Nyhetsbrev april 2015

April 2015
Nyhetsbrev till boende om Framtidens SÖS
Hela länets sjukvård ska utvecklas och arbetet med Framtidens SÖS går vidare. Under
våren fortsätter mark- och schaktarbetena och sprängningar kommer att inledas i april.
Rivningarna fortsätter och sprängningar startar
Husen i den norra delen av arbetsområdet rivs
under mars/april och bullerplanket har flyttats
för att avskärma BRF Brända Tvätten. Markarbeten och schaktning fortsätter i hela området.
Vattenkanoner kommer att användas för att
minimera spridning av damm.
Den kvarvarande sjukhusflygeln i södra läget
ska också rivas – den invändiga rivningen startar i juni och själva huset rivs under hösten med
start i augusti.
I vecka 16 startar sprängningar och dessa kommer i en första etapp att pågå fram till vecka
37. Sprängningarna startar i de delar av arbetsområdet där rivningarna är klara. Vi arbe-
www.locum.se
tar aktivt för att minimera störningar genom
att använda en metod som kallas ”försiktig
sprängning”. Det innebär att vi vid all sprängning kommer att täcka väl med sprängmattor
som hindrar eventuellt splitter. Vi kommer att
montera vibrationsmätare i utvalda fastigheter
i närheten av sprängningsområdet, vilket gör
att vi har god kontroll över sprängningarnas
påverkan. Sprängningarna startar med mindre
laddningar för att vi med god marginal ska
ligga under de gränsvärden som omgivande
hus tål. Vibrationsmätarna skickar automatiskt
över värdena till en centraldator och byggledarnas mobiltelefoner vid varje sprängtillfälle.
På så sätt får vi omedelbart återkoppling och
kan öka, minska eller behålla sprängstyrkan vid
nästa laddning.
Det team som arbetar med sprängningarna arbetar redan med sprängningar för en ny elstation under huvudentrén och har lång erfarenhet av att jobba nära känslig verksamhet. Teamet
uppfyller också hårt ställda krav på säkerhet.
Vi kommer att arbeta med 5 fasta sprängtider
där varje tidsfönster är 5 minuter långt. Fler
sprängningar kan ske inom samma tidsperiod.
Sprängtiderna är:
Ledningsomläggningar på
Jägargatan
Som förberedelse inför nybyggnationerna genomförs nu ytterligare en ledningsomläggning. Ledningarna går i Jägargatans övre del vid kurvan och upp
till sjukhuset där nya ambulansinfarten kommer
att ligga. Gatan grävs upp, ledningarna byts ut och
gatan återfylls etappvis. Hela omläggningen ska
vara klar i vecka 23.
07.00-07.05, 09.00-09.05, 12.00-12.05,
18.00-18.05, 20.00-20.05
Inför varje sprängning kommer korta ljudsignaler att ljuda och när sprängningen är avslutad
ljuder en lång signal.
Opartisk besiktning innan
sprängningarna
Innan sprängningarna startar kommer en opartisk besiktning att göras. Alla föreningar har
kontaktats av ÅF som genomför dessa besiktningar. Vibrationsmätare kommer att finnas i
området runt sjukhuset. Efter sprängningsperioden görs en slutbesiktning.
Byggtrafiken i området
När nu bygget går in i en intensivare fas ökar också
byggtrafiken. Antalet beräknas stiga till ca 150
transporter/dag. För att se till att förarna respekterar
hastighetsgränser, parkeringsförbud och tidsgränser
för tomgångskörning genomförs nu ett omfattande arbete med genomgångar med entreprenörer, åkerier och alla chaufförer. Att förarna håller sig
inom ramarna är viktigt!
www.locum.se
För att säkerställa vitala leveranser till sjukhuset
måste vägen alltid hållas öppen dagtid. Då ledningarna korsar gatan måste vi under veckorna 15 -18
genomföra arbetena kvälls- och nattetid, mellan
måndag och fredag klockan 18.00-05.00. Projektet
följer Naturvårdsverkets riktliner för ljud och
kommer att förmäta samt mäta under arbetet för
att säkerställa att vi ligger inom gränsvärdena.
Dessutom använder vi försiktiga arbetsmetoder och
anpassar självklart arbetsmomenten till tidpunkten
på kvällen/natten. En tillfällig ljud- och ljusavskärmning byggs upp för att ytterligare minimera störningen.
Ta gångvägen och få en förhandstitt på en av de nya
fasaderna!
Våren är här! Vi vill uppmana alla att vara
extra försiktiga vid promenader inom området. Använd gångvägen runt byggnaderna vid
Jägargatan 20. Nu kan du passa på att titta på
ett fullskaligt prov på en av de nya fasaderna.
Upplev kulör, struktur och storlek.
Se filmen om Framtidens SÖS
Nu finns en film som visualiserar hela bygg-processen kring Framtidens SÖS. Sök på YouTube
– ”Så bygger vi Framtidens SÖS”.
Hela länets sjukvården utvecklas
För mer information om landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården, där utbyggnaden av SÖS är en viktig pusselbit, besök
gärna: www.sll.se/framtidsplanen
Åtgärder för en säkrare trafikmiljö kring bygget:
•Vi behåller en tung avskärmning på Jägargatan.
•Alla entreprenörer och sjukhusets transportörer är vidtalade om att vara aktsamma
och ta hänsyn till gående.
•Radartavlor är på plats på Jägargatan för
att upplysa förarna om deras hastighet.
Provisoriska byggnader snart
klara
De fem tillfälliga byggnader som uppförs för
att säkra sjukhusets livsviktiga strömförsörjning,
godsmottagning, tvätthantering, gasförsörjning
och kyla är snart klara. Dessa byggnader som
står på den södra/sydvästra sidan kommer att
rivas när bygget är klart.
Fler kanaler för information och
kontakt
För frågor om byggprojekten, störningar och
synpunkter finns nu flera kanaler för kontakt.
•Mejla oss på [email protected]
•Ring på vår telefontid torsdagar 09.00-11.00.
Telefonnummer 072-562 42 76.
•Kom till vårt ”informationsmöte-på-plats”
för att ställa frågor kring bygget. Datum 7/4,
12/5 och 9/6. Tid: kl 17.30-18.30
Plats: Locums projektkontor, Jägargatan 20,
entréplanet
Besök vår webbplats
www.locum.se/sodersjukhuset
Välkommen på boendemöte den 22 april
Vi bjuder in till informationskväll om Framtidens SÖS. Vi berättar om var vi står idag och hur bygget kommer att fortskrida under 2015. Du får tillfälle att ställa frågor till våra experter och titta
på skisser och planer. Ingen anmälan behövs. Vi bjuder på juice och bulle!
Plats: Södersjukhusets Aula, hiss C, plan 6.
När: Onsdagen den 22 april, kl 18.30-20.00.
www.locum.se