Schema för uppsatskurs och förberedelse

1
IDÉHISTORIA
Stockholms universitet
Kandidatkursen ht 2015
Uppsats 15 hp
Schema för uppsatskurs och förberedelse
version 3, 2015-09-01
1. INTRODUKTION
tisdag 8 september kl. 13-15 i sal 328.
Uppsatsen är terminens stora äventyr!
Det du skriver uppsats om kan du minnas resten av livet.
Uppsatsarbetet kommer att följa dig hela terminen, även om skrivperioden ligger senare.
Elisabeth Mansén och Tobias Dahlkvist kommer att presentera kursens uppläggning.
Uppsatsen ska bli färdig inom terminstid och dess omfång ska vara på ca 60 000 tecken med
blanksteg (ca 30 sidor). Uppsatsen ska också ha ett engelskt abstract på max 300 ord.
Det ska innehålla ditt syfte, dina frågeställningar, ditt material, dina avgränsningar och
framför allt dina resultat. Avsluta ditt abstract med ca 5 keywords (tid, plats, tema, namn…).
Nästan allt skrivande ställer krav på omfång och tid – både inom universitetet och utanför.
Fundera redan nu på vad du vill skriva om – ta gärna upp flera förslag.
Kom med förslag på ämne, men fundera också över källmaterial och syfte, kanske också en
preliminär frågeställning. Kontrollera om någon skrivit om något liknande.
Under tiden fram till skrivstarten den 13 oktober ska du bland annat ha hunnit med att:
Prova och fundera på din uppsatsidé.
Berätta om din idé för vänner och bekanta
– försök fånga deras intresse och se hur de reagerar. (Lär dig att presentera på bästa sätt.)
Gå på bibliotek, sök på SUB, Libris och andra databaser, beställ, låna, bläddra och läs.
Orientera dig brett. Låna mycket litteratur & se om din idé och ditt material håller.
Titta på de litteraturlistor som finns i andra böcker och låna fler böcker.
Tänk på att böcker kan vara utlånade eller kan behöva hämtas från andra bibliotek.
Kontrollera vad andra gjort och försäkra dig om att ingen annan skrivit om samma sak.
Samla ditt material och din litteratur så att allt ligger klart till skrivstarten.
Tidigare uppsatsskribenter ger dig följande råd:
Ge inte upp – lär dig att motivera dig själv, sök upp handledaren när det tar emot
och försök att ha så roligt som möjligt under arbetet!
TILL NÄSTA GÅNG: Lär dig av tidigare erfarenheter – dina och andras!
Inför seminariet tisdag den 22 september ska du ha skrivit ett personligt PM
på omkring en sida (max 3 000 tkn) där du berättar om problem, svårigheter, brister och goda
sidor (som du själv och andra såg det) med din B-uppsats.
I samma mail ska du presentera dina idéer om ämne och material för kandidatuppsatsen.
Skicka in detta per mail till Elisabeth & Tobias senast 24 timmar före seminariet.
2
2. METOD, TEORI, FRÅGOR OCH FORMALIA
tisdag 22 september kl. 13-15 i sal 300.
På seminariet funderar vi över de PM där ni berättat vad ni skrev B-uppsats om.
Vi diskuterar också era idéer om ämne för kandidatuppsatsen och kommer med goda råd.
Det finns många krav på vetenskapliga uppsatser. Framställningen ska vara klar och
välformulerad, syftet precist, frågorna relevanta, argumenten tydliga och slutsatserna klara.
Viktiga begrepp måste definieras. Det är också viktigt att hålla sig långt borta från plagiat.
Formalia och allt som hör till uppsatsskrivandets hantverk ska till slut behärskas. Det finns en
lathund, men anlita gärna Frängsmyrs lilla handledning eller någon annan uppsatsvägledning
om ni känner er osäkra. Fundera över vilka krav du själv sätter högst.
Tips från tidigare studenter: Använd en bra förebild som mall för all formalia.
Inom idéhistoria använder vi oss av många olika metoder – beroende av syfte, frågeställning
och material. Olika typer av textanalyser är vanligast, men analyser av bilder, film och ting blir
allt vanligare. Vissa uppsatser är tesdrivande, andra mer explorativa. Ibland ansluter
uppsatsen till någon speciell teori, ibland används något teoretiskt nyckelbegrepp i analysen.
Några väljer en sympatisk läsning utifrån källmaterialet, andra en kritisk analys. Det finns
mycket litteratur att studera, men inga självklara val, ingen idéhistorisk metod som passar
alla. Klara och välmotiverade urval och avgränsningar är avgörande för uppsatsens kvalitet
och resultatens trovärdighet. Vi diskuterar och ger varandra goda råd.
Tips från tidigare studenter: Var noga med att motivera alla dina val!
Tänk på dispositionen och dela in den löpande framställningen i mindre stycken.
Det underlättar för läsaren och ger en god överblick. Skaffa en effektiv och klar struktur.
Skilj noga på din egen text och andras. Var noga med källhänvisningar till referat och citat.
Tänk på att även referaten kräver att du återger tankarna med egna ord.
Noterna ska vara funktionella, konsekventa och enhetligt utformade och litteraturen ska
anges så att man lätt kan kontrollera alla uppgifter. Not till citat ska stå efter närmaste punkt,
sätt annars helst notsiffran i slutet av stycket. Man kan hänvisa till flera ställen i samma not.
Tips från tidigare studenter: Våga göra egna tolkningar.
Obs! Tänk också på hur viktigt det är att undvika plagiat i alla former.
TILL NÄSTA GÅNG:
Om du har problem att hitta ämne ska du ta kontakt med Elisabeth & Tobias.
Till skrivstarten tisdag den 13 oktober kl. 13 ska du ha gjort ditt definitiva ämnesval.
Om du har svårt att välja mellan flera idéer kan du presentera högst tre.
Kontrollera noga att ingen annan skrivit om samma sak.
Presentera din ämnesidé, ditt syfte och ditt undersökningsmaterial på några rader.
Studera den exempeluppsats du fått och samla positiva synpunkter och kritiska frågor.
Skicka in detta per mail till Elisabeth & Tobias senast 24 timmar före seminariet.
OBS! EXTRA I
Studiebesök på Kungliga Vetenskapsakademien tisdag 29 september 13–15.
Samling i entrén till Humanistvillan. (Obs! Obligatorisk avanmälan.)
3
3. ATT SKRIVA EN KANDIDATUPPSATS
tisdag 6 oktober kl 13–15 i sal 328.
På seminariet diskuterar den exempeluppsats du fått och de positiva synpunkter och
kritiska frågor som väcks.
Vi diskuterar också ditt eget ämnesval, syfte, frågor, avgränsningar och material.
Det viktigaste är att komma igång med uppsatsen så snart som möjligt.
Tips från tidigare studenter:
1. Gör någonting varje dag – så blir uppsatsen färdig!
2. När det tar emot: Läs uppsatsen rätt igenom så kommer du ofta på något nytt.
3. Om det slår stopp: Ta kontakt med handledaren!
TILL NÄSTA GÅNG:
Till skrivstarten tisdag den 13 oktober kl. 13 ska du ha gjort ditt definitiva ämnesval.
Om du får problem ska du ta kontakt med Elisabeth & Tobias så snart som möjligt.
Sammanställ din uppsatsidé på en sida som innehåller:
Arbetstitel, syfte, frågeställningar, tidigare forskning, material, litteratur och en tänkt
disposition.
(Det finns möjlighet till enskild handledning måndag 12 oktober – beställ tid.)
Skicka in denna sida per mail till Elisabeth & Tobias senast 24 timmar före seminariet.
4. ENSKILD HANDLEDNING – beställ tid!
Maila dina frågor senast 24 timmar före mötet och ta med en utskrift av din ämnesidé,
ditt syfte och ditt undersökningsmaterial. Räkna med att diskussionen tar ca 30 minuter.
5. SKRIVSTART
tisdag den 13 oktober kl 13-15 i sal 300.
Gemensam presentation och diskussion av ämnesval med utgångspunkt från
de sammanställningar alla har sänt in till Elisabeth & Tobias.
Vi funderar över inriktning och avgränsningar
och ger varandra goda tips och råd inför arbetet.
Kontrollera ännu en gång att ingen annan skrivit om samma sak.
Du måste få ditt ämne godkänt innan du börjar skriva.
I samband med ämnesvalet kommer du även att tilldelas en handledare.
Det är viktigt att börja skriva från början – långt innan du är i närheten av en färdig text.
Arbetet utgår ifrån källmaterialet, men tänk på att den färdiga uppsatsen aldrig ska motsvara
arbetsprocessen! Du måste föra ett eget resonemang genom uppsatsen och driva dina frågor
mot väl underbyggda resultat. Och använda – men också utveckla – ditt eget språk.
Att läsa, tänka och formulera sig i en uppsats tar mycket mer tid än man tror.
Det är viktigt att komma igång med skrivprocessen tidigt – och att inte ge upp.
4
Tips från tidigare studenter:
1. Inledningen ska vara kort – kom till skott snabbt!
2. Var noga med att motivera alla dina val – både det du valt och det du valt bort!
Hädanefter är det mest enskild handledning enligt överenskommelse.
Maila och beställ tid för samtal när du behöver – förslag enligt nedan.
TILL NÄSTA GÅNG: Måndag den 26 oktober kl. 13 ska du skicka Elisabeth & Tobias ca 5 sidor
där du visar att du börjat skriva – att du har studerat källmaterialet och satt dig in i
referenslitteraturen. De fem sidorna måste dessutom innehålla en preliminär version av
inledningen med formulering av syfte och frågeställningar.
6. SKRIVKONTROLL.
tisdag den 27 oktober kl. 13–15 i sal 300.
Underlaget för handledningen är den text på ca 5 sidor du ska ha skickat till Elisabeth &
Tobias senast måndag den 26 oktober kl. 13. Där visar du att du börjat skriva på centrala
avsnitt – som bygger på källmaterialet och referenslitteraturen. De fem sidorna måste
förutom denna text innehålla en preliminär version av inledningen med formulering av syfte
och frågeställningar.
Tips från tidigare studenter: Tänk på en smart och trevlig person när du skriver!
TILL NÄSTA GÅNG: Då ska du lämna in en ”färdig” uppsats för synpunkter till både handledaren
och till Elisabeth & Tobias. Räkna med synpunkter.
Sänd uppsatsen senast tisdag 1 december kl. 13.
7. INLÄMNING AV ”KLARA UPPSATSER”!
tisdag 1 december kl 13. Sänd dem i en samlad fil till Elisabeth & Tobias.
Tips från tidigare studenter: Slarva inte med avslutningen. Tänk på sista meningen.
Du får räkna med att handledaren – och kanske också kursledaren har synpunkter.
TILL NÄSTA GÅNG: Sänd ett utkast till ditt abstract på engelska och bifoga ca fem nyckelord.
Sänd abstract + keywords till Elisabeth & Tobias senast måndag 7 december kl. 13.
8. SYNPUNKTER PÅ UPPSATSER OCH PÅ ATT SKRIVA ABSTRACT
tisdag den 8 december kl. 13–15 i sal 328.
Det blir allt viktigare att nå ut till andra grupper, inte minst internationellt.
Förutom uppsatserna diskuterar vi de korta sammanfattningar på engelska som ni sänt in
– ett abstract på max 300 ord + ca 5 keywords.
Ett abstract ska innehålla ditt syfte, dina frågeställningar, ditt material, dina avgränsningar
och framför allt dina resultat. Det ska inledas med titeln på din uppsats (på svenska och
engelska) och avslutas med ett antal keywords som anger tid, plats, teman, personer.
Tips från tidigare studenter: Lägg gärna ut ditt abstract på nätet.
TILL NÄSTA GÅNG:
Sänd din helt färdiga uppsats i en samlad fil till handledaren och till
Elisabeth & Tobias senast tisdag 15 december kl. 13 (alt. 7 januari 2016 kl. 13).
5
Slutligt schema läggs och opponenter utses när uppsatserna är inlämnade.
Ordförande och examinator blir någon annan lärare än den som varit din handledare.
När du blivit utsedd till opponent ska du ta kontakt med uppsatsförfattaren,
särskilt om du behöver hjälp med att få studera källmaterialet.
Som uppsatsförfattare kan det vara bra att ta kontakt med opponenten.
9. SEMINARIER MED OPPOSITION OCH FÖRSVAR (obligatoriska)
tisdag 12 januari 2016 kl. 10–12, 13–15, i sal 159.
onsdag 13 januari 2016 kl. 10–12, 13–15, i sal 159.
torsdag 14 januari 2016 kl. 10–12, 13–15, i sal 159.
fredag 15 januari 2016 kl. 10–12, 13–15, i sal 159.
måndag 18 januari 2016 kl. 10–12, 13–15, i sal 159.
tisdag 19 januari 2016 kl. 10–12, 13–15, i sal 159.
Omdöme om examinationen från en tidigare student:
”djupgående, civiliserad och givande ”.
6
Opponentens uppgift
Inför ventileringen ska författaren hjälpa opponenten att få tillgång till
källmaterial och litteratur.
Ventileringen av uppsatserna sker i seminarieform. Uppsatsen granskas och diskuteras ingående av
hela seminariet men en särskild opponent har i förväg förberett en särskild prövning. Vid seminariet
får opponenten inleda och styra en del av ventileringen.
A. Opponenten bör underkasta uppsatsen en rad frågor:
1.
Gör författaren vad han/hon sagts sig avse att göra?
2.
Hur förhåller sig förf. till vad andra skrivit i ämnet?
3.
Är begreppen tydliga?
4.
Är urvalet av källor och referenslitteratur rimligt?
5.
Är framställningen klar och tydlig?
6.
Är dispositionen god?
7.
Är något överflödigt?
8.
Saknas något?
9.
Är språket gott?
10.
Lyckas författaren förmedla sina resultat vetenskapligt och övertygande?
11.
Får läsaren tydligt veta vad författaren anser att han/hon kommit fram till?
B. Opponenten ska granska om författaren har förstått sina källor och återgivit deras innehåll på
ett rättvist sätt.
C. Opponenten bör ha granskat akribin. Det sker genom att man undersöker om citaten är
korrekta, om hänvisningarna i noterna är riktiga, om litteraturförteckningen är korrekt
gjord etc. Eventuellt kan opponenten inte hinna granska allt, men man bör göra så många
nedslag att man vid seminariet kan summera helhetsintrycket samt ge något exempel på
eventuella felaktigheter.
Opponentens granskning bör inte ta mer än ca 45–60 minuter totalt (lite beroende av om övriga
seminariedeltagare yttrar sig parallellt med oppositionen eller först därefter).
Det är vanligt att opponenten avrundar sin granskning med ett allmänt omdöme om uppsatsen och
anger vad han/hon finner vara de största förtjänsterna, men också pekar på eventuella svagheter.
Oppositionen bör ske i civiliserat tonläge, inte bli för personlig utan handla om uppsatsen.
Vid seminariets avslutning sammanfattar ordförande de synpunkter som kommit fram och
markerar vad som har varit förtjänster och brister i uppsatsen.
Det kan förekomma krav på komplettering av något specifikt som saknas i uppsatsen.
Betyg på uppsatsen och på oppositionen meddelas senare, i samband med betygssättningen för
hela momentet.
Elisabeth Mansén & Tobias Dahlkvst
Du når oss lättast per mail: [email protected] & [email protected]