Medlemsbladet

Blad nr 1 2015
Medlemsblad
för medlemmar i IFS Uppsala
Nu är våren kommen,
alle lärkor börjar drilla då, just då.
Vårens eldar brinna,
vårens bäckar rinna,
vårens kvällar är så blå så blå så blå
IFS telefonnummer för frågor och rådgivning:
0700 40 11 11
Blad nr 1 2015
2014 års Verksamhetsberättelse i IFS
Uppsala län
Styrelsen:
Ordförande Ann-Louise Carleson
Vice ordförande Beatrice Carleson
Sekreterare Birgitta Johnsen
Kassör o redaktör för medlemsbladet Emma Carleson
Hemsidan Tim Öhlund
Ledamot Ann-Britt Hjort
Ledamot Titti Lindholm (rådgivningstelefonen)
Suppleant Christer Busch
Medlemsmöten (3 stycken) /aktiviteter
1. I maj inbjöds Divisionschef Åsa Hagberg till
vuxenskolan att berätta om Psykiatrin i Uppsala län o
dess framtid öppet möte.
2. I november hade IFS o RFHL (Riksförbundet för hjälp
mot läkemedelsmissbruk )gemensamt öppet möte om
Falumodellen på vuxenskolan. Gunilla Källström var
inbjuden från Falun.
3. I december berättade Attitydambassadör Åsa Höij om sin
väg mot återhämtning från psykos. Öppet möte på
vuxenskolan.
4. Ann-Britt Hjort: Har varit på PO-möten (Personliga
ombud).
Anhörigdag i Pingstkyrkan och NSPH-möte. Delat ut IFS
broschyrer.
Blad nr 1 2015
5. Birgitta Johnsen: NSPH-möte i Östhammar.
Prio-grupper i Uppsala och Östhammar lokalt.
Även länsövergripande PRIO-grupp (prioterade pengar från
staten som kommun o landsting + brukare får fördela efter
överenskommelse ett år i taget).
2 heldagskonferenser om PRIO-arbete anordnade av SKL o
Socialstyrelsen.
Förberett Brukarrådsmöten på Psykos o Rättspsykiatrin.
Deltagit i gruppen PsykosR (riktlinjer för hur psykoser ska
behandlas i hela landet) inom ramen för projektet ”inte bara
tur” 2 timmars möten + 2 heldagar. Tillsammans med Bea
informerat om föreningen och berättat om egna erfarenheter
av schizofreni vid 2 olika tillfällen på Rättspsykiatrin.
Inlett samarbete med ”Vallonerna” i Östhammars kommun.
Delat ut broschyrer på ungdomstgeamet.
Stadgarna i föreningen har fått en genomgång o
modernisering
6. Beatrice: deltagit på PRIO-möten lokalt och
länsövergripande.
PsykosR ”inte bara tur”. Tillsammans med Birgitta på
Rättspsykiatrin 2 gånger.
RIM (handlar om missbruk o riskbruk) projekt i Heby.
AU (arbetsutskott) i NSPH (Nationell samverkan för
psykisk hälsa) Uppsala län.
Deltagit i Styrgruppen för PO-möten i Heby.
Moderator i Stockholm på Mentalhälsodagen.
Även med i Förbundsstyrelsen som ordinarie ledamot.
7. Ann-Louise: 2 lokala PRIO-möten.
Hållit föredrag genom U-fold (samarbete mellan
universitetet o Regionförbundet) på Blåsenhus om
schizofreni.
Anordnat öppna medlemsmöten.
Blad nr 1 2015
Tillsammans med Inger Wallsten varit på Vuxenskolan och
förberett ett eventuellt samarbete om sorgebearbetning i
cirkelform.
Blivit intervjuad av Psykolog-studenter om Schizofreni och
vårt arbete i föreningen ett flertal gånger.
Anordnat middag på Hamnpaviljongen med anledning av
föreningens 25-årsjubileum. Även andra föreningar bjöds
in och Rakel Lundgren representerade Förbundsstyrelsen.
Var med på anhörigdagen i pingstkyrkan.
Har författat skrivelse tillsammans med Inger Wallsten om
uppsökande verksamhet för personer som har hamnat
utanför samhället pga psykisk ohälsa. Införskaffade
mobiltelefon till föreningen för anhöriga och rådgivning.
Deltagit på Brukarråd på Divisionen och Psykos o
Rättspsykiatrin. IFS har blivit medlem i den nybildade
föreningen (H)järnkoll i Uppsala.
8. Inger Wallsten deltog på ett möte arrangerat av
kommunen på Uppsala konsert o kongress, vilka regler
som gäller när man söker bidrag från allmänna
arvsfonden. Deltagit i NSPH-möten och varit med och
tagit fram en skrivelse som publicerades i UNT om
psykiatrin i Uppsala län genom NSPH.
9. Tim Öhlund skötte om medlemsregistret och hade
kontakt med kansliet i Stockholm, förutom sitt arbete
med Hemsidan.
Tänk på att betala in medlemsavgiften!
200 kr/person
300 kr/ 2 personer i samma hushåll
Till plusgiro: 46 13 782-4
Blad nr 1 2015
Vårens program
Tisdag 14 april kl 18–20
Stödjer du någon med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk
diagnos? Här kan du träffa anhöriga i liknande situation som
du själv. Under kvällen kan du även träffa representanter från
olika intresseföreningar. Ikväll kommer representanter från
den kommunala verksamheten Trappan, som stödjer barn och
ungdomar mellan 7 och 20 år som upplever svårigheter och
problem i familjen, psykisk ohälsa, missbruk och annat.
Plats: anhörigcentrum
Tisdag 21 april kl 18.30
kommer Yvonne Eriksson från anhörigcentrum till
vuxenskolan kungsängsgatan 12 , Uppsala, hon berättar om
vad som erbjuds oss anhöriga till personer med psykisk ohälsa
o demens, i form av hjälp o stöd.
Välkomna!
Tisdag 21 april kl 13–15
Vad vet du om medicinen? Apoteksinformation
Välkommen till informationsträff om läkemedel. Apotekare
Shuva Paul från Apoteket AB informerar om olika sätt att ta
läkemedel,biverkningar m.m. Det finns möjlighet till frågor
och diskussion.
Plats: anhörigcentrum
Blad nr 1 2015
Torsdag 23 april kl 18–20
Körsång och allsång med kören Munviga
Kören Munviga ”med stor energi där sångglädjen är
drivkraften” under ledning av Gina van Dam sjunger välkända
vårsånger och andra musikpärlor. ”Havet och naturen skapar
mina sånger. Musiken ska komma från hjärtat, då slår den rot
på flera ställen.” (Gina).
Plats: anhörigcentrum
Tisdag 12 maj kl 18–20
Stödjer du någon med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk
diagnos?
Här kan du träffa anhöriga i liknande situation som du själv.
Under kvällen kan du även träffa representanter från olika
intresseföreningar.
Plats: anhörigcentrum
Psykos o rättspsykiatrin håller på att omorganiseras till
4 områden södra, norra, östra och västra, då kommer
man att tillhöra det område som ligger öster eller
väster om ån beroende var man bor och sedan delas
dessa i norr och söder. Men alla mottagningarna
kommer att vara på psykiatrins hus.
Sedan har Divisionschefen sagt att man arbetar på att
hitta kreativa lösningar för att lättare få in en psykotisk
patient för vård.
Blad nr 1 2015
Detta är styrelsen
Ordförande
Birgitta Johnsen, Kyrkogatan 5, 742 32 Östhammar
Tel. 0173-53031, [email protected]
Vice ordförande
Ann-Louise Carleson, Gustaf Kjellbergsväg 1 A, 756 43 Uppsala
Tel: 073-89 474 89. [email protected]
Sekreterare
Kurt Nyberg, [email protected]
Kassör & ansvarig för medlemsbladen
Emma Carleson, Gröna gatan 24 E, 754 36 Uppsala
Tel. 070-779 66 66, [email protected]
Hemsidan
Tim Öhlund, Litslena Djurby, 74081 Grillby
Tel. 0171-474 287, [email protected]
Ordinarie ledamot
Ann-Britt Hjort, Odengatan 11 B 753 14 Uppsala
Tel. 018-36 90 29, [email protected]
Rådgivning
Titti Lindholm, Lomvägen 52, Sollentuna
Tel.08-592 540 85, [email protected]
Suppleanter:
Christer Busch, Nya Valsätravägen 17 B, 756 46 Uppsala
Tel. 018-30 90 33, [email protected]
Kristina Thorell, [email protected]