2015-08-18 § 109 Meddelanden

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö‐ och byggnadsnämnden 2015‐08‐18
§ 109 Meddelanden Miljö‐ och byggnadsnämndens beslut Miljö‐ och byggnadsnämnden besluta att lägga de redovisade meddelandena till handlingarna. Beskrivning av ärendet Följande meddelanden redovisas. Avsändare Ämne Länsstyrelsen 2015‐05‐12 L 2015‐0084 Länsstyrelsens beslut avs granskning av miljö‐ och byggnadsnämndens beslut att lämna strand‐ skyddsdispens på fastigheten Sundom 1:19, Xxxx Xxxx. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva beslutet att meddela dispens från strand‐ skyddet för nybyggnad av fritidshus på fastig‐
heten Sundom 1:19 Lst:s dnr: 526‐5304‐15 Länsstyrelsen 2015‐05‐28 L 2015‐0478 Länsstyrelsens beslut avs granskning av miljö‐ och byggnadsnämndens beslut att lämna strand‐ skyddsdispens på fastigheten Mjöfjärden 2:18, Xxxx Xxxx. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva beslutet att meddela dispens från strand‐ skyddet för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Mjöfjärden 2:18. Lst:s dnr: 526‐6417‐15 Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 6 LULEÅ KOMMUN Miljö‐ och byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015‐08‐18
§ 109 (forts) Länsstyrelsen 2015‐05‐29 L 2015‐0250 (L 0852/14) Länsstyrelsens beslut avs överklagande av bygg‐ nadsnämndens beslut (delegation) att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och uthus på fastigheten Hertsön 4:185, Nya Sorselestugan AB. Länsstyrelsen beslutar att avslå över‐
klagandet. Lst:s dnr: 403‐2948‐2015 Länsstyrelsen 2015‐06‐01 L 2015‐0239 Länsstyrelsens beslut avs granskning av miljö‐ och byggnadsnämndens beslut att lämna strand‐ skyddsdispens på fastigheten Niemisel 34:6, Xxxx Xxxx. Länsstyrelsen beslutar att inte pröva beslutet att meddela dispens från strand‐ skyddet för nybyggnad av enbostadshus och maskinhall på fastigheten Niemisel 34:6 Lst:s dnr: 526‐6415‐15 Länsstyrelsen 2015‐05‐27 L 2015‐0182 Länsstyrelsens beslut avs överklagande av bygg‐ nadsnämndens beslut 2006‐11‐07 § 214 på fastig‐
heten Verdandi 1. Beslutet överklagades av Xxxx Xxxx med namninsamlingar. Länsstyrelsen avvisar samtliga överklaganden. Lst:s dnr: 403‐2406‐2015 Mark‐ och miljödom‐ stolen, 2015‐06‐12 L 2015‐0012 Mark‐ och miljödomstolens dom avs över‐ klagande av länsstyrelsens beslut för Persön 2:8, Xxxx Xxxx. Miljö‐ och byggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus. Persö Miljö‐ och Kulturförening över‐ klagade beslutet till länsstyrelsen som avvisade överklagandet. Föreningen överklagade beslutet till mark‐ och miljödomstolen som nu avslår över‐
klagandet. Mark‐ och miljödomstolens mål nr P 1386‐15.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 7 LULEÅ KOMMUN Miljö‐ och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015‐08‐18
§ 109 (forts) Mark‐ och miljödom‐ stolen, 2015‐06‐12 L 2015‐0012 Mark‐ och miljödomstolens slutliga beslut avs överklagande av länsstyrelsens beslut för Persön 2:8, Xxxx Xxxx. Miljö‐ och byggnadsnämnden beslutade av bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus. Persö Miljö‐ och Kulturförening över‐
klagade beslutet till länsstyrelsen som avvisade överklagandet. Xxxx Xxxx har överklagat läns‐
styrelsens beslut å föreningens vägnar och, som det får förstås, även för egen del. Mark‐ och miljö‐
domstolen avvisar nu Xxxx Xxxx över‐ klagande. Mark‐ och miljödomstolens mål nr P 1386‐15 Mark‐ och miljödom‐ stolen, 2015‐05‐25 L 2015‐0036 Mark‐ och miljödomstolens dom avs överklag‐ ande av länsstyrelsen beslut för Kallax 17:1, Xxxx Xxxx. Miljö‐ och byggnadsnämnden beslutade 2015‐01‐13 att lämna negativt för‐ handsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Sökanden överklagade till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Mark‐ och miljödom‐ stolen beslutar nu att dels avvisa Xxxx Xxxx överklagande, dels att avslå Xxxx Xxxx överlagande. Mål nr P 1123‐15 Mark‐ och miljödom‐ stolen, 2015‐06‐16 L 2015‐0106 Mark‐ och miljödomstolens protokoll avs över‐ klagande av länsstyrelsens beslut för Hertsön 4:273, Xxxx Xxxx. En anmälan om vatten‐
avrinning har gjorts från grannfastigheten. Byggnadsnämnden beslutade 2013‐01‐08 att lämna anmälningarna från grannfastigheten utan ytterligare åtgärd. Grannen överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Mark‐ och miljödomstolen håller sammanträde för syn på den aktuella platsen. De båda fastighetsägarna träffar en överens‐
kommelse och målet avskrivs. Mål nr P 2382‐14
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 8 LULEÅ KOMMUN Miljö‐ och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015‐08‐18
§ 109 (forts) Länsstyrelsen 2015‐06‐15 Länsstyrelsen 2015‐06‐15 Mark‐ och miljödom‐ stolen, 2015‐06‐26 L 2015‐0602 Länsstyrelsens beslut, med stöd av 11 kap 10 och 12 §§ plan‐ och bygglagen, att inte pröva kommunens beslut att lämna bygglov på fastig‐
heten Fläkten 4. Detta prövas pga att Svartö‐
stadens bostadsområde utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Bygglov är beviljat för ny‐
byggnad av ett förråd på ca 15 m2. Lst:s dnr: 404‐6873‐2015 L 2015‐0051 Länsstyrelsens beslut avs prövning av miljö‐ och byggnadsnämndens beslut att lämna strand‐
skyddsdispens för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Orrbyn 1:80, Xxxx Xxxx. Läns‐
styrelsen beslutar att upphäva nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens. Lst:s dnr: 526‐5421‐2015 L 2015‐0462 Mark‐ och miljödomstolens dom avs sökandens överklagande av länsstyrelsens beslut att upp‐
häva byggnadsnämndens beslut att lämna strand‐
skyddsdispens på fastigheten Hindersön 11:1, Xxxx och Xxxx Xxxx. Byggnadsnämnden beslutade 2014‐10‐07 att dels lämna strand‐
skyddsdispens och dels bevilja bygglov för ny‐
byggnad av fritidshus. Länsstyrelsen upphävde 2014‐12‐12 nämndens beslut. Sökanden överklag‐
ande länsstyrelsens beslut till mark‐ och miljö‐
domstolen som nu ändrar länsstyrelsens beslut och beviljar strandskyddsdispens. Mål nr M 113‐15
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 9 LULEÅ KOMMUN Miljö‐ och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015‐08‐18
§ 109 (forts) Mark‐ och miljödom‐ stolen, 2015‐06‐16 Länsstyrelsen 2015‐07‐08 Länsstyrelsen 2015‐07‐21 Länsstyrelsen 2015‐07‐24 L 2015‐0106 Mark‐ och miljödomstolens protokoll avs över‐ klagande av länsstyrelsens beslut för Hertsön 4:273, angående vattenavrinning. Mark‐ och miljödomstolen beslutar att avskriva målet efter en överenskommelse mellan fastighetsägarna Hertsön 4:274 och Hertsön 4:273. Mål nr P 2382‐14 L 2015‐0867 Länsstyrelsens beslut, med stöd av 11 kap 10 och 12 §§ plan‐ och bygglagen, att inte pröva kommunens beslut att lämna bygglov på fastig‐
heten Transportören 9. Detta prövas pga att Svartöstadens bostadsområde utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Bygglov är beviljat för inglasning av befintlig balkong på ett enbostadshus. Lst:s dnr: 404‐8173‐2015 L 2015‐0071 Länsstyrelsens beslut avs överklagande av nämndens beslut för Bensbyn 35:5, Xxxx Xxxx. nämnden beslutade att lämna positivt förhands‐ besked för tre tomter med nybyggnad av en‐ bostadshus. Sex sakägare överklagande nämndens beslut till länsstyrelsen som nu bifaller överklagandet och upphäver nämndens beslut om positivt förhandsbesked. Lst:s dnr: 403‐4710‐2015 L 2015‐0166 Länsstyrelsens beslut avs överklagande av nämndens beslut för Sunderbyn 9:6, Xxxx Xxxx. Nämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av förråd. En sakägare överklagade beslutet till länsstyrelsen som nu upphäver nämndens beslut. Lst:s dnr: 403‐5099‐2015
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 10 LULEÅ KOMMUN Miljö‐ och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015‐08‐18
§ 109 (forts) Åklagarmyndigheten 2015‐06‐04 2015‐M1625‐9 Kammaråklagaren har fattat beslut om att förundersökningen läggs ned. Ärendet gäller för fastigheten Sunderbyn 30:43, Norrlandsjord & Miljö. Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. Länsstyrelsen, miljöpröv‐
ningsdelegationen, har den 13 mars 2014 upphävt villkor 6 i tillståndet. De har bedömt villkoret som strängare än nödvändigt och hänvisar till miljööverdomstolens dom, M 6635‐07, från den 14 augusti 2008. Till följd härav är gärningen att bedöma som ringa fall och därför inte brottslig. Åklagarmyndighetens dnr: AM‐181258‐13 Åklagarmyndigheten 2015‐06‐04 2015‐M1623‐3 Kammaråklagaren har fattat beslut om att förundersökningen läggs ned. Ärendet gäller för fastigheten Svartön 18:17, Stena Recycling. Det finns inte längre anledning att fullfölja förunder‐
sökningen. Det går inte att bevisa de objektiva förutsättningarna för att förfarandet skall vara brottsligt. Åklagarmynd. dnr: AM‐55863‐13 Länsstyrelsen 2015‐06‐09 2015‐M0620‐3 Länsstyrelsens beslut avs slutligt villkor i tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet på fastigheten Rutvik 11:20, Svevia AB. Länsstyrelsens miljö‐
prövningsdelegation fastställer slutligt villkor i prövotidsfrågan beträffande vibrationer för Svevia ABs täktverksamhet på fastigheten Rutvik 11:20. Lst:s dnr: 551‐81‐15 Regeringen Miljö‐ och energi‐ Departementet, 2015‐05‐28 2015‐A0101 Regeringens beslut avs överklagande i fråga om vattenskyddsområde med föreskrifter för Gädd‐ viks grundvattentäkt. Regeringen tar inte upp överklagandena av Xxxx Xxxx, Xxxx Xxxx samt Xxxx Xxxx till prövning. Regeringen avslår överklagandena i övrigt. M2012/1516/Me Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande 11