VAL AV INSTALLATIONSPLATS

KÖLDMEDIUM R410A ANVÄNDS
VÄGGMONTERAT KLIMATAGGREGAT
RKY012A007
Den här bruksanvisningen beskriver hur inomhusdelen ska installeras.
Utför den elektriska ledningsdragningen enligt instruktionerna på baksidan.
Installation av utomhusdelen och köldmedierören se sida 36.
En fjärrkontroll med sladd kan levereras separat som tillval.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
 Läs först dessa "Säkerhetsföreskrifter" och utför sedan installationarbetet noggrant.
 Installationspersonalen måste vara kvalificerad och använda personlig skyddsutrustning i form av lämpliga skyddskläder, handskar m.m. när installationsarbetet utförs.
VARNING . Men det finns också risk för
 De säkerhetsföreskrifter som behandlas här är indelade i två avsnitt,
FÖRSIKTIGHET . De punkter där en felaktig installation kan orsaka dödsfall, svåra personskador eller miljöskador är upptagna i avsnitt
VARNING och
allvarliga konsekvenser beträffande punkterna i avsnitt
FÖRSIKTIGHET . I båda fallen är den säkerhetsrelaterade informationen viktig. Följ noga alla föreskrifter.
 Var noga med att inte tappa några verktyg e.d. om du installerar aggregatet på hög höjd.
 Kontrollera efter installationen att inga onormala fenomen kan iakttas vid funktionsprovningarna. Förklara för användaren (kunden) hur aggregatet ska användas och skötas enligt bruksanvisningen. Säg också till kunden att förvara det här bladet tillsammans med bruksanvisningen.
 Kontakta återförsäljaren om några onormala ljud hörs under drift.
VARNING
FÖRSIKTIGHET
 För att aggregatet ska kunna kopplas bort från elnätet måste det vara anslutet till nätet med hjälp av en kretsbrytare eller kontakt (använd
standard 16 A) med minst 3 mm kontaktavstånd.
 Installera aggregatet enligt gällande bestämmelser för elanläggningar.
 Om nätkabeln är försedd med stickkontakt måste kontakten uppfylla kraven enligt normen IEC60884-1.
 Systemet är avsett för bostadhus och liknande. Om det används i andra omgivningar, t.ex. verkstäder, kan
funktionsfel uppkomma.
 Låt antingen återförsäljaren av utrustningen eller ett auktoriserat installationsföretag utföra installationen. Om installationen utförs felaktigt finns risk för
vattenläckage, elektriska stötar och brand.
 Utför installationen noggrant enligt installationshandboken. Om installationen utförs felaktigt finns risk för vattenläckage, elektriska
stötar och brand.
 Kontrollera att installationsunderlaget har tillräcklig bärförmåga. Om bärförmågan är otillräcklig finns risk för personskador genom
att aggregatet faller ned.
 Elinstallationen får bara utföras av behörig elektriker med iakttagande av säkerhetsföreskrifterna för elektrisk utrustning och enligt gällande
bestämmelser. Bara strömkretsar som enbart är avsedda för aggregatet får användas.
Om strömkretsarna har otillräcklig kapacitet eller installeras felaktigt finns risk för elektriska stötar och brand.
 Utför elanslutningarna noggrant med rätta kablar och anordna lämpliga dragavlastningar så att inga yttre dragkrafter på kablarna kan föras vidare till
anslutningsplinten. Om anslutning och dragavlastning utförs felaktigt finns risk för värmeutveckling och brand.
 Var noga med att ledningarna inte kan resa upp sig. Montera locket/servicepanelen noggrant. Om monteringen utförs felaktigt finns risk för värmeutveckling och brand.
 Använd enbart godkända delar och tillbehör vid montering och installation. Om du använder delar som inte godkänts av företaget finns risk för
vattenläckage, elektriska stötar, brand och köldmedieläckage.
 Vädra ut arbetsområdet om köldmedium har läckt ut under drift.
Om köldmediet kommer i kontakt med eld kan giftiga gaser alstras.
 Kontrollera när uppställningen och installationen är klar att inget köldmedium läcker ut.
Om utläckt köldmedium kommer i kontakt med eld eller med en värmefläkt, spis, kokplatta etc. kan giftiga gaser alstras.
 Slå ifrån strömmen vid arbete inuti aggregatet, t.ex. service- och installationsarbeten.
Det finns risk för elektriska stötar.
 Använd enbart rör, kragmuttrar och verktyg som är utformade för att användas till R410A.
Om befintliga delar (R22) används kan aggregatet haverera eller orsaka allvarliga olyckor i form av explosion i kylkretsen, personskador etc.
 Vid nedpumpning måste du stoppa kompressorn innan du demonterar köldmedieröret.
Om du demonterar köldmedieröret medan kompressorn är igång med serviceventilerna öppna (på vätske- och gassidan) kan luft komma in i
köldmediekretsen och orsaka explosion och personskador på grund av ett onormalt högt tryck i kylkretsen.
 Anslut köldmediekretsens rör noggrant under installationen innan du startar kompressorn.
Om du kör kompressorn med serviceventilen öppen utan att röret är anslutet finns risk för frysskador och andra personskador på grund av snabbt utläckande
köldmedium. Den luft som tas upp av aggregatet kan också orsaka explosion och personskador på grund av ett onormalt högt tryck i kylkretsen.
 Dra åt kragmuttern med momentnyckel och med föreskrivet moment.
Om du drar åt kragmuttern med för högt moment kan röret spricka och köldmedium läcka ut efter lång tids drift. Då kan farliga ämnen
alstras vid kontakt med brännbara ämnen.
 Kontrollera att det inte finns damm eller smuts i vare sig stickproppen eller uttaget och att uttaget sitter ordentligt fast innan du sätter in stickproppen. Sätt in
stickproppen så att den sitter stadigt.
Om det ansamlas damm och smuts på stickproppen eller i uttaget eller om det finns glapp i uttaget finns risk för elektriska stötar och brand. Byt uttaget om det glappar.
 Öppna inte serviceventilerna (vätske- och gassidan) förrän köldmedierören har monterats, täthetsprovats och tömts.
Det finns risk för frysskador och andra personskador om köldmediet läcker ut snabbt. Avbryt installationsarbetet om köldmediet börjar läcka ut t.ex. vid lödning.
Vädra ut rummet. Köldmediet kan alstra giftiga gaser om det kommer i beröring med brännbara ämnen.
 Låt inte dräneringsröret mynna direkt i rännor där giftiga svavelhaltiga gaser kan alstras.
Giftig gas kan sprida sig i rummet. Den kan också orsaka korrosion i inomhusdelen, funktionsfel och köldmedieläckage.
 Omhänderta allt förpackningsmaterial, cellplast, band och vinyl till inom- och utomhusdelen efter att installationsarbetet har slutförts.
Vidta lämpliga åtgärder, t.ex. fragmentering.
 När du ställer upp eller flyttar klimataggregatet får du inte blanda in luft m.m. eller någontig annat än det avsedda köldmediet (R410A) i
kylkretsen.
En sådan inblandning kan orsaka rörbrott och personskador på grund av onormalt högt tryck.
 Ta inte isär nätsladden, skarva den inte och anslut inte stickproppen till ett grenuttag.
Det finns risk för brand och elektriska stötar på grund av defekt kontakt, defekt isolering, överström m.m.
 Du får inte bunta ihop eller sno nätsladden. Trampa inte heller på stickproppen så att den blir deformerad.
Det kan orsaka värmeutveckling och brand.
 Släpp inte ut R410A i atmosfären. R410A är en fluorhaltig växthusgas som omfattas av Kyotoprotokollet och anses ha global uppvärmningspotential
(GWP) =1975
 Installera inte aggregatet på en plats där oljestänk och fukt ofta förekommer (t.ex. kök eller mekaniska verkstäder) eller där uteluften kan strömma in.
På sådana platser kan värmeväxlaren korrodera och få sämre prestanda, och plastdetaljerna kan skadas.
 Installera inte aggregatet på en plats där korrosiva gaser (t.ex. svavelsyragas), brännbara gaser (t.ex. thinner eller bensin) förekommer, där
det finns risk för ansamling av gaser eller där flyktiga brännbara ämnen hanteras. På sådana platser kan värmeväxlaren korrodera,
och plastdetaljerna kan skadas. Den brännbara gasen kan också orsaka brand.
 Installera inte aggregatet i närheten av utrustning som alstrar elektromagnetiska vågor, t.ex. sjukhusutrustning eller utrustning som alstrar
högfrekvensvågor. Om dessa anvisningar inte följs kan funktionsfel uppkomma i aggregatet på grund av brusgenerering.
 Aggregatet bör inte installeras och användas där det kan bli utsatt för havsvindar (kustområden). Om aggregatet installeras på en sådan plats
kan de utvändiga panelerna och värmeväxlaren korrodera.
 Placera inte fjärrkontrollen där den kan bli utsatt för direkt solljus. Det kan orsaka funktionsfel och deformationer.
 Om svetsloppor e.d. träffar aggregatet kan dräneringskärlet och andra komponenter skadas (perforeras) så att vatten läcker ut. Var mycket försiktig vid
svetsningsarbete i närheten av aggregatet och vidta erforderliga åtgärder så att svetsloppor inte kan komma in i aggregatet.
 Var försiktig under installationsarbetet så att du inte skadar dig på värmeväxlaren, rörkragar, skruvar etc.
 Följ noga installationshandboken när det gäller dräneringsröret så att dräneringen fungerar rätt. Värmeisolera röret så att ingen kondens bildas. Felaktig
rördragning kan orsaka vattenläckage och vattenskador på de inre delarna.
 Installation av jordfelsbrytare kan bli nödvändig allt efter aggregatets placering. Om jordfelsbrytare inte installeras finns
risk för elektrisk stöt.
 Drift av klimataggregatet (kylning eller avfuktning) när en fläkt finns i rummet: Om klimataggregatet i detta fall används
parallellt med fläkten finns risk för att dräneringsvattnet kan strömma bakåt ifall rummet sätts under undertryck.
Anordna därför en öppning så att tillräckligt med luft för ventilationen förs in i rummet (t.ex. låt en dörr vara öppen).
Anordna också en öppning så att rummet inte kan sättas under undertryck vid kraftig blåst, t.ex. i höghus.
 Se till att det finns föreskrivet utrymme för kontroll och underhåll.
Om inte tillräckliga utrymmen finns kan personskador orsakas genom fall från installationsplatsen.
 Förebygg fallskador genom att montera en permanent stege och handledare etc. när utomhusdelen installeras på tak eller på hög höjd.
Anordna också stängsel och handledare etc. kring utomhusdelen för att förebygga fallskador.
 Värme- och kondensisolering av köldmedierören
Om köldmedierören inte har tillräcklig värme- och kondensisolering kan vattenläckage och droppbildning m.m. uppkomma.
 Var försiktig så att du inte skadar dig vid installationsarbetet när förpackningsmaterialet tas bort.
 Installera inte aggregatet på en plats där det finns risk för läckage av brännbara gaser.
Om utläckande gas ansamlas kring aggregatet kan den i sällsynta fall orsaka brand.
 Vidrör inte utomhusdelens inloppsflänsar av aluminium.
De kan orsaka personskador.
 Installera inte utomhusdelen så att smådjur kan bygga bon i den.
Djuren kan komma i beröring med elektronikkomponenterna och orsaka funktionsfel och brand. Säg också till användaren att hålla området kring aggregatet väl rengjort.
 Installera inte utomhusdelen så att luftströmmen från fläkten kan träffa trädgårdsväxter e.d.
Växterna kan skadas av luftströmmen.
 Lägg inga föremål på utomhusdelen under drift.
Föremålen kan skadas eller orsaka personskador om de faller ned.
 Symboler som visas ofta i texten har följande innebörder:
Strängt förbjudet
Följ anvisningarna
mycket noggrant
Jorda omsorgsfullt
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATIONEN
Systemet är avsett för installation i bostadshus.
Installera utrustningen enligt gällande bestämmelser för elanläggningar.
Anslutningen till elnätet måste göras via en dubbelpolig frånskiljare med minst 3 mm frånskiljningsavstånd för varje pol.
Om det finns risk för att utomhusdelen kan välta eller förskjutas och falla ned från sin ursprungliga installationsplats måste utomhusdelen
fixeras i sitt läge med hjälp av fästskruvar eller linor.
 Jorda aggregatet noggrant. Anslut inte jordledaren till ett gas- eller vattenrör, en åskledare eller en jordledning för telefoni. Om jordledaren dras
felaktigt finns risk för elektriska stötar.
VAL AV INSTALLATIONSPLATS
FÖRE INSTALLATION
(Monteras på platser som uppfyller nedanstående villkor efter godkännande från kunden.)
Inomhusdel
Kontrollera före installationen att nätspänningen överensstämmer med
klimataggregatets märkspänning.
Standardtillbehör (installationssats)
Tillbehör till inomhusdelen
Antal
Där det inte finns några hinder för luftflödet och där kyld och uppvärmd luft kan fördelas jämnt.
På ett fast underlag så att varken aggregatet eller väggen kan komma i vibration.
Där det finns tillräckligt utrymme för service. (Där nedan angivna utrymmen kan garanteras.)
Där elledningar och rör kan förläggas enkelt.
Minst
5
från v cm
ägge
n
Minst 6,5 cm från taket
.
• Do not put the drainage pipe directly into drainage channels where
poisonous gases such as sulphide gas can occur.
Poisonous gases will flow into the room through drainage pipe and
seriously affect the user’s health and safety.
• Ensure that no air enters in the refrigerant circuit when the unit is
installed and removed.
If air enters in the refrigerant circuit, the pressure in the refrigerant circuit
becomes too high, which can cause burst and personal injury.
Antal
1
2
Trådlös fjärrkontroll
1
3
Fjärrkontrollhållare
1
4
5
the strong light beam (in case of the infrared specification unit).
• Locations where an equipment affected by high harmonics is placed (TV
set or radio receiver is placed within 1m).
• Locations where drainage cannot run off safely.
It can affect performance or function and etc.
• Do not install the unit near the location where leakage of
combustible gases can occur.
If leaked gases accumulate around the unit, it can cause fire.
VAL AV INSTALLATIONSPLATS
FÖRE INSTALLATION
O Kontrollera före installationen att nätspänningen överensstämmer med klimataggregatets
märkspänning.
Standardtillbehör (installationssats)
Tillbehör till inomhusenheten
Monteringspanel
1
(Fastsatt på inomhusdelens baksida)
• Do not processing, splice the power cord, or share a socket with
other power plugs.
This may cause fire or electric shock due to defecting contact, defecting
insulation and over-current etc.
• Do not bundling, winding or processing for the power cord. Or, do
not deforming the power plug due to tread it.
This may cause fire or heating.
Självborrande skruvar
(till monteringspanel, Ø4 x 25 mm)
Träskruvar
(till fjärrkontrollhållare, Ø3,5 mm x 16 mm)
9
2
6
Batteri (R03 (AAA, Micro) 1,5 V)
2
7
Luftfilter
2
8
Filterhållare
(Fastsatt på inomhusdelens frontpanel)
2
9
Rörskål (200 mm)
1
10
Band
2
It can cause electric shocks.
• Do not touch any refrigerant pipes with your hands when the
system is in operation.
During operation the refrigerant pipes become extremely hot or extremely
cold depending the operating condition, and it can cause burn injury or
frost injury.
Minst 5 cm
från väggen
Montera aggregatet på en plats som uppfyller nedanstående villkor efter godkännande från kunden.
Minst 7 cm från taket
Inomhusdel
o Där luften kan strömma fritt och kyld och uppvärmd luft kan fördelas jämnt.
o Ett fast underlag så att enheten eller väggen inte vibrerar.
o Tillräckligt utrymme för service. (Se måtten för fria utrymmen nedan.)
o Enkel ellednings- och rördragning.
o Där mottagardelen inte utsätts för direkt solljus eller kraftigt ljus från gatubelysning.
o Där enheten enkelt kan dräneras.
o Minst 1 m avstånd till TV- eller radioapparater. (För att enheten inte ska orsaka bild- eller ljudstörningar.)
o Där enheten inte kan påverkas av högfrekvensutrustning eller elektriska apparater.
o Undvik att installera enheten där oljedimma kan förekomma.
o Där det inte finns någon elektrisk utrustning eller hushållsapparater under enheten.
o Montera inomhusenheten på en slät väggyta.
Monteringspanel
5 cm + serviceutrymme
(30 cm) från väggen
Trådlös fjärrkontroll
o Där klimataggregatet säkert kan ta emot signalerna från den trådlösa fjärrkontrollen.
o Där enheten inte kan påverkas av TV, radio m.m.
o Där enheten inte kan utsättas för direkt solljus och inte är i närheten av värmealstrande utrustning som t.ex. en spis.
INSTALLATION AV INOMHUSDELEN
Öppning och demontering av luftinloppspanelen
15 cm eller mindre från golvet
o Öppna genom att dra i panelen i båda ändar av överdelen så att
spärrarna frigörs. Lossa snörena.
Ta sedan bort panelen
Hylsa (säljs separat
)
Trådlös fjärrkontroll
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du tar bort luftinloppspanelen
så att du inte tappar den på fötterna.
Fjärrkontrollhållare
Spärr
Antal
Tätningsplatta
1
Hylsa
1
Lutningsplatta
1
Kitt
1
Dräneringsslang (förlängningsslang)
1
Rörmatta
(för isolering av anslutningsrör)
1
1
2
3
4
Ta bort luftinloppspanelen.
Lossa de fem fästskruvarna.
Ta bort de tre spärrarna i överdelen.
Om det är svårt att ta bort spärrarna kan du trycka ut spärrdelen
med t.ex. en skruvmejsel.
Dra panelens underdel framåt och ta bort de sex spärrarna
i underdelen.
Hålborrning och fastsättning av hylsan (tillvalsdelar)
Inomhussida
5
Hammare
Rören kan dras på baksidan, åt
vänster, bakåt till vänster, nedåt
till vänster, åt höger eller nedåt.
För rördragning åt höger eller nedåt till vänster
Skiftnyckel
7
Momentnyckel
8
Kärnborr (diameter 65 mm)
9
Insexnyckel, sexkant (4 mm)
(14,0 – 61,0 Nm)
10 Kragningsverktyg
(Specialutformat för R410A)
11 Gasläckdetektor
(Specialutformad för R410A)
För rördragning åt höger eller åt vänster
Bakåt
Nedåt
Vänster
Bakåt till vänster
Nedåt till vänster
65
76.3
65
157.2
85.3 22.7
Rördragning
till höger/till vänster
65
65
Rördragning nedåt till vänster
För rördragning åt höger eller nedåt till vänster
91.5
18.5
Höger
6
Rördragning nedåt till höger
60
FÖRSIKTIGHET
Var noga med att inte
belasta de anslutande
köldmedierören. (Dra inte
med större kraft än 50 N.)
Felaktig montering kan
leda till onormala ljud och
vibrationer.
Rördragning nedåt till vänster
Rördragning nedåt till höger
Dränering
F ÖRSIKTIGHE Gå igenom alla installationsmoment och kontrollera
att dräneringen fungerar rätt. Annars kan vattenläckage uppkomma.
o Montera dräneringsslangen i vinkel nedåt.
o Undvik att dra slangen enligt nedan.
o Häll i vattnet i dräneringsskålen under värmeväxlaren och kontrollera att vattnet rinner ut utomhus.
o Om den förlängda dräneringsslangen befinner sig inomhus bör du alltid använda ett skyddsrör (ombesörjs av
användaren) och se till att det är värmeisolerat. Skyddsrör
Lukt från
avloppet
Tolk för utstick
12 (Används när kragningen görs med traditionellt
kragningsverktyg)
13 Rörbockningsverktyg
Var mycket försiktig så att du inte skadar
panelen när rören ansluts.
Inomhusenhet, rörriktning
55
Måttband
Utomhussida
15 60
Såg
4
Inomhussida
o Tejpa bara den del som går genom
väggen.
o Tejpa alltid ihop ledningarna med
rören.
Läge efter
montering
o Om rören ska dras ut bakåt skär du av den undre och den högra sidan av
hylskragen.
45
3
a
o Borra ett hål med kärnborr.
Kitt
Tejpning av utsidan
Dra åt
5°
65
Väggtjocklek + 1,5 cm
Utomhussida
Kitt
Vid rördragning bakåt till höger
c
b
80
Kniv
b Översida
Inomhussida
Montering av rörstöd
Spärr
470
2
Utomhussida
45
Krysspårsmejsel
FÖRSIKTIGHET
Fyll hålet i väggen helt med
kitt. Annars kan möbler och
annat bli våta av läckage
eller kondens.
När du borrar igenom en vägg som innehåller trådnät, armeringsnät eller stålplåtar måste du använda rörgenomföringshylsan, som säljs separat.
Verktyg som behövs för installationsarbetet
1
Träskruvar
Demontering av frontpanelen
100 60
Tillvalsdetaljer
Högre än föreskrivet
Dräneringsslang
ens ände är
under vatten.
Vågigt
Avståndet till marken är 5
cm eller mindre.
Dräneringssla
ngens ände är
i avloppet.
Dräneringsslang
Förlängd dräneringsslang
När slangen ligger fri inomhus.
RFB012A002A
Väggmontering
30,5
Sätt först fast monteringspanelen med fem skruvar och inomhusdelen med två skruvar.
(860)
Uppsättning av monteringspanelen
103,5
8)
(23
30,5
5
8
19
Skruv
(M6 x12)
ANSLUTNING AV KYLMEDIERÖR
Täck rörens mynningar med tejp e.d. så att inte damm, sand m.m.
kan komma in i dem.
90 ± 0,5°
Ta bort
Mått A
Vätskesida ø6,35:9,1(mm)
Gassida ø9,52: 13,2 (mm)
ø12,7: 16,6 (mm)
A
Inomhus
Avslutande arbeten och fastsättningar
Anslut rören på både vätske- och gassidan.
Dra åt muttrarna med följande vridmoment.
Vätskesidan (ø6,35): 14,0–18,0 Nm
Gassidan (ø9,52): 34,0–42,0 Nm
(ø12,7): 49,0–61,0 Nm
(Vänd inte)
Vätskesida
Gassida
Köldmedierör
Anslutningsledningar,
Jordledning
Utvändig tejp
FÖRSIKTIGHET
Använd inte för stort vridmoment på kragmuttrarna. De kan skära fast.
Träskruv
Linda utomhusdelen med tejp
och forma rören så att de följer konturen
hos den bana som rören ska ha.
Sätt också fast ledningar och rör på väggen
med clips.
Clips
Isolering av anslutningsdelen
 Kragkopplingar
Kopparrör
Var noga med att inte belasta de anslutande köldmedierören.
(Dra inte med större kraft än 50 N.)
Dräneringsslang
Sätt på de borttagna kragmuttrarna på de rör som ska
anslutas och kraga sedan ut rören.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte kylmaskinolja på den kragade ytan.
Klämhylsa
Om halvkonsolen används måste aggregatet sättas fast stadigt
så att det inte kan falla ned.
Anslutning
Tryck på
Ta bort kragmuttrarna (på både vätske- och gassidan).
Mått B
(23
Justering av monteringspanelen i horisontalled
görs med fem provisoriskt åtdragna
skruvar.
Justera in panelen i horisontalt läge genom att vrida panelen kring
standardhålet som mittpunkt.
FÖRSIKTIGHET
(Vänd inte)
156,5
8)
Monteringspanel
Inomhus
726
Fastsättning på betongvägg
Använd expanderskruv
5
18
Om det förekommer hinder som t.ex. en kabeltäckning
skär du ut den streckade delen före monteringen.
Förberedelser
103,5
Standardhål
25,5
(860)
83,5
Leta upp väggens bärande delar (mellanliggande
stöd eller reglar) och montera aggregatet slutligt efter
kontroll av att det är vågrätt.
585
595
(600)
585
726
30,5
Självborrande skruv
5
Golvmontering
Sätt fast aggregatet med de två övre skruvarna vid golvmontering.
Sätt om möjligt också fast de två undre skruvarna.
585
595
(600)
Fastsättning av inomhusdelen
・ Luta dig inte mot kopplingsboxen eller displayen under installationen. De kan bli skadade.
・ Montera inomhusdelen på en plan vägg. Om monteringen görs felaktigt kan onormala ljud och vibrationer uppkomma. (Väggens planhetsavvikelse får vara högst 3 mm.)
585
FÖRSIKTIGHET
Mått B (mm)
Kopparrörets diameter
Kragningsverktyg av
kopplingstyp för R410A
Konventionellt (R22) kragningsverktyg
Kopplingstyp
Vingmuttertyp
1,0–1,5
1,5–2,0
ø6,35
0,0–0,5
ø9,52
0,0–0,5
1,0–1,5
1,5–2,0
ø12,7
0,0–0,5
1,0–1,5
2,0–2,5
Använd ett kragningsverktyg som är utformat för R410A eller ett konventionellt kragningsverktyg.
Observera att måttet B (utstick från klämhylsan) varierar beroende på
vilken typ av kragningsverktyg som används.
Om du använder ett konventionellt kragningsverktyg bör du använda en kopparrörstolk eller ett
liknande verktyg för att kontrollera utsticket så att måttet B blir det rätta.
DRAGNING AV ELLEDNINGAR
Förberedelse av inomhusdelen
Installation av anslutningsledningar
1 Ta bort clipsets fästskruv.
2 Anslut ledningen noggrant till anslutningsplinten.
1 ) Anslut ledningen noggrant till anslutningsplinten.
Om ledningen inte sätts fast ordentligt blir
kontakten dålig, och fara kan uppkomma genom att
anslutningsplinten värms upp och fattar eld.
2 ) Var noga med att inte förväxla klämnumren för inomhusoch utomhusanslutningarna.
3 Sätt fast anslutningsledningen med kabelclips.
4 För anslutningsledningen genom ledningshållaren.
För köldmedieröret genom rörgenomföringen till
inomhussidan.
Anordna rören med hänsyn till rörledningens riktning.
155
Täck kopplingen med isolering och tejpa.
Använd en fastsatt
rörtäckning som värmeisolering.
Köldmedierör
105
Slits
45
Tejp
130
140
Lägg till
⑩ band
⑨ Rörtäckning
 Täck inomhusdelens kragkopplingar, sedan de
har kontrollerats med avseende på gasläckor, med
värmeisolering avsedd för inomhusdelen och
linda dem sedan med tejp med en rörtäckning placerad
över slitsen wi värmeisoleringsmaterialet.
Spärr
Montering av frontpanelen
FÖRSIKTIGHET
Montering
De kan bli skadade.
1 Ta bort luftfiltret.
2 Täck stommen med frontpanelen.
3 Passa in de sex spärrarna i underdelen,
 För anslutningsledaren försiktigt genom ledningshållaren. Om du drar den förbi
givaren kan detekteringen av inloppstemperatur och/eller luftfuktighet bortfalla.
därefter de tre spärrarna i ovandelen.
Använd sammankopplingskablar så att inga
ledare kan lossna.
CENELE-Ckoder för kablar Erforderliga fältkablar.
H05RNR4G1.5 (exempel) eller 245IEC57
H Harmoniserad kabeltyp
05 300/500 V
R Natur- och/eller syntetgummiisolering
N Polykloroprengummiisolering
R Tvinnad kärna
4 eller 5 Antal ledare
G En av kabelns ledare är
jordledning (gul/grön)
1.5 Tvärsnitt, kopparledare (mm 2 )
Köldmedierör
Placera den med den slitsade ytan vänd uppåt.
 Under installationen får du inte luta dig mot kopplingsboxen eller displayen.
FÖRSIKTIGHET
Om ledningarna inte är rätt anslutna stannar
inomhusdelen, lampan "Run" tänds och
timerlampan blinkar.
Köldmedierör
Slits
FÖRSIKTIGHET
Om värmeisoleringen inte är tillräcklig kan
vattenläckage uppkomma. Dessutom kan
rumstemperaturgivaren utlösa ett falsklarm
på grund av värmestrålningen från rören.
Anslutningsplint
4 Dra åt de fem fästskruvarna.
5 Montera luftfiltret.
6 Montera luftinloppspanelen.
Stängning och fastsättning av luftinloppspanelen
Clips
Fästskruv
Stäng genom att sätta fast panelen sedan
du har dragit i snörena, håll i panelen i den övre
delens båda ändar, sänk ned den och tryck
lätt så att spärren snäpper fast.
Ledningshållare
Givare
Dold installation
Montering av luftfiltren
Montera inomhusdelen enligt anvisningarna nedan:
1 Sätt fast det övre, högra och vänstra facket enligt figuren till höger.
1. Öppna luftinloppspanelen och ta ut luftfiltren.
2. Montera filterhållarna med luftfiltren insatta i hållarna.
Spärr
C
4 eller 5 Antal ledare
G En av kabelns ledare är
jordledning (gul/grön)
1.5 Tvärsnitt, kopparledare (mm 2 )
Ledningshållare
Fästskruv
Givare
Dold installation
Montering av luftfiltren
Montera inomhusdelen enligt anvisningarna nedan:
1 Sätt fast det övre, högra och vänstra facket enligt figuren till höger.
2 Se till att den vågräta stången inte hindrar luften från att blåsa ut
uppåt/nedåt eller stör mottagningen från fjärrkontrollen.
3 Gallrets öppningsarea ska vara minst 70 % av den totala arean.
4 Lossa byglingskabeln (JP173) på inomhuskretskortet för att styra
utblåsningsvinkeln.
1. Öppna luftinloppspanelen och ta ut luftfiltren.
2. Montera filterhållarna med luftfiltren insatta i hållarna.
I klimataggregatet.
• Varje luftfilter kan sättas in i antingen den övre eller den undre filterhållaren.
3. Montera luftfiltren och stäng inloppspanelen.
5 cm eller mer
5 cm eller mer
7 cm eller mer
FÖRSIKTIGHET
Om installationen utförs felaktigt kan problem uppkomma i form av
bortfall av kyla eller värme eller kondensvattenläckage till rummet.
JP171
JP170
JP173
EGEN INSTÄLLNING
FJÄRR/
AUTOÅTERSTART
LUFTFLÖDE
JP172
BRYTARE
ENDAST KYLDRIFT
Luftfilter
Klipp ut
2 - 3 cm
INSTALLATION AV FJÄRRKONTROLLEN
FLYTTNING ELLER SKROTNING AV ENHETEN
Insättning av batterier
Pumpa alltid ned för att skydda miljön
(återvinning av köldmedium).
Nedpumpning är en metod för att återvinna köldmediet från
inomhusdelen till utomhusdelen när rören demonteras
från aggregatet.
6 Batteri
Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
2 Trådlös fjärrkontroll
Normalt ska fjärrkontrollen användas medan du
håller den i handen.
Häng helst inte upp den på murverk e.d.
5 Träskruv
3,5 x 16
KONTROLLPUNKTER VID INSTALLATIONEN
PLINTANSLUTNINGAR
FÖR ETT GRÄNSSNITT
Kontrollera nedanstående punkter på nytt när installationen är färdig men innan strömmen slås till. Gör en ny testkörning och kontrollera att aggregatet fungerar rätt.
Förklara samtidigt för kunden hur aggregatet ska användas och hur det ska skötas enligt bruksanvisningen.
Nätspänningen ska överensstämma med märkspänningen.
Inget gasläckage från driftventilens anslutningar.
Kraftkablar och korsande ledare är ordentligt fastsatta på anslutningsplinten.
Driftventilen är helt öppen.
Inom- och utomhusrörens skarvar är isolerade.
ON/OFF-knapp
för aggregatet
Gassidan: Öppna gasventilen helt
Kör med kyldrift. (Kör forcerad kyldrift
vid låg inomhustemperatur.)
3 Avbryt kyldriften när lågtrycksmanometern visar 0,01MPa
och stäng gasventilen.
Lock
Fastsättning på pelare eller vägg
Forcerad kylningsdrift
Slå till strömmen på nytt en stund efter att du har slagit ifrån strömmen.
Håll sedan knappen ON/OFF intryckt minst 5 sekunder.
<Nedpumpning>
1 Anslut påfyllningsslangen till utomhusdelens serviceport.
2 Vätskesidan: Stäng vätskeventilen med sexkantnyckeln.
FÖRSIKTIGHET
Efter installationen
Filterhållare
FÖRSIKTIGHET
När du monterar luftfilter i inomhusdelen måste du vara försiktig så att du inte
skadar dina händer på värmeväxlaren.
Testkörning
Klimatdriften fungerar normalt.
Inget onormalt buller.
Vattnet tappas av smidigt.
Skyddsfunktionerna löser inte ut.
Fjärrkontrollen fungerar normalt.
1 Ta bort frontpanelen och kontrollocket.
2 Det finns en anslutningsplint (märkt med CNS) för inomhusmanöverpanelen.
Kunden har fått information om hur aggregatet fungerar.
(Timern förhindrar återstart tidigare än efter tre minuter)
När klimataggregatet återstartas eller när driftläget
har ändrats startar inte aggregatdriften förrän efter
ungefär 3 minuter.
Detta görs för att skydda aggregatet och är inte något
funktionsfel.
När du ansluter ett gränssnitt måste du sätta fast ledningen ordentligt på den tillhörande
anslutningsplinten som följer med tillvalssatsen "Interface connection kit SC-BIKN-E" och fästa
anslutningsplinten på inomhuskopplingsboxen med det clips som följer med satsen.
Mer uppgifter finns i bruksanvisningen för "Interface connection kit SC-BIKN-E"