Hembygdsblad 2004-1

Lerbäcks Hembygdsblad
Årgång 5 NUMMER 1
Ordföranden har ordet
Först ett tack till Sonja Öhrman-Eriksson för att vi får använda hennes lerbäcksgök som vår
föreningssymbol. Sonja, som är konstnär i Lerbäck har berättat för mig att hon 1965 deltog i en
souvenirtävling i Örebro län och där vann första pris med sin lergök, som hon skapat efter hörsägner
från äldre personer i Lerbäck. ” Vad kunde väl passa bättre som vår föreningssymbol än just den”.
Hon berättade vidare: Lerbäcksgöken bygger på ett mycket gammalt skällsord eller benämning på
lerbäcksbon. Sålunda har de fått heta Lergökar sedan lång tid tillbaka, och det berättas att bergsmannens
klädedräkt bidragit härtill genom sina gula sämskskinnsbyxor och grå vadmalsrock. På marknader och
beväringsmönstringar och skolor har namnet Lergök gett upphovet till många heta slagsmål socknar
emellan. Därför har jag försökt ge det gamla smeknamnet en ny form och gestalt, kanske kan det glädja
och roa någon i vår jäktade tid. Göken gal när ängen blommar.”
En bra övergång till nuet. Vi har i dagarna hållit vårt årsmöte och som ett glädjeämne ser jag att vi fått
hälsa två nya styrelseledamöter välkomna. De nya är Ulf Granlund som blir vår nya kassör och Lena
Berglund, som lovat bli sekreterare. Vi kan väl se det så, att vi med årsmötet startat den nya vår- och
sommar säsongen. Vårt program kommer i stort att följa traditionerna. Vi hoppas att det kommer att
locka många till de planerade aktiviteterna. Sommaren är ju den tid då vi träffas mest och då vi kan
utnyttja vår hembygdsgård till trivsam samvaro.
Väl mött till sommarens aktiviteter hälsar Solweig Clefjord !
STYRELSE OCH KOMMITTÉER
Ordf. Solweig Clefjord, kassör Ulf Granlund, sekr. Lena Berglund
Övriga i styrelsen: Lisbeth Nilsson, Ingela Oxelgren,
Birgit Pettersson, Lilian Rehnström, Bengt Sjölund, Sven Wester.
Ersättare: Göran Eklind, Alf Hellström, Göran Molin,
Marie-Louise Nevelius, Anders Sjökvist
Sammankallande i kommittéer : Dokumentation Bengt Sjölund,
Program Ingela Oxelgren, Servering Bo Carlsson Folketorp,
Föremål Marie-Louise Nevelius, Textil Solweig Clefjord,
Torpinventering Bo Karlsson Strömsberg, Järnväg Eric Renstrand,
Stugvärd Bertil Sandén, Teknik Lars Eriksson
INNEHÅLL
Ordföranden har ordet
Styrelse– och kommittéer
Citatet
Klockarhytteleden
Föreningsfolder
Studiecirkel avslutad
Kafékvällar i juli
Tema på Hembygdens Dag
Kyrkresa till Skagshults g:a kyrka
Bröllop vid Hembygdsgården
Samarbete med Askersunds Fotoklubb
Tänkvärt
Marie-Louise Nevelius
avtackas på årsmötet, efter 18 år
som kassör, av
Hembygdsföreningens ordf.
CITATET
Om man
vetat hur
roligt det
är att ha
barnbarn
hade man
skaffat
dom först.
Foto Bengt Sjölund
ÅRGÅNG 5 NUMMER 1
SIDA 2
KLOCKARHYTTELEDEN
Lerbäcks Hembygdsförening har numera ansvaret för
Klockarhytteleden sedan Åsbro Byaråd har upphört.
Utefter vandringsleden finns en rad platser, utmärkta med
skyltar, som berättar om Åsbros industrihistoriska minnen.
Åsbrohammars Bruk, Estabo masugn, Sågartorpet, Vissboda
kvarn & såg.
Ledens sträckning finns skyltad vid minigolfbanan.
Dessa sträckor finns att välja mellan: 2,5, 3,5 och 5 km
FÖRENINGSFOLDER
Hembygdsföreningen har tagit fram
en egen folder.
Avsikten med den är att presentera vår
verksamhet och få fler människor att
intressera sig för hembygden och dess
värden och historia. Den kommer att
finnas utlagd på Turistbyrån,
Hammarssundet, Fagertärnskiosken
och andra publika ställen. Du som
redan är medlem kan hjälpa till att
värva nya medlemmar. Kontakta red.
så skickar vi foldrar för utdelning.
T. 0583-410 89
E-post [email protected]
STUDIECIRKEL AVSLUTAD
Hembygdsföreningen har tillsammans med Rönneshytta
Allaktivitetsförening och Studieförbundet Vuxenskolan
drivit en studiecirkel i Rönnehyttas historia med
cirkelledare från resp. förening. Denna cirkel är den första i
ett antal tänkta cirklar och finns nu dokumenterad. Finns
att köpa för intresserade för 30:-. Den kommer att finnas
att köpa på Lerbäcksmarken. En cirkel nr. 2 avslutas under
våren. Den har handlat om de nedlagda gruvor, som finns i
Rönneshyttas närhet. Cirkelverksamheten är tänkt att
fortsätta i höst, då de former av järnhantering, som
förekommit i Rönneshytta kommer att kartläggas. Intresset
har varit mycket stort och engagerat bland deltagarna.
Mellan 15 och 20 personer har regelbundet deltagit i
cirklarna, som har hållits i Smebacken i Rönneshytta.
I nästa Hembygdsblad har vi tänkt att informera om
liknande cirklar med historisk anknytning i Närkesberg och
Mariedamm
Beställning av rapporten:
T. 0583-41089 eller [email protected]
ÅRGÅNG 5 NUMMER 1
SIDA 3
KAFEKVÄLLAR PÅ HEMBYGDSGÅRDEN
Under juli är Hembygdsgården öppen onsdagseftermiddagar
kl. 16.00 - 20.00. OBS. Vid Spånbrokällan 14 juli Kl. 1800
Kaffeservering, samlingarna visas. Underhållning från kl. 18.00
7 juli Husbandet
14 juli Spånbrokällan Kl.18 Sigrid Hagefalk underhåller.
Servering och tipspromenad
21 juli Sånggruppen Smultron
28 juli Musikunderhållning
Med reservation för eventuella ändringar.
ÅRETS TEMA VID HEMBYGDENS DAG DEN 15 AUGUSTI
Liksom tidigare år har vi planerat två temabetonade utställningar. För detta behöver vi hjälp av våra
medlemmar. Detta kan vi tänka oss: Lapptäcken - både nya och gamla - tekniska bruksföremål som
ex.vis radioapparater, rakapparater, telefoner, torkhuvar, mindre verktygsmaskiner osv.
Några bilder följer som exempel på vad vi menar med elteknisk karaktär. Kontakta någon av oss i
styrelsen om Du vill vara med och hjälpa till och låna ut någon av dina rariteter.
Kristallmottagare från radions
barndom på 1920-talet
Rörbestyckad batteriradio med
både glöd– och anodbatterier
Dagens miniräknare
klarar av lika mycket.
Mobiltelefonerna
blir snabbt ”gamla”
KYRKRESA TILL SKAGERSHULTS G:A KYRKA 12 SEPTEMBER
Vi samlas kl.14.00 vid Lerbäcks kyrka för gemensam bussfärd
till Skagershults gamla kyrka. Föranmälan 0582-503 93 eller
070-314 71 38
¤¤¤¤¤
Kyrkan är av spånklätt timmer från 1651 med tillhörande
klockstapel och mycket välbevarad. Efter att ha stått öde
i nästan 50 år restaurerades den 1927 och ger nu en god bild av
en timmerkyrka från 1600-talet. Planen är av medeltida karaktär.
Kyrkan har tillhört Bålby herrgård och släkten Falkenberg.
Ett stort TACK
Till alla våra medlemmar, som utöver den
ordinarie medlemsavgiften skänkt en extra
slant till föreningen.
Till våra läsare
Har du något intressant att berätta eller har synpunkter
på vårt blad, skriv då gärna till oss. Även bilder är av
intresse.Bengt Sjölund Sjölidsvägen 2 690 45 Åsbro
E-post [email protected]
LERBÄCKS HEMBYGDSFÖRENING
C/O ULF GRANLUND
GÅLSJÖ
690 45 ÅSBRO
B
Föreningsbrev
Ansvarig utgivare: Solveig Clefjord
Innehåll och layout:
Bengt Sjölund och Elisabet Hellzon
BRÖLLOP VID HEMBYGDSGÅRDEN
För första gången i Hembygdsföreningens historia (oss veterligt) har en vigsel ägt rum vid
Lerbäcks Hembygdsgård då Gabriel Stenström (med rötter i Åsbro) och Karin Elmqvist vigdes samman.
Vigselförrättare var Kent Malmqvist Åsbro.
SAMARBETE MED ASKERSUNDS FOTOKLUBB
Hembygdsföreningen har i sin ägo
en mängd äldre, mycket intressanta,
glasplåtar från 1920-talet. Av dessa
plåtar kan man nu med datorhjälp
få fram bilder på fotopapper. Ett
samarbete har därför inletts med
Askersunds Fotoklubb, som hjälper
till med framtagning av bilder.
Bilderna kommer att ingå i den
foto-utställning, som
Dokumentationskommittén planerar till
Hembygdens Dag. Här visas prov
på några glasplåtsbilder. Fotografen
är än så länge okänd, men
TÄNKVÄRT
Det var en viktig uppgift som skulle utföras, och Alla var säkra på att Någon skulle göra det. Vem som
helst kunde ha gjort det, men ingen gjorde det. Någon blev arg över detta, eftersom det var Allas
uppgift. Alla tänkte att Vem som helst kunde göra det, men Ingen insåg att Alla inte skulle göra det.
Det slutade med att Alla förebrådde Någon när Ingen gjorde vad Vem som helst kunde ha gjort.