9 april 2015 - Samverkan Idéburna Malmö

Malmö stad
1 (3)
Sociala resursförvaltningen
Möte beredningsgruppen ÖK Malmö
Mötesdatum
Plats och tid
Närvarande
Minnesanteckningar
150409
Amiralsgatan 81 b, kl. 13.00 – 15.00
Nidal Almudafar, Märta Lünnér, Ivar Scotte, Mikael Johansson,
Tom Roodro, Ulrika Määttä Lagerlöf, Bjarne Stenquist, Jerker
Åkesson
1- Presentationsrunda och inledande diskussion
Nidal hälsade de nya deltagarna i beredningsgruppen välkomna samt Ulrika från AGVUF
som är inbjuden till gruppen för att dela med sig av erfarenheter kring IOP.
De nya deltagarna är: Märta från Kultur förvaltningen, Sverker från Fritidsförvaltningen.
Syftet med utvidgningen av gruppen och att flera förvaltningsrepresentanter bjuds in är
att få bättre förankring i de kommunanala verksamheterna samt ökad delaktighet från
de berörda förvaltningarna vad gäller arbetet med ÖK Malmö.
Nidal, Tom och Ivar har berättat om gruppens mandat och de tre uppdrag som gruppen
ska hålla sig till. Beredningsgruppen har i sitt uppdrag att samverka kring gemensamma
aktiviteter, informationsspridning och kommunikation, arrangera och bereda
engagemang. Ivar tog en historisk inblick kring överenskommelsen i Sverige och de
grundläggande principerna som definierar samverkan/överenskommelse mellan den
offentliga sektorn och den idéburen sektorn. Ett dokument som sådant ska inte stå i en
bokhylla utan ska vara en levande dokument som utvecklas ständigt. Här finns Region
Skåne som en inspirationskälla. Regionen var först i landet som skrev en
överenskommelse och efter fyra år och utifrån dialog och samverkansuppdrag har
vidare utvecklat konceptet och reviderat dokumentet. De sex principer som ligger till
grund för samverkan är principen om självständighet, dialog, kvalitet, långsiktighet,
öppenhet och insyn samt mångfald. De principerna utgör ett underlag till alla former för
överenskommelser i Sverige sen han man utvecklat de olika dokumenten utifrån
kommunernas egna lokala behov.
MIPs mål är att en överenskommelse/avsiktsförklaring tecknas under augusti månad
och helst sista dagen av Malmö festival dvs. 21.
2- Diskussion kring IOP
Ulrika berättar om sitt uppdrag där direktiven som hon fått från sin nämnd där
möjligheterna kring IOP ska utredas.
Utredningen kom fram till att upprättande av IOP är möjligt men det krävs en djupare
diskussion med föreningar. Ett möte har arrangetarts med de berörda organisationerna.
Förvaltningen har sedan informerat föreningarna om möjligheten om att lämna förslag.
Åtta organisationer har lämnat förslag på IOP utifrån en mall från Förvaltningen.
Marknadsanalys måste göras av föreningarna och en stadsjurist är inkopplad.
Malmö stad
Sociala resursförvaltningen
Gruppen diskuterade frågan om vilka resurser som har kopplats till IOP.
Nidal berättar om Göteborgs modell där han man upprättat IOP kring avgränsad
verksamhet och kopplat in pengar och resurser utanför ramen för det vanliga
föreningsbidraget. Ivar poängterar att IOP skapar långsiktighet och skapar verktyg för
att där iden tas över av den offentliga eller privata här finns möjlighet att civilsamhället
driver långsiktigt sina frågor utan att ta död på iden som kommer ursprungligen från
föreningslivet och på så sätt sparar man på samhällskrafter som går miste i många fall.
IOP fungera som en mellan läge mellan upphandling och föreningsbidrag.
Ulrika förklarar att med IOP har man bättre struktur för uppföljning och dialog och
förstärka civilsamhället som aktör i välfärden.
3- Uppdatering om Aktuella frågor
Ivar berättar om begrepp seminarium. Det handlar om att försöker jobba med ord som
har lämnats till MIP för att tillsammans under en halvdagsträff definiera orden och dess
betydelse. Dessa ord ska sen läggas på wikipedie. Målet är att gemensamt sätta ett
antal begrepp och gemensamt definiera de och lägga ut dem.
Alla nämndsordförande kommer att träffa representanter för det civila samhället. MIP
är också inbjudna till ett möte med demokratiberedningen.
20 maj är ledagdagen och förslag på text till avsiktisförklaringen som grund till
signering av avsiktsförklaring. Bjarne och Nidal kommer att skriva en
notis/inbjudan i komin kring de två ovannämnda aktiviteterna. Målet är att bjuda in
tjänstemän och de berörda personerna i kommunen som vill vara delaktiga i
processen. Ivar berättar också om kommunikationsnätverket som är igång och att
det arrangeras en sittning med SVT. Det planeras även ett möte med kommunens
kommunikatorer. Meta organisationer hade också ett möte i det sammanhanget.
Mickael berättar om NAD som är en del av regionens arbete med överenskommelse
där målet är att skapa övergripande strukturer för att implementera metoder för att
aktivera personer som finns i aktiveringsplaner.
Tom och Nidal berättade om mötet med Anders Rubin där syftet var att få inblick i
det pågående arbetet vad gäller samverkans frågor.
Tom informerar om utredningsuppdraget om utveckla formar av samverkan med
civilsamhället. Tom har ett möte med Anders för att titta på justeringen av
utredningsuppdrag.
Bjarne har inte fått besked kring 21 augusti men han avvaktar tydligare besked
2 (3)
Malmö stad
Sociala resursförvaltningen
4- Nästa möte
Nästa beredningsgruppsmöte: den 20:e april kl. 10-12 på Spångatan 11A.
Vid protokollet
Nidal Almudafar
3 (3)