error" visas.
Om ”Valve error” utlöses, kan en kalibrering av ventilen
återställa ventilens funktion. För instruktioner om hur
du utför en kalibrering av ventilen, se Årligt underhåll
eller vid behov, på sidan 120. Om en kalibrering av ventilen inte avhjälper problemet, kontakta din lokala GE
Healthcare-representant.
Om larmet "Valve error" åtföljs av meddelandet "No
air supply to the system" orsakas larmet av ett tryckluftsfel (se ovan).
146
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
7 Felsökning
Komponent
Problem
Korrigerande åtgärd
Pump
Pumpen fungerar inte
•
Nödstoppet har slagits till.
•
Lufttrycket är för lågt. Kontrollera trycket i lufttillförseln. Justera vid behov.
•
Ingen in- eller utloppsventil öppen. Kontrollera metod och ventiler.
•
Felaktig metod. Kontrollera den genom att ange
Pump:ManFlow > 1 %.
•
Om inget av ovanstående gäller kontakta GE Healthcares servicepersonal.
•
Kontrollera att det anslutna inloppet används.
•
Inloppsbehållarna sitter för lågt i förhållande till
pumpen. Kontrollera inloppsbehållarna.
•
Ingen vätskematning till pumpen. Kontrollera inloppsbehållarna.
•
Slangarna från inloppsbehållarna orsakar tryckeller flödesförlust. Orsaken kan vara för långa
slangar, för liten innerdiameter, slangen kan ha en
smal del eller är delvis igensatt.
•
Felaktig ventil vid behållarens batterigräns.
•
Kontrollera att det anslutna utloppet används.
•
Utloppsbehållarna sitter för högt i förhållande till
pumpen.
•
Slangarna till utloppsbehållarna orsakar tryck- eller
flödesförlust. Orsaken kan vara för långa slangar,
för liten innerdiameter, slangen kan ha en smal del
eller är delvis igensatt. Kontrollera även om det
finns ventiler som inte fungerar.
•
Felaktig ventil vid behållarens batterigräns.
Lågt eller inget flöde
Pump
För högt utloppstryck
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
147
7 Felsökning
Komponent
Problem
Korrigerande åtgärd
Pump
Pumpskador
Om pumpen skadas visas ett felmeddelande Pump
diaphragm damage på skärmen. För att fastställa vilken membranpump som är skadad, utför följande åtgärder:
1
Inaktivera förreglingen till UNICORN genom att bekräfta larmet och tryck sedan på Continue.
2
Öka flödeshastigheten tills systemtrycket når 1,5
bar (trycksensor PT-111).
Resultat: En indikatorlampa tänds på pumphuvudet
med det skadade membranet.
Se pumphandboken i systemdokumentationen för instruktioner om byte. Men vi rekommenderar att du
kontaktar din servicerepresentant från GE Healthcare
för underhåll av pumpen.
Anm:
Larmet för pumpmembranen (Pump_Alarm) kan aktiveras eller inaktiveras i UNICORN.
Flödesmätare
Den faktiska flödeshastigheten avviker från den visade flödeshastigheten.
eller
En flödeshastighet visas
när pumparna är avstängda.
Den faktiska flödeshastigheten kan avvika från den inställda om körförhållandena ändras, t.ex. trycket, omgivningstemperaturen eller luftinnehållet i lösningarna.
Den kan även avvika om t.ex. smuts ansamlas i flödesmätaren. Andra orsaker till oavsiktligt flöde är hävertverkan i systemet eller för högt inloppstryck.
Om detta händer ska en nollpunktsjustering av flödesmätaren göras, se Årligt underhåll eller vid behov, på
sidan 120
UV-kurva
Nedanstående tabell beskriver symtom på fel som kan inträffa med UV-mätningar, tillsammans med möjliga åtgärder.
Felsymptom
Möjlig orsak
Korrigerande åtgärd
Spöktopp
Smuts eller restpartiklar i flödesbanan från tidigare körningar
Rengöra systemet
Rester i kolonnen från tidigare
körningar
Rengör kolonnen enligt kolonninstruktionerna
148
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
7 Felsökning
Felsymptom
Möjlig orsak
Korrigerande åtgärd
Brusig UV-signal, signalglidning eller instabilitet
Dåliga UV-fiberanslutningar
Kontrollera anslutningarna för den
optiska UV-cellfibern. Byt ut vid behov.
Smutsig UV-cell
Rengör UV-cellen enligt beskrivningen
i Rengöra UV- och konduktivitetscellen,
på sidan 124
Tryckkurva
Nedanstående tabell beskriver symtom på fel som kan inträffa med tryckmätningar,
tillsammans med möjliga åtgärder.
Felsymptom
Möjlig orsak
Korrigerande åtgärd
Oregelbundet flöde, brusig
baslinjesignal, oregelbundet
tryckspår
Gasbubblor går igenom eller
fastnar i pumpen
Kontrollera att det finns tillräckligt
med vätska
Kontrollera alla anslutningar med avseende på läckor
Blockering eller partiell blockering av flödesbana
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
Spola igenom för att lösa upp blockeringen
149
7 Felsökning
Konduktivitet
Nedanstående tabell beskriver symtom på fel som kan inträffa vid konduktivitetsmätningar, tillsammans med möjliga korrigeringsåtgärder.
Felsymptom
Möjlig orsak
Korrigerande åtgärd
Baslinjedrift eller brusig signal
Läckande slanganslutningar
Dra åt klämmorna. Dra åt klämmorna
om det behövs.
Dålig pump
Se separat handbok
Smutsig konduktivitetscell
Rengör konduktivitetscellen. Se Rengöra UV- och konduktivitetscellen, på sidan 124.
Dålig kalibrering
Kalibrera konduktivitetscellen, se separat handbok
Kalibreringslösningen inte rätt
preparerad
Omkalibrerar med en ny kalibreringslösning
Dålig pump- eller ventilfunktion
Kontrollera pumpen och ventilerna
Temperaturkompensationen
inte rätt inställd
Kontrollera temperaturkompensationen, se separat handbok.
Det absoluta konduktivitetsvärdet är fel
Felaktig eller instabil avläsning
pH-kurva
Nedanstående tabell beskriver symtom på fel som kan inträffa med pH-mätningar,
tillsammans med möjliga åtgärder.
Felsymptom
Möjlig orsak
Korrigerande åtgärd
Inget svar på pH-ändringar
Kabeln till elektroden är inte
ordentligt ansluten.
Kontrollera kabelanslutningen.
Elektrodens membran kan
vara sprucket.
Byt ut elektroden.
Begränsat eller långsamt svar
på pH-ändringar
Elektrodens membran kan
vara nedsmutsat.
Rengör elektroden, se tillverkarens
handbok.
pH-avläsning verkar vara felaktig
pH-sensorn är inte ordentligt
kalibrerad.
Kalibrera pH-sensorn enligt beskrivningen i Sektion 6.5 Kalibrering av pHprob, på sidan 136
150
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
8 Referensinformation
8
Referensinformation
Om detta kapitel
Detta kapitel innehåller referensinformation som är användbar vid installation, drift,
underhåll och felsökningÄKTAprocess. Det innehåller även orderinformation.
ÄKTAprocess är ett modulbyggt instrument som kan konfigureras på många olika sätt.
För att förstå den speciella konfiguration som gäller för din ÄKTAprocess, se systemdokumentationen som medföljde instrumentet.
I det här kapitlet
Detta kapitel innehåller följande sektioner:
Sektion
Se sidan
8.1 Specifikationer
152
8.2 Kemiskt motstånd
155
8.3 Gradientprestanda
157
8.4 Dekontamineringsrapport
159
8.5 UNICORN metod för CIP/sanering/sköljning av systemet
160
8.6 Ytterligare information
163
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
151
8 Referensinformation
8.1 Specifikationer
8.1
Specifikationer
Inledning
Det här avsnittet innehåller tekniska data som gäller för ÄKTAprocess och dess komponenter. För fullständiga tekniska data hänvisas till utrustningsdatabladet i produktdokumentationen.
Allmänna tekniska data
I tabellen nedan återges allmänna tekniska data för hela systemet.
Utrustning
Värde
Processens driftgränser
Inloppets matningstryck: 0 till 0,2 bar (g)
Utloppets bakåttryck: 0 till 1 bar (g)
Brandfarliga vätskor: Ej tillåtet
Drift i EX-klassad miljö: Ej tillåtet
Elström
Se Specifika data för skåptyp, på sidan 153
Tryckluft
Tryck 5,5-7 bar
Luftflöde min. 50 Nl/min vid normal drift
Kapslingsklass EN
60529
System: IP55
Golvlutning
Horisontal +/- 1º
Omgivande miljö
Temperatur: 2ºC till 28ºC
Skåp: IP56, NEMA 4X
Luftfuktighet: 20 % till 95 %, icke-kondenserande
152
Kapacitet
Se Specifika data för skåptyp, på sidan 153
Mått och vikt
Se Specifika data för skåptyp, på sidan 153
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
8 Referensinformation
8.1 Specifikationer
Specifika data för skåptyp
Nedanstående tabell innehåller tekniska data som gäller skåpet.
Utrustning
Skåp 10
Skåp 30
slang
6 eller 10 mm polypropylen –
3/8" eller 1/2" rostfritt stål
1" polypropylen eller rostfritt
stål
Märkspänning
100, 120, 200 till 208, 230 eller
240 V/50–60 Hz
200 till 208, 230 eller 240
V/50–60 Hz
Max. strömförbrukning
1500 VA
2300 VA
Max. flödeshastighet
600 l/tim
2000 l/tim
Minsta märkströmstyrka, säkring
100, 120 V: 15/16 A
15/16 A
Ungefärlig vikt
430 kg
825 kg
Mått,operatörskonsolen ej inräknad
125 x 105 x 165 cm
220 x 105 x 189 cm
200, 230, 240V: 10 A
Temperatur- och tryckgränser
Nedanstående tabell visar temperatur- och tryckgränser för olika typer av slangar.
Slangmaterial
Slangdiameter
Flödestemperatur
Maximalt tryck
Polypropylen
Alla
4-40 ºC
6 bar
40-60 ºC
3 bar
4-40 ºC
10 bar
Rostfritt stål
3/8”, 1/2”
1”
Alla
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
6 bar
40-60 ºC
3 bar
60-80 ºC
1 bar
153
8 Referensinformation
8.1 Specifikationer
Intervall för slangens
flödeshastighet
För gränser för flödeshastighet för de olika slangtyperna, se den allmänna beskrivningen
i produktdokumentationen.
Systemvolym
Värdena som visas i den här tabellen avser ungefärliga uppehållsvolymer för angivna
sektioner av systemet. Värdena kan vara olika i enskilda system.
Flödesbanans sektion
154
Systemets slangdiameter
6 mm till 3/8"
10 mm till 1/2"
1"
Från inloppen till kolonnen
(luftfälla, filter och kolonn(-er)
förbikopplade)
300 ml
550 ml
2250 ml
Från kolonnen till UV-cellen
22 ml
47 ml
590 ml
Från UV-cellen till utloppen
23 ml
33 ml
350 ml
Luftfälla
1,100 ml
1,100 ml
1,800 ml
Filterhus (tomt)
440 ml
450 ml
2700 ml
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
8 Referensinformation
8.2 Kemiskt motstånd
8.2
Kemiskt motstånd
Inledning
Nedanstående lista innehåller tillåtna exponeringskoncentrationer och tider för olika
kemikalier som kan användas i GE Healthcare BioProcess-instrument i allmänhet.
Vissa av kemikalierna i listan kanske inte gäller för ditt instrument.
VARNING
Brandfarliga vätskor. ÄKTAprocess är inte godkänd för brandfarliga vätskor.
VARNING
Vissa av de kemikalier som står upptagna nedan kan vara lättantändliga under vissa förhållanden. Se till att använda kemikalierna
under förhållanden där det inte föreligger fara för brand. Se lokala
och/eller nationella bestämmelser för brandfarliga vätskor.
Lista över tillåtna kemikalier
Kemisk
Koncentration
Max tid / cykel
Max acc. expon.
Användningsområde
Ättiksyra
25%
3 tim
3000 tim
CIP
Aceton
10%
1 tim
Obegränsad
UV-celltest
Citronsyra
pH 2 till 2,5
1 tim vid temp ≤ 60°C
1000 tim
CIP
Etanol
20%
12 månader
Obegränsad
Förvaring
Etanol/ättiksyra
20%
3 tim
3000 tim
CIP
Guanidinhydroklorid
6M
5 tim
5000 tim
CIP
Saltsyra
0,1 M vid pH = 1
1 tim
1000 tim
CIP
Fosforsyra
5%
Över natten
Obegränsad
För RS-passivering
Isopropanol
30%
1 tim
1000 tim
CIP
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
155
8 Referensinformation
8.2 Kemiskt motstånd
Kemisk
Koncentration
Max tid / cykel
Max acc. expon.
Användningsområde
Natriumklorid
0 till 3 M
3 tim
3000 tim
Rening, CIP
Natriumhydroxid
1 M vid pH = 14
0,5 M
0,01 M vid pH = 12
24 tim vid temp ≤
40℃
3 tim vid temp ≤ 60°C
12 månader
1000 dagar
3000 tim
Obegränsad
CIP
CIP
Förvaring
Natriumhypoklorit
300 ppm
3 tim vid temp ≤ 60°C
3000 tim
CIP
Natriumhydroxid/etanol
1 M eller 20 %
3 tim
3000 tim
CIP
Urea
8M
5 tim
5000 tim
Rening, CIP
Rengöringslösningar
1 % till 6 % Steris
CIP 100™; 0,5 %
Henkel P3™-11; 0,2
% Micro; 0,2 %
Terg-a-zyme™; 0,1%
Tween™ 80
3 tim vid temp ≤ 60°C
3000 tim
CIP
156
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
8 Referensinformation
8.3 Gradientprestanda
8.3
Gradientprestanda
Inledning
Detta avsnitt innehåller information om hur systemet kan konfigureras för att utveckla
gradienter med hjälp av återkopplingsteknik.
Gradientprestanda
Systemet ÄKTAprocess kan konfigureras för att utveckla gradienter vid vilken flödeshastighet som helst med hjälp av feedback loop-teknologi med en exakthet större än ± 2
% inom driftsintervallet (se allmän specifikation i produktdokumentationen). Illustrationen
nedan visar de programmerade (blå) och de resulterande (röda) steggradienterna (till
vänster) och linjära gradienter (till höger).
Använda parametrar:
•
System: 1" rostfritt stål
•
Gradientläge: Feedback på flöde
•
Flödeshastighet: 500 l/tim
•
Bakåttryck: 3 bar
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
157
8 Referensinformation
8.3 Gradientprestanda
UNICORN
instruktionsanmärkningar
Pump:Flow:
0,0 till XX l/tim. Pumpen regleras genom feedback från
flödesmätaren.
XX är t.ex. 180 l/tim för ett system med 6 mm innerdiameter.
Pump:ManFlow:
0,0 till 100 % av den maximala pumpkapaciteten. Ställer
in pumphastigheten till ett fast värde. Pumpen regleras
inte genom feedback från flödesmätaren (eller konduktivitetsskärmen). Den faktiska flödeshastigheten iakttas
som avläsningen från flödesmätaren.
Pump:Gradient:
•
Mål 0 till 100 % B
•
Längd 0 till 100000 min
Pump:GradientRange:
När Gradient Mode är inställt på Conductivity:
0 till 999,99 mS/cm för inlopp A och B
Pump:GradientMode:
•
Flow
När systemet är utrustat med två flödesmätare, regleras pumpen genom feedback från flödesmätaren.
•
Conductivity
Pumpen regleras genom feedback från konduktivitetsmätaren.
•
System:Settings:Specials:
ColumnPauseFunction:
158
Off
Kontrollerar om ventilen återgår till standardläget (Bypass_Both) eller om den blir kvar i läge när systemet
ställs på Paus. ColumnPauseFunction kan även definieras för den extra kolonn 2.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
8 Referensinformation
8.4 Dekontamineringsrapport
8.4
Dekontamineringsrapport
Nedanstående dekontamineringsrapport ska användas för att anteckna detaljer om
dekontaminering innan ett system genomgår service.
Decontamination Report
______________________________________________________________________
1. Equipment that is returned, for service or any other reason when personnel connected to GE Healthcare must handle
the equipment (at any location), should be cleaned.
2. This form must be used to log the decontamination of the equipment.
3. A completed copy of this form should be faxed or sent by first class post to the person who will come in contact with
the equipment, to ensure that he/she has the information before handling the equipment.
4. Failure to complete the form or comply with the procedure will lead to costs for decontamination and delays in handling the equipment.
5. Company:................................................................................................
Address: .......................................................................................................
Phone:.......................................................................................................
Fax number:...............................................................................................
6. Please complete the following sections
6.1 Equipment type....................................................................................
6.2 Serial number ....................................................................................
6.3 Details of substances used on the inside/outside of the equipment
6.3.1
Substance name(s):
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
6.3.2
Precautions to be taken in handling these substances:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
6.3.3
Action to be taken in the event of human contact:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
6.3.4
Cleaning fluid to be used if residue of chemicals is found during handling:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
6.4
Any further relevant information:
...........................................................................................................................................................................................................................................
7. If any substances used in the system are hazardous or toxic, these must be highlighted under 6.3.1.
I hereby confirm that the equipment has been thoroughly cleaned, whether or not the equipment has been in contact
with toxic and hazardous substances, and that the equipment has been filled with a suitable solution. I have also attached a description of the cleaning method.
Storage solution in equipment:...........................................................................................................................................................................................
Signed:..............................................................................................
Name: .......................................................................................................................
Position:............................................................................................
Date: ..........................................................................................................................
Document number: 04-0051-11
Edition: AA
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
159
8 Referensinformation
8.5 UNICORN metod för CIP/sanering/sköljning av systemet
8.5
UNICORN metod för CIP/sanering/sköljning av systemet
Inledning
Det här avsnittet ger exempel på en fullständig metod som kan användas för rengöring
av systemet.
Huvudmetod
Metoden som visas här avser ett system med två pumpar, 10 mm innerdiameter (max
flöde 600 l/tim). CIP-lösningen är 1 M natriumhydroxid.
Anm:
I CIP-metoden nedan ingår inte den extra provpumpen. Om en provpump ingår
i systemet, ska den alltid rengöras först. UNICORN-metoden måste först ändras,
så att den startar med provpumpens inlopp.
(Main)
0.00 Base Time
0.00 Air_Alarm Disabled Disabled
0.00 Gradient 0.0 {%B} 0.00 {base}
0.00 InletCIP InletCIP1
0.00 InletA InletA1
0.00 AirTrap Inline
0.00 Filter Inline
0.00 Column UpFlow
0.00 Outlet Outlet1
0.00 Flow 450 {l/hour}
0.00 Block Fill_CIP_inlet
(Fill_CIP_inlet)
0.00 Base SameAsMain
0.00 InletCIP InletCIP1
1.00 End_Block
0.00 Block Fill_all_A_inlets
(Fill_all_A_inlets)
0.00 Base SameAsMain
0.00 InletA InletA1
0.50 InletA InletA2
160
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
8 Referensinformation
8.5 UNICORN metod för CIP/sanering/sköljning av systemet
1.00 InletA InletA3
1.50 InletA InletA4
2.00 InletA InletA5
2.50 InletA InletA6
3.00 InletA InletA7
3.50 InletA InletA8
4.00 InletA InletA9
4.50 InletA InletA10
5.00 InletA InletA1
5.00 End_Block
0.00 Block Fill_all_B_inlets
(Fill_all_B_inlets)
0.00 Base SameAsMain
0.00 Gradient 100 {%B} 0.00 {base}
0.00 InletA Closed
0.00 InletB InletB1
1.00 InletB InletB2
1.50 InletB InletB3
2.00 InletB InletB4
2.50 InletB InletB5
3.00 InletB InletB6
3.50 Gradient 0.0 {%B} 0.00 {base}
3.50 InletB Closed
3.50 InletA InletA1
3.50 End_Block
0.00 Block Fill_air_trap
(Fill_air_trap)
0.00 Base SameAsMain
0.00 AirTrap Bypass
1.00 AirTrap Out_through_drain
1.50 AirTrap Fill
2.00 AirTrap Inline
2.00 End_Block
0.00 Block Fill_filter_housing
(Fill_filter_housing)
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
161
8 Referensinformation
8.5 UNICORN metod för CIP/sanering/sköljning av systemet
0.00 Base SameAsMain
0.00 Filter Bypass
0.50 Filter Out_through_drain
1.00 Filter Inline
1.00 Message "Open manual filter valve" Screen "No sound"
1.00 Pause INFINITE {Minutes}
2.00 Message "Close manual filter valve" Screen "No sound"
2.00 Pause INFINITE {Minutes}
2.00 End_Block
0.00 Block Fill_all_column_valves
(Fill_all_column_valves)
0.00 Base SameAsMain
0.00 Column Bypass_Both
1.00 Column Bypass_Under
1.50 Column DownFlow
2.00 Column Bypass_Over
2.50 Column UpFlow
2.50 End_Block
0.00 Block Fill_all_outlets
(Fill_all_outlets)
0.00 Base SameAsMain
0.00 Outlet Outlet1
0.50 Outlet Outlet2
1.00 Outlet Outlet3
1.50 Outlet Outlet4
2.00 Outlet Outlet5
2.50 Outlet Outlet6
3.00 Outlet Outlet7
3.50 Outlet Outlet8
4.00 Outlet Outlet9
4.50 Outlet Outlet10
5.00 Outlet Outlet1
5.00 End_Block
0.00 End_Method
162
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
8 Referensinformation
8.6 Ytterligare information
8.6
Ytterligare information
Inledning
Detta avsnitt innehåller referenser till information som inte tas upp i dessa användarinstruktioner.
Våta material i processen
För en fullständig lista över våta material, se materiallistan och den allmänna specifikationen i produktdokumentationen.
Reservdelar och tillbehör
Ytterligare information beträffandereservdelar och tillbehör står att läsa i systemdokumentationen.
Din lokala GE Healthcare-representant ger dig information om rekommenderade reservdelar och tillbehör.
Extra information
om
•
Utbildning
•
Service
•
Metodoptimering
•
Orderinformation
•
Övrigt som inte behandlas i den här handboken
Kontakta din lokala GE Healthcare-representant.
Kontaktinformation finns på baksidan av den här handboken.
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
163
Index
Index
A
Allmänna försiktighetsåtgärder, 16
Anmärkningar och tips, 8
Anslutningar, 51
Strömförsörjning, 95
användarinformation, viktig, 7
B
Bortskaffande av elektriska
komponenter, 36
Bortskaffning, allmänna instruktioner, 36
Brandfarliga vätskor, försiktighetsåtgärder, 17
C
CE
-konformitet, 10
-märkning, 12
CIP
Anslutning, 126
CIP / AxiChrom grenrör, 61
D
Dator, 73
Dekontamineringsrapport, 159
Demontering, övriga komponenter, 135
Dokumentation
Programvara, UNICORN, 13
Systemspecifik, 13
E
Efterlevnad av regler och föreskrifter, 12
Elskåp, 48
Elström, 72
Etiketter
Systemetikett, 28
Säkerhetsetiketter, 31
Explosiv miljö, försiktighetsåtgärder, 17
F
Felsökning, 145
Filter
Ventiler, 57
Filter, lednings- , 60
Flödesmätare, 52
Flödesschema, 63, 66
Fyllning, 108
Förutsättningar, 7
Förvaring, kort tid, 133
Förvaring, lång tid, 133
G
Gradientsystem, 60
I
Illustrationer
ÄKTAprocess, 39
Information om bestämmelser, 10
Inlopp, 60
Installation och förflyttning,
försiktighetsåtgärder, 19
Internationella standarder, 11
K
Kalibrering
pH, 105
Kolonner, tillhandahållande av
två, 60
Konduktivitet, felsökning, 150
Kontrollsystem, installation, 84
L
Luftfällans
ventiler, 55
M
Medietillförsel, 73
Metodoptimering, 163
Mätare och sensorer, 52
N
Nöd
164
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
Index
avstängning, 33
stopp, 33
Nödfall
Starta om systemet, 35
Nödsituationer
Åtgärder, 32
O
Omgivande miljö, 72
Omstart efter nödavstängning, 35
Operatörskonsol, 79
Orderinformation, 163
P
Personligt skydd, 18
pH, felsökning, 150
pH-kalibrering, erforderlig utrustning, 136
pH-mätare, extra, 61
pH-prob, förvaring, 136
pH-probplugg, 122
Provpump, 23, 61
Pump
typ, 53
Pumpens
slagfrekvens, 53
Strömförsörjning, försiktighetsåtgärder, 22
Syfte med detta dokument, 6
System
Beskrivning, 37
Systemdrift, försiktighetsåtgärder, 24
Systemetikett, 28
Systempump
standardkonfiguration, 53
Systempump B, 60
Säkerhetsanmärkning, 8
Säkerhetsetiketter, 31
Säkerhetsföreskrifter, 16
T
Test, läckage, 108
Test, separat pump, 108
Tillbehör, 163
Tillverkningsinformation, 10
Transport, uppackad, 75
Transport i låda, 74
Tryckluft, 73, 88
Tryckmätare, extra, 61
Typografiska regler, 6
Tömningar, 51
Tömningsutlopp, 51
R
U
Referensinformation, 151
Rengöring, allmän, 124
Rengöring, extra, 127
Rengöring, utvändigt, 125
Rengöringsmedel, rekommenderade, 124
Reparation och kalibrering,
om, 139
Reservdelar, 163
Rutiner efter användning, 116
UL
S
Sanering, 36
Service , 163
Skåp, 38
Sköljning, efter CIP, 128
Slangar, 38
Strömavbrott, 34
Strömförsörjning, 95
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
-konformitet, 12
Underhåll, försiktighetsåtgärder, 26
Underhållsschema, 119
UNICORN, 68
Dokumentation, 13
Förkunskapskrav, 67
Indikatorlampor, 69
Larm, 70
Programmoduler, 68
Styrsystem, 67
Systemnätverk, 67
Varningsmeddelanden, 69
Översikt, 67
Uppackning, , 77
Uppackning, verktyg som
krävs, , 76
Uppackning, visuell inspektion, 76
Utbildning, 163
165
Index
Utlopp, 60
Utrymme och golvbelastning, 72
V
Vagn, 48
Ventil
Fel, 121, 146
Kalibrering, 121
Ventilens
standardlägen, 55
Ventiler
allmän beskrivning, 54
Ventilernas
indikatorlampor, 54
166
Våta material, 163
Y
Ytterligare information, 163
Å
Återvinning av riskavfall, 36
Åtgärder användaren kan utföra, 134
Ä
ÄKTAprocess
Avsedd användning, 7
Flödesschema, 66
Illustration, 39
ÄKTAprocess Bruksanvisning 28-9641-80 AD
För information om lokala kontakter, gå in på
www.gelifesciences.com/contact
GE Healthcare Bio-Sciences AB
Björkgatan 30
751 84 Uppsala
Sverige
www.gelifesciences.com/bioprocess
GE, imagination at work och GE monogram är varumärken som tillhör General
Electric Company.
ÄKTAprocess, AxiChrom, BioProcess och UNICORN är varumärken som tillhör
GE Healthcare-företagen.
Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
Profibus är ett varumärke som tillhör Nutzerorganization e.V.
© 2009–2012 General Electric Company – Med ensamrätt.
Först publicerad i april 2012
Samtliga produkter och tjänster säljs enligt de försäljningsvillkor som gäller för
det företag inom GE Healthcare som står för försäljningen. En kopia av dessa
villkor kan beställas. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för den
mest aktuella informationen.
UNICORN: All användning av detta program ska följa GE Healthcare Standard
Softwares licensavtal för slutanvändare av Life Sciences programprodukter.
GE Healthcare Europe GmbH
Munzinger Strasse 5, D-79111 Freiburg, Germany
GE Healthcare UK Limited
Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UK
GE Healthcare Bio-Sciences Corp.
800 Centennial Avenue, P.O. Box 1327, Piscataway, NJ 08855-1327, USA
GE Healthcare Japan Corporation
Sanken Bldg. 3-25-1, Hyakunincho Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073, Japan
imagination at work
28-9641-80 AD 03/2012