Virke, kvalitet och sortiment (Lars Wilhelmsson, Skogforsk)

Hyggesfria alternativ
Virke, kvalitet och sortiment
Lars Wilhelmsson, John Arlinger, Hampus Holmström, Urban Nilsson
KSLA 28/4 2015
Vilka produkter?
Vilka egenskaper?
Vilka förväntade intäkter & kostnader?
Resultat baserade på
1. Framskrivning av bestånd och olika
skötselalternativ med Heureka
2. Apteringsanalys med Skogforsk Aptan baserat
på en standardprislista för timmer och
massaved
3. Karakterisering av virkets egenskaper med
prediktionsmodeller
Asa
Asa referens
400
300
200
100
0
2015
2030
2045
2060
Gran massaved
2075
2080
Gran sågtimmer
2090
2105
2115
2105
2115
Lövmassa
Asa omföring
400
300
200
100
0
2015
2030
2045
2060
2075
2080
2090
Gran massaved
Gran sågtimmer
Lövmassa
m3fub/ha
Asa sågtimmer gran
140
120
100
80
60
40
20
0
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Toppdiameterklass, cm
Gran sågtimmer - omföring
Gran sågtimmer - referens
Blädning gran
Korpmarken
Korpmarken, försiktig blädning
m3fub/ha
200
150
100
50
0
2015
2035
2055
Gran massaved
2070
2075
2095
År
Gran sågtimmer
Lövmassa
2100
Korpmarken, hård blädning
m3fub/ha
200
150
100
50
0
2015
2035
2055
2070
2075
2095
Gran massaved
Gran sågtimmer
Lövmassa
2100
m3fub/ha
60
Korpmarken - försiktig respektive hård blädning
50
40
30
20
10
0
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Toppdiameterklasser, cm
Gran sågtimmer - försiktig
Gran sågtimmer - hård
Blädning av gran verkar ge
(Seling 2001;MacDonald et al 2009;Piispanen et al 2014)
Större variation = både bättre och sämre:
• stamdiameter (dimensionshuggning minskar spridningen)
• trädålder
• avsmalning
• kvistgrovlek
• torr-rådensitet hållfasthet
• avstånd mellan grenvarv
Bättre
• Dimensionshuggning kan ge grovt timmer
Sämre
• Mer reaktionsved?
• Sämre formstabilitet?
• Mer skador röta?
• Starka ingrepp vid omföring till blädning = negativt
Skärm/timmerställning tall
Äldre grövre tallar med traditionella kvalitetsplus:
• Grövre timmer, högre timmerandel
• Mer kvistfritt virke
• Högre kärnvedsdiameter
• Specialkvaliteter
• Vindskador
• Skador på ungskogen vid skärmavveckling
m3fub/ha
Örebro tall
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
4
6
8
10
Talltimmer - gles skärm
12
14 16 18 20 22
Diameterklasser, cm
Talltimmer referens
24
26
28
30
Talltimmer tät skärm
32
Gran, Finland (Piispanen et al 2014)
Diameter 1m höjd
(mm)
Skiktad olikåldrig
Antal årsringar
Likåldrig
Antal årsringar
Skiktat => Större variation i ålder, tillväxthastighet!
Årlig slutavverkningsareal
Årlig blädningsareal
Årlig gallringsareal
S
G
B
För att kunna producera oförändrad virkesmängd är fångstområdets storlek
proportionellt mot systemets medelproduktion per ha och år