Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben
Årsredovisning för 2014
Verksamhetsberättelse
Föreningsstämman 2014 hölls i
Karlstad den 17 maj och i anslutning
till den erbjöds medlemmarna att
åka med på Bergslagsexpressen,
1
arrangerad av Järnvägsmusei Vänner.
Medlemmar
Tidningen Tåg
Vid årsskiftet 2014/2015 var antalet medlemmar 4 825 varav 52
ungdomar vilket är en minskning från föregående år med 87 stycken.
Föreningens medlemstidning Tåg har under året planenligt utkommit
med tolv nummer varav två dubbelnummer, och sammanlagt haft en
omfattning på 472 sidor. Upplagan var 6 600 exemplar per nummer.
Förutom klubbens medlemmar finns cirka 213 prenumeranter (främst
bibliotek, företag och andra föreningar) och 600 lösnummerköpare.
Jan Lindahl är som förut anställd redaktör och Anna Lindholm Björkman är anställd på 80% som redaktionssekreterare. Lars-Olof Broberg
är redaktör för modelljärnvägssidorna. Ackvisitörer för externa annonser
i tidningen och på föreningens webbplats var Irmér Media.
Föreningsstämman
Årets föreningsstämma hölls på Clarion Hotel Plaza i Karlstad 17 maj
med 42 deltagare. Christer Olsson avtackades efter lång och trogen tjänst
i föreningen på många olika poster och utnämndes till hedersmedlem.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013. Stämman beslutade om
förändrad medlemsavgift från 2015 och ändringar i SJK:s stadgar.
Stämman avslutades efter en knapp timme.
SJK IT
Hemsidan sjk.se öppnades 1996, en ny version 2010. Sidan är byggd
i SiteVision och har under året haft cirka 1 556 000 sidvisningar och
cirka 686 000 besök.
E-butiken öppnades 2013 och merparten av försäljningen går idag
via e-butiken som är öppen dygnet runt.
Datorspel har hittills tagits fram över Nässjö C, Ånge, Norrköpingsfjärren, Hallsbergsfjärren (två utgåvor) och Kil.
Ansvarig för sjk it är Cristian Hillbom.
SJK sociala medier
SJK:s ordförande Bengt Schelin tackar av Christer Olsson vid årstämman.
Foto Peter Blom.
Styrelsen
Val av styrelse skedde i enlighet med det förslag som valberedningen
lagt fram och som presenterades i bilaga till Tåg nr 4/2014
Ordinarie ledamöter:
Bengt Schelin, ordförande
Peter Blom
Erik Trulsson
David Larsson
Cristian Hillbom
Suppleanter:
Leif Jarlén
Tobias Ly Johansson
Johan Östlund
omval 1 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
fyllnadsval 1år
omval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år
Ordinarie ledamöter valda för perioden 2012–2014:
Mattias Jansson
Lars-Erik Torstenson
Vid styrelsens konstituerande sammanträde utsågs Johan Östlund till
vice ordförande, Lars-Erik Torstenson till kassör och Mattias Jansson
till sekreterare.
Revisorer
Den ordinarie revisorn Gunnar Ekeving omvaldes för ett år, liksom
suppleanterna Jan Bengtsson och Peter Alsén. Per Krogh nyvaldes som
ordinarie revisor efter att Mats Arbman avsagt sig omval.
Valberedning
Stämman föreslog omval av Ove Norsten (sammankallande), Morrgan
Claesson och Niklas Bygdestam.
2
Svenska Järnvägsklubbens Facebook-sida öppnades i februari 2010 och
har nu över 1 200 gillamarkeringar. På sidan läggs länkar till nyheter på
sjk.se ut och nyutkomna nummer av tidningen Tåg presenteras, liksom
aktuella researrangemang.
Twitter, som öppnades i november 2010, har idag 228 följare. Här
läggs nyheter och information ut om nya nummer av tidningen Tåg.
Postvagnen har dagligen mellan 6 000 och 8 000 besök och drygt
200 000 besök och närmare tre miljoner sidvisningar per månad.
Forumprogramvaran som används är dock tekniskt omodern och arbete
med en ny forumlösning har påbörjats.
Ansvarig för sociala medier är David Larsson.
SJK Förlag & försäljning
Den årligen utgivna väggalmanackan utkom även 2014. Det mesta av
SJK:s försäljning av böcker och andra produkter sker dygnet runt via
e-butiken på sjk.se. Direktförsäljning finns dock i mindre omfattning
vid möten hos en del lokalavdelningar samt i klubblokalen i Sollentuna.
Försäljning över disk skedde bland annat vid Järnvägsmuseets dag,
Modelljärnvägsmässan i Älvsjö och Hjulmarknaden.
Ansvarig för SJK förlag är Ulf Diehl.
Ansvarig för försäljningen är Hans Carlheim.
SJK Resor
Under året gjordes bara en resa i SJK:s egen regi, en 1:a adventsresa i
samarbete med Stiftelsen Skärgårdsbåten den 30 november. Vi gjorde
en rundtur Stockholm–Hägernäs där vi i ena riktningen åkte med
Roslagsbanans Veteranstågsförenings motorvagnar Xoa3p 35 och Xoa4p
37 och i den andra med ångfärjan Djurgården 3.
Färden på Roslagsbanan gick från Stockholm Östra via Österskär där
vi fick tillfälle att åka på det alldeles nyöppnade dubbelspåret mellan
Rydbo och Åkersberga. På utresan med tåg gjordes även ett studiebesök
på Mörby verkstad.
Sjöresan startade vid Räntmästartrappan och gick via Lilla och Stora
Värtan till gamla flygflottiljen F2:s område i Hägernäs.
Kaffe och glögg serverades med strykande åtgång ombord på Djurgården 3. Resan samlade totalt 91 deltagare.
Lokalavdelningarna
Sammanfattning av lokalavdelningarnas verksamhet 2014.
Dalarna
Klubbmästare Lars-Olof Lind
De lokaler vid Borlänge station som SJK i många år fått låna för klubbmöten stod tyvärr inte längre till förfogande på grund av omdispositioner av lokalernas användning. Inga möten har därför hållits under
året, då lokalfrågan ännu inte kunnat lösas.
Eskilstuna
Klubbmästare Jan I Arvhult
Fotokörning vid Täljö hållplats på det nya dubbelspåret.
Foto Lars-Erik Torstenson..
I samband med årets föreningsstämma i Karlstad den 17 maj erbjöds
SJK:s medlemmar att följa med på Bergslagsexpressen arrangerad av
Järnvägsmusei Vänner. Resan gick Gävle–Karlstad och åter 17–18 maj
via Bergslagsbanan med avstickare till Filipstad och Torsby.
Ansvarig för SJK resor är Lars-Erik Torstenson.
Fikarast i halvtid. Foto Jan I Arvhult.
Djurgården 3 vid kaj i Hägernäs. Foto Lars-Erik Torstenson..
Klubblokalen
Sedan 2007 är SJK:s förvaltning, boklager och tidningen Tåg samlade
i en lokal på Tingsvägen 17, intill Sollentuna station. Här finns också
lokaler för bibliotek, sammanträden och möten. Anna Lindholm Björkman delar sin anställning med Tåg 80%, och 20 % som lokalansvarig.
Lokalavdelningarnas möteslokaler ligger ofta i anslutning till järnväg.
På flera orter delas lokal med andra föreningar med anknytning till
spårburen trafik.
SJK Service AB
Vid bolagsstämman i juni 2014 valdes ny styrelse i SJK Service AB:
ordförande Christer Olsson tillika bolagets VD, ledamöter Peter Blom,
Mattias Jansson, Bengt Schelin, Lars-Erik Torstenson. Suppleanter är
Johan Östlund och David Larsson.
Avdelningen har under året hållit tio möten med som mest tretton och
som minst sex besökare, sammanlagt under året 110 besökare.
Vi har tagit del av varandras bilder och berättelser. Eric Henriksson
har berättat om Eskilstuna på Brown Cargos tid, Jörgen Torstensson
har båda fört oss till skilda delar av Sydostasien och Christer Lundberg
har låtit oss färdas på meterspår i franska berg. Vi har också besökt en
synnerligen omfattande modelljärnväg på ett sörmländskt jordbruk.
En nyhet som vi infört är ”Järnvägsskolan”. Detta går ut på att vi
nu ska lära oss järnväg i dess delar på riktigt. En första lektion i ämnet
signaler har hållits av instruktionsföraren Jonas Nilsson. Tentamen sker
på det årliga luciamötet i december.
Lokalavdelningen noterar å det sorgligaste att Green Cargo lämnat
Eskilstuna med två nybyggda godsterminaler och underhållsverkstäder.
Falköping
Klubbmästare Erik Forss
Under året har vi haft fyra medlemsmöten. På våren hade vi tre bildmöten då vi visade gamla diabilder ur SMoKs, Svenska Motorvagnsklubben, stora arkiv.
Vi provade att ha möten på tisdagskvällar. Snittet blev då sju medlemmar.
Under hösten hade vi Claes-Göran Waborg som i ord och bild berättade om en fantastisk resa mellan Peking och Moskva. Detta möte
hölls på en lördag och drog femton medlemmar. Vi använder SMoKs
klubblokal i lokstallet i Falköping för våra möten.
Gävle
Klubbmästare Per Stenman, därefter Thomas Gustafsson
Avdelningen har haft sju träffar under året. Under sommaren 2014
avled förre klubbmästaren Per Stenman och det blev då ett byte till
Thomas Gustavsson.
Bland annat har vi besökt trafikledningen i Gävle som var mycket
uppskattat. Olle & Viola Ek har besökt oss under hösten och berättat
om sina upplevelser bland Spaniens och Korsikas järnvägar.
3
Göteborg
Klubbmästare Erik Trulsson
Här är det Rolf Öberg från Kållered som visar film för SJK:s Göteborgsavdelning.
Ett mycket uppskattat evenemang, då han har massor av fint filmat materialfrån 70 och 80-talen på super 8 med ljud. Foto Erik Trulsson.
Under 2014 har vi haft möten vid nio tillfällen. Bland annat har det
varit gästande föredragshållare, Ove Norsten och Peter Blom som vid
två tillfällen visat film och bilder. Vidare hade vi två medlemmar i
Göteborg, som visade film och bilder, Rolf Öberg samt Mats Froier,
Det har varit mycket uppskattat.
I övrigt har vi haft medlemskvällar med bild-och filmvisning av
medlemmarnas egna bilder vid tre tillfällen, samt modellkörning två
gånger, sista mötet på våren samt sista på hösten. Mötena har i medeltal
haft cirka 20–22 besökare. Vid Peter Bloms och Mats Froiers visningar
har vi dock toppat med 36 respektive 30 besökare.
Halland
Klubbmästare Ola Bengtsson
SJK Halland har under året hållit tio möten med varierat program.
Vi började som vanligt året med en tipstävling där föregående års
vinnare Sven-Erik Gustavsson knåpat ihop frågorna. I mars månad
hade vi besök av Erik Karlsson som med ord och bild berättade om sina
upplevelser då han sommaren 2012 åkte Transsibiriska järnvägen. Viola
och Olle Ek kom till oss i maj och visade sitt härligt ljudsatta bildspel
från Alaska och Kanada. Två möten med medlemmarnas egna bilder
hanns också med under vårterminen.
Vid höstens första möte visade Björn Malmer bilder från Växjö–
Västervik. I september visades sommarens bilder från medlemmarna.
Till oktober månads möte besökte Ove Norsten oss för att visa sin
film från SJK:s årsmötesresa 2013 ”Vänern runt”. Efter ett möte med
filmvisning avslutades året på traditionellt sätt med besök på Halmstad
Modelljärnvägsklubbs ”Luciatåg”.
På mötena har alltifrån sju till 21 personer deltagit.
Kaffe med tilltugg samt lokal har Sven-Christer Samuelsson på
förtjänstfullt sätt varit behjälplig med.
Norrbotten
Klubbmästare Tomas Casselgren
Under året har det hållits fyra möten med sammanlagt 54 deltagare.
Årets första träff var den 15 maj då vi anordnade grillkväll där det utöver
det grillade bjöds på många järnvägshistorier. Fjorton deltagare slöt upp.
Den 14 september anordnades kulturarvsdagen med temat ”I krigets
spår” (Andra världskriget) med föredrag som lockade 22 deltagare.
Den 28 september kunde vi avlyssna ett föredrag om Karlsviks industrihistoria. Till detta möte infann sig sexton deltagare.
Slutligen hölls den 30 oktober ett föredrag på temat ”Vad händer i
järnvägsvärlden” vilket lockade tolv deltagare.
4
Skåne
Klubbmästare Ulf Nilsson
Vi har som sedvanligt träffats vid tio möten under det gångna året,
antalet deltagare har varierat mellan 25 och 30. Både egna krafter och
inbjudna föredragshållare har svarat för mötesinnehållet.
I februari kom Björn Åstedt och Björn Schelin från Trafikverket och
berättade om spår och bana. I mars gästades vi av Stefan Bösch från
Trivector som föreläste om sitt hemland Schweiz trafiksystem. Lennart
Serder berättade i september om höghastighetsbanor i Norden. Efter
detta var kontaktledning och strömförsörjning temat då vi i november
besöktes av Jan Erik Godojc från Trafikverket. Slutligen gav Mats Améen
från Trafikverket/Trivector sin syn på Skånetrafiken idag och imorgon
vid decembermötet. 
Egna krafter har stått för programmet vid övriga sammankomster. 
Sålunda berättade Tom Persson med hjälp av sina bilder från 60- och
70-talet om banor i Skåne vid januariträffen. I oktober visade Bo Jönsson bilder från Skottland, Eber Olsson bilder från Tyskland och Janis
Priedits bilder från Baltikum. Priedits visade även en äldre film från
Höganäsbolaget. Augustimötet ägnades åt Södra stambanans förlängning söderut genom Citytunneln och Öresundsbron.
Mötena i april och maj liksom frågetävlingen i januari gick i 100års minnet av Baltiska Utställningens tecken. Vid majmötet gjordes
en rundvandring på det forna utställningsområdet (Pildammsparken)
med efterföljande bildvisning i Malmö Mekaniska Trikåfabriks forna
lokaler, som ligger alldeles intill anslutningsspåret till utställningen. 
Eber Olsson och Ulf Nilsson hade ställt samman programmen om
Baltiska Utställningen.
Småland
Klubbmästare Yngve Nilsson
Vi har under året haft sex möten varav ett i Emmaboda, övriga i Nässjö.
Bland programpunkterna kan nämnas att Ulf Fjeld berättade om
tidningen Ånghwisslan som 2014 fyllde 50 år och som höll på att läggas ned, men som nu kommer att finnas kvar en bit in på 2015. Sven
Moholm svarade för en intressant beskrivning av Re-loken som nu
börjat trafikera Småland.
Eftersom 2014 var ett valår inbjöds dessutom politiker att berätta
hur det skulle bli med järnvägarna om de fick regera efter valet. Tyvärr
blev det ingen succé, varken särskilt många medlemmar eller politiker
kom, bara tre av våra riksdagspartier ställde upp.
Tyvärr avled Torsten Andersson, som skötte servicen på mötena
under året.
Den 6 och 7 september var det jubileum i Nässjö, staden fyllde
100 år och järnvägen 150 och då var det mycket folk här. I övrigt har
deltagarantalet legat runt ett tiotal.
Stockholm
Klubbmästare vakant
Klubblokalen i Sollentuna håller öppet för allmän samvaro tisdagskvällar. Utöver dessa regelbundna träffar har under året ett antal möten
hållits, varav åtta tillsammans med Svenska Spårvägssällskapet.
Det har bjudits på filmvisning om forna tiders tågresande med
Jan Bergman, ånglok i södra Afrika filmade och presenterade av Olle
Jarlsåker, Lennart Malmsten har visat bilder och filmer, samt föreläst
om järnvägarna i Schweiz och Österrike, Björn Naess har berättat om
både järnvägar och militärhistoria från Norge, och en kväll var vikt för
filmvisning från SJK:s årsmötesresa ”Vänern runt 2013”.
De möten som hållits tillsammans med Svenska Spårvägssällskapet
har handlat om de nordspanska järn- och spårvägarna med en meters
spårvidd, presenterade på film av Danne Göransson. Presentation av Fedecrails ungdomsläger 2013 med Sebastian von Schmalensee och Jakob
Jyberg, spårvägskåseri med Sten-Axel Julin. Litet om den stockholmska
Tvärbanans bakgrundshistoria presenterad av Hans Råberg och Bengt
Sonesson, Stockholms spårvägshistoria berättad av Per Rickheden, samt
slutligen utbyggnadsplaner i nordöstra Stockholmsområdet presenterade
av Carl Silfverhielm. Finska spårvägsbyggnadsplaner i Tammerfors och
Åbo, presenterade av Mikko Laaksonen. Reseberättelse från Australien
förmedlad av Carl Silfverhielm.
Sundsvall
Klubbmästare vakant
Sju möten genomfördes under året, med i snitt drygt tio medlemmar
per möte. Vi började med att i januari se återstående bilder och filmer
från Börje Carlgrens fina samling. Stig Nyberg följde upp med att på
februarimötet visa filmer han inte visat de senaste 30 åren! I mars kom
Lennart Malmsten och berättade till material från sina Österrikeresor
2008–2011. Vid aprilmötet visades vad medlemmarna hade med sig
och någon dvd-film.
Som svar på frågan ”Vad har du varit med om i sommar?” visade
Börje Göransson sina bilder från Bergslagsexpressenresan med JvmV
vid septembermötet. I oktober visade och berättade Viola och Olle
Ek om sin resa till Alaska och Kanada med Frank Stenvall 2008. Sista
mötet i november återkom Göte Bengtsson och fortsatte att arbeta sig
igenom, i alfabetisk ordning, sina stationsbilder.
Vid samtliga möten har frågan om en klubbmästare tagits upp,
men ingen vill ställa upp! Självpåtaget försöker därför Kjell Palén som
kontaktperson sköta det administrativa. Bo Sandström står för lokalen
medan Stig Nyberg fixar det lekamliga.
Ryssland som tema. Den traditionella korvkvällen med filmvisning
(von Ryan´s Express) i magasinet vid Dingtuna station avslutade våren.
Hösten inleddes med film (Klart. Tåg ut!) och korvgrillning vid
Dingtuna station. Kvällen följdes av ett besök i Kjula där logistikcent­
rum, flygplatsen och Sveriges Vägmuseum fångade deltagarnas intresse
Bengt Spade med programmet ”Kraftmaskiner” stod därefter på tur.
Västeråsavdelningen firade 45 år med fest i Strömsholms konferenscentrum och Jan Bergman berättade under en kväll om svensk underrättelseverksamhet under andra världskriget. Besök har också hunnits
med hos Lucchini i Surahammar och GKN Drive Line i Köping. Letade
efter järnvägsspår i Israel gjorde avdelningen tillsammans med Till-Olaf
Klingenhäger, samt som årets sista program en liten julfest där Jan
Bergman visade sin film om arkitekten Ferdinand Boberg.
Örebro
Klubbmästare Patrik Lindbäck
Under året hölls nio möten, mestadels så kallade fikaträffar där medlemmarna kunde ta del av varandras foto- och filmskatter. Vid ett mötestillfälle hölls föredrag av en representant från godsoperatören Hector Rail.
Östergötland
Klubbmästare Ingemar Eriksson
Västerås
Klubbmästare Thomas Walldow
Besök hos Stambanans vänner i Norrköping 6 september 2014.
Foto Ingemar Eriksson..
"En årlig tradition för Västeråsavdelningen är att varje vår och höst grilla korv
vid Dingtuna station. Kvällar med inte bara korv och vad där tillhör utan också
ett program, lika ofta med järnvägsanknytning som med program av allmän
karaktär." Foto Thomas Walldow 20 augusti 2014.
Västeråsavdelningen har under året hållit sexton träffar i form av vanliga
program, studiebesök och buss- och tågutflykter. Tillsammans har dessa
samlat ett deltagarantal på totalt 444 stycken. Buss- och tågutflykterna
har skett i samarbete med Dingtuna-Lillhärad Sockengille.
Under våren samlades medlemmarna kring sockertåg på Kuba med
Lennart Harnefors och en resa till bland annat Korsika med Viola och
Olle Ek. Rani gjuteri i Kolbäck och AQ Group i Västerås som tillverkar
komponenter och system till industrikunder, fångade också intresset
Per Rickheden berättade kåserande om Stockholms spårvägshistoria,
liksom Anders Nordebring visade landsarkivet vid en resa till Uppsala.
Björn Naess, SJK-medlem i Oslo, berättade om sänkningen av den tyska
pansarkryssaren Blücher i Oslofjorden. Ett besök hos en fjäderfabrik
hann avdelningen också med liksom ett bild- och musikprogram med
Det har hållits sex träffar under året i Linköping och ett besök hos
Stambanans vänner i Norrköping.
Den 1 februari fick vi besök av Leif Wester som berättade om FröviLudvika och de sista malmtågen.
Den 1 mars var Tågab på visit med Urban Lavén.
Per Sandström berättade den 5 april om Ostlänkens tänkta framdragning i Östergötland.
Den 6 september anordnades en utflykt till Stambanans vänner i
Norrköping.
Tåg i Bergslagen presenterades den 4 oktober av Eje Larsson.
Den 25 oktober hölls en presentation om längre godståg och underhåll av Ragnar Hedström från VTI.
Slutligen gästades vi den 22 november av Christer Sjöborg, lokförare/
konsult, som berättade om tester av lok med mera.
Det har varit från 17 till 24 deltagare på våra träffar och vi har även
har haft försäljning av böcker/tidskrifter och fika.
Omslagsbild: Uppehåll i Torsby. Här växlar littera T41 204 på stationen inför
returresan utmed den vackra Fryksdalsbanan söndagen den 18 maj 2014.
Foto Peter Blom.
5
Årsredovisning 2014
Svenska Järnvägsklubben (802004-4999)
Förvaltningsberättelse
Den kommersiella verksamheten ligger sedan 1 januari 2007 i det helägda dotterbolaget SJK Service AB. Föreningen svarar därefter enbart för
den ideella verksamheten centralt och i lokalavdelningarna.
Resultaträkning
Balansräkning
2014-01-01 – 2014-12-31
Belopp i 1000-tal kronor
2014-12-31
2014
2013
Intäkter
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa
Prenumeration av Tåg till medlemmar
Övriga kostnader
Summa
2014
2013
400,0
400,0
Tillgångar
2 197,3
2 192,6
Andelar i dotterföretag
Fordringar
1,3
0,0
12,2
18,0
2 210,8
2 210,6
30,0
20,8
Eget kapital
2 196,0
2 181,0
Kapitalbehållning
32,5
27,7
2 258,5
2 229,5
Kostnader
Lokalavdelningar
Belopp i 1000-tal kronor
215,5
0,0
Kassa och bank
1 134,0
1 281,4
Summa tillgångar
1 749,5
1 681,4
Eget och främmande kapital
696,7
715,6
Årets resultat
-47,7
-18,9
Summa
649,0
696,7
Skulder
Årets resultat
-47,7
-18,9
Övriga skulder
5,8
0,9
Förutbetalda medlemsavgifter
1 094,7
983,8
Summa
1 100,5
984,7
Summa eget och främmande kapital
1 749,5
1 681,4
Stockholm 9 mars 2015
Cristian Hillbom
David Larsson
Budget SJK förening 2015
Belopp i 1000-tal kronor
Intäkter
Medlemsavgifter
Finansiella intäkter
Summa
Kostnader
2 300
5
2 305
Lokalavdelningar
Prenumeration av Tåg till medlemmar
Övriga kostnader
Summa
Budgeterat resultat
0
Information om SJK Service AB:s ekonomi finns tillgänglig på SJK:s hemsida.
Revisionsberättelse för 2014 finns tillgänglig på SJK:s hemsida.
6
40
2 240
25
2 305
Föreningsstämma 2015
Lördagen den 23 maj kl 18.00 på hotell Scandic CH, Nygatan 45, Gävle
Dagordning vid föreningsstämman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stämmans öppnande
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Föredragning av årsredovisningen från föregående år
Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid
Beslut om fastställande av balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman
10. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt
11. Val av föreningsordförande, övriga ledamöter och suppleanter i
styrelsen
12. Val av revisorer jämte suppleanter
13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande
Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman, punkt 9 på dagordningen.
9.1
Ändring i stadgarna
Mycket av innehållet i SJK stadgar skrevs i en tid långt innan dagens IT- och medievärld såg dagens ljus. Det finns därför skäl att modernisera
vissa delar av stadgarna. Det gäller bland annat det som stadgas om hur information till medlemmarna inför föreningsstämman ska delges.
Styrelsen föreslår följande ändringar av SJK stadgar:
§ 12 Ordinarie föreningsstämma
Gammal lydelse:
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker skriftligen senast 45 dagar före stämman. Årsredovisningen för föregående år, ärenden som styrelsen överlämnar till stämman
och valberedningens förslag skall skriftligen delges medlemmarna senast 10 dagar före stämman.
Ny lydelse:
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker skriftligen senast 45 dagar före stämman. Årsredovisningen för föregående år, ärenden som styrelsen överlämnar till stämman
och valberedningens förslag skall delges medlemmarna på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman.
§ 15 Motion till föreningsstämma
Gammal lydelse:
Motion till föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Styrelsen skall delge medlemmarna motionen jämte eget
yttrande skriftligen senast 10 dagar före stämman.
Ny lydelse:
Motion till föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Styrelsen skall delge medlemmarna motionen jämte eget
yttrande på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman.
§ 16 Stadgeändring
Gammal lydelse:
Ändring av stadgarna sker genom beslut av ordinarie föreningsstämma, varvid stöd fordras av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag från medlem om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Förslaget skall jämte styrelsens
yttrande skriftligen delges medlemmarna senast 10 dagar före stämman.
Ny lydelse:
Ändring av stadgarna sker genom beslut av ordinarie föreningsstämma, varvid stöd fordras av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Förslag från medlem om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Förslaget skall jämte styrelsens
yttrande delges medlemmarna på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman.
9.2
Förslag om ändrad disposition av föreningens lokaler
Föreningen har i klubblokalen i Sollentuna ett mycket stort bibliotek med järnvägslitteratur och äldre tidskrifter. Biblioteket utnyttjas mycket
sporadiskt och utlåningsverksamheten är i stort sett obefintlig. Föreningens lokalkostnader skulle kunna minskas avsevärt om biblioteket disponeras annorlunda, till exempel genom att hela eller delar förvaras i andra förrådsutrymmen.
Styrelsen föreslår att föreningsstämman ger styrelsen mandat att vid behov förändra föreningslokalens disposition.
7
Motioner punkt 10 på dagordningen.
10.1
Motion om framtagning av järnvägsatlas från Urban Jansson
Jag föreslår att föreningsstämman rekommenderar styrelsen att verka för framtagandet av en SVENSK JÄRNVÄGSATLAS.
Den bör innehålla detaljerade kartblad i lättläst skala, till exempel 1:150.000, samt avslutas med en ortsförteckning, angivande nummer på
kartblad samt ett koordinatsystem som skall återfinnas på kartbladen.
Styrelsens yttrande
I planerna på kommande bokutgivningar ingår en kartbok av den typ som motionen beskriver. Styrelsen föreslår att föreningsstämman i och
med detta anser motionen vara besvarad.
10.2
Motion om att SJK:s almanacka ska ingå i medlemsavgiften från Kay Henningsson
Härmed föreslår jag att alla som är medlemmar i SJK får denna almanacka med Tåg 12-2015.
Höj medlemsavgiften med 50 kronor, så får alla almanackan.
Vet att 50 kronor kan vara mycket i höjning för medlem. Men ni kan nog få ett bra pris av tryckeriet, med stor upplaga.
Styrelsens yttrande
SJK har under många år gett ut en järnvägsalmanacka. Intäkterna från försäljningen av den bidrar i hög grad positivt till föreningens ekonomiska
resultat. En gratis almanacka till medlemmarna kan inte distribueras som en bilaga till Tåg och måste skickas i ett separat utskick. Kostnaden för
att ge alla medlemmar ett gratis exemplar inkluderar alltså både kostnaden för framställning och distribution men också kompensation för bortfall
av försäljningsintäkt. Den totala kostnaden ligger för närvarande på cirkaa 65-70 kronor per styck vilket alltså är den nivå som medlemsavgiften
skulle behöva höjas med.
Medlemsavgiften höjdes i år till 495 kronor. En ny höjning nästa år till en nivå på ca 560 kronor kommer säkerligen att medföra en minskning av antal medlemmar. En sådan höjning intecknar också utrymmet för höjning av medlemsavgiften som kan komma att behövas av andra
skäl för lång tid framåt.
Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.
10.3
Motion om stadgeändring att alla styrelseledamöter blir ordinarie från Morrgan Claesson
Ny lydelse av § 4 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av tio ledamöter. Föreningsstämman väljer ordförande för ett år, övriga styrelseledamöter för två år med växelvis avgång.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutför, när minst halva antalet
ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Styrelsens yttrande
I styrelsearbetet har det under lång tid inte gjorts någon skillnad på ordinarie ledamöter och suppleanter.
Det finns inget skäl för att behålla denna uppdelning. Förslaget kräver även en ändring av stadgarnas § 17 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma.
Dagordningens punkt 11 föreslås få lydelsen: Val av föreningsordförande och övriga ledamöter.
Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen och en ändring av stadgarnas § 17.
Förslag till val vid årsmötet 2015
PostMandattid
NamnförslagTyp av valOrt
Ordförande
1 år
Bengt Schelin
Omval Stockholm
Ledamot
2 år
Mattias Jansson
Omval Uppsala
Ledamot2 årLars-Erik Torstenson OmvalStockholm
Ledamot
2 år Leif Jarlén
Omval Lidköping
Ledamot2 årCristian HillbomOmvalStockholm
Ledamot
2 år
Peter Blom
1 år kvar Stockholm
Ledamot 2 år
Erik Trulsson
1 år kvar Hindås
Ledamot2 årDavid Larsson1 år kvarGällivare
Ledamot2 årBjörn LillpersFyllnadsvalOrsa
Ledamot 2 årJohan ÖstlundFyllnadsvalLund
Revisor1 år
Urbahn CarlsonNyvalKungsbacka
Revisor1 år Per KroghOmvalKarlstad
Revisorssuppleant 1 år Jan Bengtsson
Omval Farsta
Revisorssuppleant
1 årPeter AlsénOmval Nässjö
2015-04-02
SJK valberedning - Ove Norsten, Sollentuna, sammankallande, Morrgan Claesson, Göteborg, Niklas Bygdestam, Uppsala
8