Verksamhetsberättelse 2014 RKUF Linköping

Verksamhetsberättelse 2014
RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND I LINKÖPING
[Skriv här]
Innehållsförteckning
1. Sammanfattning……………………………………………………………………………..2
2. Föreningen…………………………………………………………………………………..2
3. Samarbete med Röda Korset………………………………………………………………...2
4. Medlemmar………………………………………………………………………………….3
5. Styrelsen……………………………………………………………………………………..3
5.1 Förtroendevalda……………………………………………………………………...…….3
5.2 Styrelsens arbete…………………………………………………………………………...4
6. Verksamheter………………………………………………………………………………..6
6.1 Läxhjälpen………………………………………………………………………………….6
6.2 Språkverkstan……………………………………………………………………………....6
6.3 Kosmos kompisgrupp……………………………………………………………………...7
6.4 Projekt idrottsfadder………………………………………………………………………..7
7. Visioner……………………………………………………………………………………...7
8. Ekonomisk redovisning……………………………………………………………………...8
1
1. Sammanfattning
År 2014 har varit ett innehållsrikt år för Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF). Vi har
utvecklat och förändrat våra verksamheter samtidigt som vi har arbetat för att öka intresset för
Röda Korsets Ungdomsförbund.
Året började med ett årsmöte där en ny styrelse med ordförande, kassör samt två ledamöter
valdes in. Kort därefter hade vi ett extra årsmöte för att välja in ny kassör samt en till ledamot.
Under året har vi haft tre verksamheter med stort engagemang hos frivilliga och deltagare.
Genom marknadsföring har vi nått nya frivilliga och medlemmar. Vi har under året deltagit
i aktiviteter runt om i Östergötland och berättat om vårt arbete.
När vi blickar framåt ser vi fortsatt stor potential för utveckling av föreningen. Vår förening i
Linköping engagerar människor och medverkar till att förverkliga Röda Korsets mål, att lindra
och förhindra mänskligt lidande.
Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till våra frivilliga, deltagare, medlemmar och stöd från Röda
Korsets Ungdomsförbund på nationell nivå. Vi vill också tacka andra RKUF-föreningar runt
om i landet som gett oss inspiration och kunskapsutbyte.
2. Föreningen
Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping startades år 2007 och har sedan starten haft ett
relativt sett högt medlemsantal. Ungdomsförbundet är tillika moderorganisationen Röda Korset
en ideell förening som är politisk och religiöst obunden. Vårt mål som organisation är att lindra
och förhindra allt mänskligt lidande var det än uppstår och vem som än drabbas. Röda Korset i
Linköping arbetar lokalt för att bidra till förverkligandet av detta mål. Ungdomsförbundet riktar
sig till alla mellan 0 och 30 år. I takt med att nya frivilliga hittar föreningen hoppas vi att
medlemsantalet kommer att öka.
Föreningen hade under årets start tillgång till två konsulenter från ungdomsförbundet, Shanna
Löfgren och Åsa Jacobson. Under året har det skett en omorganisation av stödet från nationell
nivå och personer som är ansvariga för detta kallas nu sakkunnig respektive
föreningsutvecklare. Vi har haft kontakt med sakkunnig Julia Kjällquist. Två av
styrelsemedlemmarna deltog i Riksårsmötet i juni. Under Riksårsmötet fanns möjlighet till
erfarenhetsutbyte med andra lokalföreningar samt kontakt med förbundsstyrelsen.
3. Samarbete med Röda Korset
Röda Korset är moderorganisation till Röda Korsets Ungdomsförbund och dessa två
organisationer arbetar utifrån samma mål. Det är viktigt att stärka samarbetet för att komplettera
varandras arbete för människor i Linköping. Röda Korsets Ungdomsförbund i Linköping har
medverkat i Samverkansråd med samtliga Röda Kors-kretsar i Linköping för att kunna
diskutera hur vi bäst kan samverka och effektivisera arbetet. Vi har samarbetat vid insamlingar
och evenemang i Linköping. Södra Linköpings-kretsen har stöttat Ungdomsförbundet i
Linköping genom att låna ut lokaler, ge bidrag till aktiviteter samt på olika sätt bidragit med
kunskap om hur man bedriver en förening.
2
4. Medlemmar
Under 2014 hade vi totalt 91 medlemmar, varav 34 stycken rörelsemedlemmar. I år har det skett
en minskning från föregående år där siffran uppgick till totalt 114 medlemmar. Detta innebär
att Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping kommer att skicka
två ombud till riksårsmötet 2015. Dessa ombud kommer att väljas under föreningsårsmötet.
Röda Korets Ungdomsförbund i Linköping skulle inte kunna bedriva sin verksamhet utan
medlemmarna. De är oerhört viktiga för vår förening och tack vare dem kan vi bidra till att det
finns en organisation som på ett effektivt sätt kan hjälpa människor i utsatta situationer i
Linköping, i Sverige och i den övriga världen. Vår förhoppning är att föreningens medlemsantal
åter kommer att öka under år 2015.
Ett medlemskap i Röda korsets ungdomsförbund kostar endast 50 kr per år. Som medlem får
man möjlighet att delta i föreningens aktiviter under året. Man behöver inte vara medlem för
att kunna ställa upp som frivillig.
5. Styrelsen
5.1 Förtroendevalda
Ordförande Ann Fernström är 23 år gammal och är studerar sista året på Politicies
kandidatprogram på Linköpings universitet. Hon har haft det främsta ansvaret för att ha kontakt
med alla externa aktörer. Dessa innefattar även Svenska Röda Korset som vi har haft ett nära
samarbete med under det gångna året. Ann har haft det övergripande ansvaret för föreningen
under året och har sett till att föreningen arbetar enligt Röda Korsets Ungdomsförbunds
nationella riktlinjer. Hon har med övriga styrelsemedlemmar haft ansvaret för olika evenemang
som RKUF har deltagit i och stått för. Hon har även varit ledare för Läxhjälpen under större
delen av verksamhetsåret och varit ansvarig för flytten av verksamheten från boende till Anders
Ljungstedts gymnasium.
Vice ordförande Anna Bornefall är 25 år och studerar till läkare vid Hälsouniversitetet. Anna
var aktiv som frivilligledare i Språkverkstan när hon sökte till styrelsen. Annas uppgift som
vice ordförande har varit att stödja ordförande Ann i hennes arbete och dela på arbetsuppgifter.
Annas ansvarsområde utöver detta har varit marknadsföring av föreningen för att bland annat
hitta nya frivilliga. Anna har representerat styrelsen vid flertalet evenemang och varit
evenemangsansvarig för sportdagen med CISV-lägret. Anna har skött hemsidan samt
Facebooksidan. Anna har fortsatt som frivilligledare i Språkverkstan, vilket har varit ett bra sätt
att hålla kontakt mellan styrelsen och verksamheten.
Kassör Matea Martic är 25 år och arbetar socialsekreterare för ensamkommande flyktingbarn.
Matea blev invald i styrelsen i början av mars och har ansvarat för föreningens ekonomi. Matea
har utöver sin roll som kassör bland annat även haft ansvar för RKUF:s deltagande på
julmarknaden i Gamla Linköping. Matea startade också tillverkningen av RKUF-armband i
Linköping för att öka föreningens intäkter.
Sekreterare Diana Lugero är 22 år och läser politices kandidatprogrammet vid Linköpings
Universitet. Som sekreterare har Diana skrivit samtliga protokoll och kallelser inför
styrelsemöten. Som styrelseledamot har hon även ansvarat för flera olika evenemang och
3
representerat RKUF i olika sammanhang med resterande av styrelsen under det gångna året.
Diana har även varit medlemsansvarig och utfärdat nyhetsbrev.
Ledamot Filip Arvola är 24 år och studerar till civilingenjör vid Linköpings universitet. Han
har under sitt år som styrelseledamot främst arbetat med att få till stånd olika utbildningar för
nya som gamla medlemmar och frivilliga. Han har också tillsammans med övriga styrelsen varit
delaktig i ett antal evenemang i Linköping. I övrigt har han även jobbat med att söka sponsorer
och arbetat för att hjälpa kassören med ekonomin.
5.2 Styrelsens arbete
Vi inledde verksamhetsåret med ett konstituerande styrelsemöte där vi fördelade
ansvarsområden inom styrelsearbetet. Vi anordnade en medlemskväll i februari för att knyta
kontakter med medlemmarna i föreningen.
Kassören Anna Backman valde att avgå på grund av andra uppdrag och därför annonserades
ett nytt årsmöte i början av mars. Matea Martic valdes in som ny kassör. Filip Arvola valdes
in som extra ledamot för att få en större styrelse.
I mars åkte Ann Fernström, Matea Martic, Anna Bornefall och Diana Lugero på
styrelseutbildning i Stockholm, vilket var en bra inledning för alla nya styrelseledamöter då
det gavs möjlighet att tänka över innebörden av styrelsens arbete och uppdrag samt att lära
känna varandra. Vi lade en gemensam grund för den vision som vi har valt att arbeta för, en
öppen och aktiv förening där alla kan bidra med något.
Under våren arbetade styrelsen med att hålla igång våra verksamheter Kosmos kompisgrupp,
Språkverkstan och Läxhjälpen.
I mars var vi med på en minifestival för medmänsklighet i Motala för att berätta om vårt
arbete. Vi besökte också Röda Korset i Åtvidaberg för att informera om hur verksamheter
för barn och ungdomar kan genomföras. Vi deltog på Engelska skolans vecka för föreningar
och pratade med ungdomar på skolan om hur det kan vara att försättas på flykt.
I april öppnade ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i Ljungsbro. Vi deltog på
informationsmötet för allmänheten innan boendet skulle starta och såg att det fanns ett stort
behov av att berätta om våra positiva erfarenheter från arbete med ungdomar som kommit
till Sverige nyligen. Det öppnades även ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn
på Hagalund/Garnisonen i Linköping.
I maj åkte Matea Martic och Filip Arvola på kassörsutbildning i Malmö där de fick
ytterligare redskap för att sköta föreningens ekonomi. Vi anordnade en idéutbildning som
riktade sig till alla medlemmar och vår förhoppning var även att locka nya medlemmar till
föreningen. Ansvarig för idéutbildningen var Lisa Petterson som vi bjöd in från RKUF i
Uppsala.
Vid Riksårsmötet i juni åkte Ann Fernström och Anna Bornefall som representanter för
Linköpings lokalförening till mötet i Uppsala. Föreningen hade sammanlagt tre platser att
fylla, varav en plats fick förhinder. På mötet fick vi bland annat inspiration från andra
lokalföreningar och var med och tog beslut om hur Röda Korsets Ungdomsförbund ska
styras i framtiden.
4
Till sommaren slutade Mimmi Gustavsson och Fredrik som verksamhetsledare till
Språkverkstan och David slutade som verksamhetsledare för Läxhjälpen. Under sommaren
hade vi rekryterat Parisa Zadeh som ny verksamhetsledare till Språkverkstan. Styrelsen
valde också in Emma som verksamhetsledare till Kosmos för att stötta Daniel Örn Eriksson
i hans roll som verksamhetsledare. Ann Fernström blev tillfällig verksamhetsledare för
Läxhjälpen, och ersattes i oktober av den nya verksamhetsledaren Anna Backman. Styrelsen
valde att flytta Läxhjälpen inför höstterminen till Anders Ljungstedts gymnasium.
Läxhjälpen når nu på så vis alla ungdomar som går i språkintroduktionsklasserna på Anders
Ljungstedts gymnasium.
Under slutet av våren och början av sommaren inledde styrelsen ett samarbete med
Östergötlands Idrottsförbund för att rekrytera idrottsfaddrar som kunde hjälpa nyanlända
ungdomar att komma i kontakt med olika sporter. Det fanns några frivilliga som ville
engagera sig i detta, men tyvärr har finansieringen av projektet inte löst sig när denna
verksamhetsberättelse skrivs.
I juli samarbetade styrelsen med ett CISV-läger som skulle hållas i Mjölby, de valde att
besöka vår förening för att ungdomarna skulle lära sig mer om socialt frivilligarbete. Vi
berättade om RKUF:s och Röda Korsets arbete i Sverige och utomlands. Efter
presentationen hade vi en sportdag i Trädgårdföreningen dit även alla ungdomar på
boendena för ensamkommande var inbjudna. Det blev en härlig dag tillsammans.
Under slutet av sommaren såg vi ett behov av att rekrytera nya frivilliga och vi kontaktade
därför Linköpings universitet som hjälpte oss att publicera en annons på deras hemsida.
Denna annons fick stort genomslag och vi hade informationsträff för nya personer som ville
engagera sig.
I september stod styrelsen med Röda Korset på Linköpingspostens 15-årsjubileum i
Trädgårdsföreningen för att informera om vårt arbete och göra ansiktsmålningar på barn.
Under hösten deltog styrelsen och frivilliga i Världens barn-insamlingen på stan. Vi klädde
ut oss i maskeraddräkter och det gav stor respons. Vi samlade även in pengar till Världens
barn och hade pysselhörna under Östergötlands barnmässa. Styrelsen deltog i
informationsmöte för allmänheten med anledning av att det ska öppna ett nytt boende för
ensamkommande flyktingbarn i Bjärka-Säby. Vi bjöd in till en idéutbildning i november för
befintliga och blivande medlemmar. Vi bjöd även in RKUF Norrköping och RKUF
Söderköping som deltog med flera frivilliga. Ansvarig för idéutbildningen var Nathalie de
Negrete Cortéz, tidigare ordförande i RKUF Linköping. Vi hade också medlemskväll under
hösten med normutbildning och matlagning. Ansvarig för normutbildningen var Elin Lager
som är utbildare på organisationen Peaceworks.
Styrelsen hade fondsökarkväll för att söka medel till föreningen. Vi började tillverka
armband som det stod ”RKUF” och ”Kärlek” på som vi har sålt under senare delen av hösten
för att samla in pengar till våra verksamheter. Pärlorna hade vi dels köpt och dels fått skänkta
till oss av en privatperson. Under adventsmarknaden i Gamla Linköping stod vi tillsammans
med Röda Korset och sålde våra armband vilket genererade pengar till föreningen.
Verksamhetsåret avslutades med en rolig julfest för alla deltagare och frivilliga i
verksamheterna.
5
Samarbetet mellan föreningen och Röda Korset lokalt har under året stärkts och fungerat
bra. Röda Korsets Ungdomsförbund Linköping har deltagit aktivt i Samverkansrådet.
Föreningen har en representant i Samverkansrådet.
6. Verksamheter
6.1 Läxhjälp
Läxhjälpen har sedan början av året haft sin verksamhet på två olika HVB-boenden för
ensamkommande flyktingbarn. Dessa boenden är Olivlunden i Tannefors samt på
Danmarksgatan. Detta arbete genererade endast ett fåtal deltagare vilket gjorde att vi bestämde
oss för att flytta den. I september 2014 inleddes ett samarbete mellan RKUF Linköping och
Anders Ljungstedts gymnasium. Vi finns på plats med läxhjälp för eleverna som läser
språkintroduktion för nyanlända till Sverige. Vi har fått tillgång till två klassrum och är på plats
torsdagar mellan kl 15-17 i samband med att eleverna slutar för dagen. Kontakten sker genom
Madelena
Arvendal,
arbetslagsledare
för
språkintroduktionsprogrammet.
Uppslutningen har varit god och vi har fått positiv respons både från lärare på skolan och de
elever som kommer dit. Uppskattningsvis är det ett tiotal elever som kommer till oss varje vecka
för att få hjälp med uppgifter i svenska, matematik och engelska. En del är främst intresserade
av diskussion och att lära sig att tala bättre svenska. Ett flertal är ”stammisar” och kommer varje
vecka, det ser vi som ett tecken på att vi behövs och att eleverna uppskattar vår hjälp. Vi är för
tillfället 7-8 stycken läxhjälpare, men hoppas att bli fler för att på så sätt kunna hjälpa alla elever
i den mån de behöver.
Under år 2014 hade vi en budget på 1000 kr, 342 kr har använts för att köpa fika till träffarna.
Skolan står för frukt till ungdomarna så att de ska kunna stå sig lite längre. Utöver det så står
de även för material, papper, pennor, ordböcker och så vidare.
6.2 Språkverkstan
Syftet med Språkverkstan är att bidra till integration för nyanlända ungdomar. Detta gör vi
genom att vi har olika aktiviteter där ungdomarna får träna svenska och även träffa andra
deltagare. Träffarna är anpassade efter deltagarnas språkkunskaper. Alla aktiviteter är planerade
av en till två frivilliga. Under våren fanns det tio stycken frivilliga och under hösten åtta stycken
frivilliga i Språkverkstan. De flesta frivilliga under hösten var nya i föreningen. Språkverkstan
har marknadsförts för språkintroduktionsklasser på Anders Ljungstedts gymnasium och under
hösten även på boenden för ensamkommande flyktingbarn i Linköping. Vi håller våra
aktiviteter varje måndag kl 18-20. Vi har under höstterminen 2014 haft elva träffar som har
varit väldigt uppskattade av deltagarna.
Deltagargraden har varit varierande under året med 5-30 stycken ungdomar som har deltagit
per tillfälle. De frivilliga har även haft olika ansvarsområden inom Språkverkstan.
Verksamhetsledare under vårterminen var Mimmi Gustafsson och Fredrik Olsson. Diana
Lugero var kommunikationsansvarig och hade hand om kontakten med Anders Ljungstedts
gymnasium och boenden för ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsledare under hösten
var Parisa Zadeh och hon har övergripande ansvar för verksamheten inför år 2015.
Kommunikationsansvarig under hösten var Maria Adell. Ekonomiansvarig under hösten var
Julia Ferntoft. Vår budget under året har varit 4000 kr.
6
6.3 Kosmos kompisgrupp
Syftet med Kosmos är att skapa ett kontaktnät mellan ensamkommande
ungdomar och andra ungdomarna som bor i Linköpings kommun. Röda Korsets
Ungdomsförbund vill anordna aktiviteter för att minska utanförskapet som kan finnas för
ensamkommande ungdomar i det svenska samhället. Detta går i linje med Röda Korsets
Ungdomsförbunds värderingar som humanitet och förståelse för andra människor. Vi vill ge
möjlighet till en värdefull fritid och ge deltagarna en chans att tänka på någonting annat än
skolan, möten med myndigheter och oro för framtiden.
Tanken med Kosmos kompisgrupp är att deltagare och frivilliga från RKUF träffas varje två
timmar varje vecka. Det är viktigt att ungdomarna själva får vara med och påverka
verksamhetens aktiviteter tillsammans med de frivilliga. Vi har vid varje terminsstart ett
planeringsmöte tillsammans med deltagarna samt personal på HVB-boendena.
Kosmos verksamhet bedrivs av frivilliga samt 1-2 verksamhetsledare, under våren var Daniel
Örn Eriksson verksamhetsledare. Under hösten rekryterades även Emma Hellman som
verksamhetsledare. Exempel på aktiviter under året har varit biljard, löpträning, fotbollsträning,
gå på ishockeymatch, matlagning, bakning, simhallen, gymträning och dansträning. Vi har även
besökt museum och evenemang med musik.
Kosmos verksamhetsledare skapar en budget och funderar på hur ekonomin ska fördelas under
varje termin. Under året har vi haft en budget på totalt 10 000 kr. I början av året fick RKUF i
Linköping ett stipendium på 10 000 från orden Odd Fellow i Linköping och pengarna var
öronmärkta till aktiviter för ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsledare har medverkat
på fondsökningskvällar under året.
Vi brukar ha återkoppling med ungdomarna om vår kompisgrupp samt om våra aktiviteter.
Ungdomarna som har deltagit på Kosmos har lyft fram att vår kompisgrupp är givande,
meningsfull och positiv.
6.3 Projektet Idrottsfadder
Under år 2014 påbörjade föreningen ett samarbete med Östergötlands Idrottsförbund för att
starta upp en verksamhet med fokus på fadderverksamhet och deltagande i olika idrotter.
Samarbetet medförde att vi kunde erbjuda deltagare i våra verksamheter att under en vecka
pröva på olika idrotter på Idrottsförbundets evenemang Sportis Camp i juli. Tyvärr har någon
regelbunden verksamhet inte kunnat startats på grund av att Idrottsförbundet saknade sponsorer
till projektet. Vi har haft kontakt med personer som har velat bli frivilliga och vi har även haft
kontakt med flera idrottsföreningar som förhoppningsvis vill delta i ett liknande projekt på sikt.
7. Visioner för kommande verksamhetsår
Vår vision för föreningen är att våra verksamheter kan bemöta det behov av fritidsaktiviteter
och trygghet som finns bland barn och unga i Linköping. Vi hoppas att vårt arbete ska motverka
det alltmer främlingsfientliga klimat som är ett faktum i dagens samhälle. Under slutet av år
2014 beräknas över 50 miljoner människor vara på flykt i världen och allt fler barn och unga
på flykt kommer ensamma till Sverige. Vi vill att våra verksamheter ska fungera som en
mötesplats för lärande och kontaktskapande för ungdomar från hela världen. Vår förhoppning
inför kommande verksamhetsår är att fortsatt jobba för att deltagare och frivilliga ska känna att
7
RKUF är viktig plats för vänskap i Linköping. Vi önskar att fler deltagare ska känna sig
välkomna att fortsätta som frivilliga i föreningen.
Vi vill att fler människor ska känna till RKUF:s arbete och på så sätt bidra till att fler människor
engagerar sig för en medmänsklig värld. Detta innefattar även att locka frivilliga och deltagare
oavsett ålder, kön, etnicitet och så vidare.
8. Ekonomisk redovisning
Under år 2014 har föreningen haft tillräckligt med medel för att kunna finansiera våra
verksamheter och utbildningar. Vi har försökt hålla kostnaderna nere genom att varva
kostnadsfria aktiviteter med aktiviteter där vi har lagt ut mer pengar. Vi har också försökt att
värva nya medlemmar och marknadsföra vårt arbete för att få in mer pengar.
Under år 2014 har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat markant i Linköping. Detta har
märkts genom att antalet ungdomar har ökat i våra verksamheter. Linköpings Södra Röda Korskrets har bidragit med 10 000 kr till föreningen, vilket har varit en grund för alla våra
verksamheter. Genom att vi har kunnat låna lokaler av dem har vi undvikit stora hyresutgifter.
Dessutom har vi fått möjlighet att delta i evenemang och marknadsföra oss kostnadsfritt med
hjälp av Linköpings olika Röda Kors-kretsar. Med hjälp av orden Odd Fellows bidrag på 10
000 kr har vi kunnat fortsätta bidra till en aktivitetsfylld fritid för både deltagare och frivilliga
i Kosmos.
Föreningen har under år 2014 sökt ekonomiska medel från fonder och stiftelser. Dock har vi
hittills inte fått några medel genom fonderna. Styrelsen har startat upp en tillverkning av RKUFarmband för att öka föreningens intäkter (dessa benämns som ”Intäkter sektion 1” i
Resultatrapporten). På utgiftssidan har mest pengar gått till våra verksamheter Kosmos och
Språkverkstan. Vi har bekostat resor till bland annat utbildningar i Stockholm. Vi har även haft
utgifter för två stycken idéutbildningar samt två medlemskvällar för frivilliga. Föreningen har
haft två terminsavslutningar för att bidra till sammanhållning mellan verksamheterna.
8
9
10
Linköping den 2:a januari 2015
_________________________
______________________
Ordförande Ann Fernström
Kassör Matea Martic
_________________________
______________________
Vice ordförande Anna Bornefall
Sekreterare Diana Lugero
_________________________
Ledamot Filip Arvola
11