Lämna anbud på tomter för fritidshus i Ammarnäs och på

Lämna anbud på tomter för fritidshus i Ammarnäs och på
exploateringsområdet Bertejaure 1:22
Ammarnäs är en
liten fjällby vid
början av väg
363 där
Vindelälven och
Tjulån möts.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
B = Bertejaure 1:29
G = Bertejaure 1:34
F och E är också sålda.
Vid 1:38 ligger infarten till
tomterna
Vid 1.36 är den mellersta
kurvan på vägen
Vid 1:30 gör vägen den
övre kurvan
Vid F är kurvan före
vändplanen.
Vid E ligger Vändplanen.
Ytan vid A är tänkt för en
gemensamhetsanläggning.
Ytorna bakom 1:37 och
1:38 ingår i köpet av
tomtområdet men saknar
idag egna
fastighetsbeteckningar.
o Området har infart
från asfalterad väg.
o Det finns VA vid
tomtgränsen
o Elanslutning finns på
området.
o Tomterna har egen
fastighetsbeteckning.
o Taxeringsvärde cirka
80.000 kr per styck.
o Areal cirka 400-800
kvm per styck
o Exploateringsområdet
ansluter direkt till
tomtområdet
o Lämna anbud på hela
området inklusive
tomterna eller bara på
tomterna eller bara på
exploateringsområdet.
1:38
1:37
1:35
1:36
1:30
1:31
Mera Information hos Urban Berglund, tel 0952-61100
[email protected]
Lämna anbud på tomter för fritidshus i Ammarnäs och på
exploateringsområdet Bertejaure 1:22
Från Bertejaure 1:29 mot !:34
Från 1:34 ned mot 1:29
Från kurvan vid vändplanen
Från kurvan upp mot vändplanen
Från mittenkurvan mot infarten
Expl. Omr. Gräns söderut
Expl. Ned mot vändplanen
Expl. Mot norr
Mera Information hos Urban Berglund, tel 0952-61100
[email protected]