VFU-brev - Högskolan i Borås

Institutionen för pedagogik
2015-10-05
Inbjudan till dig som är lärarutbildare, verksam i grundskolan, för studenter som läser
kurserna Grundläggande engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 4-6 och Grundläggande matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 4-6, höstterminen 2015.
Du hälsas hjärtligt välkommen till VFU-konferensen torsdagen den 5 november klockan
16.30–18.00, sal A406, Högskolan i Borås.
Vid mötet kommer lektor Marita Cronqvist att föreläsa om yrkesetik och vi kommer att
samtala allmänt om den verksamhetsförlagda delen av studenternas utbildning men också om
de kurser studenterna läser under hösten 2015 och om de olika VFU-uppgifter som
studenterna har i engelska och matematik, se bilaga 1. Detta kommer att ta ca.1,5 h.
Fredagen den 6/11 är vikt för studenten att komma till din skola och planera sin undervisning
med dig. Studenten kommer att ta kontakt med dig för att boka tid.
Anmälan om deltagande till [email protected] senast dagen innan konferensen.
Med vänliga hälsningar
Ingamay Larsson, VFU-samordnare Högskolan i Borås tel:0732-30 59 21
Helena Bergmann-Selander, kursansvariga engelska tel: 033-435 4187
Agneta Welin Mod, ämnesdidaktik engelska tel: 033-435 4098
Monica Rundgren-Svennberg, kursansvarig matematik tel: 033-435 4394
Institutionen för pedagogik
2015-10-05
Bilaga 1
VFU-uppgifter för studenter i 114630 och 114635 ht15, veckorna 46-48
I kursen 114630 ingår en och en halv vecka VFU som ligger tillsammans med VFUn i
matematikkursen.
I kursplanen för engelskkursen finns VFU-målen:



I samråd med VFU-lärare och med stöd i engelskdidaktisk forskning samt utifrån
relevanta styrdokument i ämnet engelska, formulera mål, planera, leda, genomföra,
utvärdera och dokumentera undervisning i engelska med fokus på måluppfyllelse för
alla elever i åk 4-6
Använda digitala verktyg, såväl för eget lärande som i engelskundervisningen
I mötet med elever och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska
begrepp i ett relevant yrkesspråk
I ämnet engelska ska studenterna berätta något som passar elevgruppens språkkunskaper
(Input + 1) och som de kan tycka är intressant och relevant. De ska underlätta elevernas
förståelse hjälp av kroppsspråk och visuellt stöd. Därefter ska de sedan formulera mål,
planera, leda, genomföra och utvärdera ett språkutvecklande arbete med det de berättat som
grund. De ska ha med såväl receptiva som produktiva och interaktiva övningar. IKT, sånger
och ramsor är andra delar som också ska finnas med. Studenterna ska hålla minst tre lektioner
och skriva lektionsplaneringar som du och din student diskuterar såväl före som efter
lektionerna. I planeringarna ska de didaktiska frågorna Vad-Hur- Varför - För Vem? besvaras
och studenterna ska ha styrdokumenten och ämnesdidaktiken från kurslitteraturen i
bakhuvudet när de planerar. Under rubriken För vem måste också det inkluderande
förhållningssättet beaktas. Det räcker inte med att bara skriva ”för åk 5”. Jag kommer att
träffa studenterna på en VFU-uppföljning när de kommer tillbaka och då kommer vi att
diskutera studenternas erfarenheter från engelsklektionerna. Samma dag som vi har VFUuppföljning ska studenternas ”utvidgade lektionsplaneringar, fast nu skrivna på engelska”
laddas upp i inlämningsporten Your AVT – your lesson plans”. I kurshandboken (som
studenten ska lämna över till VFU-läraren) finns mer information och kriterier under 151202.
Studenterna kommer också att få besök av en lärare från HB. HB-lärarna kommer att ta
kontakt med studenterna via pim eller mail för att bestämma en tid när besöket kan ske. När
besökande lärare är hos studenten ska hen vara i en aktiv lärarroll. Det är studenten som är
bärare av information till er. Studenten ska visa upp brev från kursansvariga i engelsk- och
matematikkursen, kursplan, kurshandbok, VFU-kriterier och ha med sig sin VFUdokumentation och se till att VFU-läraren skriver under och bekräftar närvaro och omdöme.
De ska även visa upp sina personliga mål.
Undrar du något över VFU-uppgiften i engelska är du välkommen att kontakta mig via mail
[email protected] eller på telefon 033 435 40 98.//Agneta Welin Mod
Institutionen för pedagogik
2015-10-05
Matematik
I kursplanen för matematik står följande VFU-mål:






i samråd med VFU-läraren och i stöd av matematikdidaktisk forskning samt utifrån
relevanta styrdokument för ämnet matematik, uppvisa didaktisk medvetenhet i att
formulera mål, planera, leda, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i
matematik med fokus på måluppfyllelse för alla elever i åk 4-6.
leda matematiksamtal i helklass kring problemlösning för att tillsammans med elever
diskutera, förklara och värdera olika lösningsstrategier
genomföra obervationer kring klassrumsundervisningen med fokus på formativ
bedömning VFU-läraren och bedömning
I samråd med VFU-läraren analysera och bedöma elevers visade kunskaper och
färdigheter utifrån läroplanens kunskapskrav och betygskriterier för ämnet matematik
använda digitala vektyg i undervisningen
i mötet med elever och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska
begrepp i ett relevant yrkesspråk
Dessa mål innebär i klartext att studenternas undervisning ska innehålla:







Fem lektioner med valfritt matematikinnehåll och med en tydlig progression
Minst en av lektionerna ska innehålla IKT samt en arbetssättet Problemlösning, enligt
EPA
En eller helst alla matematiklektioner ska innehålla formativ bedömning, BFLövningar
Koppla en ämnesdidaktisk forskningsartikel till en av dina lektioner
Observera och intervjua VFU-läraren kring bedömning
Göra bedömningar av elevers visade kunskaper i skriftliga och/eller muntliga test
Intervju om skolans arbete med mångkultur i matematikundervisningen
Undrar du något över VFU-uppgiften i matematik är du välkommen att kontakta mig via mail
[email protected] eller på telefon 033- 435 43 94.//Monica Rundgren-Svennberg