Blankett Anmälan till bostadskön - Bostad Stockholm

1 av 2
Ankomstdatum
Anmälan till bostadskön
Lämna eller skicka in din anmälan till Bostadsförmedlingen. Blanketten
är underlag för dataregistrering. Utifrån det personnummer du uppger
hämtar vi adressuppgifter från Skatteverkets folkbokföring. Vill du inte
det, kryssa i rutan längre ner och fyll i den adress du önskar bli kontaktad
på. Vid förmedling överlämnar Bostadsförmedlingen uppgifter ur din an-
mälan till hyresvärden. Uppgifter om arbetsgivare, referens samt inkomst
är frivilliga, men underlättar förmedling av bostaden och godkännande
av dig som hyresgäst. En årlig köavgift tas ut enligt gällande taxa (210 kr
from 2014-07-01). Du kan ställa dig i bostadskön från den dag du fyller
18 år. Kötiden räknas från och med ankomstdatum för komplett anmälan.
SÖKANDE
Var vänlig texta!
Förnamn *
Fullständigt personnummer *
Efternamn *
19 __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ __
Bostadsadress, gata nr tr *
Postnummer *
c/o
Mobilnummer
Yrke/sysselsättning
Arbetsgivare/studier/a-kassa
Annat telefonnummer
Mejladress (samma adress kan inte användas av flera personer som är anmälda till bostadskön)
Uppgifter om sökandens nuvarande bostad
Postadress *
Hyresrätt (förstahandskontrakt)
Årsinkomst före skatt
Jag vill få visningskallelser via
Villa
Mejl
Bostadsrätt
eller
Brev
Saknar egen bostad
Nuvarande hyresvärd/BRF ................................................................................................................................................................................................................................
* = obligatorisk uppgift
Nej tack, jag vill inte att ni kontaktar mig via min folkbokföringsadress. Det innebär att jag själv ansvarar för att uppdatera min adress
hos Bostadsförmedlingen om jag flyttar.
MEDSÖKANDE (ej barn under 18 år)
Förnamn *
Fullständigt personnummer *
Efternamn *
19 __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ __
Bostadsadress, gata nr tr *
Postnummer *
c/o
Mobilnummer
Yrke/sysselsättning
Arbetsgivare/studier/a-kassa
Uppgifter om medsökandens nuvarande bostad
Postadress *
Annat telefonnummer
Hyresrätt (förstahandskontrakt)
Årsinkomst före skatt
Villa
Bostadsrätt
Saknar egen bostad
Nuvarande hyresvärd/BRF ................................................................................................................................................................................................................................
* = obligatorisk uppgift
ÖVRIGA HUSHÅLLSMEDLEMMAR (även barn)
Fullständigt personnummer .........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Härmed försäkrar jag/vi att de av mig/oss lämnade uppgifterna i anmälan är riktiga samt medger (obligatoriskt)
att Bostadsförmedlingen får lämna de angivna uppgifterna om inkomst och anställningsförhållanden till den hyresvärd till vilken jag/vi
föreslås som hyresgäst/er.
att denne fastighetsägare eller Bostadsförmedlingen, i förekommande fall, får inhämta upplysningar hos tidigare hyresvärd om hur
jag/vi skött mina/våra åligganden som hyresgäst samt på begäran av Bostadsförmedlingen meddela dessa uppgifter dit.
att de personuppgifter som anges ovan i denna anmälan samt i bifogad information behandlas för i informationen angivet ändamål
och i enlighet med PuL (se sida 2 av 2).
att jag/vi tagit del av Bostadsförmedlingens kö- och förmedlingsregler (se bostad.stockholm.se/regler).
Datum
Sökandens namnteckning
Datum
Medsökandens namnteckning
BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB · EN DEL AV STOCKHOLMS STAD
FLEMINGGATAN 6 BOX 8317 104 20 STOCKHOLM TEL: 08-785 88 30 ORG.NR: 556057-8303 BOSTAD.STOCKHOLM.SE
2 av 2
INFORMATION TILL DIG SOM FYLLER I ANMÄLAN TILL BOSTADSKÖN
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, org.nr 556057-8303, (Bostadsförmedlingen) är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL).
ÄNDAMÅLET
Uppgifterna du (med ”du” innefattas här även eventuell medsökande)
lämnar i din anmälan till bostadskön kommer att behandlas av Bostadsförmedlingen genom registrering i datasystemet Bostoc. Bostadsförmedlingen behandlar även uppgifter om vilka bostäder du har bokat,
vad du svarat på en bostad du anmält intresse för, alternativt om du
blivit godkänd som hyresgäst etc. Denna behandling är nödvändig för
att Bostadsförmedlingen ska kunna nå dig med information och för att
kunna förmedla en bostad till dig.
Ditt personnummer är huvudsakligt sökbegrepp i dataregistret och
enda sökmöjlighet i Bostadsförmedlingens arkiv. I och med anmälan
till Bostadsförmedlingen samtycker du till att Bostadsförmedlingen
behandlar dina personuppgifter inklusive personnummer, enligt PuL.
Uppgifter om barn är en viktig upplysning till hyresvärden. Uppgift om
barnets födelsedata är frivilligt, men barnets ålder kan ha betydelse för ett
godkännande av hyresvärden. Även de personuppgifter som du lämnat
avseende dina barn kommer därför att behandlas av Bostadsförmedlingen.
Uppgifterna om arbetsgivare, referens samt inkomst är frivilliga. Dessa
uppgifter är emellertid väsentliga för den hyresvärd till vilken du föreslås
som hyresgäst. Det underlättar därför avsevärt för såväl förmedling som
hyresvärdens godkännande av dig som hyresgäst om du lämnar dessa
uppgifter.
För Bostadsförmedlingens verksamhet gäller offentlighetsprincipen,
vilket innebär att – med undantag för vad som sägs nedan om sekretess
– vem som helst kan begära att få ta del av behandlade uppgifter.
Som registrerad har du enligt 26 § PuL rätt att efter skriftlig ansökan kostnadsfritt en gång per kalenderår erhålla skriftlig information om vilka
uppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats,
ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier
av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
RÄTTELSE
Enligt 28 § PuL har du rätt att hos Bostadsförmedlingen begära att
sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna
lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen, rättas, blockeras eller utplånas. Bostadsförmedlingen ska också underrätta tredje
man till vilken uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om du begär
det eller om mera betydande skada eller olägenhet för dig skulle kunna
undvikas genom en underrättelse. Någon sådan underrättelse behöver
dock inte lämnas, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära
en oproportionerligt stor arbetsinsats.
SEKRETESS
Enligt 26 kap 11§ offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för
uppgifter om dina personliga förhållanden om det kan antas att du eller
någon dig närstående lider betydande men om uppgiften röjs.
MEDSÖKANDE
Att vara medsökande är enbart en upplysning till hyresvärden om att det
är två personer som kan betala hyran och stå på kontraktet. För att få
var sin kötid i bostadskön behöver var och en betala en egen köavgift.
Medsökanden i bostadskön kan inte överta kötiden från sökanden utom
under speciella förutsättningar vid dödsfall.
KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLER
För att få svar på om du kan bli aktuell för en bostad så behöver du ta
del av Bostadsförmedlingens kö- och förmedlingsregler. Du hittar dem
på bostad.stockholm.se/regler
INTERNET
De uppgifter som du lämnat i din anmälan kommer att finns tillgängliga
på ”Mina sidor”. Avsikten är att du ska kunna ha direkt åtkomst till de
uppgifter som rör dig. För att skydda dina uppgifter från olovlig åtkomst
kommer du via inloggning få tillgång till uppgifterna.
Uppgifterna kommer även att vara tillgängliga för hyresvärd, vars
bostad du föreslås som hyresgäst till och för särskilt utvalda/behöriga
handläggare i andra kommuner som vi samarbetar med. Dessa handläggare kommer att ha särskild behörighet.
FOLKBOKFÖRINGSUPPGIFTER
I samband med registrering av din anmälan insamlas och behandlas
aktuella folkbokföringsuppgifter om dig.
INFORMATION
Enligt 24 § PuL ska Bostadsförmedlingen lämna information till dig
om behandling av personuppgifter som samlats in från någon annan källa
än dig. Bostadsförmedlingen samlar in uppgifter om folkbokföringen via
Skatteverket för att kunna nå dig i det fall den av dig uppgivna adressen
inte är korrekt. Ett ytterligare tillfälle är vid förmedling av lägenhet då
en kreditupplysning tas på den som översänds som hyresgästförslag till
hyresvärden.
HA AKTUELLA UPPGIFTER!
Håll alltid dina adressuppgifter aktuella så att vi kan nå dig.
Det är också viktigt att dina inkomstuppgifter och övrig information är uppdaterade. Om du angivit rätt uppgifter kan du
lättare bli godkänd som hyresgäst.
FÖRNYA DIN ANMÄLAN
Din anmälan i bostadskön förnyas en gång per år genom
att du betalar den årliga köavgiften. Köavgiften fastställs av
Stockholms stads kommunfullmäktige. Betalning sker med
hjälp av den köavgiftsavi som skickas till dig en gång per
år. Det är ditt eget ansvar att bevaka att du nås av Bostadsförmedlingens utskick samt att din betalning registrerats i
våra register i tid.
BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB · EN DEL AV STOCKHOLMS STAD
FLEMINGGATAN 6 BOX 8317 104 20 STOCKHOLM TEL: 08-785 88 30 ORG.NR: 556057-8303 BOSTAD.STOCKHOLM.SE