Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter april 2015

Mätning av överbeläggningar
och utlokaliserade patienter
april 2015
Mätning av överbeläggningar och
utlokaliserade patienter

Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam
metod för att mäta överbeläggningar på sjukhusen. Det övergripande
syftet är att mäta patientsäkerheten och målet är att minska antalet
vårdskador.

Arbetet med att mäta överbeläggningar med gemensamma definitioner
är början på ett nationellt förbättringsarbete, där landstingen prövar
olika metoder för att nå bättre resultat. Landstingen rapporterar varje
månad in resultaten i en nationell databas som administreras av SKL.

Resultaten ägs av varje enskilt landsting. Det tar en period innan
metoden är inarbetad och samtliga landsting mäter likadant. Det går
därför ännu inte att göra jämförelser mellan landstingen.
Bakgrund och definitioner
För att stimulera landstingen att arbeta för en säker hälso- och sjukvård har
regeringen avsatt 2,5 miljarder kronor under en fyraårsperiod med start 2011. De
landsting som lever upp till kraven får dela på medlen. 100 000 000 kronor fördelas
mellan de landsting som rapporterar in överbeläggningar och utlokaliserade patienter
på slutenvårdsavdelningar på sjukhusen.
Definition av disponibel vårdplats
En vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som
säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Disponibla vårdplatser är alltså inte
detsamma som antalet fysiska vårdplatser.
Definition av överbeläggning
När en inskriven patient vårdas på en vårdplats som inte uppfyller kraven på
disponibel vårdplats.
Definition av utlokaliserad patient
När en inskriven patient vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik
kompetens och medicinskt ansvar för patienten.
Beräkning av överbeläggningar och
utlokaliserade patienter
• Antalet överbeläggningar är skillnaden mellan antalet patienter som är
inskrivna på en vårdenhet och antalet disponibla vårdplatser på samma
vårdenhet. Antalet disponibla vårdplatser kan variera, till exempel
beroende på bemanning och planerade förändringar under helger och i
semestertider.
• Antalet utlokaliserade patienter är summan av alla utlokaliserade patienter
per dag på alla slutenvårdsenheter på ett sjukhus.
• Resultaten säger ingenting om beläggningen i sin helhet i ett landsting,
eftersom mätningen sker en gång per dag och enbart beskriver
beläggningsgraden på de avdelningar som har överbeläggningar respektive
utlokaliserade patienter.
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser,
landstingsvis, april 2015
KÄLLA: SKL
Östergötland
Örebro
Västra Götaland
Västmanland
Västernorrland
Västerbotten
Värmland
Uppsala
Sörmland
Stockholm
Skåne
Norrbotten
Kronoberg
Kalmar
Jönköping
Halland
Gävleborg
Gotland
Dalarna
Blekinge
Sverige
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Antal utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser,
landstingsvis, april 2015
KÄLLA: SKL
Östergötland
Örebro
Västra Götaland
Västmanland
Västernorrland
Västerbotten
Värmland
Uppsala
Sörmland
Stockholm
Skåne
Norrbotten
Kronoberg
Kalmar
Jönköping
Halland
Gävleborg
Gotland
Dalarna
Blekinge
Sverige
0
1
2
3
4
5
6
Resultat för Stockholms läns landsting,
april 2015

Mätningen avser slutenvården i Stockholm. Initialt ingår inte
rehabilitering, vissa delar av psykiatrin samt planerad somatisk vård.
Här redovisas ett länssnitt för överbeläggningar och utlokaliseringar
inom somatik och psykiatri i Stockholms läns landsting, april 2015.
KÄLLA: SKL
5
Antal överbeläggningar
Antal utlokaliserade patienter
per hundra disponibla vårdplatser
per hundra disponibla vårdplatser
5
4
4
3
2
3
1,8
2,0
2
1,3
1
1
0,0
0
0
Psykiatrisk vård
Somatisk vård
Psykiatrisk vård
Somatisk vård
Faktorer som påverkar resultaten

Organisatoriska faktorer, till exempel inom
högspecialiserade enheter kan patienter vårdas som
utlokaliserade vid hög belastning inom specialiteten.

Mindre sjukhus med färre vårdplatser totalt får svårt att
undvika överbeläggning och utlokalisering vid tillfälligt högt
inflöde av patienter, såsom exempelvis under
infektionssäsongen.
Resultat per sjukhus i Stockholms län
landsting, april 2015
KÄLLA: SKL
Antal överbeläggningar
per hundra disponibla vårdplatser
6,5
5,5
4,3
4,5
3
3,5
2,2
2,5
1,5
0,5
-0,5
1,3
1
0
0,7
Resultat per sjukhus i Stockholms län
landsting, april 2015
KÄLLA: SKL
Antal utlokaliserade patienter
per hundra disponibla vårdplatser
12
10
8
6
4
2
0
2,8
0,3
0
1
0,6
0,6
2