Lämna in examensarbete

Inlämning av Rättsvetenskaplig uppsats
i LUP Student Papers
Höstterminen 2015
Uppdaterad 2 oktober 2015
Uppsatsen ska lämnas in i pdf-format
Första inlämningen ska ske senast 7 januari 2016 kl 8.00
Filen kan döpas till valfritt namn, dock inte som andra-inlämningen nedan.
Det är denna version som examineras och betygsätts. Den får INTE raderas eller ändras när du gör andrainlämningen.
Andra inlämningen ska ske senast 29 januari 2016 kl 12.00
Filen ska döpas Förnamn_Efternamn_HT15.pdf
Det är denna version som publiceras publikt om du väljer detta.
Du kan göra ändringar efter feed-back på oppositionen eller ändringar du vill göra på egen hand.
Du måste inte göra några ändringar alls men du MÅSTE göra inlämningen för att få betyg på hel kurs.
Kontakta studieadministratören om du har frågor.
1
Logga in
Gå till https://lup.lub.lu.se/luur och logga in med dina STiL-uppgifter.
Första gången du använder systemet?
Om du inte har använt systemet tidigare, klicka på ”First time users”. Fyll i dina STiLuppgifter och kontrollera sedan att dina personuppgifter stämmer innan du slutför
registreringen.
StiL-uppgifterna fick du när du började som student i Lund. Om du glömt dem,
beställ nya uppgifter på http://www1.ub.lu.se/externt/apps/stil/losen_sve.cfm.
Välj kurs och termin och lägg till uppsats
Du är nu inloggad. Vid Course: här väljer du den kurs som du är registrerad på
(LAGF03) och den termin då du ska ha ditt uppsatsseminarium (januari 2016 =
20152).
Om du inte är termins- och kursregistrerad kan du inte lämna in någon uppsats.
Kontakta i så fall studieadministratör [email protected]
Klicka på ”Add New Paper in …” för inlämning.
Course:
JURM02 20131
LAGF03
Rättsvetenskaplig uppsats
Graduate Thesis
Add New Paper in LAGF03 20152
På denna sida kan du också se och ladda hem uppsatser som studenter på samma
kurs har lämnat in.
2
Under fliken ”WORK” alla fält är obligatoriska
Course
Kontrollera att kurskod och termin stämmer. Klicka annars på
”Select Course” och välj aktuell kurs och termin. Se föregående sida.
Author
Kontrollera att ditt förnamn och efternamn stämmer enligt
namnuppgifterna i Ladok.
Title
Fyll i uppsatsens titel.
Alternative
Title
Lämna detta fält tomt.
Abstract
Klistra in sammanfattningen.
Subject
Välj ”Law and Political Science”.
Keywords
Använd ett eller flera obligatoriska, kontrollerade ämnesord1 och
lägg till eventuella sökord som du själv väljer, t.ex. vårdnad,
skatteavtal, krigsåtgärder. Sökorden ska avdelas med semikolon.
Language
Välj det språk som uppsatsen är skriven på (”Swedish” eller
”English”).
Student
Paper Type
Välj ”Bachelor Degree”.
Tryck på ”Next” för att gå till nästa sida.
1
Obligatoriska, kontrollerade ämnesord är följande:
allmän rättslära (en. jurisprudence), arbetsrätt (en. labour law), associationsrätt, avtalsrätt, bankrätt (en. banking law), boenderätt, civilrätt (en. private law), EU-rätt (en. EU law), familjerätt, fastighetsrätt, finansrätt
(en. fiscal law), folkrätt (en. public international law), företagsekonomi, förmögenhetsrätt, försäkringsrätt, förvaltningsrätt (en. administrative law), immaterialrätt, internationell privaträtt (en. private international
law), IT-rätt, komparativ rätt (en. comparative law), konkurrensrätt, processrätt (en. civil procedure eller criminal procedure), rättsekonomi (en. law and economics), rättshistoria (en. legal history), rättssociologi,
rättsvetenskap (en. law), sakrätt, sjörätt, skadeståndsrätt, skatterätt, socialrätt (en. social and welfare law), statsrätt, straffrätt (en. criminal law), transporträtt, utrikeshandelsrätt.
3
Under fliken ”PUBLICATION INFO” obligatorisk uppgift
Publishing
Year
Här ska du fylla i 2015.
Publication
Series
Lämna det här fältet tomt.
Publication
Identifiers
Lämna det här fältet tomt.
Report
Number
Lämna det här fältet tomt.
Tryck på ”Next” för att gå till nästa sida.
Under fliken ”CONTEXT” obligatorisk uppgift
Department/ Här ska det stå Department of Law (när fältet visas). Om Department
Affiliation
of Law inte är förvalt välj i listan till höger.
Supervisor
Fyll i din handledares för- och efternamn samt titel. Om handledaren
arbetar på Lunds universitet kan du sedan klicka på ”Confirm
Supervisor” för att kontrollera stavning eller söka efter namn.
Om du inte lyckas fylla i handledarens titel kan du hoppa över detta.
Tryck på ”Next” för att gå till nästa sida.
4
Under fliken ”FILES & ACCESS”
Upload
Main
Document
Klicka på knappen ”Upload New”.
Alternative
Location
(URL)
Lämna det här fältet tomt.
Related
Material
Lämna det här fältet tomt.
I popup-fönstret ”Upload document” obligatorisk uppgift
File
Upload from local file
Ladda upp din uppsats genom att klicka på ”Bläddra” och välj din
uppsats som ska vara i pdf-format. Inga andra format är godkända.
Upload from URL & Filename for new file
Lämna de här fälten tomma.
Access
Level
Välj ”Open access” så att alla som ska komma åt din uppsats kan göra
det.
Copyright
Disclaimer
Markera i kryssrutan för att acceptera de upphovsrättsliga villkoren
och klicka på knappen ”Submit”.
Tryck på ”Next” för att gå till nästa sida.
5
Under fliken ”ADDITIONAL INFO”
Additional
Information
Lämna det här fältet tomt.
Tryck på ”Next” för att gå till nästa sida.
Under fliken ”MESSAGE” obligatorisk uppgift
Message
for
Teacher/
Reviewer
Fyll i din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer samt
datum för ditt uppsatsseminarium (datumet kan justeras vid andra
inlämningen).
6
Första inlämningen: före uppsatsseminariet
Gå igenom alla flikar och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du inte vill
lämna in uppsatsen riktigt än kan du klicka på knappen ”Save & Close”. Uppsatsen
får då statusen ”Private” och kommer inte att synas för någon annan än dig själv.
När du väl lämnar in uppsatsen, ändra status till ”Open access” och klicka på
knappen ”Submit Record to Teacher!”. Statusen ändras till ”In Progress”.
Andra inlämningen: efter uppsatsseminariet
För att kursen ska avslutas måste en andra och slutlig inlämning av din uppsats
göras. Denna inlämning görs efter det att ditt examensseminarium har hållits.
OBS! Oavsett om du har gjort några ändringar i din uppsats eller inte, måste du efter
avklarat uppsatsseminarium lämna in uppsatsen igen.
Uppsatsen ska lämnas in andra gången senast den 29 januari 2016 kl. 12.00.
Kontrollera att de redan ifyllda uppgifterna är korrekta. Ändra vid behov. Uppge
korrekt datum för ditt uppsatsseminarium.
Lägg till den slutliga versionen av din uppsats under fliken ”FILES & ACCESS”. Klicka
på ikonen ”Upload New” och ladda upp en ny fil. Denna fil ska döpas till:
Förnamn_Efternamn_HT15. Den gamla versionen ska vara kvar. Det ska finnas två
versioner, en som är inlämnad före uppsatsseminariet och en efter.
Ändra Access för den version som lämnades in före uppsatsseminariet till ”Only
Author/Reviewer/Administrator”. Klicka på ikonen i kolumnen Edit. För versionen
som lämnas in efter uppsatsseminariet ska accessen vara ”Open access”. Det är den
”öppna” versionen som publiceras på internet.
Vill du inte att uppsatsen ska publiceras på internet ska båda inlämningarna ha
access ”Only Author/Reviewer/Administrator”. Då arkiveras uppsatsen men ditt
namn, titeln och sammanfattningarna kommer att synas när man gör en sökning på
Lunds universitetsbiblioteks hemsida.
7
Eventuella fel på titelbladet
Uppsatsens titelblad ska vara ifyllt på ett förutbestämt sätt, se instruktion i
uppsatsmallen. Det är viktigt att all information är ifyllt korrekt. Om uppgifter saknas
eller är felaktigt angivna på titelbladet kommer du bli ombedd att rätta till detta.
Hjälp
Kontrollera att du har korrekta STiL-uppgifter och att du har registrerat dig som
förstagångsanvändare enligt instruktionerna på första sidan.
Om du inte minns dina STiL-uppgifter måste du kontakta STiL-supporten 046–222 01 00
eller http://www.lu.se/studera/livet-som-student/it-tjanster-support-ochdriftinfo/studentportalen-och-studentkonto-stil.
Lyckas du inte lämna in din uppsats i tid? Eller har du andra frågor? Kontakta
studieadministratör Hans Liepack via e-post för att meddela att din uppsats inte är
inlämnad.
8