Styrelsemötes protokoll nr 6 den 2015-08-18

Styrelsemötesprotokoll
Tid:
Plats:
Tisdagen den 18 augusti 2015
Hos Britta
Närvarande:
Britta Mollberg, Elisabeth Elvander, Yvonne Ohlin, Johan Stenroth,
Richard Schoug, Ulf Carlsson, Anders Svensson och Thomas Jacobsson.
§50
Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§51
Val av justerare
Till att justera dagen protokoll valdes Elisabeth Elvander.
§52
Elbilar – sedan sist
En medlem har införskaffat elbil. Installerat laddare och elmätare med behörig
elektriker. Elskåp till garaget är utbytt och fått jordfelsbrytare och elmätare.
Styrelsen har tagit fram riktlinjer för installation av elbilsladdare i föreningen, se
bilaga.
Viktigast är att godkänt laddningsaggregat installeras av behörig elinstallatör.
Styrelsen ska informeras. Kapaciteten är begränsad i föreningens elnät och
laddningsaggregaten måste passa ihop med de övrigas laddare och elsystem.
Styrelsen beslutade att gå vidare med att byta ut de gamla elskåpen mot nya
moderna med jordfelsbrytare med tanke på elsäkerheten i våra
gemensamhetsgarage. Rickard tar in prisuppgift.
Ett försök till krav på ersättning för den merkostnad föreningen haft för att utreda
installation av elbilsladdning kommer att överlämnas till Öresundskraft pga att de
inte hållit löftet att göra en gratis förprojektering. Se §24 i årsmötesprotokollet
(protokoll nr 3).
§53
Lekplatsen på gård 3
Gård tre har haft omröstning ang. olika alternativ för renovering av den nedgångna
lekplatsen med önskemål om ett större bidrag än de avsatta 25 000:-.
Elisabeth tar in offert för borttagning av sandlåda, lekhusgrund, markarbete för
anläggning av gräsmatta. Beslut kräver ett extra årsmöte för att bevilja anslag till
renoveringen.
§54
Hemsida - sen sist
Problem sedan byte av plattform för databas.
Webbmaster håller på att lösa problemen med hemsidan. Plattformsbyte har inte
gått smärtfritt. Webbmaster och Anders tittar på alternativ.
§55
Kassastatus
Likviditet ca 67 000:-.
Resultat hitintills + 3 600:-.
Protokoll nr 6 verksamhetsåret 2015
Sidan 1 av 3
2015-08-18
§56
Att göra
Ev. byte av el-leverantör. Britta kontrollerar och jämför priser mellan bolagen.
Styrelsen anser inte att det finns behov av ännu en stege till föreningen.
Gårdsförmännen ska ombes att kolla underhållsbehovet av garage och sophus.
Målning och byte av ruttna bräder samt byte av garageventiler. Plåtfodring av
fasadbrädorna nertill. Rensa hängrännor och byta ut trasiga sådana samt sopa bort
mossa på garagetaken. Notera alla medlemmars ansvar för åtgärder.
Höststädning blir vecka 43. Container kommer 16/10 och hämtas den 26/10.
Gårdsbelysning:
Plurio-armatur finns provuppsatt på gård 4 och föreslås användas vid byte av
armatur till nästa år. Lampan ska dock ha en lägre effekt än den i provarmaturen
som lyser alltför starkt. Rickard tar in offerter.
Garagelampor byts till LED-lampor efter hand som de går sönder.
§57
Övriga frågor
Skrivelse från medlem ang. elbil: se bilaga till protokoll.
Montering av solceller: Ingen generellt förbud mot solceller enligt kommunen men
detta fodrar ändå bygglov.
Tips till medlemmar om att, för att få det billigare, gå samman och byta ut husets
elskåp för att installera jordfelsbrytare.
Elisabeth Elvander vald till vice ordförande.
§58
Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 7 oktober kl 1900 hos Britta
§59
Avslutning
Ordförande tackade deltagarna och förklarade möte avslutat.
vid protokollet
Thomas Jacobsson
Sekreterare
Justeras:
Elisabeth Elvander
Protokoll nr 6 verksamhetsåret 2015
Britta Mollberg
Sidan 2 av 3
2015-08-18
Bilaga:
Elbilar på Bodika
Det börjar bli vanligare med bilar man kan ladda med el, både rena elbilar och
laddhybrider (bilar man både kan tanka på vanligt sätt och ladda med el). Eftersom vi har
boende i området som vill köpa den typen av bilar måste vi ju försöka lösa hur det skall gå
till.
När man laddar sin elbil så drar det en del ström. Kostnaden är inte så stor, ca 20-30 kr
per laddning, i nuläget. Vi vill dock ändå att elbilsägaren betalar för detta själv. Styrelsen
har därför beslutat att man inte får ladda i de vanliga eluttagen i garagen.
Vissa elbilar/laddare kan ladda snabbt och då åtgår det mycket el under en kortare tid.
Detta belastar elnätet. Vi vill inte ha några elolyckor så skall man ladda sin elbil måste man
göra det i utrusning som är avsett för detta. De vanliga eluttagen i garagen är inte det.
Totalt har vi 35 A att tillgå i våra gemensamma utrymme. Det innefattar belysning, soprum
och garage. Fackmän vi har talat med bedömer att detta just nu räcker till att 6-8 kan ladda
sina bilar samtidigt. Än så länge är inte intresset så stort men vi vill ändå att alla som
planerar att köpa elbil informerar oss om detta. När fler än så behöver kunna ladda sina
bilar måste vi försöka lösa det. Antingen genom att öka kapaciteten, vilket troligen innebär
en stor kostnad, eller genom att vi ser till att inte alla laddar samtidigt. Detta är inget
problem idag så det är något vi får lösa om/när det blir aktuellt.
De eluttag vi idag har i våra gemensamma garage saknar jordfelsbrytare. Detta är
naturligtvis inte bra och är något vi borde åtgärda.
Vad skall vi då göra? Vi har pratat med olika fackmän för att försöka få en bild av vad vi
kan/bör göra. Som diskuterades på årsmötet vill styrelsen se över elcentralerna i garagen
för att förbereda för de som vill skaffa elbil. Det innebär att vi vill möjliggöra för de boende
här, att när de skaffar elbil, så kan de, på egen bekostnad, se till att laddare installeras i
sin garageplats.
Detta kan göras på lite olika sätt och eftersom vi än så länge bara har en som vill ha elbil
så kommer vi att börja med den garagelängan. Vi har fått offerter på mellan 5000 och
7000 kr per garagelänga. Vi skulle då kunna få jordfelsbrytare installerade också.
Sammanfattning:
∙ Laddning av elbil/laddhybrid får bara göras i uttag som är avsedda för detta och
skall bekostas av ägaren själv.
∙ Vi måste se över våra elinstallationer i garagen för att förbereda för detta.
∙ Vi löser inte alla problem nu. Om många en dag skaffar elbil löser vi det då.
Styrelsen
Protokoll nr 6 verksamhetsåret 2015
Sidan 3 av 3
2015-08-18