Ansökningsinbjudan 2015-08-03

Ansökningsinbjudan 2015-08-03
Upphandling av kommunikationstjänster Mistra, dnr: DIA 2015/25
Om Mistra
Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, bildades av regeringen 1994 med medel från de
tidigare löntagarfonderna och är en forskningsfinansiär som stödjer forskning av strategisk
betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Mistra ska främja utvecklingen av starka
forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida
konkurrenskraft. Den forskning som Mistra finansierar ska medverka till att viktiga
miljöproblem blir lösta och till en hållbar samhällsutveckling. Möjligheter att uppnå industriella
tillämpningar ska tas till vara.
Mistra har kontor i Stockholm på Gamla Brogatan 36-38 med ett kansli på totalt 8 personer
under ledning av en verkställande direktör. Mer information om oss och våra pågående och
genomförda forskningssatsningar finns på www.mistra.org.
Upphandlingsförfarande
Mistra har valt att upphandla kommunikationstjänster i ett tvåstegs-förfarande, s.k. selektiv
upphandling, enligt lagen om LOU. Med selektiv upphandling avses ett förfarande där
leverantörer i steg ett ansöker om att få lämna anbud. Ett urval görs enligt uppsatta kriterier och
i steg två inbjuds de utvalda anbudssökandena att lämna anbud.
Med denna annons inbjuds härmed leverantörer att ansöka om att få lämna anbud.
Om uppdraget
För att skapa förståelse för Mistras övergripande behov följer här en kort beskrivning av
uppdraget. Mer detaljerade krav kommer lämnas ut till selekterade intresseanmälningar i en
anbudsinbjudan.
Mistra har ett kontinuerligt behov av konsultstöd för kommunikationsinsatser då vi, till antalet
anställda, är en liten organisation. Vårt kommunikationsarbete syftar till att förmedla en bild av
Mistra som en tydlig initiativtagare till forskning som bidrar till att förebygga och lösa viktiga
miljöproblem. Vi ska också profilera oss som en proaktiv investerare som möjliggör att resultat
från våra forskningssatsningar utvecklas tillsammans med användare. Mistra har även
ambitionen att vår kapitalförvaltning ska vara en förebild för andra investerare som vill ta
ansvar och arbeta mot en hållbar utveckling. Mistra vill arbeta i direkt kontakt med
sakkompetenta leverantörer.
Våra viktigaste målgrupper finns inom universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag,
myndigheter, organisationer samt inom finansmarknaden.
Forskning är en internationell bransch. Därför bör våra leverantörer vara vana vid att arbeta på
engelska likväl som på svenska.
Mistras behov av löpande kommunikationstjänster finns inom tre områden; grafisk form och
produktion, skribent och digital kommunikation. Varje område utvärderas separat varför
leverantörer kan lägga anbud på ett eller flera områden.
Kriterier och regler
Ansökande skall svara på de frågor som finns i intresseanmälningsblanketten samt kort
beskriva ett referensuppdrag, detta skall styrkas med kontaktuppgifter till referens.
Mistra kommer, med utgångspunkt från intresseanmälningsblanketten, att välja ut fem (5)
leverantörer inom varje område som är mest lämpade att lämna ett anbud enligt de
specificerade urvalskriterierna.
För att bedömas i selekteringen skall intresseanmälningsblanketten vara korrekt ifylld och en
kort beskrivning av referensuppdrag skall inkluderas. Detta uppdrag kommer bedömas utifrån
relevans för Mistra och graderas i en skala från 1-5 där 5 är det högsta betyget. Då det krävs
erfarenhet av den verksamhet Mistra bedriver för att kunna leverera kommunikationstjänster
utifrån önskemål kommer intresseanmälningarna att graderas enligt följande skala (ett
”uppdrag” skall ha varat i minst ett år):
5p Tidigare uppdrag hos icke statlig forskningsfinansiär
4p Tidigare uppdrag hos forskningsråd
3p Tidigare uppdrag inom universitet och högskola
2p Tidigare uppdrag hos mindre myndighet
1p Tidigare uppdrag hos uppdragsgivare av Mistras storlek (antal anställda)
Om färre än fem (5) kvalificerade ansökningar inkommer kommer Mistra gå vidare med dessa
leverantörer till en anbudsprocess.
Om fler än fem leverantörer får samma betyg kommer referenser att kontaktas och en ny
selektering görs utifrån de betyg som lämnas. Referenserna kommer att få bedöma
leverantörerna utifrån tidshållning, samarbetsförmåga samt prissättning i en skala från ett till
fem (1-5).
Ansökningstid
Ansökningar ska vara Mistra till handa senast 8 september kl 16 via epost till
[email protected]
Utvärdering
Utvärdering och selektering beräknas ta minst åtta (8) arbetsdagar i anspråk. De som väljs ut
kommer att meddelas via epost.
Frågor
Tony Carlsson, [email protected]
Digital
Grafisk formgivning och
kommunikation
produktion
Skribenter
Vilket område/områden avser
intresseanmälan?
Företagsinformation
Företagsnamn
Kontaktperson för intresseanmälan
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Organisationsnummer
Ett registreringsbevis från bolagsverket för
Bilaga:
innevarande år
Sanningsförsäkran undertecknad av firmatecknare
Bilaga:
Referensuppdrag
Referensuppdrag digital kommunikation
Bekrivning av referensuppdrag digital kommunikation
(kort beskrivning max en A4, stl 12)
Referensuppdrag grafisk formgivning och
produktion
Bekrivning av referensuppdrag Grafisk formgivning
och produktion (kort beskrivning max en A4, stl 12)
Referensuppdrag skribenter
Bekrivning av referensuppdrag skribenter (kort
beskrivning max en A4, stlk 12)
Namn
Kontaktuppgifter till referens ”digital
kommunikation”
Kontaktuppgifter till referens ”grafisk formgivning
och produktion”
Kontaktuppgifter till referens ”skribenter”
Telefon nr
e-mailadress