Barnmorskeutbildning på masternivå i Tanzania

Helena Volgsten
Barnmorskeutbildning
på masternivå i Tanzania
foto Helena Volgsten
Syftet är att den tvååriga
masterutbildningen ska
komplettera den nuvarande sjuk­
sköterskeutbildningen för att ge en
ökad kunskap om vård i samband
med graviditet, förlossning och
osäkra aborter.
sedan inledde jag ett samar­
bete med rektorn för ett sjuksköterskepro­
gram i Tanzania där Röda Korsets högskola
har studentutbyte. En utbildningsplan för
masterutbildning i Midwifery, enligt ICM:s
globala standards, har tagits fram för de
sjuksköterskor som arbetar inom reproduk­
tiv hälsa.
FÖR FYRA ÅR
I Tanzania kallas de barnmorskor även om
de inte har en formell barnmorskeutbild­
ning. Syftet är att den tvååriga masterut­
bildningen ska komplettera den nuvaran­
de sjuksköterskeutbildningen för att ge en
ökad kunskap om vård i samband med gra­
viditet, förlossning och osäkra aborter.
Några moment som ingår i utbildning­
en är familjeplanering, post-abort-vård, ma­
nuell placentalösning, handläggning av sto­
ra blödningar i samband med förlossning,
screening av cervix cancer och utbildning i
ledarskap. Föreläsningssalar och ett rum för
simuleringsövningar finns redan på plats.
Tanken är att de blivande masterstudenter­
na både ska kunna arbeta och undervisa in­
om reproduktiv hälsa efter utbildningen.
Helena Volgsten och de blivande barnmorskestudenterna.
Tanzania är ett av de länder där FN:s milleniemål 5, att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar inför 2015, inte kommer att uppnås. Enligt WHO
definieras mödradödlighet som antal dödsfall per hundratusen levande födda
under ett år. I Tanzania, med cirka 48 miljoner invånare, dör drygt 400 av
100 000 kvinnor i samband med graviditet och förlossning. Det är hundra
gånger fler än i Sverige. Endast hälften av alla gravida kvinnor har en utbildad
barnmorska närvarande vid förlossningen. Några av de vanligaste orsakerna
till mödradödlighet är stora blödningar i samband med förlossning och
infektioner. Ökad kunskap och tillgång på utbildade barnmorskor för att
förbättra hälsan i samband med graviditet och förlossning kan vara ett sätt
att påverka den höga mödradödligheten.
Helena Volgsten planerar utbildningen med rektor Marycelina Msuya.
26
JORDEMODERN
JORDEMODERN
•
NR 4
•
2015
•
NR 4
•
2015
27
Helena Volgsten
BARNMORSKEUTBILDNING PÅ MASTERNIVÅ I TANZANIA
På en konferens om Global Maternal
Health i Tanzania 2013 fick jag tillfälle att
höra professor Mahmoud Fathalla föreläsa
om Safe Motherhood initiativet, som legat
till grund för milleniemål 5, och som inne­
bär att kvinnor inte ska behöva riskera sitt
liv för att ge liv.
Varje dag dör 800 kvinnor i världen i
samband med graviditet och förlossning.
Fathalla upprepade det han uttryckt tidi­
gare: ”Kvinnor dör inte på grund av sjuk­
domar vi inte kan behandla. De dör för att
samhället ännu inte bestämt att deras liv är
värda att räddas”. Vad krävs idag – år 2015
– för att samhället ska ta mödrars hälsa och
överlevnad i samband med graviditet och
förlossning på allvar?
De är mellan 27 och 54 år och har mellan tre och 22 års
erfarenhet av arbete på förlossningsavdelning.
Överfylld BB avdelning med
nyförlösta kvinnor med
sina barn på madrasser på golvet.
Behovet av utbildning och utrustning till
mödrahälsovården i ett låginkomstland
som Tanzania är enormt. Vi kan alla bidra
till den insamling som pågår via fonden
”Mödrar i världen” som startats via BB
Stockholm (pg 91201-4). Fonden finansie­
rar idag en av utbildningsplatserna och har
bland annat överlämnat suturmaterial, trä­
trattar och blodtrycksmanschetter till en
förlossningsklinik i Tanzania.
Barnmorska som visar upp ett partogram.
I år är det planerad utbildningsstart för tio
barnmorskor. Vid mitt senaste besök i ja­
nuari 2015 hade jag möjlighet att delta vid
uttagningen av de blivande studenterna
och föreläsa om bland annat barnmorskans
historia och arbetsområden, safe mother­
hood och behovet av respektfull vård samt
användandet av partogram vid förlossning,
vilket var mycket uppskattat.
28
De blivande studenterna fick presentera sig
och beskriva vad de har för förväntningar
på utbildningen. De är mellan 27 och 54 år
och har mellan tre och 22 års erfarenhet av
arbete på förlossningsavdelning. I Tanzania
måste studenterna betala för sin utbild­
ningsplats och i dagsläget är finansieringen
inte helt klar för alla studenter.
JORDEMODERN
•
NR 4
•
2015
Helena Volgsten
Barnmorska, lektor Röda Korsets högskola,
forskare Uppsala universitet
[email protected]
Förlossningsbritsarna som ej går att höja
gör att upprätta/knästående förlossningsställningar inte förekommer.
JORDEMODERN
•
NR 4
•
2015
29