Menander nummer 3 2015

Menander
XXX
VÄNSTERPARTIET SKÅNES TIDNING | SKANE.VANSTERPARTIET.SE | NUMMER 3/2015 | ÅRGÅNG 19, UTGIVEN SEDAN ÅR 1995
Från distriktsårskonferensen
Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen.
Folkviljan, Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51, 214 33 Malmö
1
Posttidning B
Menander | Vänsterpartiet Skånes tidning
Susanne Björkenheim, omvald ordförande för Vänsterpartiet Skåne
Välkommen
Ledare Susanne Björkenheim
D
Tack för förtroendet, kamrater!
I
ngen går med i V för att sitta på
dötrista möten där bara vissa gafflar!
Man går med för att man är förbannad och besviken på orättvisor och diskriminering och vill jobba för förändring. Då
ska man uppleva att det är kul att göra saker tillsammans och varje ny medlem ska
känna att här är jag välkommen. Här finns
en djup kamratlig solidaritet, som också
är stark utåt mot de svaga i samhället. Studier i socialism och i sakfrågor ska ge alla
medlemmar en möjlighet att fördjupa sin
politiska insikt och övertygelse och taggas
ännu mer!
Det är den organisatoriska utmaningen!
Menander
S
… att stötta partiföreningarna så att de
kan mobilisera medlemmarna och på
ett enkelt och engagerande sätt föra ut
Vänsterpartiets politik, och driva den i
fullmäktige. Partiföreningarna är den
viktigaste delen i distriktets arbete, det är
där fler medlemmar blir aktiva.
Där tror vi på mer geografiskt samarbete á la SÖSK, med motsvarande grupp i
nordost, nordväst och mellanskåne, plus
Lund och Malmö. Det blev ett beslut.
Vinster i välfärden-utredningen kommer nu ut på remiss till kommuner och
regionen, innan den landar i regering och
riksdag för avgörande. Superviktigt att
bevaka för skånska V-politiker och där har
ett annat av DÅKens beslut särskild tyngd.
Nämligen att samla våra förtroendevalda
till regelbundna möte för att diskutera
och lyfta bra radikala förslag, ge fördjupad kunskap och så stärka en enhetlig
skånsk vänsterpolitik.
Att vi är ett feministiskt parti ska
genomsyra all verksamhet, betonade
DÅKen också. Så kräv mer av distriktets
feministiska utskott! Gå kurser! Se till att
alla partiföreningar utser en feministiskt
ansvarig.
venskt Näringslivs kvinnliga vd
Carola Lemme tjänar 490 000 kr
i månaden. Samma lön ens per år
skulle underlätta vardagen för en tungt
slitande undersköterska, kassabiträde,
lokalvårdare, socialsekreterare osv och
garantera att inte bli fattigpensionär.
Men Lemme vill ha mer låglönejobb och
föreslår WAB-tjänster. Arbetslösa unga
och nya invandrare ska ta hand om överklassens sjuka barn, medan den berikar
sig. Så utstuderat! Den parasitklassen
tar inga risker för egna pengar – det är
vanliga människor som tar riskerna med
otrygghet, osäker lön, stress och usel
arbetsmiljö.
Då är det tryggt att fler fackligt engagerade nu kliver in i partiet, med ett klasstänk och en reaktion i märgen mot löneoch annan diskriminering. Det fackliga
seminarium och den arbetsrättskampanj,
som DÅKen beslöt satsa på, faller helt rätt
i tiden. Kampanjen ska synas över hela
Skåne i höst, och initiera en diskussion
om arbetets villkor, kortare arbetstid och
en annan fördelningspolitik
Då finns det inte utrymme för interna
strider. Inför årskonferensen hade vi två
kandidater till distriktsordförande och att
ha fler nominerade är djupaste medlemsdemokrati, men i kampanjen kring det
fanns drag av okamratlighet. När gamla
DS mitt under DÅKen diskuterade förslag
till ny valberedning sprätte det upp rent
skitsnack mot enskilda kamrater. Sånt
måste vi komma bort ifrån.
Nu tar vi steget vidare. Med detta ett
jättetack till alla som lämnat distriktskneget för denna gång – och särskilt till
Claudia Velasquez, Vilmer Andersen och
Morgan Svensson. Och alla nyvalda i DS!
Välkomna i kampen. Jag ska göra mitt för
att vi ska bli ett bra gäng. Tack för förtroendet! H
s.7
Programdiskussion. Kikki Lenander och Busi Dimitru fortsätter
Menanders programdiskussion med att skriva om feminism. V får inte
lämna walkover i feminismen och arbetstidsförkortning bör lyftas fram.
s.4–5
Årskonferens. Ombuden på
Vänsterpartiet Skåne årskonferens har sagt sitt.
s.11
Första maj. Runt om i Skåne kommer Vänsterpartiet att samlas för
att fira arbetarrörelsens stora dag.
Övrigt innehåll
s.1 Ledare: Susanne Björkenheim
s.2 Välkommen
s.6 V gör skillnad i regionen
s.8 På besök hos Enhedslisten
s.9 Tillsammans Tomelilla
s.10 Antirasistiskt seminarium
Redaktion: Busi Dimitriu, Erik Edwardson, Margareta Hagstad, Olof Norborg, Magnus Welroos.
Grafisk form: Petter Evertsén. Omslagsbild: Olof Holmgren. Adress: Nobelvägen 51, 214 33 Malmö, e-post: [email protected]
vansterpartiet.se tel: 040-19 27 87, 070-256 64 09. Ansvarig utgivare: Patrik Strand.
Menander utkommer tillsammans med Folkviljan 7 ggr per år.
Folkviljan är Vänsterpartiet Malmös tidning,
du finner den om du vänder på tidningen.
Tema: Vänstern i Europa
Podemos ”Vi kan”
Utblick Europa
Valgkamp med Enhedslisten
Otrygga anställningar
Lönesänkarna
TTIP – en trojansk häst
Intervju: Ulla Andersson
D
et blev en lång distriktsårskonferens, men så är det ofta när
vänsterpartister samlas. Och
Vänsterpartiet växer, i opinionen och i
medlemsantal. Det känns bra att människor håller med vår politik och söker sig till
oss och vi ska klara av att aktivera, entusiasmera, bilda och skapa plats för dem.
I verksamhetsplanen från distriktsårskonferensen står, att ”V-Skånes stora
utmaning är att se till att distriktsorganisationen har styrkan att samla och
organisera människor som vill förändring, på klassmässig, feministisk,
antirasistisk och ekologisk grund, och
erbjuda dem gemenskap, kamratskap
och kunskap att aktivera sig”. Det ska vi
leva upp till och visa att Vänsterpartiet
gör skillnad.
Men vi bygger inte distriktet med luftslott! Det kräver aktiva partiföreningar
och människor som vill engagera sig, och
att vi tar tag i frågor klassmässigt. Det är
distriktsstyrelsens ansvar att vi har en
stark ideologisk sammanhållning och att
varje partiförening och dess medlemmar
ges möjlighet att utvecklas via ideologiska
studier och kampanjer.
en 29 mars höll partidistriktet
sitt årsmöte – årskonferensen.
Antalet deltagare på årskonferenserna har fördubblats på några år
precis som distriktets medlemsantal.
Ett tydligt kvitto på att vi är ett växande parti. Vi berättar om en del av
det som hände på årskonferensen på
nästa uppslag.
Tack vare Vänsterpartiet kostar det
från och med mars i år inget att besöka en sjuksköterska i Region Skåne.
På sid 6 talar vi med Sara Svensson,
Vänsterpartiets gruppledare i Region
Skåne, om en avgiftsfri sjukvård.
I ett par nummer av Menander
har vi nu haft artiklar med avsikten att stimulera programdebatten
inför partikongressen 2016. Anders
Neergaard inledde i nr 1 i år om
arbetstidsförkortning och antirasism.
I nr 2 talade vi med Patrik Strand
och Emma Wennerholm om arbetsmarknadsfrågorna samt med Thord
Kristiansson och Margareta Hagstad
om miljöfrågorna. I det här numret
skriver Kikki Lenander och Busi
Dimitriu om de feministiska frågorna
inför kongressen.
Abe Bergegårdh och Lennart Niemelä från V Lund har besökt Enhedslisten i Danmark och deltagit i diskussioner om deras organsiationsarbete.
De berättar om detta på sid 8 och gör
även en del reflektioner kring vårt
eget sätt att jobba i Vänsterpartiet.
Det antirasistiska arbetet speglas
på två sätt i detta nummer. V Tomelilla rapporterar från det lyckade
protestmöte som nyligen genomfördes där mot bakgrund av upprörande
rasistiska övergrepp mot en kvinna
med afrikansk bakgrund. På sid 10
återger vi något av diskussionerna på
det antirasistiska seminarium som
partidistriktet arrangerade i Landskrona den 28/2.
Slutligen informerar vi om de 1
majarrangemang som Vänsterpartiet
genomför i Skåne. Slut upp under de
röda fanorna och ta med er alla ni kan
tänka er bör vara med. H
Innehåll Folkviljan #3/2015
2
Menander | Vänsterpartiet Skånes tidning
Menander | Vänsterpartiet Skånes tidning
3
Distriktsårskonferens
Susanne Björkenheim omvald som distriktsordförande
För första gången på många år
hade ombuden på Vänsterpartiet
Skånes årskonferens i år två ordförandekandidater att välja på. En
majoritet i valberedningen hade
föreslagit Martina Skrak, Malmö, till
ny distriktsordförande, medan en
minoritet reserverat sig till förmån
för omval av sittande ordföranden,
Susanne Björkenheim. En klar
majoritet på konferensen valde att
gå på reservanternas väg och välja
om Susanne, samtidigt som Martina Skrak valdes in i den nya distriktsstyrelsen med högt röstetal.
V Sjöbo hade motionerat om att skriva
4
Uttalande
Ledamöter:
Susanne Björkenheim, ordförande;
Pål Brunnström,
Malmö; Kikki Lenander, Landskrona;
Nita Lorimer, Lund;
Mikael Persson,
Kristianstad; Babak
Rahimi, Skurup; Ana
Rubin, Landskrona;
Martina Skrak,
Malmö; Emma Wennerholm, Höganäs
Sjukvården är inte till salu
Suppleanter i
tjänstgöringsordning:
1. Tobias Lohse, Eslöv; 2. Felicia Hamzi,
Skurup; 3. Mats
Fuchs, Helsingborg;
4. Carolina Wiehe
Welroos, Höör; 5.
Alexandra Kronqvist,
Malmö; 6. Thord
Kristiansson, Ängelholm; 7. Magnus
Åkeborn, Hässleholm
Annars var det som vanligt på Vänsterpartiet Skånes årskonferenser den 29/3 i Skurups Folkets Park. Mycket folk – ca 130
pers varav drygt 80 ombud med rösträtt
och på det hela taget god stämning.
Den redan ganska långa och ambitiösa verksamhetsplan för distriktet
som distriktsstyrelsen föreslagit blev
ännu längre efter ombudens behandling.
Helena Falk från Lund reagerade mot
detta och var uppe och argumenterade för
nerstrykningar:
– I Lund brukar vi sträva efter en kort
och koncis verksamhetsplan på max en
sida, berättade hon.
Istället blev det alltså ganska långa
tillägg. Martina Skrak, Malmö och Ana
Rubin, Landskrona, hade i en motion
föreslagit att distriktet under 2015 ska
genomföra en kampanj kring arbetsrättsfrågorna. Distriktsstyrelsen hade
tillstyrkt och årskonferensen skrev in i
verksamhetsplanen att en sådan kampanj
ska genomföras.
in ett avsnitt om att distriktet ska stötta
fler aktiviteter runt om i Skåne och hjälpa
näraliggande partiföreningar att utveckla
samarbete. Motionen fick på konferensen stöd av Helena Falk, Lund, och Mats
Fuchs, Helsingborg, och vann bifall.
Vidare skrevs in att distriktet ska ta
fram en digital motionsbank på hemsi-
Distriktsstyrelse
Alla ombud, suppleanter, funktionärer och
presidium på årskonferensen (överst). Ola
Nilsson ledde förhandlingarna tillsammans med Zandra Valencia (mitten).
Viktor Voigt och Helena Falk, ombud från
Lund (botten). FOTO: OLOF HOLMGREN
dan där partiföreningars olika förslag
kan delas och där det på sikt bl a också
ska finnas förslag på remissvar. Allt
för attt underlätta det lokala politiska
arbetet.
Fler tillägg till verksamhetsplanen
beslutades:
l Under studier lades till att distriktsstyrelsen ska inleda en dialog med de
större partiföreningarna angående hur
deras studiearbete kan göras tillgängligt
även för medlemmar i mindre föreningar.
l Ett nytt avsnitt om vikten av utomparlamentariskt arbete skrevs in.
l Ett avsnitt om vikten av att distriktet
fortsätter arbeta med kollektivtrafikfrågorna lades också till.
l Distriktets feministiska, antirasistiska och fackliga utskott ska gemensamt
genomföra ett seminarium om hur kön,
klass och etnicitet samverkar som en del
i förberedelserna inför partikongressen
2016 då partiprogrammet ska behandlas.
l Distriktet ska erbjuda partiföreningarna utbildning i mötesdemokrati
samt retorik, argumentation och organisation.
Menander | Vänsterpartiet Skånes tidning
Under behandlingen av övriga motioner
vid sidan av verksamhetsplanen beslutades bl a att försök ska göras att få igång
ett utbildningsutskott och en landsbygdspolitisk grupp i distriktet. Detta som ett
resultat av motioner från Gert-Olof Jurich,
Ängelholm (utbildningsutskott) och Ingrid
Bromander, Hörby (landsbygdspolitik).
Årskonferensen antog två uttalanden.
Det ena kräver att regeringen redan nu
deklarerar att den avser att utnyttja sitt
veto och rösta nej till de frihandelsavtal
som EU för närvarande förhandlar med
USA och Kanada om, de s k TTIP- och
CETA-avtalen. Avtal som öppnar för
möjligheten att stater kan stämmas för
uteblivna vinster om en lagstiftning inte
passar företagen.
Det andra uttalandet från årskonferensen gäller krisen i den skånska
sjukvården. Där krävs bland annat ökade
resurser till vården genom höjd regionskatt, en demokratisering av vården där
personalen får makt och inflytande och
slutar behandlas som slit- och släng-varor
och att vård tas tillbaka från privat till
offentlig regi.
Menander | Vänsterpartiet Skånes tidning
Revisorer
Ingrid Mattiasson
Saarinen, Helsingborg, Anders Skans,
Malmö.
Revisorssuppleant:
Gustavo Garcia,
Burlöv
Valberedning
Jenny Gustafson,
Lund; Margareta
Hagstad, Simrishamn; Momodou Jallov, Malmö; Evelina
Nilsson, Kristianstad; Sven-Erik
Sjöstrand, Perstorp;
Jeanette Stojic,
Malmö; Angelica
Svensson, Lund;
Claudia Velasquez,
Helsingborg; Annika
Weitner, Ystad
2015-03-29 Distriktsårskonferens, Vänsterpartiet Skåne
l Sjukvården i Skåne är i kris. Efter åtta av grönblått styre
ser vi resultaten. Man har prioriterat låg regionskatt framför
en fungerande sjukvård. I Region Skåne slår resursbristen
hårt mot sjukvården. Personalens arbetsmiljö försämras
och marknadsanpassningen av vården gör att de resursstarka går före. Förra året var 4 operationssalar stängda på
Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund. Förra året
var ca 100 vårdplatser stängda på samma två sjukhus. I
tidningarna läser vi ständigt om överbeläggningar, ökande
sjukskrivningstal, patienter som hamnar i kläm och stress
och personalbrist som leder till att liv förloras. I Ystad
är avdelningar stängda för att sjukhuset inte klarar att
bemanna dem. Personalomsättningen är hög. Välfärden är
inte en marknad och kan inte skötas som en marknad. Här
har vi resultatet.
För Vänsterpartiet är en av lösningarna att demokratisera
sjukvården och sluta behandla personalen som slit och
slängvaror. Genom att ge personalen makt och inflytande att
definiera behov och lösningar och bygga vården på tillit till
personalens kompetens och kunnande skapar vi en sjukvård
att lita på. Detta minskar personalomsättningen och skapar
en bra arbetsmiljö. En arbetsmiljö som präglas av tillit istället för misstro.
För Vänsterpartiet är en av lösningarna att öka resurserna och därför höja regionskatten. Då kan vi anställa fler
undersköterskor, och sjuksköterskor. Detta leder till mindre
påtvingad övertid, bättre arbetstider, och möjligheter att till
och med sänka normalarbetstiden som Västra götalandsregionen har gjort på operationsavdelningar i Mölndal. 6 timmars arbetsdag ger mer fritid och ork på jobbet, samtidigt
som det ökar antalet patienter som kan tas emot.
För Vänsterpartiet är en av lösningarna att ta tillbaka
verksamheterna i offentlig regi. Privata vårdenheter dränerar idag den offentliga sjukvården på resurser och kompetens samtidigt som systemet leder till att människor med
förmåga att efterfråga mer vård än andra också får det.
Sjukvården måste istället bygga på alla människors rätt till
vård, oavsett kön, klass eller bakgrund.
Allt det här kan vi tillsammans göra om vi omfördelar
samhällets resurser. Förra året var rörelsevinsten i den
privata välfärden 6,5 miljarder. Skattepengar som borde ha
gått till sjukhusen, vårdcentralerna, skolorna och äldreomsorgen. Förra året gjorde storbankerna i Sverige enorma
vinster samtidigt som skattepengar gick till att bygga upp
krisfonder till bankernas försvar. Samtidigt som välfärden i
allt högre utsträckning privatiseras beskattas de rika mindre
och bidragen till välbärgade ökar. Så här kan vi inte ha det.
Det är dags att vända om. Pengarna finns. Omfördela.
För Vänsterpartiet går alltid människors behov av vård
och personalens rätt till en kreativ och god arbetsmiljö före
storföretagens intresse av kortsiktiga vinster. H
5
Regionen
Inför kongressen 2016
Söndagen den 1 mars togs avgiften
på 50 kr för besök till sjuksköterska
och undersköterska på vårdcentraler bort i hela Region Skåne.
Bakgrunden är att Vänsterpartiet
i Skåne har drivit frågan och fick
igenom kravet i regionens budget
för 2015. Detta är en av de segrar
som Vänsterpartiet har fått igenom
i opposition sedan valet i höstas.
Region Skåne styrs i minoritet av S
och MP, vilket gör att samarbete och
överenskommelser är en förutsättning
för dem att få igenom sin politik. Genom
en konsekvent och konkret oppositionspolitik från vänster har Vänsterpartiet
lyckats förändra och förbättra. I budgeten för 2015 är avgiften för sjuksköterskebesök en av Vänsterpartiets segrar.
Vänsterpartiets gruppledare Sara Svensson är nöjd.
– I Skåne lever 17 000 äldre kvinnor på
en pension under EU:s fattigdomsgräns
på 10 800 kronor i månaden. I och med
denna reform blir livet lite lättare för
denna och andra grupper. Egenavgifter
slår alltid hårdast mot de som har minst.
Därför är det bra omfördelningspolitik att
istället finansiera sjukvården via skatter,
säger hon.
Vänsterpartiets mål är att all sjukvård
på sikt ska vara avgiftsfri. Den skattefinansierade sjukvården ska solidariskt
bära kostnaden för allas rätt till sin hälsa
och sjukvård. Det är så samhället kan
garantera vård på lika villkor.
– Avgifter i sjukvården är en fråga om
jämlikhet och lika tillgång till vården.
Vi går nu vidare i arbetet med att göra vården avgiftsfri och har lämnat i en motion
om att skrota kostnaden för cellprovsundersökningar och mammografi, fortsätter
Sara Svensson.
I dagsläget kostar det 120 kr att göra en
mammografiundersökning. Det kostar
också 120 kr för kvinnor över 30 år att
genomgå cellprovsundersökningen. I
andra landsting är dessa undersökningar
6
Avgifter i
sjukvården är
en fråga om
jämlikhet och
lika tillgång
till vården.
FOTO: PONTUS WILLEBRAND (SJUKSKÖTERSKA), GABRIEL FLORES JAIR (SVENSSON)
Vänsterpartiet gör skillnad i regionen –
avgiften för besök till sjuksköterska slopas
FOTO: OLOF HOLMGREN (LENANDER), GABRIEL FLORES JAIR (DIMITRIU)
Kikki Lenander
Busi Dimitriu
Kan vi börja prata feminism nu då?
Efter varje valår uppstår ett slags
Sara Svensson
kostnadsfria och statistisken visar tydligt
att detta ökar antalet undersökningar
och gör det möjligt för fler kvinnor
att upptäcka förändringar i tid. Mammografi är till och med kostnadsfritt i
borgerliga Stockholms läns landsting och
där såg man en stor ökning av antalet
undersökningar i delar av Stockholm där
inkomsterna är låga. Avgiftsfrågan är
betydelsefull för den enskildas möjlighet
att delta.
– Avgifter likt dessa är en liten summa
för regionen, men betungande för den enskilda. Det är en enkel fråga om rättvisa,
konstaterar Sara Svensson.
Vänsterpartiet i region Skåne kommer att fortsätta arbeta med att driva en
skarp vänsteropposition mot marknadsutsättning och privatisering av vården
och samtidigt driva på för generella
skattehöjningar för att både patienter
och personal ska ha en sjukvård att lita
på. H
Vi fortsätter här att lyfta frågeställningar inför partikongressen 2016 som
kommer att behandla partiprogramfrågor. Vi har i tidigare nummer haft
artiklar om arbetsmarknad, antirasism och miljöfrågor. I detta nummer
skriver Kikki Lenander och Busi Dimitriu om feminismen.
Vänsterpartiet i region Skåne fick
igenom följande i budgeten för 2015:
l 50 kr för sjuksköterskebesök på vc togs
bort.
l Endometriosteamet ska startas upp igen.
l All ambulansverksamhet ska åter i
offentlig regi.
l Heltidsanställningar ska vara norm i
regionen.
l Region Skåne ska ta fram en handlingsplan för att minimera användningen av
bemanningsföretag med målet att starta
egna personalpooler.
l Antalet förslossningsavdelningar i Skåne
ska öka och alla eftervård ska kvalitetssäkras. Målet ska också vara att varje
födande kvinna ska ha 1 barnmorska hos
sig under förlossningens aktiva fas.
l Nedlagda busslinjer ska startas igen och
nedläggningshotade busslinjer ska utredas
vidare.
l Kulturinstitutionerna ska arbeta uppsökande för att målgruppen som nås av
kulturen ska breddas. Det ska satsas på
initiativ riktade till barn och unga.
vakuum. Som att luften gick ur oss,
som en tomhet i organisationen. Efter
supervalåret 2014 tycktes det vakuumet
nästan avgrundsdjupt. 2014 var valens
år, präglades av flygblad, bussreklam och
debatter. Var man än vände sig diskuterades politik. Vilket är bra. Men 2014 hände
också mycket annat.
Få personer refererar till 2014 som
feminismens år. Trots att stora feministiska händelser skedde trots valet,
eller kanska snarare, just på grund av
valet. Nordiskt forum samlade cirka
15 000 kvinnor, feminister och allmänna
jämställdhetsfantaster från världens alla
hörn gick av stapeln i juni i Malmö i juni
och kan betecknas som det enskilt största
feministiska eventet på denna sidan
millenieskiftet. Det var en bred tillställning som samlade etablerade krafter för
att skapa större medvetenhet och vässa
de feministiska målen och argumenten.
Samtidigt var det feministisk festival som
i sin tur fokuserade på gräsrötterna, den
autonoma feminismen och alla oorganiserade enskilda feminister. Dess fokus
var att ena även dem som inte redan har
en naturlig plattform för att påverka och
festivalen lyfte även underifrånperspektivet. FI kom in i en hel del kommuner och
vi vill påstå att de har underskattats av de
etablerade partierna.
Trots dessa feministiska avtryck kom
valet att präglas av politiska frågor såsom
ekonomi, arbetsmarknad och migration.
En stor del av den politiska debatten
avpolitiserades och handlade istället om
ansvar, regeringsduglighet och var kort
Menander | Vänsterpartiet Skånes tidning
och gott en penismätartävling av patriarker, för patriarker.
I den feministiska intentionen ligger
såklart att även ovanstående politiska
områden ska ha ett feministiskt, eller
åtminstone ett jämställdhetsperspektiv.
Men med få undantag såsom Vänsterpartiet (till viss del) och FI (till stor del) var
det nog ingen som tänkte just feminism
när de satt i TV-sofforna och diskuterade
till exempel ekonomi.
Att inte vi var tydligare med vår feministiska politik inom ramen för parollen
”Inte till salu” och i välfärdsdiskussioner
kan mycket väl vara en anledning till att
valresultatet var en besvikelse. För trots
att vi inte backade, motsvarade resultatet
vare sig våra egna förväntningar eller
prognoserna.
En stor del av de procent som FI tog
hade mycket väl kunnat vara våra. På
samma sätt som Vänsterpartiet Malmö
kunde öka sina mandat samtidigt som FI
kom in i kommunfullmäktige hade det
kunnat gå på riksnivå.
Vi vill skicka en feministisk hälsning
till partistyrelsen och det är att vi måste
sluta förneka oss själva. Vi kan inte låta
bli att prata miljöfrågor för att det finns
Vi kan inte låta bli att prata
miljöfrågor för att det finns ett
miljöparti. På samma sätt kan
vi inte sluta prata feminism
för att det finns ett feministiskt parti.
ett miljöparti. På samma sätt kan vi inte
sluta prata feminism för att det finns ett
feministiskt parti. Om vi lämnar walk
over i våra kärnfrågor bara för att andra,
främst enfrågepartier, driver samma sak
saknar vi snart existensberättigande.
Frågor som arbetstidsförkortning,
samtyckeslagstiftning och feministiskt
självförsvar har hamnat i valets skugga.
De har drivits av utomparlamentariska
rörelser, intresseorganisationer och FI.
Vänsterpartiet som helhet behöver ta ett
feministiskt ansvar och agera i de församlingar där vi finns representerade.
Vi behöver använda vårt gemensamma
kontaktnät och våra parlamentariska
plattformar för att ge frågan tyngd och
legitimitet. Och hur vi driver feminismen framgent kan mycket väl vara avgörande för den feministiska riktningen
i partiet men också vår trovärdighet
gentemot de vi förväntas representera.
Undersköterskorna, de ensamstående
mammorna, eleverna och många, många
fler.
Med det sagt så vill vi se eftervalstiden som en tid för kontemplation. Vi
vill se en utveckling i Vänsterpartiet där
stannar upp och tar oss tid att vässa våra
argument, skaffa underbygd kunskap och
återuppbygga en skarp feministisk vänster som på allvar och med tydlighet lyfter
feminismen på agendan.
Det är dags att kliva ut ur vakuumet
och ta ledningen igen. Det är snart kongress. Låt oss tillsammans se till att den
går till historien som den feministiska
kongressen. H
7
Enhedslisten
Tillsammans Tomelilla
Organisationsdiskussion hos Enhedslisten
Abe Bergegårdh och Lennart Niemelä från V Lund rapporterar från
ett seminarium hos Enhedslisten
i Köpenhamn och diskuterar med
det som utgångspunkt hur Vänsterpartiet ska ta emot nya medlemmar.
Vad kan vi som partiförening göra för att
fler nya medlemmar också blir aktivister?
Den frågan hoppades vi få svar på när vi
tog tåget över till Enhedslistens helgkurs
i Köpenhamn. Det var ett imponerande
program med fem parallella spår vars lägsta nivå var minst sagt hög – eller vad sägs
om Gramsci och ideologin i språket?
Under en tvåtimmars workshop fick
vi insyn i några av Enhedslistens utmaningar. Föreläsaren påpekade tidigt att
partiets genombrott i kommunalvalen
2013 (med 6,9 % ökade Enhedslisten
från 14 till 119 mandat runt om i landet)
var en god nyhet som också var en dålig
nyhet: det parlamentariska arbetet stal
mycket organisatorisk kraft. Det visade
sig att de hade likartade bekymmer som
Vänsterpartiet. Därför gick de till botten
med problemet att så många av deras
närmare 10 000 medlemmar är passiva
och anlitade några sociologer som fick i
uppgift att göra en undersökning av medlemsbasen för att få fram ett underlag till
det organisatoriska arbetet.
Svaren var inte uppmuntrande. När
enskilda medlemmar fick frågan varför de
aldrig besökte ett medlemsmöte var svaret: att de hade besökt ett möte. De som
försökt aktivera sig upplevde att de kände
sig utanför, att de inte blev välkomnade,
och att intern jargong gjorde mötena
svåra att förstå. Mindre än hälften av de
tillfrågade medlemmarna såg fram emot
medlemsmöten.
De tillfrågade ville helst gå på demon-
stration eller delta i sociala och kulturella
evenemang medan man helst undvek gatuutdelning av material och lokalpolitik.
Utifrån undersökningen och de egna
erfarenheterna diskuterade vi möjliga
vägar framåt. Utgångspunkten när en
ny medlem visar intresse måste vara ett
personligt bemötande – ring upp, hälsa
välkommen på möte, småprata i pausen,
8
Enhedslisten
Odense arrangerar
en gatufest för att
fira att partiet funnits i 20 år.
FOTO: ENHEDSLISTEN ODENSE/CC
informera om folk går vidare på lokal
efter mötet – som följs upp där gemenskapen är viktigare än det politiska. Det
skapar en trygghet som möjliggör de politiska samtalen. En ny medlem har kanske
heller aldrig varit på ett föreningsmöte
i hela sitt liv och är ovan vid det mötestekniska och därför bör man förklara
vad mötet handlar om och vad det går
ut på innan man börjar. Det är svårt att
undvika intern jargong fullt ut, men då
ska den förklaras så att man förstår vad
som menas eller vad man kanske skrattar
åt. Det måste vara tydligt vem eller vilka
som ansvarar för välkomnandet av nya
medlemmar så att inte någon faller mellan
stolarna. Uppgiften bör anses vara primär
eftersom partiets organisation utgörs av
dess medlemmar och således är även våra
kommunala uppdrag beroende av att den
utförs väl.
Alla medlemmar kommer inte att vara
intresserade av alla typer av möten, men
däremot kan man skapa olika former av
möten som passar både de som vill lägga
ut texten i teoretiska spörsmål, de som
vill måla banderoller, och de som bara
vill umgås. Alltså snarare bredda och
nischa mötesinriktning än att alla ska gå
på alla möten.
På vanliga medlemsmöten är det viktigt
med tydliga ramverk, inte minst gällande
tid, som ser till att inte några ”pratmakare” tar över. I Lund har t.ex. våra två
veckovisa möten en timmes respektive
två timmars maxtid. På onsdagsmötet är
övrigt-punkten avskaffad. Första, andra,
tredje talarlista kan även användas.
En ny medlem behöver bli sedd utan
att utnyttjas. Genom att aktivt söka upp
medlemmar och fråga om de kan hjälpa
till med konkreta uppgifter så känner
de sig behövda. Svepande frågor om att
”hjälpa till” fungerar sällan väl, men
genom att fråga om en mindre ansträngande uppgift första gången så skapar man
delaktighet och en anledning att vilja
återkomma. Därför är det också viktigt
att man inte kräver mer än vad man kommit överens om.
De samlade erfarenheterna kokade vi
ner till en enkel modell för medlemshantering:
1. Inledningsvis ska man inkludera nya
medlemmar socialt. Det kritiska ögonblicket är de första kontakterna med
partiet. Intrycken från ett första möte är
avgörande för om det blir ett andra.
2. Efter att personliga kontakter
etablerats blir sedan politiskt innehåll
och aktiviteter gradvis mer avgörande
för om en medlem väljer att fortsätta att
vara aktiv. Då ökar också behovet av olika
mötesformer för att kunna ta till vara på
medlemmarnas olika intressen.
Diskussionerna under workshopen
förtydligade att utmaningarna partiföreningarna ställs inför knappast är nya eller
unika. Personligt bemötande, inkluderande möten, och brett och nischat innehåll
är enkla lösningar. Så varför är vi inte
bättre på att genomföra dem? H
Abe Bergegårdh & Lennart Niemelä
Menander | Vänsterpartiet Skånes tidning
Momodou Jallow talar på torget i Tomelilla.
FOTO: JEA JÖNSSON
Tomelilla tillsammans mot rasism
”Vi behöver slå näven i bordet och
visa att vi i Tomelilla inte accepterar hatbrott och rasism” röt vår
kamrat Linda Kisinyinye Ekelund
på torget i Tomelilla och fick applåder av de runt hundra deltagarna i
manifestationen mot rasism lördagen den 14 mars.
På nytt har människor i österlenbyn
utsatts för rasistiska trakasserier och hot.
En gravid kvinna med afrikansk bakgrund
jagades av ett ungdomsgäng som kallade
henne apa, kastade bananer på henne och
skrek att hon skulle åka tillbaka dit hon
kom från. Hon blev så rädd att hon inte
längre vågar bo kvar i Tomelilla utan har
flytt tillsammans med sin man.
På Tillsammasskapets initiativ ordnades manifestationen under parollen
Tillsammans Tomelilla. TillsammansMenander | Vänsterpartiet Skånes tidning
skapet är Expos organisation för hjälp
åt antirasistiska aktioner. På torget stod
flera lokala politiker, en munk och nunnor
från Mariavalls kloster och representanter för Röda Korset tillsammans med unga
och gamla, som alla ville visa sin solidaritet och sin avsky för hatbrott och rasism.
Momodou Jallow, ordförande för Afro-
svenskarnas forum för rättvisa och aktiv
vänsterpartist i Malmö, var en av de fyra
talarna. Han beskrev familjens utsatta situation – utan bostad, utan hemvist – och
att de behöver snabb hjälp och mänskligt
stöd för att orka leva vidare.
Han ”uppmanar Tomelilla kommun att
ta sitt ansvar och se till att de här människorna kan bo i trygghet i Tomelilla.” Och
han avvisade alla bortförklaringar och
överslätanden: ”Vi måste kalla det här för
vad det är. Det är rasism och inget annat.
Det är nazism och inget annat.”
Men han talade också om hoppet: ”Vi
måste ha en vision om att leva i ett samhälle där nazism och rasism hör till det
förgångna.”
Linda Kisinyinye Ekelund var en av
initiativtagarna till manifestationen och
hon avslutade sitt tal med orden:
”Bakom varje hatbrott finns människor.
Människor som du och jag. Människor
som borde ha samma rättigheter och
skyldigheter – inte bara i teorin utan även
i praktiken. Vi är inte där än, och då är det
vår skyldighet att visa på ett civilkurage
och stå upp för våra medmänniskor och
mot hatbrott och rasism.
Kampen för kärlek och gränslös solidaritet fortsätter här, på plats i Tomelilla.”
Manifestationen avslutades med att
en lång rad tomelillabor anslöt sig till
Tillsammans Tomelilla. H
Britta Berg
9
På nästa uppslag hittar du Folkviljan, Vänsterpartiet Malmös
tidning. Vänd på hela tidningen för att läsa den från början.
Antirasism
Första maj
FOTO: MALIN HÅÅRD
Välbesökt antirasistiskt seminarium
Den 28 februari samlades ca 40-talet skånska vänsterpartister till
antirasistiskt seminarium i Landskrona Folkets hus.
Babak Rahmi, antirasistiskt ansvarig i
distriktet, var samtalsledare under dagen.
Deltagarna hann avhandla såväl frågan
om hur vänstern bäst bekämpar Sverigedemokraterna, hur vi ska se på statens
roll i det antirasistiska arbetet och hur vi
kan arbeta till stöd för EU-migranterna.
Nedan återges något av det som sas om
den första av dessa frågor.
Christina Höj-Larsen, bl a antirasistiskt
ansvarig i partistyrelsen, inledde. Hon
betonade att kärnan i vänsterpartiets antirasistiska strategi är att aldrig låta rasismen stå oemotsagd. Vi arbetar både mot
strukturell rasism i samhället och mot den
organiserade rasismen. Vi får aldrig bidra
till att Sverigedemokraterna börjar uppfattas som ett normalt parti och det styr hur
vi bemöter dem. SD är inte bara ett borgerligt parti. De har sina rötter i nazismen och
de föder nya rasistiska rörelser.
Christina beskrev hur det finns två
rörelser i borgerligheten just nu. Den ena
kopierar den organiserade rasismen. De
i bl a KD som går denna väg kommer att
misslyckas – de blir bara en svag kopia
av SD. Den andra rörelsen representeras
tydligast av Centern som försöker använda
invandringen som slagträ mot kollektiva
rättigheter. Det är viktigt att vänstern inte
bara slår mot dem som går i SD:s ledband
utan också tar upp frågorna om arbetsrätt,
arbetsvillkor, de kollektiva rättigheterna.
För varje kollektiv rättighet som försämras
stärks rasismen som en konsekvens av den
otrygghet som brer ut sig.
På Christinas inledning följde ett panel-
samtal där Abe Bergegårdh från V Lund,
Uno Hansson från V Hörby, Momodou Jallow från V Malmö och Ruzica Stanojevic från V Kristianstad deltog.
Momodou Jallow menade att vi måste
utgå ifrån att SD:s väljare inte är rasister
10
parlamentariskt arbete med utomparlamentariska rörelser som delar samma
värdegrund.
Babak Rahmi
Christina Höj-Larsen
Abe Bergegårdh
Momodou Jallow
Ruzica Stanojevic
av misstag. De har en rasistisk värdering.
Han ansåg att Vänsterpartiet måste fokusera på alla de andra som är antirasister
– hur mobiliserar vi dem?
Abe Bergegårdh ansåg att valet 2010
borde varit en varningsklocka för oss och
borde fått oss att fundera på taktiken: SD
fick stöd inom stora delar av arbetarklassen. Detta är en strategisk fråga, inte
en moralisk. Vi kan inte strunta i SD:s
väljare, det är av strategisk vikt att de blir
färre. Vänsterpartiet kan påverka den del
del av SD:s väljare som kommer ur arbetarklassen. De bör åtminstone förmås att
gå tillbaka till S.
Momodou Jallow ville betona värdegrund och värdegemenskap i det antirasistiska arbetet. Han lyfte två sätt att
bekämpa SD: dels att pedagogiskt tydligt
avslöja SD:s retorik, dels att presentera en en alternativ berättelse om vår
värdegrund, solidariteten. Utifrån detta
går det att som V Malmö gör, koppla
Abe Bergegårdh förklarade däremot att
han är allergisk mot begreppet värdegrund som ofta används utan att det betyder något. Nationalismen är obehaglig för
att den är formellt jämlik inom gruppen.
Är du bara svensk blir du del av gruppen
och får tillhörighet. Vi måste utgå från en
annan gemenskap – klass. Att bara utgå
från värdegemenskap blir väldigt flyktigt.
Vi måste hitta de gemensamma intressena
som förenar den skiktade arbetarklassen,
såväl taxichauffören i Malmö som byggaren i Sjöbo.
Abe Bergegårdh tog också upp att ett
gemensamt drag hos högerpopulistiska
och rasistiska partiets väljare i flera länder
är att de är ängsligare och mer otrygga än
andra.
– Om dessa väljare ska gå att påverka
är det känslan av otrygghet som måste
hanteras. Då hjälper det inte att komma
med statistik.
Christina Höj Larsen menade att SD vill
betona värdekonflikten på skalan liberal/
progressiv-konservativ/reaktionär istället
för den fördelningspolitiska vänsterhögerskalan. Hon varnade för att ge SD
det de vill ha, även om vi ska vara tydliga
om våra värderingar när detta krävs. Tala
fördelningspolitik. Tänk inte bort vissa
väljare. Vår politik gynnar hela arbetarklassen och en stor del av medelklassen.
– Även när vi talar fördelningspolitik
utgår vi från värderingar, kommenterade
Momodou Jallow.
Ruzica Stanojevic höll med Christina
om att det är viktigt att vi lyfter frågor
som är av gemensamt intresse för dem vi
vill företräda, men betonade framför allt
betydelsen att nå alla de människor, inte
minst ungdomar som går med en klump i
magen på grund av den rasism de utsätts
för i det svenska samhället. H
Olof Norborg
Menander | Vänsterpartiet Skånes tidning
Manifestera med Vänsterpartiet första maj
Här finns de skånska första majarrangemang samlade som vi fått information om vid Menanders pressläggning. Kontakta din partiförening
om du undrar om det händer något
på din ort eller om medlemmar tillsammans deltar på annan ort.
Helsingborg
Demonstration från Stortorget till Folkets
Hus, Södergatan 65. Samling kl 12 vid Fahlmans, demonstrationen avgår kl 12.30.
Program i A-salen Folkets Hus från kl
13.15 med trubaduren Matti Johansson,
Sara Svensson (Vänsterpartiets gruppledare i Region Skåne), Ingrid Mattiasson
Saarinen(ordförande i Vänsterpartiet Helsingborg), Karoline Sjösten (ordförande
i Ung Vänster Helsingborg)samt gäster
från romerna, yezidierna, palestinierna
och kurderna. Paneldebatt med våra
kommunalpolitiker, workshops, bokbord,
kultur, barnaktiviteter. Vi bjuder på kaffe
och frallor
Hässleholm
Möte 15.00 i Hembygdsparken
Tal av Magnus Åkeborn och Ružica
Menander | Vänsterpartiet Skånes tidning
Stanojević. Musik med Kiki Nilsenius och
Kristianstads Feministiska kör
Kristianstad
Vänsterpartiet Kristianstad firar 1:a maj
på Gamlegården mellan 14-17.00. Temat
för dagen är Bostadsmarknad, arbetsmarknad, segregering och den växande
rasismen. Vi kommer att blanda tal med
musik och bl a uppträder Kristianstads
Feministiska kör. För barnen kommer
det att finnas ansiktsmålning, ballonger,
såpbubblor och möjlighet att rita. Tilltugg
bl a saft och bullar finns till försäljning.
Välkomna till arbetarnas dag på Gamlegården.
Lund
Samling för demonstration på Stortorget klockan 13.30 med talare från Ung
Vänster Lund, VSF och Vänsterpartiet
Lund. Avmarsch kl 14. Återsamling på
Stortorget. Huvudtalare: Vice partiledare
Ulla Andersson. Musik: Röda Kapellet. Grillhäng i Stadsparken efteråt. Ung
Vänster anordnar feministiskt självförsvar klockan 16 i Stadshallen för alla som
definierar sig som tjejer. Dagen avrundas
med filmvisning på Kino klockan 19.
Malmö
Samling Möllevångstorget kl 11. På torget
finns frukostkiosk, plakatverkstad och
ansiktsmålning för barnen. Avmarsch till
Slottsparken kl 12. Program i Slottsparken
från kl 13 med barnaktiviteter, matservering, bokbord. Talare: Ulla Andersson,
vice partiledare; Jeanette Stojic, metallare
och kommunstyrelseledamot (V); Vilma
Bolding, ordförande Ung Vänster Skåne.
Musik med The Bandettes, Partiet, Ramy
Essam, Harakat, Röda Kapellet.
Sjöbo
Samling för demonstration i Folkets Park
kl 15, avmarsch 15.30 till Nya Torg
där det blir tal, musikunderhållning och
fotbollsspel! Vi bjuder på korv.
Samarrangemang mellan V, S och LO
Tomelilla
Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
LO manifesterar gemensamt. Tider ej
klara vid pressläggning.
Trelleborg
Möte på Olof Palmes plats vid Garvaregården kl 9.30. Tal av Busi Dimitriu och Mats
Sjölin. Musik: Röda Kapellet.
11