Samtliga handlingar (PDF, ett dokument, 5 Mb)

ANBUDSINBJUDAN
2015-10-08
1 (2)
512-6114-15
Inbjudan att lämna anbud på leveransrotköp av bergtall samt en
mindre del gran och björk i naturreservatet Hökafältet
Länsstyrelsen i Hallands län inbjuder till anbudsgivning avseende leveransrotköp av
bergtall samt en liten del gran och björk inom naturreservatet Hökafältet i Laholms
kommun. Fastighetsbeteckning: Skummeslöv 14:4.
Denna avverkning är en del i arbetet med EU-Life projektet Sand Life som
kommer att pågå i naturreservat utmed kusten i södra Halland under de
kommande tre åren. Totalt planeras avverkning av ca 90 hektar
bergtallplanteringar under projekttiden varav ca 35 ha redan avverkats.
Anbudet omfattar totalt två delområden i Hökafältets naturreservat. Totalt i denna
omgång ska ca 23 hektar med planterad bergtall och en mycket liten andel gran och
björk avverkas (se kartor i bilaga 2). Anbudet ska lämnas per kubikmeter stjälpt mått
flis (m3s) i de enskilda delområdena (2 st) enligt kartor i bilaga 2. På de aktuella
områdena ska all bergtall, gran och björk avverkas och flisas enligt förutsättningar och
krav formulerade i bilaga 1. Avverkning kan påbörjas direkt när avtal är tecknat och ska
vara avslutad i sin helhet senast den 30 november 2017. Detta innebär att virket ska vara
flisat och borttransporterat samt all finansiering uppgjord mellan parterna.
En förlaga till det avtal Länsstyrelsen avser att teckna med antagen anbudsgivare
bifogas, bilaga 3. Anbudsgivaren ska acceptera villkor och krav i avtal med bilagor i sin
helhet. Detta görs vid inlämnande av anbud genom undertecknande av bifogat
anbudsformulär, bilaga 4.
Inlämnat anbud ska lämnas på bifogat anbudsformulär och ska innehålla:
1. Pris exklusive mervärdesskatt per kubikmeter stjälpt mått flis (m3s) på den utfallande
flisvolymen. Priset anges per delområde (2 st). I priset ska inräknas utförarens
samtliga kostnader såsom etablering, avverkning, skotning och flisning. Mätningen av
utfallande flisvolym förutsätts ske opartiskt och mätbesked ska redovisas. Priset ska
vara angivet i svenska kronor (SEK). Vid händelse av att endast minuspriser
inkommer kommer länsstyrelsen att utvärdera dessa utifrån vilket anbud som ligger
närmast 0 (noll).
2. Kortfattad genomförandeplan för avverkningen. Av planen ska minst framgå tidpunkt
för samråd om vägar, upplag, vändplatser m.m., tänkt bemanning, fordon och
maskiner som avses användas samt en översiktlig tidsplan för genomförandet.
3. Kontaktuppgifter till utförarens kontaktperson inklusive e-postadress.
4. Underskrift av behörig företrädare för anbudsgivaren.
Postadress
301 86 HALMSTAD
Besöksadress
Slottsgatan 2
E-post
[email protected]
Telefon
010 - 224 30 00
LÄNSSTYRELSEN
2 (2)
512-6114-15
Eventuella ändringar och tillägg eller inkomna frågor och svar av relevans gällande
anbudsunderlaget kommer under anbudstiden att redovisas på Länsstyrelsens webbsida,
www.lansstyrelsen.se/halland/sv/nyheter, anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig
uppdaterad.
Förseglat anbud ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2015-11-19.
Märk kuvertet: ”Anbud bergtall 512-6114-15”.
Anbud kan antingen skickas per brev till ”Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad” eller lämnas
direkt till Länsstyrelsens reception på Slottsgatan 2 i Halmstad. Receptionen har normalt
öppet vardagar mellan klockan 08.00 – 16.00. Övrig tid hänvisas till brevinkast.
Anbud som registrerats efter 2015-11-19 kommer inte att beaktas.
Det anbud som bedöms mest fördelaktigt för Länsstyrelsen kommer att antas.
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta denna försäljning om inte tillräckligt
fördelaktigt/a anbud erhållits.
Så fort Länsstyrelsen fattat beslut om vilken/vilka anbudsgivare som avses tilldelas
avtal och skälen till det, kommer samtliga anbudsgivare att meddelas via e-post.
Uppgifter om myndigheten
Myndighet:
Länsstyrelsen i Hallands län
Organisationsnummer:
202100-2353
Postadress:
301 86 Halmstad
Besöksadress:
Slottsgatan 2
Telefon:
010-224 30 00
e-post:
[email protected]
webbadress:
www.lansstyrelsen.se/halland
Bankgiro:
5327-1714
Frågor angående detta anbudsunderlag ställs (helst via e-post) till Magnus Nystrand på
enheten för naturvård och miljöövervakning:
e-post: [email protected]
telefon: 010-224 30 00 (vx), 010-224 33 19 (direkt)
Bilagor:
1. Krav på anbudsgivare och avverkningens genomförande
2. Karta och beskrivning av områdena
3. Förlaga till avtal
4. Anbudsformulär
Bilaga 1
1 (4)
512-6114-15
Krav på anbudsgivaren och avverkningens genomförande
Not: Länsstyrelsen benämns nedan ”beställaren” och den anbudsgivare som
blir tilldelad kontrakt ”utföraren”. Denna bilaga är identisk med bilaga 1 som
kommer att bifogas avtal enligt anbudsinbjudan daterad 2015-10-08.
Utföraren
Utföraren ska vara registrerad i aktuellt företagsregister. Utföraren ska ha
fullgjort sina skyldigheter vad gäller skatter och avgifter.
Utföraren ska bekräfta att företaget och i företaget verksamma personer som genom att
vara ägare eller genom sin befattning i företaget har att fatta beslut att företräda detta
eller är utsedd att vara ansvarig för utförande av de uppdrag anbudsunderlaget omfattar;
• inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är
föremål för ackord- eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud.
• inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.
• inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen
dom.
• inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
• har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller
skatt i det egna landet eller i det land där anbudsförfrågan sker.
Dessutom ska utföraren bekräfta att ingen person i den ovan angivna personkretsen är
dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom eller gjort sig
skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen under de tre senaste åren.
Om underleverantör ska användas ska utföraren bekräfta att den kontrollerat att
tilltänkta underleverantörer uppfyller kraven på registrering samt betalning av skatter
och avgifter m.m.
Pris lämnas per kubikmeter stjälpt mått flis (m3s) på den utfallande flisvolymen. Priset
anges per delområde (2 st, nr 1 och 2). I priset ska inräknas utförarens samtliga
kostnader såsom etablering, avverkning, skotning och flisning. Mätningen av utfallande
flisvolym förutsätts ske opartiskt och mätbesked ska redovisas. Priset ska vara angivet i
svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt.
Slutredovisning ska vara gjord och finansiering ska vara uppgjord mellan parterna
senast den 30 november 2017. Samtliga mätbesked ska redovisas i samband med
slutredovisningen. Antal mantimmar och maskintimmar som lagts på avverkningen
samt kostnad för dessa ska också redovisas vid slutredovisingen.
Postadress
301 86 HALMSTAD
Besöksadress
Slottsgatan 2
E-post
[email protected]
Telefon
010 - 224 30 00
LÄNSSTYRELSEN
Bilaga 1
2(4)
512-6114-15
Avverkning/hänsyn
Allt arbete i naturreservaten ska kännetecknas av försiktighet och hänsyn och
reservatsföreskrifter ska följas. Information om Reservaten med beslut och skötselplan
finns tillgängliga via beställarens hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/HALLAND/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDADNATUR/NATURRESERVAT/Pages/default.aspx
Endast bergtall, gran och björk ingår i avverkningsrätten, inga andra trädslag får
avverkas om inget annat överenskoms med beställaren i samband med avverkningen
vilket i så fall kommer att vara i mycket begränsad omfattning, till exempel av
framkomlighetsskäl.
All bergtall, gran och björk inklusive grenar och toppar i de avgränsade ytorna
ska avverkas och borttransporteras. Stubbhöjden ska vara så låg som möjligt
och får aldrig överskrida 10 cm. Skäret ska göras parallellt med markytan så att
stubbarna inte har några vassa uppstickande delar. Stubbrytning ska inte
utföras.
Faunadepåer ska placeras på anvisad plats i varje avdelning. Björk ska
användas, men andra träd t.ex. tall som måste tas ner för t.ex. framkomlighet
läggs även de som död ved. Cirka 10 stockar läggs per depå och de ska kapas
eller brytas i 3 meterslängder och läggas i travar. Endast en liten andel ris får
ingå i faunadepåerna.
Avverkning, skotning och eventuell grönflisning kan påbörjas direkt när kontrakt är
tecknat och ska vara avslutad senast den 30 november 2017.
Delområde 1 med avdelningarna 9 och 10 (se kartor i bilaga 2) i Hökafältets
naturreservat ska avverkas i första skedet. Den anbudsgivare som tilldelas
dessa områden ska påbörja och avsluta avverkningen i dem innan något annat
område påbörjas. Om en annan utförare tilldelats resterande områden kan
denne påbörja avverkningen i dessa oavsett om avdelningarna 9 och 10 i
delområde 1 är klara.
Alla avdelningar kommer att snitslas av beställaren så att gränserna tydligt
framgår.
Upplagsplatser bestäms i samråd med beställaren. För att få plats med upplag kan
mindre röjningar eller avverkningar vara nödvändiga. Material som avverkas vid
upplagsplats tillfaller även det utföraren. Upplagen ska i första hand placeras på redan
avverkade öppna ytor eller intill skotarvägar eller körvägar. Materialet ska läggas
koncentrerat vid ett fåtal upplagsplatser och inte spridas ut i flera mindre upplag.
Upplag får inte blockera stigar och materialet får inte sticka ut i vägar eller skymma
sikten för trafikanter.
På Hökafältet finns det idag fyra lämpliga skotarvägar (”norra”, ”mellersta norra”
”mellersta södra” och ”södra”) för att kunna nå de olika avdelningarna (se karta 4 i
bilaga 2). Samtliga fyra vägar har sin start på hökhultsvägen som löper genom reservatet
LÄNSSTYRELSEN
Bilaga 1
3(4)
512-6114-15
i nord-sydlig riktning. De två sydligaste skotarvägarna behöver breddas genom röjning
och huggning av bergtall.
Flisning eller avverkning får inte utföras i naturreservatet mellan 1 april och 15 augusti.
Om det finns risk för körskador intill gångstigar, cykelled och körvägar ska beställaren
kontaktas. På flera platser på Hökafältet kan utföraren behöva passera eller följa stigar.
Stigar ska i möjligaste mån inte skadas och om de skadas ska de omgående återställas.
Behöver man passera eller följa stigar regelbundet ska maskinmattor eller liknande
användas för att skydda stigarna. På vissa platser kan det bli aktuellt att risa stigar eller
känsliga områden. Rismaterial kan tas från bergtall, björk eller gran som avverkats vid
upplagsplats.
Utföraren ska lämna bilvägar, stigar, vägdiken, vändplatser, och upplagsplats i det skick
som rådde innan avverkningen påbörjades.
Maskinförare
Utföraren ska se till att samtliga förare som framför fordon eller annan maskin vid sidan
av väg inom den aktuella fastigheten har dokumenterad utbildning i ”Grönt kort” för
maskinförare i skogen eller motsvarande dokumenterade kunskaper inom naturvård och
kulturmiljövård. Dokumentation ska uppvisas på begäran. Kunskaperna ska tillämpas i
utförandet av avtalade arbeten.
Maskiner m.m.
Till fordon och andra maskiner bör diesel miljöklass 1 eller annat miljöbränsle
användas. Till motorsågar och liknande redskap ska alkylatbränsle eller annat
miljöbränsle samt vegetabilisk kedjesmörjolja användas.
Endast hydrauloljor som är godkända enligt svensk standard SS-ISO 155434 eller
likvärdiga ska användas. Bevis för detta (till exempel produktsäkerhetsblad eller
liknande) ska på begäran kunna visas upp. Förebyggande åtgärder bör vidtas mot oljeoch bränsleläckage. Saneringsutrustning ska finnas tillgänglig och användas om oljeeller bränsleläckage uppstår.
Brandbekämpningsutrustning ska finnas tillgänglig i anslutning till de maskiner som
befinner sig på aktuell fastighet. Förare ska ha kunskap hur
brandbekämpningsutrustningen används vid eventuell brand.
Ansvar/kontroll av ställda krav
Utföraren ska till anbudet bifoga en genomförandeplan. Av planen ska minst framgå
tidpunkt för samråd om vägar, upplag, vändplatser m.m., tänkt bemanning, fordon och
maskiner som avses användas samt en översiktlig tidplan för genomförandet.
Inför avverkningen ska beställaren kontaktas för gemensam planering av vägar, upplag,
vändplatser m.m.
Utföraren ska se till att samtliga i personalen som arbetar med avverkningen har läst och
är införstådda med de krav som ställs på avverkningen.
LÄNSSTYRELSEN
Bilaga 1
4(4)
512-6114-15
Utföraren är fullt ekonomiskt ansvarig för att återställa och/eller ersätta eventuella
skador som uppstår på grund av underlåtenhet att uppfylla ställda krav för
avverkningen. Beställaren kommer att kontrollera att kraven på avverkningen uppfylls
när arbetena pågår. När avverkning och flisning är slutförd ska utföraren kontakta
beställarens kontaktperson för slutbesiktning. De eventuella brister som framkommer
ska åtgärdas inom högst två månader från besiktningstillfället. Brister som efter denna
tidsfrist inte är åtgärdade, eller som är åtgärdade på ett felaktigt eller undermåligt sätt,
kommer att åtgärdas av beställaren på utförarens bekostnad.
Vid minsta tveksamhet om avverkningens genomförande ska beställarens kontaktperson
(Magnus Nystrand med direktnummer 010-224 33 19, e-post
[email protected]) alltid tillfrågas.
Bilaga 2
512-6114-15
Beskrivning av området och avdelningar för bergtallavverkning
Reservat:
Kommun:
Fastighet:
Koordinat:
90 X 6269626 Y 1324402
Antal delområden:
Antal avdelninger med bergtall:
Areal bergtall:
Hökafältets naturreservat
Laholm
Skummeslöv 14:4
SWEREF99TM N 6265980 E 373998; RT
2
17 avdelningar, nr 9 - nr 25
23 ha
Historik
För ca 150 år sedan ingick Hökafältet i ett vidsträckt och öppet beteslandskap utmed kusten.
På grund av problem med flygsand och statliga krav på åtgärder från bönderna donerades
Hökafältet 1851 till staten av byarna i området. Sedan dess har olika åtgärder genomförts i
statlig regi, först för att binda sanden genom plantering av gräs och sedan för att producera
skog genom trädplantering.
Mellan 1878 och 1905 planterades 1,6 miljoner tallplantor och 3 miljoner bergtallplantor på
Hökafältet. De bergtallar som växer på Hökafältet idag härstammar från dessa planteringar.
Kronoskogen på Hökafältet blev naturreservat 1972 och har en landareal på 366 hektar.
Ungefär 40 % av ytan täcks av täta bergtallplanteringar.
Mål med uppdraget
I naturreservatet ska en del av de forna öppna sandmarkerna och deras rikedom på biologisk
mångfald återställas. Inom EU-projektet Sand Life ska en del av detta genomföras under de
kommande fem åren, bland annat genom avverkning av bergtall. De avdelninger (9 och 10) på
Hökafältet som anbudet bl.a. omfattar kommer att ingå i ett område på ca 22 hektar som ska
restaureras till betesmarker i den norra delen och resterande avdelningar söder därom ska
utgöra luckor i skogsmarkerna bestående av sandig kusthed.
På grund av att området ska återställas till magra hedmarker ska så långt möjligt
näringstillförsel till marken undvikas, därför ska avverkat material vid torkning ligga samlat i
större högar.
Bilaga 2
512-6114-15
Markering av avverkningsområden
Avverkningsområdena är snitslade med blåvit snitsel i yttergränser och med gul snitsel i hörn.
Delområde 1
Avdelning nr 9-12 (ca 10,5 ha bergtall):
Området avdelningarna ligger i finns i den nordöstra delen av Hökafältets naturreservat (se
karta 1). Området är relativt torrt och flackt och marken är sandig. Från Hökhultsvägen löper
en skotarväg längs med hela södra kanten på avdelning nr 9. Där behöver man passera två
diken vilket kan innebära att marken där är fuktig. Från denna skotarväg når man
avdelningerna 9 och 10 genom att passera en redan avverkad yta. Avdelningerna 11 och 12
nås från norra skotarvägen och vidare genom vandringsstigar eller genom terrängen norrifrån
avdelning 10. Körskador på vandringsstigar ska i möjligaste mån undvikas, och skadas de ska
de omgående återställas. Körmatta eller liknande kan placeras på de platser stigar behöver
passeras. I området växer bergtall (Pinus mugo) med inslag av framförallt tall (Pinus
sylvestris) men även gran och björk. All bergtall (ca 10,5 ha), gran, björk ska avverkas medan
tall sparas. Det finns en hel del karaktärstallar, så kallade trolltallar och försiktighet är
nödvändig runt dessa under avverkningen. Björk samt träd som måste tas ner för t.ex.
framkomlighet läggs som död ved i faunadepåer. Träd som läggs i faunadepåer ska kapas upp
i 3 m längder och endast en liten andel ris får ingå.
Mittkoordinat avd 9: SWEREF 99 N 6268159 E 374828; RT 90 X 6271796 Y 1325258
Mittkoordinat avd 10: SWEREF 99 N 6267887 E 374640; RT90 X 6271526 Y 1325066
Mittkoordinat avd 11: SWEREF 99 N 6267674 E 374690; RT90 X 6271313 Y 1325114
Mittkoordinat avd 12: SWEREF 99 N 6267641 E 374822; RT90 X 6271278 Y 1325246
Delområde 2
Avdelning nr 13-25 (ca 13 ha bergtall):
Avdelningarna ligger utspridda i ett större sammanhängande skogsområde öster om
hökhultsvägen. De är utplacerade i rena bergtallbestånd och syftet är att skapa luckor i det
skogstäckta området. Området är relativt torrt och flackt med enstaka mindre dynryggar som
löper i nord-sydlig riktning. Stigar och cykelled går genom området vilket ställer stora krav på
försiktighet vid framförande av maskiner. Körskador på vandringsstigar ska i möjligaste mån
undvikas, och skadas de ska de omgående återställas. Stigar och cykelled kan kortare sträckor
användas som transportvägar men endast om skador kan undvikas. Körmatta eller liknande
kan placeras på de platser stigar behöver passeras. Lämpliga maskin- och skotarvägar är
markerade på karta 3. Via dessa kan man ta sig vidare i terrängen. Dock krävs det extra
försiktighet vid den mellersta norra vägen då kattegattleden går förbi där. Denna maskinväg
kan användas tills lämpligare väg har gjorts i ordning av utföraren. I området växer bergtall
(Pinus mugo) med inslag av framförallt tall (Pinus sylvestris) men även gran och björk. All
bergtall (ca 13 ha), gran, björk ska avverkas medan tall sparas. Det finns en hel del
karaktärstallar, så kallade trolltallar och försiktighet är nödvändig runt dessa under
avverkningen. Björk samt träd som måste tas ner för t.ex. framkomlighet läggs som död ved i
faunadepåer. Träd som läggs i faunadepåer ska kapas upp i 3 m längder och endast en liten
andel ris får ingå.
Mittkoordinat avd 13: SWEREF 99 N 6267352 E 374664; RT90 X 6270991 Y 1325084
Mittkoordinat avd 14: SWEREF 99 N 6267187 E 374555; RT90 X 6270827 Y 1324973
Mittkoordinat avd 15: SWEREF 99 N 6267113 E 374753; RT90 X 6270751 Y 1325170
Mittkoordinat avd 16: SWEREF 99 N 6266932 E 374536; RT90 X 6270572 Y 1324951
Mittkoordinat avd 17: SWEREF 99 N 6266848 E 374779; RT90 X 6270485 Y 1325193
Mittkoordinat avd 18: SWEREF 99 N 6266682 E 374710; RT90 X 6270320 Y 1325122
Bilaga 2
512-6114-15
Mittkoordinat avd 19: SWEREF 99 N 6266656 E 374505; RT90 X 6270296 Y 1324917
Mittkoordinat avd 20: SWEREF 99 N 6266752 E 374447; RT90 X 6270393 Y 1324860
Mittkoordinat avd 21: SWEREF 99 N 6266392 E 374491; RT90 X 6270032 Y 1324900
Mittkoordinat avd 22: SWEREF 99 N 6266395 E 374692; RT90 X 6270033 Y 1325101
Mittkoordinat avd 23: SWEREF 99 N 6266258 E 374404; RT90 X 6269899 Y 1324811
Mittkoordinat avd 24: SWEREF 99 N 6266176 E 374583; RT90 X 6269815 Y 1324989
Mittkoordinat avd 25: SWEREF 99 N 6266076 E 374443; RT90 X 6269717 Y 1324848
Foto taget söderifrån på avdelning 10 i Hökafältets naturreservat.
Bilaga 2
512-6114-15
Växande bergtall i Hökafältets naturreservat. Notera det krypande och slingriga
växtsättet.
Bilaga 2
512-6114-15
Foto taget i bergtallsbestånd i avdelning 10.
Vissa bergtallar kan vara grövre än 20 cm i diameter.
Bilaga 2
512-6114-15
Karta 1
Bilaga 2
512-6114-15
Karta 2
Bilaga 2
512-6114-15
Karta 3
Bilaga 2
512-6114-15
Koordinater norra skotarvägen Hökafältet:
SWEREF 99 TM N 6268098 E 374550; RT90 X 6271739 Y 1324979
Koordinater mellersta norra skotarvägen Hökafältet:
SWEREF 99 TM N 6267056 E 374455; RT90 X 6270697 Y 1324872
Koordinater mellersta södra skotarvägen Hökafältet:
SWEREF 99 TM N 6266467 E 374402; RT90 X 6270109 Y 1324812
Koordinater södra skotarvägen Hökafältet:
SWEREF 99 TM N 6266213 E 374379; RT90 X 6269855 Y 1324786
Övrig information
Det finns en rad omständigheter att beakta vid bergtallavverkning. Listan nedan tar upp ett
antal.
• Det finns generellt mycket sand i barken vilket snabbt gör sågkedjorna slöa.
• Bergtallen växtsätt kan göra det svårt att kapa stammarna nära stubben. Stammen
kan ligga längs med marken täckt av mossa på någon meter innan den viker av
uppåt.
• Virket är hårt och segt.
• Bergtallen barrar inte av likt vanlig tall utan det kan ta mycket längre tid.
• Flera stammar ofta 3-4 st kan växa från en och samma stubbe.
• Grovleken kan variera från några cm i diameter upp till 20 cm.
• Maskinförarna behöver inte vara rädda om den sandiga marken på
avverkningsytorna. Större krav ställs på blöta ytor.
• Bärigheten är generellt god.
• Vid tidigare avverkningar har man fått ut ca 210-220 m3s bergtallflis per ha.
Länsstyrelsen reserverar sig för de variationer som kan förekomma i olika
bestånd.
• Bergtallsbestånden kan vara mycket täta. På vissa ytor kan det stå mer än en
trädstam/m2 (>10 000 stammar/ha).
AVTAL
Bilaga 3
1 (3)
2015-MM-DD
512-6114-15
Avtal avseende avverkning och flisning av bergtall inom
naturreservatet Hökafältet
Not: Länsstyrelsen benämns nedan ”beställaren” och den anbudsgivare som
blir tilldelad kontrakt ”utföraren”. Bilaga 1 och 2 till detta avtal är identiska
med bilaga 1 respektive bilaga 2 i anbudsinbjudan daterad 2015-10-08.
1. Administrativa uppgifter
Naturreservatet Hökafältet
Skummeslöv 14:4
Laholms kommun
2. Avtalsparter
Beställaren:
Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
Organisationsnummer: 202100-2353
Kontaktperson: Magnus Nystrand
Telefon: 010-224 33 19
E-post: [email protected]
Utförare
NN
Organisationsnummer:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
3. Bakgrund
Länsstyrelsen har avgränsat två delområden med totalt 17 avdelningar med
bergtallplanteringar i naturreservatet Hökafältet som ska avverkas och flisas.
Försäljning har skett genom anbudsförfarande som annonserats i Hallandsposten,
Hallands nyheter samt på Länsstyrelsens hemsida. NN har tilldelats avverkningsrätten
för delområde _____ med avdelningarna ________ i Hökafältets naturreservat enligt
Länsstyrelsens beslut om tilldelning, daterat 2015-MM-DD
Postadress
301 86 HALMSTAD
Besöksadress
Slottsgatan 2
E-post
[email protected]
Telefon
035 - 13 20 00
Bilaga 3
2(3)
4. Avtalets omfattning
Avverkning, skotning och flisning av bergtall, gran och björk omfattande
____delområde/n inom naturreservatet Hökafältet med avgränsning enligt karta
i bilaga 2.
5. Krav på utföraren
Utföraren är införstådd med och försäkrar att de krav på utföraren och
avverkningens genomförande enligt bilaga 1 kommer att följas.
6. Avtalsperiod
Avtalet gäller från det att det undertecknats av båda parter och till 2017-12-31.
7. Pris
Pris i kr per stjälpt mått flis m3s på den utfallande flisvolymen för de tilldelade
delområdena.
Pris exkl moms per kubikmeter (m3s) stjälpt mått flis per delområde:
Naturreservat:
Delområde:
Pris:
Hökafältet
Hökafältet
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer
8. Slutredovisning och finansiering
Slutredovisning ska vara gjord och finansiering ska vara uppgjord mellan parterna
senast den 30 november 2017. Samtliga mätbesked ska redovisas i samband med
slutredovisningen. Antal mantimmar och maskintimmar som lagts på avverkningen
samt kostnad för dessa ska också redovisas.
9. Överlåtelse
Överlåtelse av detta avtal får inte ske utan Länsstyrelsens skriftliga godkännande.
10. Ansvar
Utföraren svarar i förhållande till beställaren för skadestånd, som beställaren på grund
av vållande hos utföraren eller personal som denne svarar för, kan komma förpliktigas
utge till tredje man.
Bilaga 3
3(3)
Utföraren ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring samt
erforderliga försäkringar som håller beställaren skadeslös vid skada i samband med
arbeten i naturreservatet.
11. Bilagor
1. Krav på anbudsgivaren och avverkningens genomförande.
2: Karta och beskrivning av delområdena.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Halmstad 2015-
-
Henrik Martinsson
Tf. Naturvårdsdirektör
Naturvård & miljöövervakning
2015-
NN
-
ANBUDSFORMULÄR
Bilaga 4
512-6114-15
1 (4)
Anbudsformulär gällande anbud på avverkning och flisning
av bergtallplanteringar i naturreservatet Hökafältet
Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Förseglat anbud
ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2015-11-19.
Formulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren vilka uppgifter som ska
lämnas i anbudet. Anbudformuläret underlättar också Länsstyrelsens utvärdering
av inkomna anbud.
Erbjudet pris exklusive moms per kubikmeter (m3s)
stjälpt mått flis per delområde (anges i svenska kronor
SEK):
Naturreservat:
Delområde:
Hökafältet
1
Hökafältet
2
Pris:
LÄNSSTYRELSEN
Uppgifter om företag och kontaktperson
Företagsnamn:
Organisationsnummer/
Personnummer:
Adress:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
e-postadress:
2 (4)
LÄNSSTYRELSEN
3 (4)
Kortfattad genomförandeplan för avverkningen. Av planen ska minst framgå tidpunkt för
samråd om vägar, upplag, vändplatser m.m., tänkt bemanning, fordon och maskiner som avses
användas samt en översiktlig tidplan för genomförandet.
Genomförandeplan kan också lämnas på annan bifogad handling
LÄNSSTYRELSEN
Antagande av villkor i avtal med bilaga
Anbudsgivaren accepterar villkoren i förlagan till avtal, bilaga 3 och i ”Krav på
anbudsgivaren och avverkningens genomförande”, bilaga 1 enligt anbudsinbjudan
daterad 2015-10-08 i sin helhet genom undertecknande av detta anbud.
Undertecknande av anbud
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Företagets namn
4 (4)