PDF, 2 MB - Solna stad

2015-02-03
Värdefulla träd vid Palsternackan i
Solna
Värdefulla
träd
Ersätt
Ersätt
med
med
sidhuvud
sidhuvud
Palsternackan
2015-02-03
Beställning: Bostadsstiftelsen Signalisten, kontaktperson: Lena Pålsson, ALMA Arkitekter AB.
Framställt av: Ekologigruppen AB.
www.ekologigruppen.se
Telefon: 08-525 201 00
Version: 2015-02-03
Uppdragsansvarig: Jens-Henrik Kloth.
Kvalitetsgranskning: Anders Haglund.
Foton: Om inget annat anges: Jens-Henrik Kloth
Illustrationer och kartor: Ekologigruppen AB
Internt projektnummer: 6873
Bild på framsidan: Eken (E2) i nedre delen av sluttningen mot norr.
2
Värdefulla träd
Palsternackan
2015-02-03
Innehåll
Sammanfattning
4 Inledning
Bakgrund och syfte
Metodik och avgränsningar
Metodik
Avgränsningar
Osäkerhet i bedömningen
Områdets naturvårdsstatus
Tidigare bedömningar/inventeringar
5 5 5 5 5 6 6 6 Beskrivning av området
Allmänt
Allmän beskrivning av trädskiktet
7 7 7 Värdefulla träd
9 Förslag till åtgärder för att gynna naturvärden knutna till träd
12 Referenser
17 3
Värdefulla
träd
Ersätt
Ersätt
med
med
sidhuvud
sidhuvud
Palsternackan
2015-02-03
Sammanfattning
Inför planerad bebyggelse i området har inventering efter skyddsvärda träd genomförts
av Ekologigruppen AB.
Befintlig kunskap om värdefulla träd och andra naturvärden inom och i närheten av
området har eftersökts genom litteraturstudier och personkontakter. Enstaka träd inom
området har karterats vid tidigare inventeringar, men inga delar av området har pekats ut
vad gäller höga naturvärden. Inte heller finns några fynd av rödlistade arter rapporterade
till ArtDatabanken. I områdets omgivningar finns lövskog med förekomst av mycket
värdefulla lövträd, bl. a jätteträd, liksom förekomster av gamla tallar.
Trädskiktet är genomgående ganska ungt i området, dominerat av de ädla lövträden ek
och lönn. Körsbär (ädelt trädslag), rönn och hägg, förekommer också. Tall förekommer
med enstaka träd.
Nio träd bedöms vara särskilt värdefulla eller hysa högt värde. Endast sju träd torde ha
en ålder av 80 år eller mer. Bland dessa märks tre tallar med en ålder som uppskattas till
över 150 år och en ek som troligen är minst ett par hundra år gammal. Samtliga dessa
träd klassas som särskilt värdefulla. Ytterligare fem träd klassificeras som träd med höga
värden. De utgörs av tre tallar med över 80 års ålder, samt två yngre ekar med diameter
50-65 cm, som bedöms viktiga för rekrytering av ek i området. De värdefulla träden
beskrivs i rapporten och deras läge anges med koordinater. Alla övriga träd inom
området bedöms hysa lägre värden och ha en ålder lägre än cirka 80 år.
Avslutningsvis lämnas ett antal förslag till åtgärder för att gynna naturvärden knutna till
trädskiktet. Särskilt skyddsvärda träd bör bevaras så långs som möjligt. Av övriga träd
bör ek och tall prioriteras och gynnas. Dessa trädslag kan på sikt utveckla betydande
naturvärden även om trädindividerna i dagsläget är relativt unga. En förutsättning för att
höga naturvärden ska utvecklas är dock att träden tillåts växa ljusöppet och solexponerat.
För att upprätthålla en sådan struktur behövs det kontinuerliga skötselåtgärder.
Såväl ek som tall i området ingår i ett nätverk av ekar och tallar i omgivningarna, av vilka
många redan har höga naturvärden, bland annat genom att de hyser rödlistade arter
knutna till sig.
4
Inledning
Värdefulla träd
Palsternackan
2015-02-03
Bakgrund och syfte
Inom det aktuella området planeras byggandet av två hus för ett trygghetsboende.
Området som tas i anspråk är naturmark. Ekologigruppen har fått i uppdrag att
inventera och beskriva förekomsten av träd med högre naturvärden inom området
(inventeringsområdet avgränsas med röd cirkel på ortofotot i figur 1). Inventeringen har
genomförts under januari 2015 då marken till stor del var snötäckt.
Figur 1. Avgränsning av inventeringsområdet.
Metodik och avgränsningar
Metodik
Befintlig kunskap om området biologiska värden har eftersökts i följande databaser och
litteratur:
! Träddatabasen (www.tradporttalen)
! Skogens pärlor (http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/)
Uttag av uppgifter om rödlistade arter ur ArtDatabankens register har begärts och
erhållits för inventeringsområdet och dess omgivningar. Inget av fynden fanns
registrerade inom inventeringsområdet eller dess omedelbara närhet. Närmast fanns fynd
av en rödlistad skalbaggsart från lindarna i Huvudsta allé.
Kontakt har tagits med kommunekolog Victoria Gelland Boström för diskussion om
vilka naturvärden som kan finnas i området och i vilka källor det är möjligt att finna
beskrivningar av områdets naturvärden. Uppgifter från kommunens pågående
trädinventering erhölls från Victoria Gelland Boström.
Fältbesök genomfördes 2015-01-29.
Avgränsningar
I första hand har uppgiften varit att beskriva naturvärdena inom det område som
avgränsas av den röda cirkeln på karta i figur 1. I samband med fältbesöket har även
närliggande områden besökts och översiktligt beskrivits i denna rapport.
5
Värdefulla
träd
Ersätt
Ersätt
med
med
sidhuvud
sidhuvud
Palsternackan
2015-02-03
Uppgiften har varit att beskriva naturvärden knutna till trädskiktet inom det avgränsade
området. Planområdets naturvärden har kommenterats översiktligt. En fullständig
bedömning av områdets naturvärden ingick inte i uppdraget.
Osäkerhet i bedömningen
Vid fältbesöket i området var marken till stor del snötäckt. Detta påverkade dock inte
möjligheten att bedöma naturvärden knutna till trädskiktet. En fullständig bedömning av
områdets övriga naturvärden i övrigt var inte möjlig att genomföra på grund av
snötäcket och årstiden.
Områdets naturvårdsstatus
Tidigare bedömningar/inventeringar
Så vitt vi har kunnat finna har inte några högre naturvärden beskrivits från
inventeringsområdet. I trädportalen (www.tradportalen.se), där främst Länsstyrelsens
inventering av värdefulla träd finns registrerad, finns inga träd redovisade från
inventeringsområdet eller dess omedelbara närhet. En trädinventering pågår för
närvarande i Solna kommuns regi och information från denna har erhållits från
kommunekologen Veronica Gelland Boström. I denna inventering har ekarna E1 och
E3 registrerats (se nedan).
Värdefulla träd i anslutning till inventeringsområdet
I båda de nämnda inventeringarna finns ett flertal jätteekar (diameter över 1 meter)
registrerade i inventeringsområdets omgivningar, liksom ett flertal andra ädla lövträd
med större dimensioner.
Alldeles nordost om inventeringsområdet löper gångstråket Huvudsta allé, vilken på
bägge sidor kantas av lindar, i södra delen av allén står ett 40-tal äldre lindar. Det finns
således betydande naturvärden knutna till ädla lövträd i inventeringsområdets nära
omgivning.
Äldre tallar ingår inte i de ovan nämnda inventeringarna. Tallar registreras först om de
har en grovlek av 80 cm i diameter, vilket är en ovanlig storlek även för äldre tallar. Det
finns därför ingen sammanställning av förekomsten av värdefulla tallar i närområdet. Vid
en promenad genom omgivningarna kan man dock se ett betydande antal äldre tallar,
och de äldre och värdefulla tallarna inom det inventerade området ingår således i ett
ekologiskt nätverk av äldre tallar.
6
Beskrivning av området
Värdefulla träd
Palsternackan
2015-02-03
Allmänt
Det inventerade området (se figur 1) ligger i anslutning till bebyggelsen öster om vägen
Jungfrudansen. Området ligger norr om den norra flygeln av Skoga vård- och
omsorgsboende och öster om flerbostadshuset på fastigheten Palsternackan.
Området är delvis bergbundet, med en större öppen hällmark i norra delen. Inom
hällmarken är jordtäcket tunt eller saknas helt och jordtäcket är mestadels tunt även i
anslutning till hällmarken. Träden växer därför långsamt och det tar lång tid innan de
uppnår större dimensioner. I bergspartiets sluttningar mot det inventerade områdets
ytterkanter i öster och norr är jordtäcket, som domineras av morän, något djupare och
ger bättre förutsättningar för trädens tillväxt.
Markväxtligheten inom bergspartiet är hedartad med risväxter som ljung, lingon, blåbär
och frodiga bestånd av stensöta. I sluttningarna tycks markväxtligheten vara mer
ängsartad.
Figur 2. En bild tagen från centralt läge i det inventerade området mot söder. I
bakgrunden syns Skoga vård- och omsorgsboende. Ung ek dominerar området i
denna vy.
Allmän beskrivning av trädskiktet
Trädskiktet är mestadels ungt inom området. Endast sju träd torde ha en ålder av 80 år
eller mer. Sex tallar med en ålder som uppskattas till över 100 år och en ek som troligen
är minst ett par hundra år gammal förekommer. Alla övriga träd inom området bedöms
ha en ålder lägre än cirka 80 år.
Söder om hällmarken i områdets södra del dominerar klena ekar. Här finns upp till ett
tiotal ekar med en diameter (brösthöjd) om 40 – 50 centimeter. De är inte särskilt höga
och troligen inte så gamla. De står dock tätt och på relativt mager mark och växer därför
långsamt och det är därför svårt att uppskatta deras ålder. Här finns också ett tätt
buskskikt av unga trädplantor av lönn, ek och rönn.
7
Värdefulla
träd
Ersätt
Ersätt
med
med
sidhuvud
sidhuvud
Palsternackan
2015-02-03
I östra delen av området, väster om gångstigen dominerar unga lönnar med en diameter
om cirka 7-15 cm. Här finns också ett inslag av fågelbärsträd (sötkörsbär) som är något
grövre än lönnarna och uppskattningsvis 20-40 år gamla. I området förekommer också
björk och sälg, men mer fåtaligt än övriga lövträd. Yngre tallar finns det bara enstaka
exemplar av inom området, bland annat en yngre martall på hällmarken. I buskskiktet
förekommer även hägg i sluttningen i norr.
Utanför inventeringsområdet i sluttningen ned mot vägen Huvudsta strand växer
ädellövskog med inslag av stora träd. En eller flera jätteträd (större än 1 meter i
diameter) växer här, bland annat en ek med 514 cm i omkrets (trädportalen) en liten bit
upp från vägen Huvudsta strand.
Figur 3. Bild tagen från hällmarken som ligger centralt i området och mot sydost.
Trädskiktet är mestadels ungt i området.
8
Värdefulla träd
Värdefulla träd
Palsternackan
2015-02-03
Det finns inga allmänt vedertagna definitioner som avgränsar begreppet ”värdefulla
träd”. Generellt kan man säga att ju grövre och ju äldre träd är desto högre naturvärden
brukar det bedömas att de har.
Det finns inga bestämda gränsvärden för hur grova träd ska vara för att vara värdefulla,
men olika gränsvärden brukar sättas upp för olika trädslag när man genomför
inventeringar av värdefulla träd (se faktarutor nedan).
G rovt träd (enligt basinventering av skyddade områden)
Ek och bok 80 cm, alm och ask 60 cm, övriga ädellövträd 50 cm, sälg 40 cm, rönn 30
cm, övriga triviala lövträd 50 cm, tall och gran 70 cm.
Ekologigruppen har dessutom infört en klass ”nästan grova träd” för träd vars
diameter överstiger 2/3 av gräns för grovt träd.
Det är svårt att närmare avgöra ett träds ålder. Man behöver egentligen borra i ett träd
och sedan räkna årsringarna för att kunna bestämma dess ålder. Med viss erfarenhet kan
man dock våga sig på en uppskattning utan att borra.
G amla träd (enligt basinventering av skyddade områden)
”Gamla träd” är träd som är äldre än de åldersgränser som fastställts för trädarter i
basinventeringen. Ek 200 år, bok, övriga ädellövträd 150 år, triviallövträd 100 år, gran
120 år, tall 150 år.
”Nästan gamla träd” är träd vars ålder överstiger 2/3 av åldersgränsen för gamla träd,
dvs 140-200 år om åldersgränsen är 200 år, 100-150 år om åldersgränsen är 150 år.
I denna inventering definieras särskilt värdefulla träd som de som är gova eller gamla
enligt definitioner ovan. Träd med höga värden utgörs av nästan gamla träd eller träd
som ligger strax under gränsen för att vara grova (nästan grova).
Fyra särskilt värdefulla träd, tre gamla tallar och en gammal och grov ek finns i området.
Ytterligare tre tallar och två ekar inom eller alldeles intill det inventerade området
bedöms hysa ”höga värden” . Dessa har märkts ut på ortofotot, figur 5. Dessa träd
bedöms antingen vara över ”nästan gamla” och ca 100 år (tallarna) eller utgörs av ekar
grövre än 50 cm i diameter i brösthöjd, som bedöms utgöra viktiga rekryteringsträd för
ek. Söder / öster om gångvägen kan möjligen ytterligare något eller några träd med
diameter strax över 50 cm finnas, men här har vi inte gått in för att mäta träden eftersom
området troligen inte kommer att påverkas av den planerade bebyggelsen.
9
Värdefulla
träd
Ersätt
Ersätt
med
med
sidhuvud
sidhuvud
Palsternackan
2015-02-03
Figur 4. Tallen som beskrivs som T2 nedan. Tallen står alldeles intill gångvägen som
planeras bli infart till de planerade husen och behöver därför tas bort.
10
Nedan beskrivs de sex tallar och de tre ekar som bedömts utgöra områdets värdefulla
träd. Koordinater angivna i RT 90.
Värdefulla träd
Palsternackan
2015-02-03
T1: Tall med uppskattad ålder 130 – 140 år. 54 cm diameter. Berörs troligen inte av
planerad bebyggelse. Lägeskoordinater ej uppmätta. Träd med högt värde.
T2: Tall med uppskattad ålder 120 – 130 år. Ca 35 cm diameter. Läge: 6582771,
1624240. I anslutning till gångstigen och behöver därför troligen tas bort då ny väg
anläggs. Träd med högt värde. Se figur 4.
T3: Tall med uppskattad ålder 150 – 200 år. Cirka 45 cm diameter. Läge: 6582740,
1624276. Särskilt värdefullt träd, se figur 7.
T4: Tall med uppskattad ålder 100 – 120 år. Diameter cirka 35 centimeter. Läge:
6582753, 1624278. Träd med högt värde.
T5: Tall med uppskattad ålder cirka 150 år. Diameter cirka 45 centimeter. Läge: 6582788,
1624317. Strax utanför inventeringsområdet. Alldeles intill gångvägen. Särskilt värdefullt
träd.
T6: Tall med uppskattad ålder 150 – 180 år. Cirka 45 cm diameter. Läge: 6582815,
1624288. Särskilt värdefullt träd.
E1: Ek – ”jätteek” (mer än 1 meter diameter) med uppmätt omkrets 355 cm – 113 cm
diameter. Troligen minst 200 år. Inga håligheter. Särskilt värdefullt träd. Bedömdes vara
helt vital, men lutar något söderut in mot hällmarken. Yttersta delen av kronan sträcker
sig in över hällmarken, fram till 6582807, 1624273. Förhoppningsvis kan eken stå kvar
invid det planerade huset. En del av den mot söder strävande grenen kan behöva kapas.
Trädet kommer att skuggas av det nya huset som planeras sydväst om trädet.
E2: Ek. Cirka 65 centimeter diameter. Tvåstammig. Läge 6582801, 1624314. Står strax
utanför inventeringsområdet. Alldeles intill gångvägen. Träd med högt värde.
E3: Ek. 163 cm omkrets – 52 cm diameter. Läge: 6582757, 1624270. Träd med högt
värde. Finns registrerat i kommunens trädinventering. Står nära gångvägen och riskerar
därför att bli avverkat.
E1
T6
E2
T1
T5
T2
T4
E3
T3
Särskilt skyddsvärda träd
exempel: T1 = tall nr 1
Ekologigruppen AB 2015-02-02
Figur 5. Ortofoto över det inventerade området (avgränsat med röd cirkel). Särskilt
värdefulla träd har markerats med T1 osv. för tallar och E1 osv. för ekar.
Beskrivning av träden ges ovan.
11
Värdefulla
träd
Ersätt
Ersätt
med
med
sidhuvud
sidhuvud
Palsternackan
2015-02-03
Förslag till åtgärder för att gynna
naturvärden knutna till träd
Ett antal möjliga åtgärder för att bevara och gynna naturvärden knutna till områdets träd
beskrivs kortfattat i det följande.
Så långt möjligt bör de särskilt värdefulla träd och träd med höga värden som beskrivs
ovan bevaras. Förutom att träden inte avverkas är det viktigt att inte skada trädens
rotsystem som oftast sträcker sig minst så långt ut från trädstammen som trädets krona
är bred. Om det uppstår valsituationer mellan vilka träd som kan bevaras bör i första
hand de ovan beskrivna särskilt värdefulla träden sparas.
I anslutning till gångvägens östra sida står flera träd som är något grövre och äldre.
Något av dessa träd har eventuellt uppnått en brösthöjdsdiameter om strax över 50 cm.
Det är önskvärt att dessa träd bevaras. Om gångstigen görs om till en infartsväg bör den
i första hand breddas västerut så att träden på östra sidan kan stå kvar och så att
utfyllnad kring trädens stammar inte behöver ske.
Planera särskilt åtgärder för att genomföra den beskärning av jätteeken, E2, som troligen
kommer att bli nödvändig. En av ekens grenar sträcker sig långt söderut från stammen.
En arborist bör tillfrågas för att utforma åtgärden så väl som möjligt.
Trots den planerade bebyggelsen och vägar som planeras fram till husen kommer en hel
del träd att kunna sparas. I valet mellan träd som ska sparas föreslår vi att ekar och tallar
i första hand sparas, i andra hand körsbär och lönn. I valet mellan vilka trädindivider
som sparas bör i första hand grövre och äldre träd sparas.
De ekar som blir kvar inne i området kan på sikt bli bärare av en rik biologisk mångfald
om de får utvecklas och bli gamla, vid sidan av de träd som redan är gamla. Inte minst
gamla ekar utgör livsmiljö för ett mycket stort antal arter av mossor, lavar och insekter.
En förutsättning för att eken ska utgöra en optimal livsmiljö för sådana arter är att den
växer ljusöppet och solexponerat. Sådana förhållanden gynnar också ekarnas vitalitet så
att de kan bli månghundraåriga. I stor utsträckning gäller samma sak för tallen. Träd som
växer trängda av andra träd uppnår inte samma vitalitet och får inte samma betydelse för
biologisk mångfald.
För att gynna de ekar och tallar som blir kvar i området är det viktigt att skapa ett glest
trädskikt och att upprätthålla detta genom skötselåtgärder som innebär att plantor av
träd och buskar som växer upp fortlöpande tas bort.
12
Värdefulla träd
Palsternackan
2015-02-03
Figur 6. I anslutning till gångvägen och inom östra delen av inventeringsområdet står
flera träd (på gångvägens högra sida i bilden) som är något grövre och äldre. Det är
önskvärt att dessa träd bevaras. I första hand bör vägen breddas västerut så att
träden på bilden kan stå kvar och så att utfyllnad kring trädens stammar inte behöver
ske.
13
Värdefulla
träd
Ersätt
Ersätt
med
med
sidhuvud
sidhuvud
Palsternackan
2015-02-03
Figur 7. Tallen T3, en av områdets tallar som bedömts som särskilt värdefullt träd.
14
Värdefulla träd
Palsternackan
2015-02-03
Figur 8. Två ekar med brösthöjdsdiameter omkring 40 cm. Dessa båda ekar tillhör inte
de träd som bedömts vara särskilt värdefulla eller ha högt värde, de är lite för klena
och lite för unga för det. De kommer dock på sikt att bli värdefulla om de bevaras.
De båda ekarna planeras få stå kvar i mitten av en planerad vändplan.
15
Värdefulla
träd
Ersätt
Ersätt
med
med
sidhuvud
sidhuvud
Palsternackan
2015-02-03
Figur 9. I anslutning till den planerade infarten till området som ska bebyggas står denna
gamla tall som uppfyller kriterierna för särskilt värdefullt träd, men som inte
redovisats ovan eftersom det står en god bit utanför det inventerade området. Tallen
står relativt nära gångvägen som planeras göras om till infartsväg till det planerade
trygghetsboendet. Det är önskvärt att tallen, inklusive dess rotsystem, beaktas så att
den kan överleva ombyggnaden.
16
Referenser
Värdefulla träd
Palsternackan
2015-02-03
Litteratur
www.tradportalen.se
http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
ArtDatabanken 2015-01-30. Uttag av uppgifter om rödlistade arter för det inventerade området och dess
närhet.
Naturvårdsverket 2006. Manual för basinventering av skogshabitat (fältinventering).
Personkontakter
Veronica Gelland Boström. Kommunekolog Solna stad.
17