Inbjudan att lämna synpunkter på Jordbruksverkets föreskrifter om

1(4)
REMISS
Dnr 4.7.16-11784/13
2015-04-10
Enligt sändlista
Växt- och miljöavdelningen
Göran Ekbladh, Jackis Lannek
Inbjudan att lämna synpunkter på Jordbruksverkets
föreskrifter om ekologisk produktion och om kontroll
av ekologisk produktion
Vi remitterar härmed ett förslag till nya föreskrifter om ekologisk produktion och
om kontroll av ekologisk produktion. Vi skickar endast ut remissen via e-post.
Remissen finns även på vår webbplats.
Reglerna kompletterar rådets förordning (EG) nr 834/20071 och kommissionens
förordning (EG) nr 889/20082. Föreskrifterna riktar sig till företag och
kontrollorgan med verksamhet inom ekologisk produktion. Föreskrifterna
ersätter tidigare beslut och meddelanden, men har också nytt innehåll.
I konsekvensutredningarna (bilaga 2 och 3) beskriver vi motiven till våra förslag
och vilka effekter vi bedömer att ändringarna kommer att ha. Vi skickar också
med de förslag till blanketter som vi vill att våra kunder ska använda. Alla
blanketter är inte definitivt utformade under remissen, men sakinnehållet i dem
är korrekt.
Dokument som remissen omfattar
Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av
ekologisk produktion
Konsekvensutredning gällande Statens jordbruksverks föreskrifter om ekologisk
produktion och kontroll av ekologisk produktion
Särskild konsekvensanalys – administrativa bördor för företagen
Bilaga 1: Blankett V39, Anmälan av tillgång på ekologiskt utsäde eller vegetativt
förökningsmaterial till Jordbruksverkets ekoutsädesdatabas
Bilaga 2: Blankett V14, Retroaktiv omställning i ekologisk växtodling
Bilaga 3: Blankett V130, Förkortad omställning inom växtodlingen
Bilaga 4: Blankett V117, Parallellproduktion växtodling
Bilaga 5: Blankett V24, Godkännande av insamlingssystem för hushållsavfall
1
Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr2091/92
2
Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på
ekologisk produktion, märkning och kontroll
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | [email protected]
Jordbruksverket
2015-04-10
Dnr 4.7.16-11784/13
Bilaga 6: Blankett V48, Individuell dispens enligt artikel 45.5 b och 45.5 c i
kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 för användning av kemiskt obehandlat
icke-ekologiskt utsäde
Bilaga 7: Blankett V38, Individuell dispens enligt artikel 45.5 d i kommissionens
förordning (EG) nr 889/2008 för användning av kemiskt obehandlat icke-ekologiskt
utsäde, testodling
Bilaga 8: Blankett D215, Inköp av icke ekologiska avelsdjur
Bilaga 9: Blankett XX, Parallellproduktion inom ekologisk djurhållning
Bilaga 10: Blankett V131, Retroaktivt godkännande av omställningsperioden inom
vattenbruk
Bilaga 11: Blankett D37, Undantag från kraven på ekologiskt foder till sällskapsdjur
Bilaga 12: Blankett V129, Undantag från produktionsreglerna i händelse av katastrofer
eller exceptionella händelser
Svar
Vi önskar svar senast den 4 maj 2015
Lämna gärna ditt svar elektroniskt till [email protected] och
med kopia till [email protected] och
[email protected] Ange dnr 4.7.16-11784/13 i ämnesraden. Vi
ser gärna att synpunkterna är uppställda i samma ordning som förslaget.
Om du har frågor om remissen eller de dokument som remissen omfattar är du
välkommen att kontakta oss. Du har våra kontaktuppgifter i
konsekvensbeskrivningen.
Med vänliga hälsningar,
Göran Ekbladh och Jackis Lannek
2(4)
Jordbruksverket
2015-04-10
Sändlista
Agortus AB
Agri-Cert
Agrico Nordic AB
Agri-kultur i Småland AB
Avfall Sverige
Axet i Källs Nöbbelöv AB
Biodlingsföretagarna
Biodynamiska föreningen
Bjälbo Trädgård AB
Bozita (Lantmännen)
Danespo
Djurens Rätt
Djurskyddet Sverige
Ekologiska Lantbrukarna
Forsbecks AB
Förbundet Organisk-Biologisk Odling
Förbundet Sveriges småbrukare
Föreningen Allmogegeten
Föreningen Allmogekon
Föreningen Ekologisk Fjäderfäproduktion
Föreningen Foder och Spannmål
Föreningen för äldre svensk boskap
Föreningen Gutefåret
Föreningen Landtsvinet
Föreningen Svenska Allmogefår
Gutefårakademin
Halla Foder AB
HS Certifiering AB
Hushållningssällskapet
Impecta Fröhandel
Intertek Certification AB
Jakob Andersson
Jordens Vänner
Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter
Kastellegårdens Lantbruksprodukter AB
Kiwa Sverige AB
Kommerskollegium
Konsumentforum
KRAV
Lantmännen Doggy AB
Lantmännen Lantbruk
Lindbloms frö
Livsmedelsverket
Lovanggruppen, Lovvang Lantbrukskonsult AB
LRF
Dnr 4.7.16-11784/13
3(4)
Jordbruksverket
2015-04-10
Länsstyrelserna
Magnussons Petfood
Munke & c/o Handelsbolag
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Nelson Garden AB
Näringslivets regelnämnd
Olssons frö
Raggårdens Produkter AB
Regelrådet
Samodlarna i Sverige
Scanfjord
Semenco
Skånefrö
SLU
SLU, EPOK
SLU, Fältforsk
SMAK AB
Stubbetorp Potatis HB
Svensk Fiskodling
Svensk Foder
Svensk Fågel
Svensk Raps
Svenska Demeterförbundet
Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Odlarlaget
Svenska Vallföreningen
Svenska Ägg
Sveriges Biodlares Riksförbund
Sveriges Frö- och oljeväxtodlare
Sveriges grisföretagare
Sveriges Kommuner och landsting
Sveriges konsumenter
Sveriges konsumenter i Samverkan
Sveriges Lammproducenter
Sveriges nötköttsproducenter
Sveriges rödkulleförening
Törnviks frö
Varaslättens Lagerhus
Vattenbrukarnas Riksförbund
Weibulls Horto AB
Wrams Aroma AB
Växa Sverige
För kännedom
Näringsdepartementet
Dnr 4.7.16-11784/13
4(4)