STK-2015-861

Malmö stad
1 (5)
Stadskontoret
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-08-19
Vår referens
Helena Hansson
Utvecklingssekreterare
[email protected]
Remiss avseende Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd (Anstånd begärt till
2 september)
STK-2015-861
Sammanfattning
Socialstyrelsen har berett Malmö stad möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd.
De statistiska uppgifterna berör exempelvis nytt förslag avseende registrerat försörjningshinder
samt utvidgning av uppgifter avseende avslutsorsak samt deltagande i kommunala arbetsmarkandsinsatser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande till Socialstyrelsen i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag










Jämförelsematerial bilaga 3 blankettform
Jämförelsematerial bilaga 2 blankettform
Jämförelsematerial bilaga 1 balnkettform
Konsekvensutredning
Bilaga 1-4 Rapportering
Förslag till föreskrift SOSFS 2015XX
Sändlista
Remiss avseende förslag till föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska
uppgifter om ekonomiskt bistånd
G-Tjänsteskrivelse KSAU 150824 Remiss avseende förslag till föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd (Anstånd begärt till
2 september)
Yttrande Remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till föreskrifter om socialnämndernas
skyldighet att lämna statistiska uppgifter (Dnr 4.1.1-15562/2015)
Beslutsplanering
SIGNERAD
2015-08-20
KS Fördelningsmöte 2015-08-03
KS Arbetsutskott 2015-08-24
Kommunstyrelsen 2015-09-02
2 (5)
Ärendet
Socialstyrelsen har berett Malmö stad möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd.
Sammanfattning av förslaget
Socialstyrelsen har tagit fram förslag till nya föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att
lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd. De uppgifter om ekonomiskt bistånd som
finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:13) samlas i en separat författning samt justeras
enligt nedan. Enligt förslaget ska de nya föreskrifterna tillämpas första gången den 1 januari
2017. Förslaget omfattar följande ändringar och tillägg:
sörja sig och sin familj, s.k.
försörjningshinder.
nasiestuderande ungdomar fr.o.m. 18 års ålder i stället för fr.o.m. 16 års ålder.
utlänning tas bort.
m-
mlas in både månads- och årsvis.
inte längre får ekonomiskt
bistånd, s.k. avslutsorsaker. Dessa uppgifter ska samlas in både månads- och årsvis.
–
november. Enligt förslaget ska den månadsvisa inrapporteringen ske även för uppgifter som
avser december månad.
det finns särskilda skäl, medge undantag från bestämmelserna i föreskriften.
Socialstyrelsen bedömer att de nya föreskrifterna är nödvändiga för att utveckla och kvalitetssäkra officiell statistik över ekonomiskt bistånd. Insamlingen av uppgifterna om kommunala
arbetsmarknadsinsatser möjliggör en beskrivning av om en kommun tillhandahåller praktik eller
annan kompetenshöjande verksamhet till personer som får ekonomiskt bistånd. Insamlingen av
uppgifterna om avslutsorsaker möjliggör en systematisk beskrivning av vilken den huvudsakliga
orsaken är till att en enskild inte längre får ekonomiskt bistånd. Därtill blir det även möjligt att
följa utvecklingen av ekonomiskt bistånd i samband med etableringsreformen. Ändringarna ger
användare (kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting, forskare m.fl.) en ökad möjlighet till
bl.a. uppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.
Socialstyrelsen har strävat efter att utforma förslaget så att kommunernas arbetsinsatser och
kostnader för att kunna genomföra ändringarna ska hållas så låga som möjligt. Uppgiftslämnarbördan har även beaktats. Inga uppgifter efterfrågas som går att hämta in från andra register.
I samband med att en ny författning om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd beslutas kommer Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:13)
om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter att upphävas. Skyldigheten att
lämna uppgifter om insatser för barn och unga revideras för närvarande och planeras att utgöra
3 (5)
en separat författning. Skyldigheten att lämna uppgifter om insatser till äldre personer och personer med funktionsnedsättning kommer också att, utan att några ändringar i sak görs, samlas i
en separat författning.
Stadskontorets bedömning av förslaget
I arbetet med ekonomiskt bistånd registreras idag i Malmö stad försörjningshinder på individuell
nivå (sökande och eventuell medsökande) samt avslutsorsak på insats ekonomiskt bistånd på
hushållsnivå. Stadskontoret bedömer det som positivt att det sker en utveckling av nationell
kvalitetssäkrad officiell statistik över ekonomiskt bistånd. Utvecklingen främjar såväl systematisk
uppföljning av ekonomiskt bistånd avseende bakomliggande försörjningshinder som avslutsorsaker, samt skapar förutsättningar till uppföljning av effekter av kommunala arbetsmarknadsåtgärder i förhållande till ekonomiskt bistånd.
I avtal med IT-leverantör finns definierat att verksamhetssystemet ska möjliggöra uttag av den
lagstiftade nationella statistiken. I ärendet har stadskontoret därmed ej fördjupat sig i de tekniska
förutsättningarna utan lyfter synpunkter kring de definitioner av främst försörjningshinder och
avslutsorsaker som finns i förslaget.
Försörjningshinder
Huvudkategori Sjukdom, skada eller funktionsnedsättning
För att säkerställa att kategorin motsvarar det tidigare kravet på sjukintyg, det vill säga dokumenterat nedsatt arbetsförmåga, behöver ett sådant förtydligande göras i definitionen av huvudkategorin.
I Malmö stad finns idag under Annat försörjningshinder fjorton underkategorier varav en är Beviljad
sjukersättning, ingen ersättning utbetalas. Detta försörjningshinder bedöms vara av fortsatt vikt att
följa på samma sätt som Ingen sjukpenning. Under perioden januari 2014 – juli 2015 har mellan 81
och 110 biståndsmottagare per månad beviljats ekonomiskt bistånd i Malmö med anledning av
att ingen sjukersättning utbetalas. Socialtjänstens möjligheter att ge stöd till självförsörjning är
ytterst begränsade för dessa personer som ansökt om sjukersättning och där Försäkringskassan
gjort bedömningen att arbetsförmågan är varaktigt nedsatt.
Huvudkategori Arbetslös
Enligt föreslagen ändring utgår Språkhinder helt från modellen om registrerade försörjningshinder
och i underlaget hänvisas till lagändringen 1 december 2010 då lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare trädde i kraft. Språkhinder har under perioden januari
2014 – juli 2015 bedömts vara det huvudsakliga försörjningshindret för mellan 1377 och 1692
biståndsmottagare per månad i Malmö stad. Försörjningshindret Språkhinder innebär att en person oftast har som huvudsaklig planering och sysselsättning att fullfölja SFI-studier som stärker
den enskildes framtida möjligheter till arbete, utbildning och försörjning. Lagen om etableringsinsatser berör vissa nyanlända invandrare. Det finns andra nyanlända invandrare som ej omfattas av rätten till etablering och inledningsvis har behov ekonomiskt bistånd samt språkstudier för
att möjliggöra ett framtida deltagande på svensk arbetsmarknad. Det finns även personer där
behov av språkstudier kvarstår efter avslutad etableringsperiod. Stadskontorets bedömning är att
den registrering som för närvarande görs som språkhinder enligt det nya förslaget kommer falla
4 (5)
under huvudkategorin Arbetslös, vilket bidrar till att tydliggöra Arbetsförmedlingens uppdrag för
samtliga arbetslösa invånare.
Det är vidare av betydelse att det finns en samstämmighet mellan definitionen av försörjningshindret Arbetslös och det förslag på ändring i 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) som läggs
fram i betänkandet av utredning om stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot
ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44). Skyldigheten för arbetsföra personer som är oförhindrade
att arbeta föreslås där bli tydligare formulerade i lagtexten.
Huvudkategori Arbetshinder, Sociala skäl
Om det är juridiskt möjligt så behövs det underkategorier till Arbetshinder, social skäl. Detta för att
kunna identifiera vilka insatser och kompetenser som behövs i arbetet med dessa sökande. Det
finns risk att mycket registreras på denna kategori så som ny ”slasktratt” då Annat försörjningshinder enligt förslaget försvinner.
Kommunala arbetsmarknadsinsatser
Socialtjänsten i Malmö stad gör idag inte motsvarande registrering av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Genomförande av föreslagen registrering kommer kräva utveckling av såväl verksamhetssystem som arbetssätt inom och mellan socialtjänsten och JobbMalmö som är den verksamhet som ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Socialtjänst och arbetsmarknadsinsatserna hanteras av olika nämnder i Malmö stad. Framförhållningen i Socialstyrelsens planering om att de nya föreskrifterna ska beslutas under 2015 och träda i kraft den 1 januari 2017
bedöms som nödvändig för att möjliggöra de förändringar i IT-systemen och arbetssätt som
krävs.
Som beskrivs i aktuellt förslag om nya föreskifter bedöms det finnas behov av informationsinsatser och instruktioner från Socialstyrelsen i samband med ikraftträdandet av nya föreskrifter.
Stadskontoret delar denna bedömning och vill även tillägga att det är av vikt att sådana insatser
och instruktioner ges i god tid inför ikraftträdandet för att möjliggöra en kvalitetssäkrad statistikinhämtning på nationell nivå.
Då uppgifter för deltagande föreslås registreras för den månad som ekonomiskt bistånd enligt 4
kap 1 § SoL avser innebär detta att sådan registrering i praktiken ska göras månaden efter att det
ekonomiska biståndet beviljats. Stadskontoret ser en särskild utmaning i detta, både i fortlöpande
ärenden och i ärenden där behovet av försörjningsstöd inte föreligger den nästföljande månaden.
Avslutsorsaker
Avslutsorsak Studier
I Malmö stad finns sedan 2008 möjlighet att registrera avslutsorsak. Registreringen kan göras i
tre nivåer; huvudkategori, underkategori och andra underkategori. I den registrering som för
närvarande görs i Malmö stad finns möjlighet att särskilja mellan studenter som under terminsuppehåll är i behov av försörjningsstöd och därefter återgår till sina studier samt personer som
har haft ekonomiskt bistånd över tid och behovet av försörjningsstöd avbryts i samband med att
utbildning påbörjas. Denna möjlighet saknas med de nu definierade avslutsorsakerna. Underkategorier i form av exempelvis Påbörjat studier samt Återupptagit studier efter terminsuppehåll hade för-
5 (5)
tydligat skillnaden.
Avslutsorsak Annan ersättning/ bidrag
Här bedöms även föräldrapenning vara aktuellt att exemplifiera i beskrivningen.
Avslutsorsak Annan orsak
I beskrivningen anges att under denna orsak bl. a. ska registreras när ”kommunen tillfälligt avslutar ett biståndsärende av administrativa skäl (behovet av ekonomiskt bistånd kan dock kvarstå i
praktiken).” I Malmö stad är Ny insats idag en egen huvudkategori. Mot bakgrund av att registrering i enlighet med detta endast är av administrativa skäl tvunget så bör den avslutsorsak som
idag är vanligt förekommande vara kvar som egen avslutsorsak. Ny insats innebär inte att hushållet eller den enskilde blivit självförsörjande och bör tydligt särskiljas från samtliga övriga avslutsorsaker.
Avslutsorsak Ej avhörd
Av erfarenhet vet vi att orsaken Ej avhörd är vanlig. För att inte tappa nödvändigt underlag är det
viktigt att det kommer en tydlig manual kring vilka ärenden som ska registreras här. Är det exempelvis rimligt att göra ett antagande att en person fått ett arbete om socialsekreteraren vet att
personen i fråga skulle på anställningsintervju och därefter ej återkommer till socialtjänsten med
ansökan eller information om sin ändrade situation?
För avslutsorsakerna Pension 65 år och äldre samt Ersättning p.g.a. arbetslöshet behöver tillägg göras i
beskrivningen av avslutsorsaken med att ”vilket leder till att hushållet inte längre behöver ekonomiskt bistånd” för att det ska råda samstämmighet med övriga beskrivningar.
Instruktion för registrering
Registrering av avslutsorsaker för såväl sökande, eventuellt medsökande samt för hushållet som
helhet innebär utökad registrering jämfört med den registring som görs avseende avslutad insats
i Malmö stad idag. Merarbetet avseende utökad registrering av avslutsorsaker får, enligt stadskontoret, vägas mot framtida möjlighet till mer nyanserad uppföljning kring hushållens och individernas egen försörjning efter att behovet av ekonomiskt bistånd upphört. Häri bedöms möjlighet till könsuppdelad statistik kring t.ex. individuell egen försörjning eller försörjning som är
avhängig maka/ make, sambo eller partners inkomst föreligga.
Stadskontoret bedömer att det finns behov av att definiera när ett hushåll ska avslutas, det vill
säga efter hur många månader, eftersom socialtjänsten sällan får en tidig indikation på att hushållet inte längre har behov av ekonomiskt bistånd.
Ansvariga
Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef
Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör
Malmö stad
1 (4)
Kommunstyrelsen
Datum
2015-08-19
Yttrande
Adress
August Palms Plats 1
Diarienummer
Till
STK-2015-861
[Här fyller du i mottagare]
Remiss avseende förslag till föreskrifter om socialnämndernas skyldighet
att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd Anstånd begärt till 2
september
D.nr 4.1.1-15562/2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning
Malmö kommun ställer sig positiv till utvecklingen av en nationell kvalitetssäkrad officiell
statistik över ekonomiskt bistånd som möjliggör att systematisk uppföljning av såväl utvecklingen av ekonomiskt bistånd, som uppföljning av effekter av kommunala arbetsmarknadsåtgärder i förhållande till behovet av ekonomiskt bistånd, kan göras.
I avtal med IT-leverantör finns definierat att verksamhetssystemet ska möjliggöra uttag av
den lagstiftade nationella statistiken. I yttrandet har Malmö kommun därmed ej fördjupat sig
i de tekniska förutsättningarna utan lyfter synpunkter kring de definitioner av främst försörjningshinder och avslutsorsaker som finns i förslaget.
Yttrande
Försörjningshinder
Huvudkategori Sjukdom, skada eller funktionsnedsättning
För att säkerställa att kategorin motsvarar det tidigare kravet på sjukintyg, det vill säga dokumenterat nedsatt arbetsförmåga, behöver ett sådant förtydligande göras i definitionen av huvudkategorin.
I Malmö kommun finns idag under Annat försörjningshinder fjorton underkategorier varav en
är Beviljad sjukersättning, ingen ersättning utbetalas. Detta försörjningshinder bedöms vara av fortsatt vikt att följa på samma sätt som Ingen sjukpenning. Under perioden januari 2014 – juli
2015 har mellan 81 och 110 biståndsmottagare per månad beviljats ekonomiskt bistånd i
Malmö med anledning av att ingen sjukersättning utbetalas. Socialtjänstens möjligheter att ge
2 (4)
stöd till självförsörjning är ytterst begränsade för dessa personer som ansökt om sjukersättning och där Försäkringskassan gjort bedömningen att arbetsförmågan är varaktigt nedsatt.
Huvudkategori Arbetslös
Enligt föreslagen ändring utgår Språkhinder helt från modellen om registrerade försörjningshinder och i underlaget hänvisas till lagändringen 1 december 2010 då lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare trädde i kraft. Språkhinder har under perioden januari 2014 – juli 2015 bedömts vara det huvudsakliga försörjningshindret för mellan
1377 och 1692 biståndsmottagare per månad i Malmö kommun. Försörjningshindret Språkhinder innebär att en person oftast har som huvudsaklig planering och sysselsättning att fullfölja SFI-studier som stärker den enskildes framtida möjligheter till arbete, utbildning och
försörjning. Lagen om etableringsinsatser berör vissa nyanlända invandrare. Det finns andra
nyanlända invandrare som ej omfattas av rätten till etablering och inledningsvis har behov
ekonomiskt bistånd samt språkstudier för att möjliggöra ett framtida deltagande på svensk
arbetsmarknad. Det finns även personer där behov av språkstudier kvarstår efter avslutad
etableringsperiod. Malmö kommuns bedömning är att den registrering som för närvarande
görs som språkhinder enligt det nya förslaget kommer falla under huvudkategorin Arbetslös,
vilket bidrar till att tydliggöra Arbetsförmedlingens uppdrag för samtliga arbetslösa invånare.
Det är vidare av betydelse att det finns en samstämmighet mellan definitionen av försörjningshindret Arbetslös och det förslag på ändring i 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) som
läggs fram i betänkandet av utredning om stöd och krav avseende arbetslösa personer som
tar emot ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44). Skyldigheten för arbetsföra personer som är
oförhindrade att arbeta föreslås där bli tydligare formulerade i lagtexten.
Huvudkategori Arbetshinder, Sociala skäl
Om det är juridiskt möjligt så behövs det underkategorier till Arbetshinder, social skäl. Detta
för att kunna identifiera vilka insatser och kompetenser som behövs i arbetet med dessa sökande. Det finns risk att mycket registreras på denna kategori så som ny ”slasktratt” då Annat försörjningshinder enligt förslaget försvinner.
Kommunala arbetsmarknadsinsatser
Socialtjänsten i Malmö kommun gör idag inte motsvarande registrering av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Genomförande av föreslagen registrering kommer kräva utveckling av
såväl verksamhetssystem som arbetssätt inom och mellan socialtjänsten och JobbMalmö som
är den verksamhet som ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser. Socialtjänst och
arbetsmarknadsinsatserna hanteras av olika nämnder i Malmö kommun. Framförhållningen i
Socialstyrelsens planering om att de nya föreskrifterna ska beslutas under 2015 och träda i
kraft den 1 januari 2017 bedöms som nödvändig för att möjliggöra de förändringar i ITsystemen och arbetssätt som krävs.
Som beskrivs i aktuellt förslag om nya föreskifter bedöms det finnas behov av informationsinsatser och instruktioner från Socialstyrelsen i samband med ikraftträdandet av nya före-
3 (4)
skrifter. Malmö kommun delar denna bedömning och vill även tillägga att det är av vikt att
sådana insatser och instruktioner ges i god tid inför ikraftträdandet för att möjliggöra en
kvalitetssäkrad statistikinhämtning på nationell nivå.
Då uppgifter för deltagande föreslås registreras för den månad som ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL avser innebär detta att sådan registrering i praktiken ska göras månaden
efter att det ekonomiska biståndet beviljats. Malmö kommun ser en särskild utmaning i detta,
både i fortlöpande ärenden och i ärenden där behovet av försörjningsstöd inte längre föreligger den nästföljande månaden.
Avslutsorsaker
Avslutsorsak Studier
I Malmö kommun finns sedan 2008 möjlighet att registrera avslutsorsak. Registreringen kan
göras i tre nivåer; huvudkategori, underkategori och andra underkategori. I den registrering
som för närvarande görs i Malmö kommun finns möjlighet att särskilja mellan studenter som
under terminsuppehåll är i behov av försörjningsstöd och därefter återgår till sina studier
samt personer som har haft ekonomiskt bistånd över tid och behovet av försörjningsstöd
avbryts i samband med att utbildning påbörjas. Denna möjlighet saknas med de nu definierade avslutsorsakerna. Underkategorier i form av exempelvis Påbörjat studier samt Återupptagit
studier efter terminsuppehåll hade förtydligat skillnaden.
Avslutsorsak Annan ersättning/ bidrag
Här bedöms även föräldrapenning vara aktuellt att exemplifiera i beskrivningen.
Avslutsorsak Annan orsak
I beskrivningen anges att under denna orsak bl. a. ska registreras när ”kommunen tillfälligt
avslutar ett biståndsärende av administrativa skäl (behovet av ekonomiskt bistånd kan dock
kvarstå i praktiken).” I Malmö kommun är Ny insats idag en egen huvudkategori. Mot bakgrund av att registrering i enlighet med detta endast är av administrativa skäl tvunget så bör
den avslutsorsak som idag är vanligt förekommande vara kvar som egen avslutsorsak. Ny insats innebär inte att hushållet eller den enskilde blivit självförsörjande och bör tydligt särskiljas från samtliga övriga avslutsorsaker.
Avslutsorsak Ej avhörd
Av erfarenhet vet vi att orsaken Ej avhörd är vanlig. För att inte tappa nödvändigt underlag är
det viktigt att det kommer en tydlig manual kring vilka ärenden som ska registreras här. Är
det exempelvis rimligt att göra ett antagande att en person fått ett arbete om socialsekreteraren vet att personen i fråga skulle på anställningsintervju och därefter ej återkommer till
socialtjänsten med ansökan eller information om sin ändrade situation?
För avslutsorsakerna Pension 65 år och äldre samt Ersättning p.g.a. arbetslöshet behöver tillägg göras i beskrivningen av avslutsorsaken med att ”vilket leder till att hushållet inte längre behöver ekonomiskt bistånd” för att det ska råda samstämmighet med övriga beskrivningar.
4 (4)
Instruktion för registrering
Registrering av avslutsorsaker för såväl sökande, eventuellt medsökande samt för hushållet
som helhet innebär utökad registrering jämfört med den registring som görs avseende avslutad insats i Malmö kommun idag. Merarbetet avseende utökad registrering av avslutsorsaker
får, enligt Malmö kommun, vägas mot framtida möjlighet till mer nyanserad uppföljning
kring hushållens och individernas egen försörjning efter att behovet av ekonomiskt bistånd
upphört. Häri bedöms möjlighet till könsuppdelad statistik kring t.ex. individuell egen försörjning eller försörjning som är avhängig maka/ make, sambo eller partners inkomst föreligga.
Malmö kommun bedömer att det finns behov att definiera när ett hushåll ska avslutas, det
vill säga efter hur många månader, eftersom socialtjänsten sällan får en tidig indikation på att
hushållet inte längre har behov av ekonomiskt bistånd.
Ordförande
[Förnamn Efternamn]
[Fyll i titel]
[Förnamn Efternamn]
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]
Bilaga 1
Månadsrapportering
Uppgifter om ekonomiskt bistånd, försörjningshinder och kommunala arbetsmarknadsinsatser
Instruktioner








Uppgifterna ska lämnas i enlighet med vad som framgår av tabellen nedan.
Uppgifterna ska lämnas i en textfil.
Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.
I filnamnet ska den läns- och kommunkod (LLKK) samt det år och den månad (ÅÅÅÅMM) anges som uppgifterna avser.
Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).
Om en uppgift saknas, ska utrymmet för uppgiften lämnas tomt.
En rad får inte avslutas med semikolon, utom när sista uppgiften i raden saknas.
Samtliga biståndsbelopp ska avse belopp som har betalats ut och ska anges i svenska kronor, heltal.
Filnamn: EKB_LLKK_ÅÅÅÅMM.txt
Nr
Variabelnamn
Allmänt
1
Ar
2
Manad
3
Kommun
4
Omradeskod
5
Barn17
Ekonomiskt bistånd
6
EkbBel
Uppgift
Antal
tecken
Format
Beskrivning
År
Månad
Läns- och kommunkod
4
2
4
ÅÅÅÅ
MM
LLKK
Stadsdelsnämnd/motsvarande
Antal barn (0–17 år)
2
1–2
Det år som uppgifterna avser.
Den månad som uppgifterna avser.
Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns förteckning över läns- och
kommunkoder.
Uppgift ska lämnas av Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad.
Antal barn som är 17 år eller yngre på årets sista dag.
Ekonomiskt bistånd, totalt belopp, kr
1–30
Avser försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt.
Grunduppgifter om den sökande
7
Personnr1
Personnummer, sökande
8–12
8
1
Utlblank1
Inrikes-/utrikesfödd, sökande
ÅÅÅÅMMDDNNNN/
ÅÅÅÅMMNNNNNN/
ÅÅÅÅMMDDTF00/
ÅÅÅÅMMTF00/
ÅÅÅÅTF00
Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges.
Om personnummer eller samordningsnummer inte finns ska födelsedatum anges så
långt som möjligt följt av TF00.
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
1
9
Kon1
Kön, sökande
1
10 Alder1
Ålder, sökande
1–3
Grunduppgifter om den medsökande (maka/make/reg. partner/sambo)
11 Personnr2
Personnummer, medsökande
8–12
12 Utlblank2
Inrikes-/utrikesfödd, medsökande
1
13
Kon2
Kön, medsökande
1
1 = man
2 = kvinna
Ålder på årets sista dag.
Se rad 7.
Se rad 7.
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
1 = man
2 = kvinna
Ålder på årets sista dag.
14 Alder2
Ålder, medsökande
1–3
Hemmavarande ungdom som är 18–20 år på årets sista dag (person 3–7)
Avser ungdomar som går i skolan och föräldrarna är underhållsskyldiga för. Till skolgång räknas studier i grundskolan, gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.
15 Personnr3
Personnummer, person 3
8–12
ÅÅÅÅMMDDNNNN/ Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges.
ÅÅÅÅMMNNNNNN/ Om personnummer eller samordningsnummer inte finns ska födelsedatum anges så
ÅÅÅÅMMDDTF00/
långt som möjligt följt av TF00.
ÅÅÅÅMMTF00/
Avser personer som är 18–20 år på årets sista dag.
ÅÅÅÅTF00
16 Utlblank3
Inrikes-/utrikesfödd, person 3
1
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
17 Kon3
Kön, person 3
1
1 = man
2 = kvinna
18 Alder3
Ålder, person 3
2
Ålder på årets sista dag.
19 Personnr4
Personnummer, person 4
8–12
Se rad 15.
Se rad 15.
20 Utlblank4
Inrikes-/utrikesfödd, person 4
1
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
21 Kon4
Kön, person 4
1
1 = man
2 = kvinna
22 Alder4
Ålder, person 4
2
Ålder på årets sista dag.
23 Personnr5
Personnummer, person 5
8–12
Se rad 15.
Se rad 15.
24 Utlblank5
Inrikes-/utrikesfödd, person 5
1
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
25 Kon5
Kön, person 5
1
1 = man
2 = kvinna
26 Alder5
Ålder, person 5
2
Ålder på årets sista dag.
27 Personnr6
Personnummer, person 6
8–12
Se rad 15.
Se rad 15.
28 Utlblank6
Inrikes-/utrikesfödd, person 6
1
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
29 Kon6
Kön, person 6
1
1 = man
2 = kvinna
30 Alder6
Ålder, person 6
2
Ålder på årets sista dag.
2
31
32
Personnr7
Utlblank7
Personnummer, person 7
Inrikes-/utrikesfödd, person 7
8–12
1
33
Kon7
Kön, person 7
1
34 Alder7
Ålder, person 7
Födelseår för barn som är 0–17 år på årets sista dag
35 FodArBarn1
Födelseår för barn 1
36 FodArBarn2
Födelseår för barn 2
37 FodArBarn3
Födelseår för barn 3
38 FodArBarn4
Födelseår för barn 4
39 FodArBarn5
Födelseår för barn 5
40 FodArBarn6
Födelseår för barn 6
41 FodArBarn7
Födelseår för barn 7
42 FodArBarn8
Födelseår för barn 8
43 FodArBarn9
Födelseår för barn 9
44 FodArBarn10
Födelseår för barn 10
45 FodArBarn11
Födelseår för barn 11
46 FodArBarn12
Födelseår för barn 12
47 FodArBarn13
Födelseår för barn 13
48 FodArBarn14
Födelseår för barn 14
49 FodArBarn15
Födelseår för barn 15
Försörjningsstöd, belopp
50 FstodBel
Försörjningsstöd, totalt belopp, kr
2
51
1–30
FstodBoendeBel
Försörjningsstöd som avser tillfälliga
boendeformer, kr
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1–30
Livsföringen i övrigt
Markering som anger om bistånd för respektive ändamål betalats ut eller ej.
52 HSInd
Hälso- och sjukvård
1
53
TandvInd
Tandvård
1
54
ElskuldInd
Elskulder
1
55
HyresskuldInd
Hyresskulder
1
56
OvrigskuldInd
Övriga skulder
1
Se rad 15.
Se rad 15.
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
1 = man
2 = kvinna
Ålder på årets sista dag.
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ
Avser försörjningsstöd inklusive bistånd för tillfälliga boendeformer, t.ex. hotell,
vandrarhem, härbärge eller husvagn.
Avser t.ex. hotell, vandrarhem, härbärge eller husvagn.
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
3
57
AnnatInd
Annat
1
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
Livsföringen i övrigt, belopp
58 HSBel
Hälso- och sjukvård, kr
1–30
59 TandvBel
Tandvård, kr
1–30
60 ElskuldBel
Elskulder, kr
1–30
61 HyresskuldBel
Hyresskulder, kr
1–30
62 OvrigskuldBel
Övriga skulder, kr
1–30
63 AnnatBel
Annat, kr
1–30
Försörjningshinder för sökande och medsökande (maka/make/reg. partner/sambo) som är 18 år och äldre på årets sista dag
64 Sok1Hinder
Försörjningshinder, sökande
3
Det huvudsakliga försörjningshindret ska anges i enlighet med den kodförteckning
som finns i bilaga 4.
65 Sok2Hinder
Försörjningshinder, medsökande
3
Det huvudsakliga försörjningshindret ska anges i enlighet med den kodförteckning
som finns i bilaga 4.
Kommunala arbetsmarknadsinsatser för sökande som är 18–64 år på årets sista dag
Vad som avses med respektive insats framgår av bilaga 4
66 Sok1Ins01
Arbetsförberedande insatser, sökande 1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
67 Sok1Ins02
Arbetspraktik, sökande
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
68 Sok1Ins03
Jobbsökaraktivitet, sökande
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
69 Sok1Ins04
Kurs, sökande
1
1 = deltagit,
0 = ej deltagit
70 Sok1Ins05
Studie- och yrkesvägledning, sökande 1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
71 Sok1Ins06
Övriga kommunala
1
1 = deltagit
arbetsmarknadsinsatser, sökande
0 = ej deltagit
72 Sok1Ins07
Ej aktuellt, sökande
2
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
Kommunala arbetsmarknadsinsatser för medsökande (maka/make/reg. partner/sambo) som är 18–64 år på årets sista dag
Vad som avses med respektive insats framgår av bilaga 4
73 Sok2Ins01
Arbetsförberedande insatser,
1
1 = deltagit
medsökande
0 = ej deltagit
74 Sok2Ins02
Arbetspraktik, medsökande
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
75 Sok2Ins03
Jobbsökaraktivitet, medsökande
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
76 Sok2Ins04
Kurs, medsökande
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
4
77
Sok2Ins05
78
Sok2Ins06
79
Sok2Ins07
Studie- och yrkesvägledning,
medsökande
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser, medsökande
Ej aktuellt, medsökande
1
1
2
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
5
Bilaga 2
Månadsrapportering
Uppgifter om orsak till att enskilda och hushåll inte längre får ekonomiskt bistånd
Instruktioner








Uppgifterna ska lämnas i enlighet med vad som framgår av tabellen nedan.
Uppgifterna ska lämnas i en textfil.
Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.
I filnamnet ska den läns- och kommunkod (LLKK) samt det år och den månad (ÅÅÅÅMM) anges som registreringen avser.
Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).
Om en uppgift saknas, ska utrymmet för uppgiften lämnas tomt.
En rad får inte avslutas med semikolon, utom när sista uppgiften i raden saknas.
Uppgifterna ska lämnas senast fyra månader efter den kalendermånad som den sista utbetalningen avser.
Filnamn: EKB_AO_LLKK_ÅÅÅÅMM.txt
Nr
Variabelnamn
Uppgift
1
2
3
4
Ar
Manad
Kommun
Omradeskod
5
Personnr1
År
Månad
Läns- och kommunkod
Stadsdelnämnd/
motsvarande
Personnummer, sökande
6
Personnr2
7
Antal
tecken
4
2
4
2
8–12
8–12
Sok1Avslut
Personnummer, medsökande
(maka/make/reg.
partner/sambo)
Avslutsorsak, sökande
8
Sok2Avslut
Avslutsorsak, medsökande
3
9
HhAvslut
Avslutsorsak, hushållet
3
3
Format
Beskrivning
ÅÅÅÅ
MM
LLKK
Det år som uppgifterna avser.
Den månad som uppgifterna avser.
Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns förteckning över läns- och kommunkoder.
Uppgift ska lämnas av Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad.
ÅÅÅÅMMDDNNNN/
ÅÅÅÅMMNNNNNN/
ÅÅÅÅMMDDTF00/
ÅÅÅÅMMTF00/
ÅÅÅÅTF00
Se rad 5.
Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges.
Om personnummer eller samordningsnummer inte finns ska födelsedatum anges så långt som
möjligt följt av TF00.
Se rad 5.
Den huvudsakliga orsaken till att den sökande inte längre får ekonomiskt bistånd ska anges i
enlighet med den kodförteckning som finns i bilaga 4.
Den huvudsakliga orsaken till att den medsökande inte längre får ekonomiskt bistånd ska anges
i enlighet med den kodförteckning som finns i
bilaga 4.
Den huvudsakliga orsaken till att hushållet inte längre får ekonomiskt bistånd ska anges i
enlighet med den kodförteckning som finns i bilaga 4.
6
Bilaga 3
Årsrapportering
Uppgifter om ekonomiskt bistånd, försörjningshinder, kommunala arbetsmarknadsinsatser och orsak till att enskilda och hushåll inte
längre får ekonomiskt bistånd
Instruktioner








Uppgifterna ska lämnas i enlighet med vad som framgår av tabellen nedan.
Uppgifterna ska lämnas i en textfil.
Filen ska namnges i enlighet med vad som anges efter ”Filnamn” ovanför tabellen nedan.
I filnamnet ska den läns- och kommunkod (LLKK) samt det år (ÅÅÅÅ) anges som uppgifterna avser.
Uppgifterna ska skiljas åt med semikolon (;).
Om en uppgift saknas, ska utrymmet för uppgiften lämnas tomt.
En rad får inte avslutas med semikolon, utom när sista uppgiften i raden saknas.
Samtliga biståndsbelopp ska avse belopp som har betalats ut och ska anges i svenska kronor, heltal.
Filnamn: EKB_LLKK_ÅÅÅÅ.txt
Nr
Variabelnamn
Allmänt
1
Ar
2
Kommun
Uppgift
Antal
tecken
Format
År
Läns- och kommunkod
4
4
ÅÅÅÅ
LLKK
Beskrivning
Det år som uppgifterna avser.
Ska registreras enligt Statistiska centralbyråns förteckning över läns- och
kommunkoder.
3
Omradeskod
Stadsdelnämnd/ motsvarande
2
Uppgift ska lämnas av Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad.
4
Barn17
Antal barn (0–17 år)
2
Antal barn som är 17 år eller yngre på årets sista dag.
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd och bistånd för för livsföringen i övrigt), belopp, månadsvis
5
EkbBel01
Ekonomiskt bistånd, kr, januari
1–30
6
EkbBel02
Ekonomiskt bistånd, kr, februari 1–30
7
EkbBel03
Ekonomiskt bistånd, kr, mars
1–30
8
EkbBel04
Ekonomiskt bistånd, kr, april
1–30
9
EkbBel05
Ekonomiskt bistånd, kr, maj
1–30
10 EkbBel06
Ekonomiskt bistånd, kr, juni
1–30
11 EkbBel07
Ekonomiskt bistånd, kr, juli
1–30
12 EkbBel08
Ekonomiskt bistånd, kr, augusti 1–30
13 EkbBel09
Ekonomiskt bistånd, kr,
1–30
september
14 Ekbbel10
Ekonomiskt bistånd, kr, oktober 1–30
7
Nr
Variabelnamn
15
EkbBel11
Uppgift
Ekonomiskt bistånd, kr,
november
16 EkbBel12
Ekonomiskt bistånd, kr,
december
Grunduppgifter om den sökande
17 Personnr1
Personnummer, sökande
Antal
tecken
1–30
Format
Beskrivning
ÅÅÅÅMMDDNNNN/
ÅÅÅÅMMNNNNNN/
ÅÅÅÅMMDDTF00/
ÅÅÅÅMMTF00/
ÅÅÅÅTF00
Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges.
Om personnummer eller samordningsnummer inte finns ska födelsedatum anges så
långt som möjligt följt av TF00.
1–30
8–12
18
Utlblank1
Inrikes-/utrikesfödd, sökande
1
19
Kon1
Kön, sökande
1
20 Alder1
Ålder, sökande
1–3
Grunduppgifter om den medsökande (maka/make/reg. partner/sambo)
21 Personnr2
Personnummer, medsökande
8–12
Se rad 17.
22 Utlblank2
Inrikes-/utrikesfödd, medsökande 1
23
Kon2
Kön, medsökande
1
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
1 = man
2 = kvinna
Ålder på årets sista dag.
Se rad 17.
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
1 = man
2 = kvinna
Ålder på årets sista dag.
24 Alder2
Ålder, medsökande
1–3
Hemmavarande ungdom som är 18–20 år på årets sista dag (person 3-7)
Avser ungdomar som går i skolan och föräldrarna är underhållsskyldiga för. Till skolgång räknas studier i grundskolan, gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.
25 Personnr3
Personnummer, person 3
8–12
ÅÅÅÅMMDDNNNN/ Om personnummer inte finns, ska samordningsnummer anges.
ÅÅÅÅMMNNNNNN/ Om personnummer eller samordningsnummer inte finns ska födelsedatum anges så
ÅÅÅÅMMDDTF00/
långt som möjligt följt av TF00.
ÅÅÅÅMMTF00/
Avser personer som är 18–20 år på årets sista dag.
ÅÅÅÅTF00
26 Utlblank3
Inrikes-/utrikesfödd, person 3
1
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
27 Kon3
Kön, person 3
1
1 = man
2 = kvinna
28 Alder3
Ålder, person 3
2
Ålder på årets sista dag.
29 Personnr4
Personnummer, person 4
8–12
Se rad 25.
Se rad 25.
30 Utlblank4
Inrikes-/utrikesfödd, person 4
1
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
8
31
Kon4
Kön, person 4
1
32
33
34
Alder4
Personnr5
Utlblank5
Ålder, person 4
Personnummer, person 5
Inrikes-/utrikesfödd, person 5
2
8–12
1
35
Kon5
Kön, person 5
1
36
37
38
Alder5
Personnr6
Utlblank6
Ålder, person 5
Personnummer, person 6
Inrikes-/utrikesfödd, person 6
2
8–12
1
39
Kon6
Kön, person 6
1
40
41
42
Alder6
Personnr7
Utlblank7
Ålder, person 6
Personnummer, person 7
Inrikes-/utrikesfödd, person 7
2
8–12
1
43
Kon7
Kön, person 7
1
Se rad 25.
Se rad 25.
Se rad 25.
1 = man
2 = kvinna
Ålder på årets sista dag.
Se rad 25.
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
1 = man
2 = kvinna
Ålder på årets sista dag.
Se rad 25.
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
1 = man
2 = kvinna
Ålder på årets sista dag.
Se rad 25.
0 = född i Sverige
1 = ej född i Sverige
1 = man
2 = kvinna
Ålder på årets sista dag.
44 Alder7
Ålder, person 7
2
Födelseår för barn som är 0–17 år på årets sista dag
45 FodArBarn1
Födelseår för barn 1
4
ÅÅÅÅ
46 FodArBarn2
Födelseår för barn 2
4
ÅÅÅÅ
47 FodArBarn3
Födelseår för barn 3
4
ÅÅÅÅ
48 FodArBarn4
Födelseår för barn 4
4
ÅÅÅÅ
49 FodArBarn5
Födelseår för barn 5
4
ÅÅÅÅ
50 FodArBarn6
Födelseår för barn 6
4
ÅÅÅÅ
51 FodArBarn7
Födelseår för barn 7
4
ÅÅÅÅ
52 FodArBarn8
Födelseår för barn 8
4
ÅÅÅÅ
53 FodArBarn9
Födelseår för barn 9
4
ÅÅÅÅ
54 FodArBarn10
Födelseår för barn 10
4
ÅÅÅÅ
55 FodArBarn11
Födelseår för barn 11
4
ÅÅÅÅ
56 FodArBarn12
Födelseår för barn 12
4
ÅÅÅÅ
57 FodArBarn13
Födelseår för barn 13
4
ÅÅÅÅ
58 FodArBarn14
Födelseår för barn 14
4
ÅÅÅÅ
59 FodArBarn15
Födelseår för barn 15
4
ÅÅÅÅ
Försörjningsstöd (försörjningsstöd inklusive bistånd för tillfälliga boendeformer, t.ex. hotell, vandrarhem, härbärge eller husvagn), belopp, månadsvis
60 FstodBel01
Försörjningsstöd, kr, januari
1–30
61 FstodBel02
Försörjningsstöd, kr, februari
1–30
9
62 FstodBel03
Försörjningsstöd, kr, mars
1–30
63 FstodBel04
Försörjningsstöd, kr, april
1–30
64 FstodBel05
Försörjningsstöd, kr, maj
1–30
65 FstodBel06
Försörjningsstöd, kr, juni
1–30
66 FstodBel07
Försörjningsstöd, kr, juli
1–30
67 FstodBel08
Försörjningsstöd, kr, augusti
1–30
68 FstodBel09
Försörjningsstöd, kr, september
1–30
69 FstodBel10
Försörjningsstöd, kr, oktober
1–30
70 FstodBel11
Försörjningsstöd, kr, november
1–30
71 FstodBel12
Försörjningsstöd, kr, december
1–30
Försörjningsstöd för tillfälliga boendeformer (t.ex. hotell, vandrarhem, härbärge eller husvagn), belopp, månadsvis
72 FstodBoendeBel01
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, januari
73 FstodBoendeBel02
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, februari
74 FstodBoendeBel03
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, mars
75 FstodBoendeBel04
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, april
76 FstodBoendeBel05
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, maj
77 FstodBoendeBel06
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, juni
78 FstodBoendeBel07
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, juli
79 FstodBoendeBel08
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, augusti
80 FstodBoendeBel09
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, september
81 FstodBoendeBel10
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, oktober
82 FstodBoendeBel11
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, november
83 FstodBoendeBel12
Försörjningsstöd för tillfälligt
1–30
boende, kr, december
10
Livsföringen i övrigt, månadsvis
Markering som anger om bistånd för respektive ändamål betalats ut eller ej.
84 HSInd01
Hälso- och sjukvård, januari
1
85
HSInd02
Hälso- och sjukvård, februari
1
86
HSInd03
Hälso- och sjukvård, mars
1
87
HSInd04
Hälso- och sjukvård, april
1
88
HSInd05
Hälso- och sjukvård, maj
1
89
HSInd06
Hälso- och sjukvård, juni
1
90
HSInd07
Hälso- och sjukvård, juli
1
91
HSInd08
Hälso- och sjukvård, augusti
1
92
HSInd09
Hälso- och sjukvård, september
1
93
HSInd10
Hälso- och sjukvård, oktober
1
94
HSInd11
Hälso- och sjukvård, november
1
95
HSInd12
Hälso- och sjukvård, december
1
96
TandvInd01
Tandvård, januari
1
97
TandvInd02
Tandvård, februari
1
98
TandvInd03
Tandvård, mars
1
99
TandvInd04
Tandvård, april
1
100 TandvInd05
Tandvård, maj
1
101 TandvInd06
Tandvård, juni
1
102 TandvInd07
Tandvård, juli
1
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
11
103 TandvInd08
Tandvård, augusti
1
104 TandvInd09
Tandvård, september
1
105 TandvInd10
Tandvård, oktober
1
106 TandvInd11
Tandvård, november
1
107 TandvInd12
Tandvård, december
1
108 ElskuldInd01
Elskulder, januari
1
109 ElskuldInd02
Elskulder, februari
1
110 ElskuldInd03
Elskulder, mars
1
111 ElskuldInd04
Elskulder, april
1
112 ElskuldInd05
Elskulder, maj
1
113 ElskuldInd06
Elskulder, juni
1
114 ElskuldInd07
Elskulder, juli
1
115 ElskuldInd08
Elskulder, augusti
1
116 ElskuldInd09
Elskulder, september
1
117 ElskuldInd10
Elskulder, oktober
1
118 ElskuldInd11
Elskulder, november
1
119 ElskuldInd12
Elskulder, december
1
120 HyresskuldInd01
Hyresskulder, januari
1
121 HyresskuldInd02
Hyresskulder, februari
1
122 HyresskuldInd03
Hyresskulder, mars
1
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
12
123 HyresskuldInd04
Hyresskulder, april
1
124 HyresskuldInd05
Hyresskulder, maj
1
125 HyresskuldInd06
Hyresskulder, juni
1
126 HyresskuldInd07
Hyresskulder, juli
1
127 HyresskuldInd08
Hyresskulder, augusti
1
128 HyresskuldInd09
Hyresskulder, september
1
129 HyresskuldInd10
Hyresskulder, oktober
1
130 HyresskuldInd11
Hyresskulder, november
1
131 HyresskuldInd12
Hyresskulder, december
1
132 OvrigskuldInd01
Övriga skulder, januari
1
133 OvrigskuldInd02
Övriga skulder, februari
1
134 OvrigskuldInd03
Övriga skulder, mars
1
135 OvrigskuldInd04
Övriga skulder, april
1
136 OvrigskuldInd05
Övriga skulder, maj
1
137 OvrigskuldInd06
Övriga skulder, juni
1
138 OvrigskuldInd07
Övriga skulder, juli
1
139 OvrigskuldInd08
Övriga skulder, augusti
1
140 OvrigskuldInd09
Övriga skulder, september
1
141 OvrigskuldInd10
Övriga skulder, oktober
1
142 OvrigskuldInd11
Övriga skulder, november
1
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
13
143 OvrigskuldInd12
Övriga skulder, december
1
144 AnnatInd01
Annat, januari
1
145 AnnatInd02
Annat, februari
1
146 AnnatInd03
Annat, mars
1
147 AnnatInd04
Annat, april
1
148 AnnatInd05
Annat, maj
1
149 AnnatInd06
Annat, juni
1
150 AnnatInd07
Annat, juli
1
151 AnnatInd08
Annat, augusti
1
152 AnnatInd09
Annat, september
1
153 AnnatInd10
Annat, oktober
1
154 AnnatInd11
Annat, november
1
155 AnnatInd12
Annat, december
1
Livsföringen i övrigt, belopp, månadsvis
156 HSBel01
Hälso- och sjukvård, kr, januari
157 HSBel02
Hälso- och sjukvård, kr, februari
158 HSBel03
Hälso- och sjukvård, kr, mars
159 HSBel04
Hälso- och sjukvård, kr, april
160 HSBel05
Hälso- och sjukvård, kr, maj
161 HSBel06
Hälso- och sjukvård, kr, juni
162 HSBel07
Hälso- och sjukvård, kr, juli
163 HSBel08
Hälso- och sjukvård, kr, augusti
164 HSBel09
Hälso- och sjukvård, kr,
september
165 HSBel10
Hälso- och sjukvård, kr, oktober
166 HSBel11
Hälso- och sjukvård, kr,
november
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1 = belopp betalats ut
0 = belopp ej betalats ut
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
14
167 HSBel12
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
TandvBel01
TandvBel02
TandvBel03
TandvBel04
TandvBel05
TandvBel06
TandvBel07
TandvBel08
TandvBel09
TandvBel10
TandvBel11
TandvBel12
ElskuldBel01
ElskuldBel02
ElskuldBel03
ElskuldBel04
ElskuldBel05
ElskuldBel06
ElskuldBel07
ElskuldBel08
ElskuldBel09
ElskuldBel10
ElskuldBel11
ElskuldBel12
HyresskuldBel01
HyresskuldBel02
HyresskuldBel03
HyresskuldBel04
HyresskuldBel05
HyresskuldBel06
HyresskuldBel07
HyresskuldBel08
HyresskuldBel09
HyresskuldBel10
HyresskuldBel11
HyresskuldBel12
OvrigskuldBel01
OvrigskuldBel02
Hälso- och sjukvård, kr,
december
Tandvård, kr, januari
Tandvård, kr, februari
Tandvård, kr, mars
Tandvård, kr, april
Tandvård, kr, maj
Tandvård, kr, juni
Tandvård, kr, juli
Tandvård, kr, augusti
Tandvård, kr, september
Tandvård, kr, oktober
Tandvård, kr, november
Tandvård, kr, december
Elskulder, kr, januari
Elskulder, kr, februari
Elskulder, kr, mars
Elskulder, kr, april
Elskulder, kr, maj
Elskulder, kr, juni
Elskulder, kr, juli
Elskulder, kr, augusti
Elskulder, kr, september
Elskulder, kr, oktober
Elskulder, kr, november
Elskulder, kr, december
Hyresskulder, kr, januari
Hyresskulder, kr, februari
Hyresskulder, kr, mars
Hyresskulder, kr, april
Hyresskulder, kr, maj
Hyresskulder, kr, juni
Hyresskulder, kr, juli
Hyresskulder, kr, augusti
Hyresskulder, kr, september
Hyresskulder, kr, oktober
Hyresskulder, kr, november
Hyresskulder, kr, december
Övriga skulder, kr, januari
Övriga skulder, kr, februari
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
1–30
15
206 OvrigskuldBel03
Övriga skulder, kr, mars
1–30
207 OvrigskuldBel04
Övriga skulder, kr, april
1–30
208 OvrigskuldBel05
Övriga skulder, kr, maj
1–30
209 OvrigskuldBel06
Övriga skulder, kr, juni
1–30
210 OvrigskuldBel07
Övriga skulder, kr, juli
1–30
211 OvrigskuldBel08
Övriga skulder, kr, augusti
1–30
212 OvrigskuldBel09
Övriga skulder, kr, september
1–30
213 OvrigskuldBel10
Övriga skulder, kr, oktober
1–30
214 OvrigskuldBel11
Övriga skulder, kr, november
1–30
215 OvrigskuldBel12
Övriga skulder, kr, december
1–30
216 AnnatBel01
Annat, kr, januari
1–30
217 AnnatBel02
Annat, kr, februari
1–30
218 AnnatBel03
Annat, kr, mars
1–30
219 AnnatBel04
Annat, kr, april
1–30
220 AnnatBel05
Annat, kr, maj
1–30
221 AnnatBel06
Annat, kr, juni
1–30
222 AnnatBel07
Annat, kr, juli
1–30
223 AnnatBel08
Annat, kr, augusti
1–30
224 AnnatBel09
Annat, kr, september
1–30
225 AnnatBel10
Annat, kr, oktober
1–30
226 AnnatBel11
Annat, kr, november
1–30
227 AnnatBel12
Annat, kr, december
1–30
Försörjningshinder för sökande som är 18 år och äldre på årets sista dag, månadsvis
Det huvudsakliga försörjningshindret ska anges i enlighet med den kodförteckning som
finns i bilaga 4.
228 Sok1Hinder01
229 Sok1Hinder02
230 Sok1Hinder03
231 Sok1Hinder04
232
233
234
235
Sok1Hinder05
Sok1Hinder06
Sok1Hinder07
Sok1Hinder08
236 Sok1Hinder09
Försörjningshinder, sökande,
januari
Försörjningshinder, sökande,
februari
Försörjningshinder, sökande,
mars
Försörjningshinder, sökande,
april
Försörjningshinder, sökande, maj
Försörjningshinder, sökande, juni
Försörjningshinder, sökande, juli
Försörjningshinder, sökande,
augusti
Försörjningshinder, sökande,
september
3
3
3
3
3
3
3
3
3
16
237 Sok1Hinder10
Försörjningshinder, sökande,
3
oktober
238 Sok1Hinder11
Försörjningshinder, sökande,
3
november
239 Sok1Hinder12
Försörjningshinder, sökande,
3
december
Försörjningshinder för medsökande (maka/make/reg. partner/sambo) som är 18 år och äldre på årets sista dag, månadsvis
Det huvudsakliga försörjningshindret ska anges i enlighet med den kodförteckning som
finns i bilaga 4.
240 Sok2Hinder01
Försörjningshinder, medsökande, 3
januari
241 Sok2Hinder02
Försörjningshinder, medsökande, 3
februari
242 Sok2Hinder03
Försörjningshinder, medsökande, 3
mars
243 Sok2Hinder04
Försörjningshinder, medsökande, 3
april
244 Sok2Hinder05
Försörjningshinder, medsökande, 3
maj
245 Sok2Hinder06
Försörjningshinder, medsökande, 3
juni
246 Sok2Hinder07
Försörjningshinder, medsökande, 3
juli
247 Sok2Hinder08
Försörjningshinder, medsökande, 3
augusti
248 Sok2Hinder09
Försörjningshinder, medsökande, 3
september
249 Sok2Hinder10
Försörjningshinder, medsökande, 3
oktober
250 Sok2Hinder11
Försörjningshinder, medsökande, 3
november
251 Sok2Hinder12
Försörjningshinder, medsökande, 3
december
Kommunala arbetsmarknadsinsatser för sökande som är 18–64 år på årets sista dag, månadsvis
Vad som avses med respektive insats framgår av bilaga 4
252 Sok1Ins01_01
Arbetsförberedande insatser,
1
1 = deltagit
sökande, januari
0 = ej deltagit
253 Sok1Ins02_01
Arbetspraktik, sökande, januari
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
17
254 Sok1Ins03_01
255 Sok1Ins04_01
256 Sok1Ins05_01
257 Sok1Ins06_01
258 Sok1Ins07_01
259 Sok1Ins01_02
260 Sok1Ins02_02
261 Sok1Ins03_02
262 Sok1Ins04_02
263 Sok1Ins05_02
264 Sok1Ins06_02
265 Sok1Ins07_02
266 Sok1Ins01_03
267 Sok1Ins02_03
268 Sok1Ins03_03
269 Sok1Ins04_03
270 Sok1Ins05_03
271 Sok1Ins06_03
272 Sok1Ins07_03
273 Sok1Ins01_04
Jobbsökaraktivitet, sökande,
januari
Kurs, sökande, januari
1
Studie- och yrkesvägledning,
sökande, januari
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
januari
Ej aktuellt, sökande, januari
Arbetsförberedande insatser,
sökande, februari
Arbetspraktik, sökande, februari
1
Jobbsökaraktivitet, sökande,
februari
Kurs, sökande, februari
1
Studie- och yrkesvägledning,
sökande, februari
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
februari
Ej aktuellt, sökande, februari
Arbetsförberedande insatser,
sökande, mars
Arbetspraktik, sökande, mars
1
Jobbsökaraktivitet, sökande,
mars
Kurs, sökande, mars
1
Studie- och yrkesvägledning,
sökande, mars
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
mars
Ej aktuellt, sökande, mars
Arbetsförberedande insatser,
sökande, april
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
18
274 Sok1Ins02_04
Arbetspraktik, sökande, april
275 Sok1Ins03_04
Jobbsökaraktivitet, sökande, april 1
276 Sok1Ins04_04
Kurs, sökande, april
1
277 Sok1Ins05_04
1
281 Sok1Ins02_05
Studie- och yrkesvägledning,
sökande, april
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
april
Ej aktuellt, sökande, april
Arbetsförberedande insatser,
sökande, maj
Arbetspraktik, sökande, maj
282 Sok1Ins03_05
Jobbsökaraktivitet, sökande, maj
1
283 Sok1Ins04_05
Kurs, sökande, maj
1
284 Sok1Ins05_05
1
288 Sok1Ins02_06
Studie- och yrkesvägledning,
sökande, maj
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
maj
Ej aktuellt, sökande, maj
Arbetsförberedande insatser,
sökande, juni
Arbetspraktik, sökande, juni
289 Sok1Ins03_06
Jobbsökaraktivitet, sökande, juni
1
290 Sok1Ins04_06
Kurs, sökande, juni
1
291 Sok1Ins05_06
Studie- och yrkesvägledning,
1
sökande, juni
Övriga kommunala
1
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
juni
Ej aktuellt, sökande, juni
2
278 Sok1Ins06_04
279 Sok1Ins07_04
280 Sok1Ins01_05
285 Sok1Ins06_05
286 Sok1Ins07_05
287 Sok1Ins01_06
292 Sok1Ins06_06
293 Sok1Ins07_06
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
19
294 Sok1Ins01_07
1
295 Sok1Ins02_07
Arbetsförberedande insatser,
sökande, juli
Arbetspraktik, sökande, juli
296 Sok1Ins03_07
Jobbsökaraktivitet, sökande, juli
1
297 Sok1Ins04_07
Kurs, sökande, juli
1
298 Sok1Ins05_07
Studie- och yrkesvägledning,
sökande, juli
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
juli
Ej aktuellt, sökande, juli
Arbetsförberedande insatser,
sökande, augusti
Arbetspraktik, sökande, augusti
1
Jobbsökaraktivitet, sökande,
augusti
Kurs, sökande, augusti
1
Studie- och yrkesvägledning,
sökande, augusti
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
augusti
Ej aktuellt, sökande, augusti
Arbetsförberedande insatser,
sökande, september
Arbetspraktik, sökande,
september
Jobbsökaraktivitet, sökande,
september
Kurs, sökande, september
1
299 Sok1Ins06_07
300 Sok1Ins07_07
301 Sok1Ins01_08
302 Sok1Ins02_08
303 Sok1Ins03_08
304 Sok1Ins04_08
305 Sok1Ins05_08
306 Sok1Ins06_08
307 Sok1Ins07_08
308 Sok1Ins01_09
309 Sok1Ins02_09
310 Sok1Ins03_09
311 Sok1Ins04_09
312 Sok1Ins05_09
313 Sok1Ins06_09
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Studie- och yrkesvägledning,
1
sökande, september
Övriga kommunala
1
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
september
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
20
314 Sok1Ins07_09
315 Sok1Ins01_10
316 Sok1Ins02_10
317 Sok1Ins03_10
318 Sok1Ins04_10
319 Sok1Ins05_10
320 Sok1Ins06_10
321 Sok1Ins07_10
322 Sok1Ins01_11
323 Sok1Ins02_11
324 Sok1Ins03_11
325 Sok1Ins04_11
326 Sok1Ins05_11
327 Sok1Ins06_11
328 Sok1Ins07_11
329 Sok1Ins01_12
330 Sok1Ins02_12
331 Sok1Ins03_12
332 Sok1Ins04_12
333 Sok1Ins05_12
Ej aktuellt, sökande, september
Arbetsförberedande insatser,
sökande, oktober
Arbetspraktik, sökande, oktober
2
1
Jobbsökaraktivitet, sökande,
oktober
Kurs, sökande, oktober
1
Studie- och yrkesvägledning,
sökande, oktober
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
oktober
Ej aktuellt, sökande, oktober
Arbetsförberedande insatser,
sökande, november
Arbetspraktik, sökande,
november
Jobbsökaraktivitet, sökande,
november
Kurs, sökande, november
1
Studie- och yrkesvägledning,
sökande, november
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
november
Ej aktuellt, sökande, november
Arbetsförberedande insatser,
sökande, december
Arbetspraktik, sökande,
december
Jobbsökaraktivitet, sökande,
december
Kurs, sökande, december
1
Studie- och yrkesvägledning,
sökande, december
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
21
334 Sok1Ins06_12
Övriga kommunala
1
1 = deltagit
arbetsmarknadsinsatser, sökande,
0 = ej deltagit
december
335 Sok1Ins07_12
Ej aktuellt, sökande, december
2
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
Kommunala arbetsmarknadsinsatser för medsökande (maka/make/reg. partner/sambo) som är 18–64 år på årets sista dag, månadsvis
Vad som avses med respektive insats framgår av bilaga 4
336 Sok2Ins01_01
Arbetsförberedande insatser,
1
1 = deltagit
medsökande, januari
0 = ej deltagit
337 Sok2Ins02_01
Arbetspraktik, medsökande,
1
1 = deltagit
januari
0 = ej deltagit
338 Sok2Ins03_01
Jobbsökaraktivitet, medsökande, 1
1 = deltagit
januari
0 = ej deltagit
339 Sok2Ins04_01
Kurs, medsökande, januari
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
340 Sok2Ins05_01
Studie- och yrkesvägledning,
1
1 = deltagit
medsökande, januari
0 = ej deltagit
341 Sok2Ins06_01
Övriga kommunala
1
1 = deltagit
arbetsmarknadsinsatser,
0 = ej deltagit
medsökande, januari
342 Sok2Ins07_01
Ej aktuellt, medsökande, januari 2
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
343 Sok2Ins01_02
Arbetsförberedande insatser,
1
1 = deltagit
medsökande, februari
0 = ej deltagit
344 Sok2Ins02_02
Arbetspraktik, medsökande,
1
1 = deltagit
februari
0 = ej deltagit
345 Sok2Ins03_02
Jobbsökaraktivitet, medsökande, 1
1 = deltagit
februari
0 = ej deltagit
346 Sok2Ins04_02
Kurs, medsökande, februari
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
347 Sok2Ins05_02
Studie- och yrkesvägledning,
1
1 = deltagit
medsökande, februari
0 = ej deltagit
348 Sok2Ins06_02
Övriga kommunala
1
1 = deltagit
arbetsmarknadsinsatser,
0 = ej deltagit
medsökande, februari
349 Sok2Ins07_02
Ej aktuellt, medsökande, februari 2
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
350 Sok2Ins01_03
Arbetsförberedande insatser,
1
1 = deltagit
medsökande, mars
0 = ej deltagit
351 Sok2Ins02_03
Arbetspraktik, medsökande, mars 1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
352 Sok2Ins03_03
Jobbsökaraktivitet, medsökande, 1
1 = deltagit
mars
0 = ej deltagit
22
353 Sok2Ins04_03
Kurs, medsökande, mars
1
354 Sok2Ins05_03
Studie- och yrkesvägledning,
medsökande, mars
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser,
medsökande, mars
Ej aktuellt, medsökande, mars
Arbetsförberedande insatser,
medsökande, april
Arbetspraktik, medsökande, april
1
Jobbsökaraktivitet, medsökande,
april
Kurs, medsökande, april
1
Studie- och yrkesvägledning,
medsökande, april
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser,
medsökande, april
Ej aktuellt, medsökande, april
Arbetsförberedande insatser,
medsökande, maj
Arbetspraktik, medsökande, maj
1
Jobbsökaraktivitet, medsökande,
maj
Kurs, medsökande, maj
1
Studie- och yrkesvägledning,
medsökande, maj
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser,
medsökande, maj
Ej aktuellt, medsökande, maj
Arbetsförberedande insatser,
medsökande, juni
Arbetspraktik, medsökande, juni
1
355 Sok2Ins06_03
356 Sok2Ins07_03
357 Sok2Ins01_04
358 Sok2Ins02_04
359 Sok2Ins03_04
360 Sok2Ins04_04
361 Sok2Ins05_04
362 Sok2Ins06_04
363 Sok2Ins07_04
364 Sok2Ins01_05
365 Sok2Ins02_05
366 Sok2Ins03_05
367 Sok2Ins04_05
368 Sok2Ins05_05
369 Sok2Ins06_05
370 Sok2Ins07_05
371 Sok2Ins01_06
372 Sok2Ins02_06
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
23
373 Sok2Ins03_06
374 Sok2Ins04_06
375 Sok2Ins05_06
376 Sok2Ins06_06
377 Sok2Ins07_06
378 Sok2Ins01_07
379 Sok2Ins02_07
380 Sok2Ins03_07
381 Sok2Ins04_07
382 Sok2Ins05_07
383 Sok2Ins06_07
384 Sok2Ins07_07
385 Sok2Ins01_08
386 Sok2Ins02_08
387 Sok2Ins03_08
388 Sok2Ins04_08
389 Sok2Ins05_08
390 Sok2Ins06_08
391 Sok2Ins07_08
392 Sok2Ins01_09
Jobbsökaraktivitet, medsökande,
juni
Kurs, medsökande, juni
1
Studie- och yrkesvägledning,
medsökande, juni
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser,
medsökande, juni
Ej aktuellt, medsökande, juni
Arbetsförberedande insatser,
medsökande, juli
Arbetspraktik, medsökande, juli
1
Jobbsökaraktivitet, medsökande,
juli
Kurs, medsökande, juli
1
Studie- och yrkesvägledning,
medsökande, juli
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser,
medsökande, juli
Ej aktuellt, medsökande, juli
Arbetsförberedande insatser,
medsökande, augusti
Arbetspraktik, medsökande,
augusti
Jobbsökaraktivitet, medsökande,
augusti
Kurs, medsökande, augusti
1
Studie- och yrkesvägledning,
medsökande, augusti
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser,
medsökande, augusti
Ej aktuellt, medsökande, augusti
Arbetsförberedande insatser,
medsökande, september
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
24
393 Sok2Ins02_09
394 Sok2Ins03_09
395 Sok2Ins04_09
396 Sok2Ins05_09
397 Sok2Ins06_09
398 Sok2Ins07_09
399 Sok2Ins01_10
400 Sok2Ins02_10
401 Sok2Ins03_10
402 Sok2Ins04_10
403 Sok2Ins05_10
404 Sok2Ins06_10
405 Sok2Ins07_10
406 Sok2Ins01_11
407 Sok2Ins02_11
408 Sok2Ins03_11
409 Sok2Ins04_11
410 Sok2Ins05_11
Arbetspraktik, medsökande,
september
Jobbsökaraktivitet, medsökande,
september
Kurs, medsökande, september
1
Studie- och yrkesvägledning,
medsökande, september
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser,
medsökande, september
Ej aktuellt, medsökande,
september
Arbetsförberedande insatser,
medsökande, oktober
Arbetspraktik, medsökande,
oktober
Jobbsökaraktivitet, medsökande,
oktober
Kurs, medsökande, oktober
1
Studie- och yrkesvägledning,
medsökande, oktober
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser,
medsökande, oktober
Ej aktuellt, medsökande, oktober
Arbetsförberedande insatser,
medsökande, november
Arbetspraktik, medsökande,
november
Jobbsökaraktivitet, medsökande,
november
Kurs, medsökande, november
1
Studie- och yrkesvägledning,
medsökande, november
1
1
1
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit,
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
2
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1
1
1
1
2
1
1
1
1
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
25
411 Sok2Ins06_11
412 Sok2Ins07_11
413 Sok2Ins01_12
414 Sok2Ins02_12
415 Sok2Ins03_12
416 Sok2Ins04_12
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser,
medsökande, november
Ej aktuellt, medsökande,
november
Arbetsförberedande insatser,
medsökande, december
Arbetspraktik, medsökande,
december
Jobbsökaraktivitet, medsökande,
december
Kurs, medsökande, december
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
2
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
1
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1 = deltagit
0 = ej deltagit
1
1
1
417 Sok2Ins05_12
Studie- och yrkesvägledning,
1
medsökande, december
418 Sok2Ins06_12
Övriga kommunala
1
arbetsmarknadsinsatser,
medsökande, december
419 Sok2Ins07_12
Ej aktuellt, medsökande,
2
december
Orsak till att den sökande inte längre får ekonomiskt bistånd, månadsvis
99 = ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser
Den huvudsakliga orsaken till att den sökande inte längre får ekonomiskt bistånd ska
anges i enlighet med den kodförteckning som finns i bilaga 4.
Orsaken ska registreras på den månad som den sista utbetalningen avser.
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Sok1Avslut01
Sok1Avslut02
Sok1Avslut03
Sok1Avslut04
Sok1Avslut05
Sok1Avslut06
Sok1Avslut07
Sok1Avslut08
Sok1Avslut09
429 Sok1Avslut10
430 Sok1Avslut11
431 Sok1Avslut12
Avslutsorsak, sökande, januari
Avslutsorsak, sökande, februari
Avslutsorsak, sökande, mars
Avslutsorsak, sökande, april
Avslutsorsak, sökande, maj
Avslutsorsak, sökande, juni
Avslutsorsak, sökande, juli
Avslutsorsak, sökande, augusti
Avslutsorsak, sökande,
september
Avslutsorsak, sökande, oktober
Avslutsorsak, sökande,
november
Avslutsorsak, sökande, december
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
26
Orsak till att den medsökande (maka/make/reg. partner/sambo) inte längre får ekonomiskt bistånd, månadsvis
Den huvudsakliga orsaken till att den sökande inte längre får ekonomiskt bistånd ska
anges i enlighet med den kodförteckning som finns i bilaga 4.
Orsaken ska registreras på den månad som den sista utbetalningen avser.
432 Sok2Avslut01
Avslutsorsak, medsökande,
3
januari
433 Sok2Avslut02
Avslutsorsak, medsökande,
3
februari
434 Sok2Avslut03
Avslutsorsak, medsökande, mars 3
435 Sok2Avslut04
Avslutsorsak, medsökande, april 3
436 Sok2Avslut05
Avslutsorsak, medsökande, maj 3
437 Sok2Avslut06
Avslutsorsak, medsökande, juni 3
438 Sok2Avslut07
Avslutsorsak, medsökande, juli
3
439 Sok2Avslut08
Avslutsorsak, medsökande,
3
augusti
440 Sok2Avslut09
Avslutsorsak, medsökande,
3
september
441 Sok2Avslut10
Avslutsorsak, medsökande,
3
oktober
442 Sok2Avslut11
Avslutsorsak, medsökande,
3
november
443 Sok2Avslut12
Avslutsorsak, medsökande,
3
december
Orsak till att hushållet inte längre får ekonomiskt bistånd, månadsvis
Den huvudsakliga orsaken till att den sökande inte längre får ekonomiskt bistånd ska
anges i enlighet med den kodförteckning som finns i bilaga 4.
Orsaken ska registreras på den månad som den sista utbetalningen avser.
444 HhAvslut01
Hushållets avslutsorsak, januari 3
445 HhAvslut02
Hushållets avslutsorsak, februari 3
446 HhAvslut03
Hushållets avslutsorsak, mars
3
447 HhAvslut04
Hushållets avslutsorsak, april
3
448 HhAvslut05
Hushållets avslutsorsak, maj
3
449 HhAvslut06
Hushållets avslutsorsak, juni
3
450 HhAvslut07
Hushållets avslutsorsak, juli
3
451 HhAvslut08
Hushållets avslutsorsak, augusti 3
452 HhAvslut09
Hushållets avslutsorsak,
3
september
453 HhAvslut10
Hushållets avslutsorsak, oktober 3
454 HhAvslut11
Hushållets avslutsorsak,
3
november
27
455 HhAvslut12
Hushållets avslutsorsak,
december
3
28
Bilaga 4
Koder för försörjningshinder
Huvudsaklig orsak till att enskilda inte kan försörja sig och sin familj
Kod
Uppgift
111
112
113
114
115
Arbetslös, otillräcklig ersättning
Arbetslös, väntar på ersättning
Arbetslös, ingen ersättning
Otillräcklig etableringsersättning
Väntar på etableringsersättning
021
022
023
Sjukskriven med läkarintyg, otillräcklig sjukpenning
Sjukskriven med läkarintyg, väntar på sjukpenning
Sjukskriven med läkarintyg, ingen sjukpenning
031
032
033
Sjuk- eller aktivitetsersättning, otillräcklig ersättning
Sjuk- eller aktivitetsersättning, väntar på ersättning
Ingen etableringsersättning (arbetsförmåga ˂25%)
035
036
Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd
Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd
040
041
Arbetshinder, sociala skäl
1
Ensamkommande ungdom (18–20 år, gymnasiestuderande)
051
052
053
Föräldraledig, otillräcklig föräldrapenning
Föräldraledig, väntar på föräldrapenning
Saknar barnomsorg
061
062
Arbetar deltid ofrivilligt, otillräcklig inkomst
Arbetar deltid ofrivilligt, väntar på inkomst
071
072
Arbetar heltid, otillräcklig inkomst
Arbetar heltid, väntar på inkomst
090
Utan försörjningshinder
1
Enligt 20 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
29
Kommunala arbetsmarknadsinsatser
Insatser i form av praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för personer som får ekonomiskt bistånd och som syftar till att utveckla den
enskildes möjlighet att försörja sig själv.
Uppgift
Arbetsförberedande insatser
Arbetspraktik
Jobbsökaraktivitet
Kurs
Studie- och yrkesvägledning
Övriga kommunala
arbetsmarknadsinsatser
Ej aktuellt
Beskrivning
Kartläggning av en persons förutsättningar att kunna arbeta samt möjlighet för den
enskilde att träna sin fysiska, psykiska eller sociala funktions- och arbetsförmåga.
Praktik hos en privat eller offentlig arbetsgivare för att öka möjligheterna till
anställning på arbetsmarknaden.
Stöd i form av att skriva meritförteckning och jobbansökan, kontakta arbetsgivare,
träna på att söka arbete och öva inför en anställningsintervju.
Utbildning som syftar till att leda till en anställning. Innefattar inte
studiemedelsberättigad utbildning.
Lämna information och kunskap som syftar till att ge den enskilde underlag för
beslut inför val av studier eller yrke.
Andra kommunala arbetsmarknadsinsatser än ovanstående.
Ej aktuellt med kommunala arbetsmarknadsinsatser.
Koder för orsaker till att enskilda och hushåll inte längre får ekonomiskt bistånd
Kod
Uppgift
221
222
223
224
225
Arbete
Studier
Pension 65 år och äldre
Ersättning pga. arbetslöshet
Annan ersättning/bidrag
226
227
228
229
Flyttat
Ändrad familjesituation
Annan orsak
Ej avhörd
30
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
Sändlista
1. Arbetsförmedlingen
2. Datainspektionen
3. Försäkringskassan
4. Inspektionen för vård och omsorg
5. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
6. Migrationsverket
7. Statistiska Centralbyrån
8. Linnéuniversitetet
9. Dals-Eds kommun
10. Göteborgs kommun
11. Hammarö kommun
12. Haparanda kommun
13. Helsingborgs kommun
14. Härnösands kommun
15. Katrineholms kommun
16. Landskrona kommun
17. Lekebergs kommun
18. Linköpings kommun
19. Malmö kommun
20. Oxelösunds kommun
21. Salems kommun
22. Skellefteå kommun
23. Solna kommun
24. Stockholms kommun
25. Trelleborgs kommun
26. Vaggeryds kommun
27. Varbergs kommun
28. Växjö kommun
29. Älvsbyns kommun
30. Örnsköldsviks kommun
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
1(2)
SOCIALSTYRELSEN
31. Akademikerförbundet SSR
32. Föreningen Sveriges socialchefer
33. SmåKom
34. Sveriges Kommuner och Landsting
35. Vision
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
2(2)
1(2)
SOSFS
2015:XX (S)
Utkom från trycket
den XXXXXXXX
Socialstyrelsens föreskrifter
om socialnämndernas skyldighet att lämna
statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd;
beslutade den XXXXXXX.
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen (1981:1370) om
skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter.
Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting.
Ledningssystem
1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst
ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och
rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i
det följande.
Uppgiftsskyldighet
2 § Varje socialnämnd ska lämna uppgifter om personer och hushåll som under ett
kalenderår har beviljats ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453).
3 § De uppgifter som avser ekonomiskt bistånd, försörjningshinder och kommunala
arbetsmarknadsinsatser ska lämnas månadsvis i enlighet med vad som framgår av
bilaga 1.
Uppgifterna ska avse den kalendermånad som biståndet gäller för och ska lämnas senast den 15:e nästkommande månad.
4 § De uppgifter som avser orsaker till att enskilda och hushåll inte längre får ekonomiskt bistånd ska lämnas månadsvis i enlighet med vad som framgår av bilaga 2.
Uppgifterna som registrerats under en kalendermånad ska lämnas senast den
15:e nästkommande månad.
5 § De uppgifter som avses i bilaga 1 och 2 ska även lämnas årsvis i enlighet med
vad som framgår av bilaga 3.
Uppgifterna ska lämnas senast den 15 april varje år och avse det föregående
kalenderåret.
6 § Uppgifterna ska lämnas sammanhållet för ett hushåll och för en socialnämnd.
2(2)
7 § Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen genom myndighetens elektroniska
tjänster för filöverföring eller på motsvarande sätt till den som på uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar för att samla in uppgifterna.
Undantagsbestämmelse
8 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter,
om det finns särskilda skäl.
__________
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. För statistiska uppgifter som avser tid före den 1 januari 2017 gäller dock fortfarande Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter.
Socialstyrelsen
XX
xx
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
Avdelningen för statistik och jämförelser
Stina Björk
[email protected]
Förslag till nya föreskrifter om socialnämndernas
skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt
bistånd
1. Sammanfattning av förslaget
Socialstyrelsen har tagit fram förslag till nya föreskrifter om socialnämndernas
skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd. De uppgifter
om ekonomiskt bistånd som finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
2011:13) samlas i en separat författning samt justeras enligt nedan. Enligt förslaget ska de nya föreskrifterna tillämpas första gången den 1 januari 2017. Förslaget omfattar följande ändringar och tillägg:









Justering av kategorier som rör orsaker till att enskilda inte kan försörja
sig och sin familj, s.k. försörjningshinder.
Höjd ålder för vissa grunduppgifter: registrering av personnummer för
hemmavarande gymnasiestuderande ungdomar fr.o.m. 18 års ålder i stället för fr.o.m. 16 års ålder.
Uppgift om flykting eller annan utlänning tas bort.
Justering av några befintliga variabelnamn.
Utvidgning med uppgifter om kommunala arbetsmarknadsinsatser.
Dessa uppgifter ska samlas in både månads- och årsvis.
Utvidgning med uppgifter om orsaker till att enskilda och hushåll inte
längre får ekonomiskt bistånd, s.k. avslutsorsaker. Dessa uppgifter ska
samlas in både månads- och årsvis.
Genom befintlig författning rapporteras månadsfilerna in separat för
månaderna januari – november. Enligt förslaget ska den månadsvisa inrapporteringen ske även för uppgifter som avser december månad.
Datum för inrapportering av årsfilen ändras till den 15 april nästkommande år.
En bestämmelse införs i den nya författningen, som gör det möjligt för
Socialstyrelsen att, om det finns särskilda skäl, medge undantag från bestämmelserna i föreskriften.
Socialstyrelsen bedömer att de nya föreskrifterna är nödvändiga för att utveckla
och kvalitetssäkra officiell statistik över ekonomiskt bistånd. Insamlingen av
uppgifterna om kommunala arbetsmarknadsinsatser möjliggör en beskrivning av
SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm
Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52
[email protected]
www.socialstyrelsen.se
1(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
om en kommun tillhandahåller praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet till personer som får ekonomiskt bistånd. Insamlingen av uppgifterna om
avslutsorsaker möjliggör en systematisk beskrivning av vilken den huvudsakliga
orsaken är till att en enskild inte längre får ekonomiskt bistånd. Därtill blir det
även möjligt att följa utvecklingen av ekonomiskt bistånd i samband med etableringsreformen.
Ändringarna ger användare (kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting,
forskare m.fl.) en ökad möjlighet till bl.a. uppföljning, verksamhetsutveckling
och forskning.
Socialstyrelsen har strävat efter att utforma förslaget så att kommunernas
arbetsinsatser och kostnader för att kunna genomföra ändringarna ska hållas så
låga som möjligt. Uppgiftslämnarbördan har även beaktats. Inga uppgifter efterfrågas som går att hämta in från andra register.
I samband med att en ny författning om socialnämndernas skyldighet att
lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd beslutas kommer Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna
statistiska uppgifter att upphävas. Skyldigheten att lämna uppgifter om insatser
för barn och unga revideras för närvarande och planeras att utgöra en separat
författning. Skyldigheten att lämna uppgifter om insatser till äldre personer och
personer med funktionsnedsättning kommer också att, utan att några ändringar i
sak görs, samlas i en separat författning.
2. Bakgrund
Sedan 1994 är Socialstyrelsen statistikansvarig myndighet för officiell statistik
över ekonomiskt bistånd. Individbaserade uppgifter om hushåll som fått ekonomiskt bistånd samlas in från Sveriges kommuner med stöd av lagen (2001:99)
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt förordningen
(1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter.
Syftet med statistiken är att ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och
verksamhetsutveckling på nationell, regional och kommunal nivå. Statistiken
möjliggör även forskning, analyser av befolkningens biståndsbehov över tid
samt kommunvisa jämförelser.
I enlighet med regeringsuppdrag och via egeninitierade projekt har Socialstyrelsen fortlöpande utvecklat statistiken för att förbättra datakvalitén och utökat
möjligheterna till systematisk insamling av uppgifter som beskriver kommunal
verksamhet. Följande ändringsförslag avser både korrigering av uppgifter i befintlig insamling samt utvidgning med nya uppgifter. Socialstyrelsens arbete
syftar till att kvalitetssäkra data och anpassa befintlig registrering efter gällande
lagstiftning. Hänsyn har även tagits till användares (kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet) önskemål om nya kategorier av
försörjningshinder. Några variabelnamn justeras i förslaget i syfte att ge en tydligare beskrivning av uppgiften.
Enligt socialtjänstlagen1 får socialnämnden begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kom-
1
4 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453)
2(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
petenshöjande verksamhet. I Socialstyrelsens regleringsbrev 20052 fick myndigheten i uppdrag att föreslå hur socialtjänstens insatser, som syftar till att den
enskilde ska kunna bli självförsörjande genom arbete, bör redovisas nationellt.
Olika studier3,4,5 visar att det, parallellt med den statliga arbetsmarknadspolitiken, har vuxit fram en omfattande kommunal arbetsmarknadspolitik riktad till
mottagare av ekonomiskt bistånd. Verksamheten organiseras utifrån respektive
kommuns specifika behov. Socialstyrelsen har även kunnat konstatera att det
saknas en gemensam terminologi för arbetssätt och insatser för kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Det har krävts ett betydande förarbete för att kartlägga, avgränsa och definiera den kommunala informationen.
I syfte att förbättra kunskapsunderlaget och bättre kunna följa utvecklingen av
ekonomiskt bistånd har Socialstyrelsen även valt att undersöka möjligheten att
komplettera statistiken med uppgifter om orsak till att ekonomiskt bistånd till
den enskilde och hushållet upphör.
Under 2009-2012 har Socialstyrelsen via enkäter6,7,8 och dialog hämtat in
kommunernas synpunkter om statistikutvidgning med uppgifter om kommunala
arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker. År 2013 genomförde Socialstyrelsen
en testinsamling med syfte att få ett aktuellt och fördjupat kunskapsunderlag för
att kunna utvärdera en modell för utökad uppgiftsinsamling till den officiella
statistiken över ekonomiskt bistånd.
Socialstyrelsen har under arbetet med statistikutvidgningen haft kontakter
med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sedan flera år tillbaka samlar
SKL in kommunal arbetsmarknadsstatistik samt uppgift om avslutsorsaker i
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). De kategorier som Kolada använder för att beskriva kommunernas arbetsmarknadsinsatser är bredare än de som
Socialstyrelsen föreslår. De tas inte in som personnummerbaserade uppgifter
utan som aggregerade uppgifter. Kolada beskriver kommunernas samlade arbetsmarknadsinsatser medan Socialstyrelsen enbart avser att samla in uppgifter
om de insatser i form av praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som
ges till personer som får ekonomiskt bistånd och som syftar till att utveckla den
enskildes möjlighet att försörja sig själv. Detta eftersom Socialstyrelsens bemyndigande endast avser uppgiftslämnande om enskilda som varit föremål för
åtgärder i fråga om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen bedömer att de uppgifter
om kommunala arbetsmarknadsinsatser som lämnas in till Kolada och som också
föreslås lämnas in till Socialstyrelsen inte skiljer sig från varandra i någon större
2
Se http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=7364, punkten 7 under avsnittet ”Politikområde Socialtjänstpolitik”.
3
Sveriges Kommuner och Landsting (2004): Arbetslösa med försörjningsstöd. Redovisning av en enkät till kommunerna.
4
Salonen, T & Ulmestig, R (2004): Nedersta trappsteget – En studie om kommunal aktivering.
5
Mörk, E: Från försörjningsstöd till arbete – Hur kan vägen underlättas? Bilaga 11 till Långtidsutredningen 2011.
6
Socialstyrelsens rapport Redovisningssystem av kommunala insatser som syftar till självförsörjning genom arbete,
som kan rekvireras via diariet på Socialstyrelsen (dnr 5.3-15647/2015).
7
Socialstyrelsens rapport Statistikutveckling om insatser utöver ekonomiskt bistånd- Lägesrapport januari 2010, som
kan rekvireras via diariet på Socialstyrelsen (dnr 5.2.4-14780/2015).
8
Socialstyrelsens rapport Modell för uppgiftsinsamling till nationell statistik om kommunernas arbetsfrämjande
insatser - Redovisning av ett projektarbete 2011-2012, som kan rekvireras via diariet på Socialstyrelsen
(dnr 8209/2011).
3(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
utsträckning och att det därför bör vara möjligt för kommuner att lämna uppgifterna till både Kolada och Socialstyrelsen.
Resultatet från testinsamlingen har använts för att utforma Socialstyrelsens
slutliga förslag om kommunernas uppgiftslämnande och för ett beslut om det
fortsatta utvecklingsarbetet. Socialstyrelsen har kunnat konstatera att vissa
kommuner redan för statistik över avslutsorsak, men att system saknas för inrapportering av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Underlag till föreskriftsändringarna gällande statistikutvidgning finns beskrivet i rapporten ”Arbetsfrämjande insatser och avslutsorsaker för ekonomiskt bistånd”.9
Utifrån justeringsbehov av befintligt insamlade uppgifter och testinsamlingen
avseende nya statistikuppgifter har Socialstyrelsen tagit fram nytt förslag till
föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om
ekonomiskt bistånd.
3. Samråd
Socialstyrelsen har haft samråd med SKL enligt 4 § förordningen (1981:1370)
om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter.
4. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill
uppnå
Föreslagna föreskriftsändringar i befintlig statistikinsamling
4.1. Försörjningshinder
Försörjningshinder anger den huvudsakliga orsaken till att vuxna personer i ett
hushåll inte kan försörja sig och sin familj. Insamlingen påbörjades 2010. Kommuner, SKL och socialdepartementet har både i samband med att registreringen
påbörjades och vid behov fortlöpande framfört sina önskemål på ändringar för
att bättre kunna följa anledningen till behov av ekonomiskt bistånd.
Socialstyrelsen har efter genomgång av kommunernas registrering av uppgifter om försörjningshinder uppmärksammat att klartextfältet ”Annat försörjningshinder” har använts i stor utsträckning. Socialstyrelsen föreslår att ett antal vanligt förekommande uppgifter om försörjningshinder som tidigare noterades i
fritextfältet i stället får egna kategorier samt att fritextfältet tas bort. Socialstyrelsens översyn av data har dessutom visat att det finns behov att revidera kategorierna för att anpassa registrering efter lagändring10.
Tabellen som följer nedan beskriver först nuvarande modell för uppgiftskategorier, sedan nytt förslag och slutligen Socialstyrelsens motiv för revidering samt
en beskrivning av justeringsbehov i kommunernas inrapporteringssystem. I den
sistnämnda kolumnen framgår även i de fall det har funnits önskemål från användare.
9
Se rapporten på Socialstyrelsen hemsida, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-10-29.
Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, trädde i kraft den 1 december 2010. Den
innebär att Arbetsförmedlingen tar över det samordnande ansvaret från kommunerna för etableringsinsatser för bl.a.
nyanlända flyktingar, vilket även inkluderar utbetalning av etableringsersättning.
10
4(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
Nuvarande modell
Nytt förslag
Motiv för revidering och beskrivning av justering i
kommunernas system
Arbetslös
ARBETSLÖS
Huvudkategori
Otillräcklig ersättning
Otillräcklig ersättning/stöd
Väntar på ersättning
Väntar på ersättning/stöd
Ingen ersättning
Ingen ersättning/stöd
Väntar på etableringsersättning
Dessa underkategorier får en annan innebörd p.g.a.
att etableringsersättning inte längre ska registreras
här. Den ersättning/stöd som avses är arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning etc.
Förändringen kräver nya variabelvärden med namnoch kodändring i systemet. Befintliga variabelvärden
ska stängas.
Alternativet utgår p.g.a. 2010 års lagändring, se fotnot
10, vilket bl.a. innebär att introduktionsersättning
upphör.
Nya alternativ p.g.a. lagändring 2010, se fotnot 10.
Prestationsförmågan är minst 25 %. Användare (SKL,
kommuner och socialdepartementet) önskar följa
utvecklingen av etableringsreformen. Förändringen
kräver tillägg av två variabelvärden i systemet.
Sjukskriven med
läkarintyg
SJUKDOM, SKADA
ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Huvudkategori
Huvudkategorin får en ny rubrik som förtydligar och
inkluderar alternativen nedan.
Otillräcklig sjukpenning
Otillräcklig sjukpenning
Väntar på sjukpenning
Väntar på sjukpenning
Underkategorierna kräver ingen förändring i systemen.
Ingen sjukpenning
Sjuk- eller aktivitetsersättning
Ingen sjukpenning
Otillräcklig ersättning
Otillräcklig
sjuk/aktivitetsersättning
Väntar på ersättning
Väntar på
sjuk/aktivitetsersättning
Flykting alt anhörig i
introduktion
Otillräcklig etableringsersättning
Benämningen på huvudkategori utgår.
Förändringen medför ingen justering i befintligt system.
Ingen etableringsersättning
(arbetsförmåga ˂25%)
Ny underkategori p.g.a. lagändring 2010, se fotnot
10. På grund av sjukdom eller annan nedsättning av
den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är
personen förhindrad att delta i etableringsinsats på
minst 25 % av heltid och har därmed inte rätt till etableringsplan eller etableringsersättning. Denna grupp
registrerades tidigare under Annat försörjningshinder.
Användare (SKL, kommuner och socialdepartementet) önskar följa utvecklingen av etableringsreformen.
Förändringen kräver tillägg av ett variabelvärde i
systemet.
ÅLDERSPENSIONÄR
Ny huvudkategori – ny variabel
Otillräcklig pension/
äldreförsörjningsstöd
Denna grupp registrerades tidigare under Annat försörjningshinder. Socialstyrelsens genomgång av data
och kommunernas önskemål påvisar behov av en
egen kategori. Förändringen kräver tillägg av två
variabelvärden i systemet.
Huvudkategori.
Inget behov av revidering
Väntar på pension/ äldreförsörjningsstöd
Arbetshinder, sociala
skäl
Underkategorierna kräver ingen förändring i systemen.
Befintlig redovisning är tillräcklig.
ARBETSHINDER,
SOCIALA SKÄL
5(18)
SOCIALSTYRELSEN
Nuvarande modell
2015-06-24
Nytt förslag
Motiv för revidering och beskrivning av justering i
kommunernas system
ENSAMKOMMANDE
11
UNGDOM (18-20 år,
gymnasiestuderande)
Ny huvudkategori – ny variabel
Ensamkommande ungdomar (18-20 år) som saknar
föräldrar i landet och går i gymnasieskola eller motsvarande. Denna grupp registrerades tidigare under
Annat försörjningshinder. Socialstyrelsens genomgång av data och kommunernas önskemål visar behov av en egen kategori. Förändringen kräver tillägg
av en variabel i systemet.
Huvudkategori
Föräldraledig
FÖRÄLDRALEDIG
Otillräcklig föräldrapenning
Otillräcklig föräldrapenning
Väntar på föräldrapenning
Väntar på föräldrapenning
SAKNAR
BARNOMSORG
Arbetar deltid, ofrivilligt
ARBETAR DELTID,
OFRIVILLIGT
Otillräcklig inkomst
Otillräcklig inkomst
Väntar på inkomst
Väntar på inkomst
Arbetar heltid
ARBETAR HELTID
Otillräcklig inkomst
Otillräcklig inkomst
Väntar på inkomst
Språkhinder (avser
person som avslutat
sin introduktionsperiod)
Utan försörjningshinder
Väntar på inkomst
Annat försörjningshinder
Möjlighet att skriva
fritext
Dnr 4.1.1-15562/2015
Utan försörjningshinder
(TILLFÄLLIGT BEHOV)
Inget behov av revidering
Ny huvudkategori – ny variabel
Denna grupp registrerades tidigare under Annat försörjningshinder. Socialstyrelsens genomgång av data
och kommunernas önskemål påvisar behov av en
egen kategori. Förändringen kräver tillägg av en variabel i systemet.
Huvudkategori
Inget behov av revidering
Huvudkategori
Inget behov av revidering
Alternativet utgår p.g.a. 2010 års lagändring, se fotnot
10, vilket bl.a. innebär att introduktionsersättning
upphör.
Huvudkategori.
Inget behov av revidering
Huvudkategorin utgår.
Vanligt förekommande alternativ som fanns angivna i
fritext har lagts till som fasta alternativ, t.ex. otillräcklig/väntar på/ingen etableringsersättning, ålderspensionär, ensamkommande ungdom (18-20 år, gymnasiestuderande).
Registreringsförfarandet är oförändrat från tidigare insamling. Försörjningshinder anges för sökande och eventuell medsökande, 18 år och äldre.
11
Enligt 20 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
6(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
4.2 Höjd ålder för registrering av uppgifter om ungdomars personnummer
Sedan 1990 registreras personnummer och bakgrundsuppgifter för hemmavarande gymnasiestuderande ungdomar12 som under aktuellt statistikår fyller 16 år.
Barn/ungdomar 0-15 år registreras endast med födelseår. Syftet med personnummerregistreringen har varit att öka kvalitén på statistiken eftersom det blir
möjligt att kontrollera att ungdomar med växelvist boende i hushåll med ekonomiskt bistånd inte redovisas flera gånger. Socialstyrelsen bedömer dock att
denna kvalitetsaspekt inte överväger behovet att skydda underåriga barns integritet. Ur statistiksynpunkt är det fullt tillräckligt att redovisa antal ungdomar utifrån födelseår, även om det kan resultera i en viss överskattning av uppgifterna.
Socialstyrelsen föreslår att personnummer och bakgrundsuppgifter för hemmavarande gymnasiestuderande ungdomar registreras för ungdomar som under
aktuellt statistikår fyller 18 år, dvs. ungdomar i åldern 16-17 år ska fortsättningsvis endast registreras med födelseår.
4.3 Registrering av flykting eller annan utlänning tas bort
Sedan början av 1990-talet har uppgift om flykting eller annan utlänning registrerats och rapporterats in till registret. Den 1 december 2010 genomfördes
emellertid en lagändring som bl.a. innebär att vissa nyanlända invandrare inte
längre får kommunal introduktionsersättning, utan istället statlig etableringsersättning, se lagen (2010:97) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Lagändringen medför att andra myndigheter har tagit över vissa delar av
kommunernas ansvar för flyktingmottagande. Eftersom kommunerna inte längre
är ekonomiskt ersättningsansvariga för flykting eller annan utlänning är det inte
längre motiverat att kommunerna ska rapportera in dessa uppgifter till Socialstyrelsen. Det föreslås därför att dessa uppgifter tas bort.
4.4 Registrering av hushållsstatus tas bort
För att särskilja bakgrundsinformation (personnummer, kön, ålder etc.) för individerna i hushållet har uppgift om hushållsstatus rapporterats in enligt följande:
Sökande (registerledaren) = 1, Medsökande = 2, Hemmavarande studerade ungdomar (övrig person) = 3.
Uppgift om hushållsstatus är dock möjlig att härleda från andra variabelnamn
på grunduppgifterna eftersom variabelnamnet på hushållsstatus inkluderar en
sifferangivelse enligt ovan (1-3). Socialstyrelsen föreslår därför att den separata
registreringen om uppgift för hushållsstatus tas bort.
4.5 Nya variabelnamn i registret
För att få en enhetlig benämning av variabler gällande hushållets sökande och
medsökande föreslår Socialstyrelsen att ett antal variabelnamn justeras. Uppgifterna byter endast namn, men innehållet är oförändrat. I Bilaga A framgår vilka
variabler som ska justeras.
12
Av 7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken framgår följande: Föräldrars underhållsskyldighet upphör när barnet
fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.
7(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
Föreslagna föreskriftsändringar gällande utvidgning med nya
uppgifter
4.6 Kommunala arbetsmarknadsinsatser
Med kommunala arbetsmarknadsinsatser avses insatser som socialnämnden ger
till den enskilde, oavsett om det har skett i kommunens egen regi eller genom
upphandling av annan utförare. Hit räknas även insatser som kommunen helt
eller delvis finansierar t.ex. i samverkansprojekt med andra kommuner. Syftet
med insatserna är att hjälpa den enskilde att, utifrån sina förutsättningar, förberedas för ett inträde på arbetsmarknaden.
Föreslagen inrapporteringsskyldighet avser sådan praktik och annan kompetenshöjande verksamhet som nämnden kan begära att den enskilde ska delta i när
beslut om ekonomiskt bistånd fattas.
Nedan följer Socialstyrelsens förslag att utvidga den officiella statistiken över
ekonomiskt bistånd med uppgifter om kommunala arbetsmarknadsinsatser.
Kommunal arbetsmarknadsinsats
Arbetsförberedande
insatser (kartläggning och träning)
Arbetspraktik
Jobbsökaraktivitet
Kurs
Studie- och yrkesvägledning
Övriga kommunala
arbetsmarkandsinsatser
Ej aktuellt
Beskrivning
Insats i form av kartläggning av en persons förutsättningar
att kunna arbeta. Kartläggningen kan bl.a. handla om att
bedöma om en person kan ta anvisningar, hålla tider och
ingå i en arbetsgemenskap. Personen ges även möjlighet
att träna sin fysiska, psykiska eller sociala funktions- och
arbetsförmåga i syfte att kunna arbeta.
Insats som ger personen möjlighet att hos en arbetsgivare
visa upp sina kunskaper och erfarenheter för att öka möjligheterna till anställning på arbetsmarknaden. Praktik är
även praktisk övning i ett yrke och ett sätt att skaffa sig
referenser. Här avses arbetspraktik som ges hos privat
eller offentlig arbetsgivare.
Insats som ger personen ett konkret stöd i form av att
skriva meritförteckning och jobbansökan, att kontakta
arbetsgivare, att träna på att söka arbete och öva inför en
anställningsintervju.
Insats med ett tydligt syfte att leda till ett jobb, t.ex. orienterande kurs, körkortsteori, datakurs m.m. Hit räknas även
språkkurs, t.ex. yrkessvenska, kommunikationssvenska,
men inte ”generellt inriktad” SFI.
Kurs innefattar inte studiemedelsberättigad utbildning.
Insats i form av information och kunskap som syftar till att
ge den enskilde underlag för beslut.
Denna kategori används om kommunens arbetsmarknadsinsatser inte passar in i ovanstående kategorier.
Observera: Här avses inte behandlingsinsatser, medicinska rehabiliteringsåtgärder eller utbildningsinsatser i
form av grundskola, gymnasieskola, m.m.
Denna kategori används när det inte är aktuellt eller relevant med kommunala arbetsmarknadsinsatser. Detta kan
exempelvis bero på att den enskilde inte har behov av
kommunal arbetsmarknadsinsats eller deltar i arbetsmarknadsinsats som Arbetsförmedlingen ansvarar för.
8(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
Instruktion för registreringen:






Uppgifterna ska lämnas av den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
Uppgifterna avser sökande och eventuellt medsökande (18-64 år), i ett
hushåll som har beviljats ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL.
Uppgifter som avses är kommunala arbetsmarknadsinsatser i form av
praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, som ges enskilda
som får ekonomiskt bistånd och som syftar till att utveckla den enskildes
möjlighet att försörja sig själv.
Uppgift för deltagande registreras för den månad som ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL avser. (”Deltagit”, se föreskriftens bilaga 1
och 3, innebär att personen har varit eller av kommunen bedöms ha varit
närvarande i kommunens arbetsmarknadsinsatser vid något tillfälle under avseendemånad för ekonomiskt bistånd).
Uppgifterna ska registreras för uppgiftslämnandet till officiell statistik
om ekonomiskt bistånd och lämnas månatligen (januari – december).
Den 15 april nästkommande år ska en årsfil för samtliga månader lämnas. Årsfilen ska innehålla samtliga uppgifter som rapporteras in om
ekonomiskt bistånd. Kommunerna har då möjlighet att i årsfilen komplettera och korrigera tidigare lämnade uppgifter.
Uppgifterna ska lämnas sammanhållet för ett hushåll och för en socialnämnd.
4.7 Orsaker till att hushåll och enskilda inte längre får ekonomiskt bistånd,
s.k. avslutsorsaker
Den föreslagna utvidgningen av socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd syftar bl.a. till att förbättra kunskapsunderlaget och följa orsaken till att biståndsbehovet upphör.
Av kommundialoger, enkäter och testinsamlingen 2013 har det framkommit
att många av kommunerna redan registrerar avslutsorsak, företrädesvis på hushållsnivå. Nedan följer Socialstyrelsens förslag att utvidga den officiella statistiken över ekonomiskt bistånd med avslutsorsaker.
Avslutsorsak
Beskrivning
Arbete
Här avses att personen har fått en anställning och erhåller
lön vilket leder till att hushållet inte längre behöver ekonomiskt bistånd. Här ingår även anställningar med eller utan
anställningsstöd samt offentligt skyddad anställning (OSA).
Studier
Här avses att personen har påbörjat en studiemedelsberättigande utbildning vilket leder till att hushållet inte längre behöver ekonomiskt bistånd.
Pension 65 år
och äldre
Här avses att personen är 65 år och äldre och har erhållit
pension (exempelvis allmän pension, tjänstepension) eller
beviljats äldreförsörjningsstöd, bostadstillägg för pensionärer
eller särskilt bostadstillägg för pensionärer.
9(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
Avslutsorsak
Beskrivning
Ersättning
p.g.a. arbetslöshet
Här avses att personen har beviljats ersättning från offentlig
arbetslöshetsförsäkring (t.ex. A-kassa och Alfa-kassa), aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning
m.m.
Annan ersättning/bidrag
Här avses att personen beviljats ersättning/bidrag vilket leder
till att hushållet inte längre behöver ekonomiskt bistånd. Det
kan exempelvis gälla sjukersättning, aktivitetsersättning,
sjukpenning, bostadsbidrag, barnbidrag, flerbarnstillägg, underhållsstöd, vårdbidrag, närståendepenning.
Flyttat
Här avses att personen har flyttat från kommunen/
stadsdelen.
Ändrad familjesituation
Här avses att personens familjesituation har förändrats vilket
leder till att hushållet inte längre behöver ekonomiskt bistånd.
Det kan t.ex. handla om skilsmässa/separation, giftemål/
sammanflyttning eller att barnen flyttar hemifrån. Här avses
även när hushållet blir självförsörjande p.g.a. att maken/
partnern/sambon börjar arbeta. Denna avslutsorsak anges
även när behovet av ekonomiskt bistånd upphör pga. att
någon person i hushållet avlider.
Annan orsak
Används endast i de fall då övriga alternativ inte är tillämpliga. Här avses exempelvis:
att kommunen tillfälligt avslutar ett biståndsärende av administrativa skäl (behovet av ekonomiskt bistånd kan dock
kvarstå i praktiken).
att personen inte fullföljer ansökan, börjar avtjäna ett fängelsestraff, får inkomst via tipsvinst, arv eller försäkring
(olycksfallsförsäkring, livförsäkring etc.) vilket leder till att
hushållet inte längre behöver ekonomiskt bistånd.
att personen har inkomst som överstiger nivån på försörjningsstöd men får tillfälligt bistånd för livsföringen i övrigt
(t.ex. tandvård, glasögon, hemutrustning). Det kan även
vara begränsad hjälp exempelvis p.g.a. en akut nödsituation eller vid utsatthet för våld eller annat brott.
Annan avslutsorsak används även efter utbetalning av begravningskostnad.
Ej avhörd
Här avses att personen upphör att ansöka om bistånd och
kommunen saknar information om orsaken.
Instruktion för registreringen:
• Uppgifterna ska lämnas av socialnämnden i kommunen för sökande och eventuellt medsökande samt för hushållet som helhet när ekonomiskt bistånd avslutas. Om individerna har olika avslutsorsaker ska socialtjänsten ange den
huvudsakliga orsaken till att hushållet inte länge får ekonomiskt bistånd.
10(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
• Uppgifterna ska registreras för uppgiftslämnandet till officiell statistik om
ekonomiskt bistånd och lämnas i separat fil månatligen (januari – december).
Den 15 april nästkommande år ska en årsfil för samtliga månader lämnas.
Årsfilen ska innehålla samtliga uppgifter som rapporteras in om ekonomiskt
bistånd. Kommunerna har då möjlighet att i årsfilen komplettera och korrigera tidigare lämnade uppgifter.
• Uppgifterna ska lämnas sammanhållet för ett hushåll och för en socialnämnd.
4.8 Nya filspecifikationer
I nu gällande föreskrifter finns ingen filspecifikation utan blanketter som beskriver de efterfrågade uppgifterna. Filspecifikationerna har funnits tillgängliga för
kommunerna både på Socialstyrelsens och Statistiska Centralbyråns hemsida.
Nu kommer filspecifikationerna i stället att läggas in i föreskrifterna.
De föreslagna filspecifikationerna skiljer sig mot de förra på i huvudsak följande sätt:
• Avgränsare mellan uppgifter är bytt från tab till semikolon.
• Förtydligande av bland annat namn på fil.
• En ny filspecifikation för månadsvis insamling av nya uppgifter avseende
avslutsorsaker.
• Tydligare beskrivningar av vilka uppgifter som ska rapporteras in.
Filerna kommer som tidigare att levereras via elektroniska tjänster.
4.9 Jämförbar statistik över tid
Statistikutvecklingen och kvalitetssäkringen medför att befintligt insamlingsförfarande ändras. Uppgifter tillkommer, tas bort och kan i vissa fall ändra innehåll.
Sammantaget kan detta givetvis påverka årsstatistik och tidsserier. Information
om statistiken och konsekvenser av förändringar kommer även fortsättningsvis
att redovisas i rapporter över ekonomiskt bistånd och dess kvalitetsdeklarationer
som finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida.
5. Alternativa lösningar och effekter om föreskrifterna inte
kommer till stånd
En uppgiftslämning på frivillig basis är inte ett alternativ. Uppgiftsskyldigheten
innebär såväl högre kvalitet på inrapporterad data som bättre täckningsgrad av
rapporterande kommuner.
Det finns inga alternativa lösningar för att kunna samla in data. Efterfrågade
uppgifter måste rapporteras in av respektive kommuns socialnämnd som har
ansvar för handläggningen av ekonomiskt bistånd.
De nya föreskrifterna ger användarna en ökad möjlighet till bl.a. uppföljning,
verksamhetsutveckling och forskning. Den utökade statistiken ger bättre underlag till analyser av befolkningens biståndsbehov, eftersom det blir möjligt att
studera samband mellan exempelvis antal biståndsmånader, deltagande i kommunala arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsak som slutligen anger orsaken till
att den enskilde/hushållet inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd. Därtill
11(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
blir det även möjligt att följa utvecklingen av ekonomiskt bistånd i samband med
etableringsreformen.
Om de nya föreskrifterna inte kommer till stånd kommer de nya samt reviderade uppgifterna inte rapporteras in till Socialstyrelsen, vilket bl.a. innebär att
kategorier gällande försörjningshinder inte justeras i enlighet med lagändring
och användarnas önskemål. Datakvalitén blir även försämrad om kommunerna
fortsättningsvis ombeds registrera uppgifter gällande flykting eller annan utlänning, trots att statliga myndigheter har tagit över vissa delar av kommunens ansvar. Kvalitén i övrigt blir också försämrad eftersom vanligt förekommande
försörjningshinder inte redovisas som separata kategorier.
Många kommuner tillhandahåller kommunala arbetsmarknadsinsatser, men
det saknas en gemensam beskrivning och precisering av arbetssätt för dessa insatser. Vissa kommuner registrerar redan uppgifter gällande avslutsorsak, utifrån
kommunala alternativ. Om föreskriftsändringarna inte genomförs innebär detta
att kommunerna fortsättningsvis inte kommer att ha en gemensam beskrivning
för sina arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker. Föreskrifterna ska ge en
större tydlighet, vilket också ökar den enskildes rättssäkerhet och gör det möjligt
för kommuner och övriga intressenter att följa kommunernas arbete och göra
kommunvisa jämförelser.
6. Berörda av ändringarna i föreskrifterna
Socialnämnderna i kommunerna berörs direkt av de nya föreskrifterna, eftersom
det är socialnämnderna som är skyldiga att rapportera in statistiska uppgifter om
ekonomiskt bistånd till Socialstyrelsen. Den personal som hanterar ekonomiskt
bistånd kommer framöver även att rapportera in uppgifterna om såväl avslutsorsaker som kommunala arbetsmarknadsinsatser, vilket kommer att medföra
en viss ökad arbetsbelastning.
Även enskilda berörs då ytterligare uppgifter om dem kommer att finnas i
Socialstyrelsens nationella register.
Leverantörer, som tillhandahåller kommunernas IT-system, berörs indirekt då
de kommer att behöva anpassa systemen för att hantera föreslagna ändringar.
7. Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt
grundar sig på
Enligt 4 § förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att
lämna statistiska uppgifter får Socialstyrelsen, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt
förordningen.
8. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser
Utgångspunkten för Socialstyrelsens arbete har varit att utforma ett ändringsförslag som begränsar kommunernas kostnader och arbetsinsatser. Uppgiftslämnarbördan har beaktats och förslagen efterfrågar inga uppgifter som går att hämta
från andra register t.ex. uppgifter från Arbetsförmedlingens dataregister. Kom-
12(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
muner som inte tillhandahåller kommunala arbetsmarknadsinsatser behöver endast ange detta vid ett tillfälle till Socialstyrelsen. All inrapportering kommer även
fortsättningsvis ske via elektroniska tjänster för filöverföring, i likhet med befintlig inrapportering av ekonomiskt bistånd.
De nya föreskrifterna kommer att medföra att kommunerna får ökade kostnader. Hur stora kostnaderna blir beror bl.a. på i vilken utsträckning kommunerna i
dagsläget registrerar uppgifterna. Leverantörer, som tillhandahåller kommunernas IT-system, kommer att behöva anpassa systemen för att hantera föreslagna
ändringar. Registrering av nya uppgifter innebär visserligen en ökad arbetsbelastning för socialtjänsten, men arbetsbördan för befintlig insamling borde snarare minska eftersom vissa uppgifter inte längre efterfrågas.
Under juni 2014 skickade Socialstyrelsen ut en förfrågan till några kommuner
gällande kostnadsuppskattning. Kommunerna tog i sin tur kontakt med sina leverantörer. Kommunurvalet gjordes utifrån den information som framkom i enkätoch testinsamlingen gällande kommunens system och befintliga registrering. Det
har generellt varit svårt för kommunerna att uppskatta kostnaderna, särskilt för
personalkostnader.
Kostnader förknippade med förändringar i befintlig inrapportering
Några av de tillfrågade kommunerna anger att det inte krävs någon särskild investeringskostnad eftersom funktionaliteten redan finns i befintliga verksamhetssystem. En kommun uppger att leverantörerna behöver förändra kopplingar och
rapporter/utdatafiler vilket kan innebära vissa kostnader. En annan kommun
uppger att kostnaderna är marginella och inte kräver någon större insats utöver
en konfigurationsändring som kommunen enkelt kan göra själv.
Engångskostnad för inköp av system gällande utvidgning av statistik
Några av de tillfrågade kommunerna uppgav att föreskriftsändringarna sannolikt
inte kommer att innebära några ökade kostnader, eftersom det i leverantörsavtalet ingår systemändringar som beror på nya eller ändrade nationella krav i lagstiftningen. Vissa kommuner har redan system för nya uppgifter. Av Socialstyrelsens tidigare genomförda enkätundersökning framgår exempelvis att 40
procent av de 190 svarskommunerna redan registrerar arbete som avslutsorsak i
sina system. En av kommunerna som saknar modul för avslutsregistrering uppgav en inköpskostnad på 16 000 kr för ett tillval för registrering av avslutsorsaker. En av storstäderna, som har en särskild arbetsmarknadsverksamhet, uppskattade kostnaden till ca 170 000 kronor för inköp av tillval för integration mellan
IT-system som hanterar ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.
Månadsavgift för system
En av kommunerna uppgav en månadsavgift på 400 kr för registrering av avslutsorsaker.
Utbildningsinsats för berörda anställda
Kommunerna har svårt att estimera kostnader för personalutbildning men en av
storstäderna uppskattar att ca 400 personer behöver en halv dags utbildning för
de tillkommande arbetsmomenten. Enligt lönestatistik hämtad från SCB:s löne-
13(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
databas13 är månadslönen i genomsnitt 29 200 kr för en socialsekreterare som
jobbar i kommunal regi. Lönedatabasen visar 2013 års löner. Detta ger en kostnad enligt följande hypotetiska räkneexempel:
Genomsnittlig lön för kommunalanställd socialsekreterare: 29 200 kr
En heltidstjänst är: 160 timmar/månad.
Socialsekreterarens timlön blir: 29 200/160= 182, 50 kr
Kostnad för utbildning per socialsekreterare blir:
4 tim (halv dag)*182,50 kr = 730 kr
Ytterligare tidsåtgång för inrapportering och per registreringstillfälle
En kommun uppgav att kostnaden för löpande inrapportering inte bör förändras
när rutinerna väl satt sig, däremot kommer föreskriftsändringarna innebära en
ökad arbetsbörda för handläggarna när fler uppgifter ska rapporteras in.
I de fall leverantören inte skapar automatiskt framtagande av data, uppgav en
kommun att det kan handla om en arbetsinsats på 1-1,5 timme för att själva ta
fram uppgifterna. En annan kommun uppgav att det kan ta ca en timme/månad
för att ta fram filen med utökade uppgifter samt rapportera in data. Det kan även
ta längre tid, beroende på hur mycket rättningar som ska göras med anledning av
fellistor.
Registreringen av nya uppgifter kommer att innebära fler knapptryck i systemet. I vissa fall registreras uppgifterna per automatik som en journalanteckning
men det kan även krävas manuell inmatning. En kommun uppskattar att detta
kan ta allt från några minuter upp till fem minuter extra per ärende. En storstad
uppgav att tidsåtgång och kostnader för merarbete med löpande registrering är
svårbedömt, men med de volymer som hanteras ändå är icke försumbar. Storstaden angav även att det behövs god framförhållning vid eventuellt införande av
den föreslagna statistikinsamlingen.
Ett hypotetiskt räkneexempel per registreringstillfälle:
Statistik över försörjningshinder 201314 visar att 48 procent av personer som får
ekonomiskt bistånd är arbetslösa. För vissa av dem kan det vara aktuellt med
kommunala arbetsmarknadsinsatser. Om man antar att en socialsekreterare träffar 30 personer under en månad, varav 15 är arbetslösa och 10 av dessa är aktuella för kommunala arbetsmarknadsinsatser blir kostnaden följande.
Genomsnittlig lön för kommunalanställd socialsekreterare: 29 200 kr
En heltidstjänst är: 160 timmar/månad
Socialsekreterarens timlön blir: 29 200/160= 182, 50 kr/tim vilket är ca 3 kr/min
Månadskostnad för registrering per socialsekreterare blir:
10 pers *3 kr/min* 3 – 5 min = 90 – 150 kr
13
14
Se http://scb.se/lonedatabasen/
Se publikationen på Socialstyrelsens hemsida, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-9-2
14(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
9. EU- rättslig påverkan
Inga av de föreslagna ändringarna rör de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen.
10. Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen
En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 kap. 3 § regeringsformen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål
som har föranlett den. Bestämmelsen ger uttryck för en proportionalitetsprincip
vad gäller inskränkningar i den kommunala självstyrelsen.
Syftet med de föreslagna föreskrifterna om socialnämndernas skyldighet att
lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd är att utveckla och kvalitetssäkra officiell statistik över ekonomiskt bistånd samt ge en ökad möjlighet till
bl.a. uppföljning, verksamhetsutveckling och forskning. Dessa förbättringar
kommer att vara till nytta för såväl allmänheten som samhällsaktörer.
Det aktuella föreskriftsförslaget bedöms påverka den kommunala verksamheten i endast liten utsträckning. Vissa av de nya statistikuppgifterna som efterfrågas registereras redan av många kommuner. De föreslagna föreskrifterna kräver inte att kommuner ska tillhandahålla kommunala arbetsmarknadsinsatser.
Själva handläggningen av ekonomiskt bistånd kommer inte heller att påverkas.
Initialt kommer kommunerna att drabbas av vissa ökade kostnader. Även arbetsbördan kommer att öka något. Den inskränkning av den kommunala självstyrelsen som förslaget innebär bedöms dock inte gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med ändringen av föreskrifterna.
11. Effekter för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Den föreslagna uppgiftsskyldigheten riktar sig endast till kommuner och avser
uppgifter som rör handläggning av ärenden om ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen bedömer därför att föreskrifterna inte kommer att få effekter av betydelse för
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt som avses i 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
12. Ikraftträdande och informationsinsatser
De nya föreskrifterna är föreslagna att träda i kraft den 1 januari 2017. Socialstyrelsen planerar att fatta beslut om föreskrifterna under år 2015, dvs. mer än ett år
innan den första inrapporteringen ska ske. Kommunerna kommer således att ha
ett år på sig att förbereda sina system och utforma arbetssätt som möjliggör förändrad inrapportering. Socialstyrelsen har på så sätt tagit hänsyn till behov av
förändringar i IT-system vid bestämmande av tidpunkten för ikraftträdande.
Det kommer att finnas behov av informationsinsatser i och med ändrad och
utökad registrering. Socialstyrelsen kommer därför att utforma nya instruktioner
samt uppdatera befintliga dokument gällande registrering av reviderade uppgifter. Dessa kommer att innehålla tydliga beskrivningar av uppgifter och exempel
som illustrerar hur registreringen ska genomföras.
15(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
Information kommer fortlöpande att skickas ut till kommunens socialchef eller
motsvarande samt till kontaktpersonen för ekonomiskt bistånd.
Dokumentationen kommer att finnas tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida.
Socialstyrelsen kommer även att fortlöpande besvara kommunernas frågor via
telefon eller e-post.
Kontaktpersoner
Stina Björk
Tel: 075-247 36 16
[email protected]
Marie Zernig (juridiska frågor)
Tel: 075- 247 33 90
[email protected]
16(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
Bilaga A.
Nedan framgår de variabler som i förslaget till föreskrifter, bilaga 1 och 3, fått
nya namn, men där innehåll är oförändrat mot tidigare gällande postbeskrivning.
Bilaga
Bilaga 1
Bilaga 1
Bilaga 1
Bilaga 1
Bilaga 1
Bilaga 1
Befintligt variabelnamn
Distrikt
Sbel
Fstod
FstodBoende
RegledHinder
MedsokHinder
Nytt variabelnamn
OmradesKod
EkbBel
FstodBel
FstodBoendeBel
Sok1Hinder
Sok2Hinder
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Distrikt
Fstod01
Fstod02
Fstod03
Fstod04
Fstod05
Fstod06
Fstod07
Fstod08
Fstod09
Fstod10
Fstod11
Fstod12
FstodBoende01
FstodBoende02
FstodBoende03
FstodBoende04
FstodBoende05
FstodBoende06
FstodBoende07
FstodBoende08
FstodBoende09
FstodBoende10
FstodBoende11
FstodBoende12
Sbel01
Sbel02
Sbel03
Sbel04
Sbel05
OmradesKod
FstodBel01
FstodBel02
FstodBel03
FstodBel04
FstodBel05
FstodBel06
FstodBel07
FstodBel08
FstodBel09
FstodBel10
FstodBel11
FstodBel12
FstodBoendeBel01
FstodBoendeBel02
FstodBoendeBel03
FstodBoendeBel04
FstodBoendeBel05
FstodBoendeBel06
FstodBoendeBel07
FstodBoendeBel08
FstodBoendeBel09
FstodBoendeBel10
FstodBoendeBel11
FstodBoendeBel12
Ekbbel01
Ekbbel02
Ekbbel03
Ekbbel04
Ekbbel05
17(18)
SOCIALSTYRELSEN
2015-06-24
Dnr 4.1.1-15562/2015
Bilaga
Befintligt variabelnamn
Nytt variabelnamn
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Bilaga 3
Sbel06
Sbel07
Sbel08
Sbel09
Sbel10
Sbel11
Sbel12
RegledHinder01
RegledHinder02
RegledHinder03
RegledHinder04
RegledHinder05
RegledHinder06
RegledHinder07
RegledHinder08
RegledHinder09
RegledHinder10
RegledHinder11
RegledHinder12
MedsokHinder01
MedsokHinder02
MedsokHinder03
MedsokHinder04
MedsokHinder05
MedsokHinder06
MedsokHinder07
MedsokHinder08
MedsokHinder09
MedsokHinder10
MedsokHinder11
MedsokHinder12
Ekbbel06
Ekbbel07
Ekbbel08
Ekbbel09
Ekbbel10
Ekbbel11
Ekbbel12
Sok1Hinder01
Sok1Hinder02
Sok1Hinder03
Sok1Hinder04
Sok1Hinder05
Sok1Hinder06
Sok1Hinder07
Sok1Hinder08
Sok1Hinder09
Sok1Hinder10
Sok1Hinder11
Sok1Hinder12
Sok2Hinder01
Sok2Hinder02
Sok2Hinder03
Sok2Hinder04
Sok2Hinder05
Sok2Hinder06
Sok2Hinder07
Sok2Hinder08
Sok2Hinder09
Sok2Hinder10
Sok2Hinder11
Sok2Hinder12
18(18)
Översiktlig beskrivning av förändringar i förslaget till
författning. Nya eller förändrade uppgifter är
markerade med ett streck i kanten.
Uppgifterna ska lämnas månadsvis enligt bilaga 1.
Ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen (2001:453)
Kommun
Stadsdelsnämnd/motsvarande
Det år som uppgifterna avser
Den månad som uppgifterna avser
Antal barn yngre än 18 år som tillhör hushållet
Födelseår för hemmavarande barn yngre än 18 år
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
Barn 5
Barn 6
Barn 7
Barn 8
Barn 9
Barn 10
Barn 11
Barn 12
Barn 13
Barn 14
Till hushållet totalt utbetalt ekonomiskt bistånd, summa kronor
(försörjningsstöd + ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt)
Till hushållet utbetalt försörjningsstöd, summa kronor
Därav försörjningsstöd för tillfälliga boendeformer, t.ex. hotell, vandrarhem, härbärge och husvagn, summa kronor
Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt
Markering som anger Belopp,
om bistånd betalats ut kronor
eller ej.
Hälso- och sjukvård
Tandvård
Elskulder
Hyresskulder
Övriga skulder
Annat
1
Barn 15
Medlemmar i hushållet, 18 år eller äldre, som omfattades av biståndsbeslutet vid senaste utbetalningstillfället
Inrikes-/
Personnummer
Kön Ålder utrikesfödd
Grunduppgifter
Födelseår
Mån Dag Nr
Sökande
1
Medsökande
2
Hemmavarande ungdom, 18–20 år
1 Maka/make/reg.partner/sambo
2 Ungdomar som går i skolan (grund/gymnasieskolan, annan jämförlig grundutbildning) och föräldrarna är underhållsskyldiga för.
Försörjningshinder för sökande och medsökande
1
Huvudsaklig orsak till att enskilda inte kan försörja sig och sin familj
Sökande Medsökande
ARBETSLÖS
Huvudsaklig
orsak till att enskilda inte kan försörja sig och sin familj
Otillräcklig ersättning/stöd
Väntar på ersättning/stöd
Ingen ersättning/stöd
Otillräcklig etableringsersättning
Väntar på etableringsersättning
SJUKDOM, SKADA ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Otillräcklig sjukpenning
Väntar på sjukpenning
Ingen sjukpenning
Otillräcklig sjuk-/aktivitetsersättning
Väntar på sjuk-/aktivitetsersättning
Ingen etableringsersättning
ÅLDERSPENSIONÄR
Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd
Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd
ARBETSHINDER, SOCIALA SKÄL
2
ENSAMKOMMANDE UNGDOM (18-20 år,
gymnasiestuderande)
FÖRÄLDRALEDIG
Otillräcklig föräldrapenning
Väntar på föräldrapenning
SAKNAR BARNOMSORG
ARBETAR DELTID, OFRIVILLIGT
Otillräcklig inkomst
Väntar på inkomst
ARBETAR HELTID
Otillräcklig inkomst
Väntar på inkomst
UTAN FÖRSÖRJNINGSHINDER (TILLFÄLLIGT BEHOV)
1 Maka/make/reg.partner/sambo
2 Enligt 20 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
2
Kommunala arbetsmarknadsinsatser
Insatser som erbjuds personer som har ekonomiskt bistånd och som syftar till att personen ska bli
självförsörjande.
Sökande
Medsökande
1
Arbetsförberedande insatser (Kartläggning och träning)
Arbetspraktik
Jobbsökaraktivitet
Kurs
Studie- och yrkesvägledning
Övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser
Ej aktuellt
1 Maka/make/reg.partner/sambo
3
Översiktlig beskrivning av förändringar i förslaget
till författning. Samtliga uppgifter är nya och därför
är hela dokumentet markerat med ett streck i
kanten.
Uppgifterna ska lämnas månadsvis enligt bilaga 2.
Kommun
Ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen (2001:453)
Stadsdelsnämnd/motsvarande
Det år som uppgifterna avser
Den månad som uppgifterna avser
Medlemmar i hushållet
Personnummer
Grunduppgifter
Födelseår
Mån Dag Nr
Sökande
Medsökande
1
1
Maka/make/reg.partner/Sambo
Avslutsorsaker
Den huvudsakliga orsaken till att den sökande, medsökande och hushållet inte längre får ekonomiskt bistånd
Sökande
Medsökande
1
Hushållet
Arbete
Studier
Pension 65 år och äldre
Ersättning pga. arbetslöshet
Annan ersättning/bidrag
Flyttat
Ändrad familjesituation
Annan orsak
Ej avhörd
1
Maka/make/reg.partner/Sambo
1
Översiktlig beskrivning av förändringar i förslaget
till författning. Nya eller förändrade uppgifter är
markerade med ett streck i kanten.
Uppgifterna ska lämnas årsvis enligt bilaga 3.
Ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen (2001:453)
Kommun
Stadsdelsnämnd/motsvarande
Det år som uppgifterna avser
Den månad som uppgifterna avser
Antal barn yngre än 18 år som tillhör hushållet
Födelseår för hemmavarande barn yngre än 18 år
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
Barn 5
Barn 6
Barn 7
Barn 8
Barn 9
Barn 10
Barn 11
Barn 12
Barn 13
Barn 14
Till hushållet totalt utbetalt ekonomiskt bistånd, summa kronor
(försörjningsstöd + ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt)
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Till hushållet utbetalt försörjningsstöd, summa kronor
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Därav försörjningsstöd för tillfälliga boendeformer, t.ex. hotell, vandrarhem, härbärge och husvagn, summa kronor
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
1
Barn 15
Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt.
Markering som anger om belopp betalats ut.
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Hälso- och sjukvård
Tandvård
Elskulder
Hyresskulder
Övriga skulder
Annat
Belopp i kronor
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Hälso- och sjukvård
Tandvård
Elskulder
Hyresskulder
Övriga skulder
Annat
Medlemmar i hushållet, 18 år eller äldre, som omfattades av biståndsbeslutet vid senaste utbetalningstillfället
Personnummer
Kön
Ålder Inrikes-/
utrikesfödd
Grunduppgifter
Födelseår
Mån Dag Nr
Sökande
1
Medsökande
2
Hemmavarande ungdom, 18–20 år
1 Maka/make/reg.partner/sambo
2 Ungdomar som går i skolan (grund/gymnasieskolan, annan jämförlig grundutbildning) och föräldrarna är underhållsskyldiga för.
2
Försörjningshinder för sökande
Huvudsaklig orsak till att enskilda inte kan försörja sig och sin familj
Jan Feb Mars
Huvudsaklig
orsak till att enskilda inte kan försörja sig och sin familj
ARBETSLÖS
April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Otillräcklig ersättning/stöd
Väntar på ersättning/stöd
Ingen ersättning/stöd
Otillräcklig etableringsersättning
Väntar på etableringsersättning
SJUKDOM, SKADA eller
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Otillräcklig sjukpenning
Väntar på sjukpenning
Ingen sjukpenning
Otillräcklig sjuk-/aktivitetsersättning
Väntar på sjuk-/aktivitetsersättning
Ingen etableringsersättning
ÅLDERSPENSIONÄR
Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd
Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd
ARBETSHINDER, SOCIALA SKÄL
ENSAMKOMMANDE UNGDOM
1
(18-20 år, gymnasiestuderande)
FÖRÄLDRALEDIG
Otillräcklig föräldrapenning
Väntar på föräldrapenning
SAKNAR BARNOMSORG
ARBETAR DELTID, OFRIVILLIGT
Otillräcklig inkomst
Väntar på inkomst
ARBETAR HELTID
Otillräcklig inkomst
Väntar på inkomst
UTAN FÖRSÖRJNINGSHINDER
(TILLFÄLLIGT BEHOV)
1 Enligt 20 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
3
Försörjningshinder för medsökande
1
Huvudsaklig orsak till att enskilda inte kan försörja sig och sin familj
Jan Feb Mars
Huvudsaklig orsak till att enskilda inte kan försörja sig och sin familj
ARBETSLÖS
April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Otillräcklig ersättning/stöd
Väntar på ersättning/stöd
Ingen ersättning/stöd
Otillräcklig etableringsersättning
Väntar på etableringsersättning
SJUKDOM, SKADA eller
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Otillräcklig sjukpenning
Väntar på sjukpenning
Ingen sjukpenning
Otillräcklig sjuk-/aktivitetsersättning
Väntar på sjuk-/aktivitetsersättning
Ingen etableringsersättning
ÅLDERSPENSIONÄR
Otillräcklig pension/äldreförsörjningsstöd
Väntar på pension/äldreförsörjningsstöd
ARBETSHINDER, SOCIALA SKÄL
ENSAMKOMMANDE UNGDOM
2
(18-20 år, gymnasiestuderande)
FÖRÄLDRALEDIG
Otillräcklig föräldrapenning
Väntar på föräldrapenning
SAKNAR BARNOMSORG
ARBETAR DELTID, OFRIVILLIGT
Otillräcklig inkomst
Väntar på inkomst
ARBETAR HELTID
Otillräcklig inkomst
Väntar på inkomst
UTAN FÖRSÖRJNINGSHINDER
(TILLFÄLLIGT BEHOV)
1 Maka/make/reg.partner/sambo
2 Enligt 20 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
4
Kommunala arbetsmarknadsinsatser, sökande
Insatser som erbjuds personer som har ekonomiskt bistånd och som syftar till att personen ska bli
självförsörjande.
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetsförberedande insatser (Kartläggning och
träning)
Arbetspraktik
Jobbsökaraktivitet
Kurs
Studie- och yrkesvägledning
Övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser
Ej aktuellt
Kommunala arbetsmarknadsinsatser, medsökande
1
Insatser som erbjuds personer som har ekonomiskt bistånd och som syftar till att personen ska bli
självförsörjande.
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetsförberedande insatser (Kartläggning och
träning)
Arbetspraktik
Jobbsökaraktivitet
Kurs
Studie- och yrkesvägledning
Övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser
Ej aktuellt
1 Maka/make/reg.partner/sambo
Orsak till att sökande inte längre får ekonomiskt bistånd
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Arbete
Studier
Pension 65 år och äldre
Ersättning pga. arbetslöshet
Annan ersättning/bidrag
Flyttat
Ändrad familjesituation
Annan orsak
Ej avhörd
5
1
Orsak till att medsökande inte längre får ekonomiskt bistånd
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Arbete
Studier
Pension 65 år och äldre
Ersättning pga. arbetslöshet
Annan ersättning/bidrag
Flyttat
Ändrad familjesituation
Annan orsak
Ej avhörd
1 Maka/make/reg.partner/sambo
Orsak till att hushållet inte längre får ekonomiskt bistånd
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Arbete
Studier
Pension 65 år och äldre
Ersättning pga. arbetslöshet
Annan ersättning/bidrag
Flyttat
Ändrad familjesituation
Annan orsak
Ej avhörd
6