Kurser i sprängteknik April 2015 - December 2015

Kurser i sprängteknik
April 2015 - December 2015
Sprängutbildning
Orica Sweden AB
Gyttorp, 713 82 Nora
Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: [email protected] www.orica.se
SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ KLART
Thomas Daugaard
Kurschef
Orica Sweden AB började redan 1932 att ge kurser för bergsprängare i syfte att öka
kunskapen om och förståelsen för bergsprängningens speciella krav. Nya arbetsmetoder
och tillvägagångssätt tillsam­­mans med produktnyheter har under årens lopp förmedlats
till fler än 70 000 bergsprängare.
Vi är stolta över det stora förtroende bergsprängarna visar oss när det gäller sprängteknisk
utbildning, men förtroendet förpliktar också.
Målsättningen med våra kurser är att sprängarna ska se sprängmedlen som verktyg vilka
måste behandlas med den största respekt. Säkerheten står högt i kurs. Men dessa verktyg
ska också användas på rätt sätt för att ge bästa möjliga resultat ur såväl teknisk som ekonomisk
synvinkel. Detta är av ömsesidigt intresse.
Vi har valt att enbart satsa på kurser som har ett direkt samband med vår kärnverksamhet,
dvs användning, förvaring och transport av sprängmedel. Det är det vi kan bäst!
Innehåll
Sida
Värt att veta / Nyheter
3
Kurs i Betongsprängning, Danmark.
3
Kurs för förnyelse av sprängkort. 3 dagar.
Kurs för förnyelse av sprängkort, klass B, 2 dagar Nyhet!
Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd
Grundkurs i sprängteknik
Praktisk grundkurs i sprängteknik
Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten
Kurs i sprängteknik för under­jordsarbeten
SHOTPlus™ 5 Nyhet!
Dolkurs
Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare
Repetitionskurs för sprängarbetsledare
Grundkurs i sprängteknik för linjearbeten
Kurs i sprängning med sprängklämma, SAFE-T-CUT
Kurs i linskarvsprängning
Repetionskurs i sprängning med sprängklämma och/eller linskarv
ADR - kurser (transport av farligt gods)
4
4
5
5
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
10
11
Praktiska upplysningar
12
Utbildningsvägar
10
Se sida nummer
Sprängkurser
för kraftindustrin
X
9 Sprängarbetsledare
8
Repetitionskurs för
sprängarbetsledare
7
Underjordssprängning
Ovanjordssprängning
5
4
9
Grundkurs
Förnyelse av
sprängkort
4
8
6
2
Praktisk grundkurs
www.orica.se
11
Fristående kurser
Föreståndare för
förråd
Dolkurs
ADR-kurser
Här kan Du se hur våra
sprängkurser hänger
samman.
Horisontella pilar innebär att det är fråga om
uppgraderingskurser,
alltså en uppdatering
och uppgradering av
kunskaper medan de
vertikala pilarna påvisar påbyggnadkurser.
Detta prospekt är
sammanställt för att
ge en överskådlig information om sprängkurserna.
VÄRT ATT VETA
Ett sprängkorts giltighetstid är 10 år. Därefter är det dags för "Kurs för förnyelse av sprängkort". Mer
information hittar du på sidan 4. Observera att sprängkortets innehåll kan ändras under giltighetstiden. Om man
skaffar erfarenhet från tätort eller andra tillämpningar så behöver man bara skicka in ett kompletterande praktikintyg för att få ett reviderat sprängkort.
Sprängarbetsledarens och dennes ersättares behörighet gäller i 10 år. Därefter går man en
"Repetitionskurs för sprängarbetsledare" om man inte har gått en "Kurs för förnyelse av sprängkort".
Är Ni flera i företaget med samma utbildningsbehov ordnar vi gärna en företagsintern kurs. Den kan vi
genomföra när och där det passar Er.
Du som har ett giltigt nordiskt sprängkort behöver endast gå "Kurs för förnyelse av sprängkort" för
att få ett svenskt sprängkort.
Vid transport av sprängmedel i kolli som "värdeberäknad mängd" – normalt max 20 eller 50 kg netto
– krävs sedan 1 januari 2003 ett enklare förarintyg dvs undantag från utbildning för transport av värdeberäknad
mängd finns ej längre. Denna utbildning ingår numera i våra Grundkurser, även i "Kurs för förnyelse av sprängkort" och "Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd". Ett särskilt intyg för detta utfärdas. Notera att om syftet
är att man skall åka ut och utföra ett sprängarbete så är man undantagen ADR och därmed utbildningskravet
(värdeberäknad mängd).
NYHETER
-
Den 1 januari 2015 trädde nya föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng i kraft, ADR-S
MSBFS 2015:1, vilka ersätter föreskrifterna från 2013. För er som endast kör ”värdeberäknad mängd” är det inte
mycket i sak som har förändrats. Föreskrivande myndighet är sedan 1 januari 2009 Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB. www.msb.se.
-
Den 1 december 2010 trädde författningen AFS 2010:1 ”Berg- och gruvarbete” i kraft. Den ersatte föreskrifterna om Bergarbete, AFS 2003:2. Innehåller en hel del som även berör sprängare. Föreskrivande myndighet är Arbetsmiljöverket. www.av.se.
-
Den 15 oktober 2010 trädde författningen MSBFS 2010:5, föreskrifter och allmänna råd om förvaring av
explosiva varor, i kraft. Då upphörde Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:10) om förvaring av explosiva
varor att gälla. Denna nya författning är föranledd av att vi den 1 september 2010 fått en ny lag (2010:1011) och
förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. En stor förändring är att kommunerna övertagit det
lokala tillstånds- och tillsynsansvaret från polisen.
Kurs i Betongsprängning den 16-17 november i Danmark.
För med information kontakta Orica Denmark A/S , telefon +45 43 45 15 38 epost. [email protected]
3
www.orica.se
KURS FÖR FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT, 3 dagar
OBS! Du måste gå denna kurs innan sprängkortet
förfaller. Om Du går kursen inom 12 månader före Ditt
sprängkort går ut så kommer ditt nya sprängkort gälla
10 år från utgångsdatum på ditt gamla sprängkort.
Saknas giltigt sprängkort blir man inte godkänd av
tillstånds­myndigheten som sprängarbas och/eller föreståndare för sprängämnesförråd.
Plats
Vecka
Datum
Nora
23
2-4 juni
Nora
39
22-24 september
Göteborg
42
13-15 oktober
Stockholm
50
8-10 december
Kursavgift: 9.300 kronor exkl. moms.
I priset ingår dokumentation, luncher och kaffe.
Efter genomgången kurs med godkänt skriftligt prov
utfärdas ett nytt sprängkort utifrån den praktik Du har.
Ett intyg över sprängpraktik ska uppvisas. Minst ett års praktik de senaste tio åren krävs.
Kursen är öppen endast för de som innehar sprängkort. Ett sprängkorts giltighetstid är 10 år.
KURSPROGRAM
Dag 1
Föreskrifter om Transport av sprängmedel
Föreskrifter om Förvaring av sprängmedel
Genomgång av övningsfrågor
Dag 2
Föreskrifter om Användning av sprängmedel, med fokus på AFS 2007:1 "Sprängarbete" och AFS 2010:1
"Berg och gruvarbete"
Genomgång av övningsfrågor
Dag 3
Sprängämnen och Tändmedel; nyheter
Aktuellt inom Bergsprängning
Sprängteknik
Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion och avslutning
"Kurs för förnyelse av sprängkort", 3 dagar är öppen för alla med sprängkort. Denna kurs är dock anpassad till
vanliga bergsprängare (sprängkort, klass A) och innebär att man tar upp saker som kanske är interessanta men
inte nödvändiga för sprängarbasar som endast utför sprängning av mindre komplicerat slag.
ET!
H
NY
KURS FÖR FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT, Klass B, 2 dagar
Nu erbjuder vi möjlighet att gå en "Anpassad kurs för
Plats
Vecka
Datum
förnyelse av sprängkort", 2 dagar som riktar sig till er
Åsbro
16
13-14 april
som tidigare har gått en praktisk grundkurs (sprängkort,
Filipstad
43
19-20 oktober
klass B), såsom t. ex.
- Grundkurs i sprängteknik för jord- och skogbruk
Kursavgift: 6.800 kronor exkl. moms.
- Grundkurs i sprängteknik för linjearbeten
I priset ingår dokumentation och kaffe.
- Grundkurs i klenhålssprängning
Om ni som har gått en praktisk grundkurs föredrar att gå en vanlig "Kurs för förnyelse av sprängkort", 3 dagar
beroende på att kursen kanske ligger bättre till vad avser plats eller tid så glöm inte att ange detta vid kursanmälan.
Då kommer vi erbjuda dig möjligheten att avlägga ett skriftligt prov anpassat till din verksamhet.
4
www.orica.se
KURS FÖR FÖRESTÅNDARE FÖR SPRÄNGÄMNESFÖRRÅD, 2 dagar
Denna kurs är avsedd för blivande föreståndare och vikarierande föreståndare som inte spränger självständigt som
sprängarbasar. En föreståndare ska veta hur sprängmedel
förvaras på ett korrekt sätt och ha en viss produktkunskap.
Utöver detta så är det bra om föreståndaren har viss kunskap
om transport av farligt gods, såsom explosiva varor, bl.a.
eftersom föreståndaren ofta har avsändaransvaret. Efter
genomgången kurs fås även ett enklare förarintyg som innebär att man kan transportera ”värdeberäknad mängd” själv
eller åka med en fullvärdig ADR-transport som medhjälpare.
Denna utbildning fås genom att delta 2 dagar i ”Kurs för
förnyelse av sprängkort”.
Plats
Vecka
Datum
Nora
23
2-3 juni
Nora
39
22-23 september
Göteborg
42
13-14 oktober
Stockholm
50
8-9 december
Kursavgift : 6.800 kronor exkl. moms.
I priset ingår dokumentation, luncher och kaffe.
GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK, 5 dagar
Alla blivande sprängarbasar och sprängarbetsledare ska
gå denna kurs.
Även Du som i Din befattning intimt samarbetar med
sprängarna, såsom arbetsledare, konsulter, kvalitets­
ansvariga har nytta av kursen. Kursdeltagare med minst
ett års praktisk erfarenhet från sprängning får normalt
sprängkort motsvarande praktiken efter genomgången
kurs med godkänt skriftligt prov.
KURSPROGRAM (När kursen genomförs utanför
Plats
Vecka
17
40
Datum
Nora
20-24 april
Nora
28 september2 oktober
Stockholm
49
30 november4 december
Kursavgift : 12.900 kronor exkl. moms.
I priset ingår dokumentation, luncher och kaffe.
Gyttorp kommer kursprogrammet att modifieras något)
Dag 1
Introduktion, Historik, Definitioner och terminologi
Sprängämne; uppbyggnad, egenskaper och användningsområden
Föreskrifter om Förvaring av explosiva varor
Dag 2
Föreskrifter om Transport av sprängmedel
Tändmedel; genomgång av olika system
Studiebesök vid vår tändmedelsfabrik
Övningsuppgifter
Dag 3
Föreskrifter om Sprängarbete, m.m.
Pallsprängning
Övningsuppgifter
Dag 4
Rörgravs- och plansprängning
Speciella sprängningar
Praktiska uteövningar; kopplingsövningar med olika tändsystem m.m.
Dag 5
Sprängning i tätort; tillstånd och villkor, markvibrationer, försiktig sprängning m.m.
Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion och avslutning
Notera!
Denna kurs omfattar minst 48 lektionstimmar vilket innebär längre kursdagar än på andra kurser.
5
www.orica.se
PRAKTISK GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK, 4 dagar
Tidigare Grundkurs i sprängteknik för jord- och skogsbruk
Tidigare Grundkurs i klenhålssprängning
Kursen vänder sig till personer som arbetat minst 2 år i
Plats
Vecka
Datum
relevant yrke och behöver spränga då och då. Exempel
Åsbro
16
13-16 april
på yrkeskategorier är grävmaskinister, krosspersonal,
Filipstad
43
19-23 oktober
bönder, lantbruksentreprenörer, kyrkogårdsarbetare,
liftskötare, geologer, linjemontörer m.m. Tanken är att
Kursavgift : 11.800 kronor exkl. moms.
de som utför sprängning av mindra komplicerat slag,
I priset ingår dokumentation, luncher och kaffe.
såsom mindre schaktningsarbeten, stensprängning o.d.,
ska kunna få ett begränsat sprängkort. För att få sprängkort krävs 2 års praktisk erfarenhet och genomgången
kurs med godkänt resultat. Kursen är framtagen enligt de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
Sprängarbete AFS 2007:1.
Sprängkortet gäller i 10 år och ska förnyas innan giltighetstiden går ut. Mer information om "Kurs för förnyelse av
sprängkort, 3 dagar" finner du på sid 5. Notera att du kan välja mellan 2 olika kurser för förnyelse av sprängkort.
KURSPROGRAM
Dag 1
Sprängämnen och tändmedel; uppbyggnad, egenskaper och användningsområden
Föreskrifter om Sprängarbete, m.m.
Dag 2
Föreskrifter om Förvaring om explosiva varor
Föreskrifter om Transport av sprängmedel
Praktiska uteövningar; kopplingsövningar med olika tändsystem m.m.
Dag 3
Praktiska uteövningar; stensprängning
Planering av sprängning och laddningsberäkning
Genomgång av övningsfrågor
Dag 4
Praktiska uteövningar; dikessprängning o.dyl.
Skriftligt prov, genomgång av prov, diskussion och avslutning
6
www.orica.se
KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR OVANJORDSARBETEN, 5 dagar
I denna kurs lär Du Dig det mesta om sprängteknik och
Plats
Vecka
Datum
ekonomi för "tyngre sprängning" ovan jord. Du som
Nora
19
4-8 maj
sköter planering och eventuellt även det handgripliga i
Nora
45
2-6 november
ett bergtag, vägarbete, dagbrott eller liknande har nytta
av den här kursen och även Du som jobbar som kalkyleKursavgift : 12.100 kronor exkl. moms.
rare i ett entreprenadföretag. Kursen är värdefull även för
I priset ingår dokumentation, luncher och kaffe.
andra som är inblandade i produk­tionssprängningar ovan
jord såsom konsulter, sakkunniga, kontrollanter, borr- och krossentreprenörer. Det finns inga krav på förkunskaper
men "Grundkurs i sprängteknik" och praktisk erfarenhet är bra att ha. För att få behörighet som sprängarbetsledare krävs bl.a. att Du gått denna kurs.
KURSPROGRAM (När kursen genomförs utanför Gyttorp kommer kursprogrammet att modifieras något)
Dag 1
Detonik och bergbrytningsteorier
Design av en pallsalva; genomgång av tumregler för borrning och laddning.
Tändplaner; dess inverkan på styckefall, framkast och markvibrationer. Säkrad upptändning med NONEL.
Primerplacering och -antal
Dag 2
Styckefall; hur man kan beräkna, utvärdera och påverka styckefallet
Modern laddteknik ovan jord
Borrhålskvalitet; orsaker, konsekvenser, mätmetoder och åtgärder
Övningsuppgifter
Dag 3
Ekonomi och optimering; val av pallhöjd och borrhålsdiameter mm gås igenom
Kontursprängning; genomgång av olika metoder, bl.a. slätsprängning och förspräckning
Genomgång av övningsfrågor
Dag 4
Grupparbete
Aktuellt inom bergsprängning t.ex. produktnyheter och workshop med elektroniska sprängkapslar
Dag 5
Skriftligt prov, genomgång av prov
OBS!!
Deltagare på ”Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten” och ”Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare” får en licens
gratis i ett år för programmet SHOTPlus™, SP 5, Standard. Enda villkoret är att man deltar i en introduktion till programmet som tar 1,5 till 2 timmar, vilken sker efter ordinarie kurstid.
7
www.orica.se
7
KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDER­JORDSARBETEN, 2 dagar
I denna kurs lär Du Dig det mesta om sprängteknik och
Plats
Vecka
Datum
ekonomi för sprängning under jord. Du arbetar som
Stockholm
24
9-10 juni
sprängarbas, arbetsledare, kalkylerare eller ansvarar för unKursavgift : 7.400 kronor exkl. moms.
derjordsprojekt och önskar mer teoretisk kunskap. Kursen
I priset ingår dokumentation, luncher och kaffe.
är värdefull även för andra som är inblandade i sprängning
under jord såsom konsulter, kvalitetsan­svariga, sakkunniga,
kontrollanter och borr-entreprenörer. "Grundkurs i sprängteknik" kan man med fördel ha genomgått men praktisk erfarenhet från underjordsarbete kan vara tillräcklig.
KURSPROGRAM
Dag 1
Sprängämnen och tändmedel; olika typer, för- och nackdelar
Allmänt om underjords- och tunnelsprängning
Kontursprängning och skadezoner
Dag 2
Borr- och laddplaner vid tunnelsprängning. Vad är principen då man bestämmer en borrplan? Hur mycket ska
man ladda i borrhålet?
Tändplaner; Hur bestämms tändarsättning och vilka varianter finns? Övningsuppgifter
Försiktig tunnelsprängning. Några sätt att bemästra de problem som kan dyka upp när tunnlar drivs under
tätbebyggelse
T!
E
YH
N
Grundkurs i det sprängtekniska dataprogrammet
SHOTPlus™, SP5, Standard
SP5 Standard är ett flexibelt, användarvänligt program
för sprängtekniska och ekonomiska beräkningar.
Programmet för dig som arbetar med planering
och kalkylering men även vill ha presentabla borr-,
ladd- och tändplaner. Förkunskaper? Ja, ”Grundkurs
i sprängteknik” och praktisk erfarenhet är bra att ha.
Plats
Nora
Vecka
38
Datum
15-16 september
Kursavgift: 6.800 kronor exkl. moms.
I priset ingår dokumentation, luncher och kaffe. Dessutom ingår en licens gratis i ett år för programmet SP5
Standard, vilken förnyas kostnadsfritt om du är kund
till Orica Sweden AB.
DOLKURS, 1 dag
Ett problem som har lyfts fram i Sprängarbete, AFS 2007:1 och Berg- och Gruvarbete, AFS 2010:1, är odetonerat
sprängmedel i den sprängda massan. Problemet har funnits under många år men har synliggjorts under senare år
pga att flera incidenter och olyckor har inträffat samtidigt som rapporteringen har förbättrats.
De som lastar, krossar, knackar det sprängda berget och de som skrotar slänter och tak utsätts för risker om
detonation sker under dessa operationer. Detta gäller även andra som arbetar i anslutning till dessa arbeten. Det
är viktigt att de som arbetar under dessa villkor får information om risker, hur man skyddar sig och hur man ska
agera när man påträffar odetonerat sprängmedel.
Behöver ni hjälp med en dolkurs är ni välkomna att höra av er.
8
www.orica.se
KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE, 5 dagar
I denna kurs lär Du Dig det mesta om försiktig spräng­ning
i tätort. Utöver sprängteknik behandlas även normer,
bestämmelser och ansvarsfrågor. För att få behörighet
av polisen som sprängarbetsledare krävs bl.a. att Du gått
igenom denna kurs och kurserna "Grundkurs i sprängteknik" och "Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten".
Du som arbetar med försiktig sprängning ovan eller
under jord eller Du som vill veta mera om detta såsom
konsulter, sakkunniga, kontrollanter mm har nytta av
kursen.
Plats
Nora
Vecka
21
Nora
47
Datum
18-22 maj
16-20 november
Kursavgift : 12.100 kronor exkl. moms.
I priset ingår dokumentation, luncher och kaffe.
KURSPROGRAM (När kursen genomförs utanför Gyttorp kommer kursprogrammet att modifieras något)
Dag 1
Markvibrationer och svensk standard
Försiktig sprängning; genomgång av olika metoder och åtgärder som syftar till att minska vibrationer
Försiktig pallsprängning
Dag 2
Försiktig pall- och rörgravssprängning
Gällande bestämmelser
Dag 3
Ansvarsfördelning och bestämmelser vid sprängarbete i tätort
Genomgång av övningsfrågor
Vibrationsmätning, syneförrättning, riskanalys, m.m.
Dag 4
Stenkast; orsaker och åtgärder
Luftstövåg
Sprängämne och tändmedel; nyheter och förändringar
Aktuellt inom bergsprängning, t.ex. Elektroniksprängkapseln, resultat av fältförsök
Dag 5
Skriftligt prov, genomgång av prov
REPETITIONSKURS FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE, 4 dagar
I polisens bestämmelser framhävs speciellt att sprängPlats
Vecka
Datum
arbetsledaren, och dennes ersättare, bör ha uppdaterat
Nora
21
18-21 maj
sina kunskaper om mer än 10 år gått efter genomgången
utbildning. Är du även sprängarbas ska du veta att
Nora
47
16-19 november
polisen godtar "Kurs för förnyelse av sprängkort" som
Kursavgift : 11.000 kronor exkl. moms.
uppdatering av sprängarbetsledarens och dennes ersätI priset ingår dokumentation, luncher och kaffe.
tares kompetens. Då behöver du inte gå denna kurs.
Även för Dig som arbetar som konsult / kontrollant för denna typ av byggnationer eller önskar en allmän kännedom
inom detta område passar denna kurs.
Denna utbildning fås genom att delta 4 dagar (måndag till torsdag) i "Kurs i sprängteknik för
sprängarbetsledare" (se ovan).
9
www.orica.se
SPRÄNGKURSER FÖR KRAFTINDUSTRIN
GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR LINJEARBETEN, 4 dagar
Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kompetens.
Denna motsvarar de krav som ställs av Arbetsmiljöverket
på sprängarbasar som utför "sprängning av mindre
komplicerat slag. I denna kurs behandlas även SAFE-TCUT-systemet och vi går dessutom igenom metodiken
för sprängning av linskarvar. Kursdeltagare med 2 års
erfarenhet av linjearbete, där sprängning förekommit,
får sprängkort för dessa typer av arbeten efter godkända
skriftliga och praktiska prov.
Plats
Vecka
Datum
Åsbro
16
13-16 april
Filipstad
43
19-22 oktober
Kursavgift : 11.800 kronor exkl. moms.
I priset ingår dokumentation, luncher och kaffe.
KURSER I SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMA, SAFE-T-CUT, 2 dagar
Teoretiskt och praktiskt visas hur systemet fungerar så att man efter genomgången kurs självständigt kan arbeta med
denna produkt. Kursen riktar sig till linjearbetare m. fl. som inte sysslar med bergsprängning. Kursen tar normalt även
upp Linskarvsprängning.
Kontakta oss för information.
KURS I LINSKARVSPRÄNGNING, 1 dag
Specialkurs för linjearbetare som inte ägnar sig åt bergsprängning eller SAFE-T-CUT utan endast behöver kunna
handskas med ovannämnda system. Förutom teoretisk genomgång ingår praktiska övningar.
Kontakta oss för information.
REPETITIONSKURS I SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMA OCH/ELLER
LINSKARV
Även för dessa produkter krävs att man uppdaterar sina kunskaper.
Kontakta oss för information.
10
www.orica.se
TRANSPORT AV FARLIGT GODS, ADR- kurser
ADR GRUNDUTBILDNING FÖR FÖRARINTYG INKL. SPECIALKURS FÖR KLASS 1
(EXPLOSIVA VAROR), 4 dagar
Förare av transporter med explosiva varor över "värdeberäknad mängd" ska vara utbildade och kunna visa upp
ett förarintyg.
Vår ADR-grundkurs ger de kunskaper som krävs enligt de bestämmelser som utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB. Observera att förarintyget gäller i fem år och därefter måste det förnyas före sitt utgångsdatum.
Kontakta oss för information.
FÖRNYELSE AV FÖRARINTYG INKL. SPECIALKURS FÖR KLASS 1
(EXPLOSIVA VAROR), 2 dagar
I god tid innan Ditt förarintyg går ut får Du en påminnelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
att det är dags att tänka på förnyelse. OBS! Du kan förnya förarintyget ett år innan det gamla blir ogiltigt och Du
måste göra det före intygets utgång för att slippa gå ADR - grundkursen en gång till. Efter repetitionskursen gäller
det nya intyget ytterligare fem år från det gamla intygets utgångsdatum så det finns ingen anledning att vänta.
Kontakta oss för information.
ADR KURS FÖR TRANSPORT AV ”VÄRDEBERÄKNAD MÄNGD”, 1 dag
(Populärt Kap.1.3 utbildning)
Denna utbildning krävs även för medhjälpare vid fullvärdiga ADR transporter. Läs mer på sid 3 om transport av
sprängmedel.
Kontakta oss för information.
11
www.orica.se
PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
Kursanmälan
Du är välkommen med Din kurs­an­mälan på telefon till Carina Lagemyr 0587 - 851 84, och
vi är tacksamma om Du anmäler Dig så tidigt som möjligt, särskilt om Du vill ha hjälp med
bokning av hotellrum. Vi skickar bekräftelse och kallelse cirka två veckor innan kursen startar.
Återbud/ersättare
Carina Lagemyr
Training Assistant
Lämnar Du återbud till våra kurser i Sverige senare än 2 veckor före kursstart debiterar vi halva
kursavgiften.
Vid förhinder för anmäld deltagare går det bra att skicka ersättare. Meddela oss bara vem
som kommer i stället.
Hotell
Logi ingår inte i kursavgiften, men i de flesta fall kan vi hjälpa till med bokning av hotellrum.
Kompetensbevis
Efter genomgången kurs, erhåller deltagaren ett kursintyg. I de fall som kursen avslutas med ett skriftligt prov,
krävs godkänt resultat på detta för att erhålla intyg.
Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser, begränsa antalet deltagare per kurs, ändra i kursprogram och justera
kursavgifterna.
Praktiska övningar och studiebesök
Om det ingår praktiska övningar eller studiebesök i kurserna ska deltagare medta skyddsskor/-stövlar och hjälm.
För de som inte åker bil finns ett begränsat antal för utlåning.
Företagsbeställda kurser
Alla kurser som beskrivs i denna broschyr kan företagsbeställas för genomförande antingen i Gyttorp eller på annan plats. Orica kan också hålla
specialkurser som anpassas till en viss teknik eller arbetsplats.
Kontakta Thomas Daugaard på telefon 0587 - 850 16 eller e-post
[email protected] för mera information och kostnadsförslag.
Observera
Extra sprängkurser och konferenser kan komma att inplaneras under året.
För fortlöpande information om detta och mycket annat föreslår vi att Du
skaffar SprängNytt.
SprängNytt
Du får "SPRÄNG­NYTT" gratis. För beställning, kontakta Orica Sweden AB
på telefon 0587 - 850 00
eller [email protected]
www.orica.se
På www.orica.se hittar du vårt kursprospekt och mycket annat.
Under rubriken "Sprängkurser, Orica Sweden AB, så klart" till vänster
på sidan hittar du vårt kursprospekt som du kan ladda ned.
På hemsidan finns även vår kundtidning, SprängNytt, nyheter,
produktdatablad, säkerhetsdatablad och mycket annat.
Bergsprängaren
− en symbol för svensk
bergsprängningsteknik
Sprängutbildning
Orica Sweden AB
Gyttorp, 713 82 Nora
Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: [email protected]
12
www.orica.se