ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK
EKOLOD
HI-RES FISH FINDER
FISKSTORLEKSINDIKATOR
Modell
FCV-1900
FCV-1900B
FCV-1900G
(Produktnamn: FISH FINDER)
www.furuno.com
Pub. No. OSV-23860-B
DATE OF ISSUE: NOV. 2015
VIKTIGA MEDDELANDEN
Allmänt
• Användaren av denna utrustning måste läsa och följa de beskrivningar som ges i denna handbok. Oriktig användning eller felaktigt underhåll kan upphäva garantin eller vålla personskada.
• Denna handbok får inte kopieras i någon del utan skriftligt godkännande från FURUNO.
• Om handboken förloras eller slits ut kontaktar du återförsäljaren för att erhålla ett nytt exemplar.
• Innehållet i denna handbok och specifikationerna för utrustningen kan ändras utan föregående
meddelande.
• Exemplen på skärmbilder (och illustrationer) som visas i denna handbok kan avvika från dem
som du ser på displayen. Hur skärmarna ser ut för dig beror på systemkonfigurationen och utrustningens inställningar.
• Spara denna manual som framtida referens.
• Modifiering av utrustningen (inklusive programvara) som utförs av personer utan tillåtelse av
FURUNO upphäver garantin.
• Alla märkes- och produktnamn är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken
som tillhör respektive rättighetsinnehavare.
Skrotning av produkten
Skrota denna produkt enligt lokala föreskrifter för avfallshantering av industriavfall. För avfallshantering inom USA, se hemsidan Electronics Industries Alliances hemsida (http://www.eiae.org/) för
rätt tillvägagångssätt vid skrotning.
Skrotning av uttjänta batterier
Vissa FURUNO-produkter innehåller batterier. För att avgöra om din produkt innehåller batterier,
se kapitlet om Underhåll. Följ anvisningarna nedan om batterier används. Tejpa för + och - batteripolerna före skrotning för att förhindra eldsvåda och värmegenerering orsakat av kortslutning.
Inom EU
Den överkryssade papperskorgssymbolen visar att inga slags batterier
får kasseras som vanligt avfall eller lämnas på soptippen. Ta de uttjänta
batterierna till en batteriinsamlingsplats enligt nationell lagstiftning och
batteridirektiv 2006/66/EU.
Cd
Inom USA
Möbius-symbolen (tre pilar efter varandra i en cirkel) visar att laddningsbara batterier med Ni-Cd och blysyra ska återvinnas. Ta de uttjänta batterierna till en batteriinsamlingsplats enligt lokala
bestämmelser.
Ni-Cd
Pb
I övriga länder
Det finns inga internationella standarder för batteriåtervinningssymboler. Antalet symboler kan
öka när andra länder i framtiden tar fram egna återvinningssymboler.
i
SÄKERHETSANVISNINGAR
Användaren måste läsa säkerhetsanvisningarna innan utrustningen tas i bruk.
VARNING!
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte
undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig
personskada.
VAR FÖRSIKTIG!
Varning! Var försiktig!
Förebyggande åtgärd
VARNING!
Obligatorisk åtgärd
VARNING!
FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Öppna inte utrustningen.
Ta inte isär utrusningen och
modifiera den inte.
Det finns farlig spänning inuti
utrustningen. Överlåt
reparationsarbeten till behörig
servicepersonal.
Brand, elektriska stötar eller allvarliga
skador kan orsakas.
Slå omedelbart av strömmen på
instrumentbrädan om något droppar
in i utrustningen.
Fortsatt användning av utrustningen
kan orsaka eldsvåda eller elektriska
stötar.
Slå omedelbart av strömmen på
strömbrytaren om utrustningen
sänder ut rök eller brinner.
Fortsatt användning av utrustningen
kan orsaka eldsvåda eller elektriska
stötar. Kontakta en NO-representant för
service.
Använd bara den godkända
ström- och signalkabeln.
Brand eller skada på utrustningen kan
uppstå om en annan kabel används.
ii
Indikerar en potentiellt farlig situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre
eller måttlig personskada.
Placera utrustningen så att den inte
blir våt från regn eller vattenstänk.
Brand, elektriska stötar eller allvarliga
skador kan orsakas om vatten läcker in
i utrustningen.
Sätt inte behållare med vätska på
ovanpå utrustningen.
Brand, elektriska stötar eller allvarliga
skador kan allvarlig skada.
Hantera inte utrustningen med
våta händer.
I annat fall kan elektriska stötar bli
följden.
Använd rätt säkring.
Bruk av en felaktig säkring kan orsaka
eldsvåda.
SÄKERHETSANVISNINGAR
VAR FÖRSIKTIG!
VAR FÖRSIKTIG!
Använd inte djupinformation för
navigering när bildspolningshastighet är inställd på "stopp".
Justera förstärkningen korrekt.
Djupindikeringen uppdateras inte
när bilden stoppas. Användning av
djupdata för navigering i detta fall
kan leda till grundning eller annan
farlig situation.
Sänd inte med sändaren
utanför vattnet.
Bottendelen skadas.
För lite förstärkning kanske gör att
ingen bild visas. För mycket
förstärkning visar överdrivna brus i
bilden.
Håll botteneko och djupindikering
stabila.
Instabilt botteneko och djupindikering
kan resultera i att fartyget går på grund
om det styrs enligt informationen på
displayen. Vid instabilitet justerar du
inställningen för [Bottom Level] eller
[TX Power].
Anslut inte/koppla inte från
kablarna som är anslutna till
processorn när strömmen slås
på.
Enheten kan skadas.
Varningsetikett
En varningsetikett finns på processorenheten. Ta inte bort etiketten.
Om etiketten saknas eller är skadad ska du kontakta en FURUNO-återförsäljare angående
byte.
DANGER
Electrical shock hazard.
Do not remove cover.
No user-serviceable parts inside.
Turn off power before servicing.
Namn: Varningsetikett
Typ: 0-089-7544-0
Kodnr: 100-394-370-10
iii
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRORD .........................................................................................................................vi
SYSTEMKONFIGURATION .........................................................................................viii
1.
ANVÄNDNING .......................................................................................................1-1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
iv
Kontrollbeskrivning..................................................................................................... 1-1
Hur man slår på och stänger av strömmen ................................................................ 1-2
Så här justerar du skärmens ljusstyrka och knappbelysning ..................................... 1-3
Välja visningsläge ...................................................................................................... 1-3
1.4.1 Visning av singelfrekvens............................................................................... 1-4
1.4.2 Visning av dubbelfrekvens ............................................................................. 1-4
1.4.3 Zoomdisplay................................................................................................... 1-5
1.4.4 Displayerna Användare 1 och Användare 2................................................... 1-8
Så här justerar du området ........................................................................................ 1-9
Flytta område ........................................................................................................... 1-10
Justera förstärkningen.............................................................................................. 1-10
Mäta djup ................................................................................................................. 1-11
Inskriftslinjer (TLL).................................................................................................... 1-11
Bakåtbläddringsläge................................................................................................. 1-11
Procedur för menyhantering..................................................................................... 1-12
Fiskstorlekshistogram (endast FCV-1900G) ............................................................ 1-14
1.12.1 Så här visar du histogramfönstret för fiskstorlek .......................................... 1-14
1.12.2 Så här tolkar du histogramfönstret för fiskstorlek......................................... 1-15
1.12.3 Så här flyttar du fönstret för fiskstorlekshistogram ....................................... 1-16
Så här konfigurerar du mätområdet för fiskstorlekshistogrammet (endast FCV-1900G)
................................................................................................................................. 1-16
1.13.1 Mäta fisk i hela området ............................................................................... 1-17
1.13.2 Mäta fisken i ett specifikt djupintervall.......................................................... 1-17
1.13.3 Mäta bottenfisk............................................................................................. 1-18
1.13.4 Mät fisken i ett specifikt område................................................................... 1-18
Spara och visa en skärmbild på nytt ........................................................................ 1-19
1.14.1 Så här sparar du en skärmbild ..................................................................... 1-19
1.14.2 Så här spelar du upp en skärmbild på nytt................................................... 1-19
1.14.3 Hur du tar bort en skärmbild......................................................................... 1-20
Funktionsknappar..................................................................................................... 1-20
1.15.1 Så här kör du ett program ............................................................................ 1-21
1.15.2 Så här programmerar du funktionsknapparna ............................................. 1-21
Bilduppdateringshastighet........................................................................................ 1-22
Minska störning ........................................................................................................ 1-23
Radera svaga ekon .................................................................................................. 1-23
Avvisning av lågnivåbrus.......................................................................................... 1-24
Justera TVG ............................................................................................................. 1-25
A-scope-visning........................................................................................................ 1-26
Fiskinformation (ACCU-FISH™) ............................................................................... 1-27
1.22.1 Så här aktiverar du ACCU-FISH™ ............................................................... 1-28
1.22.2 Fisksymboler ................................................................................................ 1-28
1.22.3 Visa fiskinfo .................................................................................................. 1-29
Alarm........................................................................................................................ 1-29
Sondmarkering och V-temperaturgraf...................................................................... 1-32
1.24.1 Så här visar du sondmarkeringen ................................................................ 1-32
1.24.2 Så här visar du V-temperaturgrafen............................................................. 1-33
Visning av bottenurskiljning...................................................................................... 1-34
Telesounder-inställning (för Japan).......................................................................... 1-36
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.27 Menybeskrivning.......................................................................................................1-37
1.27.1 [Sounder]-meny ............................................................................................1-37
1.27.2 [Display]-meny..............................................................................................1-38
1.27.3 [Measurement]-meny ...................................................................................1-39
1.27.4 [Data]-meny..................................................................................................1-40
2.
SYSTEMMENY ......................................................................................................2-1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3.
Så här öppnar du systemmenyn.................................................................................2-1
[User]-meny ................................................................................................................2-1
[Range]-meny .............................................................................................................2-4
[TX/RX]-menu.............................................................................................................2-5
[Key]-meny .................................................................................................................2-7
[Language]-meny........................................................................................................2-7
[Units]-meny ...............................................................................................................2-7
[NMEA Port Set&Monitor]-meny.................................................................................2-8
[Calib]-meny ...............................................................................................................2-9
[Stabilization]-meny ..................................................................................................2-11
[Tankenmaru Setting]-meny (För Japan)..................................................................2-12
[Save Setting]-meny .................................................................................................2-12
[Image Replay]-meny ...............................................................................................2-13
UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING .......................................................................3-1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Underhåll ....................................................................................................................3-1
Byta säkring................................................................................................................3-2
Felsökning ..................................................................................................................3-2
Felikon ........................................................................................................................3-4
Kommunikationsportmonitor.......................................................................................3-5
Diagnostiskt test .........................................................................................................3-6
LCD-test .....................................................................................................................3-7
BILAGA 1
MENYTRÄD ........................................................................................AP-1
BILAGA 2
SKÄRMLAYOUT ................................................................................AP-6
BILAGA 3
SKÄRMDELNING ...............................................................................AP-9
SPECIFIKATIONER .................................................................................................. SP-1
INDEX ......................................................................................................................... IN-1
v
FÖRORD
Gratulerar till valet av ekolod FURUNO FCV-1900 Fish Finder. Vi är övertygade om att du kommer
att upptäcka varför namnet FURUNO blivit synonymt med kvalitet och pålitlighet.
Sedan 1948 har FURUNO Electric Company varit känt över hela världen för sitt nyskapande och
sin pålitliga marina elektronisk utrustning. Vår ambition att alltid leverera högsta kvalitet gynnas
av vårt stora globala nätverk av ombud och återförsäljare.
Denna utrustning har utformats och konstruerats för att uppfylla de rigorösa krav som föreligger i
marin miljö. Det finns dock ingen utrustning som kan prestera ett perfekt resultat om den inte installeras, används och underhålls på rätt sätt. Läs därför noga igenom och följ de rekommenderade användnings- och underhållsprocedurerna.
Funktioner
FCV-1900-serien har en dubbelfrekvensmodell av ekolod. FCV-1900-serien består av en
kontrollenhet, processor och sändare (tillval eller lokal strömförsörjning) och visar eko-gram (eko)
på monitorn (lokal strömförsörjning). FCV-1900-serien har tre modeller: FCV-1900, FCV-1900B
och FCV-1900G. Vilka funktioner som är tillgängliga för alla modeller visas i tabellen nedan.
Funktion
Fiskstorlekshistogram
[TruEcho CHIRP]-läge
(Frekvensmodulerad våg)
Sändning Läge*
[Std]-läge (kontinuerlig våg)
FCV-1900G
OK
Modell
FCV-1900B
NG
OK
OK
FCV-1900
NG
NG
OK
*: Sändningsläget är inställt av installatören.
Du kan uppgradera FCV-1900 och FCV-1900B till senaste modellen. För information om uppgradering, kontakta återförsäljaren.
De viktigaste egenskaperna hos FCV-1900-serien är
• FURUNO Free Synthesizer (FFS) transceiverdesign möjliggör användning av frekvenser som
användaren själv väljer.
• Visar fiskeko i en vertikal eller horisontal monitor.
Bilderna i den här handboken följer den horisontala monitorn.
• Fiskstorlekshistogramfunktionen erbjuder ungefärlig fiskstorlek i täta fiskstim i diagramform (endast FCV-1900G).
• TruEcho CHIRP™-tekniken levererar avsevärda förbättringar i signaltydlighet och måldefinition
(FCV-1900G och FCV-1900B).
• ACCU-FISH™-funktionen identifierar individuell fisk med storlek eller djupindikering och en fisksymbol.
• Visar ekogram för upp till fyra frekvenser på en display.
(Kräver Network Sounder DFF1/DFF3 eller Bottom Discrimination Sounder BBDS1.)
• Visning av bottenurskiljning ger uppskattad bottensammansättning.
(Kräver Bottom Discrimination Sounder BBDS1.)
• Bildlagring och repris.
vi
FÖRORD
• Bakåtbläddringsläget visar maximalt de två senaste skärmarna i fiskstimsbilderna.
• Med snabbförstärkningsinställning verkställs förstärkningsinställningarna för nya ekon, samt
alla ekon som finns på skärmen.
• Rörelsekompensation som alltid ger stabila bilder. (Kräver satellitkompass™.)
• Ekopositionen och övrig information kan skrivas ut till en plotter.
• Kompatibel med Tankenmaru-system.
Tankenmaru-systemet säljs bara i Japan (från och med maj 2015).
Mjukvara som används med den här produkten
• Ubiquitous QuickBoot Copyright© 2015 Ubiquitous Corp. Med ensamrätt.
• Den här produkten inkluderar mjukvara som licensierats under GNU General Public License
(GPL) version 2.0, GNU Lesser General Public Software License (LGPL) version 2.0, Apache,
BSD och övriga. Programmen är/gratis mjukvara och du kan kopiera och/eller distribuera och/
eller modifiera dem enligt reglerna för GPL version 2.0 eller LGPL version 2.0 enligt vad som
avses i Free Software Foundation. Öppna följande URL om du behöver källkoder: https://
www.furuno.co.jp/cgi/cnt_oss_e01.cgi.
vii
SYSTEMKONFIGURATION
Monitor
DVI-omva
ndlare
USB-anslutning
(för ljuskontroll)
Ethernet HUB
HUB-101
Nätverksekolod
DFF-serien,
BBDS1
External KP
(Extern KP)
Nätsond
Processorenhet
FCV-1901
Interfaceenhet
FCV-1903
NMEA0183-enhet
(Sonar, Aktuell indikator
Satellite CompassTM,
Chart Plotter, etc.)
GRÄNSSNITTSENHETFCV-1903
Telesounder*
TS-80M2,
TS-7100
PWR
Tankenmaru System*
Kopplingsdosa
RJB-002
Kontrollenhet
FCV-1902
12-24 V likström
Korrigeringsenhet
RU-1746B-2
Temperatursensor
T-04MSB,
T-04MTB
AC/DC strömförsörjningsenhet
PR-240
100/110/115/
220/230 VAC,
1 ø, 50/60 Hz
100-115/
200-230 VAC,
1 ø, 50/60 Hz
Booster Box
BT-5
: Standardleverans
: Optisk eller lokal strömförsörjning
Givare
viii
*: Produkten säljs endast i Japan
(från och med maj 2015)
Givare
1.
ANVÄNDNING
1.1
Kontrollbeskrivning
Strömlampa
Nr.
Tangent
1
2
3
Pekdyna
4
1
5
2
6
3
Beskrivning
Kort tryckning: Slå på strömmen. Öppna inställningsfönstret för belysning.
Lång tryckning: Slå av strömmen.
Kort tryckning: Ta en skärmbild.
Lång tryckning: Öppna förhandsgranskningsfönstret av skärmbilden.
För FCV-1900G
• Flytta mätområdesmarkören när mätningsläget är [Specific Range] eller [Specific Area] och pekdynans funktion är kontroll av mätningsområdet.
• Flytta fönstret för fiskstorlekshistogram när pekdynans funktion ska flytta fönstret för fiskstorlekshistogram.
För FCV-1900 och FCV-1900B
• Flytta VRM (Variable Range Marker) när tangenten VRM är i VRM-läge.
• Flytta TLL-linjen (grön streckad linje) när tangentenVRM är i TLL-läge.
För FCV-1900G
• Kort tryckning: Växla funktionen för pekdynan mellan att kontrollera mätområdet och flytta fönstret för fiskstorlekshistogram.
• Lång tryckning: Ingen funktion.
För FCV-1900 och FCV-1900B
• Kort tryckning: Kör det valda programmet.
• Lång tryckning: Öppna menyn för att tilldela funktionen.
För FCV-1900G
• Kort tryckning: Växla mätningsläge (se avsnitt 1.13).
• Lång tryckning: Ingen funktion.
För FCV-1900 och FCV-1900B
• Kort tryckning: Kör det valda programmet.
• Lång tryckning: Öppna menyn för att tilldela funktionen.
För FCV-1900G
• Kort tryckning: Växla inställningsriktning mellan längsgående riktning (djup)
och tvärgående riktning (tid) när mätningsläget är [Specific Area].
• Lång tryckning: Ingen funktion.
För FCV-1900 och FCV-1900B
• Kort tryckning: Kör det valda programmet.
• Lång tryckning: Öppna menyn för att tilldela funktionen.
1-1
1. ANVÄNDNING
Nr.
Tangent
7
,
8
9
10
RANGE
GAIN
SHIFT
11
VRM
12
ENTERratt
13
14
15,
16
1.2
MENU/
ESC
MODE
F1, F2
Beskrivning
För FCV-1900G
• Justera mätområdet när mätläget är [Specific Range], [Bottom Trace] eller
[Specific Area].
För FCV-1900 och FCV-1900B
• Justera området på displayen.
Tilldela områdeskontrollfunktionen till knappen ENTER.
Tilldela förstärkningskontrollfunktionen till knappen ENTER.
Tilldela växlingskontrollfunktionen till knappen ENTER.
• Tilldela VRM- och TLL-kontrollfunktionen till knappen ENTER.
• Växla VRM-knappläge: VRM-läge och TLL-läge.
Vrid
• Justera visningsförhållande, förstärkning, VRM, TLL-linje eller växlingsområde.
• Flytta markören*.
• Justera inställningsvärde*.
*: Medurs rotation ökar värdet och flyttar markören nedåt och åt
höger. Moturs rotation minskar värdet och flyttar markören uppåt och
åt vänster.
Kort
• Bekräfta valet.
tryck på • Skriv ut TLL-informationen i en plotter.
Lång
• Aktivera bakåtbläddringsläge.
tryck på
• Öppna/stänga menyn.
• Avbryter den aktuella åtgärden.
Öppna fönstret [Mode] för att välja visningsläge.
Kort tryckning: Kör det valda programmet.
Lång tryckning: Öppna fliken [FUNC] för att tilldela funktionen.
Hur man slår på och stänger av strömmen
Slå på strömmen genom att trycka på knappen
. En signal hörs och skärmen ändras enligt följande: FURUNO-skärmens  modell visas, sedan visas den senast använda skärmen. När knappbelysningen är inställd på ett annat alternativ än “0”, tänds
lampan ovanför knappen.
För att slå av strömmen trycker du på
i mer än tre sekunder. Tiden som är kvar
innan strömmen slås av räknas ner på skärmen.
Anm. 1: Stäng inte av fartygets huvudström när processorn körs. Inställningsvärdena
kanske inte sparas på rätt sätt.
Anm. 2: Processorn förbrukar elström när strömmen är avstängd (standby-strömförbrukning: 0,06 A). Vi rekommenderar att du stänger av fisksökningen i fartygets strömförsörjningssystem om du inte använder det under en längre period.
1-2
1. ANVÄNDNING
1.3
Så här justerar du skärmens ljusstyrka och
knappbelysning
Justera skärmens ljusstyrka och knappljus enligt följande. Skärmens ljusstyrkekontroll
är effektiv för följande FURUNO-skärmar: MU-190, MU-190V, MU-150HD, MU190HD, MU-231.
1. Tryck på
för att visa fönstret för ljusstyrkeinställBrill
Min
Max
ning.
LCD
2. Vrid på knappen ENTER för att välja [LCD] eller
KEY
[KEY].
• [LCD]: Justera skärmens ljusstyrka (inställningsområde: 0 till 9).
• [KEY]: Justera bakgrundsljus för knapparna (inställningsområde: 0 till 4).
3. Vrid på rattenENTER för att ändra inställningsvärdet och tryck på ratten.
(Fönstret för belysningsjustering stängs automatiskt om ingen användning sker
inom ca sex sekunder.
1.4
Välja visningsläge
Den här utrustningen har sju visningslägen. Välj det visningsläge som visas i proceduren nedan.
1. Tryck på knappen MODE för att öppna fönstret [Mode].
Fönstret för [Mode] stängs automatiskt om ingen användning sker inom ca sex
sekunder.
Mode
LF-ZOOM
LF
DUAL
HF
HF-ZOOM
USER-1
USER-2
2. Vrid på ratten ENTER för att välja det önskade styrläget och tryck därefter på ratten.
Skärmen visar det läge du valt. Det visningsläge som används visas i det övre
vänstra hörnet av skärmen.
Indikation
HF
LF
Innebörd
Hög frekvens
Hög frekvens
Indikation
LF_BD
HF1
HF_BL
Hög frekvens/bottenlås
HF2
LF_BL
HF_BZ
LF_BZ
HF_MZ
Låg frekvens/bottenlås
Hög frekvens/bottenzoom
Låg frekvens/Bottenzoom
Hög frekvens/markeringszoom
Låg frekvens/markeringszoom
Hög frekvens/bottenursk.
Mix
HE
LE
HT
Innebörd
Låg frekvens bottenursk.
Hög frekvens med
förstärkningsinställning 1
Hög frekvens med
förstärkningsinställning 2
Mixdisplay
Hög frekvens, externt ekolod
Låg frekvens, externt ekolod
Hög frekvens, Telesounder
LT
Låg frekvens, Telesounder
LF_MZ
HF_BD
1-3
1. ANVÄNDNING
Bilduppdateringshastighet
Från vänster:
Internt ekolod,
externt ekolod,
telesounder
Larmikon
Tagna skärmbilder/
Totalt antal skärmbilder
Funktion för ENTER-knapp
x1 x1 x1
Stabiliseringsikon:
Visas när
0,0
LF: 2,0
variationskompen
sation är på.
Visningsläge och förstärkning
(Vänster: Displayläge
höger: Förstärkning)
0/99
x1 x1 x1
VRM 0,0
0
0,00
LF: 2,0
Minutmarkering
*
Överföringslinje
20
20 Avståndsskala
Fiskeko
Färgstapel
Larmmarkör
40
40
Botten
Djup
Fuktion för knapp
F1 och F2.
m
47,6
1.4.1
47,6 fot
䠷䠢㻝䠹㻌㻳㼞㼍㼒㼜㼘㼍㼏㼑㼞㼕㼚㼓
60
䠷䠢㻞䠹㻌㼀㼂㻳
80
*: Varje fält är lika med 30 sekunder.
Visningsexempel (lågt frekvenseko)
Visning av singelfrekvens
Låg frekvens
Ju lägre frekvensen på ultraljudssignalen är, desto bredare blir registreringsområdet. Därför är den låga frekvensen
användbar vid allmän registrering och
bedömning av bottenförhållanden.
Hög frekvens
Låg frekvens
Hög frekvens
Ju högre frekvensen på ultraljudssignalen är, desto bättre blir upplösningen.
Därför är den höga frekvensen mycket
lämplig för detaljerade observationer av
fiskstim.
1.4.2
60
Detekteringsområde
Visning av dubbelfrekvens
Lågfrekvensekot visas till vänster och högfrekvensekot till höger. Den här displayen
kan användas för att jämföra undervattenförhållande med två olika frekvenser.
Låg frekvens
Hög frekvens
Frekv. Strålbredd Upplösning
1-4
Upptäcktsa
Bottensvans
vstånd
Låg
Bred
Låg
Djup
Lång
Hög
Smal
Hög
Grund
Kort
1. ANVÄNDNING
Anmärkning: Den dubbla frekvensen och zoomvisningen delas vertikalt i standardinställningen. Du kan dela skärmen horisontalt (se sid 1-38).
1.4.3
Zoomdisplay
Zoomen visar det expanderade, angivna området för enkelfrekvenseko. Fyra lägen är
tillgängliga: bottenlås, bottenzoom, markörzoom och två bottenurskiljningslägen.
Standardläget är bottenlås. För information om hur du ändrar zoomläget, se sid 1-38.
Visning av bottenlås
Bottenlåsdisplayen visar en normal bild på den högra halvan av skärmen och ett 169000 fot (standard: 16 fot) brett lager i kontakt med botten utökas på den vänstra halvan av skärmen. Det här läget är användbart för att upptäcka bottenfisk.
Visning av bottenlås Visning av singelfrekv.
Zoomad
fiskeko
Zoommarkör
Fiskeko
Botten visas plan
*: Den här delen zoomas
på vänster halva.
Anm. 1: För att justera området för zoomdisplayen, gå till [Range]-menyn (se
avsnitt 2.3).
Anm. 2: För att visa eller dölja zoommarkören, gå till menyn [Display] (se sid 1-38).
1-5
1. ANVÄNDNING
Visning av bottenzoom
Det här läget expanderar botten- och bottenfisk i fönstret på den vänstra halvan och
är användbar för att bestämma bottenkonturen. När bottendjupet ökar, ändras displayen automatiskt för att bottenekot ska visas på den nedre delen av skärmen.
Visning av bottenzoom Visning av singelfrekv.
Botten
Zoommarkör
Zoommarkör följer automatiskt
förändringar i djup.
Visning med markörzoom
Markörzoomen förstorar valt område på den normala bilden till fullständig vertikal storlek på skärmen i fönstret på den vänstra halvan. Du kan specificera delen som ska
expanderas genom att använda VRM (Variable Range Marker). Området mellan VRM
och zoommarkören förstoras. Det här läget är användbart för att bestämma storleken
på fiskstim i mellanvattenområden.
Vsining med markörzoom Visning av singelfrekv.
VRM
Zoomad
fiskeko
Fiskeko
Zoommarkör
*: Den här delen är zoomad.
1-6
1. ANVÄNDNING
Visning av bottenurskiljning
Nedre detaljerade bildskärmen har två lägen: Bottenurskiljning 1/2 och Bottenurskiljning 1/3. För information om hur du ändrar läge, se sid 2-4.
• Bottenurskiljning 1/2 display:
Skärmen för bottenurskiljning 1/2 visar en enda frekvensbild på skärmens högra
halva och bottenurskiljningsdisplayen finns på skärmens vänstra halva. Bottenurskiljningsdisplayen visar botten som en rak linje och är användbar för att bestämma
bottenhårdheten.
Botten
urskiljning 1/2
Visning av singelfrekv.
display
*: Bottenspår
Lång svans = hård botten
Kort svans = mjuk botten
• Bottenurskiljning 1/3 display:
Den här displayen liknar bottenurskiljning 1/2 display, förutom att bottenurskiljningsdisplayen befinner sig på den nedre tredjedelen på vänster sida av skärmen, enligt
nedan.
Botten
urskiljning 1/3
display
Visning av singelfrekv.
*: Bottenspår
Lång svans = hård botten
Kort svans = mjuk botten
1-7
1. ANVÄNDNING
1.4.4
Displayerna Användare 1 och Användare 2
Med användardisplayerna kan du anpassa displayerna eget önskemål. Två displayer
finns tillgängliga och standardinställningarna för var och en är
Display Egen 1: Den här skärmen delas vertikalt tre gånger och består av displayerna
LF, HF och MIX.
Display Egen 2: Den här displayen delas upp fyra gånger och består av displayerna
LF, HF, LF bottenzoom och HF bottenzoom.
För information om hur du konfigurerar användarbildskärmar, se avsnitt 2.2.
Lågfrekv.display
Lågfrekve
nsdisplay
Högfrekve
nsdisplay
Mixdisplay
Bottenzoom
display (LF)
Bildskärm för standardanvändare 1 och användare 2
1-8
Högfrekv.display
Bottenzoom
display (HF)
1. ANVÄNDNING
1.5
Så här justerar du området
Välj visningsområdet som indikeras på skärmen. Standardinställningarna för visningsområdet visas nedan.
Enhet
meter
fot
famnar
Hiro*
passi/braza
1
10
30
5
6
6
2
20
60
10
12
12
3
40
120
20
25
25
Avstånd
4
5
80
150
250
500
40
80
50
100
50
100
6
300
1000
160
200
200
7
500
1600
250
300
300
8
1000
3000
500
600
600
*: Japansk enhet för djupmätning.
1. Tryck på RANGE för att tilldela områdeskontrollfunktionen till ENTER.
2. Vrid på ratten ENTER för att välja displayområde.
Det aktuella inställningsvärdet visas längst uppe till höger på bildskärmen.
Anm. 1: För FCV-1900 och FCV-1900B, kan du välja visningsområde genom att
trycka på
eller
knappen.
Anm. 2: Grundläggande områden kan förinställas i [Range] (se savsnitt 2.3).
Anm. 3: Området ändras automatiskt för att alltid återge bottenekot på skärmen. För
information om hur du startar det automatiska områdesläget, se sid 2-4. Områdesväxling och -kontroll är interoperativa i autoområdesläget.
Anm. 4: I dubbelfrekvensdisplayen kan området för låg och hög frekvens justeras gemensamt eller separat. Starta [Split Range] i menyn [Range] för att aktivera oberoende inställning (se sid 2-4).
Justera området med dubbel frekvens och användarvisning
Området för varje ekovisning (utöver mix- och zoomvisning) kan ställas in individuellt
på skärmen för dubbel frekvens och användarvisning. Områdesväxling och förstärkningskontroll kan även ställas in individuellt.
Anmärkning: För att ställa in området individuellt startar du [Split Range] i [Range]menyn. Området för externt ekolod och telesounder kan ställas in individuellt oberoende av inställning för [Split Range].
1. Tryck på RANGE för att välja visning för att justera området.
Den röda markören visas vid läDen röda markören visas på vald display.
gesindikeringen och förstärkningen
på den valda skärmen. Exempelvis
gäller detta fyrvägsdelad bildskärm,
där markören rör sig i en sekvens så
som visas på bilden till höger.
Läge och
Anmärkning: Lägesindikeringen
förstärkning
och förstärkningen visas inte när
[Mode&Gain Display] stängts av.
2. Vrid på ratten ENTER för att välja
displayområde.
Området för den valda visningen ändras.
Exempel: Fyrvägsdelad display
1-9
1. ANVÄNDNING
1.6
Flytta område
Om du använder funktionerna för grundområde och flyttning av område tillsammans
kan du välja djupet som visas på skärmen. Grundavståndet kan ses som att ett “fönster“ finns i vattenkolumnen, och att avståndet ändras när “fönstret“ flyttas till det önskade djupet.
Fönstret kan
ändras uppåt
och neråt för att
välja startdjup.
Anmärkning: Den här funktionen fungerar inte i automatiskt områdesläge.
1. Tryck på SHIFT för att tilldela områdesväxlingsfunktionen till ENTER.
När du trycker på SHIFT under tiden autoområdesläget är aktiverat, visas "N/A"
längst uppe till höger på skärmen.
2. För användarvisning trycker du på knappen SHIFT flera gånger i följd för att välja
skärmen där du justerar områdesväxling.
3. Vrid på knappen ENTER för att välja önskad växlingsmängd.
Det aktuella inställningsvärdet visas längst uppe till höger på bildskärmen.
Anmärkning: Man kan tappa bottenekot om förflyttningen är större än det faktiska
djupet.
1.7
Justera förstärkningen
Justera förstärkningen enligt signalstyrkan.
VAR FÖRSIKTIG!
Justera förstärkningen korrekt.
För lite förstärkning kanske gör att ingen
bild visas. För mycket förstärkning visar
överdrivna brus i bilden.
För hög först.
Lagom först.
För låg först.
1. Tryck på GAIN för att tilldela förstärkningskontrollfunktionen till ENTER.
2. För dubbel frekvens och användarvisning (utöver mix och zoomvisningar), trycker
du på knappen GAIN flera gånger för att välja skärmen där du justerar förstärkningen.
3. Vrid ENTER för att justera förstärkningen så att fiskedon tydligt visas med minimalt brus på skärmen (inställningsområde: 0,0 till 10,0).
Den nya förstärkningsinställningen tillämpas även på tidigare ekon. Det aktuella
inställningsvärdet visas längst uppe till höger på bildskärmen.
1-10
1. ANVÄNDNING
1.8
Mäta djup
VRM (Variable Range Marker) används för att mäta djupet till fiskstim etc.
1. Tryck på VRM för att tilldela VRM-kontrollfunktionen till ENTER.
2. Vrid ENTER för att placera VRM på objektet för att mäta djup.
Anmärkning: För FCV-1900B och FCV1900G kan du kontrollera VRM genom
att dra med fingret över pekdynan.
VRM-djup
3. VRM-djupet står precis ovanför VRM.
1.9
Inskriftslinjer (TLL)
Du kan skriva in vertikala linjer (TLL-linjer) på displayen för att markera fiskstim etc.
Positionen stakas ut vid samma tidpunkt som en linje skrivs in.
Anmärkning: Den här funktionen kräver egna fartygspositionsdata från en utrustning
med positionsfixering.
1. Tryck på knappen VRM två gånger för att visa[TLL] längst uppe till höger på skärmen.
Indikeringen i övre högra hörnet på skärmen ändras enligt följande sekvens: VRM
 TLL  VRM  … genom att trycka på knappen VRM. När [TLL] visas uppe till
höger på skärmen visas TLL-linjen (grön streckad linje) till höger på skärmen och
bilden fryser.
2. Vrid ratten ENTER för att placera TLL-linjen på ett fiskstim etc.
Anmärkning: För FCV-1900B och FCV-1900G kan du kontrollera TLL-linjen genom att dra med fingret över pekdynan.
3. Tryck på knappen ENTER.
Den gröna, streckade linjen ändras till en röd, fast linje och aktuella bilder visas
på displayen. Vid den här tidpunkten skrivs TLL-meningen ut i en plotter i standardinställningen.
Anmärkning: Data som inkluderas i TLL-meningen kan anges i menyn för [NMEA
Port Set&Monitor] (se avsnitt 2.8).
1.10
Bakåtbläddringsläge
Bakåtbläddringsläget visar maximalt de två senaste skärmarna i fiskstimsbilderna.
Så här aktiverar du bläddringsåtergångsläget
1. Lång tryckning på ratten ENTER för att aktivera bläddringsåtergångsläget.
[SCROLL BACK] visas i övre högra hörnet på skärmen.
2. Vrid ratten ENTER i moturs riktning för att visa senaste bilden.
Moturs rotation flyttar skärmen åt vänster (senaste riktningen). När det senaste
ekot visas, kommer även
ikonen att visas längst uppe på djupskalan. Medurs
rotation flyttar skärmen åt höger. Rotera ratten ENTER i medurs riktning för att
visa den aktuella ekoskärmen
1-11
1. ANVÄNDNING
Så här inaktiverar du bläddringsåtergångsläget
1. Vrid på ratten ENTER vrid ratten i medurs riktning eller tryck länge på ENTER för
att visa den aktuella ekoskärmen. Medan detta pågår,
försvinner ikonen.
2. Tryck på knappen RANGE, VRM, GAIN eller SHIFT för att inaktivera bläddringsåtergångsläget.
1.11
Procedur för menyhantering
Den här utrustningen har sex menyer: [Sounder], [Display], [Measurement], [Alarm],
[Data] och [System].
Nedan beskrivs den grundläggande menyhanteringen.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna fliken [Setting].
Markör (orange)
Huvudmenyn
Se kapitel 2.
Undermeny
Anmärkning: När ett externt ekolod och telesounder ansluts visas fliken [External
fish finder] och [Telesounder] intill fliken [Setting]. För mer information, se sid 113. Fliken [Setting] justerar det invändiga ekolodet.
2. Vrid på knappen ENTER för att välja ett menyobjekt.
Markören (orange) markerar nuvarande val. Objektet på det högra fönstret ändras
när meny har valts.
3. Tryck på ENTER-knappen för att flytta markören till fönstret med undermenyposten.
Markören (orange) växlar till undermenyfönstret (höger) och färgen på markören
i fönstret för huvudmenyn ändras från orange till grått.
4. Vrid på knappen ENTER för att välja ett menyalternativ och tryck sedan på knappen.
Inställningsrutan eller inställningsfönstret för menyposten visas.
Markör
Inställningsfönster
1-12
Inställningsruta
Dataingångsruta
1. ANVÄNDNING
5. Ändra inställningarna.
För inställningsfönster eller ruta
1) Vrid på knappen ENTER för att välja ett menyobjekt.
2) Tryck på knappen ENTER för att bekräfta inställningen.
Inställningsrutan eller -fönstret försvinner. För att lämna utan att ändra på inställningen trycker du på MENU/ESC-knappen istället för ratten.
Ruta för inskrivning av data
1) Vrid på knappen ENTER för att välja tid som ska ändras.
2) Tryck på knappen ENTER.
3) Vrid på knappen ENTER för att ändra värdet.
4) Tryck på knappen ENTER för att bekräfta inställningsvärdet.
Markören flyttas till nästa högra siffra. Efter att du ändrat siffran på platsen,
omger markören alla siffror. Om du bara ändrar en siffra ska du trycka på
knappen ENTER flera gånger tills markören omger alla siffror.
Välj siffran som ska ändras.
Markören väljer siffran, värdet kan ändras.
Värdet har ändrats.
Markören flyttas till höger efter att du angett vänster siffra.
Markören omger alla siffror.
5) Tryck på knappen RETUR när markören markerar alla siffror för att bekräfta
inställningen.
Inmatningsrutan försvinner.
6. För att välja en annan meny, tryck på MENU/ESC-knappen.
7. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
Justera bilden för det externa fisksökningsverktyget och telesounder
När ett externt ekolod (DFF1, DFF3 eller BBDS1) eller telesounder (TS-80M2 or
TS-7100) ansluts är det tillgängligt för visning av ekot för det externa ekolodet och
telesounder på användarens skärm. För information om visning, se avsnitt 2.2. Justera bilden för det externa fisksökningsverktyget och telesounder enligt följande:
1. Tryck på MENU/ESC-knappen.
När ett externt ekolod och telesounder ansluts
visas fliken [External fish finder] ([DFF1], [DFF3]
eller [BBDS1]) eller [Telesounder] intill fliken
[Setting].
Flikarna [External fish
finder] och [Telesounder]
2. Vrid på ratten ENTER för att välja flik.
3. Tryck på ratten ENTER för att visa menyn för fliken [External fish finder] eller [Telesounder]. Arbetsproceduren är samma som för fliken
[Setting].
Exempel: När BBDS1 och
telesounder är anslutna.
1-13
1. ANVÄNDNING
1.12
Fiskstorlekshistogram (endast FCV-1900G)
Fiskstorlekshistogramfönstret visar ungefärlig fiskstorlek i ett tätt fiskstim Fiskstorlekshistogramfönstret kan visas på
skärmen för dubbel frekvens och användarvisning.
Kontrollera fiskstorlekshistogrammet
Mätområde
Fiskstorlekshistogram
• Den här funktionen kräver en lämplig
sändare. För information om sändare
som är kompatibla med den här funktionen, se "EQUIPMENT LISTS" i installationshandboken (IME-23860).
Exempel: Mätläget är [Entire Area]-läget
• Den här funktionen är tillgänglig när sändningsläget är inställt på läget [TruEcho
CHIRP]. Sändningsläget är inställt av installatören.
• Ekostyrkan för ett fiskstim ändras beroende på fisken. När storleken som visas i
fiskstorlekshistogrammet varierar från den faktiska storleken justerar du menyn
[Fish Size] på [Calib] för att kompensera för skillnaden (se sid 2-7).
• En fisk vars djup är mindre än 2 m kan inte mätas. Maximalt område varierar även
med sändarens prestanda, installationsplats och vattnets skick. Om [Zero Line Rejection] i menyn [Calib] har aktiverats kan fisken vars djup är mindre än sändningslinjen inte mätas.
• När det gäller fiskstim så överlappar ekon varandra, vilket gör att felmarginalen blir
större.
• Det är inte tillgängligt för att aktivera den här funktionen och ACCU-FISH™ samtidigt.
1.12.1
Så här visar du histogramfönstret för fiskstorlek
Anmärkning: Stäng av [Split Range] i menyn [Range] för att visa fönstret för fiskstorlekshistogram.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna fliken [Setting].
2. Välj [Measurement] och tryck sedan på knappen ENTER.
Setting BBDS1 Telesounder
Sounder
ACCU-FISH
Display
[Graph Display]
Measurement
Graph Style
Alarm
Graph Size
Data
Graph Location
System
Graph Scale End
Graph
Horizontal
Small
Upper Left
39inch
Distributed Scale Start
3%
Distributed Scale End
50%
Number of graph bars Max.16 bars
Transparency
Off
Updating Cycle
3s
[Mark Display]
Fish Info
Fish Symbols
1-14
Size
Fish Mark
1. ANVÄNDNING
3. När menyalternativen under [Graph Display] är gråmarkerade ställer du in [ACCUFISH] på [Graph].
1) Välj [ACCU-FISH] och tryck sedan på knappen ENTER.
2) Välj [Graph] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj [Graph Style] och tryck sedan på knappen ENTER.
5. Välj [Horizontal] eller [Vertical] och tryck sedan på knappen ENTER.
[Horisontal]
[Vertikal]
6. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
Anmärkning: För att stänga fönstret för fiskstorlekshistogram ställer du in [ACCUFISH] på [Off]. När fönstret för fiskstorlekshistogram stängs raderas alla data som
mätts upp för det.
1.12.2
Så här tolkar du histogramfönstret för fiskstorlek
Genomsnittlig fiskstorlek
Den vanligaste
fiskstorleken
Antal mätningar inom
uppmätt område.
Enhet för
fiskstorlek
Den näst vanligaste
fiskstorleken
Fiskstorlek (tum eller cm)
Distributionskvantitet (%)
Histogrammet för fiskstorlek är en streckgraf som visar fisklängden och distributionen
inom det valda mätområdet. I fönstret för fiskstorlekshistogram visas följande information.
• Den vanligaste fiskstorleken är 30 tum och står för 18% av totalsumman.
• Genomsnittlig storlek för fisken inom det uppmätta området är 34 tum.
Anmärkning: Antalet grafstreck på fönstret för fiskstorlekshistogram kan ändras i menyn [Measurement] (se sid 1-39).
1-15
1. ANVÄNDNING
1.12.3
Så här flyttar du fönstret för fiskstorlekshistogram
Så här flyttar du fönstret till den förinställda platsen
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna fliken [Setting].
2. Välj [Measurement] och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Välj [Graph Location] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj fönstrets placering och tryck sedan på knappen ENTER.
5. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
Så här flyttar du fönstret till den önskade platsen
1. Tryck på 1 för att tilldela funktionen för att flytta fönstret för fiskstorlekshistogram
till pekdynan.
Fönstrets ramfärg ändras från grått till orange.
2. Flytta fingret över pekdynan för att flytta fönstret.
3. Tryck på 1 för att tilldela funktionen för att justera mätområdet efter pekdynan.
Fönstrets ramfärg ändras från orange till grått och fönstret fryser.
1.13
Så här konfigurerar du mätområdet för fiskstorlekshistogrammet (endast FCV-1900G)
Det finns fyra mätlägen för att ställa in mätområdet för fiskstorlekshistogrammet:
• [Entire Area]-läge: Mät fisk vars djup är högre upp än botten.
• [Specific Area]-läge: Mät fisken i ett specifikt område:
• [Bottom Trace]-läge: Mät fisken i ett området nära botten.
• [Specific Range]-läge: Mät fisken i ett specifikt djupintervall.
För att växla mätläge trycker du på 2 flera gånger i följd. Mätläget ändras i sekvensen [Entire Area]  [Specific Range]  [Bottom Lock]  [Specific Area]  [Entire
Area]  ….
1-16
1. ANVÄNDNING
1.13.1
Mäta fisk i hela området
1. Tryck på 2 flera gånger för att välja mätläge för [Entire Area].
Mätmarkören (gul ram) visas. Enligt skärmuppdelning och layout ändras platsen
för mätmarkörer (vertikal delning: höger, horisontal delning: övre, fyrvägsdelning:
övre höger).
Mätning
område
Mätmarkör (gul ram)
1.13.2
Mäta fisken i ett specifikt djupintervall
1. Tryck på
2
flera gånger för att ändra mätläge till [Specific Range]-läge.
Mätning
område
Mätmarkör
(gul ram)
2. Bekräfta att ramfärgen för fiskstorlekshistogrammet är grå.
Om ramfärgen är orange trycker du på 1 knappen.
3. Flytta fingret över pekdynan för att mäta markören.
4. Tryck på
Ikonen
eller
för att justera mätområdet.
ökar mätområdet och
minskar mätområdet.
1-17
1. ANVÄNDNING
1.13.3
Mäta bottenfisk
1. Tryck på
2
flera gånger för att välja mätläge för [Bottom Trace].
Mätområde
Mätmarkör
(gul ram)
Anmärkning: När djupvärdet inte visas (“----”), visas inte mätmarkören i läget
[Bottom Trace]. Vid den här tidpunkten är mätområdet hela området.
2. Tryck på
Ikonen
1.13.4
eller
för att justera mätområdet.
ökar mätområdet och
minskar mätområdet.
Mät fisken i ett specifikt område
1. Tryck på
2
knappen flera gånger för att välja mätläge för [Specific Area].
Mätområde
Mätmarkör
(gul/orange ram)
2. Bekräfta att ramfärgen för fiskstorlekshistogrammet är grå.
Om ramfärgen är orange trycker du på 1 knappen.
3. Flytta fingret över pekdynan för att mäta markören.
4. Tryck på 3 knappen för att välja inställningsriktning (längsgående riktning (djup)
eller tvärgående riktning (tid)).
Ikonen 3 väljer inställningsriktning mellan längsgående riktning (djup) och tvärgående riktning (tid)).
: Längsgående riktning
(Orange: överst och nederst: Gul: vänster och höger)
: Tvärgående riktning
(Orange: överst och nederst: Gul: vänster och höger)
5. Tryck på
Ikonen
1-18
eller
för att justera mätområdet.
ökar mätområdet och
minskar mätområdet.
1. ANVÄNDNING
1.14
Spara och visa en skärmbild på nytt
Max 99 skärmbilder kan sparas i internminnet. Du kan spela upp en skärmbild i taget.
1.14.1
Så här sparar du en skärmbild
1. Tryck på
för att spara skärmbilden.
Ögonblicksbilden då knappen trycktes in sparas i internminnet (PNG-fil). Antalet
skärmbilder visas längst upp på displayen.
Antal skärmbilder
Maxnummer
Anmärkning: När du försöker sparar mer än 99 skärmbilder visas meddelandet "Not
enough memory to save screen. Delete unnecessary files.". Gör följande i den här situationen:
• Radera onödiga filer (se avsnitt 1.14.3).
• Extrahera skärmbilder till ett USB-flashminne (se sid 2-13).
1.14.2
Så här spelar du upp en skärmbild på nytt
1. Håll in knappen
för att visa den senaste skärmbilden i reprisfönstret.
Filnamn (sparad datum och tid)
Reprisposition (aktuell/total)
2. Vrid på knappen ENTER för att välja reprisfilen.
För att välja föregående fil vrider du ENTER medurs.
3. Stäng reprisfönstret genom att trycka på MENU/ESC-knappen.
1-19
1. ANVÄNDNING
1.14.3
Hur du tar bort en skärmbild
Du kan radera individuella skärmbildsfiler eller alla skärmbildsfiler i reprisfönstret.
Så här tar du bort en skärmbildsfil
1. Håll in knappen
för att öppna reprisfönstret.
2. Vrid på knappen ENTER för att välja filen som ska raderas.
3. Tryck på ENTER för att visa menyfönstret.
Delete
Delete All
Anmärkning: För att avbryta raderingen trycker du på MENU/ESC.
4. Välj [Delete] och tryck sedan på knappen ENTER.
This displayed screen will
be deleted Are you sure?
Yes
No
5. Välj [Yes] och tryck sedan på knappen ENTER.
6. Stäng reprisfönstret genom att trycka på MENU/ESC-knappen.
Så här tar du bort alla skärmdumpsfiler
1. Håll in knappen
för att öppna reprisfönstret.
2. Tryck på ENTER för att visa menyfönstret.
3. Välj [All Delete] och tryck sedan på knappen ENTER.
All capture files in the
internal memory will be
deleted. Are you sure?
Yes
No
4. Välj [Yes] och tryck sedan på knappen ENTER.
5. Stäng reprisfönstret genom att trycka på MENU/ESC-knappen.
1.15
Funktionsknappar
Funktionsknapparna (F1 och F2) visar entrycksdisplayen för det användardefinierade
alternativfönstret. För FCV-1900 och FCV-1900B kan du tilldela funktionen till
1
,
2
eller 3 knappen. I tabellen nedan finns alla tillgängliga funktioner för varje funktionsknapp.
Tangent
Standardinställning
F1
För FCV-1900G: Grafplacering
För FCV-1900B och FCV-1900: Störningar
F2
TVG
1-20
1
Bild. uppdatering
2
A-Scope
3
Radera färg
Funktion
Menyalternativ på fliken [Setting]
Ingen funktion, TVG, Pic. Advance, Color Erase, A-Scope,
Interference, Clutter, White
Edge, STC, Bottom Zone,
Freq Control
1. ANVÄNDNING
1.15.1
Så här kör du ett program
1. För FCV-1900G trycker du på F1 eller F2 . För FCV-1900 och FCV-1900B trycker
du på F1, F2,
1
,
2
eller
3
knappen.
TVG
HF TVG Level
3
HF TVG Distance 600ft
LF TVF Level
3
LF TVG Distance 600ft
Standardinställning för F2
2. Ändra inställning efter behov.
1.15.2
Så här programmerar du funktionsknapparna
För F1 och F2
1. Tryck länge på F1 eller F2 tills fliken [FUNC] visas.
Fliken [FUNC]
2. Välj alternativet du vill programmera för funktionsknappen.
Det gråmarkerade menyalternativet kan inte programmeras för funktionsknappen.
När [Function Display] i menyn[Display] är inställd på [Key(F1/F2)], visas funktionsnamnen för F1 och F2 längst ner på skärmen.
För
1
,
2
och
knapp
3
1. Håll in knappen
1
,
2
eller
3
tills inställningsfönstret visas.
FUNC
Off
TVG
Pic. Advance
Color Erase
A-Scope
Interference
Clutter
White Edge
STC
Bottom Zone
Freq Control
2. Välj alternativet du vill programmera för funktionsknappen.
När [Function Display] i menyn [Display] är inställd på [Key(1/2/3)], visas namnet
på funktionen
1
,
2
och
3
längst ner till vänster på skärmen.
1-21
1. ANVÄNDNING
1.16
Bilduppdateringshastighet
Bilduppdateringshastigheten avgör hur fort de vertikala avsökningslinjerna löper över
skärmen. När du ställer in en bilduppdateringshastighet bör du tänka på att en snabb
uppdateringshastighet ökar ekon horisontalt på skärmen och att en långsam uppdateringshastighet minskar dem. En snabb uppdateringshastighet är användbar om man
vill observera en ojämn botten i detalj. En långsam uppdateringshastighet är användbar för att observera en jämn botten.
VAR FÖRSIKTIG!
Varken bilden eller djupindikationen är
uppdaterad och när de är, det stoppas
bilden. Därför får fartyget inte styras
under det att bildendjupindikationen
övervakas när bilden stoppas.
Snabb
Långsam
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting], [External fish finder] eller [Telesounder].
2. Välj [Sounder] och tryck sedan på knappen ENTER.
Setting BBDS1 Telesounder
Sounder
Interference Medium
Display
Color Erase
0%
Measurement
White Edge
Off
Alarm
Clutter
Data
TVG
System
STC
Pic. Advance
x1
Smoothing
3
Bottom Zone
3. Välj [Pic. Advance] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj önskad bildhastighet och tryck sedan på knappen ENTER.
Fraktionerna i fönstret indikerar antalet skanninglinjer som
skapas per sändning. "1/4" är den lägsta hastigheten och
“4” är en högsta. "1/4" innebär att en skanninglinje produceras vid var fjärde sändning. "Stop" fryser visningen och
är praktisk för att ta en bild av skärmen. Den aktuella bildavanceringshastigheten visas uppe till vänster på skärmen.
Bilduppdateringshastighet
Från vänster:
Internt ekolod,
externt ekolod,
telesounder
5. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
1-22
Långsam
Snabb
1. ANVÄNDNING
1.17
Minska störning
Störningar från annan akustisk utrustning som används i närheten eller annan elektronisk utrustning på båten kan visas på displayen, se figuren nedan. När detta sker
måste störningsreduceraren användas.
Störning från
annat ekolod
Elektrisk störning
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting] eller [Telesounder].
2. Välj [Sounder] och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Välj [Interference] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj graden av störningsreduktion och tryck sedan på knappen ENTER.
• [Off]: Stäng av störningsreduceraren.
• [Low], [Medium], [High]: [High] ger den högsta dämpningsgraden
och [Low] den svagaste.
• [Auto]: Reducerar störning automatiskt.
Anmärkning: Stäng av störningsreduceraren om det inte finns några
störningar, så att du inte missar svaga ekon från små mål.
Interference
Off
Low
Medium
High
Auto
5. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
1.18
Radera svaga ekon
Sediment i vatten eller reflexioner från plankton kan visas på displayen som svaga
färgtoner, enligt nedanstående illustration. Du kan ta bort dessa oönskade ekon med
funktionen Radera färg.
Svaga ekon
1-23
1. ANVÄNDNING
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting], [External fish finder] eller [Telesounder].
2. Välj [Sounder] och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Välj [Color Erase] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj den färg som ska raderas och tryck sedan på knappen ENTER.
Ju högre inställt värde, desto större antal färger raderas.
5. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
1.19
Avvisning av lågnivåbrus
Color Erase
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Lågintensitetsfläckar kan finnas över större delen av skärmen. Det beror huvudsakligen på sediment i vattnet eller på brus. Dessa oönskade ekobilder kan avvisas.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting], [External fish finder] eller [Telesounder].
2. Välj [Sounder] och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Välj [Clutter] och tryck sedan på knappen ENTER.
För fliken [Setting] och [Telesounder] går du till nästa steg. För fliken [External fish
finder] går du till steg 7.
För fliken [Setting] och [Telesounder]
För fliken [External fish finder]
4. Välj [HF Clutter Curve] eller [LF Clutter Curve] och tryck sedan på knappen ENTER.
1-24
1. ANVÄNDNING
5. Välj [Std] eller [Linear] och tryck sedan på knappen ENTER.
• [Std]: Starka färgekon visas som de är och svaga färgekon visas i mindre form
när inställningen av brusnivån höjs.
• [Linear]: Alla ekon visas i mindre form när inställningen av brusnivån höjs.
6. Välj [HF Clutter] eller [LF Clutter] och tryck sedan på knappen ENTER.
7. Välj klutternivå och tryck sedan på knappen ENTER.
Ju högre inställt värde, desto högre brusreducering.
8. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
1.20
Justera TVG
Ett fiskstim i djupt vatten visas i svaga färger även om det är lika starkt som i grunda
vatten. Detta beror på försvagningen av ultraljudsvågornas fortplantning. Använd TVG
för att kompensera för den här skillnaden. TVG justerar automatiskt förstärkningen
med djupet så att ekon med samma styrka och olika djup visas i samma färger, oavsett djup. Förstärkningen ökas med djupet för att visa ekon med lika starka styrkor i
samma färger. I bilden nedan ställs exempelvis TVG in på 100 m och TVG-nivån justeras. Oönskade ekon på avstånd som underskrider 100 m raderas då och ekon på
djup större än 100 m påverkas inte.
Oönskade ekon visas.
TVG OFF:
Fiskstim med
liknande styrkor
visas i olika
storlekar och färger.
Oönskade ekon dolda.
TVG justerad:
Fiskstim med
liknande styrkor
visas i samma
storlekar och färger.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting], [External fish finder] eller [Telesounder].
2. Välj [Sounder] och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Välj [TVG] och tryck sedan på knappen ENTER.
För fliken [Setting] och [Telesounder] går du till nästa steg. För fliken [External fish
finder] går du till steg 6.
För fliken [Setting] och [Telesounder]
För fliken [External fish finder]
4. Välj [HF TVG Distance] eller [LF TVG Distance] och tryck sedan
㻜㻌㻢㻌㻜㻌㻜
på knappen ENTER.
㻔㻝㻜㻜㻌䡚㻌㻟㻜㻜㻜㼒㼠㻕
5. Välj ett lämpligt värde och tryck sedan på knappen ENTER.
6. Välj [HF TVG Level] eller [LF TVG Level] och tryck sedan på knappen ENTER.
1-25
1. ANVÄNDNING
7. Välj TVG-nivå och tryck sedan på knappen ENTER.
Ju högre nivå, desto lägre förstärkning på nära håll.
8. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
1.21
A-scope-visning
På högra sidan av skärmen visar denna display ekon vid varje överföring med amplituder och kontrast som är proportionella mot sina intensiteten. Den är användbar för
att bestämma typ av fiskstim och bottensammansättning.
Anmärkning: I dubbelfrekvensdisplayen som delas horisontalt visas A-Scope-displayen på både hög- och lågfrekvensdisplayerna. I dubbelfrekvensdisplayen som delas vertikalt visas A-Scope-displayen endast på högfrekvensdisplayen.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting].
2. Välj [Display] och tryck sedan på knappen ENTER.
Setting BBDS1 Telesounder
Sounder
A-Scope
Display
Temp Graph
Off
Measurement
Temp Color
Std
Alarm
Display Division
Data
Window Size
System
Zoom Mode
Off
1:1
Bottom Lock
Zoom Marker
On
Colors
64
Hue
Back Ground
Std
Dark Blue
Window Color
Depth Size
Depth Scale
Day
Normal
Right
Distance Scale
Top
Color Bar
On
Function Display Key(F1/F2)
Mode&Gain Setting
On
3. Välj [A-Scope] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj önskad A-Scope-presentation och tryck sedan på knappen ENTER.
• [Off]: A-scope visas inte.
• [Normal]: Displayen visar ekon vid varje överföring med amplituder och kontrast
som är proportionella mot sina intensiteten.
• [Peak]: “Normal” A-scope-display plus peak-hold-amplitude-bild i punkter de
sista fem sekunderna.
5. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
Svag återkastning
(liten fisk eller störning)
Fiskeko
Stark återkastning
(botten)
Visning av singelfrekvens Visning av A-scope
1-26
1. ANVÄNDNING
1.22
Fiskinformation (ACCU-FISH™)
ACCU-FISH™-funktionen mäter längden på olika fisk och taggar fisken med en fisksymbol vars storlek är proportionell med fiskens längd. Längden eller djupet på fisk
kan indikeras digitalt.
Att tänka på gällande ACCU-FISH TM .
• Den här funktionen kräver en lämplig sändare. För information om sändare som är
kompatibla med den här funktioner, se "EQUIPMENT LISTS" i installationshandboken (IME-23860).
• För FCV-1900G stänger du fönstret för fiskstorlekshistogram för att använda
ACCU-FISH™.
• Fisklängd som beräknats av ekolodet är avsedd som referens, inte som en exakt
mätning av fisklängd.
• Ekostyrkan för ett fiskstim ändras beroende på fisken. När storleken som visas i
fiskstorlekshistogrammet varierar från den faktiska storleken justerar du menyn
[Fish Size] på [Calib] för att kompensera för skillnaden (se sid 2-7).
• En fisk vars djup är mindre än 2 m kan inte mätas. Maximalt område varierar även
med sändarens prestanda, installationsplats och vattnets skick. Om [Zero Line Rejection] i menyn [Calib] har aktiverats kan fisken vars djup är mindre än sändningslinjen inte mätas.
• Med den invändiga skrovändaren ändras signaldetekteringen enligt sändarens
frekvens. Därför kanske en fisk inte registreras eller så visas kanske fisklängden
som mindre än den verkligen är.
• När det gäller fiskstim så överlappar ekon varandra, vilket gör att felmarginalen blir
större.
• TX-pulsens längd ändras beroende på om status för ACCU-FISH är på eller av.
Detta ger upphov till en skillnad i både känslighet och visade ekon.
1-27
1. ANVÄNDNING
1.22.1
Så här aktiverar du ACCU-FISH™
Aktivera ACCU-FISH™ för att visa information om fisken.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting] eller [External fish
finder].
2. Välj [Measurement] och tryck sedan på knappen ENTER.
För fliken [External fish finder]
För fliken [Setting]
3. Välj [ACCU-FISH] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj fliken [Symbol] ([Setting]) eller fliken [On] ([External fish finder]), tryck sedan
på knappen ENTER.
För fliken [Setting] blir menyalternativen under [Mark Display] aktiverade efter att
du aktiverat ACCU-FISH™.
5. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
Anmärkning: För att dölja fisksymbolen väljer du [Off] vid steg 4. När [ACCU-FISH]
ändras till [Off] eller [Graph], raderas alla all data som mätts upp för den.
1.22.2
Fisksymboler
Det finns två typer av fisksymboler:
skärmar.
,
. Fisksymbolerna visas på följande bild-
• Högfrekvensskärmen på bildskärmen för dubbel frekvens.
• Högfrekvensskärm eller skärmen för externt fisksökningsverktyg på användardisplayen.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting].
2. Välj [Measurement] och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Välj [Fish Symbols] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj [Fish Mark] eller [Point Mark] och tryck sedan på knappen ENTER.
Det går att visa fiskinfovärdet ensamt (utan fisksymbol) genom att man stänger av [Fish Symbols].
5. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
1-28
Off
Fish Mark
Point Mark
1. ANVÄNDNING
1.22.3
Visa fiskinfo
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting].
2. Välj [Measurement] och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Välj [Fish Symbols] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj [Fish Size] eller [Depth] och tryck sedan på
knappen ENTER.
Anmärkning: Det går att visa fiskinfovärdet ensamt
(utan fisksymbol) genom att man stänger av [Fish
Symbols].
Fisklängd eller
-djup
5. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
1.23
Alarm
Det här fisksökningsverktyget har fem larm: bottenlarm, normalt fisklarm (hela området eller det specifika området), bottenlåslarm, vattentemperaturlarm och fiskstorlekslarm. När villkoren för ett larm är uppfyllda ljuder larmet och larmikonen (blinkande)
visas uppe på skärmen. Larmikonen finns kvar på skärmen tills orsaken till larmet åtgärdats eller larmet har inaktiverats.
Larmikonen blinkar i det här området.
En larmikon
visas när ett
larm har
överträtts.
: Bottenalarm
: Normalt fisklarm (specifikt område)
: Normalt fisklarm (helt område)
: Bottenlåsfisklarmet
: Vattentemperaturlarm
: Fiskstorleksalarm
Bottenalarm: Bottenalarmet ljuder när botten (visas som rött eller rödbrunt eko) är
inom det inställda alarmområdet. För att bottenalarmet ska aktiveras måste djupet visas.
Normalt fisklarm: Det normala fisklarmet markerar att ett eko över en viss styrka (valbart) är inom det förinställda alarmområdet.
Bottenlåsfisklarmet: Fisklarmet (bottenlås) ljuder när det finns fisk inom ett visst avstånd från botten. Observera att displayerna för bottenlås och bottenurskiljning (1/2 or
1/3) måste vara påslagna för att alarmet ska fungera.
Vattentemperaturlarm: Vattentemperaturalarmet larmar när vattentemperaturen befinner sig inom (inomalarm) det inställda alarmområdet eller under/över (utanföralarm)
det inställda området. Det här larmet kräver vattentemperaturdata.
Fiskstorleksalarm: Fiskstorlekslarmet varnar när fisk av angiven längd finns inom
larmzonen. Tillgängligt när ACCU-FISH™-funktionen är aktiv.
1-29
1. ANVÄNDNING
Så här aktiverar du ett larm
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting].
2. Välj [Alarm] och tryck sedan på knappen ENTER.
*: Driftsbar när överensstämmande larm aktiverats.
3. Välj [Bottom], [Fish (Normal)], [Fish (B/L)], [Temperature] eller [Fish Size] och
tryck sedan på knappen ENTER.
[Bottom], [Fish (B/L)]
eller [Fish Size] väljs.
[Fish (Normal)] väljs.
[Temperature] väljs.
4. Gör ett av följande enligt den post du valde i steg 3.
[Bottom] (bottenlarm)
1) Välj [On] och tryck sedan på knappen ENTER.
Larmmarkören (gröngul) visas vid larmets startpunkt.
2) Välj [From] och tryck sedan på knappen ENTER.
3) Ställ in startdjup (sträcka från underdelen av sändaren), och tryck sedan på
knappen ENTER.
Startdjup ([From])
Larmområde ([Span]):
Bredd från startdjup
Larmmarkör:
• Botten- och normalfisklarm: Höger sida
• Bottenlåsfisklarmet: Mitten
4) Välj [Span] och tryck sedan på knappen ENTER.
5) Ställ in larmområdet (bredden från startdjupet) och tryck sedan på knappen
ENTER.
1-30
1. ANVÄNDNING
[Fish (Normal)] (normalt fisklarm) och [Fish (B/L)] (bottenlåsfisklarm)
1) För [Fish (Normal)] väljer du [Defined Area] eller [All Area] och sedan trycker
du på knappen ENTER. För [Fish (B/L)] väljer du [On] och sedan trycker du på
knappen ENTER.
För [Defined Area] eller [On], visas larmmarkören (gul) på startpunkten för larmet. Gå till nästa steg. För [All Area] visas larmmarkören till vänster om
djupskalan. Gå till steg steg 6.
2) Välj [From] och tryck sedan på knappen ENTER.
3) Ange startdjup och tryck sedan på knappen ENTER.
• För normalt fisklarm: Avstånd från sändarens undersida.
• För bottenlåslarm: Avstånd från botten.
4) Välj [Span] och tryck sedan på knappen ENTER.
5) Ställ in larmområdet (bredden från startdjupet) och tryck sedan på knappen
ENTER.
6) Välj [Fish Level] och tryck sedan på knappen ENTER.
7) Välj en ekostyrka som ska lösa ut larmet och tryck sedan på knappen ENTER.
• [Weak]: Ekon starkare än ljusblått löser ut larmet.
• [Medium]: Ekon starkare gult löser ut larmet.
• [Strong]: Ekon starkare än rött löser ut larmet.
[Temperature] (vattentemperaturlarm)
1) Välj [Inside] eller [Outside] och tryck sedan på knappen ENTER.
2) Välj [From] och tryck sedan på knappen ENTER.
3) Ange starttemperatur för larmet och tryck sedan på knappen ENTER.
4) Välj [Span] och tryck sedan på knappen ENTER.
5) Ange bredd för larmet och tryck sedan på knappen ENTER.
[Fish Size] (fiskstorlekslarm)
1) Välj [On] och tryck sedan på knappen ENTER.
2) Välj [From] och tryck sedan på knappen ENTER.
3) Ställ in minsta fisklängd och tryck på knappen ENTER.
4) Välj [Span] och tryck sedan på knappen ENTER.
5) Ange bredd för larmet och tryck sedan på knappen ENTER.
5. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
Anmärkning: För att inaktivera ett larm väljer du [Off] vid steg 4 i den tillämpliga proceduren nedan.
1-31
1. ANVÄNDNING
1.24
Sondmarkering och V-temperaturgraf
Med anslutning av en nätsond kan du visa sondmarkeringen och V-temperaturgrafen.
1.24.1
Så här visar du sondmarkeringen
En sondmarkering visar djupet på nätsondsändaren. Max tre sondmarkeringar kan visas på skärmen. Färgen och markeringsbredden på sondmarkeringen kan anpassas.
Linjetypen (markeringsmönster) för sondmarkören beror på inmatningsmetoden:
• Digital inmatning (CIF): Sondmarkeringen visas med den prickade linjen.
• Analog inmatning: Linjetypen beror på inställningen av en nätsond.
Anmärkning: Max tre nätsonder kan anslutas till processorenheten. En nätsond kan
sända ut tre sondmarkeringar. När fyra eller fler sondmarkeringsdata är ingången i
processorenheten visas tre sondmarkeringar i ordning för djupet.
Sondmarkering
Displayexempel
(när tre sondmarkeringar visas)
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting].
2. Välj [Data] och tryck sedan på knappen ENTER.
Setting BBDS1 Telesounder
Sounder
Position
Off
Display
Date Time
Off
Measurement
Speed (SOG)
Off
Alarm
Speed (STW)
Off
Data
Temp
System
Temp Source
Off
NMEA
[Sonde Mark]
Sonde Mark Display
Mark Color
Width of Mark
Off
Red
1
[Sonde Graph]
Sonde Graph
Off
Graph Reset
3. Välj [Sonde Mark Display] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj [LF] eller [HF] och tryck sedan på knappen ENTER.
• LF: Visa sondmarkering på lågfrekvensskärmen.
• HF: Visa sondmarkering på högfrekvensskärmen.
5. Välj [Mark Color] och tryck sedan på knappen ENTER.
1-32
1. ANVÄNDNING
6. Ange önskad färg och tryck sedan på knappen ENTER.
7. Välj [Width of Mark] och tryck sedan på knappen ENTER.
8. Ange linjebredden och tryck sedan på knappen ENTER.
Ju högre värdet är, desto tjockare är linjebredden.
9. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
Anmärkning: För att dölja sondmarkeringen väljer du [Off] vid steg 4.
1.24.2
Så här visar du V-temperaturgrafen
V-temperaturgrafen stakar ut djup och vattentemperaturdata som kommer från nätsonden. Så här visar du V-temperaturgrafen.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting].
2. Välj [Data] och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Välj [Sonde Graph] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj [On] och tryck sedan på knappen ENTER.
V-temperaturgraffönstret visas till
vänster på skärmen. Grafplotten
för djup och vattentemperaturdata
anges från nätsondssändaren nr.
1 i rött. Vattentemperaturen anges
i horisontal axel; djupet i vertikal
axel. Grafskalan för vertikal axel
ändras enligt bildskärmsområdet.
När senaste vattentemperaturdata överskrider grafskalan för den
horisontala axeln ändras skalan
Vertikal axel
automatiskt.
(Djup: m)
Djupet och temperaturenheterna
som används för V-temperaturgrafen är fasta i meter och °C.
5. Tryck på MENU/ESC-knappen
flera gånger för att stänga menyn.
Anm. 1: För att stänga V-temperaturgraffönstret väljer du [Off] vid steg 4.
Anm. 2: Du kan uppdatera V-temperaturgrafen med [Graph Reset] i datamenyn. Efter att du uppdaterat grafen
raderas skala och plottade data och
plottningen av data startar om.
Skala
(30ºC)
Rutnätslinje
(15ºC)
Horizontal axel
(Vattentemperatur: ºC)
1-33
1. ANVÄNDNING
1.25
Visning av bottenurskiljning
Visning av bottenurskiljning analyserar botten för att kategorisera bottenhårdheten till
en av fyra typer (sten, grus, sand, lera) och visar resultatet med färgrik grafik. Den här
funktionen kräver Bottom Discrimination Sounder BBDS1.
Det finns tre bottenurskiljningsvisningar: grafiskt, fyra färger och sannolikhet.
• Grafisk display: Det mest sannolika bottenmaterialet (lera, sand, grus, sten) visas
grafiskt.
Sannolikhetsstapel
Visning av
bottenurskiljning
Hårdhet, förklaring
Lera
Sand
Grus
Sten
Sannolikhetsstapel:
Tillförlitlighetsgrad för bottenurskiljningsvisning
(grön, normal; gul, var försiktig; bakgrundsfärg, onormal)
• Bildskärm med fyra färger: Det mest sannolika bottenmaterialet (lera, sand, grus,
sten) visas med fyra färger.
Sannolikhetsstapel
Visning av
bottenurskiljning
Hårdhet, förklaring
1-34
Lera
Sand
Grus
Sten
1. ANVÄNDNING
• Visning av sannolikhet: Det mest sannolika bottenmaterialet visas proportionerligt.
Sannolikhetsstapel
Visning av
bottenurskiljning
Sannolikhet för lera
(Ca 25%)
Sannolikhet för sand
(Ca 25%)
Sannolikhet för sten
(Ca 50 %)
Hårdhet, förklaring
Lera
Sand
Grus
Sten
Grafiskt exempel
Egenskaper för bottenurskiljningsdisplayen
• Visning av bottenurskiljning ger en uppskattning av bottenmixen. Den faktiska sammansättningen kan skilja sig åt.
• Driftmiljö:
– Djup: 5 till 100 m, 16 till 328 fot
– Fart: högst 10 knop
• Den här funktionen använder området från fartygets djupgående och därför anger
du fartygets djupgående här (se sid 2-10).
• Se till att sändaren har monterats rakt. Annars kanske bottenurskiljningen inte fungerar som den ska.
Så här aktiverar du visning av bottenurskiljning
Anmärkning: Knapparna RANGE och SHIFT, [Split Range] och [Auto Range] fungerar inte när bottenurskiljningsskärmen aktiverats
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [BBDS1].
2. Välj [Display] och tryck sedan på knappen ENTER.
Setting BBDS1 Telesounder
Sounder
Bottom Discrim Probability
Display
Legend
On
Measurement
System
3. Välj [Bottom Discrim] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj [Graphic], [4 colors] eller [Probability] och tryck sedan på knappen ENTER.
Kategorin för bottenhårdhet visas för skärmen för det externa ekolodet.
5. Välj [Legend] och tryck sedan på knappen ENTER.
6. Välj [On] eller [Off] för att visa eller dölja hårdhetsförklaring (längst ned i skärmen)
och tryck sedan på knappen ENTER.
Förklaring för [Graphic]
Förklaring för [4 colors] och [Probability]
7. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
Anmärkning: För att stänga av bottenurskiljningsbildskärmen väljer du Av vid steg 4.
1-35
1. ANVÄNDNING
1.26
Telesounder-inställning (för Japan)
Om en telesounder (TS-7100 eller TS-80M2) ansluts ställer du in telesounder enligt
följande:
Anm. 1: Telesounder TS-7100 och TS-80M2 säljs bara i Japan (enligt maj 2015).
Anm. 2: När bildskärmsområdet är 20 m eller mindre kan ekolodet inte kommunicera
med TS-80M2 på grund av variationer i sändningshastighet. Sänk inställningsvärdet
för [TX Rate] i menyn [TX/RX] (se sid 2-5) för att kommunicera med TS-80M2 i 20 m
eller smalare områden.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Telesounder].
2. Välj [Telesounder] och tryck sedan på knappen ENTER.
Setting BBDS1 Telesounder
Telesounder
Echo Setting
Sounder
Telesounder TS-7100
Input
Calib
Fish Finder FCV-1900
TX Mode
3. Välj [Echo Setting] och tryck sedan på knappen ENTER.
4. Välj [Input] eller [Output] och tryck sedan på knappen ENTER.
• [Input]: Välj när detta ekolodet är installerat på moderbåten.
• [Output]: Välj när detta ekolodet är installerat på systerbåten.
5. Välj [Telesounder] och tryck sedan på knappen ENTER.
6. Välj modell på den anslutna telesounder ([TS-7100] eller [TS-80MARK2]), och
tryck sedan på knappen ENTER.
7. Välj [Fish Finder] och tryck sedan på knappen ENTER.
8. Välj modellen för fisksökningsverktyget på det andra fartyget ([FCV-1900] eller
[FCV-1200L]), och tryck sedan på knappen ENTER.
För FCV-1200L går du till steg 12.
9. Välj [TX Mode] och tryck sedan på knappen ENTER.
10. Välj [HF TX Mode] eller [LF TX Mode] och tryck sedan på knappen ENTER.
TX Mode
HF TX Mode TruEcho CHIRP
LF TX Mode TruEcho CHIRP
11. Välj [TruEcho CHIRP] eller [Std] och tryck sedan på
knappen ENTER.
Välj samma inställningsalternativ som ekolodet installerade på det andra fartyget.
12. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
13. Starta om systemet för att verkställa telesounder-inställningen.
1-36
1. ANVÄNDNING
1.27
Menybeskrivning
Detta avsnitt beskriver menyalternativ som inte nämnts tidigare. Se kapitel 2 för Systemmenyn.
1.27.1
[Sounder]-meny
För fliken [Setting]
För fliken [External fish finder] För fliken [Telesounder]
[White Edge]: Funktionen vitlinje visar kanten på bottenekot i vitt för att
du ska kunna urskilja bottenfisk från botteneko.
1) Välj [Bottom Zone] och tryck sedan på knappen ENTER.
2) Välj värdet och tryck sedan på knappen ENTER.
Ju högre värde, desto större bredd. Välj [Off] för att stänga av vitlinjen.
White Edge
Off
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[STC]: Ta bort oönskade ekon (plankton, luftbubblor osv.) nära ytan. Det
STC
här är användbart för att befria ytan från oönskade ekon när man söker
HF STC 0
efter fisk som befinner sig vid ytan. Ju större värdet är, desto fler ytor kan
LF STC 0
raderas. Om man ställer in 10 tar STC bort oönskade ekon från ytan till
ca 5 meter. Undvik att ställa in STC för högt. Fiskekon nära ytan kan då raderas.
[Smoothing]: Om ekon visas i form av ett "lapptäcke" kan du sätta på den här funktionen för att jämna ut dem. Ju högre inställningsvärde, desto bättre fungerar den här
funktionen. Den här funktionen är effektiv för att minska skärmflimmer på natten.
[Bottom Zone]: Ställ in området där du vill visa botteneko när autoområdesläget är
aktiverat.
Anmärkning: Den här menyn är tillgänglig när [Auto Range] i menyn [Range] är inställd på [On].
1) Välj [Bottom Zone] och tryck sedan
på knappen ENTER.
2) Välj [Above] eller [Below] och tryck
sedan på knappen ENTER.
Gränslinje
(överst)
3) Ange linjebredden och tryck sedan
på knappen ENTER.
Bottenvisni
ngsområde
Gränslinje
(nederst)
1-37
1. ANVÄNDNING
1.27.2
[Display]-meny
För fliken [Setting]
[Temp Graph]: Slå på eller stäng av temperaturgrafen och välj grafskalan, från [Narrow], [Normal] or [Wide]. [Narrow] är 16 °F,
[Normal] är 24 °F och [Wide] är 32 °F.
[Temp Graph Color]: Välj färg på vattentemperaturgraf. Standardfärgen är ljusblå.
[Display Division]: Välj skärmuppdelning i
dubbelfrekvens- och kombinationsdisplayer
(zoom+normal). Valen är
ning) eller
Vattentemperatur
kurva
Grafskala
(vertikal del-
(horisontal delning).
[Window Size]: Välj skärmuppdelning i dubbelfrekvens- och kombinationsdisplayer
(zoom+normal).
[Zoom Mode]: Välj zoomläge för zoomdisplayen. För att få en beskrivning av varje
zoomläge, se avsnitt 1.4.3.
[Zoom Marker]: Slå på eller av zoommarkören på zoomdisplayerna.
[Colors]; Välj antal färger som ska visas.
[Hue]: Ändra färgordningen på ekobilden. För information om hur du ändrar färginställningen, se sid 2-2.
[Background]: Ändra bakgrunden så att den passar din aktuella miljö. Den här egenskapen fungerar inte när [Hue] är inställd på [Custom].
[Window Color]: Välj bakgrundsfärg för menyfönstret. [Day] är vit bakgrund. [Night]
är svart bakgrund.
[Depth Size]: Ändra storleken på djupindikationen. När [Off] väljs stängs djupindikeringen av.
[Depth Scale]: Välj var djupskalor ska visas. När [Off] väljs stängs djupskalan av.
[Color Bar]: Slå på eller av färgstapeln.
1-38
1. ANVÄNDNING
[Function Display]: Slå på eller stäng av funktionsnamnet för funktionsknapparna.
[Key(F1/F2)]: Funktionsnamnen för F1 och F2 visas längst ned på vänster sida på
bildskärmen.
[Key(1/2/3)]: Funktionsnamnen för
men.
1
,
2
och
3
visas längst ner till vänster på skär-
[Mode&Gain Display]: Vänd läge och förstärkningsindikering (exempel: 㪟㪝㪑㩷㪉㪅㩷㪇 ) på
övre vänstra sidan av bildskärmen på eller av.
1.27.3
[Measurement]-meny
För fliken [Setting] ([ACCU-FISH] = [Graph])
[Graph Size]: Välj storlek på fönstret för fiskstorlekshistogram.
[Graph Scale End]: Välj fiskskalestorlek för fiskstorlekshistogrammet.
Fiskstorleksskala
[Distributed Scale Start]: Välj startvärde för grafen.
[Distributed Scale End]: Välj slutvärde för grafen.
[Number of graph bars]: Välj antal graffält på fiskstorlekshistogrammet. Exempelvis visar [Max. 8
bars] åtta graffält i fallande ordning för distributionskvantitet.
Anmärkning: För [Max. 4 bars] och [Max. 8 bars]
visas mer än fyra eller åtta fält när den uppmätta
distributionskvantiteten är lika stor mellan uppmätta fiskstorlekar.
Startvärde
för distribution
Slutvärde
för distribution
[Transparency]: Välj transparensgrad på fönstret för fiskstorlekshistogram. Transparenseffekten används inte för graffältet, skala och tecken. Alpha blending-teknik används för genomskinlighetseffekter.
[Updating Cycle]: Välj uppdateringscykel för fiskstorlekshistogrammet.
1-39
1. ANVÄNDNING
1.27.4
[Data]-meny
[Data]menyn ställer in data som mottagits från extern utrustning.
För fliken [Setting]
[Position], [Date Time], [Speed (SOG)], [Speed (STW)], [Temp]: Välj [On] för att visa
datamatning från sensorn på displayen. Rätt sensorer krävs.
Anmärkning: När data inte tas emot visas tillämplig indikering med “--”.
Egen fartygsposition
Datum och tid
Fart över grund
Fart genom vatten
Vattentemperatur
Displayexempel: Alla data sätts på
[Temp Source]: Välj datakälla för vattentemperaturdata:
[NMEA]: Navigeringsutrustning ansluten till processorenheten.
[Own Temp Sensor]: Temperatursensorn ansluten till processorenheten.
[Own XDCR]: Sändaren ansluten till processorenheten.
[External Temp Sensor]*: Temperatursensorn ansluten till det externa ekolodet.
[External XDCR]*: Sändaren ansluten till det externa ekolodet.
*: Kräver externt ekolod.
1-40
2.
SYSTEMMENY
2.1
Så här öppnar du systemmenyn
Menyn [System] innehåller huvudsakligen poster som inte kräver regelbunden justering.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting] eller [External fish
finder].
2. Välj [System] och tryck sedan på knappen ENTER.
För mer information om menyn [Test], se avsnitt 3.6 och avsnitt 3.7.
För fliken [Setting]
För fliken [External fish finder]
[System]-meny
[System]-meny
Anmärkning: För fliken [Telesounder] visas inte menyn
[System]. Menyn [Calib] på fliken [Telesounder] påminner om menyn [Calib] i menyn [System]. För mer information om menyn [Calib], se avsnitt 2.9.
[Calib]-meny
2.2
[User]-meny
[User]-menyn innehåller huvudsakligen poster som används för att organisera användarbilden.
User Color
[User1]
Screen Layout
Display Mode
LF+HF+MIX
[User2]
Screen Layout
Display Mode LZm+LF+HZm+HF
[User Color]: Arrangera displayfärgerna enligt dina önskemål genom att ändra på
färgschemat på färgstapeln. För information om hur du ändrar inställningar, se nästa
sida.
2-1
2. SYSTEMMENY
Så här ändrar du användarfärg
1) Välj [User Color] och tryck på knappen ENTER för att visa användarfärgfält.
Aktuellt vald
färg
Bakgrund
färg
2) Vrid knappen ENTER för att välja den färg som ska justeras och tryck sedan på
knappen.
[RGB]-justeringsfönstret visas.
RGB
Red
Green
Blue
3) Vrid knappen ENTER för att välja den färg som ska justeras ([Red], [Green], eller
[Blue]) och tryck sedan på knappen.
4) Vrid knappen ENTER för att justera färgen och tryck sedan på knappen.
Färgen på färgfältet i fönstret [User Color] ändras.
5) Upprepa steg 3 och steg 4 för färgerna [Red], [Green] och [Blue].
6) Tryck på MENU/ESC knappen.
7) Om du vill ändra en annan färg, upprepar du steg 2 till steg 6.
8) Välj [Custom] och tryck sedan på ENTER för att använda anpassad användarfärg.
9) Välj [Yes] och tryck sedan på ENTER .
Inställningen för [Hue] i menyn [Display] ändras till [Custom]. Vid den här tiden är
[Back Ground] inte funktionsduglig.
10) Tryck på MENU/ESC för att stänga fönstret.
Anmärkning: För att återställa standardanvändarfärgfältet väljer du [Default] i fönstret [User Color] och sedan trycker du på ENTER . Sedan väljer du [Yes] och trycker
på ENTER .
[Screen Layout] (User1/User2): Välj skärmlayout för användarlägesdisplay.
[Display Mode] (User1/User2): Välj displayer för att visa dem på användarlägesdisplayen. Enligt inställningarna för [Screen Layout] ändras inställningsområdet. För detaljer om layout för varje display, se bilaga 2 "SKÄRMLAYOUT".
[LF+HZm+HF], [LZm+LF+HF], [LF+HF+MIX], [HE+LF+HF]*,
[LE+LF+HF]*, [HT+LF+HF]*, [LT+LF+HF]*
[LZm+LF+HZm+HF], [LF+HF1+HF2+MIX], [LE+HE+LF+HF]*,
,
,
[LT+HT+LF+HF]*, [LT+LF+HF1+HF2]*, [HT+LF+HF1+HF2]*,
[LT+LF+HF+MIX]*, [HT+LF+HF+MIX]*
*: Kräver externt ekolod eller telesounder.
,
2-2
2. SYSTEMMENY
Betydelsen av varje förkortning visas nedan.
LF:
Låg frekvens
LE:
Låg frekvens, externt ekolod
HF:
Hög frekvens
HE:
Hög frekvens, externt ekolod
LZm: Lågfrekvenszoom
LT:
Låg frekvens för Telesounder
HZm: Högfrekvenszoom
HT:
Hög frekvens för Telesounder
MIX: Mixdisplay
HF1 och HF2 visar samma skärm. Förstärkning kan justeras oberoende för varje display.
Om mixdisplayen:
Mixdisplayen jämför ekointensitet mellan låga och höga frekvenser och visar ekon
från mycket små fiskar i utmärkande färger. Detta möjliggörs eftersom mycket små fiskar avger ett starkare eko mot en hög frekvens än en låg frekvens. Den fungerar på
följande sätt:
• Om ett eko med hög frekvens är starkare än motsvarande eko i låg frekvens visas
den högre frekvensen.
• Om ekot med den lägre frekvensen är starkare eller lika stark som ekot med hög
frekvens är sannolikheten inte så stor att det är en liten fisk och därför visas den i
blått.
• Om ekona för båda frekvenserna har en intensitet som motsvarar rödbrun eller röd,
visas de i rödbrunt eller rött. Det är nödvändigt för att visa nollinjen och botten i rödbrunt eller rött.
• Med andra ord anser man att ekon som visas i orange till ljusblått är små fiskar, som
exempelvis småsill.
Hög frekvens
Låg frekvens
Mix
Dessa ekobilder är
troligtvis småfiskar.
2-3
2. SYSTEMMENY
2.3
[Range]-meny
[Range]-menyn inkluderar de objekt som är relevanta för områdesinställningen.
Anmärkning: Observera att när djupenheten ändras återställs alla inställningar till
standardvärdena. Därför är det en bra idé att ändra djupenheten först och sedan ändra på avstånden.
Range1
30ft
Range2
60ft
Range3
120ft
Range4
250ft
Range5
500ft
Range6
1000ft
Range7
1600ft
Range8
3000ft
Zoom Range
16ft
B/L Range
16ft
Discrim Zoom
1/2
Split Range
Off
Auto Range
Off
[Range1] - [Range8]: Ställ in avståndet för vart och ett av de åtta avstånden.
[Zoom Range]: Välj zoomområde i bottenzooms- och markörzoomsläget.
Anmärkning: För horisontalt delad skärm är området en halva av det inställda värdet
[Zoom Range] eller [B/L Range].
[B/L Range]: Ställ in displayavstånd för bottenlås och bottenurskiljningsdisplayer.
[Discrim Zoom]: Välj typ för bottenurskiljningsdisplay.
• [1/2]: Visar en enkel bild av höger halva av skärmen och bottenurskiljningsdisplayen
på skärmens vänstra halva sida. Bottenurskiljningsdisplayen visar botten som en
rak linje och är användbar för att bestämma bottenhårdheten.
• [1/3]: Den här displayen liknar bottenurskiljning 1/2 display, förutom att bottenurskiljningsdisplayen befinner sig på den nedre tredjedelen på vänster sida av skärmen,
enligt nedan.
[Split Range]: Delat område/aktiverar separat justering av område i dubbelfrekvensdisplay. Slå på för separat justering. Fungerar endast i dubbelfrekvensläget.
[Auto Range]: Stäng/av autoområdesläget. När autoområdesläget är aktiverat ändras
området automatiskt så att bottenekot visas på den nedre halvan av skärmen. Områdesväxling och försträckningskontroll är interoperativa i autoområdesläget. Dessutom
visas "RANGE AUTO" i övre högra delen av skärmen när knappen RANGE.
2-4
2. SYSTEMMENY
2.4
[TX/RX]-menu
[TX/RX]-menyn inkluderar de objekt som är relevanta för TX- och RX-inställningarna.
För fliken [Setting]
För fliken [External fish finder]
*: Visas för DFF3.
Anmärkning: [TX/RX]-menyn för fliken [External fish finder] är inaktiverad när ACCUFISH™ är aktiverad.
[TX Power]: Störningar kan uppträda på skärmen när ett ekolod med samma frekvens som ditt eget opererar i närheten av
din båt. Sänk i så fall din TX-effekt och kontakta den andra båten för att be dem att sänka sin TX-effekt. Ju högre siffra, desto
För fliken [Setting]
högre TX-effekt. För inställningsfliken kan TX-strömmen för
hög och låg frekvens ställas in individuellt. [Auto]-inställningarna justeras automatiskt
TX-ström för att visa botteneko optimalt. [Auto]-inställningen visas inte för fliken [External fish finder] och när sändningsläget är [Std]-läget.
[TX Rate]: Ändra pulsrepetitionsfrekvens. Normalt används den högsta frekvensen
(20). I grunda vatten kan sekundära reflektionsekon uppstå mellan ytan och det faktiska bottenekot. I det här fallet sänker du TX-nivån. Hög hastighet för snabb fart, låg
hastighet för långsam fart.
Anmärkning: TX-hastighet kan inte ändras när [Pic. Sync] i menyn [Tankenmaru] är
inställt på [On]. Detta beror på hastighetsbegränsningen för kommunikation mellan
den här enheten och Shimano-mottagaren.
[Freq Control]: Justera sändarfrekvensen. När inställningen ändras ska du tänka på
detta.
• Ställ in en frekvens som är passande för att upptäcka lämplig fisk.
• Förflytta frekvensen för att reducera störningar.
• Lägre frekvens för att öka registreringsområdet.
• Öka frekvensen för att förbättra upplösningen.
2-5
2. SYSTEMMENY
1. Välj [Freq Control] och tryck sedan på knappen ENTER.
Fönstret [Freq Control] visas. Innehållet i inställningsfönstret beror på din systemkonfiguration. I exemplet nedan ansluts en 200 kHz-bottendel till en HF-terminal
och en 50 kHz-bottendel till en LF-terminal.
Freq Control
200.0kHz(HF)
50.0kHz(LF)
200.0kHz
217.0kHz
160.0kHz
200.0kHz
2. Välj den frekvens som ska justeras och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Justera frekvensen och tryck sedan på knappen ENTER.
Justeringsområdet ställs automatiskt in vid installationen.
Aktuell inställning
Standardinställning
4. Tryck på knappen MENU/ESC för att stänga fönstret [Freq. Control].
Anmärkning: [Freq Control] är operativt när sändningsläget är [Std]-läget.
[TX Pulse Edge] (HF/LF): Slå på för att dämpa interferens på annan akustisk utrustning (fisksökare, scanningsonar osv.), din egen och andras.
Anmärkning: [TX Pulse Edge] är operativt när ACCU-FISH™ är inaktiverat eller sändningsläget är [Std]-läget.
[TX Pulse] (HF/LF): Pulsbredden ändras i enlighet med områdes- och förflyttningsvärden. Om ditt mål är på långt avstånd, välj en lång pulslängd. För bästa upplösning ska
du välja en kortare puls. [Narrow] ökar detekteringsupplösningen, men detekteringsområdet blir kortare. [Std] är standardpulslängd och passar för allmän användning.
[Wide] Ökar detekteringsområdet men sänker upplösningen. [Manual] aktiverar manuell inställning för pulslängden, vid [Pulse Length].
Anmärkning: [TX Pulse] är operativt när ACCU-FISH™ är inaktiverat eller sändningsläget är [Std]-läget.
[Pulse Length] (HF/LF): Tillgängligt när [Manual] väljs vid [TX Pulse]. Ett litet värde
ger bättre registreringsupplösning. Dock blir registreringsområdet kortare. Å andra sidan ger ett stort värde bättre registreringsområde men upplösningen blir sämre.
[RX Band] (HF/LF): Rx-bandbredden ställs automatiskt in enligt [TX Pulse Length].
Normalt sett erbjuder [Std]-positionen hög prestanda. Om brus är ett problem, växla
över till [Narrow]. För bättre upplösning ska du välja [Wide]. [Manual] vilket aktiverar
manuell inställning av Rx bandbredd vid [RX Band Width].
Anmärkning: [RX Band] är operativt när ACCU-FISH™ är inaktiverat eller sändningsläget är [Std]-läget.
[RX Band Width] (HF/LF): Tillgängligt när [Manual] väljs vid [RX Band]. Ett lågt värde
minskar bruset. Å andra sidan ger ett högt värde bättre upplösning.
2-6
2. SYSTEMMENY
2.5
[Key]-meny
Detta [Key]-menyalternativ stänger av eller sätter på knappljudet.
2.6
[Language]-meny
[Language]-menyn väljer vilket språk som ska användas. FCV-1900-serien stöder de
språk som visas i bilden nedan.
2.7
[Units]-meny
Menyn [Units] gör det möjligt för dig att välja måttenhet.
Depth
m
Speed
kn
Temp
ºF
Fish Size
inch
[Depth]: Välj enhet för djupmätning.
[Speed]: Välj enhet för hastighetsmätning. Kräver hastighetssensor.
[Temp]: Välj måttenhet för vattentemperatur. Kräver vattentemperatursensor.
[Fish Size]: Välj enhet för fiskstorleksmätning.
2-7
2. SYSTEMMENY
2.8
[NMEA Port Set&Monitor]-meny
[NMEA Port Set&Monitor]-menyn konfigurerar NMEA-portarna och erbjuder information för ingående/utgående datameningar i NMEA-portarna.
För att konfigurera NMEA-porten väljer du den port du vill konfigurera och öppnar
fönstret [Setting].
Portval
Konfigurera porten CN-10 (NMEA1).
Konfigurera porten CN-11 (NMEA2).
Konfigurera porten CN-12 (NMEA3).
Konfigurera porten CN-6 (SONDE/TRIG).
[Setting]-fönster
Visning av kommunikationsportmonitor
(se kapitel 3.)
[NMEA0183] Välj version NMEA0183 på navigeringsutrustningen som är ansluten till
NMEA-porten. Det här menyalternativet är inte tillgängligt för [SC] och [CIF]. Inställningsintervall: [Ver1.5], [Ver2.0], [Ver3.0], [Special]. [Special] är för användning med
en navigationsutrustning vars baudhastighet är 600 bps.
[Output Data]: Välj data för utskrift från NMEA-porten för navigationsutrustning. Det
här menyalternativet är inte tillgängligt för [SC] och [CIF].
• [Depth]: Mata ut "djupdata".
• [Water Temp]*: Utskrift för vattentemperaturdata. Kräver vattentemperatursensor.
• [Bottom Discrim]*: Utskrift av bottenurskiljningsdata. Kräver BBDS1.
• [Fish Size]*: Utskrift av fiskstorleksdata. Tillgängligt med FCV-1900G.
*: Ej tillgängligt när [NMEA0183] är inställt på [Special].
[TLL Output]: Välj TLL-datatyp för utskrift från NMEA-porten till en plotter. Det här menyalternativet är inte tillgängligt för [SC] och [CIF].
• [Off]: Ej utskrift av TLL-data.
• [TLL]: Utskrift av latitud/longitud*1 endast data.
2-8
2. SYSTEMMENY
• [FURUNO-TLL]: Utskrift av latitud/longitud*1, vattentemperatur*1, bottenurskiljning*2, djup och fiskstorleksdata*3. Detta kräver en FURUNO-TLL-aktiverad enhet.
*1: Rätt sensor krävs.
*2: Kräver BBDS1.
*3: Tillgängligt med FCV-1900G.
[Baud Rate]: Ställ in baudhastighet för sändningssignalen. Inställningsområdet ändras enligt porten. Det här menyobjektet är inte tillgängligt för [SC] (inställningsvärdet
är fast på “38400 bps”).
• För [NMEA1] och [NMEA2]: 600, 4800 och 38400 bps
• För [CIF]: 600, 1200, 2400 och 4800 bps
[Start Bit]: Visa teckenstorlek för TX-data.
[Data Length]: Visa bitlängd för TX-data.
[Stop Bit]: Visa stoppstorlek för TX-data.
[Parity]: Visa paritet för TX-data.
[Clear Window]: Uppdatera informationen på kommunikationsportmonitordisplayen.
[Exit]: Stäng menyn [NMEA Port Set&Monitor] för att återgå till den normala menyn.
2.9
[Calib]-meny
[Calib]-menyn låter dig huvudsakligen använda offset för hastighet, vattentemperatur
och bottennivå.
För fliken [Setting]
För fliken [External fish finder]
[Sound Speed]: Justera ljudhastigheten på Tx/Rx-signalen om djupindikationen är
felaktig på grund av vattentemperatur eller salthaltsdensiteten.
[Temp]: Om indikationen för vattentemperatur är fel kan du korrigera det här. Om t.ex.
vattentemperaturen visar 2°F högre än den faktiska vattentemperaturen, anger du 2,0°F
2-9
2. SYSTEMMENY
[Bottom Level]: I standardinställningen för
bottennivå (+0) bedömer utrustningen att efter varandra följande starka ekon är bottenekon. Om djupindikationen är ostabil i den
inställningen, justera bottennivån. Om vertikala linjer sträcker sig uppåt från bottenekot i
bottenlåsdisplayen, sänk bottennivån för att
radera de vertikala linjerna. Om nivån emellertid är för låg kan det bli svårt att särskilja
bottenfisk från bottenekot.
Visning av bottenlås
[Zero Line Rejection]: Slå på eller av nollinBotten
jen (sändningslinjen). När den är påslagen
Ställ in bottennivån så att dessa
vertikala linjer nätt och jämnt försvinner.
försvinner sändningslinjen, vilket gör att du
tydligt kan se fiskedon nära ytan. Längden på
sändningslinjen ändras beroende på vilken bottendel som används och installationsegenskaperna. Om sändningslinjen är 1,4 meter bred (standardvärde) eller mer, ställ
in bredden på sändningslinjen med 0,4 område för nollinje[, enligt nedan.
[Zero Line Area]: Den här funktionen justerar sändningslinjen så att den försvinner
när menyposten [Zero Line Rejection] är påslagen. För ett långt spår, öka värdet. Om
sändningslinjen inte försvinner, sänk TX-effekten.
[Zero Line Fill]: Stäng av sjöfiskekon inom 1 m från ytan.
[Draft]: Visning av standarddjupet visar avståndet från bottendelsgivaren. Ställ in båtens djupgående om du hellre vill visa avståndet från havsytan. Utkastlinjen för HF och
LF kan ställas in.
[Gain ADJ]: Om förstärkning är för hög eller för låg eller om förstärkning för de låga
och höga frekvenserna verkar vara obalanserad, kan du kompensera detta här.
[Fish Size]: Kompensering för felaktig indikation av fiskstorlek.
Inställt värde
+500%
+400%
+300%
+200%
+100%
+50%
-50%
-65%
-75%
-80%
2-10
Kompenseringsstorlek
Sextuple
Quintuple
Quadruple
Triple
Dubbel
1,5
1/2
1/3
1/4
1/5
2. SYSTEMMENY
2.10
[Stabilization]-meny
[Stabilization]-menyn kompenserar för rörelser och kräver att en satellitkompass används.™ Det är inte tillgängligt när det inte finns några data från satellitkompassen™.
För fliken [Setting]
För fliken [External fish finder]
Inställt av
installatör.
Ändras inte.
Inställt av
installatör.
Ändras inte.
Inställt av
installatör.
Ändras inte.
Inställt av
installatör.
Ändras inte.
[Stabilization]: Slå på eller av rörelsekompensation. Slå på den om sjön är hård, för
att få stabila bilder, oavsett sjöförhållanden. När alternativet slås på visas stabiliseringsikonen (
) på höger sida längst uppe till vänster på skärmen. Om antennpositionen för satellitkompassen™ inte är inställd vid installationen visas meddelandet
nedan. Kontakta återförsäljaren för att ställa in antennposition för satelliten
Kompass™
Antenna to Transducer
distances (bow-stern,
port-starboard, height)
are not set. Have a
FURUNO technician
adjust your settings.
Yes
[Stabilization Area]: När variationen överskrider det värde som ställts in här stoppas
stabiliseringen och stabiliseringsikonen längst uppe på skärmen försvinner. [Stabilization] behålls [On]. När variationen återigen är mindre än det värde som anges här startar stabiliseringen om stabiliseringsikonen visas igen.
2-11
2. SYSTEMMENY
2.11
[Tankenmaru Setting]-meny (För Japan)
Tankenmaru-systemet avger videosignalen från din displayenhet till displayenheten
för ett Tankenmaru-utrustat partnerfartyg, etc., via en radiosändare.
Anmärkning: Tankenmaru-systemet säljs bara i Japan (från och med maj 2015).
Tankenmaru Output
Off
Pic. Sync
Off
[Tankenmaru Output]: Välj [HF] eller [LF] för att mata ut den här enhetens videosignal till bildskärmsenheten för ett partnerskap i Tankenmaru system, via en radiosändare.
[Pic. Sync]: Visa eller visa inte samma videosignal på din displayenhet och displayenheten hos ett partnerfartyg.
• [On]: Visa samma videosignal både på den egna displayenheten och på partnerfartygets displayenhet.
enheten. Lägg märke till att TX-intervallet är längre jämfört med inställningen för
[Off].
• [Off]: Displayenheterna är oberoende av varandra.
2.12
[Save Setting]-meny
[Save Setting]-menyn sparar och läser in inställningsdata.
Save Setting
Read Setting
Save Setting External
Read Setting External
[Save Setting]: Spara aktuella inställningsdata i internminnet.
• [User1]: Spara aktuella inställningsdata för [User1] i [User]-menyn i internminnet.
• [User2]: Spara aktuella inställningsdata för [User2] i [User]-menyn i internminnet.
Anmärkning: Vid inställning av data för [User1] eller
[User2] i internminnet visas bekräftelsemeddelandet till
höger. Välj [Yes] för att skriva över inställningsdata.
[Read Setting]: Läs in inställningsdata från internminnet.
Like settings will be
overwritten. Are you
sure?
Yes
No
• [General]: Läs in inställningsdata enligt cirkelrörelser runt fisk.
• [Surface]: Läs in inställningsdata enligt behov för småsillsfiske.
• [User1]/[User2]: Läs in inställningsdata för [User1]/
[User2] i menyn [User].
Efter val av inställningsdata för inläsning visas bekräftelsemeddelandet till höger. Välj [Yes] för att läsa in inställningsdata och starta om systemet.
2-12
Current setting will be
overwritten. Are you
sure?(読込完了後、再起動
します。)
Yes
No
2. SYSTEMMENY
[Save Setting External]: Kopiera aktuella inställningsdata som sparats i internminnet till ett USB-flashminne. Om
ett USB-flashminne inte är anslutet visas felmeddelandet
till höger.
Copying failed.
Yes
Om USB-flashminne:
• Använd ett USB-flashminne som formaterats med FAT32 vars lagringskapacitet är
32 GB eller mindre.
• Använd inte ett lösenordsskyddat USB-flashminne.
• Stäng av strömmen för att koppla från eller ansluta ett USB-flashminne. Processorenheten kanske inte återdetekterar ett USB-flashminne.
• När det inte finns plats i ett USB-flashminne för att spara inställningsdata eller skärbilder visas meddelandet till höger.
[Read Setting External]: Läs in inställningsdata som
sparats på USB-flashminne. Efter val av datafil visas bekräftelsemeddelandet till höger. Välj [Yes] för att läsa in
inställningsdata. När inställningsdata läses in startar enheten om.
Not enough memory
remaining in USB
memory.
Yes
Current setting will be
overwritten. Are you
sure?(読込完了後、再起動
します。)
Yes
No
Anmärkning: Inställningsdata i internminnet skrivs över med nya inställningsdata.
Överskrivna data kan inte avkomprimeras.
2.13
[Image Replay]-meny
[Image Replay]-menyn behandlar skärmdumpar som sparats i processorenheten och
USB-flashminnet.
Delete All
External Output
External USB Replay
[Delete All]: Radera alla skärmdumpar i internminnet. Bekräftelsemeddelandet till höger visas. Välj [Yes] för att ta
bort alla skärmdumpar
All picture files in the
internal memory will be
deleted. Are your sure?
Yes
No
[External Output]: Extrahera alla skärmdumpar i internminnet till ett USB-flashminne. Efter att du har extraherat skärmdumparna raderas alla
skärmbilder i internminnet och indikeringen för skärmbilden som räknas längst upp på
displayen ändras till "0/99". Om ett USB-flashminne inte är anslutet eller det inte finns
några skärmbilder i internminnet visas felmeddelandet nedan.
No connection
Copying failed.
Yes
No screenshot data
No picture files to copy.
Yes
2-13
2. SYSTEMMENY
[External USB Replay]: Visa skärmbilden igen som sparats på ett USB-flashminne.
Reprisfönstret visas efter att du valt mappen där skärmbilderna lagrats.
Reprisfönster
Filnamn
(sparad datum och tid)
Mappvalsfönster
Reprisposition
(aktuell/total)
Drift i reprisfönster
• Vrid på knappen ENTER för att välja reprisfilen.
• Tryck på MENU/ESC-knappen för att stänga reprisfönstret.
Om ett USB-flashminne inte är anslutet eller det inte
finns några skärmbilder i USB-flashminnet visas felmeddelandet till höger.
2-14
The image replay is
failed.
Yes
3.
UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
Detta kapitel ger information om rutiner för underhåll och felsökning.
OBS!
VARNING!
FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Öppna inte utrustningen.
Den här utrustningen använder
högspänning som kan ge upphov
till elektriska stötar. Endast
utbildad personal får arbeta med
utrustningens interna delar.
3.1
Använd inte lack, korrosionsskydd,
tätningsmassa eller kontaktspray på
beläggning på plastdelar eller utrustning.
Dessa innehåller produkter som kan
skada beläggningen på plastdelar och
utrustning.
Underhåll
Regelbundet underhåll är mycket viktigt för optimal prestanda. Kontrollera punkterna
som visas i tabellen nedan.
Kontrollpunkt
Kabel
Åtgärd
Kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt och att den inte är skadad.
Anslutningar på Kontrollera att anslutningarna sitter
enheter
fast ordentligt.
Jord på enheter Kontrollera att anslutningarna sitter
fast ordentligt och att det inte förekommer några rostangrepp.
Damm
Smuts och damm ska tas bort från
enheterna med en mjuk torr trasa.
Givare
Den marina inverkan på givarhuvudet kommer att gradvis försämra
dess känslighet. Kontrollera givarhuvudet för rengöring varje gång
båten torrdockas.
Åtgärd, kommentarer
• Sätt i kabeln igen om den
lossnat.
• Byt skadade kablar.
• Återanslut om nödvändigt.
• Dra åt om de lossnat.
• Ta bort rost om det finns.
• Använd inte kemiska
rengöringsmedel för att
rengöra antennen. De kan
ta bort färg och märkningar.
• Ta bort alla sjörester för att
förhindra skada på sändaren.
• Måla inte sändaren.
• Använd inte kemiska
rengöringsmedel för att
rengöra sändaren.
3-1
3. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
3.2
Byta säkring
Säkring (Typ: FGB01 250V 20A, kodnr.: 000-155-775-10) i bakre delen av processorenheten skyddar processorenheten från överspänning och interna fel. Om en säkring
går ska du leta reda på orsaken innan du byter ut säkringen. Om säkringen går en
gång till efter att den har bytts ut, ska du kontakta återförsäljaren för råd.
VARNING!
Använd rätt säkring.
Om fel säkring används kan brand
uppstå eller utrustningen skadas.
Säkringshållare
Så här byter du säkring
Skruva loss säkringshållaren och byt säkring.
Processorenhet
3.3
Skruva sedan i säkringshållaren.
Felsökning
Tabellen nedan visar grundläggande felsökningsprocedurer som användaren kan följa för att återställa normal användning. Om du inte lyckas återställa normal användning ska du inte kontrollera enheten inuti på egen hand. Kontakta återförsäljaren för
att kontrollera utrustningen.
3-2
Problem
Orsak, åtgärd
Kan inte slå på strömmen.
• Kolla om strömkabeln dragits ur eller skadats. Kontrollera
nätkabeln. Byt ut dem om de är skadade.
• Kabeln som är ansluten till kontrollenheten är frånkopplad
eller skadad. Kontrollera kabeln och återanslut eller byt den
vid behov.
• Kontrollera båtens elkontakter.
• Kontrollera säkringen på processorenheten. Om säkringen
gått ska du leta reda på orsaken innan du byter ut säkringen.
Inget händer när du
trycker på en knapp.
• Kabeln som är ansluten till kontrollenheten är frånkopplad
eller skadad. Kontrollera kabeln och återanslut eller byt den
vid behov.
• Starta om systemet. Om du inte får någon respons är knappen skadad. Kontakta din återförsäljare för instruktioner.
Inget eko visas men
den fasta avståndsskalan visas.
• Bildspolning stoppas. Ställ in [Pic. Advance] på [Sounder]menyn på något annat än [Stop].
• Kolla om sändarkabeln dragits ur eller skadats. Kontrollera
kabeln och återanslut eller byt den vid behov.
3. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
Problem
Orsak, åtgärd
Eko visas men ingen
nollinje.
• Inställningsområdet är “0”. Ställ in skalan på att visa nollinjen.
• Nollinjeavvisningen är påslagen. Stäng av den på [Calib]menyn.
• Inställningen på utkastlinjen är felaktig. Kontrollera inställningen för [Draft] i menyn [Calib].
Känsligheten är låg.
•
•
•
•
Extrem interferens
eller brus.
• Om sändaren är för nära motorn. Lokalisera om sändaren.
• Markkabeln har lossnat eller skadats. Kontrollera kabeln
och återanslut eller byt den vid behov.
• Samma frekvensekoljudenhet är verksam i närheten.
Ingen djupindikering.
• Botten ligger utanför skärmen. Ändra områdesinställningarna.
Hastighet och/eller
vattentemperaturavläsningen är orealistisk eller visas inte.
• Kolla om sensorkabeln dragits ur eller skadats. Kontrollera
kabeln och återanslut eller byt den vid behov.
• Sensorn fungerar inte. Kontrollera sensorn.
Positionsavläsningen
är orealistisk eller visas inte.
• Kabeln som är ansluten till navigationsutrustningen är
frånkopplad eller skadad. Kontrollera kabeln och återanslut
eller byt den vid behov.
• Navigationsutrustningen fungerar inte. Kontrollera navigationsutrustningen.
Förstärkningsinställningen är för låg. Höj förstärkningen.
Sjöliv fäster på sändarens utsida. Rengör sändarens utsida.
Fartyget är i tungt nedsmutsatt vatten.
Botten är alltför mjuk för att returnera ett eko.
3-3
3. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
3.4
Felikon
I tabellen nedan visas felikoner som kan uppträda på displayens övre del. Alla felikoner åtföljs av en ljudsignal. Tryck ner valfri knapp för att tysta signalen. Felikonen visas
tills felorsaken åtgärdats.
Symbol
Orsak, åtgärd
Kommunikationsfel mellan kontrollenhet och processorenhet. Kontrollera
anslutningen mellan kontrollenheten och processorenheten. Om felet inträffar ofta, kontakta återförsäljaren.
Kommunikationsfel mellan MAIN-kort och CTRL-kort i processorenheten.
Kontakta återförsäljaren för att kontrollera anslutningen mellan MAIN-kortet
och CTRK-kortet i processorenheten eller anslutningen mellan processorenheten och Ethernet HUB (HUB-101).
Sändningsfel i processorenhet. Kontrollera anslutningen mellan processorn
och sändaren. Om felet inte åtgärdats kan det interna kablaget vara felaktigt. Kontakta återförsäljaren för att kontrollera processorenhetens insida.
Rotationshastigheten för fläkten på MAIN-kortet är låg. Kontakta återförsäljaren för att byta fläkten.
Rotationshastigheten för fläkten på CTRL-kortet är låg. Kontakta återförsäljaren för att byta fläkten.
Temperaturen på CPU på MAIN-kortet är för hög. Kontrollera att den omgivande temperaturen runt processorenheten ligger inom -15°C till +55°C.
Om felet inträffar ofta, kontakta återförsäljaren.
Kommunikationsfel mellan sändare och processorenhet. Kontrollera anslutningen mellan sändaren och processorenheten. Om felet inträffar ofta, kontakta återförsäljaren.
Kommunikationsfel mellan externt ekolod och processorenhet. Kontrollera
anslutningen mellan det externa ekolodet och processorenheten eller anslutningen mellan Ethernet HUB (HUB-101) och det externa ekolodet. Om
felet inträffar ofta, kontakta återförsäljaren.
3-4
3. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
3.5
Kommunikationsportmonitor
Kommunikationsportmonitorn erbjuder information för ingående/utgående datameningar för NMEA-portarna.
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting].
2. Välj [System] och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Välj [NMEA Port Set&Monitor] och tryck sedan på knappen ENTER.
Visar information för porten CN-10 (NMEA1).
Visar information för porten CN-11 (NMEA2).
Visar information för porten CN-12 (NMEA3).
Visar information för porten CN-6 (SONDE/TRIG).
4. Välj porten som ska visa ingående/utgående data, och tryck sedan på knappen
ENTER.
5. Tryck på knappen MENU/ESC för att stänga menyfönstret och visa kommunikationsportmonitordisplayen.
Indata
Utdata
6. Tryck på MENU/ESC och välj [Exit], och tryck sedan på knappen ENTER.
7. Välj [Yes] och tryck sedan på knappen ENTER för att stänga kommunikationsportmonitordisplayen.
8. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
3-5
3. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
3.6
Diagnostiskt test
Självtestet kontrollerar att utrustningen fungerar som den ska och visar en rad information. Gör följande för att utföra det diagnostiska testet:
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting].
2. Välj [System] och tryck sedan på ENTER .
3. Välj [Tests] och tryck sedan på ENTER .
4. Välj [Diagnostic Test] och tryck sedan på ENTER .
Display Unit
1
2
Product Grade :
FCV-1900
Application Ver :
0252434-xx.xx
U-Boot Ver :
0252435-xx.xx
MAC Address :
00-40-9D-7D-9D-32
System Ver :
0252437-xx.xx
PIC Boot Ver :
1950143-xx.xx
IP Address :
172.31.92.7
Kernel Ver :
0252436-xx.xx
PIC Main Ver :
1950144-xx.xx
CPU Status :
29
Fan Speed :
5160rpm
ROM :
OK
PWR Board Ver :
0
Port1(NMEA1) :
--
RAM :
OK
CTRL Board Ver :
0
Port2(NMEA2) :
--
MAC Address :
00-D0-1D-0C-A5-31
TRX Board Ver :
0
Port3(Tankenmaru) : --
IP Address :
172.31.92.6
Signal Unit
3
Application Ver :
0252425-xx.xx
Port4(SC) :
Power Voltage(12V) : 12.1V
FPGA Ver :
0252426-xx.xx
Port5(CIF) :
--
Power Voltage(5V) : 5.0V
Boot Ver :
0252424-xx.xx
Telesounder :
--
HF BVolt :
120.9V
Start Ver :
0252423-xx.xx
Temp :
10.4ºC
LF BVolt :
113.2V
Fan Speed :
8640.0rpm
ROM :
OK
Application Ver :
xxxxxxxxxx
Temp :
10.4ºC
RAM :
OK
Boot Ver :
xxxxxxxxxx
--
Fish Finder Sensors
4
Press the camera icon key 3 times to capture. (1/99)
Press the [MENU/ESC] key 3 times to exit.
xx.xx: Program version
Nr.
1
2
3
3-6
Beskrivning
Kontrollera resultaten och informationen för MAIN-kortet (19P1084/A).
Visar modellnamn, MAC-adress, IP-adress, CPU-temperatur, programnr., och
fläkthastighet.
Kontrollera resultaten och informationen för CTRL-kortet (02P6392).
Visar ROM/RAM-kontroll (OK eller NG), MAC-adress, IP-adress, ingångsspänning, B-spänning, anslutningstest*, kretskortsversionsnr., programversionsnr.,
vattentemperatur och fläkthastighet.
*: “--” visas normalt. Det här testet används för kontroll i fabriken.
Kontrollera resultatet och informationen för det externa ekolodet.
Visar ROM/RAM-kontroll (OK eller NG), programnr., vattentemperatur.
3. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
Nr.
4
Beskrivning
Kontrollera att kontrollerna fungerar riktigt.
• Knappar: Tryck på varje knapp. Knappens plats på skärmen blir grå eller ljusblå om vartannat och en signal hörs varje gång man trycker in knappen.
• ENTER-ratt: Vrid knappen medurs eller moturs. Medurs vridning ökar värdet.
Moturs vridning minskar det. Tryck sedan på ratten. Rattens plats på skärmen
blir svart eller blå om vartannat och en signal hörs varje gång man trycker på
den.
• Pekdyna: Flytta fingret över pekdynan. En rörelse åt höger ökar värdet för [X];
en rörelse åt vänster minskar värdet för [X]; En rörelse uppåt minskar värdet
för [Y]; en rörelse nedåt ökar värdet för [Y].
Anmärkning: Skärmen för självtest kan lagras genom att trycka på knappen
tre gånger.
5. Tryck på MENU/ESC-knappen tre gånger för att stänga självtestfönstret.
6. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
3.7
LCD-test
LCD-testet kontrollerar att alla färger visas korrekt. Gör följande för att utföra LCD-testet:
1. Tryck på knappen MENU/ESC och öppna sedan fliken [Setting].
2. Välj [System] och tryck sedan på ENTER .
3. Välj [Tests] och tryck sedan på ENTER .
4. Välj [LCD Test] och tryck sedan på ENTER .
5. Tryck på valfri knapp förutom MENU/ESC-knappen för att starta testet.
6. Tryck på valfri knapp förutom MENU/ESC-knappen för att växla skärm i ordningsföljden som visas nedan.
Användning
beskrivning
Svart
Vit
Grön
Blå
Schackmönster
Röd
LCD-test slutfört
(normal display visas).
Anmärkning: Tryck på knappen MENU/ESC för att avsluta testet.
7. Tryck på MENU/ESC-knappen flera gånger för att stänga menyn.
3-7
3. UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING
Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.
3-8
BILAGA 1 MENYTRÄD
[Setting]-flik
[Setting]
Sounder
Interference (Off, Low, Medium, High, Auto), F: Yes Kursiv fetstil:
Color Erase (0 til 50%, 0%), F: Yes
Standardinställningar
White Edge (Off, 1 til 10), F: Yes
F: Yes: Föremål som kan
Clutter,
HF Clutter (0 til 100%, 40%)
progammed till F1 och F2.
F: Yes
HF Curve (Std, Linear)
LF Clutter (0 til 100%, 40%)
LF Curve (Std, Linear)
TVG,
HF TVG Level (0 til 9, 3)
F: Yes
HF TVG Distance (100 til 3000 ft, 600 ft)
LF TVG Level (0 til 9, 3)
LF TVG Distance (100 til 3000 ft, 600 ft)
STC,
HF STC (0 til 10, 0)
F: Yes
LF STC (0 til 10, 0)
Pic. Advance (Stop, 1/4, 1/2, ×1, ×2, ×4), F: Yes
Smoothing (Off, 1 til 8, 3), F: Yes
Bottom Zone, F: Yes
Display
A-Scope (Off, Normal, Peak), F: Yes
Temp Graph (Off, Narrow, Normal, Wide), F: Yes
Temp Color (Std, White, Red, Black, Yellow), F: Yes
Display Division (
,
), F: Yes
Window Size (3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3), F: Yes
Zoom Mode (Bottom Lock, Bottom Zoom, Marker Zoom, Discrim Zoom), F: Yes
Zoom Marker (Off, On), F: Yes
Colors (8, 16, 64), F: Yes
Hue (Std, Hue1 to Hue5, Custom), F: Yes
Back Ground (White, Light Blue, Blue, Dark Blue, Black), F: Yes
Window Color (Day, Night), F: Yes
Depth Size (Off, Normal, Zoom), F: Yes
Depth Scale (Right, Center, Off), F: Yes
Color Bar (Off, On), F: Yes
Function Display (Off, Key (F1/F2), Key (1/2/3)), F: Yes
Mode&Gain Display (Off, On), F: Yes
Measurement
ACCU-FISH (Off, Graph*, Symbol), F: Yes
[Graph Display]
Graph Style* (Horizontal, Vertical), F: Yes
*: Tillgänglig med FCV-1900G
Graph Size* (Small, Middle, Large), F: Yes
Graph Location* (Upper Left, Lower Left, Upper Right, Lower Right), F: Yes
Graph Scale End* (16inch, 24inch, 32inch, 39inch, 47inch, 63inch, 79inch), F: Yes
Distributed Scale Start* (0 til 5%, 3%), F: Yes
Distributed Scale End* (10 til 100%, 50%), F: Yes
Number of graph bars* (Max. 16 bars, Max. 8 bars, Max. 4 bars ), F: Yes
Transparency* (Off, 1 til 4), F: Yes
Updating Cycle* (500 msec, 700 msec, 1 s, 2 s, 3 s), F: Yes
[Mark Display]
Fish Info (Fish Size, Depth), F: Yes
Fish Symbols (Off, Fish Mark, Point Mark), F: Yes
Alarm
Bottom (Off, On),
From (0 til 9000 ft, 0 ft), F: Yes
F: Yes
Span (1 til 9000 ft, 10 ft), F: Yes
Fish (Normal) (Off, Defined Area, All Area),
From (0 til 9000 ft, 0 ft), F: Yes
F: Yes
Span (1 til 9000 ft, 10 ft), F: Yes
Fish (B/L) (Off, On),
From (0.0 til 600.0 ft, 0.0 ft), F: Yes
F: Yes
Span (0.1 til 600.0 ft, 1.0 ft), F: Yes
Fish Level (Weak, Medium, Strong), F: Yes
Temperature (Off, Inside, Outside),
From (20.0 til 110.0 °F, 65.0 °F), F: Yes
Span (0.1 til 30.0 °F, 1.0 °F), F: Yes
F: Yes
Fish Size (Off, On),
From (4 til 40 inch, 4 inch), F: Yes
F: Yes
Span (1 til 40 inch, 12 inch), F: Yes
AP-1
BILAGA 1 MENYTRÄD
Data
Position (Off, On), F: Yes
Date Time (Off, On), F: Yes
Speed (SOG) (Off, On), F: Yes
Speed (STW) (Off, On), F: Yes
Temp (Off, On), F: Yes
Temp Source (NMEA, Own Temp Sensor, Own XDCR, External Temp Sensor,
External XDCR), F: Yes
[Sonde Mark]
Sonde Mark Display*1 (Off, LF, HF), F: Yes
Mark Color*1 (Red, Yellow, Light Green, Light Blue, Pink, White), F: Yes
Width of Mark*1 (1, 2, 3, 4), F: Yes
[Sonde Graph]
*1: Tillgänglig när nätsonden är ansluten.
Sonde Graph*1 (Off, On), F: Yes
Graph Reset*1 (Yes, No), F: Yes
System
User
User Color, F: Yes
[User1]
Screen Layout (
,
,
,
,
), F: Yes
Display Mode (För trevägsdelning: LF+HZm+HF, LZm+LF+HF,
LF+HF+MIX, HE+LF+HF, LE+LF+HF, HT+LF+HF, LT+LF+HF;
För fyrvägsdelning: LZm+LF+HZm+HF,
LF+HF1+HF2+MIX, LE+HE+LF+HF,
LT+HT+LF+HF, LT+LF+HF1+HF2,
HT+LF+HF1+HF2, LT+LF+HF+MIX,
HT+LF+HF+MIX), F: Yes
[User2]
Screen Layout (
,
,
,
,
), F: Yes
Display Mode (För trevägsdelning: LF+HZm+HF, LZm+LF+HF,
LF+HF+MIX, HE+LF+HF, LE+LF+HF, HT+LF+HF, LT+LF+HF;
För fyrvägsdelning: LZm+LF+HZm+HF,
LF+HF1+HF2+MIX, LE+HE+LF+HF,
LT+HT+LF+HF, LT+LF+HF1+HF2,
HT+LF+HF1+HF2, LT+LF+HF+MIX,
HT+LF+HF+MIX), F: Yes
Range
Range1 (16 til 9000 ft, 30 ft), F: Yes
Range2 (16 til 9000 ft, 60 ft), F: Yes
Range3 (16 til 9000 ft, 120 ft), F: Yes
Range4 (16 til 9000 ft, 250 ft), F: Yes
Range5 (16 til 9000 ft, 500 ft), F: Yes
Range6 (16 til 9000 ft, 1000 ft), F: Yes
Range7 (16 til 9000 ft, 1600 ft), F: Yes
Range8 (16 til 9000 ft, 3000 ft), F: Yes
Zoom Range (16 til 9000 ft, 16 ft), F: Yes
B/L Range (16 til 9000 ft, 16 ft), F: Yes
Discrim Zoom (1/2, 1/3), F: Yes
Split Range (Off, On), F: Yes
Auto Range (Off, On), F: Yes
TX/RX
TX Power,
F: Yes
HF TX Power (För [TruEcho CHIRP] mode: Off, 1 til 10, Auto,
För [Std] mode: Off, 1 til 10, 10)
HF TX Power (För [TruEcho CHIRP] mode: Off, 1 til 10, Auto,
För [Std] mode: Off, 1 til 10, 10)
TX Rate (0 til 20, 20), F: Yes
Freq Control*2, F: Yes
[HF]
TX Pulse Edge*2 (Off, On), F: Yes
TX Pulse*2 (1/4, 1/2, Std, ×2, Manual), F: Yes
Pluse Length*2 (0.01 til 5.00 msec, 1.00 msec), F: Yes
RX Band*2 (Narrow, Std, Wide, Manual), F: Yes
RX Band Width*2 (0.2 til 25.0 kHz, 0.2 kHz), F: Yes
*2: Tillgänglig när sändningsläget är [Std]-läge.
AP-2
BILAGA 1 MENYTRÄD
[LF]
TX Pulse Edge*1 (Off, On), F: Yes
TX Pulse*1 (1/4, 1/2, Std, ×2, Manual), F: Yes
Pluse Length*1 (0.01 til 5.00 msec, 0.05 msec), F: Yes
RX Band*1 (Narrow, Std, Wide, Manual), F: Yes
RX Band Width*1 (0.2 til 25.0 kHz, 0.2 kHz), F: Yes
Key
Key Beep (Off, On), F: Yes
*1: Tillgänglig när sändningsläget är
[Std]-läget.
Language (English, Others), F: Yes
Units
Depth (m, ft, fa, HR, pb), F: Yes
Speed (kn, km/h, mph), F: Yes
Temp (°C, °F), F: Yes
Fish Size (inch, cm), F: Yes
NMEA Port
Set&Monitor
NMEA1, F: No
NMEA2, F: No
SC, F: No
CIF, F: No
Calib
Sound Speed (200.0 til 2000.0 m/s, 1500.0 m/s), F: Yes
Temp (-20.0 til +20.0 °F, +00.0 °F), F: Yes
Bottom Level,
HF Bottom Level (-40 til +40, +0)
F: Yes
LF Bottom Level (-40 til +40, +0)
Zero Line Rejection (Off, On), F: Yes
Zero Line Area (0.4 til 3.0 m, 0.4 m), F: Yes
Zero Line Fill (Off, On), F: Yes
Draft,
HF Draft (-30.0 til +99.9 ft, +00.0 ft)
F: Yes
LF Draft (-30.0 til +99.9 ft, +00.0 ft)
Gain ADJ
HF Gain ADJ (-50 til +50, +0)
F: Yes
LF Gain ADJ (-50 til +50, +0)
Fish Size (-80 til +500, +0), F: Yes
Stabilization
Stabilization (Off, On), F: Yes
Stabilization Sensor (SC-50, SC-110, SC-30), F: Yes
Stabilization Area (0 til 15 m, 15 m), F: Yes
[HF]
TD fore-aft (-100.0 til +100.0 m, +0.0 m), F: Yes
TD port-stbd (-100.0 til +100.0 m, +0.0 m), F: Yes
ANT TD height (0.0 til 100.0 m, 0.0 m), F: Yes
[LF]
TD fore-aft (-100.0 til +100.0 m, +0.0 m), F: Yes
TD port-stbd (-100.0 til +100.0 m, +0.0 m), F: Yes
ANT TD height (0.0 til 100.0 m, 0.0 m), F: Yes
Tankenmaru
Setting*2
Tankenmaru Output (Off, HF, LF), F: Yes
Pic. Sync (Off, On), F: Yes
*2: Tillgänglig när TankenmaruDiagnostic Test, F: No
systemet är anslutet.
LCD Test, F: No
Tests
Save Setting
Save Setting (User1, User2), F: Yes
Read Setting (General, Surface, User1, User2), F: Yes
Save Setting External (Yes, No), F: Yes
Read Setting External, F: No
Image Replay
Delete All (Yes, No), F: Yes
External Output (Yes, No), F: Yes
External USB Replay, F: No
AP-3
BILAGA 1 MENYTRÄD
[External fish finder]-flik
[DFF1], [DFF3] eller [BBDS1]
Kursiv fetstil: Standardinställningar
Sounder
Color Erase (0 til 50%, 0%)
Clutter (0 til 100%, For DFF1/BBDS1: 0%, För DFF3: 40%)
TVG
HF TVG Level (0 til 9, For DFF1/BBDS1: 5, För DFF3: 3)
LF TVG Level (0 til 9, For DFF1/BBDS1: 5, För DFF3: 3)
STC
HF STC (0 til 10, 0)
LF STC (0 til 10, 0)
Pic. Advance (Stop, 1/4, 1/2, ×1, ×2, ×4)
Smoothing (Off, 1 til 4, 3)
Display*1
Measurement
Bottom Discrim (Off, Graphic, 4 colors, Probability)
Legend (Off, On)
*1: Visas för BBDS1.
ACCU-FISH (Off, On)
*2: Visas för DFF3.
System
TX/RX
TX Power (Off, 1 til 10, 10)
TX Rate (0 til 20, 20)
Freq Control*2
[HF]
TX Pulse*2 (1/4, 1/2, Std, ×2, Manual)
Pluse Length*2 (0.05 til 5.00 msec, 1.0 msec)
RX Band*2 (Narrow, Std, Wide, Manual)
RX Band Width*2 (0.2 til 5.0 kHz, 0.2 kHz)
[LF]
TX Pulse*2 (1/4, 1/2, Std, ×2, Manual)
Pluse Length*2 (0.05 til 5.00 msec, 1.0 msec)
RX Band*2 (Narrow, Std, Wide, Manual)
RX Band Width*2 (0.2 til 5.0 kHz, 0.2 kHz)
Calib
Bottom Level
HF Bottom Level (-40 til +40, +0)
LF Bottom Level (-40 til +40, +0)
Zero Line Rejection (Off, On)
Zero Line Area (0.4 til 3.0 m, 0.4 m)
Draft
HF Draft (-15.0 til +50.0 ft, +0.0 ft)
LF Draft (-15.0 til +50.0 ft, +0.0 ft)
Gain ADJ
HF Gain ADJ (-50 til +50, +0)
LF Gain ADJ (-50 til +50, +0)
Fish Size (-80 til +100, +0)
Stabilization
Stabilization Sensor (SC-50, SC-110, SC-30)
Stabilization Area (0 til 15 m, 15 m)
[HF]
TD fore-aft (-100.0 til +100.0 m, +0.0 m)
TD port-stbd (-100.0 til +100.0 m, +0.0 m)
ANT TD height (0.0 til 100.0 m, 0.0 m)
[LF]
TD fore-aft (-100.0 til +100.0 m, +0.0 m)
TD port-stbd (-100.0 til +100.0 m, +0.0 m)
ANT TD height (0.0 til 100.0 m, 0.0 m)
AP-4
BILAGA 1 MENYTRÄD
[Telesounder]-flik
[Telesounder]
Kursiv fetstil: Standardinställningar
Telesounder
Echo Setting (Input, Output)
Telesounder (TS-7100, TS-80 MARK2)
Fish Finder (FCV-1900, FCV-1200L)
TX Mode
HF TX Mode (TruEcho CHIRP, Std)
LF TX Mode (TruEcho CHIRP, Std)
Sounder*
Interference (Off, Low, Medium, High, Auto)
Color Erase (0 - 50%, 0%)
Clutter
HF Clutter (0 til 100%, 40%)
HF Curve (Std, Linear)
LF Clutter (0 til 100%, 40%)
LF Curve (Std, Linear)
TVG
HF TVG Level (0 til 9, 5)
HF TVG Distance (100 til 3000ft, 600ft)
LF TVG Level (0 til 9, 5)
LF TVG Distance (100 til 3000ft, 600ft)
STC
HF STC (0 til 10, 0)
LF STC (0 til 10, 0)
Pic. Advance (Stop, 1/4, 1/2, ×1, ×2, ×4)
Smoothing (Off, 1 til 8, 3)
Calib*
Bottom Level
Gain ADJ
HF Bottom Level (-40 til +40, +0)
LF Bottom Level (-40 til +40, +0)
HF Gain ADJ (-50 til +50, +0)
LF Gain ADJ (-50 til +50, +0.
*: Tillgänglig med huvudfartyg.
AP-5
BILAGA 2 SKÄRMLAYOUT
Användarskärmen kan delas efter önskemål med [Screen Layout] i menyn [User].
Trevägsdelning
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
Z
O
O
M
H
F
N
O
R
M
A
L
HF NORMAL
HF ZOOM
LF NORMAL
L
F
Z
O
O
M
L
F
N
O
R
M
A
L
LF+HZm+HF
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
HF NORMAL
LF NORMAL
H
F
E
X
T
E
R
N
A
L
L
F
N
O
R
M
A
L
LF+HF+MIX
L
F
E
X
T
E
R
N
A
L
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
HF NORMAL
LF NORMAL
LF EXTERNAL
LE+LF+HF
T
E
L
E
S
L
O F
U
N
D
E
R
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
AP-6
LF NORMAL
LF ZOOM
H
F
N
O
R
M
A
L
HF NORMAL
LF NORMAL
HF EXTERNAL
HE+LF+HF
T
E
L
E
S
OH
U F
N
D
E
R
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
HF NORMAL
LF NORMAL
HF TELESOUNDER
HT+LF+HF
HF NORMAL
LF NORMAL
LF TELESOUNDER
LT+LF+HF
HF NORMAL
LZm+LF+HF
MIX
M
I
X
H
F
N
O
R
M
A
L
BILAGA 2 SKÄRMLAYOUT
Fyrvägsdelning
HF1 och HF2 visar samma skärm. Förstärkning kan justeras oberoende för var och en.
L
F
Z
O
O
M
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
Z
O
O
M
H
F
N
O
R
M
A
L
HF NORMAL
HF ZOOM
LF
NORMAL
HF
NORMAL
LF ZOOM
HF ZOOM
HF
NORMAL1
MIX
LF
NORMAL
HF
NORMAL2
LF NORMAL
LF ZOOM
LZm+LF+HZm+HF
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
1
H
F
N
O
R
M
A
L
2
MIX
M
I
X
HF NORMAL2
HF NORMAL1
LF NORMAL
LF+HF1+HF2+MIX
L
F
E
X
T
E
R
N
A
L
H
F
E
X
T
E
R
N
A
L
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
HF NORMAL
LF NORMAL
HF EXTERNAL
LF EXTERNAL
HF
HF
NORMAL
EXTERNAL
LF
LF
EXTERNAL NORMAL
LE+HE+LF+HF
T
E
L
E
S L
O
U F
N
D
E
R
T
E
L
E
S H
O
U F
N
D
E
R
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
HF NORMAL
LF NORMAL
HF TELESOUNDER
HF TELESOUNDER
HF
NORMAL
LF TELESOUNDER
LF
NORMAL
LF
NORMAL
HF
NORMAL2
LF TELESOUNDER
LT+HT+LF+HF
T
E
L
E
S L
O F
U
N
D
E
R
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
1
H
F
N
O
R
M
A
L
2
HF NORMAL2
HF NORMAL1
LF NORMAL
HF
LF TELENORMAL1
SOUNDER
LF TELESOUNDER
LT+LF+HF1+HF2
AP-7
BILAGA 2 SKÄRMLAYOUT
T
E
L
E
S
OH
U F
N
D
E
R
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
1
H
F
N
O
R
M
A
L
2
HF NORMAL2
HF NORMAL1
LF NORMAL
LF
NORMAL
HF
NORMAL2
HF
HF TELESOUNDER NORMAL1
HF TELESOUNDER
HT+LF+HF1+HF2
T
E
L
E
S
O L
U F
N
D
E
R
L
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
MIX
M
I
X
HF NORMAL
LF NORMAL
LF
NORMAL
MIX
LF TELESOUNDER
HF
NORMAL
LF
NORMAL
MIX
HF TELESOUNDER
HF
NORMAL
LF TELESOUNDER
LT+LF+HF+MIX
T
E
L
E
S
OH
U F
N
D
E
R
L
F
N
O
R
M
A
L
MIX
N
O
RH
MF
A
L
M
I
X
HF NORMAL
LF NORMAL
HF TELESOUNDER
HT+LF+HF+MIX
AP-8
BILAGA 3 SKÄRMDELNING
Den dubbla frekvensskärmen kan delas vertikalt och horisontalt med [Display Division] i menyn
[Display].
Horisontal delning
LF eller HF
NORMAL
A-SCOPE
“ON”
DUAL
HF-ZOOM/LF-ZOOM
HF NORMAL
LF/HF NORMAL
LF NORMAL
LF/HF ZOOM
LF/HF NORMAL
LF/HF
NORMAL
A
ı
S
C
O
P
E
A
ı
S
C
P
A
ı
S
C
P
HF NORMAL
LF NORMAL
LF/HF
NORMAL
LF/HF ZOOM
A
ı
S
C
P
A
ı
S
C
P
Vertikal delning
LF eller HF
NORMAL
LF/HF NORMAL
A-SCOPE
“ON”
A
ı
S
C
O
P
E
LF/HF
NORMAL
HF-ZOOM/LF-ZOOM
DUAL
L
F
N
O
R
M
A
L
L
F
N
O
R
M
A
L
L
F
/
H
F
Z
O
O
M
H
F
N
O
R
M
A
L
H
F
N
O
R
M
A
L
A
ı
S
C
O
P
E
L
F
/
H
F
Z
O
O
M
NL
OF
R /
MH
AF
L
NL
OF
R /
MH
AF
L
A
ı
S
C
O
P
E
AP-9
FURUNO
FCV-1900/1900B/1900G
SPECIFIKATIONER FÖR EKOLOD
FCV-1900/1900B/1900G
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
ALLMÄNT
Sändningsfrekvens
15 kHz till 200 kHz, Free-synthesize
Uteffekt
1, 2 eller 3 kWrms
Sändningsfrekvens
10 till 2700 puls/min (5 till 3000 m område, normalt läge)
Sändningsläge
FCV-1900
Endast standardläge
FCV-1900B/1900G
TruEcho CHIRPTM eller standardläge valt antingen
Pulslängd
Standardläge
0,05 till 5 ms
TM
TruEcho CHIRP -läge 1 till 5 ms
Extern monitor (obligatoriska specifikationer)
Visningsupplösning
XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA (1024x1280)
Gränssnitt
HDMI typ-D eller DVI-D
PROCESSORENHET
Färgindikering
Ekofärg
Svart färg
Färgton
Ekovisingsläge
8, 16 eller 64 färger beroende på ekointensitet Välj mellan 5 färger
7 steg (standard, färgton 1 till 5, anpassad)
Enkelt läge (hög/låg frekvens), Dubbel frekvens, Zoom, Användare 1/2
Användare 1/2 tillgänglig för att använda mix, multiförstärkning, telesounder
och extern ljuddisplay
Zoomdisplay
Bottenlåsexpansion, Bottenzoom, Marker-zoom,
Urskiljningszoom
Djupområde
5 till 3 000 m
Ändra avstånd
2 000 m max.
Expansionsområde
5 till 200 m
Fiskstorlekshistogram (endast FCV-1900G)
2 m djup eller mer, specificerad sändare krävs
Bottenurskiljning
Avstånd 5 till 100 m, hastighet: 10 kn eller mindre, BBDS1 krävs
TM
2 m djup eller mer, specificerad givare krävs
ACCU-FISH
Visa snabb hastighet
6 steg (Linjer/TX: Frys, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1)
Datainspelning
Ekovisning och uppmätta data i internminnen
Språk
Kinesiska, danska, engelska, franska, japanska, koreanska, ryska,
spanska, norska
SP - 1
E2386S01B-M (Swedish)
FURUNO
3
3.1
3.2
3.3
GRÄNSSNITT
Antal portar
NMEA
LAN
CIF
Nätsond
Videosignal
Extern KP
Temperatursensor
Ekodata
USB
FCV-1900/1900B/1900G
3 portar, NMEA V1.5/2.0/3.0
1 port, Ethernet 100Base-TX (HUB krävs)
1 port
1 port (sondmarkör/ sond KP)
1 port, HDMI typ-D (tillval DVI-omvandlare tillgänglig)
1 port
1 port
1 port, för telesounder*-anslutning (tillvalsgränssnittsenhet krävs)
1 port, USB2.0 (specificerad monitorbelysningskontroll tillgänglig)
*: säljs endast i Japan.
Datameningar
Indata
GGA, GLL, GNS, MTW, VHW, VTG
Utgång
DBS, DBT, DPT, MTW, TLL
Utgående egendomsmeningar
PFEC
afl, bcd, dat, mrk
4
4.1
4.2
4.3
STRÖMFÖRSÖRJNING
Processorenhet
12-24 VDC: 8,3-3,9 A
Likriktare (RU-1746B-2, alternativ)
100/110/115/220/230 V växelström, 1 fas, 50/60 Hz
AC/DC Strömförsörjningsenhet (PR-240 tillval) 100-115/200-230 V växelström, 1 fas, 50/60 Hz
5
5.1
5.2
5.3
5.4
OMGIVANDE FÖRHÅLLANDEN
Omgivningstemperatur -15
℃ till +55℃
Relativ fuktighet
95% eller mindre vid +40 °C
Skyddsgrad
IP22
Vibration
IEC 60945 Ed.4
6
6.1
ENHETENS FÄRG
Processor/kontrollenhet N2.5
SP - 2
E2386S01B-M (Swedish)
INDEX
A
ACCU-FISH .............................................1-27
Aktivering/avaktivering ...........................1-28
fiskinfo ....................................................1-29
fisksymboler ...........................................1-28
Användarmeny ...........................................2-1
Avståndsmeny ...........................................2-4
B
Bakgrundsfärg..........................................1-38
Bakåtbläddringsläge ................................1-11
Bilduppdateringshastighet........................1-22
Bottenvisningsområde .............................1-37
Byta säkring ...............................................3-2
D
Datameny.................................................1-40
Diagnostiskt test.........................................3-6
Displayerna Användare 1 och Användare 2
beskrivning ...............................................1-8
Displayläge ................................................1-3
Displaymenyn ..........................................1-38
Displayuppdelning....................................1-38
Distributed scale end ...............................1-39
Distributed scale start ..............................1-39
Djupindikation storlek ...............................1-38
Dämpning.................................................1-37
E
Ekolodsmenyn .........................................1-37
Enhetsmeny ...............................................2-7
F
Felikon .......................................................3-4
Felsökning..................................................3-2
Fiskstorlekshistogram ..............................1-14
Fliken External fish finder.........................1-13
Fliken Setting ...........................................1-12
Fliken Telesounder ..................................1-13
Frekvenskontroll.........................................2-5
Funktionsdisplay ......................................1-39
Funktionsknappar ....................................1-20
Färg på vattentemperaturdiagram ...........1-38
Färgkvantitet ............................................1-38
Färgstapel ................................................1-38
Fönsterfärg...............................................1-38
G
Gain
justering..................................................1-10
Genomskinlighet ......................................1-39
Graph scale end.......................................1-39
Graph size................................................1-39
K
Kalibreringsmeny .......................................2-9
Klutter.......................................................1-24
IN-1
Knappmeny ................................................2-7
L
Larm
aktivera...................................................1-30
bottenlarm ..............................................1-29
bottenlåsfisklarmet .................................1-29
fiskstorleksalarm ....................................1-29
normalt fisklarm......................................1-29
vattentemperaturlarm .............................1-29
LCD-test .....................................................3-7
Ljusstyrka ...................................................1-3
M
Measurement-meny .................................1-39
Menyträd .................................................AP-1
Mixdisplay ..................................................2-3
Mätläge
bottenspårläge ............................. 1-16, 1-18
hela områdesläget........................ 1-16, 1-17
specifikt områdesläge .........1-16, 1-17, 1-18
Mätning av djup........................................1-11
N
NMEA Port Set&Monitor-meny ..................2-8
O
Områdesväxling .......................................1-10
R
Radera färg ..............................................1-23
S
Senaste eko .............................................1-11
Skärmbild
extrahera ................................................2-13
radera........................................... 1-20, 2-13
repris ............................................ 1-19, 2-14
spara ......................................................1-19
Slå på/av ....................................................1-2
Sondmarkering.........................................1-32
Språkmeny .................................................2-7
Stabilization-meny....................................2-11
STC ..........................................................1-37
Störningsbegränsning ..............................1-23
Systemkonfiguration....................................viii
Systemmenyn ............................................2-1
Sändingsläge
Std-läge...................................................... vi
Sändningsläge
TruEcho CHIRP-läge ................................. vi
T
Tankenmaru Setting-meny.......................2-12
Telesounder-inställning ............................1-36
TVG..........................................................1-25
TX/RX-meny...............................................2-5
INDEX
U
Underhåll................................................... 3-1
Updating cycle......................................... 1-39
V
Val av område ........................................... 1-9
Visning av A-scope ................................. 1-26
Visning av bottenlås .................................. 1-5
Visning av bottenurskiljning....................... 1-7
aktivera.................................................. 1-35
Bildskärm med 4 färger ......................... 1-34
grafisk visning ....................................... 1-34
visning av sannolikhet ........................... 1-35
Visning av bottenzoom.............................. 1-6
Visning av dubbelfrekvens ........................ 1-4
VRM ........................................................ 1-11
V-temperaturgraf ..................................... 1-33
W
White Edge.............................................. 1-37
Z
Zoomläge ................................................ 1-38
Zoommarkör............................................ 1-38
IN-2