Effektiv kompetensutveckling

PERSONALCHEFEN
Tema e-learning
HR-TIDNINGEN
Tema e-learning
Tema e-learning
Effektiv kompetensutveckling
Artikel om utbildningstrender och Blended Learning skriven av Stefan Tunhage.
Vad händer om vi kan effektivisera utbildningsprocessen på samma sätt som vi effektiviserat produktionsprocessen?
Har ni tänkt på hur produktutveckling och
produktion utvecklats de senaste hundra
åren? Utvecklings- och produktionsprocessen i företagen har blivit allt effektivare under åren, dels med hjälp av nya arbetssätt,
dels genom ny modern teknik. Ny teknik
inom IT-utvecklingen har gjort det möjligt att
designa, utveckla och producera produkter
mycket snabbare, bättre och effektivare än
någonsin förut.
Hur har utbildning effektiviserats de senaste hundra åren? Lever utbildning upp till
kraven på effektivisering och ökad kvalité?
Det har forskats mycket kring utbildning
och lärande, nya metoder och pedagogiska
modeller. Men har utbildningsprocessen blivit så mycket effektivare under de senaste
hundra åren?
Sedan slutet av 1990-talet har en helt ny
utbildningsform vunnit plats hos företag, Elearning. Debatten har böljat fram och tillbaka, påståenden som att ”man kan inte ersätta lärarledd utbildning med en dator” har
ställts mot betydligt mer visionära idéer och
möjligheter kring E-learing. I dag har bilden
klarnat och varje ”läger” (läs IT-fantaster och
traditionella pedagoger) har börjat nyansera
sina erfarenheter.
Behovet av kontinuerlig träning och utveckling av alla medarbetare är stort samtidigt
som kraven ökar och tiden för träning inte
räcker till. Då är frågan, hur kan vi träna hela
vår organisation på ett effektivare sätt? Vi
vill ge några idéer och exempel på vår erfarenhet när det gäller att skapa effektivare utbildning med hjälp av modern teknik i kombination av lärarledd utbildning och coaching,
sk ”blended learning”. Vi kommer också i slutet att redovisa ett konkret praktikfall från
ett kundföretag.
Blended Learning – det bästa
från två världar?
Sedan länge har vi haft kunskapen om att
en kombination av olika utbildningsinsat-
10
ser, till exempel seminarier/grupparbeten/
coaching, har varit det bästa sättet att få en
engagerande och effektiv lärprocess. Idag
pratar många om en ”blended approach”
men det finns olika syn på vad det innebär.
Diskussionen handlar mycket om hur vi implementerar rätt mix av träningar för att nå
bästa resultat.
Konkret handlar det om att kombinera datorbaserad interaktiv träning som genomförs självständigt med lärarledd utbildning
och coaching. Det gäller att hitta en mix som
fungerar för olika målgrupper och budgetar.
Vi börjar med att sammanfatta olika utbildningsmetoder:
- Lärarledd utbildning. Traditionellt den gängse metoden. Alla är samlade, alla kan diskutera och utbyta erfarenheter. Lätt att anpassa innehållet och lätt att anpassa nivån
utifrån gruppens kunskaper. Ofta socialt om
man samlas på ett trevligt ställe. Nackdelarna är kostnaden för resor, logi och utbildning
samt det faktum att personerna är borta
från marknaden och affärerna under några
dagar. Ju större och mer utspridd organisation, desto dyrare blir denna typ av insats.
- Coaching – “On the job training”. Är en
vanlig metod för uppföljning och för att säkerställa en förändring, hög mänsklig interaktion på individens villkor. Fördelarna är givna,
träning i rätt miljö, ofta kombinerad med korta genomgångar och personlig feedback. Är
ett effektivt sätt att träna och framför allt en
av få sätt för att implementera ett nytt beteende. Detta är dock mycket kostsamt.
- E-learning. Efter en nedgång under 20012002 har detta område växt snabbt under
senare år eftersom det är ett effektivt sätt
att träna många människor som är geografiskt spridda. Kostnader för resor, logi etc
försvinner samtidigt som det är lätt att mäta,
testa och följa upp alla som deltagit. Snabb
lansering på flera språk är en annan viktig
faktor för internationella företag. Metoden
passar bäst för korta och enklare träningar.
Nackdelen är den initiala utvecklingskostnaden samtidigt som innehållet inte lika lätt
kan anpassas under träningens gång.
- Simulering. Är en ny typ av E-learning
med betydligt högre inlärningseffekt. Med
hjälp av simulerade scenarion kan deltagare
PERSONALCHEFEN
Tema e-learning
lära sig snabbare jämfört med traditionell
E-learning. Utvärderingar visar en ökning
på 30-60% jämfört med klassrumsträning.
Att träna i simulerade scenarion på kundbemötande, förhandling, frågeteknik mm kan
ersätta en del av coaching och sambesök.
Med simuleringar tränas även färdighet och
stödjer en beteendeförändring.
En sammanfattning av ovanstående utbildningssätt kan
göras i följandee punkter
Under senare år har E-learning utvecklats till
ett effektivt verktyg för att utbilda många
medarbetare. Erfarenheter visar dock att
E-learning kräver en kombination av andra
insatser för att nå resultat. Enbart interaktiv
utbildning skapar ingen konkret utveckling
eller förändring.
Samma förhållande gäller den traditionella
lärarledda träningen. Enbart lärarledd träning utan förstudier, kontinuitet, uppföljning
och certifiering ger oftast en energikick som
håller i sig några veckor, men skapar ingen
utveckling eller förändring.
Den nya modellen är att kombinera lärarledd
träning med coaching och E-learning som
stödjer varandra. Själva mixen bestäms av
vilka mål vi har, hur målgruppen ser ut och
vilka resurser vi disponerar.
Kriterier för att skapa en effektiv
utbildning
Hur hittar man då den optimala mixen för
blended learning? Vad är det bästa? Svaret
är att det beror på. Efter 100-tals projekt
kring ”blended learning” har vi kunnat urskilja följande kriterier för att skapa en bra
kombination av lärarledd och interaktiv utbildning. Utifrån dessa grundparametrar kan
vi lättare skapa den optimala mixen eller utbildningsprocessen. Givetvis finns det mycket flera komponenter som inverkar men fem
områden ger en pragmatisk checklista.
1. Lärområden
Vad är det vi skall bli bättre på? Skall vi lära
oss fördelarna med våra nya produkter?
eller skall vi effektivisera kundsamtalen på
vårt Callcenter? Oavsett inom vilket område
vi behöver utbilda oss krävs en genomgång
av prioriterade lärområden. Vilka lärområden
är det vi vill träna, utveckla och certifiera?
Ett lärområde kan vara teknisk data kring
HR-TIDNINGEN
Tema e-learning
en produkt eller hur man hanterar ett samtal från en irriterad kund. Varje lärområde
kräver sin specifika process för att säkerställa kunskapen, en enklare E-learning
träning med ett kunskapstest eller en mix av
coaching, interaktiva träningar/simuleringar,
uppföljning, certifiering mm.
2. Målgruppen
Hur ser målgruppen ut? Hur många skall
genomgå träningen? Generellt lönar det
sig att använda någon form av interaktiv utbildning som stöd när målgruppen är fler än
hundra personer. Var finns målgruppen? Är
den geografiskt utspridd eller lätt att samla?
Vilka konsekvenser får det att sätta personerna på utbildning, vad kostar frånvaro från
kunder och marknad?
3. Tidplan
När skall utbildningen lanseras? Är det en av
flera produktlanseringar på flera marknader
krävs någon form av interaktiv träning för att
nå ut snabbt när produkten är klar. Arbetet
för att utveckla en träning påbörjas i god tid
före lansering. Vill vi dessutom arbeta för en
långvarig förändring och utveckling krävs en
kombination av träning för ledare och coaching inom organisationen.
4. Budget
Vilka resurser har vi till förfogande? Är målgruppen mindre passar klassrumsutbildning
och lärarledd coaching bäst tillsammans med
interaktiva standardprodukter. Är målgruppen fler än hundra personer finns utrymme
för mer företagsunika interaktiva träningar
och ett mer systematiserat sätt att träna.
Kostnaden för enklare E-learning börjar vid
100.000 kr, en simulerad träning börjar vid
250.000 kr, dvs mellan 1000-2500 kr/person om målgruppen är minst 100 personer.
5. Befintlig utbildningsprocess
Hur vill vi förbättra den befintliga utbildningsprocessen? Vill vi öka kvaliteten på utbildningen? Vill vi utbilda fler medarbetare?
Öka kontinuiteten i träningen? Eller vill vi
öka tempot i genomförandet? En analys av
befintlig process ger svar på var flaskhalsar
och möjligheter finns och hur detta kan utnyttjas på bästa sätt.
Lärarledd utbildning och e-learning har sina
olika för- och nackdelar. En kombination
av de olika sätten säkerställer en långsiktig beteendeförändring på ett effektivare
sätt. Vi ser också att kostnaden per person
Tema e-learning
sjunker dramatiskt vid större volymer vid
användande av e-learning och simulering.
Den optimala mixen beror av flera faktorer
och varierar därför för olika organisationer,
lärområden och tillfällen.
Fallstudie
Ett praktikfall på en komplex utbildningsoch utvecklingsprocess hämtar vi från den
finansiella sektorn:
Företaget är en stor koncern med finansiell rådgivning, lån och försäljning av finansiella produkter och tjänster i Skandinavien.
Kunderna är både privatkunder och företag.
Företaget har en relativt stabil marknadsandel som dock hotas av nya nischaktörer
inom olika segment.
Tidigare genomförde företaget mycket
lärarledd utbildning samt viss coaching med
hjälp av egna och externa utbildare. Genom
lärarledd utbildning tränades mellan 400500 personer om året inom olika områden.
Företaget har över 3000 människor i organisationen som möter kunder dagligen och
utbildningen kändes trögstyrd och dyrbar.
Lanseringar av nya produkter genomfördes
med hjälp av information i olika broschyrer
som kostade stora resurser. Att skapa en
förändring var svårt, förändringen var klar
lagom till att det var dags att lansera nya
produkter igen.
När Finansinspektionen lanserade helt nya
krav på finansiell rådgivning och krav på
hur banker skall agera mot kunder, krävdes
helt nya grepp. Hur skulle företaget utbilda
3000 personer, säkerställa kompetensen
och certifiera att alla har ett korrekt agerande vid varje kundbemötande inom några
få månader?
Att utbilda alla på ett traditionellt sätt skulle
ta alldeles för lång tid och skulle vara alltför kostsamt. Att via e-learning utbilda alla
skulle inte säkerställa rätt beteende vid
kundmötet. Upplägget blev en kombination av lärarledd träning och simulerade
kundsamtal som ett nav, så kallad blended
learning. I första steget genomfördes en
analys kring befintlig sälj och kundprocess.
Därefter utvecklades en detaljerad säljprocess baserat på ”best-practise”. Denna utvecklades genom att analysera agerandet
hos några framgångsrika rådgivare inom
bolaget. Baserat på detta identifierades ett
antal lärområden som krävde en kompetenshöjning.
11
PERSONALCHEFEN
I steg två utvecklas olika träningar som
bygger på varje lärområde, analyssystem för
coacher och ett certifieringssystem där huvuddelen av utbildningsmomenten var simulerade träningsmoment.
I steg tre implementeras utbildningsprogrammet i följande steg:
1. Ledning och chefer godkänner processen
och målen, ledningen skickar ut information till samtliga berörda om den kommande
träningen och certifieringen.
2. Samtliga chefer får en coachutbildning
kring processen och får ett coachmaterial.
Detta görs via lärarledd utbildning under en
dag. Syftet med denna del är att cheferna
skall coacha medarbetare aktivt under steg
tre.
3. En interaktiv simuleringsbaserad träning
lanseras till samtliga medarbetare som har
kundkontakt. I ett antal simulerade kundscenarion får medarbetarna möta olika
kunder och lära sig att förstå och hantera
deras behov.
4. Cheferna coachar alla medarbetare så
att de klarar alla steg. Det genomförs även
workshops för att hantera lokala skillnader,
skapa motivation och få alla ”med på tåget”.
5. Certifieringar görs interaktivt och följs upp
av såväl högsta ledningen som lokala chefer
som alla kan se hur många som utbildar sig,
HR-TIDNINGEN
hur långt de kommit och vilka som är certifierade. Från det interaktiva analysverktyget
får man även information om vilka områden
som varit svåra för alla som genomgått utbildningen. Baserat på detta kan förändringar och kompletteringar göras enkelt.
Slutresultatet var mycket positivt, 98 % av
alla som gjort träningen tyckte det var en effektiv metod för att lära nytt och ändra ett
invant beteende. Med hjälp av simulerade
kundsituationer blev avståndet inte långt
mellan nyvunnen erfarenhet och verkliga
kundmöten.
Tack vare mixen av interaktiva träningar och
lokal coaching från chefer kunde över 3000
personer utbildas och certifieras inom loppet av 3 månader, detta till en kostnad som
var en tredjedel jämfört med ett lärarlett upplägg, som dessutom skulle ta ca tre gånger
så lång tid att genomföra.
För att återkoppla till vår inledning om hur
man kan effektivisera företagets utbildning
så står faktum klart. Genom att kombinera interaktiv utbildning, simuleringar och
lärarledd träning kan man inte bara korta
ner utbildningstiden utan även få bättre effekt av investeringen, alternativt sänka sina
utbildningskostnader. Tack vare den interaktiva träningen ges det möjligheter att få
ökad kontinuitet i utbildningar, möjlighet att
analysera och se en resultatutveckling kopplat till en kompetenshöjning, alla konsulters
våta dröm.
Vi ser också att utbildning och träning tack
vare modern teknik faktiskt blir en kontinuerlig process istället för den mer projektartade
arbetsform som hittills kännetecknat en stor
del av företagsutbildningarna.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att
blended learning, en kombination av interaktiv träning och lärarledd utbildning, är en
förutsättning för den lärande organisationen
där kontinuerligt lärande och träning är en
del av det operativa arbetet och de strategiska målen.
Stefan Tunhage
Artikelförfattaren är styrelseledamot i Promise – branschorganisationen för interaktiva
medier.
föreläsare - utbildning - konsultstöd
med fokus på mångfald och jämställdhet
kunskap - insikt - respekt
Lectia presenterar två heta inspirationsdagar under hösten 2007
Våga vara kvinna!
En inspirationsdag som handlar om
- och är skapad för - alla kvinnor
i arbetslivet.
e rg h a
Malin B
Katerin
gen
a Jano
uc
Mångfaldsdagen
HJÄRN SLÄPP!
En riktig kick för dig som arbetar med
mångfalds- och jämställdhetsfrågor
Thomas Fogdö
Regin
®
h
Rebecca Stork
&
Helene Svanberg
r Gens
Ingema
®
Özz Nûjen
Zeid Andersson
a Lun
d
12 Läs mer på www.vagavarakvinna.se
Claes Schmidt
/Sara Lund
Läs mer på www.hjarnslapp.se
Lectia AB Box 2077 103 12 Stockholm Tel 08-566 301 50 Fax 08-566 300 14 Epost [email protected] Hemsida www.lectia.se