Kulturskolans broschyr 2015-2016

Kulturskolan
Eksjö
 15 ‒16
deltar och uppträder...
ära kulturvän!
I alla tider har människor sjungit,
dansat, spelat musik och berättat
historier för varandra på olika
sätt. Att uttrycka sig konstnärligt
är ett djupt mänskligt behov
som handlar om att berätta om
sig själv och ett sätt att få ta del
av någon annans perspektiv.
Kultur är ett sätt att förmedla
tankar, känslor och upplevelser
genom toner, klanger, rörelser,
ord och berättelser. Genom att
stödja och bejaka den skapande
människan kan man uppmuntra
den enskilda individen till att
växa och utvecklas och det är
vad kulturskolans verksamhet
handlar om.
Undervisningen har en ambition
om att med ett inkluderande
perspektiv i alla delar möta varje
individ där den befinner sig och
utgå från det.
I den här katalogen presenteras
kulturskolans verksamhet som
handlar om musik, dans, drama/
teater, sång och film. Förhoppningen är att du ska hitta något
som kan intressera just dig. Har
du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.
Varmt välkommen till Kulturskolan!
Peter Parkrud
Kulturskolechef
Kulturskolan, 575 80 Eksjö. Besöksadress: Kaserngatan 16 (Juventumhuset)
Telefon expeditionen 0381-363 19. Hemsida: www.eksjo.se/kulturskolan
2
INSTRUMENTDEMONSTRATIONER
MEDVERKAN PÅ NATIONALDAGEN
MUSIKSPELNING FÖR FÖRSKOLAN
KONSERT PÅ SPIRA
SKRÄCKTEATERUPPSPEL
TISDAGSMARCHER
IDROTTSGALAN
JULSAGA
LÄGER
ataloginnehåll
4
MUSIK
Bleckblåsinstrument
Träblåsinstrument
Stråkinstrument
Slagverksinstrument
Stränginstrument
Tangentinstrument
Musikverkstad
Blås- och stråkverkstad
Låtverkstad
7
VOKALT
& ENSEMBLE
Sång
Musikverkstäder
8
ORKESTER
& ENSEMBLE
Blåslaget & Stråkdraget
Juniororkestern
Kulturskolans Blåsorkester
Stråkorkestern
Gitarrorkestern
Soulsting
Låtverkstad
12
DANS
Barndans 4–6 år
Dansmix 7–9 år
Jazz/streetdance 10–12 år
Modern dans/koreografi 13 år–
14
DRAMA
& TEATER
Drama/Teater 7–9 år
Drama/Teater 10–12 år
Drama/Teater 13 år och uppåt
Teatergruppen Narren
15
FILM
Filmverkstad 9–12 år
Film 13 år och uppåt
16
PRAKTISKA
UPPLYSNINGAR
3
Musik
är ett universellt
språk som går att förstå och uppleva
mellan människor oavsett bakgrund eller
varifrån man kommer. Genom toner, ljud
och rytmer förmedlas tankar och känslor.
I musiken aktiveras intellekt, rörelse,
koncentration, kreativt tänkande, minne
och socialt samspel på ett icke verbalt sätt.
I kulturskolans musikverksamhet får du
lära dig att få ton i instrumentet, att spela
på gehör och efter noter. Du får också
analysera musik utifrån olika musikstilar
och verktyg att utforska musik på egen
hand.
Vid kulturskolans instrumentdemonstration i mars får du möjlighet att prova
på en mängd olika instrument. Kanske
något av dessa passar just dig! Väljer du
att spela trä- eller bleckblåsinstrument,
sker undervisningen fr.o.m. andra året
i två delar – lektion & orkesterspel.
Läs mer om orkesterspel på sidan 8–9.
Lyssna
på instrumenten
genom att skanna
QR-koden med
din smartphone!
Bleckblåsinstrument
Trumpet/kornett
4
Trombon
– På trombon görs
olika toner med
draget och inte med
hjälp av ventiler.
En fyllig ton.
Baryton
– är minst och har
den ljusaste tonen
inom gruppen.
Används i många
olika musikstilar.
– Låter lite mjukare
än en trombon och
ser ut som en liten
tuba.
Valthorn
Tuba
– är rund till
formen och har
en dov och vacker
klang.
– basinstrumentet
inom bleckblåsgruppen som har en
mörk ton.
Träblåsinstrument
Tvärflöjt
– spelas som namnet säger på tvären
och ljudet bildas på samma sätt som
när du blåser i en flaska. Tonen är
mjuk och ljus.
Klarinett
– är gjord av trä eller plast och är det
blåsinstrument som har flest antal
toner. Klangen är mjuk och har ett
stort omfång.
Saxofon
– används inom många olika
musikstilar och är ett ganska
lätt nybörjarinstrument. Den
finns i flera olika storlekar
men altsaxofon är den som
vanligast används som
nybörjarinstrument.
5
Slagverksinstrument
Trumset/slagverk
Trumset är mycket
användbart i både band
och orkestrar. Det ingår
i slagverksfamiljen som
innefattar ett stort antal
instrument som både
kan användas i orkester
och som soloinstrument
Stråkinstrument
– marimba,
vibrafon,
klockspel och
timpani är
några exempel.
Stränginstrument
(För närvarande lång kö)
Violin (fiol)
Gitarr
– ger alltid stora
möjligheter
till orkesterspel.
– används både
som melodi- och
kompinstrument.
Viola (altfiol)
Elgitarr
– ser ut som en fiol
men är större och
har en mörkare
klang.
Cello
– hålls mellan
knäna och stöds
mot golvet. Mörk
och varm klang.
Kontrabas
spelas med eller
utan stråke.
Viktigt orkesterinstrument.
6
– är en akustisk
gitarr men är
försedd med
mikrofoner som
är kopplade till en förstärkare.
Elbas
– ser ut som
en elgitarr men
har endast fyra
strängar samt
en mörkare ton.
Tangentinstrument
(För närvarande lång kö)
Piano
– används både som
solo- och kompinstrument i många
olika sammanhang.
Musikverkstad
Vokalt
Sång
Rösten – i varje människa bor en
alldeles egen klang. Här får du
chansen att utveckla dig och
ditt eget fantastiska instrument.
Alla är vi ju lika men ändå olika,
likadant är det med våra röster.
Varje uttryck färgas och varje känsloläge avspeglas i ditt kroppsspråk och i
din röst. Du får lära dig att använda
din röst på rätt sätt genom att lära dig
ta hand om den, vårda den, och
utveckla den med hjälp av god teknik.
Här får du lära dig att studera in sånger
på gehör, och efter noter. Analysera
texter och sjunga med rätt uttryck för
rätt genre. Gå på djupet och bearbeta
såväl text som musik, för att tolka och
sätta din egen personliga prägel på
sångerna.
Här är alla som vill öva upp sin
förmåga välkommen; de som har
sången som mål i sitt yrkesutövande,
och de som vill sjunga mer för att det
ger en glädje i vardagen. Du får sjunga
allt från pop, jazz och visa, till klassiska
sånger, eller eget material.
Musikverkstan är öppen för alla
som går i åk 1. Här får man
under leksamma former sjunga
och göra olika musiklekar som
förbereder barnen inför kommande
instrument-/sånglektioner.
Blås- och stråkverkstad
Instrumentverkstan vänder sig
till alla elever i åk 2. Här får man
under en hel termin prova på att
spela många olika instrument.
Verksamheten är uppdelad i
perioder om 3–4 veckor, där man i
varje period fokuserar på en specifik
instrumentgrupp, t.ex. träblås,
bleckblås och stråkinstrument.
OBS! Verksamheten startar i januari.
Låtverkstad
Kulturskolans forum för att själv
komponera. I Låtverkstan experimenteras det med toner, klanger, rytmer
och texter. (Ingen förkunskap krävs).
Rockverkstad
Fokus ligger på att stimulera elevens
egna personliga utveckling genom
improvisation. Tillsammans med
andra övas lyhördhet i spel från olika
genrer och gärna med egen text och
musik. I huvudsak handlar det om
gitarr, bas, trummor, keyboard och
sång.
7
Orkester
& ensemble
8
Kulturskolan har flera orkestrar och
ensembler. Du får plats på just den nivå
som du befinner dig.
Den här undervisningen är gratis för
inskrivna elever, startar i regel från och
med andra spelåret.
Att spela i en orkester upplevs av de
allra flesta som något mycket positivt,
inte minst med tanke på alla roliga
musikläger, resor, konserter m.m.
Inom Kulturskolan finns, förutom flera
mindre konstellationer, följande ensembler:
◆ BLÅSLAGET & STRÅKDRAGET
◆ JUNIORORKESTERN
◆ KULTURSKOLANS BLÅSORKESTER
◆ STRÅKORKESTERN
◆ GITARRORKESTERN
◆ SOULSTING
Kulturskolans kör och kompgrupp
◆ LÅTVERKSTAD
Kulturskolans forum för att själv komponera – se sidan 7
9
10
Alternativ 1
Jag vill delta i följande ämne
MUSIK
Alternativ 2
Mobilnummer
E-postadress
Målsman
Postadress
Klass
Postnummer
Adress
Telefon
Kan även fyllas i på vår hemsida:
www.eksjo.se/kulturskolan
Elevens skola
Personnummer
Namn
ANMÄLAN
telefon 0381-363 19
Blanketten skickas till
KULTURSKOLAN
575 80 EKSJÖ
11
UPPLYSNINGAR OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De inlämnade uppgifterna kommer att dataregistreras inom Kulturskolans verksamhet i den
utsträckning som behövs för administration, beslut och tillhandahållande av kommunala tjänster.
Information om behandling av personuppgifter lämnas av samhällsbyggnadssektorn – Kulturskolan,
tfn 0381-363 15 och 363 14, som också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.
Namnförtydligande _____________________________________________________________
Målsmans underskrift _____________________________________________________________
Jag vill delta i följande ämne
FILM
Jag vill delta i följande ämne
DRAMA/TEATER
Jag vill delta i följande ämne
DANS
Barndans 4–6 år
Barndansen är en kreativ lek med dans
och sång och med mycket fysisk aktivitet.
Undervisningen bygger på individernas
egna uttrycksbehov och sätt att röra sig.
Dansmix 7–9 år
Dans
Dans är en ursprunglig uttrycksform
där kroppen som uttrycksmedel står i
centrum. Kulturskolans dans handlar
om alltifrån scenisk modern/nutida dans
till lyrisk modern jazz och showdans.
Den klassiska dansen ligger som grund
för nästan all dans. Dansen är ett sätt
att utforska kroppsliga uttryck i rörelse
och rörelsen som kommunikation.
Ämnet innefattar också hälsoaspekter
och utvecklar fysiska färdigheter
med ett konstnärligt förhållningssätt.
Kulturskolans dansundervisning sker i
Eksalen i Juventumhuset.
12
Individerna vidareutvecklas vad gäller
koordination, rytm och musikalitet.
Grundläggande teknik introduceras och
kommer att ligga till grund för vidare
fysisk utveckling. Eleven ska också få
uppleva styrkan i dansen som fysisk
träning och som en del av ett sätt att öka
livskvaliteten. I den här klassen används
jazz och nutida dans samt streetdance.
Jazz/streetdance 10–12 år
I den här klassen är det stort fokus på
dansteknik och att upptäcka dansens
ursprung genom afrikanska rytmer och
influenser från jazz och streetdance i
förhållande till ett personligt uttryck.
Efterhand ligger fokus på mötet mellan
dansaren och publiken. I den här klassen
får eleverna möjlighet att utveckla
kunskaper inom jazz och streetdance.
Modern dans/koreografi
13 år och uppåt
I den här klassen är det stort fokus på
teknik i relation till nutida/samtida dans
med influenser från jazz som än mer
förstärker elevens personliga uttryck.
Stort fokus på dynamik i förhållande till
rum, tid och rörelsens kvalitet. Tonvikt
läggs på kroppens anatomi och fysiologi
och dans som uttrycks/träningsform.
I den här klassen betonas vikten av att
arbeta anatomiskt och fysiskt rätt för att
minimera skador och det är också stort
fokus på koreografier.
Showgrupp 13 år och uppåt
I den här klassen är det en kort
uppvärmning och stort fokus på
koreografi. Längre kombinationer övas in.
Det här är klassen för dig som har dansat
några terminer och känner att du behöver
större utmaningar för att utvecklas.
Koreografierna används i uppträdande för
publik i olika sammanhang.
13
Drama/Teater 7–9 år
Genom lekar, rollspel, rörelseövningar
och samarbetsövningar tas det egna
ut- trycksbehovet tillvara och utvecklas
tillsammans med andra. Arbetet presenteras oftast i form av en föreställning.
Drama/Teater 10–12 år
Drama
& teater
Teater är en uttrycksform som handlar
om att berätta en historia, att uttrycka
tankar och känslor med kroppen och
rösten som verktyg. Kulturskolans
drama och teater lägger stor vikt vid att
närma sig arbetet på ett lekfullt sätt och
utgår från individernas egna erfarenheter
i gestaltande och uttryck. Genom lekar
och övningar utforskar deltagarna
möjligheter att uttrycka sig på olika sätt
med hjälp av kropp och röst. Här övas
koncentration, samarbete och lyhördhet
för varandra. I olika grad arbetas det
också med skådespeleri som handlar om
att leva sig in i hur andra människor
tänker, känner och handlar under
särskilda omständigheter och sedan
gestalta det. Kulturskolans Drama- och
teaterundervisning sker på Spelverket.
14
Fokus ligger på rörelseövningar och
samarbetsövningar där eleverna tränar
lyhördhet, att utforma roller och söka
olika uttryck. Arbetet presenteras oftast
i form av en föreställning.
Drama/Teater 13 år och uppåt
Fokus ligger på rörelseövningar och
samarbetsövningar där eleverna tränar
lyhördhet, att utforma roller och söka
olika uttryck. Arbete sker med att bygga
en karaktär och gestalta en text. Det är
fokus på att vara delaktig i en process
som leder fram till en föreställning.
I olika omfattning förstärks uttryck
med hjälp av kostym, smink, rekvisita,
ljud ljus och scenografi.
Teatergruppen Narren
Narren är en teatergrupp för ungdomar
med funktionshinder. Genom lekar,
rollspel, rörelseövningar och samarbetsövningar tas det egna uttrycksbehovet
tillvara och den egna kreativiteten
utvecklas tillsammans med andra.
Arbetet resulterar oftast i en föreställning.
Film
Att uttrycka sig genom film är att skapa
en historia i rörliga bilder. På Kulturskolans filmverksamhet får du lära dig
att göra bildmanus, filma, redigera och
analysera olika sorters film. Från 10 år.
Filmverkstad 9–12 år
Fokus ligger på att berätta en historia
i rörliga bilder. Deltagarna bygger en
historia, gör bildmanus, filmar och
redigerar.
Film 13 år och uppåt
Fokus ligger på att berätta en historia
i rörliga bilder. Deltagarna bygger en
historia, gör bildmanus, filmar och
redigerar. Här tas också upp filmklippning, ljud, ljus. Deltagarna agerar
själva i de historier som skapas och här
tas också upp skådespeleri och regi.
Arbetet brukar oftast resultera i någon
visning av de färdiga filmerna på eller
utanför Kulturskolan. Filmredigeringen
sker med hjälp av iMovie och undervisningen sker på bottenplan i Juventumhuset.
15
Praktiska upplysningar
Val av instrument
I mitten av mars hälsas alla som är intresserade välkomna till instrumentdemonstration. Då får barnen möjlighet att prova
olika instrument (eftersom vi har lång kö
på vissa instrument väljer vi att slå ett extra
slag för blås- och stråkinstrumenten).
Detta är mycket uppskattat både av
föräldrar och barn! Därefter fyller man i
anmälningsblanketten och sänder den till
Kulturskolan så snart som möjligt.
När får man börja i Kulturskolan
och vad kostar det?
Från 9 år – Instrumentalspel 800 kr/termin
Från 4 år – Dans
650 kr/termin
Från 7 år – Drama/Teater
650 kr/termin
Från 9 år – Film
700 kr/termin
Från 7 år – Musikverkstad
500 kr/termin
Från 8 år – Blås- och stråkverkstad
500 kr/termin
Från 13 år – Rockverkstad
650 kr/termin
16
Maxavgift
En familj betalar högst 2.250 kr/termin
(eventuell instrumenthyra tillkommer)
Ibland har vi inte plats
för alla sökande
Tyvärr har vi inte möjlighet att bereda
alla sökande en plats. Vi rekommenderar
därför alla sökande att uppge val av instrument eller annan verksamhet i andra
hand. Får man plats på sitt andrahandsval behåller man sin köplats till sitt förstahandsval, men kan tidigast bli erbjuden
plats för sitt förstahandsval efter ett år.
De instrument som för närvarande har
längst kö är piano och gitarr.
Vi kontaktar de elever som står i kö så
snart en plats kan erbjudas.
Följande intagningsregler gäller:
 Elever som begärt uppehåll.
 Inflyttade
elever med intyg från annan musik/kulturskola.
 Elever från kölistan – elever som
stått i kö i över ett år prioriteras,
annars gäller ”äldst går först”.
 Nyanmälda
elever.
Instrument och noter
Eleverna håller själva med instrument och
noter. Ett mindre antal fioler, celli samt
bleckblåsinstrument hyrs ut genom Kulturskolan till en kostnad av 400 kr/termin.
Undervisningsgaranti
Pga. konserter, projektarbeten, turnéer
etc. måste vi ibland ställa in lektioner.
Alla elever har dock rätt till minst 27
lektionstillfällen per läsår. Lektion som
ej kan genomföras pga. elevs frånvaro
räknas som en lektion.
Var och när sker undervisningen?
Undervisningen äger rum på Kulturskolan,
Kaserngatan 16. Viss instrumentalundervisning, musikverkstad och instrumentverkstad kan erbjudas under skoltid på
respektive elevs skola.
Teaterundervisningen sker på Spelverket,
Storegårdsgatan 1B. Tfn 0381-366 80.
Du är alltid välkommen...
...att besöka oss eller ringa om du undrar
över något, telefon 0381-363 19.
Besök gärna vår hemsida:
www.eksjo.se/kulturskolan
Läsår, lov etc.
Kulturskolan följer grundskolans läsårstider. Undervisningen startar så snart
elever och lärare kommit överens om
lektionstid.
Följ oss på Facebook!
17
Kulturskolans elever
VÅRKONSERT
JULSHOW
IDROTTSGALAN
ADVENTSKONSERT
TEATERFÖRESTÄLLNINGAR
SIMHALLSSPELNINGAR
CAFÉSPELNINGAR
FILMVISNINGAR
UPPSPEL
deltar och uppträder...
INSTRUMENTDEMONSTRATIONER
MEDVERKAN PÅ NATIONALDAGEN
MUSIKSPELNING FÖR FÖRSKOLAN
KONSERT PÅ SPIRA
SKRÄCKTEATERUPPSPEL
TISDAGSMARCHER
IDROTTSGALAN
JULSAGA
LÄGER
FORM: ORDFÖRRÅDET · FOTON: SHUTTERSTOCK · ILLUSTRATIONER: ÅSA ARNEHED © · TRYCK: OPRINT 2015
ulturskolan
Kulturskolan, 575 80 Eksjö. Besöksadress: Kaserngatan 16 (Juventumhuset)
Telefon expeditionen 0381-363 19. Hemsida: www.eksjo.se/kulturskolan
20